S)e C^i<i6e<Soii^cmt DE GROTE ILLUSIE Arbeidsverdeling in West-Europa Ontzieling door de hinderlagen van puin ZATERDAG 8 MEI 1948 39ste JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WH/MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" EUROPA'S STEM IN DE RIDDERZAAL Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 EENHEID^van streven, harmonie in vrede, dat is de grote illusie der mensheid na de verscheuring van de Wereldoorlog. En juist de ervaring, dat de verwachting van een harmo nieuze eenheid na de oorlog een il lusie is gebleken, heeft velen tot bit terheid gestemd. De wereld heeft nog nimmer een tafereel van eendracht en vrede op geleverd, zodat het ons niet verwon deren mag, dat vrede en eendracht ook nu nog ver te zoeken zijn. Maar dat neemt niet weg, dat wij er naar streven kunnen en dat het resultaat van dit streven in elk geval een ver betering kan zijn van de tegenwoor dige chaos, al zal een wereld van louter vrede wel altijd tot de vrome wensen blijven behoren. Op het ogenblik zijn er in Den Haag talrijke leiders bijeen van be wegingen, die tot doel hebben de eenheid van Europa te bevorderen. Churchill is een van de bekendsten onder hen. Zij hebben geen man daat van een politieke partij noch zijn zij gerechtigd om hun regerin gen te binden. Hun doel is slechts de ideeën te vormen, welke straks het bindmiddel zullen moeten zijn, om de staten aan elkaar te voegen tot' een Europese Unie. Laten wij hopen, dat zij er in slagen, de wereld een de monstratie te geven van een bezie lend streven naar eenheid en dat het beeld van dit Haagse Europa-congres geen afspiegeling worde van hetgeen de wereld thans overal te zien geeft. DE GJIOTE TWEESPALT, welke do wereld in twee helften klooft, Oost en West, het moderne politieke Oosterse schisma, demonstreert zich deze week opnieuw in het staken van de besprekingen over de vrede mei Oostenrijk. De plaatsvervangende ministers van buitenlandse zaken van de Grote Vier hebben 110 ver gaderingen te Londen gehouden en zijn Woensdag j.l. tot de conclusie gekomen, dat de onderhandelingen volmaakt vast gelopen zijn en het derhalve geen zin heeft om nog lan ger met elkaar te praten. Geen vre de dus voor Oostenrijk. En nog min der voor Duitsland, waarvan de on derhandelingen nog oneindig moei lijker zijn dan over Oostenrijk. Ver leden jaar verwachtte men nog een betrekkelijk vlot verloop; de Oosten rijkse kwestie was niet van zó grote imoortantie. Nu blijkt, dat men zelfs over Oostenrijks lot niet tot overeenstemming kan komen en m het licht daarvan kan Duitsland alle hoon laten varen. Het is ook hier-weer de stijfhoof digheid van Moskou, die elk vergelijk belemmert. De Westerse mogendheden houden vast aan twee punten: le. Oostenrijk moet dezelfde grenzen houden als het had voor de „Anschluss" van 1938. en 2e. Oostenrijk moet worden vrijge steld van herstelbetalingen. Zij baseren zich daarbij on de door Roosevelt en Stalin op 30 October 1943 te Moskou getekende declaratie welke als volgt luidt: „De regeringen van het Verenigde Koninkrijk, de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten van Amerika zijn van mening, dat Oostenrijk, het eer ste vrije land,' dat het slachtoffer werd van de typische agressiepolitiek van Hitler, van de Duitse overheer sing bevrijd moet worden. Zij be schouwen dc annexatie van Oosten rijk, op 15 Maart 1938 door Duits land uitgevoerd, als nul en van geen waarde. Zij beschouwen zich niet gebonden door vèranderingen,' die in Oostenrijk sinds dit tijdstip doorge voerd werden. Zij verklaren te wen sen, dat een vrij en onafhankelijk Oostenrijk hersteld wordt en dat daardoor voor de Oostenrijkers en voor hun buurlanden, die tegenover soortgelijke nroblemen staan, de weg gepend wordt naar een Dolitieke en economische veiligheid, die de enige grondslag voor een duurzame vrede is. Oostenrijk wordt echter ook er aan herinnerd, dat het door deelneming aan de oorlog aan de kant van Hit- ler-Duitsland een verantwoordelijk heid draagt, aan die het niet kan ontkomen en dat het zij de uiteinde lijke regeling onvermijdelijk zal zijn rekening te houden met het feit. hoe veel het land zelf tot zijn bevrijding bijdragen zal." T\AT KWAM MEN OVEREEN toen *"^het oorlog was. Maar nu is men dat vergeten. De Russen willen n.l. een stuk van Oostenrijk, Karinthië, afstaan aan Joego-Slavië. dat er aanspraak op maakt, Als het in plaats van Joego- Slavië nu eens bijv. Italië was ge weest, zou Moskou niet zo royaal ge weest zijn ten kosten van Oosten- tenrijk dan altiid! Bovendien eist Moskou een scha devergoeding, welke het berooide land voor lange tijd cijnsolichtig zou maken aan degene, die deze cijns zou innen en dat zou alleen Moskou zijn, want de andere mogendheden hebben hun mogelijke aansDrakenop scha devergoeding reeds lang geleden op gegeven. Zo staan de partijen ieder hardnekkig op hun standpunt en Oostenrijk wordt het kind van de rekening. Het gevolg is nu, dat er voorlopig rrpon vredesverdrag met Wenen ge sloten kan worden, zodat de militaire Op zichzelf is dat voor de Oosten rijkers een zeer onbevredigende si tuatie, zoalss wij ons dat maar al te levendig kunnen indenken. Wij her inneren ons nog zeer goed de ge neugten van het M.G., ofschoon deze bezetting er één was van louter vrienden, terwijl de Oostenrijkers nu een M.G. hebben van'Amerikanen, Engelsen, Fransen en'Russen, die het zelfs onderling niet eens kunnen wor den. Straks ontwikkelt zich bijv. te Wenen een zelfde toestand als op het ogenblik te Berlijn, waar de Russen proberen de andere geallieerden weg te pesten. Prettig is dat niet voor de Oostenrijkers, die daardoor tevens belemmerd worden om hun vleugels op economisch gebied uit te slaan. Maar van de andere kant biedt deze bezettingstoestand toch ook v/eer een voordeel, welke bij de hui dige constellatie in Europa wel van betekenis is. Wordt er n.l. een vre desverdrag gesloten, dan zijn de mo gendheden verplicht hun troepen te rug te trekken en ligt Oostenrijk, het bezwakte en berooide Oostenrijk, open voor de communistische propa ganda en manoeuvres. Wij kennen nu de methoden van Moskou. Italië is er aan ontsnapt door innerlijke kracht, maar zou een alleenstaand Oostenrijk een zelfde kracht kunnen opbrengen? Misschien zal de geschiedenis later kunnen constateren, dat Oostenrijk dank zij de onenigheid der Grote Vier ontsnapt is aan het lot, dat Tsjecho-Slowakije getroffen heeft. In dat geval zou uit het kwade toch iets goeds geboren zijn. De executies in Griekenland BRITS PROTEST. De Britse ambassade heeft Vrijdag bekend gemaakt, dat ambassadeur Sir Clifford Norton, aan vice-premier Constantin Tsaldaris een nota heeft gezonden, waarin om de détails ten aanzien van de executies op grote schaal, die in Griekenland uitgevoerd zijn, verzocht wordt. Sir Clifford heeft Donderdag in verband met deze executies een bezoek gebracht aan Michael Mavrogordato, de plaatsver vangend secretaris van de premier. Tsaldaris en premier Themistocles So- phoulus hebben verklaard, dat de Britse ambassade geen protest" had ingediend. DE PALESTIJNSE PUZZLE Wapenstilstand voor Jeruzalem |N DE AFGELOPEN 24 uur zijn twee beslissingen genomen welke van groot belang zijn voor de toekomstt van Palestina. Op de eerste plaats hebben de Arabieren er in toegestemd het Vuren te Jeruzalem met in gang van 8 Mei om 12 uur 's middags te staken op voorwaarde, dat de Joden hetzelfde zuTen doen. En vervolgens heeft de Algemene Assemblé besloten een neutrale commissaris te benoemen als burgemeester van Je ruzalem. Door Britse bemiddeling is een wapenstilstand voor Jeruzalem tot stand gekomen. De Arabische toe stemming werd medegedeeld in een officieel Brits communiqué uit Jericho waar sir Alan Cunningham, de Britse hoge commissaris voor Palestina met Arabische leiders had geconfereerd. Onmiddellijk daarop is van Joodse zijde geantwoord door een woordvoe der van het Joodse bureau, die ver klaarde: „Wij hebben reeds twee maanden lang gezegd dat wij, zodra de Arabieren het vuren in Jeruzalem staken, en elders* hetzelfde zullen doen." Er werd medegedeeld, dat hét hoofdkwartier van de Haganah te Je ruzalem vrijdagavond aan alle man schappén bevel zou geven het vuren te staken. De commissaris voor Jeruzalem W4t betreft de te benoemen neu trale commissaris voör Jeruzalem kan worden meegedeeld, dat deze zal moeten optreden als burgemees ter van dé stad. Hij zal vóór 15 Mei moeten' worden benoemd door de Britse hoge commissaris in Palestina. Hij zal zowel bij de Joden als Ara bieren persona grata moeten zijn. Groot Brittanië heeft de V.N. inmid dels meegedeeld, dat de hoge com missaris er niet in geslaagd is iemand te vinden, die voor beide partijen als neutraal commissaris aanvaardbaar is. Groot-Brittannië heeft de V.N. daarom verzocht een geschikte can- didaat voor deze functie te vinden. De strijd De Haganah heeft zich Vrijdag na langdurige gevechten meester kun nen maken van de „citadel" in de oude stad Safad, een strategische vesting aan de Syrische grens. Twee Joden werden bij deze actie gedood en verscheidene anderen gewond. De Arabische verliezen zijn niet bekend, maar schijnen zeer aanzienlijk te zijn De gevechten in de streek duren voort. In Maart met zijn 24 werkdagen is de productie-index van Nederland weer boven het peil van 1938 geste gen. Het steeg tot '103, nadat het in October van het vorig jaar voor het eerst boven de 100 (tot 109) was ge stegen. In de daartussen liggende maanden werd echter het vooroorlog se productiepeil niet bereikt. 1 In de Ridderzaal te Den Haag is gis termiddag in tegenwoordigheid van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard het Europees Con gres geopend. De openingsrede werd uitgesproken door Winston Churchill, ere-voorzitter van het Congres. Van rechts naar links: Winston Chur chill, Mr. Kesting, voorzitter van het Congres, Z.K.H. Prins Bernhard, H.K.H. Prinses Juliana en Mr. Visser, burgemeester van Den Haag. Foto: A.N.P.-v. d. W. Geen controle op atoomenergie Werk der commissie vastgelopen. Tenzij de Sowjet-Unie besluit open lijk samen te werken met de rest van de wereld is er, naar Groot-Brittan nië en de Verenigde Staten en Frank rijk Vrijdag in een rapport aan de Veiligheidsraad hebben medegedeeld, geen controle op de atoomenergie mo gelijk. Daarom stellen de drie Weste lijke mogendheden voor, de pogin gen om te komen tot een internatio nale controle op de atoomenergie op te geven, totdat de Sowjet-Unie zijn houding gewijzigd heeft. Indien de Veiligheidsraad dit rap. port goedkeurt zal de Commissie voor de Controle op de Atoomenergie het eerste orgaan van de Organisatie der V.N. zijn, waarvan wordt toegegeven, dat haar werkzaamheden op een mis lukking zijn uitgelopen. De drie mogendheden weten het feit, dat meneer niet in geslaagd is een overeenkomst op te stellen aan de Sowjet-Unie en verklaarden, dat het onmogelijk zou zijn de instem ming van de S.-U. te verkrijgen, zelfs indien uitsluitend téchnische kwes ties aan de orde waren geweest. Uit dit Frans-Brits-Amerikaanse initiatief zal waarschijnlijk een felle strijd voortvloeien tijdens de zitting van de assemblee, die in de herfst te Parijs wordt gehouden. Indien de Sowjet-Unie in de Veiligheidsraad n.l. zijn veto uitspreekt over het rap port, zullen de V.S. vermoedelijk eisen, dat het tijdens de assemblee aan een debat wordt onderworpen. BERECHTING VAN MISSIONARISSEN IN CHINA De radio van de Chinese commu nisten heeft medegedeeM, dat ver scheidene Franse Katholieke missio narissen, die op 21 October 1947 te Hsien-Hsien in de provincie Hopëi werden aangehouden, binnenkort te recht zullen staan onder beschuldi ging van „spionage" voor de Verenig de staten en de Centrale Chinese re gering. Ook een Belgisch priester zou bij deze zaak betrokken zijn. Financiële besprekingen te Brussel Volgens berichten uit Brussel zijn de financiële deskundigen van Enge land, Frankrijk en de Benelux-lan- den gereed gekomen met het eerste gedeelte hunner werkzaamheden be treffende de economische en finan ciële toenadering tussen' de West- Europese landen. Hun voorstellen zijn voorgelegd aan de permanente raad der 16 lan den, die Maandag a.s. zal bijeenko men. De voorstellen beogen een op lossing van de financiën en handels problemen op korte termijn (clea- ringaangelegenheden en omwissel- baarheid van de valuta) en van de economische problemen op lange termijn (het in overeenstemming brengen van de economische stelsels tarieven, tolunies). Sir Stafford Cripps, de Britse mi nister van financiën, heeft Donder dagavond bekend gemaakt, dat de ministers van financiën der 5 landen overleg hadden gepleegd o.m. over de arbeidsverdeling onder de West- Europese landen. Hij wees er op, dat de oplossing van dit probleem met zich zou kunnen brengen, dat som mige Britse industrieën, die van min der belang zijn, zullen moeten ver dwijnen ten behoeve van die in an dere landen, waar hun ontwikkeling van groter economisch nut is. Daar entegen zouden dan weer sommige andere bedrijven elders verdwijnen PATER NUY S.J. IETS BETER. Pater dr. Nuy S.J., de geestelijke raadsman van de Katholieke Neder landse Dagbladpers en medewerker van het Katholiek Nederlandse Pers bureau in Den Haag, die sedert 2 Mei ernstig ziek is, is thans enigszins aan de beterende hand. Z. H. E. de Bisschop van Haarlem zal op Woensdag 12 Mei geen audiën tie verlenen. ONTRUIMEN SOVJETS NOORD-KOREA? Radiostations te New York heb ben een bericht uit Seoel (Zuid-Ko- rea) verspreid, volgens hetwelk de Sovjet-autoriteiten bekend gemaakt hebben, dat de Sovjet-troepen in Noord-Korea onmiddellijk zouden worden teruggetrokken om de Ame rikanen te dwingen gelijkertijd Zuid- Korea te ontruimen. ROOFOVERVAL ONDER BELGISCH PUTTE. Vijf gemaskerde bandieten zijn de zer dagen 's nachts binnengedron gen in de woning van de koopman Palings te Putte, juist even over de Nederlands-Belgische grens. De ban dieten, die het echtpaar P. in zijn slaap opschrikten, de vrouw zand in het gelaat wierpen, de man trachtten te wurgqn en later met een mes zijn gelaat verwondden, maakten 190.000 francs en een gouden horloge buit, welke zij zioh door de vrouw des hui zes hadden laten aanwijzen. De Bel gische politie zowel als de Neder landse rijkspolitie zijn terstond een uitgebreid onderzoek begonnen. Men neemt aan, dat een of meer Neder landers bij de brutale.overval betrok ken zijn. ONZE bijzondere medèwerker heeft geduren de enkele dagen een reis per auto gemaakt door het zwaar gehavende Duitse Rijn- en Roergebied. Daarvan vertelt hij in enkele reportages, waarvan hier de eerste. Zijn indrukken zegt hij het duidelijkst te kunnen samen vatten in het korte vraaggesprek dat hij had met een meeliftend politieman. Hij vroeg: „En^ioe staat het nu wel met de befaamde grappenmakers, der Tünnis en der Schale uit Keulen"? Het antwoord was even kort als typerend: „Die zijn tegelijk met onze gebombardeerde steden verdwenen". Inderdaad bestaat er in West Duitsland geen humor meer, nu gans een volk materieel en gees telijk zwaar is aangetast. TERWIJL wij deze week het derde jaar van Nederlands bevrijding vieren, liggen kort achter onze Oostgrens gedurende even zovele jaren de ruïnes van Duitse Rtjn- en Roersteden, als had de krijgsgod er pas onlangs afscheid ge nomen. Door die steden rijdt men heen als door even zovele kerkhoven, waar zinrijke, nochtans afgeknotte monumenten de afsluiting van het leven aanduiden. Nóg steeds hangen enorme brokstukken van muren over elkaar heen, steu nend tegen de uitgevreten gevels van andere ruïnes; nóg zijn er hoofdstraten, wel het meest typerend in Kleef, waar alleen terplaatse van de doorgang voor mens, tram of auto het puin is geruimd. Alleen het meerjarig struikgewas, dat op deze heuvels van puin, op straat even als achter de gevels, welig tiert, toont aan, dat de verwoestingen teruggrijpen in de geschiede nis. Men went ook aan troosteloosheid. rVRIE jaar nu reeds leidt de weg van het Duit- U se volk langs en over deze kerkhoven, en wonen honderdduizenden nog in kelder of luch tig dichtgetimmerd gelijkvloers. Aan deze troos teloosheid is men zelfs géwend geraakt en er bewegen zich mensen, die in gesprekken en houding de schijn van het uiterlijke leven op houden. Deze mensen vallen althans niet op; de schamele voeding, die zij ontvangen, levert namelijk juist zoveel caloriën, dat zij *»r niet zo vervallen behoeven uit te zien als wij geduren de befaamde hongerwinter. En velen dragen zelfs nog een tamelijk goed kledingstuk, blijk baar in meer dan een opzicht uit de strijd, waar dan ook, gered. Doch vooral voor de man-aan-het-werk geldt de schijn zeker niet. Hij moet bestaan van vaak ondefinieerbaar eten, dat slechts met wat zwar te handel een weinig te verbeteren is; en- hij draagt overdag zijn oude soldatenjas af, hetgeen de vreemdeling dan maar zonder hinder moet aanzien. Een enkeling, die wij spraken, had zijn wapenrok nochtans opgeborgen; „men kan nooit weten", zeide hij ons en zijn ogen knipten on rustig. Zo is het stadsbeeld in West-Duitsland geens zins luisterrijk. Van geordende winkels is er geer sprake meer. Waar iets verkocht wordt' (en dat is uitsluitend op bonnen) vindt men rijen wachtende vrouwen, zoals bij ons drie jaar ge leden. En men treft wachtenden bij de tram halten, want de electrische rijdt weer en dat is een uitkomst voor de duizenden, die, ook al weer evenals wij drie jaar terug, op honger tocht de boer opgaan. Want buiten, in de dorpen, is mogelijk een klein kostje op te halen, omdat er toch wel eens iets schijnt over te schieten van de geheel ge vorderde oogst ên van het vee., De stedeling kan er aan komen in ruil voor de cigaretten, die hij voor het verlenen van goede diensten van de bezettende soldaat of een andere vreemdeling _heeft ontvangen of afgebedeld. Keulen nodigt de vreemdeling. 'AAR eens het hart van Keulen klopte, vindt men nauwelijks ook maar een noodwinkel. W Het enige, dat op weelde lijkt, is een nieuw-aan- gebrachte reclame voor 4711, hoog op een holle gevel van wat ooit de Messe was. Maar te koop is de eau de cologne niet, evenmin als de Rijn- of Moezelwijn, die reeds kort voorbij Bonn wordt bereid, maar die blijkbaar niet vanuit de Franse naar de Britse zóne verhuist. Ook hier een ijzeren gordijn? Keulens burgemeester, een voortvarend en belangstellend man, heeft ons zijn desolate stad getoond en daarbij niets verbloemd. De mensen wonen hier, evenals elders in dit land, uiterst primitief en met tal van gezinnen bijeen. Dat kan nog wel jaren duren, wijl men zekere prioriteit verleent aan het herstel van fabrieken, nodig voor de economische wederopbouw en ook voor handelsbetrekkingen met het buiten land. Zo zagen wij nieuwe fabrieksschoorstenen oprijzen en verder openbare gebouwen bedrijfs klaar maken. Deze dagen wordt zelfs de eenmaal trotse Ho- henzollernbrug, thans onder de naam van Dom- brug, weer berijdbaar, hetgeen een ontlasting zal zijn voor de Patton-bridge, de grootste Bai leybrug, die hier eveneens over de Rijn is ge legd. En met trots leidde de burgemeester ons langs de restauratiewerken van de Dom, dat eeuwen-oude monument van katholieke bouw kunst, dat in het komende najaar aan zijn ver heven bestemming kan worden teruggeschon ken. Maar hoeveel kerken zijn er in West-Duits land, die nog even ontzield staan als na de vre selijke bombardementen van 1944? Daardoor moet de zielzorg ongetwijfeld lijden, al is het vaak ook zo, dat het gemis van kerkgebouwen bij de mensen een heimwee naar God aan kweekt en dat aldus een zo nodige godsdiensti ge verdieping ontstaat. Wij hebben priesters ge sproken, die er in dit opzicht het beste van ho pen; en wij ontmoettten jonge katholieke intel lectuelen, die de geestelijke en morele1 herbewa pening van eens een verstrooid volk hebben aangevat met energie, zij het dan met zekere gedegenheid, die althans de buitenlander te zwaar op de maag moet liggen. Doch hierover meer in een van de 1 volgende beschouwing. om de uitbreiding van soortgelijke bedrijven in Groot-Brittannië moge lijk te maken. In officiële Britse krin gen wijst men er echter op, dat het hier slechts om voorstellen gaat be treffende een beginsel waarover men te Brussel overeenstemming heeft be reikt, en die te Parijs door de perma nente raad der 16 landen verder zul- n worden onderzocht. In de 'omgeving van Cripps neemt men trouwens aan, dat deze arbeids verdeling tenslotte zal neerkomen op de ontwikkeling van sommige onont beerlijke taken van nijverheid in be paalde landen om op de duur West- Europa economisch onafhankelijk te maken van de rest der wereld. Men voegt hier aan toe, dat de overzeese gebiedsdelen in deze uitbreidings plannen imoeten worden opgenomen VERWILDERING OP JAVA, Bij Koeningan (Cheribon) is een Nederlandse veiligheidspatrouille aan gevallen door een bende van pl.m. 1000 man, gewapend met slag- en steekwapens. De aanval werd afge slagen met aanzienlijke verliezen voor de bende. Aan Nederlandse zijde geen verliezen. Uit Tasikmalaja wordt gemeld, dat in de omgeving zeven Indonesiërs door rampokkers zijn vermoord. Ned. verliezen in Indië De Regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de af gelopen week de navolgende verliepen zijn gerapporteerd: KONINKLIJKE LANDMACHT: Sold. K. Dapper, afkomstig uit Steenwijk. Overleden na ver missing sedert 10 Januari 1948 Serg. C. J. de Kinder, afkom stig uit Rotterdam. Overleden na vermissing sedert 15 Juni 1946. Sold J. C. de Rooij, afkomstig uit Naarden. Overleden na ver missing sedert 28 Mei 1946. Sold. S. de Vries, afkomstig uit Amsterdam. Over^den na ver missing sedert 28 Mei 1846. Dpi. adj. onderoff. W. D. Zit man, afkomstig uit Amsterdam. Overleden na vermissing sedert 25 Juni 1946. KON. NED. IND. LEGER: Heeft in de periode van de af gelopen week geen verliezen ge rapporteerd. KON. MARINE: Heeft in de periode van de af gelopen week geen verliezen ge rapporteerd. Naar wij vernemen bestaat het plan, de bekende A.N.W.B.-wegwijzers zo danig te verlichten, dat zij ook bij avond en nacht voor de weggebrui kers gemakkelijk te raadplegen zijn. De borden zullen voorzien worden van een speciale armatuur met een natriumlamp. Deze armatuur is zo danig geconstrueerd, dat het gele licht van de natriumlamp een ronde kegel over het gehele bord vormt en een kleine lichtkring rond de paal ver oorzaakt, waardoor deze scherp af steekt tegen de donkere omgeving. Desgrote letters zullen op een afstand van ruim 100 meter duidelijk zicht baar zijn en de kleine letters en cij fers op een afstand van 30 tot 50 me ter. De A.N.W.B. had reeds jarenlang naar een goede oplossing van dit pro bleem gezocht. De oplossing, die Phi lips gevonden heeft is nu door de autoriteiten en de A.N.W.B. goedge keurd. De moeilijkheid zit alleen in de levering en de bekostiging van de armaturen. Er staan in Nederland ongeveer 4500 A.N.W.B. wegwijzers, zodat met deze verlichting een aanzienlijk be drag is gemoeid. De A.N.W.B. kan dit zelf niet bekostigen en daarom heeft deze bond samenwerking gezocht met de verschillende gemeentelijke elec- triciteitsbedrijven. Foto A.N.P. £m kaAAe.itj&... Wordt zij algemeen begrepen als een constructieve en corrigerende invloed op het staatsbestel en de ge zagsuitoefening, dan is de democra tie een van de hoogste waardon, die de mensheid zich heeft kunnen ver werven." Ir L, J. /M. Feber

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1