S)e CéicbeSoti/ïci/nt Nieuwe Encycliek van Z.H. de Paus De Engelsen tegen elke Arabische invasie Grondslag voor productie-schema Rome, vanuit de lucht gezien Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. W1LMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" DINSDAG i MEI 1948 39ste JAARGANG Productie-schema voor West-Europa Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w„ 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Bijbels spel in circustent Evenals de winkel van de „Open- deur"-actie in de grootstad is het bijbels spel in de circustent een uiting van modern apostolaat. Waar om zou een circus niet kunnen trek ken van stad tot stand en daar op een geheel oorspronkelijke manier fragmenten uit het leven van Chris tus brengen onder een publiek, dat iets meer verlangt dan oppervlak kige en vaak dubieuse ontspan ning? In gelijke geest heeft de heer Mul lens gedacht, tóen hij onlangs over woog, op welke wijze hij zijn circus programma voor het komende sei zoen zou vulen. Hij reisde naar de Heilig Landstichting te Nijmegen, om daar sfeer op te doen en hij trof bet, dat een bijbelkenner en drama turg als de Montfortaan drs. Jean Eykeler bereid was, zyn idee uit te werken. Niet zodra was een redelijk plan tot stand gekomen, of wij vonden gele genheid, een van de initiatiefnemers te vragen, wat er precies gebeuren gaat. Men stelt zich voor, het circus Mullens de gestalte te geven van een Grieks circus uit de tijd van onze Heer, toen de Romeinse landvoogd Piiaius en zijn gevolg behoorden tot de geregelde bezoekers. Vóór de pauze wil men dan een profaan pro gramma geven, met Pilatus als een trale figuur, met spelen uit die tijd en met behulp van paarden, drom- medarissen en andere karakterist'e- ken van het circus. In het tweede deel van het programma zal weder om Pilatus zijn plaats in de arena innemen, maar dan in zijn ontmoe ting met de lijdende Christus, zoals de Joden Hem haden voorgeleid. Pater Eykeler zelf heeft het sce nario geschreven. Zo zal dan binnenkort het circus Mullens, plaats biedende aan drie duizend mensen, met een wel bijzon der programma het land bereizen. Men heeft de medewerking gekre gen van beroeps-artisten, die het cir eusspel zullen maken tot een toneel- dramatisch gebeuren van hoge kwa liteit. Wij hopen van harte, dat dit expe riment zal slagen en dat op ideale, verheven wijze gevolg kan worden gegeven aan de eeuwen-oude vraag naar brood en spelen voor het ont spanning zoekende volk. Z.H. de Paus heeft de heer J. H. Waterborg, landelijk secretaris van de R.K. bond van P.T.T.-personeel Sint Petrus, bij gelegenheid van zijn zilveren jubileum als hoofdbestuur der van deze bond begiftigd met de onderscheiding „Pro Ecclesia et Pon- tifice." ger van het menselijk geslacht, dat door Hem verlost is, allen toe te wij den aan het Onbevlekt Hart van Maria". Deze Encycliek werd uitgevaardigd te Rome op de 1ste Mei 1948 in het tiende jaar van het Pontificaat van Paus Pius XII. „AUSPICIA QUAEDAM" Meimaand dient speciaal gewijd aan gebeden voor Palestina DE „OSSERVATORE ROMANO" van 3 Mei publiceert de tekst van een nieuwe Pauselijke Encycliek, welke begint met de woorden „Aus- picia quaedam" en gedateerd is op 1 Mei 1948. Z. H. de Paus roept in deze Encycliek de gelovigen en in het bijzonder de kinderen op, om te bidden voor de vrede. Na gezegd te hebben, dat het er thans de schijn van heeft, dat de wereld zichheden naar de v ede keert en dat velen thans m^er geneigd 'zijn tot luisteren, erkent de H. Vader, dat er niettemin talrijke ernstige toestanden heersen, die tot gro te bezorgdheid stemmen. Z. H. vermeldt dan de voortdurend door de H. Stoel ondernomen activiteit ten einde e'en wereldramp te vermijden, en nodigt alle gelovigen uit, vurig tot God te bidden, dat dit werk moge sla gen. Evenals in vorige jaren wekt Z. H. in het bijzonder de kinderen op, de Moeder Gods te smeken om vrede en voor de gewenste overeenstem ming tussen de maatschappelijke klassen. De H. Vader zegt hierna over de ernstige toestand in Palestina: „Er is echter nog een andere reden, waar om Ons hart ten zeerste bedroefd en bezorgd is. Wij wijzen op de 'H. Plaatsen in Palestina ,waar nu reeds sinds lang door droevige gebeurte nissen wanorde heerst en welk land iedere dag meer verwoest wordt door rampen en overdekt wordt met ruï nes. Indien er een gebied op aarde is, dat aan allen bijzonder dierbaar moet zijn, dan is het zeker Palestina, van waaruit sinds de ^chemer der ge schiedenis voor alle volkeren het licht der Waarheid kwam en het Woord van God, door de koren der Engelen aangekondigd aan alle men sen van goede wil, en waar Chris tus hangende aan het Kruishout, aan het gehele menselijke geslacht de redding bracht. Daar breidde Hijzijn armen uit als om alle mensen uit te nodigen tot een broederlijke omhel zing en heiligde Hü door het storten van Zijn Bloed het grote Paasfeest der liefde. Wij verlangen dan ook Eerbied waardige broeders, dat dit jaar de Mei-devoties gewijd zouden zijn aan de bijzondere intentie, om de H. Maagd te smeken, dat de toestand in Palestina .op dusdanige rechtvaardi ge wijze worde opgelost, dat een dracht en vrede er een gelukkige triomf mogen beleven. Allen zullen zich nog herinneren, hoe Wij enige jaren geleden, toen de oorlog nog woedde, zagen, dat menselijke mid delen niet geëigend en ontoereikend bleken om deze brand te vermijden, Ons gebed reeds opzonden naar de allerbarmhartigste Verlosser, door bemiddeling van de machtige voor spraak van het Onbevlekte Hart van Maria. En, evenals onze voorganger zaliger gedachtenis. Paus Leo XIII, aan het begin van deze eeuw, de ge hele* mensheid aan het H. Hart van Jezus wenste toe te wijden, evenzo verlangden Wij als vertegenwoordi- Onderhandelingen nu weer te Batavia Na en reis van 13 K uur van Djok- ja naar Batayia, arriveerde de dele- gatietrein" gisteravond aan het sta tion Koningsplein te Batavia. De trein werd opgewacht door een groot aantal leger- en enkele marine-auto riteiten, aangezien de belangstelling voornamelijk uitging naar de zes Ned. krijgsgevangenen, die met deze trein naar Batavia werden vervoerd. De reis had een zeer ordelijk verloop. De zes ex-krijgsgevangenen genoten een grote belangstelling van de zijde der passagiers ,die alles omtrent hun bevindingen wilden weten. In de trein bevonden zich geen leden der Commissie voor Goede Diensten, daar de heer Court Dubois nog geduren de een week te Kalioerang zal blij ven en de heer Critchley vandaag naar Batavia vliegt met het vliegtuig der C. v. G. D. De heer Herremans is gisteren naar Batavia gevlogen. Op het station te Batavia was de heer Abdoelkadir ter verwelkoming van de reizigers aanwezig. De voornaam ste leden der republ. delegatie reis den met de trein mede. U*LKE POGING van welke Arabische staat dan ook om Palestina bin nen te trekken, zal door het Engel se leger en de luchtmacht uit alle macht worden verhinderd, heeft luitenant-generaal Gordon Macmillian verklaard. Hij zei verder, dat de Arabische strijdkrachten, die Palestina voor het einde van het Engelse mandaat binnentrekken zullen worden aangevallen. Tot 15 Mei aanstaande Maandag werden nieuwe Britse versterkingen gesignaleerd, die op trokken naar de omstreden gebie den. Ongeveer 20 reusachtige Co- met-tanks reden door de woestijn in de richting van het schiereiland Si nai. Gepantserde auto's escorteerden de tanks. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken heeft verklaard, dat de versterking van de Britse troepen niet betekent, dat er verandering komt in het plan van de Britse .rege ring om het mandaat over Palestina op 15 Mei neer te leggen. De enige reden voor de aanvoer van verster kingen is, dat Engeland zijn „verant woordelijkheid" voor het handha ven van de orde en rust in geheel Palestina tot het einde blijft behou den. Een woordvoerder zei, dat men niet verwacht had dat de conflicten zo ernstige aard zouden worden. Na 15 Mei zullen de Engelse troepen slechts optreden, indien him eigen veiligheid bedreigd wordt. Op 1 Augustus zullen de Britse troepen ge heel uit Palestina zijn teruggetrok ken. De voorhoede van het Irakse expe ditiekorps voor Palestina heeft Maan dag, na een geforceerde mars, hun kamp opgeslagen in Mafrak, de Transjordaanse stad 57 kilometer ten Noord-Oosten van Amman. Op het paleis van koning Abdoel- lah deelt men mede, dat de koning niet eerder dan Woensdag naar Magrak zou gaan om de Irakse be velhebber formeel te begroeten. Aanvankelijk was de koning van plan geweest Maandag naar Mafrak te gaan, maar later besloot hij te wachten tot het gros der troepen in Mafrak zou zijn. Haganah meldt de evacuatie van alle 8.000 arabieren van Safad- In Shakespeare zat een bom Een bomaanslag op de kapitein van het Engelse leger, Roy Farran, die in Palestina bij de politietroepen heeft gediend, heeft grote beroering in En geland veroorzaakt, meldt de Londen- se correspondent van „Trouw". Maandagmorgen werd bij de ouders van de kapitein, door de post een pak je bezorgd, dat aan de kapitein ge adresseerd was. Een 25-jarige broer opende het pakje, waarna een hevige exploisie plaats vond. Twee uur nadien is de broer, Rex Farran, in het ziekenhuis te Wolverhampton aan de bekomen verwondingen overleden. In het pak je zat een exemplaar van de verza melde werken van Shakespeare. Dit boek was uitgehold en op de plaats van de bladen was de bom aange- .bracht. Het vorige jaar werd kapitein Far ran, die toen nog in Palestina gede tacheerd was, beschuldigd van moord op een jonge Jood, wiens lijk echter nooit is gevonden. Farran werd hier- vah evenwel vrijgesproken, maar se dertdien is hij de doodsvijand van de Joodse extremistische Stemgroep ge bleven, die er mede gedreigd heeft hem te zullen volgen tot het einde van de wereld. Reeds tweemaal heeft kapitein Farran brieven ontvangen, bevattende een wit velletje papier, waarop in het Hebreeuws het woord wraak geschreven was. Bovendien werden verschillende malen myste rieuze telefoontjes ontvangen. Om deze reden gelooft men, dat de Stemgroep de hand in deze móórd heeft gehad. Scotland Yard staat thans voor de moeilijke taak duide lijkheid in deze zaak te brengen. na de bezetting van twee dorpen in dat gebied door de Joden. Verder zegt Haganah, dat zij een militair kamp bezet heeft in de buurt vaij Beisan, nadat het door de Brit ten ontruimd was. De Joden hebben de P.T.T.-diens* in de Joodse gedeelte van Palestina hersteld, terwijl er speciale postze gels zijn uitgegeven. Inmiddels zijn er weer Arabische granaten gevallen op de Noord-Wes telijke voorsteden van Jeruzalem Twee huizen werden getroffen, doch men weet niet, of er. slachtoffers zijn. VANAVOND OM ZES UUR VLAGGEN HALFSTOK. De commissie Nationale Herden king 1940'45 verzoekt de bevol king, vandaag, 4 Mei om 18 uur, ter herdenking van de Nederlandse en de geallieerde gevallenen in de oor log de vlaggen halfstok uit te steken De minister-president, dr. Beel, zal hedenavond te kwart vóór zeven een toespraak voor de radio houden ter gelegenheid van de herdenking onzer bevrijding. De begrafenis van de Griekse mi nister van justitie Christos Ladas, die Zaterdag vermoord werd, is bij gewoond door koning Paul, Sofoelis, minister-president, en alle- leden van het Griekse kabinet. Militairen en geheime en geüni formeerde politie bewaakten de stad, Duizenden Atheners stroomden sa men bij de kathedraaL Veiligheids- officieren ondervroegen de toeschou wers. TREKT DE NICOLA ZICH TERUG? Het bureau van de Italiaanse mi nister-president heeft medegedeeld, dat de Gasperi door Enrico de Nicola, de 71-jarige president, er van op de hoogte gesteld is, dat diens gezond heid hem niet toelaat hoge staats functies te blijven vervullen. Men beschouwt dit als een aanwijzing, dat de president niet voor herverkiezing in aanmerking wenst te komen. In politieke kringen sluit men echter de mogelijkheid niet uit, dat de Nicoia van gedachten verandert, wanneer door alle partijen daarop bij he!m wordt aangedrongen. Volgens gewoonlijk welingelichte communistische kringen te Rome heeft de leider der Italiaanse com munisten, Palmiro Togliatti, voor gesteld, dat de senatoren en parle mentsleden van het Volksfront de gezamenlijke zitting van Kamer en Senaat op aanstaande Maandag voor de verkiezing van een president der republiek zullen boycotten. Een duizendtal werklozen te Ruvo di Pugia bij Bari in Zuid-Oost-Italië heeft gepoogd aanvallen te doen op huizen van leidende dhristen-demo- craten. Enkele demonstranten en een politie-agent werden gewond. DE ORGANISATIE VAN WEST-EUROPA f"\E MINISTERS VAN FINANCIëN van de landen van de Westerse Unie hebben de grondslag gelegd voor een productie-schema. Het doel hiervan is, dat de vijf landen zich zoveel mogelijk specialiseren in de productie van goederen, waartoe het betreffende land zich het beste leent, s De doelen zouden volgende zijn: 1. Een handelsaliantie met als uiteindelijk doel de vrije uit wisseling van producten, wel ke voor het levensonderhoud noodzakelijk zijn. 2. Geleidelijke ontwikkeling van een economie, welke afgestemd is op die van de andere landen van de Unie. 3. Uitschakeling van industrieën, welke nu met verlies werken, omdat zjj noodzakelijk geacht worden, indien één of .meer van de landen van de Unie de zelfde goedkoper en efficiënter kan vervaardigen. 4. De gezamenlijke importen. De vijf ministers hadden tijdens de bijeenkomst in Brussel, welke de vorige week gehouden is in principe overeenstemming bereikt over de grote lijnen van dit plan. De uitwer king in bijzonderheden werd overge laten aan een werkcommissie van deskundigen. Het plan vloeide voort uit het pro gramma van de vijf landen voor mi litaire samenwerking, dat ook be helsde, dat elk land zich zou toeleg gen op de vervaardiging van die wa pens, waarvoor het land het beste uitgerust was.- De ministers van financiën zouden overeengekomen zijn, dat het prin cipe ook kon worden toegepast op de vredesproductie, waardoor zowel arbeidskrachten als geld bespaard zou kunnen worden en verder doel- Columbia breekt met Moskou De Columbiaanse regering heeft Maandagavond de diplomatieke be trekkingen met de Sovjet-Unie ver broken, zo meldt radio-Bogota. Eer dere berichten, dat de betrekkingen waren verbroken omdat §owjet-Rus- sen zouden hebben deel genomen aan de jongste revolutie, waarbij onge veer 1500 'personen zijn gedood, wa ren van officiële zijde tegengespro ken. Het laatste bericht volgt spoedig op de eis der Sovjet-Unie om s-Jiade- vergoeding wegens een gewapende overval, welke tijdens de revolutie op een door leden van de Sowjet-legatie te Bogota Lewoond huis zou hebben plaats gehad en waarbij papieren en voorwerpen van waarde ontvreemd zouden zijn. treffender gebruik gemaakt zou wor den van de beschikbare machines en materialen. TITO NEEMT GEEN HALVE MAATREGELEN. 70.000 boeren binnen 24 uur in kampen „ondergebracht". Tot de felste tegenstanders van het Tito-bewind behoren de Joegoslavi sche boeren, die zo zij al niet recht streeks deelnemen aan de activiteit van de in de wouden en bergen ope rerende verzetsgroepen, deze over het algemeen met alle hun nog ter beschikking staande middelen onder steunen. Anderzijds zien deze ver zetsgroepen zich soms genoodzaakt om bevreesde boeren te dwingen tot hulpverlening. Dat Tito geen halve maatregelen neemt, blijkt hieruit, dat hij onge veer drie maanden geleden de gehele boerenbevolking van de hoogvlakte van Kozara nabij Banja Luka in Bos nië binnen de 24 uur liet evacueren, omdat zij al dan niet vrijwillig steun verleende aan de „Kruisdra gers", die zich in dit gebied gewa pend verzetten tegen het rode be wind. De 70.000 betrokkenen moch ten slechts meenemen wat zij konden dragen en werden ondergebracht in kampen in de onmiddellijke nabijheid van Banja Luka. Talrijke van deze boeren stierven er reeds door ontbe ring. ROME-ALBUM REIZEN is veranderd, de manier van doen van de Rome-reizigers is dezelfde gebleven. In vroegerv eeuwen vielen de pelgrims wenend op hun knieën neer, wanneer zij na weken en weken trekken en pleisteren op de laatste bergkruin, die hen er van scheidde, de Eeuwige Stad voor zich zagen uitgestrekt. In moderne tij den had je er tranen in je ogen voor over, vanwege het kolengruis en het stof uit de locomotief, om de eerste glimp van een vage St. Pieters-koe- pel op te vangen. In de nieuwste tijd wring je je hoofd en hals in kron kels en bochten door de kleine ven sters van het vliegtuig al een uur vóór de gonzende, zilver-flitsende pijl, op Schiphol afgeschoten, de spits om-laag buigt om de wereld in haar kloppend hart te treffen. TE IT VAN DE ALPEN-KETENS, met hun in de zon schitterende man tels van eeuwig ijs en sneeuw had het verlangen naar Rome niet kun nen bevriezen, noch de vlucht tussen twee blauwe afgronden van lucht en zee het kunnen blussen. Toen de groene kustlijn van Italië in grilige bochten zichtbaar werd, zeiden we tot elkaar: Rome! Toen kleine witte kriebel-stadjes langzaam onder de sidderende vleugels van de reuzen vogel aan- en aftrokken, riepen we: „Nu komt het!". We stelden ons reeds voor, dat het vliegtuig met een bre de haal rond de enorme koepel van St. Pieter zou zwenken, maar het duurde, in onze gespannen verwach ting nog een uur, dat het vliegtuig met stadig ronken, trillende vlerken en zoemende schroeven bleef zwoe gen, langzaam voorwaarts zwoegen als een trekschuit in de lucht. „Het is donderen in Rome!" zei mijn onder weg instinctief ontmoete collega. Achteraf lach je om voorte kens, die niet bewaarheid worden. Maar we vlogeh naar Romë in het vooruitzicht een wereld-historische revolutie te zullen meemaken! Ter wijl de stad steeds nader en nader moest komen, doemde een reusachti ge, van licht doorschoten wolken bloemkool op, alsof er kort-tevoren een atoom-bom was geworpen. Een onheilspellend en mateloos-grandioos schouwspel, hetwelk ons in zyn si nistere profetie zo aanpakte, dat, vóór we er op bedacht waren, Rome plot seling beneden ons lag, en onze goede vriend en cóllega op onze schoot, want hij zat voor het ver keerde raampje. r\AAR LAG ROME als een over de '-'fel-groene vlakte van Latlum uit gestorte oranje vlek van tomaten soep, en aan de rand van de vlek een heel klein St. Pietertje met de ma jestatische koepel niet groter dan een boeren-vuist. Op het ronde pleintje er voor twee witte streepjes dat waren de bruisende fonteinen Verderweg een hoepel uit een ker mistent: het Colosseum, en een ijsco van wit: het protserige monument van Victor Emmanuel. Wer raakten het vrachtje op onze schoot kwijt, want bij het dalen moet iedere passagier zich in riemen snoe ren. Het vliegtuig helde op zijn 2ijde, de reuzen-wiek gleed omlaagDe zilveren trekvogel uit Holland zocht zijn nest ons aller nest. Onze ogen bleven gekleefd aan het kleine St. P;etertje. We konden nu duidelijk torren zien kruipen over het plein; dat waren auto's, die naar het Vati- caan reden. En in dat vierkante Va- ticaantje wisten we, te klein om door een menselijk oog vanuit de lucht ook maar te kunnen worden onderscheiden, al zou het op het dak van de St. Pieter hebben gestaan, een wit puntje, de Paus, de goede herder van deze. wereld. Daar wisten we Christus zichtbare plaatsbekleder, die, op zo betrekkelijk geringe hoog te, niet meer zichtbaar was. Toch was onze ontroering, ONZE VERBAZING over deze geestelijke grootte, in stoffelijke ge ringheid niet te vergelijken met de overstelpende indruk, die de dorps kerkjes op ons hadden gemaakt, op 3500 meter hoogte uit de atmosfeer De in Kalioerang gehouden conferentie tussen de Nederlandse en Republikeinse delegatie met medewerking van de Commissie voor Goede Diensten is geëindigd. Wy zien hier het gebouw, waar de besprekin gen gehouden werden. Rechts op de achtergrond een tot kantoor inge richte garage, een verschijnsel, dat in Indonesië veelvuldig voorkomt. van deze wondervolle aarde gezien. Daar lagen ze, de dorpen en stadjes van Nederland, België, Zwitserland, Frankrijk en Italië in een groene en gele lappen-deken van keurig be bouwde akkertjes, de bruin-rod^ da ken van de huizen geschaard om to ren-spits en kerk als kuikens rond de kloek, en in ieder van die duizenden kerkjes van kinderspeelgoed brandde een olie-lampje voor een nog veel pe- titerig huisje en in ieder van die on telbare huisjes stond een vergulde beker en daarin lagen vele stukjes brood, waarin Gods Zoon verbluf*, omdat het „zijn vreugde is te zijn by de kinderen der mensen." „Si scires donum Dei!" zei Christus tot de vrouw aan de bron van Sichem „o, indien gy de gave Gods kende!" Beseften toch alle communisten van Italië, beseften ten minste maar alle Chris tenen, die ons benijdden en benijden, omdat we naar Rome gingen en met de Paus gesproken hebben, dat de Geest des Heren de gehele aarde ver vult, dat een audiëntie in een van die poppen-kerkjes onzegbaar verheve ner is dan een audiëntie bij de Paus. Hoog is de waardigheid van de Paus in zyn Vaticaan, omdat zijn waar digheid van God komt, maar gering is deze waardigheid in vergelijking met de eer, die aan ieder dorpskerkje te beurt valt. Machtig is de St Pie ter, als je er voor staat en de ont zaglijke gevel zijn schaduw werpt; een heel gewoon kerkje is de St. Pieter als je 't uit de hoge hemel be kijkt. De Pausen zijn gewoon hun ambt en waardigheid te zien in het licht der eeuwigheid, dat opvonkt in iedere godslamp. Daarom noemen zij zich: „servus servorum Dei die naar van Gods dienaren". 17ER VAN romei- STREEK de VOGEL NEER en huppelde over de grond van de „aeroporto", de luchthaven Ciampino. Verwrongen ij zerklompen van hangars, barakken, nood-startbanen van ijzeren platen. Ciampino is in de oorlog verwoest. Evenals de stadjes Tivoli en Frascati, die vanaf het vliegveld beschouwd als witte vlekken vreedzaam in de blauwe plooien van de Albanese bergen liggen. Het zijn echter groten deels ruines geworden. Over hun liefe lijk bloementapijt is in de rauwe spreekwijze van onze beschaafde tijd een bommentapijt gelegd. Overal rond het vliegveld bouwval len, uitgevreten rode steen-stompen, de schamele resten van Rome's an tieke luister, de geschonden onder- bouwsels van pronkende, marmeren grafmonumenten, die aan weerszij den van de beroemde Via Appia ston den, dezelfde Via Appia, waarlangs Petrus en Paulus naar Rome zijn ge komen, de een als onbekende vreem deling, de ander als gevangene, om dat hij zich beroepen had op de al machtige Caesar. De grafsteden der rijke Romeinen liggen in puin. Bo ven het graf van de onbekende vreemdeling bolt en rijst, een grijze schim in de verte, de koninklijke koepel van St. Pieter als een tiaar. L. R. Militair lestoestel verongelukt BEIDE INZITTENDEN OMGEKOMEN. Maandagmorgen omstreeks half tien is een De Havilland Tiger Moth, een lestoestel van de vliegschool Woensdrecht van Commando Leger- Luchtmacht Nederland, kort nadat het was opgestegen, even over de Bel gische grens verongelukt. Het toestel kwam in een tuin nabij de kazerne van St! Niklaas-Waes terecht. De beide inzittenden, eerst luite nant-vlieger-waarnemer C. van Eime- ren en de sergeant-vlieger A. A. Snoeycrs, kwamen hierbij om het le ven. Een commissie van onderzoek is direct nadat men van het ongeval be richt ontvii.g vertrokken, om een on derzoek in te stellen naar de oorzaak van het ongeluk. Eerste luitenant-vlieger-waarnemer van Eimeren was 29 jaar oud en woonachtig te Amsterdam. Hij was gehuwd, doch laat geen kinderen na. Sergeant-vlieger Snoevers was ge huwd en afkomstig uit Bergen, op Zoom. Hy was in 1945 als oorlogsvrij williger in dienst getreden. De beide slachtoffers hadden de eerste volledig in Nederland gehouden vliegers-op leiding gevolgd en ontvingen in De cember van het vorige jaar het bre vet van militair vlieger. Sedert ruim een maand namen zij deel aan een cursus voor vlieger-instructeur op de vliegbasis Woensdrecht. £en koAïe^t^e..., Neutraliteit totaliteit. is het surrogaat der

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1