S)e CeidóeSou/fca/nt De vredesvoorüitzichten nog weinig belovend Verlaging van Marshall-hulp voorgesteld Het processie-verbod in de practijk VRIJDAG 4 JUNI 1948 39«fe JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAAÖIN OPGENOMEN .DE BURCHT" Candidaatstelling Tweede Kamer Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 2093^- Abonnementsprijs f030 p. w^'f 1.30 p. mud.* f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Adverts 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 DE PALESTIJNSE PUZZLE Een hevige strijd bij Tel Aviv JLJET ZIET ER nog niet naar uit, dat de wapenstilstand in Palestina werkelijk zal leiden tot een ophouden der gevechten, althans niet voor de eerste dagen. Wel is de enige hoop, dat het graaf Bernadotte, de bemiddelaar van de Verenigde Naties, gelukken zal, beide partijen te bewegen tot een compromis inzake hun «wederzijdse „voorwaarden"', waardoor dan weer een werkelijke dooryoering van de order „staakt het vuren" mogelijk gemaakt zou kunnen worden. ONAANVAARDBARE VOORWAARDEN De eerste voorwaarde, die door de voorlopige regering van Israël is ge steld, dat geen van beide partijen haar huidige posities zal trachten te veranderen betekent voor de Arabie ren, dat de Joden geheel Jeruzalem, behalvè de oude stad en dè voor naamste haven van Haifa zullen be heersen. De Joden verdreven de Ara bieren uit het grootste deel van Hai fa vóór het einde van het Britse mandaat. Het tweede punt, waarbij het verkeer van en naar Jeruzalem aan geen belemmeringen onderhevig is, zal zeer waarschijnlijk een strui kelblok vormen in de onderhande lingen, daar de Arabische blokkade van Jeruzalem hun voornaamste wa pen is om de lüO.OOO Joden in Jeru zalem tot overgave te dwingen, De Arabieren zullen slechts toestemmen in de opheffing der blokkade, ipdien zij alle Joodse convooien mogen on derzoeken. Verder zijn de Arabieren hevig gekant tegen de derde Joodse voorwaarde dat de verscheping van goederen naar Israël niet belemmerd wordt en hun vierde voorwaarde, dat geen wapens of uitrusting zullen worden overgedragen aan Arabische staten of lbgers uit voorraden, die zich thans binnen de grenzen van die staten bevinden. Arabische leiders achten deze laatste punten volko men onaanvaardbaar, daar zij hier op neer zouden komen, dat de Joden alle faciliteiten voor de aanvoer van wapenen zouden verkrijgen, terwijl zij eisen, dat de Arabieren worden afgesneden worden van hun aanvoer- bronnen. De vijfde voorwaarde der Joden, dat zij immigranten naar Is raël mógen brengen ongeacht hun leeftijd, ofschoon zij beloven, hen niet voor militaire doeleinden te re- cruteren of op te leiden, is er een, waartegen de Arabieren zich steeds verzet hebben. DE GEVECHTEN Volgens het jongste communiqué van de Haganah zijn de gevechten op alle fronten voortgezet. De Ara bische artillerie heeft de Joodse wij ken van Jeruzalem en Ramat Rachel geborribardeerd. Volgens Arabische berichten, die te Nicosia (Cyprus binnenkomen zijn de Egyptische troepen in een hevi ge strijd ten Zuiden van Tel Aviv gewikkeld, waar de Joden hevige tegenaanvallen ondernemen tegen DE OVERSTROMING VAN DE COLUMBIA 60.000 Daklozen De overstroming v^n de Columbia, die tot dusver 60.000 daklozen heeft gemaakt en verscheidene dorpen vol ledig heeft vernield, schijnt nog niet geëindigd te zijn. Het waterpeil is momenteel langs de hoofdvallei van de stroom gedaald doch bij de bron van de stroom en vooral bij de bron van de Snake, een der voornaamste bijrivieren van de Columbia, is het waterpeil opnieuw gestegen. De late dooi van dit jaar, die de overstromingen heeft veroorzaakt, heeft nog geen einde genomen en de hoge tempatuur doet de sneeuw, die nog op de bertoppen ligt in vlug tempo wegsmelten. Een kolos ging aan boord. Donder dag werd aan boord van het s.s. „Bos koop" de 22 meter lange, 150 ton wegende cylinder gehesen, bestemd voor de B.P.M. te Venezuela. Het aan, boord hijsen van de kolos, die een diameter heeft van 5 meter. Foto: A.N.P.-deHn. de* nederzettingen Isdoed en Negba, halfweg tussen Gaza en Tel^vivDe Egypische troepen zouden op weg naar Nebron twee dorpen hebben bezet, waardoor Negeb zou zijn af gesneden. In het Egyptische communiqué van gisteravoqd wordt medegedeeld, dat Egyptische marine-strijdkrachten 'n aanval hebben gedaan op de Pale stijnse haven Caesarea, ten Noorden van ^Tel Aviv. Volgens het Egyptische avondblad Al Balagh zou een Egyp tische colonnen vanuit Isdoed, onge veer 37 km ten Zuiden van Tel Aviv zijn uitgekomen, waardoor de Egyp tische strijdkrachen bijna voor de poorten van- Tel Aviv zouden -staan. Al Balagh meldt voorts, dat Te? Aviv door Egyptische artillerie wordt beschoten op 6 km ten Zuidoosten van de stad. Uit Tel Aviv wordt officieel gemeld dat Joodse strijdkrachten Jenin, een belangrijk Arabisch centrum ten Noorden van Jeruzalem zijn binnen gerukt. ZEVEN MINISTERS NAAR BELGIë. De "Nederlandse ministers Beel, Van Boetzelaer, Van den Brink, Lief. tihck, Drees, Mansholt en Vos zullen zich a.s. Maandag naar België bege ven ten einde deel te nemen aan een bijeenkomst van ministers der Bene- lux-laflden, te houden in Chateau d'Ardennes in de Belgische Arden nen. Ook de Belgische ambassadeur in Nederland zal aan de besprekingen deelnemen. Royaal gebaar van Moskou Met het oog op d§ a.s. verkiezingen in Finlahd De door Finland aap de Sovjet- Unie verschuldigde herstelbetalin gen zijn, zo heeft het Finse minsterie van buitenlandse zaken bekend ge maakt, door de Sovjet-Unie vermin derd met een bedrag ter waarde van 180 millioen (gulden. Dit is de helft van de resterende schuld. Volgens de bepalingen van het vredesverdrag moest Finland in de acht jaar na 1944 voor een bedrag van 789 nnl- lióen gulden herstelbetalingen aan de Sovjet- «•ie. verrichten. Het be sluit van de Russische regering werd ir Helsinki hartelijk verwelkomd. In sommige kringen wordt deze kwijtschelding uitgelegd als een ge baar van Moskou om de Finse com munisten betere kansen te geven bij de algemene verkiezingen op 1 Jali. Bij de gemeenteraadsverkiezingen^ m December van het vorige jaar heb ben de communisten verliezen gele den en de verwachting is, dat zij bij de Julitverkiezingen verder - aan kracht zouden inböèten. Vandaag in het Amerik. Huis van Afgevaardigden J^E TOEWIJZINGSCOMMISSIE van het Amerikaanse Huis fvan Afge vaardigden heeft voorgesteld, het bedrag voor het plan-Marshall en andere programma's voor hulp aan het buitenland te verminderen met 25 procent, dit in afwijking van de regeringsvoorstellen. De commissie wil het oorspronkelijke door het Con gres goedgekeurde bedrag van 6.5 milliard dollar met.553 millioen verminderen en voorts dit verminderde bedrag over 15 maanden uitgegeven zien in plaats van in 12 maanden. Ter motivering van haar voorstel tot vermindering van het totale be drag en van de verlenging van de termijn, verklaarde de commissie, dat de voorgenomen programma's voor 1 Juli 1949 geen uitgaven toe staan van meer fondsen dan waarin op een verstandige basis is voorzien. Zou zich een noodtoestand voordoen, dan kan het Congres in zijn zitting van Januari a.s. ^daarvoor maatrege len treffen. Voor het plan-Marshall was door het Congres, ten behoeve van de 16 Eupropese landen en West-Duits- land, 5.3 milliard toegestaan, waar van reeds 1055 millioen beschikbaar is gesteld. Het resterende bedrag van 4245 milioen wil de commissie ver minderen tot 4000 millioen en uitbe talen over een dj-ie maanden langeren termijn. Voorts wil de commissie de hulp aan Griekenland van 275 tot 200 mil lioen verlagen, de hulpverlening door het Amerikaanse leger in de bezette gebieden van 1400 millioen tot 1250 millioen verminderen en 20 millioen voor hulp aan Triëst van de alge- men* toewijzing afnemen. De hulp aan China, ten bedrage van 463 millioen, wil de commissie verminderen tot 400 millioen. Vandaag komt het voorstel in het Huis van Afgevaardigden in behan deling en men verwacht een fel de bat. Er wordt niet aan getwijfeld, dat het Huis 'de aanbevelingen der commissie ten slotte zal volgen en de verlaging zal goedkeuren. Zoals gewoonlijk in dergelijke gevallen houdt de regering haar hoop er op gevestigd, dat de Senaat althans een deel van het oorspronkelijke bedrag zal herstellen. Het huwelijk van ex-koning Michaël PRINSEI? ANNE. Prinses Anne "de BourbonParma is Vrijdagmorgen per vliegtuig uit Kopenhagen naar Gerieve vertrok ken. Toen haar gevraagd werd," of zij van plan was van religie te ver- andéren teneinde met ex-koning Mi chaël in het huwelijk te kunnen tre den, zeide de' prinses: „Neen! ik zal nimmer mijn godsdienst prijsgeven." Te Parijs zijn tussen Frankrijk en Nederland Woensdag, zoals gemeld, drie verdragen op het gebied voor landverhuizing gesloten. Het eerste verdrag betreft arbeid in loondiènst. Hierin worden aan legaal in Frank rijk werkende Nederlanders dezelfde rechten toegekend als aan Franse ar beiders, in het bijzonder op sociaal gebied. Het aantal in Frankrijk- wer kende Nederlanders wordt op onge veer 2000 gesteld. Het tweede verdrag handelt over vestiging van Nederlandse boeren op Franse (pacht)- bedrijven. Overeen gekomen werd, dat tien p-ocent van de. Nederl. emigratie naar Frankr- rijk uit zelfstandige boeren mag be staan. Voor 1948 is dit aantal op on geveeg tweehonderd gesteld. In een nadere regeling is bepaald, dat deze boeren hun inventaris aan dode en levende have zullen mogen meenemen. Iets dergelijks werd tot dusver niet toegestaan/Bovendien zul len zij, bekeken van geval tot geval, ten hoogste ƒ2500.in Nederland kunnen störten, waarvoor zij in Frankrijk een gelijkwaardig bedrag, aan francs zullen terugontvangen. Deze francs komen uit een tot dus- ver geblokkeerd Nederlands saldo ir Frankrijk. Naast deze regeling blijft de normale deviezenregeling voor emigranten van kracht, hetgeen bete* kent, dat per gezinslid een „zakgeld" in francs ten behoeve van reis- en eerste verblijfkosten uitgekeerd kan worden. Een derde verdrag regelt het ver blijf in Frankrijk van zogenaamde „stagiaires". Dit zijn jonge vrouwen en mannen, die na hun opleiding in Nederland, zich in Frankrijk verder practisch willen bekwanwn in hun be roep, in de handel, in de taal enz. Deze jongelui kunnen ten hooeste een jaar in Frankrijk verblijven. Zij mogen niet ouder dan dertig jaar zijn. Op dit laatste gebied bestaan o.m. nok overeenkomsten met Zwitserland, Engeland en Denemarken. 5 EEUWEN KLOOSTER SOETENBEEK. 7 Juni a.s. zal het zuster-klooster Soetenbeek te Deurn£ 5 eeuwen be staan. Dit klooster is nog het enige overgeblevene van de in Nederland gestichte Windesheimse congregatie. De strijd in Palestina. Hoe hevig de strijd in Palestina was, blijkt uit de foto van de gedeeltelijk verwoes te stad. Foto: A.N.P. De minderheden in de K.V.P. College van beraad ip voorbereiding Op een persconferentie heeft de voorzitter der K.V.P., de heer W. J. Andriessen, beklemtoond, dat d,at de partij alseen eenheid naar buiten heeft te treden. Wanneer met dit beginsel zou worden gebroken, dan zou men terechtkomen bij een fede rate, indien al niet bij een indivi dualistisch collectivisme. Het eer zowel als het ander bergt grote ge varen in zich. Het gevolg zou kun nen zijn, dat de regering een speel bal wordt van het parlement ofwel dat het parlement dóór de regering zou worden genegeerd. De noodzaak, dat de partij als èên eenheid naar buiten treedt, betekent evenwel geenszins, dat het partijbe stuur geeft oog heeft voor „beïnvloe- dieng" door andere opvattingen. Af gezien van het feit, dat de organisa tie van de partij ruimte laat en ge voelig is voor reële invloed, moet, aldus de partijvoorzitter, een vorm gevonden worden, die eventueel „vertrouwd beraad" volkomen tot zijn recht kan doen komen. De heer Andriessen sprak er van, dat het partijbestuur de plicht 'neeft een dergelijke kwestie te bekijken Hij deelde in dit verband mede, dat overwogen wordt een College van Eeraad in te stellen, dat uiteraard pas tot stand zal kunnen komen na de verkiezingen. Zij, die zich minderheden noemen, mogen bedenken, dat zij de moge lijkheden, die de organisatie en de Statuten der K.V.P. bieden, over het algemeen te weinig hebben benut. ParJementaire overlading De regering heeft aan de voorzitter der Tweede Kamer en lijst van wets ontwerpen doen toekomen en daarbij medegedeeld, dat zij het op prijs zou stellen indien de Kamer nog gele genheid zou vinden, deze onderwer pen te behandelen vóór zij wordt ont bonden. Op deze lijst komen belangrijke wetsontwerpen voor, welke dezer da gen' op de agenda der Kamer ge plaatst zijn. Voorts betreft deze wens o.a. nog de herziening der provin ciale financiën, de verhoging van de pensioenen met een toeslag, de wijzi ging der bioscoopwet, de credietver- strekking aan Ned. Indië, de oprich ting van een Nederlands-Indonesische Herstelbank, de afwikkeling van de geldzuivering, de verhoging van en kele belastingen (weeldebelasting, ta baksaccijns en opcenten onderne mingsbelasting), de regeling van het vervoer met vrachtauto's en de goed keuring van het verdrag der Europe se economische samenwerking. BROER EN ZUS GINGEN TER KERKE. En lichtten de offerblokken Reeds driemaal waren in de R.K. kerk te Neede en tweemaal te Bor- culo de offerblokken gelicht, zonder dat het de politie gelukte, de daders op te sporen. Nadat j.l. Zaterdag voor de vierde maal dit feit was waargenomen en direct daarna be richten van inbraken kwamen uit Buurse (gemeente Haaksbergen) en uit Heten (gemeente Raalte), werd nagegaan of deze daden wellicht iets met elkaar uitstaande konden heb ben. Verschillende aanwijzingen waren oorzaak van de aanhouding van de 24-jarige lederbewerker J.' W. Th. H. en diens 18-jarige zuster, de ste no-typiste A. L. H., woonachtig te Twello. Deze bekenden al spoedig samen al deze kerk- en andere dief stallen te hebben verricht, dóch van het ontvreemde kon niets meer wor den achterhaald. Ze hadden <Jit voor eigen levensonderhoud gebruikt.- Vrijspraak gevraagd voor overtredend pastoor De zeereerw. heer J. E. Schepers, pastoor der parochie van Sint Anto- nius-Abt te Eindhoven, stond dezer dagen voor de Civiele Kamer van de Rechtbank te Den Bosch terecht daar hem overtreding van het 2.g. processieverbod ten laste werd ge legd. Beklaagde was zonder raadsman verschenen. Van twee feiten werd be klaagde in de dagvaarding beschul digd. Ten eerste, dat hij op 8 Juni 1947 te Eindhovenals pastoor der parochie van Sint Antonius-Abt op de openbare weg een processie heeft gehouden en daarbij onder een draag- baldakijn het Allerheiligste heeft meegedragen, hetgeen by de uitvaar diging van de Grondwet van 1848 naar de toen bestaande wetten en re glementen te Eindhoven niet zou zijn toegelaten. Ten tweede, dat hy aan voormelde processie, als bedienaar van de hierboven omschreven open bare godsdienstoefening heeft deel genomen, bekleed met superplie, sto la, koorkap en velum, welke gewa den in het R.K. Kerkgenootschap ge bruikelijk zijn. Nadat beklaagde een volledige be kentenis had afgelegd en twee getui, gen de ten laste gelegde feiten be vestigd hadden, begon de Officier.van Justitie, mr. Bijvoet, met zijn re quisitoir. Spr. noemde het geen alledaags ge- beurerf dat aan de Rechtbank eer zaak wordt voorgelegd welke betrek king heeft op de zaken betreffende de eredienst, alsmede op een *wet, die zich bijna een eeuw wist te hand haven en waarin bovendien nog naar een artikel in de Gronwet wordt ver wezen. Een wet, die een eeuw geleden in woelige dagen de gemoederen der staatsburgers tot bedaren moest bren gen en die in de loop der jaren veel vuldig onderworpen is geweest aan het oordeel en de ernstige critiek van geleerden van naam en juristen van grote reputatie. De Grondwet nam toen een splitsing tussen openbare godsdienstoefeningen binnen en buiten het gebouw. De Grondwetgever vereist dat de betref- Verplichte veelevering afgeschaft Hoewel het vleesrantsoen nog aan zienlijk beneden het vleesverbruik van voor de oorlog ligt en hoewel de vleesdistributie niet binnen afzienba re tijd kan worden opgeheven, zijn de omstandigheden en de vooruitzichten wel zodanig gewijzigd, dat de vee aanslag niet meer nodig blijkt om ver plichting tot levering van vee op na der vast te stellen tijdstippen op ^e leggen, aldus deelt het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening mede. Mede opdat bezuiniging van bete kenis op personeelskosten kan wor den verkregen, heeft de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening thans besloten voor 1948 geen aanslag vast te stellen. De veehou ders kunnen dus voertaan zelf bepa len, op welk tijdstip zy hun voor de slacht bestemd Vhe wensen af te zet ten. Wel zal op het tijdstip van leve ring invloed worden geoefend door een variërend schema van prijzen voor slachtvee. Het vervallen van de aanslag brengt geen enkele wijziging in de voor schriften voor de afzet van en de handel inslachtvee. De gang van za ken blijft, dat alles voor de slacht bestemd vee op een door het bedrijf schap voor vee en vlees ingestelde overname-markt, waarvan de orga nisatie voorshands ongewijzigd blijft, dient te worden aangevoerd. Verkoop van slachtrijpe runderen en schapen blijft slechts toegestaan aan een er kende veehandelaar in slachtvee ter rechtstreeks levering op een over- namemarkt of leveringsplaats als aan deze verplichting niet wordt voldaan, dan kan het bedrijfschap voor vee en vlees overgaan tot inbezitneming van het vee. EEN NIEUWE SLAGERIJ WERD GEOPEND.... De slager J. A. G. was nog niet zo lang in Winterswijk woonachtig, toen het plan rijpte er een slagerij te gaan vestigen. De slagerij zou een de zer dagen geopend worden. Dinsdag j.l. ging de C.C.D. in samenwerking met de politie vast eens neuzen in de nieuwe zaak. Ingegraven onder» ëen berghok ontdekte men allereerst een kuip met 200 kg. gepekelde slacht- afvallen. die bestemd waren voor de worstfabricage. In een kast trof men een zak aan waarin ca. 25 kg. vlees verborgen was. Een bak met ca. 5 kg. gedraaide lever, bestemd voor de leverworst, vertoonde een schimmellaag van 3 a 3 cm. Op hun verdere speurtocht ont dekten de ambtenaren koppen en huiden van schapen, veulens, kalve ren, koeien en resten van varkens, zo dat het niet moeilijk te raden viel wat hier aan de hand was. Verdacht van deze affaire werden K. B. en de sla ger J. A. G. die beide in arrest ge steld werden. K. B. werd echter spoe dig wèer op vrije voeten gesteld. Ook G. ontkent iets met deze zaak te ma ken te hebben, maar het onderzoek is nog in volle gang. Vlees en afvallen werden inbeslaggenomen. fende processie ter plaatse waar zij gehouden werd, gebruikelijk was in 1848 en dat dit bestaande processie- gebruik tevens op de wetten en re glementen steunt. Het effect van deze uitspraken komt dus hierop neer, dat men moet kunnen aantonen, dat de processie vóór 1848 gebruikelijk was. Spreker verklaar.de échter niet bij machte te zijn bewijzen voor de niet- gebruikelijkheid van processies te Eindhoven vóór en in 1848 bij te bren gen. Indien spreker derhalve de Hoge Raad zou volgen, is een eis tot vrij spraak onvermijdelijk. De Officier van Justitie requireer- de derhalve op de hierbovén uiteen gezetten gronden, vrijspraak bij ge brek aan bewijs. Op 9 Juni a.s. zal de rechtbank uitspraak doen. Het Ministerie van Overzeese Ge biedsdelen heeft de Indische vor ming, welk^door de Missieschool voor Jonge Vrouwen te Ubbergen gegeven wordt, gelijkgesteld met de voor leerkrachten verplichte cursus sen „Indische Vorming", die van Gouverneïnentswege te Amsterdam gegeven worden. Di -houdt in: 1) dat de leerkrachten: leraressen bij het Middelbaar en bij het Nijverheids onderwijs en onderwijzeressen met hoofdakte, die uitgezonden willen worden naar Indonesië en de cur sus van de Missieschool volgen, vrij gesteld "zürt van de driemaanden- cursus welke aan het Indisch Insti tuut te Amsterdam van Gouverne- mentswege aan leerkrachten gegeven wordt; 2) dat de leerkrachten .die de opleiding aan de Mi'ssieschool volgen, dezelfd^- financiële voorde len genieten als degenen die de Gou vernementscursussen* volgen, d.w.z. dat zij gedurende de cursus drie maanden salaris en „eventuele an-« dere financiële voordelen" zullen ontvangen. Zwendel in maaltijd^ bonnen ontdekt Leidenaar onder de gearresteerden Het is de Sliedrechtse politie ge lukt de hand te leggen 'op een Vijftal personen, dat gedurende de laatste maanden niet minder dan 3000 maal tijdbonnen, vertegenwoordigende een waarde van 107.000 rantsoenbonnen, heeft ontvreemd en deze langs tal van kanalen heeft verzilverd (in rantsoen- bonnen omgewisse^l).^ Het geval heeft zich als volgt toe gedragen In April vervoegden zich twee per sonen aan het loket van het distri butiekantoor te Sliedrecht en boden een aantal maaltijdbonnen voor mili tairen met overlegging van verlof passen ter „verzilvering5, in rantsoen- bonnen aan. De distributieambt?naar vertrouwde de zaak niet en verwittig de de politie. Beide personen hadden voorgege ven te logeren in hotel Bellevue te Sliedrecht, doch bij onderzoek bleek, dat de mannen daar niet bekend wa ren. Direct werd de zaak aangepakt. Het bleek, dat valse namen waren opge geven. Het gelukte de politie beide personen aan de hand van een door de ambtenaar verstrekt signalement op te sporen. In samenwerking met de Rotter damse en Bredase recherche werd een complot van vrij grote omvang ontdekt. «Een militair, werkzaam op het militaire bureau van de kwartier meester-generaal te Rotterdam, ge vestigd aan de Westzeedijk, bekende 3000 maaltijdbonnen te hebben ont vreemd. De bonnen waren doorgege ven aan enige, personen en dezen op hun beurt hadden weer anderen in- schakeld. Per auto trok men het gehele land door en bood aan ongeveer 20 dis tributiekantoren deze coupons ter „verzilvering" in rantsoenbonnen aan. Onder meer werden de distributie kantoren in Gouda. Voorburg, den Haag, Rotterdam, Kapelle aan de IJssel, Apeldoorn, Brede en Tilburg op deze manier opgelicht. In Slie drecht liep meri eindelijk tegen de lamp. Het complfct werkte met valse ver lofpassen en vals'e stempels. Het mocht de Sliedrechtse politie geluk ken 1860 maaltijdbonnen in beslag te nemen. Op last van de justitie zijn in Rotterdam in het huis van bewa ring opgesloten vijf personen, drie afkomstig uit Rotterdam een Leide naar, genaamd C. v. d. L. en een uit Breda, die* inmiddels voor de offi cier van justitie te Rotterdam zijn vootgeleid. Verder werden negen pro cessen-verbaal terzake diefstal, vals heid in geschrifte en opzettelijke he ling opgemaakt. Een UftWeÖfe,,, Het goede hart weent met de be droefden; het grote hart verheugt zich in het geluk der gelukkigen. (Livre d'Or).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1