S)e &zidóe(2oii4a/iiL Vannacht eindigt het Brits mandaat in Palestina Geen wapens voor Rusland H. K. H. Prinses Juliana als Regentes beëedigd Een terugblik op het leven van Koningin Wilhelmina VRIJDAG 14 MEI 1948 39ste JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WTLMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 DE PALESTIJNSE PUZZLE Zal de strijd dan losbarsten? \7ANNACHT EINDIGT net Britse mandaat over Palestina. De Engelsen trekken zich terug en laten Palestina in een grote chaos achter. Wat er morgen zal gebeuren is volmaakt onzeker. De Joden zullen te midder nacht wel een souvereine Joodse staat uitroepen, maar aan de andere kant rukken reeds de Arabische legerscharen aan alle kanten op naar het H. Land. Zo zegt bijv. een Egyptisch regeringscommuniqué, dat Vrij dagnacht om één minuut over twaalf Egyptische strijdkrachten de Pale stijnse grenzen zullen overschrijden. De Joodse strijdorganisaties hebben daartegen over alle weerbare mannen en vrouwen tussen de 18 en 35 jaar opgeroepen. Amerika heeft voorgesteld een blokkade te leggen rond om Palestina teneinde te verhinderen, dat de oorlog zich uitbreidt. Het uitroepen van de Joodse staat Mosje Sjertok, lid van het bestuur van het Joods Bureau, heeft te Tel A^viv verklaard, dat de Joodse staat zal worden uitgeroepen, zodra het Brits mandaat eindigt. „Wij hebben besloten nog geen seconde een lucht ledig te doen ontstaan. Nu of nooit. Elk uitstel zou tot onherstelbare ge beurtenissen kunnen leiden'. Van betrouwbare zijde verneemt Keuter, dat Groot-Brittannië deze Joodse staat, niet zal erkennen. Aan genomen wordt, dat Engelands hou ding tegenover een Arabische staat in Palestina dezelfde zou zijn. ARABISCHE STRIJDKRACHTEN RUKKEN AAN De Arabische legers rukten giste ren in gesloten gelederen uit drie richtingen op paar het Heilige Land In Syrische kringen voorspelt men dat de Arabieren het „uur U" hebben bepaald op Zaterdagmorgen, vijf mi nuten na het officiële einde van het Britse mandaat. In Damascus stond een juichende mensenmenigte langs de straten om de tanks en pantser wagens in Zuidelijke richting te 'zien verdwijnen. Oo/\uit Transjordanië en de Libanon komen belichten over troepenverplaatsingen in de richting van Palestina. In Damascus hield, men luchtbe schermingsoefeningen want de ge ruchten, dat de Joden een groot aan tal vliegtuigen binnenbrengen, blij ven hardnekkig de ronde dpen. Zo zouden er alleen in Italië zeshonderd Joodse bombardementsvliegtuigen staan te wachten. De Haganah deelt mede. dat de Arabieren gisteren Kfar Etzion een groep van vijf Joodse nederzettingen ten Zuiden van Jeruzalem, zijn bin- VLIEGTUIG NEERGESTORT IN FRANKRIJK. De Franse politie heeft hedenmor gen vroeg vier lichamen te voor schijn gehaald uit het wrak van een tweemotorig vliegtuig, dat Donder dagavond in een storm in het rots achtig gebied van Ardèche is veron gelukt. nen gedrongen. Volgens eerdere Joodse berichten uit Kfar Etzion zijn honderd Joden bij de beschieting ge dood en vele gewond. Kfar Etzion is de eerste grote'stelling ,die voor de Joden verloren gaat. Te Damascus wordt officieel mede gedeeld, dat de Arabische Liga ac- coord is gegaan met de voorwaarden, waaronder de Transjordaanse strijd krachten van koning Aibdoelah's Ara bisch legioen aan ce strijd in Palesti na zullen deelnemen. In het Westland en ander „drui ven-centra" in ons land is men nu bezig met het z.g. „druivenkrenten", d.w.z. het uitdunnen van de druiven, hetgeen nodig is voor de goede ont wikkeling van de druiven. Door het vroege en over het algemeen warme voorjaar kon men dit jaar reeds vroeg met het krenten der druiven beginnen. Als regel geschiedt dit werk door jonge tuindersdochters. Laat Stalin maar komen TRUMAN VERWACHT HEM ECHTER NIET. President Truman heeft gisteren verklaard dat hij persoonlijk niets in voorbereiding had over de militaire hulpverlening aan West-uropa en terzake ook geen voorstel had ont vangen van het departement van buitenlandse zaken. Truman is be reid Stalin te ontmoeten, zei hij, wan neer de Russische leider naar Wash ington wil komen. Een rechtstreekse boodschap van Stalin had hij echter niet ontvangen en die verwacht hij ook niet. Het heeft voor mij geen zin nog eens uitvoerig op de recente nota wisseling met de Sovjet-Unie terug te komen, zei de president. Marshall heeft die aangelegenheid voldoende belicht, en ik schaar me volkomen achter zijn verklaringen. De verkla ringen van onze ambassadeur te Mos kou zijn eerst uitvoerig door Mar shall en mij en het hele kabinet be sproken. Truman verklaarde zich een te genstander van het wetsontwerp, dat nu bij het Congres in behandeling is en drastische beperkingen wil opleg gen aan het communisme in de Ver enigde Staten. Als er groepen in Amerika zijn, die de regering omver willen werpen, dan bestaan er al wetten om aan dat streven het hoofd te bieden. Later heeft Truman het Congres om een bedrag van 2.434.411.000 dol lar. verzocht voor verdedigingsdoel einden. Voor de Duitsers een hel, voor de Russen een paradijs Hans Ziegler, burgemeester van Neurenberg, heeft verklaard Dinsdag een staking van gemeentepersoneel en andere arbeiders te zullen leiden, indien men tegen die tijd niet tege moet gekomen is aan de eisen van het volk om meer voedsel. Hij ver klaarde te hopen, dat de gehele Beierse regering, die verklaard had machteloos te zijn om de voedseltoe stand te verbeteren, zich bij. de sta- kenden zou voegen. In de belangrijke steden van Beie ren zijn nog ongeveeer 8.000 personen in staking uit protest 'tegen de lage voedselrantsoenen. Van de andere kant bericht de „Neue Zeitung", het in het Duits ver schijnende orgaan van het Ameri kaanse militaire bestuur, dat duizen den soldaten van het Russische le ger deserteren en dat zij dikwijls in gezelschap van hun vrouwen, liever illegaal in Duitsland leven dan naar Rusland terugkeren. De Neue Zei tung beweert, dat reeds meer dan tienduizend Russische soldaten zijn gedeserteerd. De meeste Russen, zo deelde een Amerikaanse officier aan Ass. Press mee, deserteren om te kunnen blij ven genieten van het comfort, dat zij in het Westen hebben ontdekt. Slechts enkelen doen het, omdat zij zich heb ben „bekeerd" tot de Westelijke de mocratie. De meeste soldaten van het Rode Leger wisten voor hun komst in Midden-Europa zelfs niet van het bestaan van gasfornuizen of electri- sche kookinstallaties en stromend water. Zij stelden zich voor, dat al leen een kapitalist een comfortabele woning kon hebben en met kinder lijke verbazing ontdekten zij de Duit se fototoestellen, horloges en siera den. En toen zij hadden gemarkt, dat zij door een enkele fles wodka te verkopen, in het bezit kwamen van genoeg marken, om maanden te le ven, kregen zij de smq^k te pakken en de gedachte om van dit<ajles weer moeten afzien, werd voor velen hen bepaald ondraaglijk. GROMYKO WORDT VERVANGEN DOOR MALIK. Gromyko, de Sovjet-Russische af gevaardigde bij de Veiligheidsraad van de V. N. heeft aan Trygve Lie medegedeeld, dat hij komende zomer zijn functie zal neerleggen. Hij zal vervangen worden door Jacob Malik, Sovjet-RussischJ plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken, die thans op weg is naar de Verenigde Staten. NIEUWS UIT INDIE MASSAGRAF OP BEGRAAF PLAATS TE SOERABAJA ONTDEKT. Op de begraafplaats van Soerabaja Kembang Koneing, werd Woensdag eèn massagraf ontdekt. Men ver wacht, dat zich hier overblijfselen van 150 slachtoffers bevinden. Reeds werden Woensdag 19 en Dortderdag 24 personen opgegraven. Men ver moedt hier de graven gevonden te hebben van de slachtoffers van een overval op een convooi Engelse vrachtwagens in 1945. Tót dusverre werden reeds geraamten gevonden .van mannen, vrouwen, kinderen en Engelse Ghurkas. Vele hadden ge kloofde. schedels en schotwonden. Dokter Hausman, hoofd van het pa thologisch anatomisch laboratorium, is belast met de identificatie van de slachtoffers. Einde Belgische regeringscrisis De socialistische en de Christelijke Volkspartij zijn Donderdagavond tot volledige overeenstemming gekomen over de kwestie van de subsidiëring van katholieke scholen, waardoor de regeringscrisis was ontstaan. Het is te verwachten, dat het kabi net-Spaak thans weer opnieuw in functie treedt. KOREAANSE STEKELIGHEDEN. Het bestuur van de Sovjet-zóne in Korea heeft de levering van electri- sche stroom aan de Amerikaanse zóne stopgezet. In geheel Zuid-Ko- rea is het tramverkeer stilgelegd en kan geen enkele electrisch toestel werken. Deze maatregel werd in de Sowjet-zóne genomen na de Ame rikaanse weigering te onderhandelen met het communistische volkscomité over de wijze van betaling. Later be gonnen Amerikaanse en Koreaanse generatoren stroom te leveren. VLIEGENDE KOMKOMMERS. Bijna 10.000 lange dunne groene komkommers, tezamen ongeveer 7 ton wegend, werden gisteren onder het Westlandse vlakglas wegge haald en op transport gesteld naar Schiphol. Gisteravond ging de hele partij met een K. L. M.-Skymaster naar Londen. De Engelsen kunnen dus tijdens de Pinksterdagen verse Nederlandse komkommers eten. Anders geen Marshall-hulp ^^MERIKA ZAL OPHOUDEN met de hulpverlening aan Europese lan den, die oorlogsmaterieel naar Rusland sturen, heeft Hoffman, admini- straeur van het plan van Marshall gezegd. Wij zullen deze landen zeg gen hiermee op te houden, anders krijgen zij geen hulp meer, zei Hoff man. De onmacht om in een onmiddellijk afzienbare toekomst terug te betalen, zal echter niet op het verstrekken van hulp van invloed zijn. In het kader van de Amerikaanse hulp zal in het begin voornamelijk voedsel worden verscherpt, daarna zal de nadruk meer vallen op her stelgoederen. Over de inmenging van Amerika in staatszaken van de zestien Euro pese landen gaf Hoffman het volgen de voorbeeld: Wanneer men ons plannen voorlegt voor de belegging van dollars in een modernisering van de staalindustrie, terwijl op hetzelf de ogenblik de regering van dat land plannen zou afkondigen tot na tionalisatie van die industrie, dan moeten wij alleen maar beslissen over de vraag of de plannen tot na tionalisatie een snel herstel van de industrie in de wge zouden staan. Onze taak dient beperkt ts blijven tot het herstel, aldus Hoffman. BEVROREN VLEES UIT BELGIë NAAR DUITSLAND. De eerste levering van bevroren vlees uit België is in de BritsAme rikaanse bezettingszone aangeko men. Deze levering zal gevolgd wor den door andere, voorzien bij een tussen België en de bezettingsover heid tot stand gekomen overeen komst met betrekking tot' de uitwis seling van 1000 ton Argentijns be vroren vlees tegen Beierse runderen. Het grootste gedeelte van dit door België te leveren vlees is bestemd voor de mijnwerkers in het Ruhr- gebied. Het vee, dat uit Beieren naar België wordt gestuurd, zal al daar enige tijd op de weide geplaatst worden, voordat het geslacht wórdt. 10.000 Valse schade-aangiften Generaal pardon tot 15 Jun Bij de controle der aangiften van oorlogsschade is een groot aantal ge vallen van fraude vastgesteld. Ze ker in 10.000 gevallen is valse aan gifte gedaan. Betrokkenen zullen thans nog een maal in de gelegenheid worden ge steld hun fouten te herstellen. Zij, die opzettelijk onjuiste inlichtingen of mededelingen hebben verstrekt, om een te hoge bijdrage wegens oor logsschade te verkrijgen, zullen hier van tot 15 Juni 1948 opgave kunnen doen aan het Commissariaat voor Oorlogsschade, Stadhouderslaan 130, te 's Gravenhage. Betrokkenen zullen in de gelegen heid worden gesteld een verbeterde aangifte in te dienen. Tempo afwikkeling. Per 15 April 1948 bedroeg het aan tal schadegevallen aan bédrijfs- en beroepsuitrusting en aan bedrijfs- en handelsvoorraden 213.674. Hiervan zijn afgehandeld 170.736 gevallen of ongeveer 80 pet. Het aantal schade gevallen aan huisraad bedroeg op die datum 646.341. Hiervan zijn 500.724 gevallen of 78 pet. afgewik keld. (De definitieve behandeling kan eerst plaats vinden na de tot stand- koming ener'wet). Voorts zijn nog aangegeven aan schade, geleden door politieke delinquenten en re gelmatige vorderingen 5225 gevallen, die nog niet behandeld kunnen wor den, aangezien een regeling hier voor nog niet tot stand is gekomen. Warm Pinksterweer Gedurende de laatste dagen is de luchtdruk in West-Europa langzaam doch regelmatig blijven stijgen on der invloed van een verplaatsing in Noordoostelijke richting van het Azoren-hogedrukgebied. De verschil lende tamelijk actieve Oceaandepres- H. K. H. Prinses Juliana der Ne derlanden is hedenmiddag, nu H. M. de Koningin andermaal de uitoefe» ring van het koninklijk gezag tijde lijk neerlegt, beëdigd als Regentes van het koninkrijk. Dit is geschied in de verenigde vergadering van de beide kamers der staten-generaal, welke daartoe in de vergaderzaal der Tweede Kamer wa ren bijeengekomen, onder voorzit terschap van prof. dr. R. Kranen burg, voorzitter van de Eerste Ka mer. Voor deze plechtigheid waren in deze zaal enige veranderingen aan gebracht. De regeringstafel was weg genomen: in de daardoor vrijgeko men ruimte waren de zetels voor H. K H. de Prinses en voor haar gemaal Z. K. H. Prins Bernhard geplaatst. In de ruimte voor de stenografen wa ren zetels ingericht voor de ministers en de leden van de Raad van State en voorts voor de volgende autoritei ten: dr. J. J. van de Velde, regerings commissaris voor bestuursaangele genheden voor Sumatra; dr. M. F. Da Costa Gomez, vertegenwoordiger van Curagao bij de Nederlandse re gering; mr. ^r. R. H. Pos, vertegen woordiger van Suriname bij de Ne derlandse regering; Th. Sanders, voorzitter der algemene rekenka mer; mej. mr. M. A. Teilegen, direc trice van het kabinet der Koningin, mr. dr. J. Donner, president van de Hoge Raad der Nederlanden en mr. H. Haga, president van de bijzondere raad van cassatie. Te kwart voor twee opende de president, prof. mr. Kranenburg, de verenigde vergadering, waarna de griffier prof. dr. A. L. de Block voor lezing van het besluit der beëdiging van H. K. H. gaf. Vervolgens benoemde de voorzit ter tot leden der commissie van in- en uitgeleide de heren mr. J. R. H. van Schalk, president der Tweede Kamer en prof. mr. A. Anema, lid der Eerste Kamer. Tegen twee uur begaf deze com missie zich naar de ingang van het kamergebouw om H. K. H. Prinses sies worden daardoor nu gedwongen een.. Noordoostelijke koers te volgen van het midden van de Oceeaan over IJsland naar de IJsze. Het gevolg van deze ontwikkeling in de luchtdruk verdeling is, dat de aanvoer van koelere «lucht over het Noordzeege bied is afgesneden en de temperatu ren geleidelijk weer hoger zullen worden. Gedurende de eerste paar dagen zijn bovendien de kansen op vorming van verspreide onweers buien door de verwarming in de na middag uiterst gering, pas in de loop van tweede Pinksterdag wordt de kans hierop groter, daar verwacht kan worden, dat tegen die tijd de in vloed van de Oceaandepressies zich weer meer over het vasteland van West-Europa gaat uitbreiden. Het ziet er dus naar uit, dat het weer met Pinksteren over het alge meen fraai zal zijn met tamelijk ho- getemperaturen, lange perioden van zonneschijn, niet veel wind en pas in de loop van de tweede Pinksterdag kans op vorming van verspreide warmte-onweders. Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, werd ge boren op 31 Augustus 1880 te 's-Gra- venhage als enig kind van Koning Willem III en Koningin Emma, wier huwelijk gesloten was op 7 Januari 1879. Toen haar vader op 23 November 1890 was overleden,, volgde zij hem op als Koningin en wel tot 1898 on der regentschap van haar moeder. Op 6 September van dat jaar, toen zij achttien jaar was geworden, werd zij te Amsterdam plechtig in gehuldigd. Op haar achttiende jaar 31 Aug. 1898 de regering aan vaardende, vaardigde H. M. een pro clamatie uit, waarin zij o.a. zeide: „Mijn innig geliefde moeder, aan wie ik onuitsprekelijk veel verschuldigd ben, gaf mij het voorbeeld van een edele en verhevene opvatting der plichten, die nu op mij rusten. Ik stel mij tot levensdoel dat voorbeeld na te volgen, te regeren, zoals van een vorstin uit het Huis van Oranje wordt verwacht." Bij de inhuldiging op 6 Septem ber d.a.v. in de Nieuwe Kerk te Am sterdam hield H. M. een toespraak, waarin zij o.m. zeide: „Ik ben geluk kig en dankbaar, het volk van Neder land te mogen regeren, een volk klein in zielental, doch groot in deugden, krachtig door aard en karakter. De woorden van mijn beminde vader maak ik tot de mijne: „Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor Neder land doen." Op 7 Februari 1901 trad Koningin Wilhelmina te 's-Gravenhage in het huwelijk met hertog Hendrik van Meoklenburg-Schwerin, nadat zij op 16 October tevoren in een proclama tie aan het Nederlandse volk mede deling van haar verloving had ge daan. Uit dit huwelijk is op 30 April 1909 H. K. H. prinses Juliana geboren. KONINGIN WILHELMINA Verschillende Britse bladen hebben de rede van koningin Wilhelmina, waarin zij aankondiging doet van haar troonsafstand, vrijwel onver kort weergegeven. James Oldfield tekent in de „Daily Herald", het orgaan van de Britse labourpartij, ten aanzien van de werkzaamheid van koningin Wilhel mina aan: „de meesterlijk bestendi ge rol, welke zij immer in de Ne derlandse aangelegenheden heeft ge speeld zij is wel de „macht ach ter het kabinet" genoemd moet haar wel afgemat hebben." De Daily Mail noemt koningin Wilhelmina de „Nederlandse Victo ria", zowel wat betreft uiterlijke ver schijning en gestadigheid van karak ter als politieke invloed. Beide ko ninginnen, aldus het blad, bestegen op achtienjarige leeftijd de troon en beiden regeerden langer dan een van haar voorgangers. DR PLESMAN BIJ DE PAUS Z.H. Paus Pius XII. heeft gister morgen in particuliere audiëntie ont vangen, dr A. Plesman, president- di recteur der K.L.M., mevrouw Ples man, de Nederlandse burgerlucht vaart attache te Londen, prof D. Goedhuis, de hoofdcommies van de Rijksluchtvaartdienst, de heer P. Adriani, de hoofdvertegenwoordiger der K.L.M. voor Italië, de heer K. Voute a'smede mr H. I. Borel Rinkes van het bureau buitenlandse betrek kingen der K.L.M. in Den Haag. De passagierslijst van het.m.s. „Willem Ruys", dat op 24 Mei te Rot terdam wordt verwacht, ligt op ons bureau ter inzage. Juliana en Z. K. H. Prins Bernhard binnen te geleiden. De vorstelijke personen waren alleen per auto, ko mende van het paleis Noordeinde, aan het gebouw gearriveerd, waar de parketwacht een erewacht vormde. Toen de Prinses en de Prins hun zetels hadden ingenomen, hield de voorzitter, prof. mr. Kranenburg, de volgende toespraak: Koninklijke Hoogheid. Namens de verenigde vergadering der Staten-Generaal heet ik uwe ko ninklijke hoogheid en haar gemaal welkom in dit plechtig uur. Met diep leedwezen hebben de Staten-Generaal kennis genomen van de redenen, die hebben geleid tot het koninklijk besluit, waarbij aan uwe koninklijke hoogheid de waarneming van het koninklijk gezag werd opge dragen. Een golf van ontroering is door ons volk gegaan, toen het door de vertrouwde stem van onze Konin gin, die in de jaren der bezetting zo dikwijls sterkende woorden van be moediging en vertroosting en hoop tot ons bracht, de tijding hoorde, dat Hare Majesteit heeft besloten tot spoedige afstand van de Kroon ten behoeve van Uwe Koninklijke Hoog heid. Wij begrijpen volledig, dat en kel diep plichtsbesef en warme lief de voor land en volk dit ingrijpende besluit deden ontstaan, en wij bui gen daarvoor eerbiedig het hoofd, vervuld van weemoed en dankbaar heid; dankbaarheid, dat wij onze ge liefde Koningin zo lange jaren heb ben mogen behouden. Wij verenigen ons in de innige bede, dat haar een schone en rustige levensavond te midden van een weer tot voorspoed komend volk moge worden geschon ken. Met vol vertrouwen en diepe ge negenheid ziet het Nederlandse volk de waarneming van het koninklijk gezag wederom aan uwe handen toe vertrouwd, overtuigd als het is, dat handhaving van ons constitutioneel bestel, dat de waarborging van recht en vrijheid in uwe handen veilig zul len zijn, en uw bewind zal worden gedragen door warme liefde voor ons volk. Als voorzitter van de verenigde vergadering der Staten-Generaal neem ik dan thans de vrijheid Uwe Koninklijke Hoogheid eerbiedig te verzoeken de door de grondwet van de regent gevorderde eed in mijn handen 'te willen afleggen. H. K. H. Prinses Juliana legde ver volgens in handen van de voorzitter de in artikel 44 der grondwet voor geschreven eed af. De tekst daarvan luidt als volgt? „Ik zweer trouw aan de Koningin; ik zweer, dat ik in de waarneming van het koninklijk gezag, zolang de uitoefening van het koninklijk gezag is neergelegd, de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. „Ik zweer, dat ik de onafhanke lijkheid en het grondgebied van de staat met al mijn vermogen zal ver dedigen en bewaren; dat ik de alge mene en bijzondere vrijheid, en de rechten van alle onderdanen der Ko ningin en van elk hunner zal be schermen en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bij zondere welvaart alle middelen aan wenden, welke de wetten te mijner beschikking stellen, Gelijk een goed en getrouw regentes schuldig is te doen. „Zo waarlijk helpe mij God Al machtig". Na deze plechtige beëediging zeide de voorzitter nog fiet volgende. „Mogen aan Uwe Koninklijke Hoogheid de kracht en de wijsheid geschonken worden voor de vervul ling van hare hoge taak en moge Gods zegen op haar arbeid rusten. Leve de Regentes". Hiermede was de plechtigheid ten einde. Uitgeleide gedaan door de le den der commissie verlieten de Prin ses-Regentes en Prins Bernhard daar na de zaal. Na terugkeer der leden en nadat mr. van Schaik had medegedeeld, dat de commissie zich van haar taak gekweten had, sloot de voorzitter de verenigde, vergadering der Staten- Generaal. REGENTES ONTVANGT GEZANTEN. Prinses Juliana zal heden in Haar kwaliteit van Regentes op het Huis ten Bosch ontvangen te vijf uur, de heer Nedim Feysel Xikin, gezant 'van Turkije, ter overhandiging van zijn geloofsbrieven. Te zes uur zal H. K. H. ontvangen de heer Mihail Ne- culcea, gezant van Roemenië. Een fcoJiAeltje.... „De hogere bestemming van de menselijke persoonlijkheid, waartoe wij door Gods Genade geroepen zijn, blijft primair. Maar niets belet ons, volgens een juiste rangorde van waarden, ook het waarachtige aard se welzijn in volle omvang na te streven, en wij menen nog altijd dat dit het best kan geschielen door een strikte doorvoering en toepassing van de katholieke beginselen in alle ver houdingen en ordeningen van het ge meenschapsleven." Dr. F. Sassen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1