S)e ftzidócSou/fco/iit Clan het Meen aan JJêeüaó Geen wapenstilstand in Palestina De Londense conferentie vlot niet Gevaarlijk, maar niet hopeloos WOENSDAG 26 MEI 1948 39ste JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN .DE BURCHT" HALIO. de U.K. Lleftinck in geldnood 1 Geen nood dank zij onze dubbeltjes I Maar het Don-Boscohuis is wel in geld nood I Kunt U helpen door een paar dubbeltjes? Adres? Rapenburg 52. Giro 2304141! Bur.. Papen gracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f030 p. w., f 1.30 p. mnd., £330 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 „Het Joodse ,legerbericht maakt melding van vijandelijne aanval len op Eingeb, een Joodse neder? zetting aan de Oostelijke oever van het meer vafl Tiberias." (Krantenbericht van gisteren) LIET MEER VAN TIBERIAS, een andere, even gebruikelijke naam voor het meer van Genesaretn is gelegen in Ga1 ilea, het Noordelijke gedeelte van Palestina. Het meet on geveer 10 kilometer in de lengte en 5 kilometer in de breedte en is zeer diep 210 meter. De Jordaan-rivier mondt erin uit en komt er even tot rust op zijn lange reis van de kuis- besneeuwda bergketenen van de Li banon naar de.onkuise heugenis van de Dode Zee. De parelende watervlakte van het meer wordt alzijdig omsloten door de glooiingen en hellingen van het gebergte. Het is eigenlijk een gewoon berg-meer en het is niets bizonders wij hebben immers zaT ai zoveel meegemaakt dat er vliegtuigen overheen-ronken en bommen laten bonken, dat er in de'bergen kanon nen donderen, dat er langs de oevers schoten roffelen en machine-geweren knetteren en dat de bevolking in be rustende wanhoop zich verschuilt in de kelders van de huizen. Er liggen hier en daar misschien lijken met open ogen star starend in de blauwe lucht van Galilea maar, mijn God!, wat zijn nu enige honder den lijken van Israëlieten en Is- maelieten in verhouding tot de hni»!- lioenen die nog zo kort geleden ge vallen en al weer vergeten zijn? TDCH IS ER EEN, die zijn blik laat glijden langs de Oostelijke oever van het méér van Tiberias en tevergeefs zoekt naar de rust en stilte welke Hij er gevonden heeft. „Komt mee naar een eenzame plaats"'zei Christus tot de vermoeide en afge sloofde apostelen „en rust wat uit." en Hij nam hen mee naar de overkant van het water, waar Hij langs de oevers stPle oorden had ontdekt midden in de vrije natuur oorden waarin Hij zich telkens terug trok voor een korte retraite. Zo ook toen. De rust werd het gezelschap dien keer echtér niet gegund. De volks menigte, die hpn zelfs'geen tijd tot eten had gegeven, begreep waarheen Hij ging, liep in drommen van duizenden het meer om naar de Oos telijke oever en wachtte daar het landen van de vissers-schuit af. En Jesus, uit de boot stappend, „had me delijden met hen, daar ze als scha pen zonder herder waren. Ofschoon zelf óp van vermoeienis want Hij was ook maar een mens begon Christus opnieuw te preken, en liet toen plotseling merken dat, al was Hij 'n vermoeid mens, Hij de onver moeide God was: brood en vissen vermenigvuldigden zich bij.duizend tal1 en. En in de nacht, die volgde op dit •wonder aan de oever van het meer - v.an Tiberias (Christus had toch. nog kans gezien zich in de geliefde een zaamheid terug te trekken!)brak Hij moedwillig opnieuw de wetten der natuur en liep over het woelige water naar de apostelén, die 6 km van de oever rondzwalkten. \700R ONS, DIE MORGEN SA- CRAMENTSDAG gaan vieren met onze gedachten aan het meer van Tiberias dit eigenlijk heel ge wone mahr met een aureool van won deren geheiligd bergmeer voor ons is het klaar en duidelijk, waar om Christus in goddelijke buiten sporigheid tweemaal achtereen de wetten van de natuur even buiten werking steMe. •Het was maar een aanloop, een kleine voorbereiding tot wat Hij de daaropvolgende jnorgen in de syna goge van Kapharnaüm een stadje op de Westelijke oever.zou gaan vertellen. „Ik ben het brood, dat uit de hemel is neergedaald" ver klaarde Christus, en pfschoon deze uitspraak, slechts een inleiding was op hetgeen er volgen zou, raakten de toeluisterende zonen van Israo1 reeds van in beroering. „Ik ben het levend brood, dat uit de nemei ió neergedaald" benadrukte Chris tus „zo iemand eet van dit brood, za1 hij leven in eeuwigheid. En het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld." Even waren de luisteraars te ver baasd om een woord te kunnen uiten: toen ontstond er een dof ge mor. Maar Christus liet hen van ver bazing overslaan in sprakeloosheid, toen Hij met stem.verhefing aankon digde: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: zo ge het vlees van de Men senzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, d^n hebt ge het le ven niet in uWant mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk dxank. Wie mijn vlees eet en mijn ^oed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem Zoals de Vader, die leeft, Mij heeft gezonden, en Ik leef door de Vader, zó zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neer gedaald." BIJ DIT „HARDE WOORD" —zoals de luisteraars het noemden wilden vele leerlingen niet langer bij Hem blijVen, en ook nu nog zijn er millioenen leerlingen, die zijn woorden te hard vinden. Zij lezen de Schrift, maar zoeken wringend naar uitwegen, om niet te hoeven gelo ven, wat zonder genade ook onge lofelijk» is. „Feestvierende Christe nen!" zullen morgen de predikan ten in landen met een zachter gods dienstig klimaat dan het Boven- Moerdijkse de kerkgangers toeroe pen. Feestvierende Christenen! Wie durft er nog van feestvieren de Christenen te reppen, terwijl de bommenwerpers brullen over de bewogen wateren van hét -Meer van Tiberias en een lage, klamme rook- wa'm van verbrande huizen langs de gezegende oevers trekt? Wie waagt, het rivieren van bruid- s en schallende -fanfares over de straten te laten gaan, en bloemen bij vrachten te strooien voor een stukje Brood, dat in een gulden schrijn wórdt rondgedragen? Wij! Met deernis vervuld voor de lot gevallen van Israel, in klemmen dé zorg voor het noodtij,, waarom wij moeten leven,-kunnen en mogen ~wij niet nalaten te zingen en te juichen en feest te vieren bij de herdenking van de belofte, aan het Meer van Ti berias gegeven, een belofte grootmoe dig ingelost, op de vooravond van Christus sterven: „Dit is mijn lichaam, dit is mijn "Woed." Storm moge over de mensheid ko men; de aarde waggelen in haar hengsels ogenschijnlijk moge Christus slapen „op een ki de achtersteven" van het schip der Kerk, zoals in een donkere nac. t op het woelige Meer van Tiberias, laten zij tocVi-niet wankelmoedig en klein- gelovig worden, die imet „Brood uit de hemel'' zich eerbiedig voeden. Wie dit brood eet, zal immers niet ster ven in eeuwigheid, Knielt neer dan Christenschaar, op deze H. Sacra mentsdag, voor het zoen-aRaar, uw God is daar; knielt biddgnd neer en brengt uw Heer lof, dank en eer. Benelux-ministers komen bijeen NIEUWE ETAPPE ECONOMISCHE UNIE. De ministers van buitenlandse za ken der Benelux zullen op 7 Juni a.s. in het Chateau des Ardennes (Zuid-België) bijeen komen ten ein de besprekingen te voeren over de volgende etappe, op de weg naar de economische unie tussen België, Ne derland en Luxemburg. .Daar de mi nisters niet vergezeld zullen zijn van deskundigen, wordt aangeno men, dat slechts de principes zullen worden vastgelegd. Benelux ook bij de universiteiten Er is aldus het „Algemeen Dag blad" een Koninklijk Besluit in bewerking om sommige Belgische academische graden -én examens ge lijk te stellen aan Nederlandse gra den en examens. Het lijkt de bedoe ling te zijn, dat dit voornamelijk zal. gelden voor dé technische ^en econo - mische faculteiten en voor de facul teit van letteren en wijsbegeerte. Er wordt nog nauwkeurig nagegaan hoe deze gelijkstelling het beste zal kun nen worden geregeld en welke exa nens en graden er voor in aanmer- 'ng komen. De eerste kardinaal,- die ooit in Indië is geweest, de Aartsbisschop van New-York, Kardinaal Francis Spellman bracht op zijn reis door het verre Oosten een bezoek aan Bata via. Kardinaal Spellman (links) werd op het vliegveld Kemajoran o.a. verwelkomd door Mgr. de Jonghe d'Ardoye, apostolisch Radio Moskou heefte zo meldt A F. P., zojuist bekend gemaakt, dat de Sow jet-Unie en de Republiek In donesië een overeenkomst gesloten hebben, strekkende tot vestiging van diplomatieke betrekkingen tussen de beide landen en de uitwisseling van consuls. De onderhandelingen werden ge voerd door de Sowjet-Russische am bassadeur te Praag en de bij d§ Tsjecho-Slowaakse regering geaccre diteerde Indonesische gezant. GROTE BRAND TE STOCKHOLM. De Zweedse radiozender meldt, dat een brand, die als de grootste se dert het begin der eeuw in de Zweedse hoofdstad wercl aange merkt, in de Noordelijke wijk van Stockholm een geheel blok gebouwen in de as heeft gelegd. In enkele uren tijds werden eën tiental industriële gebouWen en op slagplaatsen vernield. De van hout opgetrokken gebouwen bevatten on der meer aanzienlijke voorraden benzine, die ontploft zijn. De scha de Tyordt op 7 millioen kronen ge schat. Het Nederlands elftal dat heden te Oslo zal uitkomen tegen hefNoor se voetbalelftal is Dinsdagmiddag per extra vliegtuig van de K.L.M. van Schiphol naar Oslo vertrokken. Foto A.N.P.-K.L.M. KAMPBEUL ..OME KEESJE" KRIJGT 15 JAAR. De 50-jarige Duitser W. F. Gerbsch. bijgenaamd „Ome Keesje", tegen wie de doodstraf was geëist, wegens zijn beestachtig optreden in het kamp Zöschen, is door het Amsterdamse B.G. tot 15 jaar (m.a.) veroordeeld. De Arabieren verwërpen de order van de V. Raad yOLGENS HET EGYPTISCHE blad „Al Ahranr heqft Egypte de order staakt het vuren van de Veiligheidsraad verworpen. In het Egypti sche antwoord, dat vandaag Trygve Lie, de secretaris-generaal der V.N. in handen is gekomen, aldus het bla d, heeft Egypte verklaard de order niet 'te kunnen opvolgen, „daar zijn troepen Palestina waren binnenge trokken om de vrede en rust te her stellen". en de Joodse strijdkrachten werden volkomen vernietigd. Volgens een communiqué van het Irakese ministerie van defensie heb. ben vooruitgeschoven Irakese leger eenheden,het gebied van Nabloes, 30 kilometer ten Noorden van Jeruza lem, bereikt. Over Duitslands economische toekomst 'T'E LONDEN confereren nog steeds de landen van de West-Europese Unie (Engeland," Frankrijk en de Benelux-landen) tezamen met Ame rika over de ecohomische positie van Duitsland. De Westelijke geallieer den konden het niet eens worden, toen Rusland erbij was; nu Rusland er niet bij is, kunnen zij het onderling ook niet eens worden. De Fran sen, die tot nu tóe meer concessies hadden gedaan, dan hun lief was, be. ginnen nu weer terug te krabbelen en verzetten zich zelfs tegen dingen, waartoe reeds besloten was. Het voornaamste Franse bezwaar is dat het" Amerikaanse plan voor in ternationale controle op het Ruhrge- bied te soepel is. Volgens dat plan zou een internationale contröleraad, waarin Amerika, Engeland, Frank rijk, Benelux en ook Duitsland zitting krijgen, oppertoezicht uitoefenen op de verdeling van ijzererts, kolen en cokes. De Fransen wilden aan deze raad bijzondere bevoegdheden geven inzake het toezicht op de import en export van West-Duitsland, om meer waarborgen in handen te hebben te gen het "gevaar, dat de Duitse indus trie het continent zou kunnen gaan beheersen. De Fransen z(jn n.l. bang, dat de Amerikanen teveel aan de Duitsers zullen overlaten. Be vin schijnt nu gisteren aan Le wis Douglas, de Amerikaanse ambas sadeur, te hebben voorgesteld, de Fransen op enige punten hun zin te geven. Voorts hebben de Fransen zich be klaagd over het uitblijven van Ame rikaanse garanties voor militaire steun aan de West-Europese Unie. Bovendien zou een staken van het vuren ,,de Zionistische benden slechts tijd verschaffen om.zich be ter te bewapenen en niéuwe immi granten toe te laten. Ook zullen de omringende Arabische landen hier door niet veiliger zijn. De Arabieren strijden tegen benden, op wier Woord en eer geen regering zich kan verlaten. Gewapende benden in Palestina willen de werkelijke be woners van Palestina aan zich on derwerpen", aldus luidt het Egypti sche antwoord ^olgens AI Ahram. A.F.P. meldt uit Lake Success, dat Sgoedi Arabië de oproep „staakt het vuren", die op 22 Mei 1948 van de Veiligheidsraad is uitgegaan, ook verworpen heeft, omdat „een derge lijke order de voortzetting van de aan de gang zijnde krijgsverrichtin gen en de hiermee gepaard gaande tragedie in het Heilige Land tot ge volg zou hebben, indien de Joden deze gelegenheid te baat nemen om hun verdere agressieplannen voor te bereiden". Amerikaanse hulp aan de Joden Chaim Weizmann, de voorlopige presidènt van Israël, is een half uur bij president Truman geweest, die hem, zoals hij zei, „enige hoop heeft gegeven op opheffing van het em bargo op wépenen". Voorts is een Amerikaanse lening van ongeveer honderd millioen ter sprake geko men, welke Israël zou kunnen ge bruiken voor het aanschaffen van oorlogstuig, voor de immigratie van Joodse ontheemden naar Palestina ep voor het begin van het herstel. JERUZALEM TWEEDE STALINftRAD. „Wij zullen Jeruzalem tot een twee de Stalingrad maken" aldus heeft een woordvoerder van het Joodse bureau op een persconferentie verklaard. Het hoofdgebouw van het bureau was, enkele uren voor de persconferentie getloffen. Terwijl de woordvoerder de toe stand beschreef, hoorden de journa listen overal bommen inslaan. Jeru zalem hee^t een helse nacht doorge maakt en de inwoners hebben, ver scheidene uren in de schuilkelders of de benedenverdieping van hun wo ning doorgebracht. Het front van Jeruzalem is enigs zins verbreed doordat twee Joodse dorpen, ten Westen en ten Zuiden van de stad op de wegen, die naar de stad i leiden, hevig zijn aangevallen.- De Arabieren zijn er in geslaagd de verbinding, die door de Haganah tussen de Joodse wijk-van de oude stad en de berg Sion was tot stand gebracht, te verbreken. Volgens een Transjordaanse ver klaring zijn 600 Joden in de strijd om Latroeq, aan de hoofdweg Jeruzalem —Tel Aviv gesneuveld. De strijd duurde 24 uur, aldus het communiqué DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN MET MOSKOU. Het officiële Sow jet-Russische nieuwsbureau, meldt, dat de Sowjet- Unie en de nieuwe staat Israël di plomatieke missies zullen uitwisse len. Het voorstel hiertoe was gedaan door Mosje Sjertok, minister van bui tenlandse zaken van Israël, aan Molo- tof, die er mede accoord ging. ARTSEN UIT HEEL DE WERELD BIJ DE PAUS. Na een internationale medische con ferentie te Rome, zyn artsen uit 34 landen door Z. H. de Paus in audiën tie ontvangen. De H. Vader zei tot de congressisten, dat artsen verplicht zyn het doden van ongeboren kinde ren te weigeren, zelfs wanneer hét leven van de moeder erdoor in ge vaar is. De artsen hebben de plicht, aldus zei de Paus, geen acht te slaan op de „begrijpelijke angst van echte lijke liefde", wanneer zij staan tegen over de keus tussen moedeV en kind. „Het principe is onschendbaar", zei de Paus. „God alleen is Heer over het leven van de mens, over zijn le dematen, organen en krachten. God is op bijzondere wijze de Heer over die krachten, Wélke de mens verbin den met Gods scheppingswerk. Ouders, echtgenoten, noch de pa tiënt zelf, kunnen in deze zaken be schikken". ,,T(jd". ARBEIDSVOORWAARDEN BOUW BEDRIJF. De,staatscourant van gisteren be vat o.m. een wijziging van de rege ling van lonen en andere arbeids voorwaarden in het bouwbedrijf. De toestand in Finland TOESTAND IN FINLAND gaat hoe langer hoe meer lijken op die van Tsjecho-Slowakije vóór de omwenteling in Februari j.l. Het ac tie-comité van de Finse „Volksdemo cratische" partij heeft medegedeeld, dat honderdduizend arbeiders in staking zijn, teneinde druk te oefenen op de regering en aldus de benoemin g van een Volksdemocratische minis ter van binnenlandse zaken te verkrijgen. In de loop van de dag zijn gisteren nieuwe stakingen uitgebroken in 86 fabrieken te Helsinki, 71 te Turku, 30 te Lahti en 10 te Tampere. „Het aantal stakers in de vft- schillende fabrieken verschilt aanzienlijk, doch in 19 fabrieken te Lahti is de staking algeheel". De sociaal- democratische arbeiders zijn gisteren echter in het gehele land met hun werk doorgegaan. Geen staatsgreep verwacht •Het leger verwacht, naar Ass. Press verneemt, nog geen commu nistische coup. Generaal Sihvo, de opperbevelhebber, heeft de geruch ten tegengesproken, dat hij het le ger bevel zou hebben gegeven om paraat te blijven voor een communis tische staatsgreep. Blijkbaar vreest men niet, dat de stakingsgolf de re gering omver zal spoelen. Niettemin is de situatie ernstig. In de zware industrie en alle Finse ha vens ligt het werk stil. Er wordt overal druk gepost. Uit de hoofdstad worden ongeregeldheden gemeld. De politie moest vele malen tussenbeide kom^n. Zij bewaakt de regeringsge bouwen. Ass. Press meldde gisteravond, dat het einde vaa de prestige-strijd tus sen de communisten en de anderen in zicht was. Er zou een compromis zijn gevonden. Een nieuw lid zou in het kabinet worden, opgeaomen, na melijk de communist Kujala, vice- voorzitter van het parlement. Vol gens di# bericht zou Kilpi, de 'opvo'- ger van de ontslagen* comm. minis ter Leino, toch definitief het ministe rie van binnenlandse zaken overne men, ofschoon hij eerst verklaard had, niet te zullen aanblijven. TRANSPORTARBEIDERS. De 14e bondsraad van de Ned. R.K. Transportarbeidersbond „St. Bonifa- cius'' is voortgezet met de behande ling van wensen en voorstellen der afdelingen. Vooral het grote pro bleem der klasse-indeling werd weer breedvoerig besproken. Het voornaamste punt van de agenda was de bestuursverkiezing, daar voorzitter J. Boeren, penning meester Th. Kalkhoven, de heer L. A. Vergeer en oud-secretaris J. Zwa- ga, de organisatie na langdurige diens met pensioen gingen verlaten. Gekozen werden in hun plaats de heren G. van Dam, v. d. Linden, A. Roelofse, A. H. Schut en L. Spanjaard. De functies zouden onder ging nog worden verdeeld. Op voor stel van het hoofdbestuur werd de heer W. A. van 't Schilp, thans w-nd. secretaris tot voorzitter gekozen. Verschillende sprekers voerden het woord en spraken de scheidende be stuursleden toe. Voorzitter Boereg benadrukte in zjjn slotwoord de nood zaak tot uitbouw van de organisatie en het nut van studie voor de be stuursleden. De nieuwe t voorzitter van 't Schilp bracht dank voor het in hem gestelde vertrouwen en zeg de toe, alles voor. „St. Bonifacius'* in het werk te zullen stellen. Ondernemingsraden In het artikeltje, dat wij gisteren schreven over ondernemingsraden, be toogden wij, dat het verband tussen bedrijfsorganisatie en ondernemings raden niet zo nauw behoeft te zijn, althans niet bij het begin van het in werking treden van de ondernemings raden. Door inschuiving van oen verkeerde regel is een alinea onleesbaar gewor den. Wij Jaten deze in de samenhang hiér volgen: „Wij zijn niet zo héél benieuwd naar de argumenten, die de regering Kan aanvoeren voor een verband tus sen bedrijfsorgansatie cn onderne mingsraden, amdat wij die gemakke lijk kunnen bevroeden. Enig verband is ook o.i. gewenst en zelfs noodzakelijk bij verdere uitgroei der ondernemingsraden. Maar men zou zoals wij reeds eerder hebben geschreven rustig met ondernemingsraden kunnen be ginnen, ook al is de bedrijfsorganisa tie nog niet in kannen en kruiken. In de onderneming, de afzonder lijke onderneming moe* worden ge vormd de gezonde sociale verhouding tussen kapitaal en arbeid, tussen werkgever en werknemer, tussen al len, die daarin werkzaam zijn. En déarom moet in de onderneming lig gen de kern van de sociale vernieu wing, van de sociale vrede". Nadat het bovenstaande geschre ven was, werd onze aandacht getrok ken door het volgende bericht in „Het Parool" van gisteravond: „Naar wij vernemen schijnt het in de bedoeling van de minister van Sociale Zaken te liggen, om binnen afzienbaren tijd een afzonde-lijk wetsontwerp op de ondernemings raden in te dienen naast dat be treffende de publiekrechtelijke be- drijfsorganisatie, dat op het depar tement van Economische Zaken wordt voorbereid". Als dit bericht juist is», verheugt ons zeer de voortvarer dheid vr de re gering, die blijkbaar de urgentie van ondernemingsraden zeer terecht o.i. groter of nóg groter acht dan die van de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie. Op de Aalsmeerse veiling was de drukte van gistermorgen enorm. De prijzen waren hoog tengevt^ge van het koude weer en de zeer gro te vraag, de winkels waren practisch leeg.. Niet alleen naar snijbloemen, maar ook naar potplanten bestond een grote vraag. Voor de veiling be gon werd het besluit van het lande lijk comité bekend gemaa.it en mede gedeeld, dat een permanente commis sie uit de bloemenhandel zal worden gevormd, die met de kring veilingen in de toekomst uit de handel naar voren komende grieven zal bespre ken. De secretaris van de Bond van Standwerkers zeide, dat men ge noopt was de actie sU! Ie zetten, daar bij voortduring ontz-iglijKe financië le verliezen zouden worden geleden Op deze vergadering sprak ook een vertegenwoordiger van het Gronin ger actiecomité, die met een aantal leden naar Aalsmeer was gekomar. Hij vertelde, dat men er in Gronin gen juist gisteren in zou zijn ge slaagd de „niet-koop-actie" geheel coor te voeren, toen gisteravond via de radio het bericht van de ophc'.- fing van de actie bekend werd ge maakt. Uit de weerstandskas van het co mité is aan 2500 .handelaren een to taal bedrag van 15.000 gld. uitge keerd. SNELLE TOENEMING JhAN DE BEVOLKING IN DEN HAAG. Het bevolkingsaantal is na de be vrijding gestegen met bijna 100.000. Op 1 Januari 1945 telde Den Haag 450.950 inwoners; op 1 Januari j.l. 542.025. Deze toeneming is meer dan twee maal zo groot als de bevolkings vermeerdering te Amsterdam en Rot terdam, die voor beide steden pl.m. 43.000 bedroeg. £eti tcoAAe-ttje.... Een blij besluit van een goede dag is de avond, waarop men verklaren kan van de naaste geen kwaad te hebben .gedacht en gesproken en geen enkel mens slecht te hebben be-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1