Arabieren schijnen wel voor wapenstilstand te voelen Kabinetswijziging te Djokja op komst Boter en kaas naar België Goede kans van slagen DINSDAG 1 JUNI 1948 39ate JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zal de strijd in het H. Land beëindigd worden WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w.,* f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Vanavond moest antwoord binnen zijn 117AT ZAL HET ANTWOORD zijn der beide strijdende partijen in Pa- lestina op het bevel van de Veiligheidsraad om de gevechten gedu rende vier weken te staken? Het "antwoord moet vanavond te Lake Suc cess binnen zijn. Ofschoon er enige aarzeling valt waar te nemen tussen de Arabieren, ziet het er naar uit, dat zij de wapenstilstand zullen aan vaarden. Uit Cairo wordt gemeld, dat de Egyptische premier op een persconfe rentie heeft verklaard^ dat het voorstel van de Veiligheidsraad waar schijnlijk zou worden aangenomen. Persoonlijk was hij voorstander van de wapenstilstand. Volgens andere uit Cairo binnengekomen Arabische berichten zouden de Arabieren het voorstel van de Veiligheidsraad reeds aangenomen hebben en zou deze beslissing wor den bekend gemaakt op de vérgade- ring van de Arabische Liga te Amman in Transjordanië, welke van daag bijeenkomt. Het enige Arabische voorbehoud zou zijn, dat de Joden geen voordeel uit de toestand trekken en dat tijd wordt gegeven om de strijdkrachten op de hoogte te brengen. den ondernomen. De beide kloosters zijn grotendeels verwoest. De vlag van het Rode Kruis, die het Italiaan se ziekenhuis dekte, werd ondanks het protest van de directeur neerge haald en vervangen door de Joodse vlag. Op de terrassen werden ge- schutsstellingen aangelegd. Het Ar meense orthodoxe klooster kreeg tij dens de actie 100 voltreffers van Joods geschut, dat was opgesteld in. het klooster van de Duitse paters Benedictijnen op de berg Sion. Acht vluchtelingen werden hier gedood, 120 andere gewond. Het klooster en het weeshuis van de paters Francis canen lag driemaal onder Joods gra- naatvuur. Een aantal kinderen werd gedood of gewond. Voorts maakt het manifest nog melding van een aan tal minder zware beschadigingen aan kerken em aan het Latijnse patriar chaat, dat viermaal werd beschoten. In totaal verloren vier priesters het leven. „Om de waarheid te zeggen en objectief te zijn", zo besluit het manifest, „de Arabieren hébben ver klaard, dat zij de heilige plaatsën kerken, kloosters en Rode Kruis posten geëerbiedigd hebben en dat hebben zij tot op heden ook Oud-Jeruzalem in brand gestoken- Reuter verneemt van Britse mili taire zijde, dat de Arabieren de door hen veroverde Joodse oude stad van Jeruzalem in brand steken „als hy giënische maatregel". Dezelfde 'Britse bronnen delen mee, dat ruim duizend non-combat tanten uit de oude stad naar Kata- mon, ten Zuidwesten van Jeruzalem geëvacueerd zijn, terwijl honderd vijftig Joden aan het Rode Kruis zijn overgedragen en 350 als gevan genen naar Transjordanië zijn ge voerd. Een grote Joodse strijdmacht had gistermorgen een algemene aanval ingezet op de Arabische stellingen halverwege Jeruzalem en- Tel Aviv Tegen de middag sloegen de Joden op de vlucht. Zij lieten meer dan 100 doden op het slagveld achter. Gemeld wordt, dat de Arabieren thans van drie kanten naar Tel Aviv oprukken en ddt zij te Naharia, juist ten Zuiden van de Libanese grens, de zee bereikt hebben. KLACHT TEGEN JODEN. De- Christelijke Unie in Palestina heeft de Joden er van beschuldigd, een aantal religieuze en humanitaire instellingen tijdens de slag om het nude stadsdeel van Jeruzaem te heb ben gebruikt als militaire bases. De beschuldiging, opgesteld in de vorm van een manifest, is ondertekend door de paters Franciscanen, de Griekse en Armeense katholieke vi carissen, de Griekse en Armeense orthodoxe patriarchen en de Kopti- sche'en Syrische patriarchen. In to taal werden 22 kerken, kloosters, ziekenhuizen en scholen verwoest of beschadigd. De residentie van de Apostolische Delegaat, waarop de pauselijke vlag was gehesen, een school,, twee zie kenhuizen en zeven kloosters zijn door de Joden gebruikt als observa tieposten, van waaruit het vuur van de Joodse artillerie op de Arabische stellingen werd gericht. Het Franse klooster Notre Dame en {iet klooster van de Zusters Redemptoristinnen werden op 15 Mei door de Joden be zet en ingericht als bases, van waar uit aanvallen op de Arabieren wer- Het Friese stadje Hindelopen telt een aantal oude woningen, die*" storische waarde hebben. Staand! het erf geheel vrij van de eigerdijke woningen en met de voorgevel in het water, hebben deze woningen met laat achttiende of vroeg negen tiende eeuwse gevels volgens de overlevering gediend tot huisvesting van de egenaren der woningen meest zeekapiteins des zomers of tijdens hun verloftijd. De gemeente raad van Hindeloopen heeft 'besloten, teneinde althans één dezer histo rische gebouwtjes voor het nageslacht te bewaren, het op de foto afgebeelde huisje aan te kopen. Links ervan ziet men een ander dergelijk huis dat reeds gedeeltelijk ingestort is. De verzwolgen stad Vanport Men gelooft, dat bij de overstro ming van Vanport minstens 300 per sonen om het leven zijn gekomen. Men is thans bezig met liet dreg- gingswefk, maar er zijn tot nu toe geen lijken opgehaald uit het thans rustige meer, dat de stad met een acht meter hoge watermassa over- dekt. "President ïruman heeft het door overstroming geteisterde gebied in het Noordwesten der Verenigde Sta ten tot „rampgebied" verklaard en bevel gegeven overgebleven oorlogs- voorraden voor hulp en wederopbouw te gebruiken. Inmiddels zijn nog twee andere dijken doorgebroken door de opstu wende golven van de Columbia-ri- vier in de nabijheid van Woodland in de staat Washington. De inwoners van de streek zijn tijdig gewaar schuwd en de overheid denkt, dat zij een onderkomen hebben kunnen vin den voor de overstroming. Door deze nieuwe dijkbreuken staan duizenden hectaren bouwgrond onder water. Een „nationaal" front moet worden gevormd jj£LF INDONESISCHE politieke partijen in de Republiek hebben giste ren besloten een nationaal front te vormen en een nationaal pro gramma te ontwerpen. De woorden nationaal front en nationaal pro gramma zijn daarbij niet gepreciseerd. Het persbureau Antara is van oordeel, dat met het nationale front waarschijnlijk de regering is be doeld. Alle politieke elementen uit de Republiek zouden daarin dan ver tegenwoordigd zijn en zij zoudèn een politieke basis hebben gevonden waarmee alle stromingen zich kunnen verenigen. Elk ogenblik kan nu een kabinetswijziging worden verwacht. Commissie van negen 'naar Bandoeng De regering heeft de commissie van negen, welke voor wat Neder land betreft de' Ronde Tafel-confe rentie met Indonesië voorbereidt, uitgenodigd de federale conferentie te Bandoeng als waarnemer bij te wonen. De heer P. Kerstens heeft de uit- MIDDEL TEGEN RADIO-ACTIEVE STRALEN? De Griekse chemische deskundige M. P. Vatikiotis heeft in een inter view te Athene verklaard, dat hij met zijn staf van wetenschappelijke me dewerkers na maanden van onderzoek er in geslaagd is een middel tegen radio-actieve stralen te ontdekken, dat zowel op uniformen ale op huizen aangebracht kan worden. Hij weiger de nadere technische cgegevens te verstrekken. Men heeft het plan voort te gaan met de onderzoekingen en het niéiAve product te toetsen aan de invloed van een cyclotron (atoom- splitsingsappar'aat) nodiging aangenomen. De heer Van der Goes van Naters zal eersf ver vangen worden door mr. Joekes en later door prof. Logemani^. Prof. Romme zal gaan zodra hem de for mele uitnodiging bereikt. De heer Stikker vertoeft al in Indonesië. De p'echtige herdenking van Me- moraj Day op Margraten, het Ame- rkaanse soldaten kerkhof. Tijdens het hijsen van de Amerikaanse en Nederlandse vlag. Foto ANP-deHn De radio van generaal Markos, de leider van de Griekse guerillastrij- ders. heeft medegedeeld, dat Griekse guerillastrijders bereid zijn besprekingen te beginnen over „elk voorstel, dat bedoeld is het bloed vergieten van broeders onderling te doen eindigen". De „monarcho-fas- cisten" moesten deze suggestie ech ter riiet opvatten als een teken van zwakte, aldus werd er aan toege voegd. - Reclasseringsdag Drie .sprekers richtten het woord tot een grote schare belangstellenden, onder wie de burgemeester van Am sterdam, die gisteravond in de Nieu we Kerk in de hoofdstad de voorbe- reidingsbijeehkomst voor de natio nale reclasseringsdag bijwoonden. Prof. dr. G. C. van Niftrik sprak over: Wat wij willen: „Begrip tonen voor anderen, die verkeerde, ja misschien misdadige dingen hebben gpdaan. Overal zijn op het ogenblik ontwrichte gezin nen losgeslagen mensen. We leven in een tijd van moreel nihilisme. Er is verleiding aan alle kanten. De mensheid heeft een geweldig ver lies aah normen geleden. Dus: helpt". iPater G. Lohuis sprak over: Wat wij kunnen: „Ervoor zorg «jlragen, dat zij, die in "gevangenissen zijn opgesloten, niet verharden. Menigeen heeft dit gevoel gekend bij de vernederende behandeling in de kampen van de bezetter. Wij moeten hen, die mis stappen begingen, .heropvoeden, niet uitwerpen. Dus: helpt". Dr. W. G. Harrenstein sprak over: Wat wij doen: Collecteren. Zorgen, dat we geen bussen genoeg hebben. Bezoeken in de cel. Een hulp zijn in de een zaamheid. Bijstaan in de moeilijk heden na de erugkeer in de maat schappij. Dus: helpt". De bijeenkomst in de Nieuwe Kerk werd opgeluisterd door orgelspel van Henk Loohuys en zang van Laurens Bogtman. De besprekingen te Londen P^R BESTAAT thans weder meer hoop, dat de besprekingen over Duitsland, die# door de zes Westelijke mogendheden te Londen wor den gevoerd, spoedig zullen eindigen. Men meent in betrouwbare krin gen te weten, dat de Franse delegatie, die tot nu toe voorstandster was van een Constituerende Vergadering voor West-Duitsland, welke door de regeringen van de verschillende Duitse staten zou worden benoemd, thans heeft voorgesteld, dat de besl issing tussen benoeming en directe verkiezing door het volk moet worden overgelaten aan de Duitsers zelf. Indien dit compromisvoorstel wordt aangenomen, is het enige resteren- Nie geschilpunt het tijdstip, waarop de voorgestelde Constituerende Ver gadering moet worden ingesteld. De Fransen zouden eveneens een com promis-voorstel ten aanzien van dit laatste punt hebben gedaan. De Fransen zouden instemmen-met de instelling van een Constituerende Vergadering op elke willekeurige datum na een September, rekening houdende met het practisch mogelij ke. Belgische zuivelconsulent over Neder). boter Te Amsterdam werd gisteren de algemene vergadering van de Alge mene Nederlandse Zuivelbond ge houden onder voorzitterschap van de heer J. Linthorst Homan. Deze ver gadering werd bijgewoond door een viertal Belgische zuiveldeskundigen. De heer Brinkman deed enige me dedelingen over de opheffing van de zuiveldistributie in België (met uit zondering van margarine en import- boter) en de gevolgen daarvan. De heer Brinkman zeide, dat sinds 1 Mei, de datum, waarop in België practisch volle vrijheid in de zuivelsector is ontstaan, de toestand zich op dit ge bied in België treurig heeft ontwik keld. Er zijn geweldige schommelingen in de prijs (van de binnenlandse bo ter) geweest. De veilingprijzen va rieerden van 120 francs1 tot 67 francs per kilo. De prijzen werden aldus de heer Brinkman sterk beïnvloed door de vanwege de regering op 80 francs consumentenverkoopsprijs vastgestelde importboter, waarvan van tijd tot tijd een bon werd aange wezen. De Belgische binnenlandse bo. ter noteert thans ongeveer 86.7( francs. De Belgische regering is overgegaan tot het vrijgeven, nadat men zich ver zekerd had van de import van ge weldige hoeveelheden boter. Zo zal Denemarken dit jaar 15 millioen kilo leveren, Argentinië 10 millioen kilo en zelfs uit Noorwegen stroomt de boter naar België. Ook Nederland blijft bij deze import niet achter. In Maart j.l. leverde Nederland 1 mil lioen kilo boter aan België. Dit was koelhuisboter en deze bleek een zeer onaangename smaak te bezitten. De boter kreeg in België al spoedig de naam „haringboter" en vond weinig aftrek. Op het ogenblik aldus* de heer Brinkman is de situatie alduS, dat de uit Nederland geïmporteerde boter van uitstekende kwalitéit is, dóch dat de kopers resoluut verpakte Nederlandse boter weigeren en alleen vatenboter willen accepteren. Amerika en Argentinië exporteren massa's kaas naar België aldus de heer Brinkman. De Belg is hierop echter niet belust Hij wil Hollandse kaas. De Nederlanders kunnen reke nen op een goede kaasexport naar België. Onder alle omstari^gheden wil België echter vasthouden aan een minimum eigen productie van harde kaas, Hollands type. een minimum van 5 millioen kilo per jaar. (Voor de oorlog was de kaasproductie in Bel gië vrijwel nihil). De heer Brinkman merkte in dit verband in kleine krir)g nog op, dat zijns inziens de Nederlanders hun kaasimport naar België kunnen op voeren met "enige millioenen kilo's boven het vooroorlogs peil, omdat het verbruik in België van kaas, mede in verband met de hoge vleesprijzen, aanzienlijk is gestegen. - De heer Linthorst HomartrBetoogde naar aanleiding van .de mededelin gen van de heer Brinkman, dat ook in Nederland bekend is geworden, dat bepaalde koelhuisboter ongelukkig is behandeld. -De verpakking heeft te wensen overgelaten en de boter is bovendien via de binnenscheepvaart vervoerd. Ook de heer J. A. Geluk, de secreta ris van de bond ging nog even in op .de kwestie van de „haringboter". Dit geval wordt in Nederland in hoge ma te betreurd, aldus de heer Geluk, en hij Wilde de verzekering aan de Bel gische gasten geven, dat de boter, die Nederland in de toekomst aan eBlgië zal leveren, van uitstekende kwaliteit zal zijn. De heer Geluk somde een aantal factoren op, die geleid hebben tot de minder goede smaak van deze boter. Zo rijn in een aantal fabrieken als gevolg van de oorlog de werktuigen onvoldoende getind, waardoor de bo ter een te hoog kopergehalte heeft gekregen. Bovendien hebben we een zeer warme zomer gehad en had de boter op wgg' van de fabrieken naar de koelhuizen reeds een te hoge tem peratuur. De afzet van de producten. In de mededelingen, die ter verga dering werden gedaan, werd er de nadruk op gelegd, ^dat de boterpro- 1 ductie de binnenlandse productie overschreed, zodat afzet naar het buitenland noodzakelijk is, wil men niet te veel boter in de koelhuizen opgeslagen houden. Er wordt echter niet aan getwijfeld, dat deze afzetmo-, gelijkheden gevonden zullen worden. Overigens blijkt ook weer, dat deze afzetmogelijkheid in het binnenland zeer beperkt en door de vaste prij- zenverhoudingen weinig elastisch is. In de export van kaas, geconden seerde melk en melkpoeder begint een opgang te komen .zodat verwacht mag worden, dat deze een belangrijk gro ter deel van de export zal uitmaken, dan dit vorig jaar het geval was. Men heeft de indruk, dat de Ame rikaanse concessies aan he^ Franse standpunt ten aanzien van de inter nationale controle op.het Rujprgebied en meer onlangs ten aanzien van een of andere verzekering betref fende Amerikaanse wapenleveringen aan West-Europa in een niet te ver verwijderde toekomst de taak van de Franse regering, om tegemoet te komen op de twee resterende ge schilpunten, hebben vergemakkelijkt Het communiqué, dat aan het eind van de besprekingen zal worden tiit- gegeven, zal, zo wordt thans voor speld, slechts een algemene verkla ring bevatten, ten einde elke sug gestie te vermijden, dat de resultaten van de conferentie, welke in aanbe velingen vervat zullen zijn, als vast staande feiten aan de regerjng'en van de,, deelnemende mogendheden of Duitsland zullen worden voorge legd. •Moelijkheden in Franse regering bezworen Verwacht wordt thans, dat de re- gering-Schumann een bevredigende meerderheid zal krijgen, wanneer vandaag wordt gestemd over de ver trouwenskwestie in verband met de wet tot ontslag van 150.000 ambte naren als bezuinigingsmaatregel. Naar verluidt hebben de verschillen de partijen namelijk een compromis uitgewerkt, daf, naar men hoopt, door de Nationale Vergadering zal worden aanvaard. De basis hiervan is een beperking van de wijze, waarop de regering ambtenaren in vaste en tij delijke dienst kan ontslaan. Van betrouwbare zijde te Athene is medegedeeld, dat het huwelijk van ex-koning Michael van Roeme nië en prinses Anne de Bourbon- Parma voor onbepaalde tijd is uit gesteld, omdat dé prinses plotseling ziek is geworden. Waarschijnlijk houdt de „ziekte' van prinses Anne verband met de dispensatie-kwestie. Toen enkele weken geleden ten behoeve van de Rooir/s-Katholieke prinses Anne bij de Paus een ver zoek om dispensatie werd ingediend voor een huwelijk met ex-koning Michael, is aan Michael gevraagd de gebruikelijke verklaring te onder tekenen, dat de niet-katholieke par tij zich niet zal mengen in de Ka tholieke opvoeding van eventuele kinderen. Michael heeft echter ge weigerd, deze verklaring te onder tekenen, overwegende, dat hij mis schien weer op de Roemeense troon zou komen en dat zijn eventuele kinderen dan opgevoed zouden moe ten worden in de in Roemenië als officieel geldende godsdienst. Z H. de Paus heeft tengevolge hiervan geen dispensatie kunnen verlenen. COLLEGE VAN RIJKSBEMIDDE LAARS ZAL VERMOEDELIJK VERDWIJNEN. De voorzitter van de katholieke arbeidersbeweging heeft op een ver gadering in "Den Bosch gezegd, dat het niet onredelijk is om aan te ne men ,dat er binnen afzienbare tijd een wetsontwerp op de publiekrech telijke bedrijfsorganisaties bij de Ka mer zal worden ingediend. Dat bete kent dat het college van rijksbemid delaars in zijn tegenwoordige vorm gaat verdwijnen. In de plaats daar van komt er een sociaal economische raad, waarin zowel overheid als cen trale organisaties zitting zullen heb ben. De raad moet verordeningen op het gebied' van lonen en werkvx>r- waarden goedkeuren. De minister al leen kan de besluiten vernietigen. De millioenste bezoeker van Schip hol was de heer Pauw uit Amsterdam, die Zondagmiddag met vrouw en dochtertje een bezoek bracht aan de luchthaven, die 22 maanden geleden 26 Juli 1946 weer voor het pu bliek werd opengesteld. Een stan daardwerk over Amsterdam, het ju- bileumwerk over de geschiedenis van de K.L.M. alsmede een retourvlucht op een der binnenlandse lijnen en een z.g. „overnicht bag" met smake lijke inhoud werden hem respectie velijk namens de gemeente Amster dam, de K.L.M. en de American Overseas Airlines aangeboden. Als bijzonderheid kan gemeld worden, dat de heer Pauw, die voor dé oor log in het restaurantbedrijf van de K.L.M. op Schiphol werkzaam was, tevens kwam informeren, of, bij de opening van het nieuwe restaurant in het stationsgebouw, de K.L.M. weder om van zijn diensten gebruik zou wil len en kunnen maken. 'PLAN-1948: 30 DUIZEND WONINGEN. Dit jaar zal Nederland 11000 mil lioen gulden verwerken in zijn weder opbouw. In het eerste kwartaal zijn Ongeveer 6000 woningen gereed geko men en het is de bedoeling het totaal ,in 1948 tot 30.000 op te voeren. Deze mededelingen zijn van minis ter dr. J. in 't Veld, die Vrijdag in Utrecht.besprekingen voerde met de burgemeesters van het gewest. Vol gens de minister zouden er nog dui- zende woningen meer kunnen worden gebouwd, wanneer er geen zwarte 'bouw was. Enals het in Leiden niet zo stroef ging!! A. ROLAND HOLST BEKROOND MET DE CONSTANTIJN HUYGENSPRIJS. Op de te Amsterdam gehouden re ceptie ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van A. Roland Holst heeft de secretaris van de Jan Cam- pertstichting, dr J. Hulsker, medede ling gedaan, dat de door deze stich ting uitgeloofde Haagse prijs van meesterschap van 2000 voor 1948 is toegekend aan het oeuvre van de dichter A. Roland Holst. De secretaris-generaal van het mi nisterie van Onderwijs, K. en W., mr. H.'J. Reinink, deelde mede, dat het ministerie aan de schilder Willink opdracht heeft gegeven een portret van A. Roland Holst te schilderen, ter plaatsing in een openbaar ge bouw. Aan het slot van zijn huldigingsre de bood Jan Engelman de jubilaris als geschenk van vrienden en be wonderaars een bedrag aan. dat hem in staat zal stellen een buitenlandse reis te mak<ffc. DE A.T.O. IN OVERTREDING Tijdens de cqntróle, welke de prijsbeheersing doorlopend utoefent, is ook bij de N.V. ATO (v/h van Gend en Loos) een onderzoek inge steld. Daarbij kwam, bij het nemen van steekproeven, aan het licht, dat in de rayons van de voornaamste kantoren dezer N.V. de vrachtprijzen volgens het „Atip-tarief" ernstig wa ren overtreden. De z.g. Forfait-ta rieven, welke, naar de prijscontró- ledienst heeft geconstateerd, door de meeste expeditie-bedrijven te hoog worden berekend, zijn door de ATO te Rotterdam ook aanzienlijk Over schreden. Sommige inklarings-tarie- ven volgens prijsvaststelling werden in sterke mate overvraagd. Van het een en het ander is een proces-ver baal opgemaakt, dat te zijner tijd door de tuchtrechter voor de prijzen te Utrecht zal worden behandeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1