3>e CcicbeSoii^cmt Hemelvaart Nat. herdenking in de Ridderzaal Crisis in Belgische regering Commissie van Goede Diensten Bevin spreekt in het Lagerhuis Directeur: C M. VAN flAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. W1LMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" WOENSDAG 5 MEI 1948 39ste JAARGANG No. 11382 SPAAK STRUIKELT OVER HET KATH. ONDERWIJS Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Morgen, Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart. Morgen gaan we zeker naar de kerk en onthouden wij ons van de dagelijkse arbeid: morgen vieren we Zondag. A Zondag wat wil zeggen, dat wij ons onttrekken aan de dagelijkse sleur-gang der dingen, om onze geest op te heffen naar het hogere, naar het bHjvende; om ons te bezinnen op het wezenlijke in hët leven. Hoe doen wij dat morgen? De Kerk leert ons, hoe wij mor gen moeten bidden mediterend, overwegend bidden. In het „gebed"' voor het Epistel laat de Kerk ons a'dus bidden: „Verleen, bidden wij, almachtige God, dat wij, die geloven, dat Uw heden ten hemel is opgeklommen, Eniggeboren Zoon, onze Zaligmaker, zelf ook met hart en zin in de hemel mogen verwijlen" In dit kernachtige, pittige Gebed der Kerk ligt de Hemelvaartsgedach- te, welke wij onze lezers wil1 en voor- Brand los, mijn hert, van al dat uw gevlerkte vlucht ombindt, brand los van kot -en Ketens, nu de wenende ogen ontbind, brand los, mijn hert, 't is nu, 't is nu dat de Hemelvaart begint! Guido Gezelle De Palestijnse puzzle DE UNO DELIBEREERT. Een bijeenkomst ^an de Algemene Vergadering der V.N., die gisteren zou worden gehouden voor het ho ren van het rapport van de trust- schapsraad over zijn pogingen om de veiligheid van Jerusalem le verzeke ren, is voor onbepaalde tijd uitge steld, daar de raad er nog niet in ge slaagd is overeenstemming te berei ken aangaande het rapport. De Britse minister van koloniën Creech Jones, heeft er gisteren weer bij de politiek commissie van de.'- UNO op aangedrongen een ot andere vorm vón oorlopige bestuursauto- riteit in Palestina in të stellen, die de chaos, welke „onvermijdelijk na vijf tien Mei moet volgen", te voorko men. De commissie nam een Cubaans voorstel aan voor een subcommissie van acht leden, welke een plan zal uitwerken voor een voorlopige rege ring voor Palestina. De stemmenver houding war: 33 stemmen vóeg-, zeven tegen en dertien onthoudingem. SCHERMUTSELINGEN. De nederzetting Kfar Etzion, wordt sinds gisterochtend aangevallen door sterke Arabische strijdkrachten van het Arabir.he legioen. Volgens een nog niet bevestigd bericht uit Arabi sche bron is deze plaats, waar reeds hevige gevechten geleverd werden versterkt en kan zij doeltreffen- weerstand bieden. Anderzij cs werd gisterochtend het dorp Akr, te.i Zuiden van Rehovot aangevallen door de Haganahtroepen, die het doi^ bezet hielden tot 9 uur en zich daarna terugtrokken. De weg van aifa naar Akoo werd afgesneden door Joden, die de brug ten Zuiden van Aköo hebben opge blazen .De Arabische ontruiming var Jaffa door middel van schepen wor voortgezet. DE INVASIE DER ARABIEREN. Tijdens een door Haganah te Te. Aviv gehouden persconferentie heeft een officier van het hoofdkwartier dezer organisatie ^verklaard, dat de Arabische invasie in Noora-Palestina is uitgevoerd dóór geregelde Syrisch- Libanese strijdkrachten, zoals blijkt uit de „identiteitskaarten aangetrof fen op de lijken van officieren en sol daten, die tijdens de gevechten om het leven kwamen." Sedert Dinsdagochtend, zo ging de officier verder, vallen de Lib.anees- Syrische troepen opnieuw hevig Ra- mot Naphtali aan met twee compag nieën infanterie, gesteund door pant serwagens en artillerie. De woord voerder van de Haganah deelde ver der mede, dat aanzienlijke concen traties van Egyptische troepen, voor het merendeel bestaande uit leden va de Liga der „Muzelmanse Broe ders" te Hegev, in Zuid-Palestina, zijn gemeld. Rede van minister-president i de gistermiddag in de Ridder zaal te 's-Gravenhage gehouden Na tionale Herdenking-zitting heeft de minister-president, dr. L. J. M. Beel, een rede gehouden, waaraan we het volgende ontlenen: Een onderzoek leert, dat in de tijd der bezetting sommigen voor idealen hebben gevochten, die wij thans, met alle respect voor de 'moed hunner aanhangers in die jaren, toch ten scherpste bestrijden, omdat zij onver draagzame idealen blijken te zijn, die op gelijkgeschakeld handelen en den ken aansturen die geen ruimte toe laten voor „afwijkingen", in welke richting ook, die steunen op de begin- selen^ die in wezen hetzelfde inhou den als de beginselen van de over wonnen bezetter. Dat zijn de idealen, die slechts op de puinhopen van de mocratie en vrijheid hun verwezen lijking kunnen vinden. Dat ons volk zich hiervan afwendt en er zich des te scherper tegen kant, naarmate zich elders hun ware in houd duidelijker openbaart, betekent niet, dat het de strijders niet waar deert, die in de tijd van de bezetting, toen iedere glinstering dankbaar voor licht werd aangezien, alles hebben gewaagd en alles hebben gegeven in het gemeenschappelijk verzet. Spr. zette dan uiteen, dat de drie jaren arbeid die achter ons liggen vruchten hebben afgeworpen op ver schillende terreinen van het maat schappelijke en staatkundige leven. Onder de idealen, waarvoor wij in de tijd der bezetting streden, stond dat van de vrijheid voorop. Aan de strijders uit de tijd van de bezetting, aan de slachtoffers van de verraders zijn wij het verschuldigd, de gemeenschap veilig te stellen te gen het misbruik van de vrijheid. Een tweede ideaal, waarvoor wij gevochten hebben, was dat van de saamhorigheid. Saamhorigheid is in derdaad een ideaal, doch alleen, wan neer het op de realiteit van bij-el kander-behoren rust. Al onze idealen in de tijd van de bezetting vloeiden ten slotte samen in één woord: het vaderland. In dit jaar herdenken wij het feit, dat Hare Majesteit onze geëerbiedig de Koningin ons volk een halve eeuw lang is voorgegaan in overeen stemming met de schoonste tradities van het Oranjehuis. Moge onder lei ding van ditzelfde Oranjehuis het vaderland in het hart vah ons volk en in de gedachte van zijn werkers op alle terreinen in toenemende mate wederom die plaats innemen, die het in de bezettingstijd innam en die al len, die in deze jarert. streden en stierven, begrepen. KONINGIN WILHELMINA HERDENKT GEVALLENEN. In de stille tocht, welke gister avond als in zovele andere plaatsen van ons \aderland door Apeldoorn trok, liep, temidden van de andere deelnemers, ook de Koningin mede. Bij het voorlopig monument voor de gevallenen, op het plein voor de Grote Kerk het doel van de tocht legde H.M., die vergezeld was van haar dame du palais, mevr. L. F. de Beaufort en haar adjudant kapt. R. van Zinnicq Bergman, een krans neer, gevolgd door de burgemeester van Apeldoorn en het bestuur der ver eniging var. ex-politieke gevangenen uit de bezettingstijd, waarna ook ve len der overig deelnemers een bloe menhulde brachten. Herdenking op de Grebbeberg Precies een half uur lang werden 's morgens de automobilisten, die hun weg namen over de Grebbeberg, gedwongen stapvoets te rijden. Dat was een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat onnodig rumoer sto rend zou werken bij de korte her denkingsplechtigheid, die daar op het soldatenkerkhof werd gehouden. De minister van Oorlog, Luit. Kol. A. H. Fiévez, hield gisterochtend op de Grebbeberg een herdenkingsrede, waarin hij zeide: „Mogen hun offers ons inspireren ook in de toekomst, samen met alle vrijheidslievende volken, onze vrijheid te verdedigen tegen welke aanrander dan ook". Na zijn woorden was het stil op het kerkhof. De Schout-bij-nacht N. A. Rost van Tonningen, hoofd van het Militair Huis van H. M., legde namens de Koningin een groene krans aan de voet van het kruis. En na hem volgde de minister van Oorlog met een krans van paarse rhododendronbloemen en witte arons kelken. Nog enige andere bloemstukken werden daar neergelegd. Zij vertolk ten de gevoelens Van een aantal de putaties, op het kerkhof aanwezig. Dan speelde de Koninklijke Mili taire Kapel het Wilhelmus en een minuut lang heerste daarop op' het kerkhof volstrekte stilte. Hiermede was deze korte plechtig heid geëindigd. In de Ridderzaal te 's-Gravenhage werd Dinsdagmiddag de nationale herdenking gehouden. Minister-pre sident Dr Beel sprak de herdenkings rede uit. Foto ANP-vdW MONUMENT TE HEEMSTEDE ONTHULD. Gistermorgen heeft de minister van Binnenlandse Zaken dr. P. Witte- man te Heemstede een monument onthuld ter nagedachtenis van de slachtoffers van het verzet in de laat ste wereldoorlog. Een rol met de namen van de ge vallenen; in lood gesoldeerd, is in het monument gemetseld, dat door Mari Anöriessen werd vervaardigd. Stoffelijk overschot van 18.000 landgenoten naar ons land Naar. de „Tijd" verneemt, zal bin nenkort het stoffelijk overschot van ruim 18.000 tijdens de oorlog in Duit se concentratie- en werkkampen om gekomen Nederlanders naar ons land worden overgebracht. Waarschijnlijk zal dit transport reeds de volgende week een aanvang nemen.- MGR. JOOSTEN OVERLEDEN. In het Canisius-ziekenhuis te Nij megen is na een geduldig gedragen lijden in de ouderdom van 74 jaar overleden Z. H. Exc. Mgr. Fr. M. Joosten uit Grubbenvorst, titulair- bisschop van Sagalossa en gewezen Bisschop van Tatungvu (Noord- Shansi) in China. West-Duitse regering in de maak EEN PLAN OVERHANDIGD. Uit betrouwbare bron wordt vol gens Reuter te Londen gemeld, dat door de Westelijke bezettingsmo- gendheden een plan is uitgewerkt voor de vorming van een Westduitse legering en dat dit plan Donderdag j.l. officieus aan de Nederlandse am bassadeur, jhr. Michiels van Verduy- nen, als leider der Benelux-delegaties ter zes-mogendhedenconferentie, is medegedeeld. Men meent voorts te weten, dat de ambassadeur reeds heeft te kennen gegeven, dat zijn groep zich waar schijnlijk niet tegen het plan zal verzetten. De rede van minister Bevin in het Lagerhuis bevestigt de indruk, aldus Reuter, dat de zes Westelijke mo gendheden binnenkort overeenstem ming zullen bereiken over een derge lijk plan. Waarnemers vatten Bevin's woorden op als een aanwijzing, dat de conferentie te Londen thans in haar laatste stadium van voorberei ding daarvan verkeert en dat dit al gemeen zal worden aanvaard. Spaak heeft besloten af te treden PAUL HENRI SPAAK, de Belgische premier, heeft gisteren besloten af te treden, nadat de socialistische kamerfractie had verklaard, dat zij zich niet kan verenigen met de voorstellen van de regering inzake de sub- sidies aan het vrije (katholieke) onderwijs. Spaak zei: Ik ben volkomen door mijn fractie verslagen en zal bijgevolg de ministers bijeenroepen. De schoolkwestie is het struikelblok Reeds langer dan een eeuw woedt in België de strijd tussen het vrije (R.K.) en het openbare onderwijs. De vrije scholen, die in totaal meer leerlingen tellen dan de openbare scholen, krijgen slechts een klein deel Bevin begon met de opmerking dat hij hoopte, dat andere West Europese landen zich uiteindelijk Op de Dam in Amsterdam heeft Dinsdagochtend de plechtige 4 Mei herdenking plaats gehad. Precies te acht uur werd twee minuten stilte in acht genomen. Overzicht van het monument op de Dam ijdens de stilte Foto ANP-dWt. GRIEKENLANDS PROBLEMEN Massa-executie in het hele land In Athene is officieel bekend ge maakt dat m geheel Griekenland 152 personen, beschuldigd van moord, zijn terechtgesteld. Het merendeel der ge- executeerden had reeds drie jaar ge vangen gezeten wegens deelneming aan de gewapende communistische opstand in December 1944. De Griekse politie neemt maatre gelen ter bescherming van de moor denaar van minister Ladas. Zij acht het niet uitgesloten, dat de commu nisten hun gevangen partijgenoot zullen trachten te doden om te be letten, dat hij namen noemt. De guerilJatroepen, die in Midden- Griekenland stap voor stap worden teruggedrongen, hebben hun instem ming betuigd met de moord op mi nister Ladas. Ass. Press verneemt uit welingelichte bronnen te Athene, dat er een kabinetswijziging op komst is, onder de druk van de groeiende cri- tiek van parlementsleden, die van mening zijn, dat de regering niet op gewassen blijkt te zijn tegen de hui dige problemen. Een commissie van et Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet goedgekeurd, volgens welke journalisten, die vertrouwe lijke berichten aan Congrescommis sies publiceren, tot 12 maanden ge vangenisstraf kunnen worden ver oordeeld. Zover zijn wij hier nog niet! OIJ HET BEGIN van een tweedaag s Lagerhuisdebat over de Britse bui- tenlandse politiek heeft Ernest B evin de Britse minister van Buiten landse Zaken, gisteren gesproken ov er een uitbreiding van de West- Europese unie, de moeilijkheden met de Russen in -Duitsland en het Joods-Arabische geschil in het naorje Oosten, ten aanzien waarvan hij op nieuw pleitte vooi* het staken van het vuren. bij de West-Europese unie zouden aansluiten, mits die landen op voet van volkomen gelijkheid behandeld zouden worden. Hij verklaarde, dat er reeds nuttige voortgang geboekt is wat betreft de uitvoering van de doelstellingen van het bondgenoot schap en pleitte voor uitbreiding tok een èconoirfische en militaire unie voor geheel West-Europa. Dit kan, oordeelde Bevin, niet tot een oorlog leiden .Integendeel de Westelijke mogendheden zouden een gemakkelijke prooi van een agres sor worden indien zij zich niet bij elkaar aansloten. Zelfs het kleinste land, dat zich er bij aansluit, mag geen satelliet worden, waarover an deren de baas spelen." Vervolgens besprak hij het com munisme en noemde dit het werke lijke struikelblok voor een regeling van de West-Eüropese aangelegen heden. „Als wij ons niet losmaken van de ideële opvattingen van het Kremljn, bestaat er weinig kans op een wer kelijke en duuTzame regeling". Hij beschuldigde de Russen er voorts van, dat zij in Berlijn hun toevlucht genomen hebben tot een zenuwenoorlog en zei te vertrouwen, dat besprekingen in de plaats van de recente provocaties zullen komen. „Wij hebben het recht in Berlijn te zijn en het is onze bedoeling daai te blijven". Ten slotte besprak Bevin in dit ge deelte van zijn rede het vredesver drag voor Oostenrijk, ten aanzien waarvan hij pleitte voor geduld en voorts de rol van Duitsland in het herstel van Europa. De Commissis voor Goede Dien sten in het conflict tussen Nederland en de republiek heeft gisteren bij de Veiligheidsraad een rapport inge diend over de ontwikkelingen in Ned. Indië sedert de staking der vijande lijkheden aldaar, aldus meldt de New York Times. Het blad voegt hieraan toe, dat het rapport geen gewag maakt van de door de republiek ge uite beschuldiging, dat de Neder landse regering de wapenstilstands overeenkomst zou hebben geschonden Het rapport geeft een op de feiten gebaseerd verslag van de drie West- Ja va-conferenties en zegt b.v., ook niets over de gemelde Nederlandse maritieme blokkade van republikeins gebied. De New York Times herin nert er aan, dat verleden week een republikeinse woordvoerder de leden van de Veiligheidsraad op de hoogte heeft gesteld van het feit, dat de re publikeinse regering aan de Comm. voor Goede Diensten verschillende protesten heeft doen toekomen be treffende beweerde schendingen door de Nederlanders van de op de „Ren ville" gesloten overeenkomst. De New York Herald Tribune meldt, dat volgens het rapport der Commissie voor Goede Diensten de Indonesische republikeinen een aan val hebben gedaan op de „ondemo cratische methoden", waarop de Ne gara Pasoendan werd gegrondvest. „Niettemin wisten de republikeinen te bereiken, dat hun eigen candidaat als hoofd van de Negara Pasoendan werd gekozen, die dan ook door de Nederlanders als zodanig werd er kend", aldus èiteert de New York Herald Tribune uit het rapport der Commissie voor Goede Diensten. In tegenstelling tot het bovenstaan de beweert Ass. Press, dat de repu blikeinse klachten over het niet ver tegenwoordigend karakter van de Negara Pasoendan door de Commis sie in haar rapport zou zijn onder schreven. „De kiezers vernamen nog geen 15 dagen, misschien zelfs nog geert drie dagen voor de verkiezingen, dat deze gehouden zouden worden", zegt het rapport. Twee benoemde candi- daten met republikeinse sympathiën zouden door de Nederlanders van de conferentie zijn uitgesloten. SRAMEK EN HALA IN EEN KLOOSTER. Officieel wo**dt meegedeeld, dat de twee voormalige Tsjecho-Slowaakse ministers van d< Volkspartij die eind Maart gevangen zijn genomen bij een poging om uit Tsjecho-Slo- wakije te vluchten, de monseigneurs Jan Sramek en Frantisek Hala, on der toezicht zijn gesteld in een ker kelijk instituut. Dit is geschied in verband met hun leeftijd en gezond heidstoestand. Beiden hebben be loofd de wet niet to zullen overtre den. AMERIKAANSL SUPERFORT IN BEIEREN VERONGELUKT Gisteravond laat is een Ameri kaans superfort in Beieren neerge stort en in brand geraakt en 2J4_km. van het vliegveld waarvan het start te. Van de bemanning van 12 kop pen werd 1 lid gedood en zijn de 11 anderen er erg aan toe. Het vliegtuig maakte deel uit van een eskader, dat gestart was voor een „gewone nach telijke oefenvlucht" naar Port Said en terug. De oorzaak van het onge luk is niet bekend gemaakt. Een of ficieel onderzoek is begonnen. van de subsidies, die de staat voor het onderwijs beschikbaar stelt. De huidige aanleiding tot het con flict is het toekennen van staatssub sidies aan het vrije technisnhe onder wijs. Tijdens de debatten over de be groting van het departement van openbaar onderwijs was minister Ka- miel Huysmans het mikpunt van hef tige aanvallen van de zijde der Chr. Volkspartij. Deze partij neemt geen genoegen met de verklaringen van de listig manoeuvrerende minister. De C.V.P., de stérkste partij in Bel gië, schijnt vast besloten zich niet om dé tuin te laten leiden door haar regeringspartners. Terwijl de C.V.P. op haar stuk bleef staan, trachtte de minister-pre sident -Spaak met zijn gewone han digheid zijn eigen partijgenoten (de socialisten) te bewerken. Men zou trachten de beidé standpunten met elkaar te verzoenen en Huysmans zou een nieuwe verklaring afleggen in de Kamer Spaak pleitte echter vruchteloos, want gisteravond ver klaarde hij: ,Ik ben volkomen versla gen door mijn eigen partijgenoten. Ik roep een kabbinetsraad bijeen". Deze kabinetsraad zou hedenochtend wor den gehouden. Het eigenaardige van de situatie is, dat ook bij een andere regering dezelfde combinatie van katholieken en socialisten onvermijdelijk is. Ver moedelijk zullen echter enige perso nen worden vervangeri. DISTRIBUTIENIEU W S NIEUWE BONNEN. VOOR HET TIJDVAK VAN 9 t.m. 22 MEI 1948. BONKAARTEN KA, KB, KC 806. 361 melk 5 liter melk 363 melk 7 liter melk 366 vlees 100 gram vlees 367 vlees 300 gram vlees 368, 369 boter 250 gram boter of mergarine of 200 gr. vet 388 alg. 250 gram kaas of 312)4 gram korstloze kaas 386 alg400 gram brood of 1 rantsoen puddingpoe der/vermicelli e.d. 384 alg1600 gram brood geldig t.m. 15 Mei) 373 reserve 800 gr. brood (geldig t.m. 15 Mei) 374 reserve 200 gram kaas of 250 gr. korsetl. kaas 376 reserve 400 gram brood (gel dig t.m. 15 Mei) BONKAARTEN KD, KE 806. 863 melk 12 liter melk 866, 867 vlees 100 gram vlees 868 boter 250' gram boter of margarine of 200 gr. vet 869 boter 125 gram boter of margarine of 100 gr. vet 888 alg. 100 gram kaas of 125 gr. korstl. kaas 886 alg400 gram brood of 1 rantsoen puddingp./ vermicelli e.d. 884 alg400 gram brood (gel dig t.m. 15 Mei) 873 reserve 400 gram brood gel dig t.m. 15 Mei) BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZE, MD, MF, MG, MH 806. (Bijz. arbeid, a.s. moeders cn zieken). Geldig zijn de bonnen van de strook E. Deze bonen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 7 Mei worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 10 Mei mag worden gekocht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1