SeGckWSoti/r^nt H. M. DE KONINGIN KONDIGT HAAR AFTREDEN AAN Na haar regeringsjubileum in September a.s. De UNO probeert nog altijd te bemiddelen Geen sprake van conferentie zegt Marshall DONDERDAG 13 MEI 1948 39ste JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Troonsafstand van H. M. de Koningin Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs i 0.30 p. wn 1-30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 HARE MAJESTEIT DE KONINGIN heeft gisterenavond over beide zenders een radiorede uitgesproken voor Nederland en de Overzeese gebiedsdelen. Hare Majesteit zeide: ..Land- en Rijksgenooten, Als den dag van gisteren herinner ik mij nog den 12den Mei 1889, toen het veertig jaar geleden was, dat mijn onvergetelijke vader in Amsterdam werd beëedigd en ingehuldigd. Waar ik u over het wederom instellen van het regentschap van mijn dochter en daarmede verband houdende plannen voor de toekomst wil spreken, meen ik daarvoor geen beteren dag te kunnen uitkiezen dan dezen op één jaar na honderdjarigen herinneringsdag. Overgroote vermoeienis, die noch mijn werk, noch mijn4gezondheid ten goede komt en die onder den druk van de uitoefening van mijn zware taak, geen kans krijgt over te gaan, noopt mij ten tweeden male mijn toevlucht te nemen tot een regentschap. Maar er is meer! Er is de last van het klimmen der jaren, een achteruitgaan van veer kracht, weerstands- en arbeidsvermogen, van de krachten welke den geest onontbeerlijk zijn voor het nemen van verantwoorde beslissin gen in de diepgaande en ingewikkelde vraagstukken, die er in den tegenwoordigen tijd maar al te vele zijn. Voor deze nuchtere werkelijkheid ben ik gesteld en ofschoon ik mij steeds ten volle bewust ben, dat. de mensch slechts wikt en God be schikt, meen ik toch in het wel begrepen belang van u allen en van het Rijk te handelen door het regeeringsbeleid toe te vertrouwen aan Juliana, die naast wijs inzicht ook haar leeftijd voor heeft en over jonge, frissche krachten beschikt. Het is op haar dringend verzoek, dat ik de troonswisseling uitstel tot het begin van September. Zij overwoog hierbij geen teleurstelling te willen wekken bij hen, die mijn jubileum willen herdenken. Ik hoop, dat het mij gegeven zal zijn den 30sten Augustus de teugels van het bewind over te nemen tot na de feesten om daarna afstand te haren behoeve te doen. Gij kunt ervan verzekerd zijn, dat ik eerst na rijpe overweging tot dit besluit gekomen ben en dat alleen uw belang en mijn plichtsbesef den doorslag hebben gegeven. Vooraf heb ik het ingewikkelde samenstel van hangende vraagstuk ken aan mijn geest doen voorbij trekken en zoowel deze als de zeer moeilijke tijdsomstandigheden trachten te peilen, ja ik heb allé ge zichtspunten in beschouwing genomen, die daaruit kunnen voort vloeien. Al deze problemen hebben dit eene gemeen, dat zij nog langen tijd onze aandacht zullen vragen. Dus ben ik tot de slotsom gekomen, dat niet ik, doch een jonge kracht op mijn plaats moet medewerken om het zeldzame samenstel van pro blemen, die ons en de geheel menschheid in hun greep houden, tot een goede oplossing te brengen. Hoeveel zoude ik tot u kunnen zeggen op een dag als deze, na al wat in den laatsten tijd door hoofd en hart is gegaan, maar dan zoude ik veel te veel geduld van u moeten vragen. Slechts wil ik u zeggen, dat mijn gedachten steeds zullen blijven uit gaan naar hen, die hun leven gaven in den strijd tegen den overwel diger en naar al degenen, die nog lijden, door wat zij verlqren hebben. Wij moeten tezamen den geest overwinnen, die spreekt uit de hande lingen en nalatigheden, welke in de jaren van oorlog en bezetting den weerstand hebben belemjnerd en zelfs vele goede Nederlanders het leven hebben gekost, en die ook thans nog in ons volk rondwaart. Doch op dit oogenblik ro.ep ik u met den meesten ernst toe: in dezen tijd van geweld en gevaar, sluit u nauw samen, eendracht en nog eens eendracht. De goede eigenschappen, die wij in en na den oorlog konden ont plooien hebben buiten onze grelfetii bij allen, die van goeden wille zijn, waar ook ter wereld, vertrouwen en waardeering gewekt. Dit vertrouwen en deze waardeering zijn een kostbaar bezit, dat wij niet verloren mogen laten gaan door verdeeldheid of het vooropstel len van ons persoonlijk belang. Toont opgewassen te zijn tegen den grooten tijd, waarin wij leven, met een wijden blik voor het wereldgebeuren en met begrip voor het wezenlijke, waar het voor ons allen om gaat. En vervult zoodoende uw plicht tegenover uzelf en tegenover het vaderland, tegenover onze bondgenoten en de groote gemeenschap der volkeren. Gaat de toekomst tegemoet schouder aan schouder met Juliana. God zegene u en mijn geliefd kind". De zware Koningskroon Het besluit van de Koningin, de kroon neer te leggen is, ofschoon het werd verwacht, nog onverwacht afgekondigd. De herhaling van een regentschap binnen zo korte tijd was reeds voldoende aanwijzing, dat H.M. bij het klimmen der jaren de last van haar hoge ambt zeer zwaar begon te voelen. Weinigen-onzer heb ben zich echter kunnen realiseren, dat een koninklijke kroon, zó moei lijk dragen was, dat het gekroonde hoofd haar niet meer vermocht te torsen en er door gedrukt werd. Het koningschap wordt door ons en is altijd beschouwd als de hoogste eer en de hoogste glorie; zelden- wordt beseft, wat Shakespeare zijn Hendrik IV laat zeggen: „Ongemak kelijk ligt het hoofd, dat een kroon draagt." Het onverwachte besluit van de Koningin, de drukkende last, welke zo fraai „kroon" genoemd wordt, neer te leggen, onthult voor ons volk de zorgen, vijftig jaren lang in verborgenheid doprleefd, van onze moederlijke vorstin. Haar be sluit, haar verklaring niet meer te gen de moeilijkheden van het ko ningschap te zijn opgewassen, is een laatste bewijs van de met manne lijke vastberadenheid volgehouden plichtsvervulling dezer sterke vrouw. „De wereld" heeft Plato geschre ven „zou eerst dan gelukkig zijn, als de wijzen koningen waren, of de koningen wijzen." Nederland is zo gelukkig geweest een wijze tot staatshoofd te hebben. De bezege ling van haar wijsheid is de open hartige en moedige bekentenis hoe weinigen durven deze bekente nis aan! dat de tijd van gaan ge komen is. Er valt een grote schaduw over de jubileum-feesten. Feitelijk is er geen regeringsjubileum te vieren, al hoopt dat woord hopen wekt grote bezorgdheid a1 hoopt ko ningin Wilhelmina God zegene haar rechtens de kroon' tot na de festiviteiten te kunnen blijven dra gen. De enige vreugde bij deze troons afstand is de vreugd^ van Hare Ma jesteit zelve, een vreugde, door gans het volk-in hartelijk medeleven ge deeld: haar dochter te zien zetelen op de troon der Nederlanden. V Kerkhof kermis De burgemeester van Holten, mr. W. H. Enklaar, heeft zich ernstig beklaagd over het wangedrag van het publiek, dat op Hemel vaartsdag het Canadese kerkhof in zijn gemeente bezocht. „Het leek meer op een kermis dan op een bedevaartsgang", aldus de burgemeester. De bezoekers, die zeer talrijk waren, hadden meer oog voor de kransen en de daar aan gehechte linten dan voor de graven! Bij herhaling zal het ge meentebestuur van Holten zich genoodzaakt zien, maatregelen te nemen. Het wijst niet op een hoog bescha vingspeil van degenen, die van het kerkhof van oorlogsslachtoffers een kermis maken! Bah! Maar dragen voor zulk een deca dente levenshouding ook niet schuld degenen, die indirect oorlogskerkho ven exploiteren voor winstbejag autobusondernemers, bloemenverko pers, fotograven, enz.? En dragen voor zulk een laag-bij- de-grondse, onwaardige houding ook niet schuld degenen, die zulke kerk hoven „versieren" met wat niets-zeg- gende z.g. symbolische beelden of dergelijke. Wij willen dit zeggen: Rondom het Kruis, dat de dood plaatst in het licht der eeuwigheid, men niet zo gauw komen in een kermis-stemming NIEUWS UIT INDIE Verpleegster slachtoffer van beschieting AAN DE ZUIDKUST VAN JAVA. In de buurt van Tjilgtjap aan de Zuidkust van Java is dezer dagen een Rode-KruiSteam beschoten, waarbij de verpleegster Mia Peters uit Heer bij Maastricht werd ge dood. Het team bestond uit drie ver pleegsters en een mannelijke hulp kracht en werd beschermd door drie militairen. Toen het gezelschap met een jeep gekomen was bij een plek, waar een rivier te voet moet worden overgestoken, werd van de overzij de een salvo gelost, dat even later werd gevolgd door een tweede be schieting. Mej. Pisters werd dodelijk getroffen. Het stoffelijk overschot kon met moeite in veiligheid worden gebracht. NAAR DE MISSIE In het Moederhuis der Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth te Breda had Dinsdag het afscheid plaats van de zusters Maria Eusebia (A. v. Dijk uit Lisse) en Maria Laura (M. Oosterveer uit Leiden) gisteren per K.L.M. naar de missie in Medan op Sumatra zijn vertrokken. Eerst genoemde was sedert September van het vorige jaar gerepatrieerd. DE PALESTIJNSE PUZZLE Men verwacht, dat de speciale zit ting van de Assemblée van de V.N. aangaande Palestina deze week be ëindigd zal worden met de benoe ming van een „bemiddelingscommis saris voor het Heilige Land". Men schijnt het eens te zijn over de vol gende punten: De V.N. zullen pogin gen voortzetten om een wapenstil stand tussen Arabieren en Joden te bewerkstelligen. Er zal een com missie benoemd worden, die in theo rie het oppertoezicht heeft op de ac tiva van de voormalige Palestijnse regering, maar die niet zal pogen daadwerkelijk het bewind te voe ren. De commissie zal een soort „neu trale zóne" voor Arabieren en Joden vormen, voor zo ver deze gemeen schappelijke publieke diensten zou den willen instellen. Als de Arabi sche en de Joodse regering voldoen de in het zadel zitten, zouden zekere activa gelijkelijk tussen hen ver deeld worden. „Wat wij nodig hebben is: handelen' JIAINISTER MARSHALL heeft de mogelijkheid van een conferentie tus sen Amerika en Rusland, om hun geschilpunten te bespreken, gisteren van de hand gewezen. Indien Rusland oprecht is geinteresseerd bij verbe tering van de toestand in de wereld, aldus de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken op een persconferentie, dan dient dat tot uiting te komen in bestaande organisaties als de Veiligheidsraad of de bestuurs raad te Berlijn. Elke nieuwe conferentie loopt gevaar te mislukken, hetgeen de wereld veel kwaad zou doen. Wat wij nodig hebben is: handelen. Slechis verduidelijking der Amerikaanse politiek Volgens Marshall was de bedoe ling van Ambassadeur Smith oor spronkelijk de Amerikaanse politiek voor de Russische regering te verdui delijken. Smith had niet gevraagd om onderhandelingen. We hebben niets aan algemene besprekingen, zei Marshall. Wij heb ben specifieke voorstellen nodig, maar de Sowjet-Unie moet hiertoe nu grotendeels het initiatief nemen. Marshall vestigde speciaal de aan dacht op de passage in Molotof's ver klaring, waarin hij zegt dat de poli tiek van de Russische regering steeds vredelievend is geweest, gericht op samenwerking met de Verenigde Staten, en dat Rusland voornemens is deze politiek consequent door te zetten. Dit is een zeer belangrijke verklaring, zei de minister. Ik ben er zeker van dat de wereld met belang stelling zal toezien met welk een standvastigheid deze politiek wordt voortgezet. Officiële Franse kringen juichen het toe, dat Marshall geweigerd heeft, bilaterale besprekingen met de Sowjet-Unie te beginnen over aan gelegenheden, die andere regeringen aangaan. De openbare mening is te leurgesteld, dat de hoop op een over eenkomst met de Sowjet-Unie voor barig is gebleken, doch put moed uit de verzekering, dat de Amerikaan se regering blijk gegeven heeft van haar bedoeling een Verenigd diplo matiek front met de kleinere mogend heden te handhaven. Politieke waar nemers verwachten een hevige com munistische perscampagne, waarbij de indruk gewekt zal worden, dat Amerika het vredesaanbod van Rus land van de hand gewezen heeft. BIJZONDERHEDEN OVER DE TE STICHTEN JOODSE STAAT. Dr. Herman Seidel, lid van het centrale comité van de Arbeiders- Zionistenorganisatie van Amerika, heeft gegevens verstrekt over de te stichten Joodse Staat in Palestina. Volgens zijn mededelingen zal het een „Coöperatieve Staat" zijn, ge naamd „Nieuw Judea". Bij het eindt van het mandaat zullen de Zionisten, zei hij een onfahankelijkheidsver- klaring aan de V.N. doen toekomen. De Joodse Staat zou als grondge bied opeisen: geheel Galilea en Ne- geb, de Middellandse Zeekust van Haifa tot Tel Aviv, met inbegrip van het Arabische Jaffa, de Jezreel-val- lei en Samaria, het grootste gedeel te van de Jordaan-vallei. Deze eisen zouden uitgaan boven hetgeen het geen het verdelingsplan der V.N. als Joodse Staat omschrijft. JAFFA AAN HAGANAH OVERGEGEVEN. Reuter meldt, dat als resultaat van te Tel Aviv gehouden besprekingen de gehele Arabische havenstad Jaffa aan de Haganah wordt overgegeven. Later verluidde, dat de strijd krachten van de Haganah hedenmid dag Jaffa zouden binnentrekken. De positie van het Britse garnizoen in Jaffa is niet duidelijk. Men gelooft echter, dat het de stad zal verlaten wanneer de Joden binnenkomen. Het Arabische hoofdkwartier in Damascus maakt bekend, dat Arabi sche strijdkrachten „de slag om Bab el Wad, twintig kilometer ten Wes ten van Jeruzalem, hebben gewon nen. Bab al Wad ligt aan de weg Je ruzalemTel Aviv. De Joden zijn teruggetrokken en lieten hun doden achter, zo gaat het communiqué voort. Na een bombardement, dat de avond tevoren begonnen was, zo wordt gemeld uit Haifa, heeft de Arabische stad Beisan zich overge geven aan het Joodse leger, de Ha ganah. Van de zesduizend in deze stad wonende Arabieren zijn meer dan vierduizend gevlucht. De beëediging van H. M. in 1898.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1