S)e Ceid^6oti/fca/iit De Haagse conferentie Aanklacht van Tjoa Sik len gedesavoueerd Churchill is weer in Nederland Een U.N.O. zonder Russen? Britten weigeren om langer te blijven De val der regering-Spaak Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" VRIJDAG 7 MEI 1918 39ste JAARGANG No. 11383 Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., 1.30 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 V Na de doden-herdenking T"VE herdenking van de Nederlan- ^ders, die door de oorlog de onder de bezetting gestorven zijn, is tel ken j are weer indrukwekkend. En zij draagt over het algemeen, een christelijk karakter. In Leiden waren er twee samen komsten. Op beide voerden het woord een protestants predikant en een katholiek in de Stadsgehoor zaal een priester, rector Drost, in de Zuiderkerk, prof. Asselbergs (Anton v. Duinkerken). Het is interessant op te merken, dat de door beide katholieken gehouden redevoeringen van elkaar verschil den wat betreft de wijze, waarop de sprekers getuigden van hun princi pieel levensinzicht. En: beide wijzen moeten wij waar deren. Rector Drost kwam nadrukkelijk uit voor zijn katholieke overtuiging, dat de levenden gemeenschap kun nen hebben met de doden: dat wij kunnen bidden voor de overledenen. En zijn bezielende rede werd door alle aanwezigen met'evenveel waar dering als aandacht gevolgd. Prof. Asselbergs gaf in zijn rede geen enkele specifiek katholieke ge dachte. Hij stelde, in een rijkdom van ideeën en in een schoonheid van taal die de spanning strak hield, de dood voor als een vervollediging van het leven, als een opgaan in het ab solute. En dat is de realiteit, de wer kelijkheid in aller gedachten-leven. De heiden kan zeggen: dood is dood Maar hij' gelooft het zelf niet; hij kan het niet geloven. Die rede scheen „neutraal", maar de hoorders zullen zijn heengegaan met de behoefte, daaruit te trekken een .consequentie en bevredigd zullen zijn geweest alleen zij, die daaruit konden trekken de conse quentie, die er ligt in de christelijke leer over het leven na de dood, en in de, de diepste menselijke behoeften bevredigende heerlijke katholieke leer over „de gemeenschap der hei ligen". Zó beschouwd waren de redevoe ringen van de katholieke redenaars, hoewel in opzet verschillend, béide in wezen en kern getuigend van een principieel levensinzicht. Wij schreven, dat de herdenking van de oorlogsslachtoffers over het algemeen een christelijk karakter draagt. Over het algemeen wij moeten, helaas, een uitzondering maken voor vele oorlogsmonumenten, die puur- heidens zijn; die, hoewel misschien, technisch-architectonisch verant woord, een bijdrage vormen voor de vervlakking, ontchristelijking, ver- materialisering van ons volk, zij 't dan onder een ijle glans van wat zwevende geestelijke symboliek. In Leiden is men na de beide bij eenkomsten in stille stoet getrokken naar het oorlogsmonument op de SteenstraatStationsweg: een hou ten Kruis. In zijn eenvoud een waar en waardig monument. O, Stemme van 't houtene Kruis, o stem van het houtene Kruis, ik vraagde zoo dikwijls, ik vraagde en ik bad, en.... de antwoord is altijd: het Kruis. O Stam van het heilige Kruis, triomphwinnend .houtene- Kruis, gij toogdet 1)ik vond mijnen vrieiid, vind' Hij mij, die stierf aan het heilige Kruis. Guido Gezelle. In Leiden worden plannen be raamd om dat houten Kruis te ver vangen door een ander monument. Dat het geen heidens product moge worden, maar een monument, dat spreekt dezelfde klare taal als de Stem en de Stam van het houtene Kruis! „to- IN HET COMMUNIQUé der Commissie voor Goede Diensten wordt een verklaring van Moh. Ro^m, de leider der republikeinse delegatie geci- teerd,'dat Tjoa Sfk len, de rep. vertegenwoordiger te Lake Success „als persoon en onofficieel" heeft gesproken, toen hij daar aandrang op een onderzoek naar de schendingen van de „Renville"-overeenkomst, door de Nederlanders begaan. Roem heeft volgens het communiqué gezegd, dat de beweringen,die de „New York Times" aan Tjoa toeschreef, „in ver schillende opzichten geen weerspiegeling waren van de inzichten der re publikeinse delegatie". jetten van 100 roepia's, maar eerst nadat zij 6 millioen roepia's vervaar digd en in omloop gebracht hadden. Te Solo hebben studenten het recht in eigen hand genomen tegen een bende gewezen soldaten, die het plat teland uitplunderen. In en nabij Djokja organiseert de politie op grote schaal klopjachten tegen welgewa pende bandietenbenden. De klappen, bij de „politionele ac tie" toegebracht, ebben de republiek zv/aar getroffen. Zij houdt thans een wedloop met de tijd en tracht moei zaam de eindpaal te bereiken der op neming in de Ver. Staten van Indo nesië, zo besluit deze reportage. „Fluister-campagne" In een communiqué van de NederL- Indische Reg. Voorlichtingsdienst wordt gemeld, dat de Nederlandse autoriteiten „kort geleden in het be zit zijn gekomen" van een document, waarin door de bevelhebber van het republikeinse leger instructies wor den gegeven, die geheel in strijd zijn met de wapenstilstandsövereenkomst'. In het communiqué werd verklaard, dat dit een van de meer dan 50 schen dingen was, sedert de overeenkomst door de Nederlanders aan de C. v. G. D. gerapporteerd. Het bovengedoeld document bevat instructies aan de leden van het re publikeinse leger, hoe de republikein se invloed door „fluister-campagnes in stand te houden". HET KRAAKT IN DE REPUBLIEK. Een correspondent van AsS Press te Kalioerang meldt, dat het repu blikeinse schip van staat in zijn voe gen kraakt. Een republikeins ambte naar, aan wiens trouw aan zijn rege ring niet kan worden getwijfeld, uitte zich tegen verslaggevers, die de be sprekingen versloegen, met verras sende Vrijmoedigheid en pessimisme. „Voor mij", zuchtte de ambtenaar, „is- het een wonder, dat de republiek nog zo lang na de politionele actie is blijven bestaan. De tekenen van ont binding zijn menigvuldig. Er heerst op administratief gebied een chaos in de republikeinse regering. Er wor den bevelen gegeven, die nooit wor sen uitgevoerd er niemand schijnt in staat te zijn, vast te stellen aan wie dat ligt. Ambtenaren verdwijnen da genlang, terwijl het werk zich hoog opstapelt op hun bureaux. Onderge schikten trotseren openlijk de depar tementale hoofden; coördinatie van de onderdelen van het regeringsap paraat schijnt onmogelijk. Er bestaat geen „esprit de corps". Rivaliteit tus sen dé politieke leiders is scherper geworden inplaats van te verminde ren onder sterké druk van buiten. Amir Sjarifoenddin réist het land af en doet overal aanvallen op het kabinet van Hatta. aldus vervolgt de A.P.-correspondent. Vier ex-minis ters uit het voormalig kabinet-Sjari- foeddin worden door de pers van ge heime samenwerking met de Neder landers beschuldigd. Het zijn Moh. Tamsil, Setiadjit, Abd, Modjid en Ma- roeto Daroesman. Men verwyt hen in September 1945 uit Nederland te zijn gekomen om zich in de republikeinse regering in te dringen en deze tegen te werken. Geen der beschuldigden heeft tot nog toe daarop gerepliceerd. Djokjakarta is vol van geruchten over corruptie in regeringskringen. Zes regeringsambtenaren zijn gepakt wegens het drukken van valse bil- PRIESTERS IN TSJECHO- SLOWAKIJE UIT DE POLITIEK. De aartsbisschop van Praag, mgr. Josef Beran, heeft de priesters in Tsjecho-Slowakije aanwijzing gege ven „zich buiten de politiek te hou den" en hun verboden enige staats functie te vervullen, aldus werd vernomen. Alle R.K. priesters, die officiële functies vervullen, als leden van het parlement of aan de minis teries, hebben order ontvangen on middellijk als zodanig af te treden, op straffe van kerkrechtelijke maat regelen. Gistermiddag om ongeveer kwart over zes streek op Valkenburg het vliegtuig neer, dat Winston Churchill MINISTER GIELEN SPRAK VOOR DE FRANSE RADIO Woensdagavond heeft de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, dr. Jos. Gielen, over de Parijse zender een toespraak in het Frans gehouden, waarin hij wees op de voortreffelijke culturele banden, die steeds tussen Frankrijk en Ne derland hebben bestaan en die in het bijzonder in deze tijd, dat de samen werking tussen de landen van het verdeelde Europa van het grootste belang is, tot verheugenis stemmen. TRIBUNALEN WORDEN 1 JUNI OPGEHEVEN. In de Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag van de commis sie van rapporteurs der Eerste Ka mer over het ontwerp van wet tot opheffing van de Bijzondere Ge rechtshoven, de Bijzondere Raad van Cassatie en de Tribunalen wordt ten aanzien van deze laatste opgemerkt, dat zij op 1 Jurii 1948 hun taak vrij wel zullen hebben volbracht. voor de tweede maal sinds de be vrijding in ons land bracht. Hij werd vergezeld door zijn vrouw, zijn schoonzoon kapitein Soames, en An thony Eden, de vroegere Britse mi nister van buitenlandse zaken. Het gezelschap viel een enthousiaste ont vangst ten deel. Al even uitbundig was de begroe ting in Den Haag, waar Churchill even na zevenen aankwam op de Britse ambassade. Uit de St. Teresia van Avillakerk achter de ambassade stroomden de mensen naar buiten om hem onder de poort van het vroegere Spaanse Hof toe te juichen. Met een brede glimlach op zijn ge laat liep Churchill enkele malen onder de poort van de ambassade heen en weer om zijn bewonderaars te begroeten. Politie te voet en te paard slaagden er maar nauwelijks in om de aanstormende menigte in bedwang te houden. Zaterdag biedt de Koningin het paleis Soestdijk aan Churchill een lunch aan, daarna vertrekken zij naar het Loo, waar Churchill die dag zal logeren. Zondag spreekt hij op de Dam te Amsterdam en 's avonds zit hij aan aan eën officieel diner op de Britse ambassade in Den Haag. Winston Churchill, de grote oor logsleider en daarna propagandist voor een Verenigd Europa, is Don derdagavond per extra vliegtuig op het vliegveld Valkenburg aangeko men, vergezeld door zijn vrouw. Op het vliegveld werd hij verwelkomd door Admiraal Helffrich. Hij inspec teert de ere-wacht van Mariniers. Foto ANP-vdW. Marshall waarschuwt daar tegen Minister Marshall heeft met de commissie voor buitenlandse aange legenheden uit het Huis van Afge vaardigden Woensdag duidelijk ge maakt dat een drastische reorganisa tie van de Uno, zonder instemming van Rusland, deze organisatie waar schijnlijk de doodssteek zou toebren gen. Hij zei dit, nadat een meerder heid in het Huis van Afgevaardig den zich had uitgesproken voor de vorming van een niet-communisti- sche Uno en een algemene vergade ring van de Uno bijeen wilde roe-r pen om de kwestie te bespreken. Marshall gaf te kennen, dat hij er geen bezwaar tegen had, als het Con gres een resolutie zou aannemen met de strekking dat het handvest van de Uno iets gewijzigd moest worden, maar zulk een resolutie moest niets bevatten dat het voort bestaan van de Uno in gevaar zou De Haagse conferentie begint Ongeveer 800 gedelegeerden. Vèr-reikende moties. Aan de Haagse conferentie voor een Verenigd Europa, die heden is begonnen nemen 7Ö0 a 800 gedele geerden uit de 16 Marshall-landen deel, alsmede waarnemers (emigran ten of bannelingen) uit Joegoslavië, Roemenië, Polen, Spanje en Tsjecho- Slowakije. Twee moties, die zullen worden ingediend, zijn reeds gepubliceerd, n.l. een voorstel van een Europees parlement, een Europese defensie macht en een Europees burgerrecht naast het nationale en een voorstel, om een Europese eenheidsmunt en gelijke douane-bepalingen in te voe ren. GENTS BISSCHOPS ERE KANUNNIK VAN HAARLEM. In het kader van de feestelijkhe den, bij het vijftig jarig bestaan van de St. Bavo-kathedraal te Haarlem, droeg Z.H.E. mgr. C. Callewaert, bisschop van Gent, in deze onlangs tot basiliek verheven kerk een pon tificale Hoogmis op, na afloop waar van in het bisschoppelijk paleis aan de Nieuwe Gracht een plechtigheid plaats vond, tijdens welke de kerk vorst van het Gentse diocees be noemd werd tot ere-kanunnik van het Haarlemse kapittel. Leden van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer brengen een be zoek aan Londen als gasten van het Britse parlement. De voorzitter van de Tweede Kamer Mr. J. R. H. va* Schaik wordt bij het Lagerhuis ver welkomd door Sir Frank Sanderson (links). Foto. ANP kunnen brengen. Dat zou kunnen lei den tot de vorming van tegenover elkaar staande militaire allianties. Het zou een tragisch ongeluk zijn de binnen de Uno bestaande betrek kingen af te breken. De Uno is het forum, waar wij de politiek van de Russen kunnen wraken. Als de Sow jet-Unie er uit gaat of er uit wordt verdreven, als wij de Uno zouden splitsen, zouden wij wel eens kunnen beleven dat zij in veel meer stukken uiteenviel, zei Marshall. Ik aarzel, dit in een openbare ver gadering te zeggen, maar ik sta on der voortdurende druk van andere landen om een breuk te vermijden. Zij zijn zeer bevreesd. Maar ik heb niet alle hoop op het bereiken van overeenstemming verloren. De fun damentele taak van de Uno, en van' de Verenigde Staten, is de onjuiste opvattingen van de Russische leiders over de Westerse beschaving en haar betrekkingen tot Rusland weg te nemen. Schoenen eindelijk zonder bon Het ministerie van economische zaïken maakt bekend, dat per 7 Mei 1948 de distributie van schoenen is opgeheven. Alhoewel reeds gedurende enige tijd de vraag naar schoenen ver ach ter bleef bij de productie, kon niet eerder tot opheffing worden beslo ten, omdat, indien het plan Marshall niet tot stand zou zijn gekomen, ook de productie van schoenen zeer drastisch verlaagd had moeten wor den. Thans acht de regering de grond stoffenvoorziening in deze sector voldoende beveiligd, om tot deze op^ heffing over te gaan. DE PALESTIJNSE PUZZLE I"\E VERENIGDE STATEN hebben Engeland verzocht om accoord te gaan met een verlenging van het Britse mandaat over Palestina met tien dagen. Engeland heeft echter doen weten, dat het daartoe niet kan overgaan. Van de andere kant zouden de Arabieren erin toegestemd hebben, hun voorgenomen invasie in Palestina uit te stellen tot na 15 Mei. de datum waarop Engeland zich uit Palestina, terugtrekt. GEVECHTEN GAAN DOOR. Inmiddels gaan de gevechten voort. Eenheden van de Haganah heb ben Woensdag acht dorpen aan de weg van Tiberias naar Rasjpinna be zet. Opper- en neder-Galilea vormen nu één sector. Leden van de Stern- groep hebben uit een hinderlaag een Britse legerauto met troepen op weg van Haifa naar Tel Aviv bescho ten. Een Brits officier en zes soldaten zijh gedood. Volgens David Williams, Brits onder-minister van koloniën, zijn er van October 1947 tot 24 April 1300 Arabieren en 1000 Joden ge dood. Het aantal gewonden bedraagt rèsp. 2500 en 2000 Een woordvoerder van het Joodse agentschap heeft verklaard, dat de voorlopige hoofdstad van de Joodse staat Sarona zal zijn. En daarna zul- len wij ons misschien moeten ver plaatsen naar de berg Carmel, zei hij. Hij waarschuwde voor optimisme. En jj"^E BELGISCHE REGERING is inderdaad afgetreden, na de aankondi ging van Spaak, d^it hij zijn collega's zou raadplegen. De beslissing is echter niet gevallen in de ministerraad, maar in een emotionele Kamer zitting. De ontslagaanvrage van Spa aks kabinet is inmiddels door de prins-regent aanvaard. de oppositie van zijn eigen partijge noten niet goed begreep. De socialis ten Vergissen zich, als zij denken, dat de verhoging van de subsidies aan het technisch onderwijs alleen ten voordele van de confessionele scho- lèn zou geschieden. De rede van de premier werd toe gejuicht door de C.V.P. en door de meeste socialisten. Nadat Spaak ge sproken had, had er echter een coup de théatre plaats. Ieder dacht, dat men tot stemming zou overgaan. Al gemeen was men er zeker van, dat Spaak bij 'n dergelijke stemming op een meerderheid kon rekenen. Zo ver kwam het evenwel niet. Spaak, die weer in de regerings- bank had plaats genomen, stond op en zeide: „Ik ben van oordeel, dat de redenering van Buset hierop neer komt, dat de socialistische partij mij haar vertrouwen weigert. Ónder die omstandigheid vraag ik de voorzitter toestemming de vergadering te mo gen verlaten." En onder algehiene consternatie verliet Spaak met zijn medewerkers, die eerst niet goed schenen te beseffen, wat er gaande was, de zaal Het meest in de war waren wel de socialisten, die een dergelijke afloop allerminst hadden verwacht. Een sensationele wending Alle tribunes van de Kamer voor volksvertegenwordigers warén tot de laatste plaats toe bezet, toen de zitting Woensdagmiddag een aanvang nam. Glimlachend deed Spaak, die 's ochtends aan de journalisten had verklaard: „De dode is nog levend" zijn entrée. Kamiel Huysmans, minister van Openbaar Onderwijs kreeg dadelijk het woord. Na een kort overzicht -te hebben gegeven van de schoolstrijd, die de politieke situatie in België reeds meermalen in beroering bracht, belichtte hij het compromis, dat men 's morgens in de ministerraad had bereikt. Voor verschillende wrij vingspunten waren voorlopig oplos singen tot stand gekomen. De Schrijver, de voorzitter der C. V.P., deelde daarop mede, dat zijn groep vrede kon nemen met de nieu we voorstellen. Buset, de voorzitter der socialistische partij, sprak op zijn gewone aanmatigende toon en kwam met allerlei critiek voor de dag. Dit belette hem niet te verklaren, dat de socialisten de regering niet ten val wilden brengen en dat zij aan de persoon van Spaak gehecht bleef. Spaak legde er de nadruk op, dat de vraag: confessionele of vrije scho len in heel het debat slechts van zij delings belang was. Het onderwijs moet zo goed mogelijk worden inge richt in het belang van de natie. Spaak verklaarde verder, dat hij TRAGISCH LOT VAN DUBBEL GANGER. Michel Horger, een slager uit Luxemburg, werd onmiddellijk na de bevrijding gearresteerd. Hij werd er van beschuldigd ettelijke Luxem burgers om het leven te hebben ge bracht. Deswege was hij reeds via Radio-Londen ter dood veroordeeld. Thans is Horger, die intussen bij na vier jaar in de gevangenis heeft doorgebracht, door een bijzonder ge rechtshof vrijgesproken. Het is n.l. gebleken, dat er een vergissing in het spel is en dat Horger de dubbel ganger is van een zekere Souder, een beruchte officier van de Gesta po. Horger zal officieel in ere wor den hersteld. WEYGAND GEZUIVERD. Generaal Maxïm'e Weygand, tij dens de oorlog opperbevelhebber van het Franse leger, is gezuiverd van de „nationale onwaardigheid", welke automatisch over hem was uitge sproken als functionaris van de voormalige regering van Vichy. De zuivering is uitgesproken door de commissie van onderzoek van het Hoogger echtsh o f als een symbolisch bericht kwam uit Jeruzalem de mededeling dat de lichten er twee weken zullen uitgaan, wegens gebrek aan kolen. De Arabieren vluchten nog steeds in grote wanorde. Zij trekken zich vooral terug over de weg die Jozef en Maria indertijd zijn gegaan van Jeruzalem naar Bethlehem, maar die weg is nu ondermijnd, met versper ringen bezaaid en met autovallen doorploegd. HUIS VAN NEDERLANDSE CONSUL-GENERAAL TE JERUZALEM GEPLUNDERD? Vólgens Joodse bronnen hebben Britse manschappen, „vergezeld van officieren", het vorige weekend het huis van de Nederlandse consul-gene raal te Jeruzalem, J. A. Nederbragt, geplunderd. Het incident zou hebben plaats ge vonden tijdens of na het gevecht om de wijk Katamon. De gestolen goede ren zouden zijn teruggegeven, nadat de consul-generaal bij het Britse hoofdkwartier een klacht had inge diend. Zondag: Groslijststemming ^ONDAG kunnen de leden der K.V.P. gaan stemmen over de samenstelling van de officiële can- didatenlijst voor de verkiezingen 1948 der leden van de Staten-Gene- raal (groslijststemming). Over ongeveer twee maanden zal de officiële stemming plaats hebben, waarbij aPe kiesgerechtigde Katho lieken een wettelijke en morele stem- plicht moeten vervullen. Zondag gaat 't om de vraag: hoe moet dan de candidatenlijst der KVP er uitzien? Daarin kunnen de leden der K.V.P. Zondag een woordje mee spreken, als zij willen. De locale bésturen hebben hun een oproeping gezonden en in ruil daarvoor kunnen zij in de in iedere gemeente aangewezen localen en op de in iedere gemeente aangewezen uren een stembPjet ontvangen dat zij in die localen invullen en daarna in de stembus doen. (vermelding in de krant van de plaatsen en zittings uren der stem bureaux schijnt ons overbodig). Wij vrezen, dat er nog wel wat on geldige stemmen zullen zijn. Wat erg jammer zou zijn ook voor de moeite van hen, die zich een gang naar een stembureau in hun gemeen te hebben getroost. Men mag vier personen kiezen als candidaat Kamerlid en tien als can- didaat Kamerlid-plaatsvervanger (niet meer en niet minder). Bij de eerste vult men een hokje in voor de naam, by de laatste achter de naam. Men lette er op: als men bij een- zelde candidaat een hokje voor en achter de naam invult, is het stem biljet ongeldig. Daarop vooral lette men goed! Verder is men vrij in de keuze van de candidaten en plaatsverv. candi dates Men bekijke in het stembureau rustig het daar uitgereikte stembil jet, alvorens men het invult. AAN DE CORRESPONDENTEN De Correspondenten gelieven de uitslag van de groslijst-stem ming -Maandagmorgen, schrif. telijk of telefonisch, te melden. £en PcaAAe.ltjè... Het is de opgave van de indivi duele mens zijn persoonlijkheid te gelijk te offeren en te handhaven. Ir. L. J. M. Feber.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1