S)e CddóeSoti/tcmt Grote brand in het Koninklijk Paleis aan het Noordeinde te Den Haag Een verdieping geheel uitgebrand Amerika gaat niet op Stalins aanbod in Jeruzalem met ondergang bedreigd WOENSDAG 19 MEI 1948 39ste JAARGANG No. 11392 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WTLMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" HALLO I Hier de U. K. Hier is het eerste nieuws s HITLER LEEFT NOC I Volgens geheime bronnen is hij onder gedoken Hopenlijk in de Rijn, en laat hij dan in hemelsnaam niet meer boven komen. Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w„ f 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 et p. m.m. Telefoontjes f 1.50 *st* Bij de dood van een socialistisch strijder /"YNDER de mensen, die wij op on- ze levensweg ontmoeten, zijn er, die diepe indruk op ons maken; wier leven, als wij het van dichtbij bezien, ons veel leert. Onder die mensen behoort zeker de gisteren te Leiden op 81-jarige leeftijd overleden, sociaal-democraat mr. D. A. v. Eek. Wij staan in de geest aan het doodsbed van deze socialistische strijder met gedachten van eerbied en van weemoed. Eerbied hebben wij voor deze mens, die zonder zelfzucht en met veel persoonlijke offers wist te die nen een levensideaal. v. Eek had oorspronkelijk de be doeling,, om, na zijn universitaire studie te Leiden, een loopbaan te vinden in het gemeente-bestuur; hij werd werkzaam op de gemeente-se cretarie te Leeuwarden, te Voor schoten, te Sassenheim en daarna burgemeester te Mijnsheerenland, te Westmaas en te Boskoop. Hij was de eerste sociaal-democratische burge meester. Doch toen hij ervaarde, dat h'j door de vervulling van het burge meesterschap zijn, min of meer marxistisch, levensideaal niet kon dienen, zoals hij meende dat te moe ten doen, keerde hij in Leiden terug om te leven als .ambteloos" burger, maar belast met een veelzi.dige acti viteit voor zijn partij, de S. D. A. P., die hij heeft gediend als Raadslid, lid van de Prov. Staten, als bezielen de leider van talrijke organisaties in de partij, plaatselijk en landelijk Van Eek leefde eenvoudig en zeer sober en had daarom geen behoefte aan lucratieve posten. Een katho liek Raadslid maakte 'ns in de- gemeenteraad de opmerking, dat iedere partij blij moet zijn met en trots op „kapitalisten" als v. Eek. In -het geschreven en gesproken woord hebben wij zeer vele malen met mr. v. Eek de degen .gekruisd, omdat wij moesten bestrijden be paalde aan het marxisme ontleende opvattingen en zijn op bepaalde pun ten onaanvaardbare partij-ooïiiïcK. Maar wij hebben in die strijd steeds gewaardeerd en eerbied gehad voor zijn aangename omgangsvormen, zijn hof f elkheid in het debat; steeds ge waardeerd en meegevoeld zijn afkeer voor en verzet, tegen het onrecht, de maatschappelijk-zwakke aangedaan, waarbij hij vaak als geïnspireerd scheen door het Evangelie en de pau selijke encyclieken Wij staan in de geest aan het doodsbed van deze socialistische strij der met gedachten van eerbied en van weemoed. Weemoed gevoelen wij, als wij be denken, dat deze mens niet kende en bezat het Christelijk Godsgeloof, niet kende en bezat de Geopenbaarde Waarheid als wij bedenken,hoe veel méér deze bezielende idea list zijn duizenden trouwe volgelin gen* had kunnen schenken, als hij dat grote goed wèl had bezeten Maar tegelijkertijd rijst in ons op de gedachte, hoe veel méér goeds zij, die door God, zonder hun verdienste, met de gave der Geopenbaarde "Waarheid rijk zijn gezegend, zouden tot stand brengen, als zij allen zou den ontwikkelen het actief idealisme van deze socialistische strijder.... v. Eek blijft leven in onze waar derende herinnering en: wij bidden God voor zijn zielerust. Veel waterschade Kunstschatten gered |7 EN ZEER FELLE UITSLAANDE BRAND heeft gistermiddag een deel van het paleis van de Koningin aan het Noordeinde in Den Haag ge teisterd. De grote balzaal, kleine balzaal en receptiezaal in het terugwij kende middengedeelte, is in een ruïne herschapen, de bovenverdieping in dit paleisdeel brandde over de gehele lengte uit. In de vleugels en het achterste deel van het paleis is de waterschade groot. De inventaris kunstschatten, meubilair en kleding is door enkele honderden ijlings ge mobiliseerde manschappen van land- en zeemacht bijtijds in veiligheid ge bracht. Tegen half zeven was men de brand geheel meestér en kon met de nablussing worden begonnen. Volgens schatting van de commandant van de Haagse brandweer, bedraagt de schade aan het paleis ongeveer 250.000 tot 300.000 gulden. Het Paleis is op beurspolis verzekerd. De brand werd omstreeks drie uur ontdekt. Enige schilders, die met een brander bezig waren de oude verf vari dit statige gebouw te verwijderen zijn kennelijk niet voorzichtig genoeg opgetreden. Oorspronkelijk liet de brand zich niet zo ernstig aanzien. De brandweer had goede hoop, dat zij behoudens waterschade, een groot deel van het dak zou kunnen redden. Doch reeds na enkele minuten werd de prachtige voorjaarshemel verduis terd door de dikke asgrauwe wolken, waarachter de zon volkomen schuil ging. Reeds spoedig waren voor het paleis talloze brandweerwagens en twee Magyrus-ladders aanwezig. Ook in de paleistuin was de brandweer energiek bezig met blussen. Intussen- waren tal van militairen uit de kazernes en van de straat ge- reqdireerd om de kostbare inboedel in veiligheid te stellen. Na verloop van enige tijd weed dit een uiterst ge vaarlijke karwei, doordat de kolossale kronen, die aan de plafonds hingen met groot geraas' op de grond vielen. Duizenden glasscherven vielen overal in het rond en net mag een wonder heten, dat .niemand ernstig is gewond. In de tuin van het paleis arriveer de al spoedig Z.K.H. prins Bernhard, die er prijs op stelde zich persoon lijk van het onheil te vergewissen. Rustig en vastberaden gaf hij instruc ties omtrent de wijze waarop de in boedel moest worden gered. Om on geveer kwart voor vier kwam de mi nister-president, dr. L. J. M. Beel, aan de voorkant van het paleis aan. Ook hij liet zich volkomen op de hoogte stallen en hij volgde met grote belangstelling de .kranige reddings pogingen van militairen, burgers en personeel. Overzicht van de schade Brandweercommandant Otten deed de volgende mededelingen tijdens een persconferentie, die belegd was door de hoofdcommissaris van politie te en Haag in samenwerking met de brandweer en vertegenwoordigers van de paleisintendance. Medegedeeld werd, dat het paleis op beurspolis verzekerd is. Volgens oordeel van deskundigen is het ge bouw te herstellen. De schade, die door de brand werd veroorzaakt, be perkt zich tot het receptiegedeelte, t.w. de grote balzaal en de daarvoor aan de straatzijde gelegen balconzaal en kleine balzaal. De grote eetzaal, die achter de grote balzaal ligt, bleef volkomen intact evenals de bijzonder kostbare Indische zaal met zijn vele kunstschatten uit Indonesië en zijn gebeeldhouwde lambrizeringen en plafond van exotische houtsoorten. De boven de drie vernielde zalen gelegen zolderkamers, waarin meubilair en goederen waren opgeslagen, zijn to taal uitgebrand. Dinsdagmorgen om tien uur waren de schilderswerkzaamheden begon nen, welke werkzaamheden het pa leis weer in oude luister van strakke lijnen zouden moeten herstellen. Daartoe was het nodig, dat een dikke kalk- en verflaag, doorgaans ruim een halve centimeter dik, werd ver wijderd. Naar ter persconferentie werd medegedeeld, is er door de op drachtgeefster en de firma, die de werkzaamheden zal uitvoeren, lang gedelibereerd over de te volgen methode. Tenslotte is, volgens een mededeling van de Haagse recherche, het afbranden contractueel vastge legd, omdat men geen andere oplos sing kon'vinden. Enige uren na het begin der werkzaamheden, 20 schijnt wel vast te staan, is reeds een begin van brand in de kiem gesmoord met blusmiddelen van het paleis. Tussen half drie èri drie uur is opnieuw brand ontstaan in de brede daklijst, die langs de voorgevel van het midden gebouw loopt. Deze daklijst heeft in verband met de windrichting als een schoorsteen voor zichzelf gewerkt en ook het vuur blijkbaar tussen de pla fonds der bovenzalen en de zolder verdieping gebracht. Naar de mening van de brandweer heeft men waar schijnlijk iets te lang gewacht met waarschuwen. De meningen hierover lopen echter iets uiteen. Men is wel iswaar met eigen middelen, het voor geschreven emmertje zand, het em mertje water en de brandslang op de waterleiding van het paleis in de weer geweest, doch een der schilders heeft, na aan een werkster de weg te heb ben gevraagd, de portier van het pa leis gewaarschuwd. Om twee minuten voor drie in de middag is het alarm kleine binnen brand gegeven. Onmiddellijk rukte een motorspuit van de centrale Laan Copes van Cattenburch uit en vol gens voorlopig rapport bleek kort na aankomst reeds, dat de brandweer lieden het vuur, dat zich in de dak lijst spreidde, niet konden naderen. Men heeft eerst een gat in het dak moeten zagen. Om acht en twintig minuten over drie kwam het alarm „uitslaande brand". Achtereenvolgens zijn toen in totaal vijf motorspuiten, twee magyrusladderwagens en mate riaalwagens uitgerukt. Al spoedig be streed de Haagse brandweer met ze: tien slangen het vuur. Men gebruikte daartoe vier brandkranen en de vij ver achter het paleis. Ook bij deze blussing is de tactiek van insluiting van het vuur toegepast. Volgens com mandant Otten mag men van geluk, spreken, dat het paleis z.g. zigzagda ken heeft en dat dikke muren het brandende gedeelte van het niet- aangetaste gedeelte scheidden. Bij modernere bouwwijze zou waarschijn lijk veel groter schade zijn aange richt. De Haagse brandweer werd vrijwillig ter zijde gestaan door een hypermoderne motorspuit uit West- zaan, die uit een brandput tegenover het paleis1 met vier stralen de zestien Haagse slangen kwam versterken. De Haagse brandweer heeft met onge veer vijftig man de brand geblust. De politie was met ongeveer gelijke sterkte op de been. Volgens d( hoofdcommissaris heeft men bijzon der veel nut gehad van de nieuwe ra dio-jeeps, een voor en een achter het brandende paleis, waardoor snel gelijktijdig maatregelen konden v den genomen en de afzettingen in ge regeld contact met elkaar bléven. „Hier komt de vlieghaven Rotter dam"Op deze plek hees mini ster mr J. in 't Veld vandaag de \lag. Het is het terrein van Schieveen, waar Rotterdam haar nieuwe lucht haven gaat bouwen. PATER DR CASSIANUS HENTZEN 40 JAAR PRIESTER Pater dr Cassianus Hentzen, pas toor der Sint Josephparochie in Delft vierde op Tweede Pinksterdag zijn veertigjarig priesterfeest. De jubile rende pastoor droeg een püechtige Hoogmis op met assistentie van zijn beide broers de zeereerwaarde paters Johannes en Jos. Hentzen, resp. oud-pastoor van 's-Gravenhage en oud-missionaris. DE MOORD OP LADAS. Constantin Rendis, de Griekse mi nister van openbare orde, heeft gis teren verklaard, dat de op 1 Mei ge pleegde moord op Christos Ladas, voormalig minister van justitie, is ge schied 'op bevel van de communisti sche partij. LIET AMERIKAANSE departement svan buitenlandse zaken heeft gis teren de verklaring van Stalin, dat „een vredelievende regeling van de hangende kwesties mogelijk en noodzakelijk is in het belang van de algemene vrede", „bemoedigend" genoemd. Desalniettemin zijn de kwes ties in Stalins verklaring opgesomd, geen bilaterale kwesties tussen' Amerika en de Sowjet-Unie. Zij zijn van zeer groot belaïig voor vele landen en zijn de afgelopen twee jaren of langer besproken in lichamen waarin andere landen vertegenwoordigd waren, zoals de V. N. en de raad van ministers van buitenlandse zaken." DRIEDAAGS BEZOEK VAN PRINS BERNHARD AAN OOST-GELDERLAND. Z. K. H. Prins Bernhard zal op 8, 9 en 10 Juni een bezoek brengen aan Gelderland, in hoofdzaak de Achter hoek en Lijmers. De tocht van de prins kan gezien worden als een voortgezette uitvoering van zijn plan diverse streken van ons land meer in het bijzonder te leren kennen. „Zo hebben bijv. de commissie der V.N. voor atoomenergie en haar sub commissies meer dan tweehonderd vergaderingen gehouden, constateer;' het Amerikaanse departement. Ju Maandag heeft deze commissie te kennen gegeven, dat zij niet in staat* is een oplossing te bereiken op grontf van de hardnekkige oppositie van L harer leden de Sowjet-Unie en de Oekraine tegen voorstellen, die voor de andere negen in de commis sie vertegenwoordigde naties aan vaardbaar waren." „Een dergelijke toestand bestaat met betrekking tot andere in Stalins verklaring genoem de problemen." Derhalve kan hef Amerikaanse de partement van buitenlandse zaken het aanbod van „vredesbesprekin gen'' op deze basis niet aanvaarden. Het Europese herstelprogramma De president van de Chase Na tional Bank, Winthrop W. Aldrich heeft op een bijeenkomst van de Ka mer van Koophandel te Cleveland en van de vereniging voor de wereld handel in die plaats een rede uitge- sprc n over de Amerikaanse hulp verlening aan het buitenland. Hij zei- de daarin, dat in de wet betreffende de buitenlandse hulpverlening van 1948 de nadruk op het herstel dan op steunverlening wordt gelegd. Het welslagen van het programma, zo zeide hij, zal worden bepaald door de mate, waarin Europa in staat zal blij ken tegen Juni 1952 zichzelf te kun nen bedruipen. Dit zal in grote mate afhangen van het invoeren van de noodzakelijke monetaire en fiscale hervormingen, de economische we deropleving van West-Duitsland, de verlaging van de Europese handels barrières en de groei van de handel met het Westa'ijk halfrond. De drin gende noodzakelijkheid van een mo netaire hervorming in West-Europa is een onderwerp, dat men telkens weer in alle berichten over het. her stelprogramma tegenkomt, aldus Al drich. De president bepleitte ophef fing van de handelsbeperking en van de controle op de buitenlandse valuta West-Europa en gezamelijk optre den door middel van een douane-unie Vrijdag zullen, naar uit Washing ton wordt gemeldt, een groep finan ciële leiders bijeenkomen ter bespre king van valuta- en andere financiële vraagstukken der Europese landen, die deelnemen aan het E.R.P. AANVAL OP PEKING. Communistische troepen hebben gisteren een zware aanval ontke tend op de Westelijke buitenwijken van Peking, waar hevige gevechten aan de gang zijn. De staat van beleg is er afgekondigd en volgens rege ringskringen zijn communistische eenheden tot op enkele kilometers van het zomerpaleis en het vlieg veld van West-Peking doorgedron- gen. V Gemeld wordt, dat gevechten aan gang zijn bij de spoorlijnen Pe kingSoeiJoean en Peking—Pao- ting. In de oude stad wordt met mortieren geschoten r\E TOESTAND in de oude stad Jeruzalem is dreigend. De siuatie is daar vrij eigenaardig, omdat de Joden in het oude gedeelte worden ingesloten door Arabieren, terwijl deze weer worden belegerd door de Ha-' ganah, welke op haar beurt weer wordt omsingeld door een leger van 15.000 Arabieren, die zich meester hebben gemaakt van de toegangswegen naar de stad. De wapenstilstandscommissie der V.N., bijgestaan door de consuls van andere Westelijke mogendheden, waaronder Italië, en door de provinciaal der Franciscanen, heeft in een nieuwe wapenstilstands poging met beide partijen contact gekregen. Volgens een woordvoerder van het Joodse bureau zijn de Arabieren bereid zich te onthouden van het gebruiken van mortieren ten einde te vermijden, dat de Heilige Plaatsen getroffen worden, doch willen zij niet een order tot het staken' van het vu ren aanvaarden. De Joden verklaarden, dat zij alleen met een volledige wapenstilstand kunnen instemmen, doch weigerden mortieren uit te. schakelen, daar zij naar hun mening van elk middel tot verdediging ge bruik moeten mogen maken. De consulaten van bijna elke christelijke natie doen wanhopige pogingen een wapenstilstand te verkrijgen, voordat de hisorische kerken, moskeeën en synagogen binnen de oude muren zijn vernietigd. Joodse functionarissen erkennen, dat de situatie zeer hachelijk is, doch spreken de geruchten over een overgave tegen; Arabisch legioen trekt Jeruzalem binnen Volgens een communiqué van het Arabisch legioen is het legioen de oude stad van Jeruzalem binnenge trokken en heeft het de Joodse wijk ingenomen. Een andere groep van het Arabische legioen is naar de Noord zijde van Jeruzalem getrokken, ter wijl artillerie op een de stad be heersend punt is geplaatst. Ook de correspondent van Reuter meldt, dat de troepen van koning Ab- doellah van Transjordanië de oude stad van Jeruzalem zijn binnenge trokken. De Joden bieden weerstand. Uit de Moskee van Omar stegen rook wolken op. Om 16 uur plaatselijke tijd trokken de Arabische troepen binnen en beschoten de Joodse posities he vig. De Joden hebben buiten de oude stad mortieren op de straten en op de daken der huizen neergezet. Arabi sche artillerie heeft de Joodse wijk ongeveer twee-en-een-half uur lang beschoten. Een Joods communiqué maakt be kend, dat Joodse troepen in Jeruza lem de berg Zion en andere punten nabij de oude stad bezet hebben. Het communiqué maakt melding van zwa re gevechten in de oude stad en van luchtaanvallen op Tel-Aviv, waarbij burgers gemitrailleerd zouden zijn, terwijl een bom werd geworpen op een autobus vol passagiers. IN HET GEZICHT VAN TEL AVIV. Een speciale correspondent van Reuter schrijft, dat de troepen van het Arabisch legioen, die zonder te genstand te ontmoeten delen van Midden-Palestina bezetten, thans in het gezicht zijn van Tel Aviv, de hoofds-tad van de nieuwe Joodse staat. Batterijen van de veldartillerie van het legioen zijn in stelling ge bracht op de heuvels van Judea rond om de kustvlakte. Hoewel de strategie van de Arabi sche geregelde strijdkrachten natuur lijk geheim wordt gehouden, zo gaat de correspondent voort, wijzen de huidige vorderingen er op, dat de DE ARABISCHE LIGA IN OORLOG NIET ISRAEL troepen van het Arabische legioen en de Iraakse en Egyptische legers zich waarschijnlijk snel zullen verenigen. De legers hebben talrijke Joodse ne derzettingen geïsoleerd en achter zich gelaten. Deze nederzettingen zullen in het oog worden gehouden door het Arabische .bevrijdingsleger" onder leiding van Fawzi el Kavvoekji Pas ja, tot zü kunnen worden aange vallen. Het moreel van de Palestijnse Ara bieren, dat een week geleden zijn dieptepunt had bereikt door de serie Joodse militaire successen, is thans gestegen door de aankomst van de geregelde troepen der Arabische sta ten, aldus de correspondent. De Arabische leiders zijn er zich echter van bewust, aldus Reuter, dat de grootste strijd nog gevoerd moet v/orden. Een goed uitgeruste Joodse macht, geschat op 50.000 man, is voor een beslissende slag geconcentreerd in de kustvlakte rord Tel Aviv. De Joden melden dat zij Acre heb ben veroverd. De staat. Israël is nu ook door Po len, Tsjecho-Slowakije en Guatemala erkend. De Veiligheidsraad heeft gisteren besloten een vragenlijst te zenden aan de Arabische en Joodse autoritei ten in Palestina, welke vragenlijst binnen 48 uur moet zijn beantwoord. NIEUWS UIT INDIE Het stadium van de Nederlands- Republikeinse onderhandelingen, be reikt door de besprekineen te Bata via en Kalioerang, is thans zover gevorderd, dat verwacht mag wor den, dat in de komende drie weken de eigenlijke onderhandelingen zul len beginnen. NOG STEEDS ZUIVERINGS ACTIES IN GEBTED TASIK- MALAJA. Een correspondent van Aneta meldt, dat in het gebied van Tasik- malaja nog steeds zuiveringsacties plaats hebben. Een groot aantal Lasjkars en een Japannees zijn le vend gevangen genomen, terwijl tientallen sneuvelden. KARDINAAL SPELLMAN TE BATAVIA VERWACHT. Hedenmiddag wordt uit Australië de aartsbisschop van New York, kardinaal Spellman, voor een kort bezoek te Batavia verwacht. Een fcoAAeitje... Martelaar zijn is voor alle christe nen mogelijk, want martelaar zijn is zijn leven opofferen. Ozanam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1