S)eCcidóc6oii^ant Atoombommen op Jeruzalem Knooppunten der wereldpolitiek Marshall beschuldigt de Sovjet-Unie De Joden capituleren in oud-Jeruzalem Oproep van Pater Mateo ZATERDAG 29 MEI 1948 39ste JAARGANG No. 11401 Directeur: O. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. W1LMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Nog niet waar maar wal mogelijk En zal dan do wereld vergaan Geel In alk geval eerst nog even wat voor ons Don Bosco-werk. Giro 230414 Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. 11.30 p. mnd., 1 3.90 p. kwart. Franco p. p. 14.65 - Adverts 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1-50 ÏJET ZAG ER aanvankelijk naar **uit, alsof de ontwikkeling in Fin land het grote nieuws van de week zou vormen, doch het is met een sis ser afgelopen. Wat zich daar in het hoge Noor den van Europa afspeelde leek ver dacht veel on het voorspel van de Tsjecho-Slowaakse omwenteling in Februari, zodat menigeen niet ten onrechte vreesde, dat Finland de zelfde kant zou opgaan. Evenals m Praag was ook in Helsinki het mi nisterie van binnenlandse zaken in handen van een communist, en daar mee had deze de beschikking over de politie en ook over de geheime po litie. In Praag had Moskou daar handig gebruik van gemaakt en ae communistische Finse minister Lei- no werd er van verdacht, hetzelfde spelletje te willen uithalen; een paar uitleveringen van Finse onderdanen en staatlozen aan Rusland wezen in die richting. Dparom sprak het par lement z'n wantrouwen in deze mi nister uit. Maar de communist wei gerde heen te gaan (echt volks-demo- cratisch) en moest door de president worden weggestuurd. Daarop maak ten de communisten een voor hun aantal onevenredig kabaal door sta kingen uit te lokken en men vroeg zich met bezorgdheid af, of Mosoku nu tussen beide zou komen*en de Finse regering onder druk zou zet ten. Want aan zichzelf overgelaten, zouden de Finse communisten ten slotte het onderspit hebben moeten delven. De partijen hebben het echter be ter gpvond'en, de kwestie niet op de spits te drijven en hebben toege stemd in een compromis. De porte feuille van binnenlandse zaken is nu in handen van een links-socialist, die zeer dicht bij de compiunisten staat, en in plaats van meneer Leino is nu mevroyw Lëino minister ge worden, zij het zonder portefeuille. De stakingen zijn daarop afgelast. Het gevaar is voorlopig althans weer bezworen, maar mevr. Leino is niet voor de poes! Oppassen is de boodschap in Helsinki. 1WTU FINLAND als topic "of the day *"is uitgeschakeld, komt de nete lige Palestijnse puzzle weer de aan dacht voor zich opeisen. Niet alleen omdat het een smartelijke ervaring is, te weten, dat er zo'n ellendig ge harrewar is juist in het land, dat zo dierbaar is aan de Christenheid, en niet alleen omdat de H. Stad Jeru zalem een Joods Stalingrad dreigt te worden, maar ook omdat de strijd tussen Joden en Arabieren een steen des aanstoots is voor vele interna tionale betrekkingen. De wereld is nu eenmaal 'een levertd organisme en als in één van de ledematen een haard van ontsteking optreedt, heeft dat z'n gevolgen ook voor de rest van dat organisme. In dit geval begon zich een span ning te ontwikkelen tussen de poli tiek van Amerika en die van Enge land. De Amerikaanse politiek is op portunistisch en vrij simpel. Wash ington was eerst vóór het Verdelings plan, omdat het de Joden ook eeh stuk grond gunde. „Waarom zouden wij. die arme kerels, die overal ver jaagd worden, niet een lap grond ge ven waar zij rustig kunnen werken en leven", was de opvatting van de doorsnee-Amerikaan. Toen de Ara bieren echter op hun achterste benen gingen staan, zei Washington: „Neen, het gaat niet. Dat wordt oorlog. Ik trek me terug". Maar toen de Jood se staat werd uitgeroepen en bereid was zich met geweld zelf te hand haven, was Truman de eerste om 1^- paël de facto te erkennen. Met een grote sprong springt de Amerikaan over> alle 'politieke be zwaren, voetangels en klepimen heen; hij voelt de sportiviteit van het geval en roept van harte: „Hup, Israël!" Engeland beziet de kwestie ech ter niet zo simplistisch. Het heeft z'n erVaringen in het Midden-Oosten en weet, hoe ingewikkeld het lijnen spel is, dat loopt over dit snijpunt van internaitonale machtsverhou dingen. Het is bovendien gebonden aan verdragen met de Arabische lan den en kan zich als mogendheid, die zeer vérzwakt uit de oorlog is ge komen, niet veroorloven, zich zorge loos vijanden te maken. Het moet voorzichtig manoeuvrerend trachten zonder kleerscheuren weg te komen en te zorgen nog iets van z'n oude invloed te behouden. FNGELAND bleef dus wapens leve- ^*ren aan de Arabische staten en had tot nu toe een dertigtal officie- reft zitten bij het Arabische Legioen. Dat Arabische Legioen, dat onder Britse leiding staande bestemd was om de orde te handhaven in Pales tina, zou na 15 Mei ontbonden wor den, doch het is er nog en neemt zelfs deel aan dé strijd om Jeruza lem. Dat was natuurlijk niet naar de zin van de Joden en zette kwaad bloed in Amerika, dat deze achterbakse houding van de Engelsen niet be greep. Thans heeft Engeland in de Vei ligheidsraad een standpunt ingeno men, dgt waarschijnlijk het resul taat is van besprekingen met Ameri ka. De officieren bij het Arabische legioen worden teruggenomen, nu de Arabieren «weigeren om het vuren te staken. Want ook Engeland is van mening, dat er een wapenstilstand moet komen. Willen de partijen niet, dan moeten er door de Veiligheids raad maatregelen worden genomen, o.a. een verbod van wapenleveran ties, en daarbij zal Engeland zich aansluiten. Dat is een belangrijke verheldering van het Britse standpunt, waardoor de dreigende tegenstelling tussen de twee Angelsaksische landen aan merkelijk geluwd zal zijn. Jammer misschien voor Rusland, dat een ver wijdering maar wat graag gezien zou hebben. Praeses H.J. van Deursen Op 1 Juni viert de Hoogeerw^ Hooggeleerde Heer H. J. van Deur sen, President van het Groot Semi narie te Warmond, zijn 25-jarig pries terfeest. Behalve de eerste twee jaren van parochiële zielzorg, achtereenvolgens te 's Heerenhoek en Rotterdam, wa ren al die jaren gewijd aan de op leiding van de toekomstige priesters in ons Bisdom. De Hoogeerw. Jubilaris was eerst ruim 18 jaar leraar aan het Semina rie Hageveld te Heemstede, waar hü les gaf in de Duitse taal en letter kunde. Het tekent de toenmalige le raar, dat hij ondanks zijn drukke be zigheden de gelegenheid vond het staatsdiploma Middelbaar Duits te behalen. Reeds in zijn Hageveldse jaren bleef de belangstelling van de jubile rende president niet beperkt binnen de kleine wereld van het Seminarie en dikwijls gaf hij daarvan blijk door zijn gesproken of geschreven woord. Zo wist hij ook tijd te vinden voor het vertalen van verschillende Duit se boeken. Het meest bekend is zijn boek „Occulte Verschijnselen", dat veel meer is dan een vertaling van professor Feldmann's „Okkulte Phi losophic". Omdat in ons land nog geen uitvoerige katholieke publicatie op dit gebied het licht had gezien, moest de vertaling een bewerking wgrden, die ten opzichte van het oorsprokelijk werkteen zeer sterke uitbreiding onderging. De bewerker wilde, zoals hij zelf in zijn voor woord schrijft, de niet-ingewijde le zer inleiden in de toenmalige stand der occulte en para-psychologische problemen en van het modern we tenschappelijk onderzoek op dit ge bied. Sommigen zullen verband gezocht hebben tussen deze wetenschappelij ke arbeid en de eervole benoeming tot directeur van het Philosophicum te» Warmond in Decembe» 1943. In gewijden kenden reeds lang zijn gro te gaven van geest en hart, waardoor hij dan ook gehïeken is een bestuur der te zijn van groot formaat, de beste Warmondse traditie waardig. Bij zijn benoeming tot directeur van het Philosophicum was het ge bouw nog door de Duitsers bezet en tot aan de bevrijding genoten direc teur, professoren en studenten gast vrijheid in het Theologicum. Onmiddellijk na de bevrijding stel de de directeur alles in het werk om zijn Philosophicum na ruim twee jaar Duitse bezetting zo spoedig mo- gelk weer geschikt te maken voor zijn eigenlijke bestemming en het was voor een groot deel aan zijn voortvarendheid en doorzetten danken, dat reeds op 2 Juli de PlH- losophie-studentsn hun eigen htis weer konden betrekken. Reeds enkele maanden later werd de directeur benoemd tot president van het Theologicum en kreeg daar door de meest belangrijke functie bij de opleiding van de toekomstige priesters. Het moet voor hem wel een grote voldoening geweest zijn, na zovele jaren de eerste schreden van de priesterstudenten geleid te hebben, nu tot taak te krijgen hen rechtstreeks naar het altaar te voe- Zijn hoogst *be*langrijk werk blijft voor het grootste deel verborgen bin nen de muren van het Seminarie. Maar wie zal de grenzen aangeven van de invloed, die van zijn leiding in lessen, conferenties, persoonlijke raadgevingen en vooral van zijn voorbeeld uitgaat op de studenten, die van hem hun naaste voorberei ding op hun priestertaak pntvangén? Het is ook de president, die zelf jaarlijks de grote retraite leidt, \^1- ke voorafgaat aan de Subdiaken- >zk Priesterwijding. Zo draagt het werk van de presi dent vruchten in heel het Bisdom, waar priesters werken,, die van hem leiding mochten ontvangen en die nooit zullen vergeten zijn voorbeeld van priester vóór alles en in alles. Daarom is ook het zilveren priester feest van de president niet iets, wat alleen het Groot Seminarie te War mond aangaat. Moge dit voorél betekenen, dat ve len de jubilerende' president geden ken in hun gebed om hem te steunen in zijn taak, die van het allergrootste gewicht is voor ons gehele Bisdom N. Ph. T. VAN RUYVEN, Pr. Van bekende en cynische propaganda ^USORGE MARSHALL, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Za ken, heeft irt een rede voor de „General Federation of Womens Clubs"1 te Portland (Oregon) de Sowjet-ulie er van beschuldigd een „berekende en cynische propaganda-campagne"® te voeren teneinde "de ernstige Amerikaanse pogingen om eerlijke onderhandelingen te "begin nen voor de regeling der wereldvraagstukken teniet te doen." „Indien de Sowjet-Unie van zeke re handelwijzen en daden, welke de wereld sinds het beëindigen van de vijandelijkheden in een toestand van ongerustheid en verwarring hebben gehouden, .zou afzien, zou zij een geheel nieuwe internationale sfeer scheppen. Als zij dit deed, zou zïj niet stuiten op enig gebrek aan be grip van de zijde der Amerikaanse regering", zo zeide Marshall. Daar entegen waarschuwde de minister de Verenigde Staten dat de volken van Europa de „voortdurende vrees koes teren, dat zij niet op ons kunnen rekenen, dat wij van plan zullen veranderen, dat wij een officieel aanvaarde politiek, zoals het Euro pese herstelplan, zonder opzegging zouden laten varen zonder acht te slaan op de vernietigende gevolgen, die een dergelijke wankeling ten ge volge zou hebben." Daartegenover verklaarde hij, dat „sinds het begin van dit jaar „uit stekende vorderingen" waren ge maakt in de strijd voor een veilige vrede en de terugkeer van algemene welvaart in de wereld". „Ik ben er zeker van," aldus Marshall, „dat het vasthouden aan de vaste koers, die wij volgen, zal leiden tot de oplos sing van de ergste moeilijkheden en tenslotte de weg zal banen tot een gezonde basis vod* de vrede." Omtrent de veel besproken nota- wisseling tussen {le V.S. en de Sow jet-Unie zeide hij dat men bij de discussie hieromtrent veelal uit hét oog verliest, dat men te maken heeft met een „doelbewuste en cynische propaganda-campagne om eerlyk ge meende Amerikaanse pogingen, om een basis te scheppen voor onder handelingen en overeenkomsten ter stabilisatie van de wereldtoestand, teniet te doen". De recente verkla ringen van Molotof en Stalin waren bedoeld om de Amerikanen en fei telijk de gehele wereld om de tuin te leiden wat betreft de waarachtig heid van hun wens om tot een ac- coorfl te komen." DE „KAREL DOORMAN" OVER GEDRAGEN Vrijdag is te Ply mouth het Engelse vliegkampschip „Venerable"' aan de Nederlandse Ma rine overgedragen, dat als nieuwe „Karei Doorman" aan de Nederlandse vloot is toegevoegd. De Nederlandse vlag wordt gehesen, de Eng©1 se wordt gestreken. Foto: A.N.P.-R Ned. verliezen in Indië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afge lopen week de navolgende ver liezen zyn geleden: Koninklijke landmacht: Huzaar le kl. F. J. van de Poel, afkomstig uit Apeldoorn, overle den t.g.v. oorlogsverwonding 19 Mei 1948. gold. Vermeer, afkftnstig uit Vlaardingen, overleden t.g.v. oor logsverwondingen 24 Mei 1948. Koninklijk Nederlands-Indische leger: heeft in de periode van de afge lopen week geen verliezen ge rapporteerd. Koninklijke marine: Treeft in de periode van de af gelopen week geen verliezen ge rapporteerd. AANTASTING VAN DE GOEDE NAAM VAN VATICAANS PRELAAT. 14 Maanden opsluiting. 150.000 lire als boéte en 100.000 lire als morele schadeloosstelling «dit is de prijs die de verantwoordelijke rédacteur van het voornaamste Italiaanse com munistische dagblad „l'Unita" moet betalen wegens het aantasten van de eer en goede naam van mgr. Frances co Roberti, Secretaris van de H. Con gregatie van het Concilie. Op 15 April, drie dagen voor ae algemene verkiezingen droeg de voorpagina van de „Unita" de volgen de lasterlijke kop boven een arikel van vijf kolommen „Mgr. Roberti, Kardinaal Lavitrano en'de Augustij nen betrokken bij een grote oplichte rij van 50.000 dollar". Mgr. Roberti, di^ juist als scheidsrechter was op getreden in een ernstig geschil tus sen een industriële onderneming en een religieuze impelling, zag zichzelf aldus beticht van oplichterij en dien de een aanklacht in wegens laster. Deze kon onmiddellijk ontzenuwd worden met voor de hand liggende bewijzen. De 12de strafrechtelijke af deling van het Romeinse Gerechts^ het vonnis in de rode bladen „l'Uni- ke hoofdredacteur tot bovengenoem de straffen en gelastte publicatie van het vonnis in de roden bladen „l'Uni. ta", „l'Avantf", „II Paese" en „La Republica". Mgr. Roberti heeft de hem als mo rele schadevergoeding uitgekeerde 100.000 lire ter beschikking gesteld van het Italiaanse Werklozenfonds. Na een heldhaftige strijd van twaalf dagen hebben de Joodse verdedi- gers in het oude stadsgedeelte van Je ruzalem, samengedrongen op een met puin bezaaide oppervlakte van enige honderden vierkante meters, zich overgegeven aan de troepen van Abdoella's Arabische legioen. De Ara bieren begonnen onmiddellijk met het wegvoeren van de vijftienhonderd gevangenen en gaven de Joodse bevolking bevel om in de huizen te blij-* ven. De strijd om het nieuwe gedeelte van de stad wordt voortgezet, in hooidzaak langs de weg van de hoofdstad naar Tel-Aviv, in de buurt van Latroen. Ware veldslag in de omgeving vari Latroen Een werkelijke veldslag woedt*in de omstreken van Latroen, ten Noordwesten van Jeruzalem, waar de Haganah en het Arabische Legioen van koning Abdoella tegenoyer elkaar staan. Latroen beheerst de weg van Jeruzalem naar de havensteden aan de kust. Twee Arabische dorpen ten Zuiden van Latroen zijn door de Joden be zet, ma,ar verdere bijzonderheden zijn niet bekend gemaakt. Andere Jood se successen worden gemeld uit Noord-Galilea, waar vrijwel alle Ara bische troepen zijn verjaagd. West- Galilea, dat volgens het verdelings plan behoort tot dé Arabische staat, is door de troepen van de Haganah bqzet, welke waren gerecruteerd uit zeer jonge, doch geharde jongens en meisjes, die over geen enkel zwaar wapen beschikten. JODEN TEGEN BRITS WAPENSTILST^NDSVOORSTEL. De Veiligheidsraad beraadslaagt over de nieuwe voorstellen van Enge land en RusLnd. Het Russische voor stel kan rekenen op de steun van de Verenigde Staten. China heeft be loofd, het Engelse te steunen. De Joden zien het Britse voorstel (wapenstilstand van vier weken, ge durende welke tijd geen weerbare Joden mogen immigreren en geen wapenen worden ingevoerd) als een vorm van hulpverlening aan de Ara bieren. De Arabieren zouden bij een ter mijn van vier weken, waarin de Jo den geen enkel wapen mogen ont vangen, ten zeerste gebaat zijn, daar zij zelf over grote voorraden, uit En geland afkomstig, beschikken. Bo vendien zouden de Arabieren dan de tijd hebben om hun veroveringen te consolideren. De Joodse militaire bevelhebber van Jeruzalem heeft de Wapenstil standscommissie der V.N. meege deeld, dat zijn manschappen genoopt zoudfen zijn bij wijze van réprésaille de Heilige Plaatsen aan te vallen, in dien de Arabieren doorgaan met hun aanvallen op synagogen in de oude stad. Deze waarschuwing was ver vat in een telegram van de Commis sie, die gisterenavond door de Fran se afgevaardigde in de Veiligheids raad is voorgelezen ter ondersteuning van een nieuw Frans voorstel tot een onmiddellijk bevel „staakt het vu ren". De Franse resolutie, waarover niet gestemd is, werd met de Britse en Sowj et-Russische resoluties op ta fel gelegd. VERBETERINGEN IN BRITS- AMERIKAANSE BETREKKINGEN. In Amerikaanse ambtelijke krin gen wordt het jongste Britse voor stel aan de Veiligheidsraad inzake Palestina een basis voor een grote verbetering in de Brits-Amerikaanse betrekkingen genoemd. Ofschoon het Amerikaanse dppar- „Een wereldoffensief" „De tijd, die wij beleven is zorg wekkend. Meer dan ooit wordt thans het woord van Pius XI bewaarheid: „Wij beleven het donkerste uur der geschiedenis sedert de zondvloed" .Maar de Paus liet er aanstonds op volgen: „De Kerk heeft echter een groot vertrouwen. Want wij beleven ook ten volle het uur van het H. Hart!" Met deze woorden begint de ook in Nederland overal bekende heraut van het H. Hart Pater Mateo S.S.C.C. een oproep tot geheel de wereld, om dit jaar nu het feest van het H. Hart tevens valt op de Eerste Vrijdag van de Junimaand op grootste wijze deze dag te vieren. Pater Mateo, die zich in de gehele wereld een grote naam heeft verwor ven door zijn onvermoeibare aposto laat voor de Intronisatie van het éH. .Hart in de huisgezinnen, is thans, zoals hy zelf zegt, een „wrak en een invalide". Van zijn ziekbed in Canada schrijft hij: „Nu het moderne San- .hedrin met evenveel hartstocht als succes een storm heeft ontketend, is het onze plicht de tegen het Chris tendom gerichte campagne te doen mislukken. We moeten een barrica de opwerpen van echte apostelharten en een rotsvaste vesting bouwen van diep-godsdienstige gezinnen". Zo wil hij in de gezinnen, die hij door zijn Intronisatie werk voor Christus mocht winnen of behouden, in deze tijd van grote beslissingen Voor het Christendom de liefde doen oplaaien tot een machtig wereldoffen sief, by gelegenheid van het H. Hart- feest, dat dit jaar wel van bijzondere betekenis is. Dit offensief worde ingezet met: een waardige viering van het H. Hart- feest, door zoveel mogelijk de H. Mis bij te wonen en door een algemene H. Cofnmunie van eerherstel op deze dag. 's Avonds hemieuwe men by het avondgebed de Toewijding van het ge zin aan het H. Hart. Het offensief wordt dus begonnen niet een dag van gebed, boete en eerherstel. Maar h^t mag geen stroovuur zijn. Het offen sief moet krachtig worden doorgezet: door een vurig Eucharistisch leven; dodr een leven van liefde en eerher stel; door een goed verzorgd gods dienstig gezinsleven en door de er kenning van Jezus' Liefdekoning schap in het openbare leyen. „Op 4 Juni, op het Feest van het H. Hart begint het nieuwe offensief voor het Rijk va: het H. Hart, dat een Rijk zal zyn van liefde en vrede! Hij moet heersen! )Dat is onze leu ze; dat is onze redding, de redding van de hele wereld!" tement van buitenlandse zaken offi cieel het „stilzwijgen bewaart, ver klaren verantwoordelijke autoritei ten, dat de Britse belofte een alge meen wa|fcnembargo te aanvaarden als het nieuwe plan voor wapenstil stand mislukt, rechtstreeks in over eenstemming is met de wensen van de Amerikaanse regeringsleiders. Autoriteiten te Washington voor spellen, dat, ofschoon de Russische re solutie in wi Veiligheidsraad door de V.S. zal worden.gesteund, zij niet vol doende stemmen zal krijgen om te worden aangenomen. Men gelooft voorts, da£ de V.S. voor het Britse voorstel zullen stemmen als de Rus sische resolutie wordt verworpen. Schuman stelt kwestie van vertrouwen De Franse regering staat weer eens voor eerr mogelijke crisis. ïn de Franse nationale vergadering heeft de minister-president, Robert Schuman, bij de behandeling var. het wetsontwerp tot bezuiniging op de staatsuitgaven de kwestie van ver trouwen gesteld. Bij de verdediging van dit voorste! ondervond d. minister van Financiën, Mayer, krachtige oppositie van socia listische zijde, omdat bij aanvaarding 150 duidend ambtenaren ontslagen zullen worden. De stemming zal Dinsdag £.s. plaats vinden. Bij verwerping van het voor stel zal dan de regering-Schuman af treden. De vier geallieerde bevelhebbers van Berlijn zijn Vrijdag van 10 uur 's morgens tot 01.15 uur des nachts bijeen geweest. Het diner werd over geslagen. De enige overeenstemming die tijdens deze zitting van 15% uur werd bereikt, was over de onderbre king van de zitting vooY dé lunch, zo meldt Reuter. Alle onderwerpen van bespreking werdén successieve lijk onopgelost van de agenda afge voerd. Na Smuts' nederlaag - De nederlaag van Smtits heeft grote verrassing gewekt in politieke kringen te Londen en men toont zich aldaar ten zeerste ongerust om trent de loop der gebeurtenissen in dit Dominion. De heersende onge rustheid is op de navolgendeover wegingen gesteund: 1. Malan stond tijdens de oorlog een neutrale houding jegens Duits land voor en de Nationalistische Par tij zou geruggesteund worden d,oor een anti-Engelse, de negers vijan dige en antisemitische organisatie, de „Ossewa-braridwag", die een groot aantal Boeren omvat, alsook door de geheime vereniging „Öie Boeren- broederskap". 2. De hoofdoorzaak van Smuts' ne derlaag moet worden gezocht in zijn voorstellen tot, verbetering van de rechtspositie der 9 millioen .negers, welke voorstellen, hoe gematigd zij r ook mogen wezen, onaanvaardbaar worden geacht door de Boeren, d.i. het merendeel van de blanke bevol king. 3. Malans verheffing tot het be wind brengt niet alleen Zuid-Afri ka's lidmaatschap vsn het Britse Gemenebest in het gedrang, maar dreigt eveneens een spanning met India te verwekken in verband met de nog steeds scherp omstreden rechtspositie van de Indiërs in Natal en elders. Het is niet uitgesloten dat dit tot een regelrechte economische en politiefce boycott van Zuid-Afri- ka door India leidt. Engeland zou dan partij moeten kiezen in een ge- Ichil tussen leden van het Gemene best onderling. Ih Labourkringen wordt de mening geopperd, dat Smuts' nederlaag met de gevolgen van dien een tegenval ler te meer is voor het kabinet-Att- lee. op het tijdstip, dat het buiten lands beleid van de regering reeds een vuurproef ondergaat in verband met de Palestijnse kwestie. Men ver heelt niet te Londen, dat Zuid-Afri- ka, ofschoon niet door Labour be stuurd, Engeland tot nog 'toe finan cieel heeft ondersteund. Gevreesd wordt thans, dat een nationalistisch bestuur met een bepaalde fascistische strekking deze hulp zal stopzetten en zelfs terugbetaling van de ver leende credieten zal verlangen. £en.(ioM£.Vt je... Wie van anderen graag het goede denkt maakt zichzelf goed.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1