S)e ft2idóc0oti/ïci/tit Morgenochtend zwijgt het kanon in Palestina Het verwijderen van communistische wethouders De aanbevelingen der Londense conferentie Kever-landing afgeslagen DONDERDAG 10 JUNI 1948 39ste JAARGANG No. 11411 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WTLMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" „Vrede zij, U",.. morgenochtend in Palestina? Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 10.30 p. w„ f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. 14.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 11.50 Bestand door beide partijen aanvaard ■TOWEL de Joodse als de Arabische autoriteiten in Palestina hebben het bevel van de Veiligheidsraad tot een bestand van vier weken on voorwaardelijk aanvaard, aldus heeft graaf Folke Bernadotte, de bemid delaar van de V.N., Woensdagavond aan de V.N. medegedeeld. Het „staakt het vuren" en het-Bestand zullen ingaan op Vrijdag 11 Juni te zes uur G.M.T. In zijn boodschap aan de betrokken regeringen heeft Bernadotte uiting gegeven aan zijn „hartelijke dank" voor de „prachti ge samenwerking" bij het volbreng en van zijn taak. juiste tekst is volgens Israël, dat Via bestand naar vrede Graaf Bernadotte verklaarde: „Dit is nog slechts de eerste stap. Wij gaan thans aan de slag om te pogen vrede tot stand te brengen in Palestina." Bernadotte wil op Rhodos een „vredesconferentie" beleggen. Zestig a zeventig waarnemers Amerikaanse, Franse en, Belgische zullen Bernadotte ter zijde staan bij het houden van .toezicht op de na leving van het bestand. Te Lake Success legde men er de nadruk op, dat er in feite alleen nog maar sprake is van een staken van het vuren, en dat in de komen de vier weken over een meer duur zaam „bestand" onderhandeld moet worden. Het feit, dat de aanvaar ding van de gevechtspauze door de Joodse regering vergezeld ging van een aantal „opmerkingen", deed functionarissen te Lake Success er toe neigen de situatie met reserve te beschouwen. De minister van Buitenlandse Za ken van Israel, Mosje Sjertok, heeft n.l. het volgende verklaard: 1. Israël beschouwt de huidige in terpretatie aangaande het binnen komen van immigranten van weer bare leeftijd in Palestina als „een afwijking van de tekst der resolutie" en hoopt, dat Bernadotte het zijne kan bijdragen om dit zo goed mo gelijk te verhelpen. 2. Israël is bereid met dé bemid delaar samen te werken, maar zal elke poging om de normale immi gratie naar Palestina te beperken als ongerechtvaardigd opvatten. 3. Israël heeft de aandacht van de bemiddelaar gevestigd op ver schillen tussen twee versies van het voorstel in verband met de kwestie van de invoer van wapenen. De Marshallplan, Stalin-plan Het officiële orgaan van de Rus sische regering, „Izwestia", bevat 'n hoofdartikel, blijkens hetwelk de Sowjet-Unie voornemens schijnt een eigen soort Marshall-plan op touw te zetten. „De Sowjet-Unie verkeert thans in een positie, om de economische hulp aan die landen, welke vriendschap pelijke betrekkingen met haar on derhouden, te verhogen, aldus het hoofdartikel. Blijkbaar is het halveren van de schulden van verschillende randsta ten door de Sovjet-Unie een begin van uitvoering van dit nieuwe Sta lin-plan. RUSSEN WILLEN NIET WEG. De Sowjet-autoriteiten hebben het Brits verzoek om het omroepgebouw van Berlijn te ontruimen, van de hand gewezen. DUITSE SOCIAAL-DEMOCRATEN TREKKEN ZICH TERUG UIT ZUIVERINGS-COMMISSIES. De sociaal-democratische vertegen woordigers in alle zuiveringscommis sies in Noord-Rijnland-Westfalen (waarin het Ruhr-gebied ligt) trek ken zich terug, „omdat alleen de klei nen worden gestraft, maar de grote nazi's aan hun straf ontkomen". Het driedaags bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard aan Lijmers en Ach terhoek. Het bezoek van de Prins aan Tolkamer Lobith, waar hij luide door de kinderen werd toegejuicht. geen oorlogsmateriaal' zal worden ingevoerd „naar het landsgebied van jge belanghebbende partij", ïsraël stelt voorts nog voorop, dat er geen administratie zal plaats heb ben van de hulp, die geboden wordt in die delen van Jeruzalem, welke zich in Joodse handen bevinden. Gedurende de tijd van de wapenstil stand mogen de Arabische landen niet pogen een commerciële blok kade tegen de Jgden in te stellen. Indien de andere partij de voor stellen van Israël verwerpt, behoudt voorlopige regering zich het recht voor terug te grijpen naar haar oorspronkelijke interpretatie van de resolutie van 29 Mei. TWEEDE KAMER Wetsontwerp vond in menig oog geen genade DE COLORADOKEVER INVASIE! Zoals reeds gemeld heeft de Zuidelij ke wind een groot aantal colorado kevers, waarschijnlijk afkomstig uit Zuid-Frankrijk, op het strand aange spoeld, in een strook lopende Van Monster tot Noordwijk. Onmiddel lijk heeft men maatregelen getroffen om het schadelijke insect te verdel gen. Ook de Haagse politie zocht in linie het strand af. Londen en Washington gaan er mee accoord ^E REGERINGEN van Engeland en Amerika hebben de aanbevelingen van de Londense conferentie goedgekeurd. Minister Marshall heeft de Sovjet-Unie nog eens verzocht, toe te staan, dat haar zóne zich bij het Westen van Duitsland zou aansluiten. Bevin heeft iets dergelijks gezegd. Beide ministers stelden voor het opnemen van de Russische zóne in de nieuwe plannen hun voorwaarden: Werkelijke vrijheid van spre ken en onbelemmerde uitwisseling van mensen en goederen door geheel Duitsland. Frankrijk aarzelt De Fransen kunnen zich nog moei lijk schikken in de nieuwé situatie. Weliswaar heeft gisteren de commis sie vóór buitenlandse zaken van de Franse nationale vergadering' haar goedkeuring gehecht aan de aanbeve lingen, maar de stemming wees uit, dat de geestdrift nog niet bepaald groot is: met 22 tegen 21 stemmen werden de aanbevelingen goedge keurd en dan nog onder enig voorbehoud. De uitslag van de stemming doet echter verwachten, dat de plenaire zitting van de nationale vergadering definitief haar goedkeuring aan het verdrag zal hechten, zij het dan met een geringe meerderheid ,daar alle politieke partijen naar belang van haar getalsterkte in de commissie voor buitenlandse zaken zijn verte genwoordigd. Generaal de Gaulle heeft een ver- TUMULT IN ITALIAANSE KAMER. Woensdagavond heeft een formele veldslag zich afgespeeld in de Ita liaanse Kamer van Afgevaardigden, die 20 minuten duurde. 200 Afgevaar digden waren hierbij betrokken. Er werd geslagen, geschopt en met meu bilair gesmeten. Afgevaardigden rolden over de vloer en inktpotten en zwaren lede ren actetassen vlogen door de zaak Drie afgevaardigden moesten na af loop op een eerste hulp post behan deld worden. Het tumult ontstond naar aanleiding van een uitwisseling van sarcastische opmerkingen, waar bij de communisten toespelingen maakten op de beïnvloeding van de Christen-Democraten door het Vati- caan. De aanhangers der regering bleven het antwoord niet schuldig, waarop de communisten en uiterst linkse so cialisten als één ipan hun plaatsen verlieten en hun tegenstanders te lijf gingen. Premier de Gasperi en de leider der communisten, Togliatti, ke ken van af hun plaatsen toe. klaring gepubliceerd, waarin hij zich scherp verzet tegen de Londense be sluiten. „Frankrijk kan en mag de aanbe velingen van Londen niet onderschrij ven. Integendeel, het moet nieuwe onderhandelingen afdwingen, waar bij rekening gehouden wordt met zijn vitale belangen, die eveneens die van de vrede in Europa zijn. Zonder over drijving kan men zeggen, dat de be- sluiten vervat in het communiqué van de Londense conferentie, even als die van Jalta en Potsdam zonder overleg met Frankrijk, in Europa een toestand zouden scheppen, waar in Frankrijk voortdurend in gevaar zou zijn, zonder dat het te gelegener- tijd zou kunnen rekenen op de doel treffende hulp van wie ook". In hun oppositie vinden Gaullisten de communisten aan hun zijde, of schoon de laatsten op geheel andere gronden in de oppositie zijn. Nederland houdt vast aan ^Renville "-overeenkomst VERKLARING VAN Dr. BEEL. „De regering: kan met stelligheid verklaren, dat zij bij de onderhan delingen met' de republiek D jok ja zich strikt blijft stellen op de door beide partijen onvoorwaardelijk aanvaarde 12 beginselen en 6 addi tionele beginselen der Renville-over- eenkomst. Het spreekt vanzelf, dat iedere mogelijkheid om tot een over eenkomst te geraken verloren gaat, wanneer men telkens weer kan te rugkeren op hetgeen reeds is over eengekomen." Aldus antwoordde minister-presi dent Beel op een hem door de cor respondent van Aneta te Den Haag gestelde vraag aangaande de geruch ten, dat bij de onderhandelingen met Djokja de op de „Renville" aanvaarde beginselen in het geding zouden komen. Er zijn verschillende vaste steun punten voor de regering, zo zeide minister Beel, welke voor haar on aantastbaar zijn en naast de aan hangige Grondwetsvoorstellen en het beginselprogram van Linggadjati vormen de 18 Renville-beginselen één van de steunpunten. De partijen zijn volledig gebonden door deze 18 beginselen als basis voor politieke besprekingen en haar staat geen beroep vrij op wat des tijds door de G.G.D. daaraan is toe gevoegd of aan persoonlijke opvat tingen geuit. Ook de vaders krijgen hun dag, namelijk de derde Zondag in Juni. De Ned. Bond van Herenmode-detail listen heeft er het initiatief toe geno men. In Katwijk 100.000 vernietigd Uit de alarmerende berichten over de 'Coloradokevers op te maken, stond ook Katwijk voor het gevaar van de beruchte kevers. Aan het strand, en langs de duinreep werden deze gevaar lijke dieren dan ook wel aangetrof fen en op initiatief van de burgemees ter is de jeugd er op uitgetrokken om ze te vangen en een flinks partij werd ook onschadelijk gemaakt. Ruim 30 liter vai pl.m. 3800 stuks per liter werd gevangen. Maar tot het aardappelen-gebied in Katwijk a. d. Rijn zijn 2e niet doorgedrongen het geen hun ook nie: al te best zou zijn bekomen. Immers vanwege het ver plichte spuiten zouden ze spoedig de dood- hebben gevonden. Woensdag was de laatste dag dat gespoten moest zijp, en aangezien hieraan goed de hand wordt gehou den vermoedt men, dat het gevaar be zworen kan worden. Het blijft niet temin zaak goed uit te zien. In den Haag werd met emmers vol het schadelijk gedierte naar de strandpolitieposten gebracht, waar een grote ijzeren bak met kokende olie gereed staat voor een uiterst warme ontvangst. De inhoud der em mers wordt daarin leeggestort en een, dienaar der heilige Hermandad staat lustig met een spaan in het vettige en knappende soepje te roeren. In het Haagse gebied waren 100 po litiemannen voor deze jacht gemobi liseerd, terwijl op het Wassenaarse gebied 60 man van de Wassenaarse gemeentereiniging, eveneens door de schooljeugd geassisteerd, hetzelfde deden. Ook is de jeugd schoclgewijs uitgerukt. In Noordwijk. Ook Noordwijks strand was een invasie van de Coloradokever. Giste ren werd de strijd hiertegen aange bonden door een 400-tal schoolkind deren Je mobiliseren, met als ge volg een rijke buit, welke onder po- litie-toezicht werd vernietigd. Door het hoge water en verstuiving was de plaag hedenmorgen wel iets min der, toch bleven enkele scholen in geschakeld om de bestrijding voort te zetten. Ook bij Petten en Callantsoog. Ook op het strand bij Callantsoog en Petten zijn gisteren en vannacht vele Coloradokevers aangespoeld. Gistermiddag werden door de be volking reeds honderden exempla ren gevangen en vernitigd. Versuft en schijndood spoelden deze staats vijanden op het strand aan, lagen enige tijd in de zon en vervolgden daarna hun tocht vliegende en krui pende landwaarts. De burgemeester van Callantsoog, de heer Correlje, heeft maatregelen getroffen om deze trek naar het bin nenland te- verhinderen. Vandaag is de schooljeugd gemo biliseerd. Gemotoriseerde fietsen in de maak Een niéuw soort gemotoriseerde fiets is in aanmaak, de „Rijwiel-So lex" genaamd. Een handig fietsje met een klein tweetakt één-cylinder mo tortje op het vdbrspatbord. Het mo tortje drijft het voorwiel aan via een carborandumrol, die op de voorband loopt. Geen versnellingsbak dus. Op 1 liter benzine loopt het fietsje 100 km bij een maximumsnelheid van 22 km per uur. Het totale gewicht van fiets plus motor is 25 kg; de mo tor weegt slechts 7 kg. Ook kan ge woon worden gefietst als men dat belieft, waartoe de carborandum rol vrij van de voorband kan wor den geheven door een eenvoudig me chaniek. De bediening van het geheel is zo eenvoudig, dat het haast be lachelijk aandoet, dat bij de huidige wet voor dit vervoermiddel een rij bewijs nodig is. Einde van dit jaar zullen de eer ste 2500 exemplaren de Ned. Kroon- rijwielfabriek van Van der Heem N.V. uitrollen. De bediening van het geheel geschiedt door „één druk op de knop". Gistermiddag kwam in de Tweede Kamer aan de orde het verzoek van de heer Burger (Arb.) om verlof tot hét richten van vragen aan de Minis ter van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen, betreffende het beleid inzake de perszuivering het verzoek werd ingewilligd. De heer Hoogcarspel (C.P.N.) vroeg vervolgens verlof vragen te mo gen stellen aan de Minister van Bin nenlandse Zaken over het feit, dat in veel gemeenten de burgemeester be paalde groepen de gelegenheid bij eenkomsten met de kiezers te houden onmogelijk maakt door zalen te wei geren. Over deze aanvrage zal de Kamer morgen beslissen. De algemene beraadslaging over de wijzigirfg der Pensioenwet 1922 werd daarna voortgezet. De Minister van Binnenlandse Za ken, de heer Witteman, zijn gisteren afgebroken rede vervolgend, rang schikt de ter sprake gekomen voor stellen en verlangens in drie groe pen: 1. die, welke om de hogere uit gaven zullen moeten worden afgewe zen; 2. die welke om andere reden moeten worden afgewezen, als niet passend in het stelsel derwet ert 3 de rest der verlangens, die niet ver dienen terstond te worden afgewe zen, maar geredelijk nader onder zocht kunnen worden. Hij wees erop, dat verhoging van het maximum van het eigen pensioen van ƒ4000 tot ƒ5000 het eerste jaar alleen al 350.000 a ƒ400.000 zal kos ten, welk bedrag op den duur zal op lopen tot 2.1 tot 2.4 millioen. De an dere voorgestelde verhogingen daar bij gevoegd zullen millioenen en mil- lioenen van de schatkist vergen. De regering kan niet verder gaan dan de voorgestelde verbetering. De minister zegt te weten, dat er span ning en armoede in veel gezinnen zijn, maar die bestaan niet alleen in de gezinnen van ambtenaren en ge- pensionneerden. Overigens wees hij op de consequenties o.a. ten aanzien van de militaire pensioenen ende pensioenen voor de verzetsslachtof- fers. Zo zou het in de tientallen mil lioenen lopen. Ten aanzien van pensioen voor een gescheiden echtgenote merkte hij op, dat een gescheiden echtgenote geen echtgenote meer is, zodat recht op pensioen vervalt. In verband met .d^ derde door hem genoemde categorie van wensen verklaarde de minister, dat er binnenkort een commissie wordt geïnstalleerd, welke opdracht zal krijgen binnen een half jaar met een nieuwe Pensioenwet te komen. Tenslotte adviseerde hij niet met amendementen te komen en het ont werp aan te nemen, zoals het er ligt. Op voorstel van de voorzitter werd daarna besloten de beraadslaging over het ontwerp te schorsen, opdat de Minister zich nader kan beraden en overleg plegen met zijn ambtge noot van Financiën. De Kamer heeft nog een aanvang gemaakt met de behandeling van het wetsontwerp tot aanvulling van de provinciale wet en de gemeentewet, tussentijds ontslag van leden der Ge deputeerde Staten en van wethou ders. De bedoeling van dit ontwerp is het mogelijk te maken, het mandaat van de wethouder of de gedeputeerde, die het vertrouwen njet meer bezit, terug te nemen. De heer Algera (A.R.), vond een regeling van algemene strekking ver werpelijk. De regeling zelf' beschou wende sprak hij de vreea uit, dat men in de colleges elk ogenblik voor een verrassing kan komen te staan. Spr. zou een begrenzing van het be grip „vertrouwen" in de wet willen zien opgenomen. De heer Stokvis (C. P.N.) noemde het ontwerp gelegen heidswetgeving van gering gehalte. Hij verklaarde, dat zijn fractie haar stem aan „het staatsrecht ontsie rende ontwerp" zal onthouden. De heer Hooij (K.V.P.) meende, dat het middel, dat deze wet aan de hand doet,, zich op den duur niet zal keren tegen de communisten. Op staats rechtelijke gronden becritiseerde hij het ontwerp. Hij meende, dat het de •positie der leden van Ged. Staten en wethouders ernstig aantast. Het zou te accepteren zijn als de strekking was de colleges van communistische leden te zuiveren. Als dat doel be reikt is, zou de wet moeten verdwij nen. De heer Scheps (Arb.) was van mening, dat het ontsfag duidelijk in de noodzakelijkheid der feiten moet liggen. Aan de waarborgen moet de nodige zorg worden besteed, deze leg de hij vast in een amendement. De heer Schmal (C.H.) gaf te ken nen weinig aantrekkelijks in het ont werp te ontwaren. Het uitgangspunt was, dat men wil uitbannen degenen, die zich niet houden aan de regels van het spel. Maar het ontwerp ver wijdert zich steeds verder van dit uitgangspunt. De vergadering is; verdaagd tot heden. 2 Arbeiders door vallende balken gedood Tijdens het bouwen van een ga rage voor de Drentse Autobus-On derneming te Meppel, stortten plot seling, door tot nog toe niet opge helderde oorzaak, enkele stalen bal ken naar beneden. Drie werklui, die er onder stonden kregen de balken op hun lichaam en een, die er bo venop werkzaam was, werd meege sleurd. De arbeider A. Tap uit Nunspeet overleed spoedig. Ook de arbeider L. Otten uit Meppel be zweek later aan zijn verwondingen. De twee andere, arbeiders werden eveneens gewond. DISTRIBUTIENIEUWS NIEUWE BONNEN. VOOR HET TIJDVAK VAN 13 t.m. 26 JUNI 1948. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 806. 440 alg500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., Qf 1000 gram jam, stroop, enz., of 500 gram versnaperingen 441 algCa. 225 gram huis houdzeep of 180 gr. toiletzeep. 442 alg400 gram brood of 1 rantsoen gebak 443 alg100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel, of kindermeel 444- alg. 400 gr. brood (geldig t.m. 19 Juni). 445 alg. 1600 gr. brood (gel dig t.m. 19 Juni). 447 alg2 eieren 433 reserve 1200 gr. brood (gel dig t.m. 19 Juni). 436 reserve 400 gr. brood (geldig t.m. 19 Juni). BONKAARTEN KD, KE 806. 940 alg. 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1000 gram jam, stroop, enz. of 500 gram versnaperingen 941 alg. Ca. 450 gram huis houdzeep of 360 gr. toiletzeep 942 alg400 gram brood of 1 rantsoen gebak 943 alg100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits 944 alg400 gram brodft (gel dig t.m. 19 Juni) 947 alg. 2 eieren 933 reserve 800 gram brood (gel dig t:m. 19 Juni) 936 reserve 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kinderbiscuits TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 802 61, 62, 65 tabak, 2 rants, sigaretten of kerftabak 63 versn200 gr. versnaperin gen of 200 gram sui ker, boterhamstrooi sel enz. of 400 gram jam, stroop enz. 66 versn100 gram versnp. of 100 gram suiker, bo- terhamstróoisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 11 Juni worden ge bruikt. Niet-aangewezen zijn en vernie tigd kunnen worden de bonnen: 392, 394, 395, 894, 895 melk, 400, 401, 402, 407, 904, 906, 907 reserve, 917, 919 algemeen. EXTRAATJE IN SNOEP EN SUIKER? Volgens een publicatie in „De Kruidenier" zal de distributie ter gelegenheid van het regeringsju-. bileum van de Koningin een extra rantsoen versnaperingep beschikbaar stellen voor alle kindern, die de la gere school bezoeken. Dit rantsoen bedraagt 100 gram per kind. Verder zou besloten zijn voor de inmaak extra-suiker te verstrekken op een tijdstip <en in een hoeveelheid, die nog nader bepaald moeten worden. Volgens ingewijden bij de distribu tie is de beslissing over deze extra toewijzingen nog niet genomen en komt zij over enkele dagen aan de orde. £en Wat systeem betreft: men moet zich altijd het recht voorbehouden, de volgende dag om zijn ideeën van heden te lachen. (Napoleon).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1