S)e£eicbe(Bou^a/nt Gisteren verliet Sir Cunningham Palestina üicht aan anó 9tait Heftig conflict met communisten in de Tweede Kamer Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" ZATERDAG 15 MEI 1948 39ste JAARGANG No. 11390 HALLO. Hier de U.K. de ultra korte! Wordt u ook luisteraar? Woensdag onze eerste uitzending I Let op Woensdag. Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs £030 p. wn 130 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Adverts 15 ct p. mjn. Telefoontjes 1.50 „Veni Lumen cordium Honderd makl hebben we het ge beden: „O God, Gij hebt de harten der gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen", en misschien is het nog nooit tot ons doorgedrongen, hoe volkomen bij zonder deze verbinding eigenlijk is: de verlichting der harten. Het zou normaal zijn, indien we voor ons hart om dc uitstorting vroegen van een vlammende Liefde. Licht heeft men nodig voor zijn ogen en in over drachtelijke zin voor zijn geest. Ons hart is klaarblijkelijk niet het orgaan van een kenvermogen. Als we daar om licht vragen voor ons hart en de Heilige Geest zelf het „Licht der harten" noemen, dan vermoeden we onmiddellijk, dat we hier voor een mysterieuze realiteit staan. Inder daad, hier raken we het van myste rie omhuifde wezen van het Christen dom zelf. Het voornaamste, wat ons hier ge openbaard wordt, is wel, dat het Christendom mèèr, iets is van ons hart dan van onze geest. Men moet dat goed verstaan. Het ligt allerminst in onze bedoeling te beweren, dat het Christendom beheerst zou wor den door irrationele factoren en zou culmineren in die redeloze roes, die het ideaal van tal van primitieve godsdiensten is. Het Christendom brengt ook een diep begrijpen, won derlijk inzicht in de grondeloze ver borgenheden van God, maar het blijft ten slotte vol ontzag en in woordeloze aanbidding staan voor de voorhang, die de werkelijkheden van liet Geloof voor ons verborgen houdt. En daar ontdekken we de werkelijke aard van het Christendom, zoals we dat hier op aarde beleven moeten. Want waar onze geest zich eerbiedig te buigen heeft aan de grenzen van het mysterie, daar houdt ons hftrt geen halt. Beminnend dringen we door in domeinen, waar alle kennen te kort schiet. En beminnend worden wij vertrouwd met een wereld, die wij kennend slechts tastend vermoe den. „Nu blijven Geloof, Hoop en Liefde, deze drie: maar de grootste daarvan is de Liefde". De eigenlijke drijfveer, de hoofdbeweger van het Christelijk leven is de Liefde. „De Liefde van God, die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, Die ons gegeven is". Zolang wij het Christendom beschouwen als een moraal-lesje of een rationalistische rekensom, hebben wij van zijn ware wezennog niets ontdekt. Eerst als we het zien als een grondeloos mys terie, dat wij beminnend veroveren, gaan we iets van zijn wezen kennen. Dan wordt het ons klaar, dat wij licht behoeven voor ons hart, om stoutmoedig het hoogland van dit mysterie binnen te gaan. Niet het licht, dat menselijke redenering ons ter beschikking stelt. Maar het Licht, dat God zelve is, het Licht van Zijn Heilige Geest. Morgen zal het weer Pinksteren zijn en met' onstuimig heimwee bid den en'verzuchten wij tot de Heilige Geest: „Kom, o Licht der harten". Wij zien rond in een wereld, die aan de rand van de katastrofe staat. Be krompen geesten verwachten uit komst van menselijke berekeningen, anderen geven zich over aan de il lusie van een in de lucht zwevende, materialistische mystiek. Het paradijs op aarde zal er komen (een paradijs van louter stoffelijke geneuchten), hóe, dat kan geen mens voorstellen of overzien. Vestigen wij slechts de dictatuur van het proletariaat: eens komt er als uit een toverdoosje de heilstaat uit. Een heilstaat van socia le rechtvaardigheid, van een mens heid, die alleen nog maar vreugde in de arbeid vindt en in de gelijke verdeling van plichten en lasten, een heilstaat van volkomen onzelfzuch tige mensen, maar zonder God. De Christen kan in zijn diepste wezen slechts medelijden hebben met de. arme verdwaasden, die de prooi van deze illusie werden. Hij weet, dat de bouwlieden vergeefs arbei den, als „de Heer het huis niet bouwt". Dezelfde mensen, die hem de „onge rijmdheid" van het Geloof in God durven verwijten, zouden hem de inderdaad monsterachtige ongerijmd heid van een wereld zonder God willen opdringen. De werkelijke oplossing voor alle raadsels, de sleutel van alle proble men is het Licht der harten, de Hei lige Geest De wereld kan slechts gezond worden, als de Geest des He ren het aardrijk vervult, als de mens heid bereid is, nederig en vol vertrou wen zich aan Zijn feilloze leiding te onderwerpen. Het moet telkens weer herhaald worden: de samenleving kan slechts verbeterd worden door de verbetering van de mens zelf. En de mens wordt slechts beter, niet door systematische massa-suggestie, maar door de Heilige Geest, Die als een dauw op de harten valt en Die op geheimzinnige wijze de waarach tige levenswaarden schept, de zin voor. rechtvaardigheid en broeder schap, kortom de Liefde. Dit is het eeuwenoude en eeuwig jonge geheim van het Christendom. „Bemin en doe wat je wilt", heeft Sint Augustinus gezegd. Dat is evenzeer waar van de massa als van het individu. Breng de Liefde in de samenleving, vervul de harten der mensen met Liefde en Int ze dan hun gang maar gaan. Want uit de Liefde zal twijfelloos een nieuwe mensheid geboren wor den. Dat, wat de Communisten zon der enige grond als resultaat ver wachten van de prediking van de klassestrijd en de onbarmhartige dic tatuur van het ontwakende volk, kan slechts geboren worden uit de Liefde. Maar de wereld wete het wel: die Liefde is heel wat anders, dan wat de burgers van de 19de en 20ste eeuw ervan gemaakt hebben. Zij is onver enigbaar met de hebzucht, de verach ting en uitbuiting van de evenmens, de meedogenloze hardheid, kortom zij is onverenigbaar met het kapita lisme, zoals dat zich practisch in deze Westerse samenleving verwerkelijkt heeft. En het weze uittentreure her haald: de enige macht, die het kapi talisme overwinnen kan, is het Chris tendom. Het Communisme zal onver mijdelijk in de fouten van het kapi talisme vervallen, omdat het uitein delijk op dezelfde grondslagen be rust. Want het diepste fundament van het kapitalisme is het' ongeloof in de geestelijke werkelijkheid, ma terialisme. Slechts omdat de men sen meenden, dat ze uiteindelijk al leen een betrouwbare waarborg be zaten in een materiële veiligstelling, hebben ze zich met die werkelijk dierlijke hebzucht op de verwerving van aardse goederen toegelegd. Het Communisme gelooft niet anders: het moet zich daarom vertwijfeld vast klampen aan ee'n mythe, die geen enkele waarborg voor verwerkelij king in zich draagt. Daartegenover staat de Liefde als een werkelijk omscheppende macht. Waar zij werkelijk heerst, daar bloeit een nieuwe wereld open, daar ver schijnt het paradijs van God op aar de. Men moet niet voorbijzien, dat de Communisten ons hier 'n uiterst pijn lijke vraag stellen. Waarom is de we reld na twee duizend jaar Christen dom nog niet veranderd? Het ant woord moet luiden: hij is niet veran derd, omdat men het nooit ten volle aanvaard heeft. Men zwoer op het evangelie, maar men bande dat evangelie practisch uit zijn dagelijks doen en laten. Overal, waar de Lief de inderdaad verwerkelijkt werd, daar verscheen een nieuwe mens heid, daar vond men, op een wijze, die alle menselijke voorstelling te boven gaat, het Geluk. En het Chris tendom is een zuurdeeg, dat in de mensheid gemengd werd en dat ook nu nog dóórwerkt: het gistingspro ces blijft zich voltrekken: alles, ook zelfs de ogenschijnlijke, totale ont wrichting van de stormachtige tijd, die wij beleven, draagt uiteindelijk bij tot de openbaring van de nieu we mens. Thans, nu het Pinksteren werd, moeten wij daarom met verdubbelde hevigheid gaan verzuchten: Kom, o Licht van ons hart! Doe ons niet en- kri zien, maar begeester ons, geef ons die allerhoogste daadkrachtig heid, die ons bereid maakt tot schep pend ingrijpen. Er móet een nieuwe wereld komen (Uw oud, rustig we reldje, o burger, schudt op zijn grondvesten), hij zal slechts komen als wij, gedreven door God's Heilige Geest, met volledige inzet van onze persoonlijkheid, met onvoorwaarde lijke overgave ons zetten aan onze geweldige taak: de opbouw van een nieuwe wereld, voorafschaduwing van God's Rijk op aarde. Kom daarom, o Licht van ons hart, geef ons het zoete weten en de on wrikbare vastberadenheid, het hel dere inzicht en de zegevierende daad! Tachtig millioen dollar als schenking MARSHALL-HULP VOOR NEDERLAND Van de Amerikaanse toewijzingen voor het tweede kwartaal van 1948 ontvangt Nederland 105 millioen dol lar, waarvan 80 millioen in schenkin gen en 25 millioen in leningen. Volgens de E.C.A., de Economie Cooperation Administration, de in stelling, die het Europese herstelpro gramma uitvoert, is er van April tot en met Juni aan elf West-Europese landen voorlopig bijna 1.2 milliard dollar toegewezen. De toewijzingen bestaan zowel uit leningen als uit schenkingen. Paul Hoffman, de di recteur van E.C.A., heeft meegedeeld, dat de toewijzingen voor de andere deelnemende landen later zullen wor den bekend gemaakt. De „Willem Barentsz" weer thuis. Vrijdag is de Nederlandse walvis vaarder „Willem Barentsz" van zijn tweede reis naar de Zuidpool-gebie- den teruggekeerd. Vroeg in de och tend liep het traanschip in IJmui- den binnen. Verkiezingen op 7 Juli a.s. Naar wij vernemen heeft de minis ter van binnenlandse zaken aan de gemeentebesturen medegedeeld, dat de regering er naar ^treeft, de even tuele verkiezing van de leden der Tweede Kamer, onvoorziene omstan digheden voorbehouden, te doen plaats hebben op Woensdag 7 Juli. In dat geval zal de candidaatstelling op 4 Juni kunnen plaats hebben. DE JOODSE STAAT ISRAEL GEPROCLAMEERD Amerika erkent de nieuwe staat /"■ISTEREN verliet de Britse Hoge Commissaris voor Palestina Sir Alan Cunningham, zijn zetel tc Jeruzalem en daarmede was het Britse mandaat over het H. Land beëindigd. Tezelfder tijd werd in Tel Aviv of ficiéél de Joodse staat „Israël" gepro clameerd en overschreden de Ara bische legers de grenzen van Palesti na. Tot grote verrassing van alle di plomatieke kringen heeft president Truman gisteravond bekend gemaakt, dat de Ver. Staten de nieuwe Joodse staat hebben erkend. de rand van de Arabische stad Acrej ongeveer 25 k.m. ten Noorden van Haifa. De Irgoen Zwai Leoemi be weert, dat Acre is ingenomen. De Haganah meldt voorts, dat de Joodse strijdkrachten te Jeruzalem, verscheidene sterke punten hebben veroverd, o.m. het regeringszieken-. huis, de Barclays Bank en het oude Italiaanse ziekenhuis. Tenslotte meldt de Haganah, dat haar troepen Jaffa zijn binnengetrok ken. DE ERKENNING VAN AMERIKA. De erkenning van de Joodse staat door Amerika is officieel door pre sident Truman bekend gemaakt. De secretaris van Truman heeft in een afzonderlijke verklaring ge zegd, dat Amerika even zeer als te voren blijft streven naar een wa penstilstand in Palestina. Hij hoopte, dat de Joodse Staat in samenwerking met de wapenstilstandscommissie van de Veiligheidsraad zijn pogin gen zou verdubbelen om de strijd in Palestina te beëindigen. Ter A'gemene Vergadering van de V.N. bracht het nieuws van de er kenning grote opschudding teweeg. De vertegenwoordiger der V.S., Say- re, verklaarde, dat de Amerikaanse delegatie nog niet op de hoogte was gesteld. De Arabische afgevaardig den waren terneereslagen en kon den waren terneergeslagen en kon- In diplomatieke kringen wordt de mening geuit, dat de Verenigde Sta ten dit hebben gedaan om te voor komen, dat de Sow jet-Unie het ini tiatief zou nemen, waar er geruch ten waren gegaan, dat de Sow jet- Unie van plan was de Joodse staat te erkennen. Uit Parijs wordt gemeld, dat Frankrijk de Joodse staat slechts dan zal erkennen, als het overtuigd kan zijn „van de goede bedoelingen der Joodse regering en het duidelijk is, dat de Joodse staat binnen de door de V.N. vastgestelde grenzen blijft". De woordvoerder van het Franse departement van buitenlandse zaken voegde er aan toe, dat hij alsnog hoopte, dat er een trustschap voor Palestina ingesteld zou kunnen wor den. Hjj meende voorts, dat er aanwij zingen waren, dat de oorlog, waar mee „de Arabische staten dreigen" niet zou uitbreken, maar dat Pales tina in vrede verdeeld zal worden. In dat geval zal Frankrijk een Ara bische en een Joodse staat erkennen overeenkomstig het besluit van de V.N De droom sinds 20 eeuwen Gistermiddag is op een plechtige bijeenkomst van de Joodse nationale raad in Tel Aviv de Joodse staat Is raël geproclameerd. Totdat de te ver kiezen lichamen zullen zijn gekozen, zal de raad als voorlopige regering van de staat Israël optreden. De staat zal open staan, aldus een verklaring, voor alle Joodse immigranten. De Joodse staat, de droom van de sinds twintig eeuwen dakloos wandelende Jood, is nu werkelijkheid geworden. David Ben Goerion is premier van de ze staat geworden en zal tevens dé portefeuille van defensie houden. Hij heeft twaalf ministers, waaronder Mosje Sjertok als minister van bui tenlandse zaken. De eerste daad van de voorlopige regering is geweest het intrekken van het Britse witboek van 1939, waarin de immigratie in Palestina aan ban den werd gelegd en de verkoop van land beperkt. Het oppercommando van de Haganah heeft per radio de Joden gewaarschuwd tegen de moge lijkheid van invasie en luchtaanvallen op de Joodse staat. Het verzocht in de steden een gedeeltelijke verduiste ring in te voeren, de schuilkelders in orde te maken en op het platteland loopgraven te maken. WAT DOEN DE ARABIEREN? Voor geheel Irak is de uitzonde ringstoestand afgekondigd; in de Li banon is de staat van beleg afgekon digd; Yemen heeft bekend gemaakt dat het zal deelnemen aan de heilige oorlog; in Egypte is sinds vandaag de krijgswet van kracht en Egyptische troepen trekken sinds middernacht Palestina binnen; koning Abdoella heeft in een proclamatie verklaard dat hij zich verder niets van de decla ratie van Balfour zal aantrekken. DE KRIJGSVERRICHTINGEN. Vooralsnog is het nieuws over .ge vechtshandelingen vrij schaars. In een Joodse radio-uitzending uit Tel Aviv, in de V.S. uitgezonden door de Amerikaanse radio-omroep, werd gisteravond gezegd: „Tel Aviv wordt, terwijl ik sta te praten, door vijandelijke vliegtuigen gebombar deerd". Voorts deelde het hoofdkwartier vartyde Haganah te Tel Aviv mede, dat er gevechten gaande waren aan Wij gaan niet meer naar Kalioerang DE ACCOMODATIE IS TE SLECHT De Commissie voor Goede Dien sten heeft gisteren meegedeeld, dat de Republikeinse delegatie zich be reid verklaard heeft, de besprekin gen met de Nederlanders voor de volgende periode van drie weken in Kal'oerang te houden. In de verga dering van de agenda-commissie nam de Nederlandse delegatie nota van deze aankondigng, doch zij was niet bereid deze kwestie als agenda punt te besperken. Het is algemeen bekend, dat de Nederlandse gedelegeerden, in ver band met het ontbreken van commu nicatiemiddelen en de slechte accom- Spaak keert terug COMPROMIS GOEDGEKEURD. Paul Henri Spaak heeft Vrijdag een persoonlijk succes geboekt toen de algemene raad van de Belgische socialistische partij met 145 tegen 72 stemmen bij 5 onthoudingen het com promis tussen de socialisten en de christelijk socialen inzake de subsi dies aan katholieke scholen goed keurde. Nadat pogingen om een opvolger voor Spaak te vinden waren mislukt, stelde een commissie van ministers en afgevaardigden van beide partijen èen compromis voor bestaande uit 10 pinten. Het beoogt zowel de eisen van de socialisten betreffende een al gemene herziening van het onderwijs stelsel als de wens der Katholieken, hun bijzonder onderwijs te handha ven, te bevredigen. EXPORT VAN DE GROENTEN. Vragen in de Amerikaanse Senaat. Door een lid van de begrotingscom missie van de senaat der V.S. is de vraag gesteld, waarom de E. C. A. voornemens is in de periode tot 30 Juni 1949 grote hoeveelheden voedsel tot een totale waarde van 165 millioen dollar aan Nederland te leveren ge zien het bericht, dat de Nederlanders voedsel moeten vernietigen, omdat zij dit niet in het buitenland kunnen verkopen. De administrateur van het Europees herstelprogramma, Hoffman, wees in antwoord op deze vraag er op, dat $r uitsluitend verse groenten zijn ver nietigd en dat de enige wijze, om op de lange duur dergelijke problemen op te lossen, is het verhogen van de productie van goederen in andere lan den, opdat deze kunnen worden ver kocht in ruil voor het overtollig voed sel. Van gezaghebbende zijde wordt vernomen, dat de geallieerde bezet tingsautoriteiten van Duitsland een bevredigende overeenkomst hebben gesloten met Nederland voor de le vering van 200.000 ton groente aan Duitsland. Of dit laatste inhoudt, dat deze groente wordt geleverd in ruil voor katoen, zoals de opzet was, blijft in middels nog een open vraag. T"\E TWEEDE KAMER heeft gisteren behandeld het voorstel van wet van de heer Romme c.s. het behalve door de voorzitter van de K. V.P.-fractie ondertekend door de voorzitters der fracties van de Partij van de Arbeid, de A.-R., de C.-H. en V.V.D. tot het in overweging ne men van een voorstel tot verandering in de grondwet, strekkende tot aanvulling van het tiende hoofdstuk met een regeling nopens de moge lijkheid van overgang van grondwettelijke bevoegdheden van organen van burgerlijk gezag op andere organen van burgerlijk gezag. De heer Wagenaar .C.P.N.) heeft vooraf getracht de behandeling uit gesteld te krijgen tot de volgende week, omdat men z.i. niet voldoende tijd voor voorbereiding heeft gehad. De voorzitter achtte echter geen re den tot uitstel aanwezig. Hij wilde het risico niet nemen, dit de grond wetsherziening niet tijdig zou zijn af gehandeld met het oog op de verkie zingen. Het voorstel-Wagenaar tot uitstel der behandeling is tenslotte verwor pen met 60 tegen 7 stemmen, die der C.P.N. In een rede van bijna twee uur be streed de heer Wagenaar (C.P.N.) het voorstel-Romme, opmerkend o.m., dat de bedoeling ervan is tegen de communisten op te treden. Hij kwam tot een vergelijking met de bezettings tijd, toen Seys Inquart de grondrech ten buitenwerking had gesteld. Z.i. is het ontwerp niet alleen gericht tegen de communisten, doch tegen alle de mocratische progressieve krachten. Hij wilde weten welke organen van burgerlijk gezag bedoeld worden. Voorts verklaarde hij er bezwaar te gen te hebben, deze rechten over te brengen op organen, die men niet kent. De heer Donker (Arb.) en Vonk (V.V.D.) verdedigden het wetsont werp. Aan het slot der middagvergadering stelde de voorzitter voor de algeme ne beraadslagingen in de avondverga dering om half elf te doen eindigen, welk voorstel met 58 tegen 8 stemmen (die der C.P.N.) werd aangenomen. In de avondvergadering betoogde de heer Stokvis (C.P.N.) dat noch de inwendige, noch de uitwendige vei ligheid bedreigd wordt. Nederland wordt niet bedreigd, noch van buiten noch van binnen, zeide hij. De heer de Groot (CP.N.) sprak de scherpe afkeuring van zijn fractie uit over de wijze, waarop z.i. Kamer en volk zijn overrompeld door dit wets ontwerp. Hij zag er het begin van de liquidatie van de burgerlijkè demo cratie in Nederland in. Hfj bestem pelde het als een anti-communisten- wet en hij noemde het de vervulling der politieke voorwaarden van het Marshall-plan. Waar het Amerikaan- en congres en Romme Amerikaanser dan Amerika willen zijn. Na de po ging tot beknotting der grondwette lijke vrijheden te hebben bestreden, vroeg hij de voorstellers het ontwerp te willen aanhouden. De heer Romme (K.V.P.) verklaar de daarna van oordeel te zijn, dat de hier gevolgde methode van bestrij ding voor het Nederlandse volk dui delijk kan maken, hoe terecht het voorstel is ingediend, waar het beoogt zich te keren tegen hen, die het op onze democratische vrijheden gemunt hebben. Als voorbeelden van buitengewone omstandigheden noemde hij oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, gevaar voor onlusten, gevaar voor een georgani seerde wanorde, welke aanstuurt op vernietiging onzer vrijheden. Replicerend merkte de heer Wage naar (C.P.N.) nog op, dat georga niseerde wanorde niet door de com munisten zal worden verwekt. Tumult. Tegen het einde der vergadering is een tumult ontstaan, zoals in de pai- lementaire geschiedenis van ons land vermoedelijk nooit is voorgekomen. In de avondvergadering was de spreektijd gerantsoeneerd. Er werden een drietal amendementen behandeld, een van de heer Vonk (V.V.D.) en twee van de zijde der C.P.N. Toen deze drie amendementen verworpen waren begaven de leden der commu nistische fractie zich naar de uitgang der zaal. Alvorens de zaal te verla ten hieven een aantal hunner de in ternationale aan. Staande bij de uit gang zongen zij twee coupletten van dat lied. De voorzitter, mr. van Schaik, trachtte het gezang te onder drukken door geroffel met zijn ha mer. Verscheidene Kamerleden be gonnen met hun mappen op de lesse naars te slaan, zodat een oorverdo- vend lawaai ontstond, hetgeen o.a. tot gevolg had, dat op een gegeven mo ment een brigadier van politie in de zaal verscheen. Toen de communisten de zaal verlaten hadden, heeft de Ka mer het wetsvoorstel aangenomen. Ec waren geen tegenstemmers. Zoals gezegd is een dergelijk tu mult vermoedelijk nooit in de Kamer vergadering voorgekomen. Wel is eens, onder presidium van jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck, het Kamerlid L. de Visser verwijderd, omdat hij zich niet naar de orde wilde voegen. Jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck schorste toen de vergadering, waar na een politieman verscheen, die de heer de Visser uitnodigde de zaal te verlaten, waaraan deze gevolg gaf. SCHIEVEEN GAAT DOOR. Nu de minister van Verkeer en Wa terstaat in de Tweede Kamer heeft medegedeeld, geen aanleiding te vin den, de regering te adviseren, van haar oorspronkelijke beslissing t.a.v. de nationale luchthaven Schiphol af te wijken, wordt er thans alles op ge zet om met de uitvoering van Schie- veen een aanvang te maken. Vóór dit kan geschieden zal de reeds aanhangig gemaakte onteige ning van de nodige terreinen moeten geschieden. Er zullen om te beginnen drie startbanen worden aangelegd. De totale kosten van het werk wor den geraamd op 24.000.000. EEN WEDLOOP MET DE DOOD. Doordat men in ons land op snelle wijze kon yoldoen aan het verzoek van een medicus uit Sorong (Ned. Nieuw Guinea), om een- hoeveelheid streptymocin te zenden, heeft men een gunstige wending kunnen berei ken in de ziekte van een patiënt al daar, die in een toes:anS van levens gevaar verkeerde. De patiënt vertoefde in een zie kenhuis te Sorong. De behandelende geneesheer wilde streptomycin pro beren, daar de patiënt op de andere gebruikte middelen niet reageerde. De medicus vroeg daarom telegia- phisch aan de B.P.M. te 's-Graven hage, hem dringend een hoeveelheid streptomycin te zenden. Nu is dit Amerikaanse geneesmid del in ons land slechts schaars ver krijgbaar. Wil men het uitvoeren, dan is er een speciale vergunning voor nodig. Met medewerking van dr. C. Ban ning, de geneeskundig hoofdinspec teur van de volksgezondheid te 's-Gravenhage, slaagde men er in een hoeveelheid aan te kopen. Reeds daags na ontvangst van het telegrafn was de zending op Schip hol, zodat het geneesmiddel met het K.L.M.-toestel van 10.30 naar Bata via kon worden verzonden. In Batavia werd de hoeveelheid streptomycin overgeladen in het vl: :gtuig voor Ned. Nieuw Guinea. Vier dagen na het vertrek van het toestel van Schiphol kreeg de medi cus het geneesmiddel in handen, waarna de patiënt onmiddellijk een behandeling met streptomycin kon ondergaan. Weer vier dagen later seinde de medicus naar 's-Gravenhage, dat de patiënt aan de beterende hand was. Een k.oJiAje.£tje.... „Niet de financiën, niet de econo mie, maar een harmonische, op volle dige waarheid berustende levensbe schouwing is fundament en basis voor elke welvarende sociaal economische bedrijvigheid. Daarom drukt op de katholieken de zware plicht de zoe kende wereld voor te gaan en de aan rukkende nieuwe wereldorde op een onwankelbare ethische basis te vesti gen." Dr. N. Devolder, O.F.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1