S)e£eldte,(2owïaMt Militair apparaat voor de W.-Europese Unie Korte wapenstilstand aan Jaffa-front Duitser verdacht van moord te Naaldwijk De wolvin van Rome en haar zoogkinderen Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" VRIJDAG 36 APRIL 1948 39ste JAARGANG Belangrijke dag voor West-Europese Unie Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. wn f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 V Bij het elide Iiidië-debat DE Tweede Kamer heeft aanvaard de Grondwetswijziging, welke, zo als bekend, bedoelt, de voorbereiding en vestiging ener nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk volgens de Ko- r.inklijke rede van 7 Mei 1942 grond wettelijk mogelijk té maken; en het instituut van Staats-secretarissen j in te voeren. Dat was het elfde Indië-debat in de beide Kamers der Volksvertegen woordiging! En nognóg is er een, werkelijk ontstellende, vertroebeling in de begrippen, waardoor men langs elkander heenpraat; waardoor de een met hetzelfde woord iets anders be doeld of schijnt te bedoelen dan de ander. De overzichtschrijver van de „Maas bode" schreef gisteravond: „Prof. Romme die na de „duidelij ke en puntige uiteenzetting van dr. De Kort" het 'een en ander uit de discussie had opgevangen, waarover een enkele opmerking niet mocht ontbreken, becritiseerde allereerst op zijn beurt het standpunt des he ren Meyerink, dat nog aan de éthisch-koloniale politiek vastzit en nam dan de kwalificatie van jhr. Van der Goes inzake de Unie on der de loupe. Ook volgens hem in de Unie wel degelijk een staat, een organisatie, die het hoogste gezag oefent op het haar toegewezen be perkt competentieveld. Het alge meen belang van beide volken te zamen mag niet worden geofferd aan het eigen belang van een der twee. regeringspartners de sprakverwar- ring op dit punt nog altijd niet' ge weken is". Laten we hopen, dat het hier alleen spraakverwarring betreft. Wat nu de Kamer door aanvaar ding van de gewijzigde Grondwet aanvaardde is nog niet de vestiging van de nieuwe rechtsorde zelf; deze wordt daardoor alleen voorbereid en mogelijk gemaakt Door een nieuw-gekozen Tweede Kamer zullen de nieuwe, op de gewij zigde grondwet gefundeerde, wetten moeten worden gemaakt. Eén ding moeten wij hierbij ho pen: Dat de partijen, die dan de rege ringspartijen zullen vormen, niet zul len lijden aan „spraakverwarring" op een zó buitengewoon belangrijk punt als de voor het Koninkrijk nieuw te vestigen rechtsorde! De toekomst van West-Duitsland DE BESPREKINGEN, TE LONDEN. De voltallige bijeenkomst voor de besprekingen der zes mogendheden over de toekomst van West-Duits land is gisteren opnieuw uitgesteld. De bijeenkomst zou oorspronkelijk Maandag j.lt hervat zijn. Ofschoon de besprekingen dus blijkbaar niet zo erg vlotten, weet de Londénse correspondent van „De Volkskrant'' toch mede te delen, dat welisWaar de economische resulta ten nog niet groot zijn, maar dat op politiek gebied snelle voortgang valt te coristateren. De vergadering die geen volm'achten heeft-zal de betrokken regeringen aanraden, te gen 1 Sept. a.s. een constituerende vergadering van West-Duitsland bij een te laten roepen. Daarmede zou de vorming van een afzonderlijke West-Duitse staat een feit worden. De Prinses verjaart Vandaag is Prinses Juliana 39 jaar geworden. Naar haar, die in de harten van het Nederlandse volk een steeds gro tere plaats inneemt, gaan heden on ze oprechte wensen uit. God zegene onze sympathieke Kroonprinses en haar gezin! In het veilinggebouw te Poeldijk heeft de symbolische overdracht plaats gevonden van de groenten die door de samenwerkende instan ties aan de Olympische deelnemers zijn aangeboden. Tijdens de over dracht door Lt. Kol Schoonenberg Mortagne aan Lord Burghley, pres. van het organisatiecomité der Olym pische Spelen., Vandaag wordt beslissende stap gezet F\E EERSTE BESLISSENDE STAP tot het combineren van de militai-, re hulpmiddelen wordt vandaag door de ondertekenaars van het Brusselse pact genomen. Tijdens de militaire^ besprekingen, die de be langrijkste zijn sinds het einde van de oorlog in Europa, zullen de nfi- nisters van Oorlog van Frankrijk, Engeland en de Beneluxlanden een permanente organisatie opzetten, om ingeval van een aanval snel de fensief en gezamelijk te kunnen optreden. Verantwoordelijke personen heb ben verklaard, dat het fundamentele plan voor de verdediging van West- Europa ongeveer, hetzelfde zal zijn als het door Marshall en James For- restal voorgestelde defensieve blok voor het Westelijk halfrond. Het vijfmogendhedenverdrag houdt een standaardisatie van de wapenen De ministers, die in gesloten zit ting bijeen zullen komen, vergaderen waarschijnlijk niet langer dan één dag. Of de samenwerking snel en af doend zal zijn, hangt af van de Ame rikaanse hulp en de formele waar borgen voor militaire steun. D ONDERDAGAVOND is een order staakt het vuren, die tot Vrijdag morgen 9 uur zou duren, aan het front van Jaffa van kracht ge worden. Dit is geschied op voorstel van de Britse districtscommissaris W. Fukler, die in Jaffa woont. Hij heeft een -vergadering van de Brit ten en Joden tegen heden bijeenge roepen. De Engelsen vielen aan De Britten waren Donderdagmor gen begonnen met de beloofde te genaanval tegen de Mansiehwijk van Jaffa, die Woensdag door de Irgoen na een slag van vier dagen veroverd werd, en 'gebruikten hierbij artille rie en duikvliegtuigen. Om hun plechtige verklaring, de Joden niet toe te staan enig deel van Jaffa te bezetten, na te komen, hebben de Britten een bataljon Iet- Se fuseliers ingezet, waardoor het aantal Britse soldaten in. Jaffa tot op ongeveer 3000 man gebracht is. Voor zo ver bekend is, is de Ir goen vastbesloten te trachten dé Arabische wijk in handen te hou den. Donderdagavond waren zij be zig zich in verdedigingsstellingen in te graven en nieuwe troepen aan te voeren. De radiozender van de Irgoen heeft Donderdagavond met klem te- gèngesproken, dat de Joden in het gebied JaffaTel Aviv om een be stand hebben verzocht. Zij hadden slechts aanvaard het vuren tot Vrij dagochtend 9 uur te staken. De om roeper verklaarde, dat Donderdag te Jaffa twee Britse tanks door Joodse troepen werden beschadigd en dat de Britse bombardementen zullen worden gewroken. De Haganah bericht, dat het Ara bische legioen uit Transjordanië zijn aangevallen op de Joodse kolonie te Gesjer, aan ,de Jordaan, heeft voort gezet. De correspondent van de „Daily Mail" te Jeruzalem meldt, dat Britse versterkingen uit Malta en Cyprus naar Palestina onderweg zijn. Tijdens de nacht werd de in de Jordaan-vallei gelegen Arabische stad Beisan door de Joden ingeno men. De in de buurt van deze stad gelegen politiepost bevindt zich thans eveneens in handen der Joden. PALESTINA-COMMISSIE KON GEEN CONTACT KRIJGEN. De Veiligheidsraad heeft gisteren een zitting met gesloten deuren ge houden, waarin een bericht van zijn uit drie leden bestaande commissie in Palestina werd behandeld, mel dende dat de commissie er niét in geslaagd was een ontmoeting tussen Arabieren en Joden tot stand te brengen, teneinde over een wapen stilstand te spreken. Volgens hard nekkige geruchten, aldus de com missie, staat een invasie van Arabi sche legers in Palestina voor de deur. De leider van de vooruitgezonden groep der V-N. in Palestina, Azca- rate, heeft voor de commissie voor Palestina te Lake Success verklaard, dat de verdeling in Palestina thansj „een feit" was, dat niet meer onge-, daan was te maken en dat de prac-; tijk zelfs verder j was gegaan danj het besluit van de Algemene Ver gadering der V.N., aangezien ook| Jeruzalem verdeeld was. Whitehall-officials hebben ver klaard, dat militair materiaal ge zonden zal worden zodra de plan nen voor een defensieve West Euro pese alliantie gereed zijn. Een communistische wethouder afgetreden Het communistisch raadslid L. W. Schmidt te Rotterdam heeft door een schrijven aan de gemeenteraad, het geen gistermiddag in de raadszitting door de voorzitter werd voorgelezen medegedeeld dat hij bedankt vnor zijn lidmaatschap van de gemeente raad. Dit houdt tevens in dat een vacature is ontstaan in het college van wethouders. De voorzitter mr P. J. Oud wilde hieraan nog een woord van afscheid toevoegen. „In dit ene jaar v^ji sa menwerking hebben wü de heer Schmidt leren kennen als een zeer sympathieke en aangename persoon. De beraadslagingen van het college, waaraan hij deel nam, veerden ge kenmerkt door een vriendschappelij ke geest, ondanks het verschil van gevoelen, dat zich somtijds voordeed Onze beste wensen vergezellen hem op zijn verdere levensweg." Verkiezingsfraude in Duitsland Uitgesloten ex-nazi's kregen stembiljetten Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hessen en Beieren is op grote schaal fraude gepleegd, waardoor een geweldige aanwas van de beweging, die bekend staat onder de naam na tionale democratische partij, is ver oorzaakt. De Amerikaanse en Duitse autoriteiten hebben verklaard, dat de verkiezingsraad van Wiesbaden waarschijnlijk stembiljetten had uit gereikt aan duizenden personen die, omdat zij ex-nazi's zijn, van de ver kiezingen waren uitgesloten. De partij heeft 25 procent van het aantal stemmen en vijftien van de zestig zetels van de gemeenteraad van Wiesbaden verworven. Zij had een grote campagne gevoerd voor na tionale eenheid, anti- communisme en rechten voor Duitse „Oorüogshel- den." De Duitse autoriteiten zijn thans 'bezig met te onderzoeken of ook in andere steden van Hessen stembil jetten onder vroegere nazi's zijn ver spreid. Generaal Lucius D. Clay, de Ame rikaanse gouverneur van Duitsland, heeft de nieuwe partij een rechtse „totalitaire'' beweging genoemd, die „niet de persoonlijke vrijheid in haar banier voert". Djokja klaagt Nederland aan De Republiek Indonesië heeft te Lake Success Nederland er Donder dag van beschuldigd, dat het de po litieke overeenkomst in Indonesië, die door bemiddeling van de Ver. Naties tot stand is gekomen, schendt De Republiek heeft de Veiligheids raad verzocht onmiddellijk bijeen te komen ter bestudering van de toe stand. Waarschijnlijk heeft de be schuldiging betrekking op de orde maatregelen van de Nederlandse gouverneur van Oost-Java. De afgelopen» dagen laaide de strijd tussen Joden en Arabieren fel op. In bijgaande kaart geven wij een overzicht van de voornaamste ge beurtenissen, waaruit wel duidelijk naar voren komt, dat de Joden zo wel als de Arabieren van plan zijn hun aanspraken met geweld te ver dedigen. De vermoedelijke dader van de moord op de Naaldwijkse tuinder is 'n zekere S., een Duitser, afkomstig uit Herzogenrath, aldus „Trouw". Hij is geen onbekende voor de po litie. Eind Maart werd hij in Herzo genrath gearresteerd, verdacht van een inbraak, die hij met twee andere Duitsers in Kerkrede had gepleegd. Het drietal werd ter beschikking ge steld van de Duitse politie, maar we gens plaatsgebrek in de gevangenis te Aken werden zij voorlopig vrijgela ten. Begin April kwam S. weer over de grens en ging naar Den Haag, waar hij voor en tijdens de oorlog enige ja ren had gewoond. Na de moord kreeg de politie van Naaldwijk een tip uit de onderwe reld, dat S. de moord zou hebben ge pleegd en dat hij naar Zuid-Limburg was gegaan. De Naaldwijkse politie waarschuwde haar collega's in Kerk- rade. Woensdagavond kwam S. inder daad in Kerkrade aan, samen met de Hagenaar B. Zij trachtten over de grens te komen, maar werden aan gehouden wegens illegale grensover schrijding én deviezensmokkel. B. T NATIONALISATIE IN HONGARIJE Het Hongaarse parlement heeft gisteren met een grote meerderheid de eerste wet van de regering op de nationalisatie van alle bedrijven, die van 1 Augustus 1946 af meer dan 100 personen in dienst hadden, goedgekeurd. Tijdens de debatten, die anderhal ve dag hebben geduurd, heeft de leider der democratische volkspartij, Barantovicz, geprotesteerd tegen de nationalisatie der drukkerijen, waar door, zo zei hij, de gehele oppositie onder controle van de regering komt. Aan zijn verzoek de Hongaarse Katholieke en Protestantse Kerken hun drukkerijen terug te schenken, is geen gevolg gegeven. De leider van de oppositie waar schuwde de coalitiepartijen voor de beroering die onder de boeren en de ambachtslieden is ontstaan naar aanleiding van de nationalisaties, waarvan de omvang 80 van de Hongaarse industrie wordt er door getroffen niet overeenstemt met de desbetreffende geruststellende regeringsverklaring in Februari j.l. Radio-Warschau meldt, dat Albert Foster was gouw-leider 'Y van Danzig, door een gerechtshof te Warschau ter dood is veroordeeld wegens misdaden tegen de mensheid en de vrede. Foster was gouw-leider van '939 tot de verovering van Danzig door de Sowjet-troepen in 1945. Dertig tot veertigduizend personen zijn gestor ven in de beginperiode van zijn campagne tijdens de oorlog voor de uitroeiing van Pa'en en Joden in Danzig en Pommeren. Op een Sep tember 1939 proclameerde hij de in lijving van de voormalige vrije' stad Danzig in het Duitse Rijk. beweerde dat hij van plan was, zeke re familie K. in Kerkrade te bezoe ken. Hierop werd hij vrijgelaten. Een der marechaussee's herinnerde zich ,dat S. werd gezocht wegens in braak. Hij waarschuwde de gemeen tepolitie. Deze arresteerde S. als ver dacht van de moord te Naaldwijk. Te vens werd een bezoek gebracht aan de familie K., waar B- werd aange troffen. Hij werd eveneens gearres teerd .omdat hij vermoedelijk de me. deplichtige in deze affaire is. Beide mannen zijn thans te Naaldwijk in arrest gesteld. In verband met de moord is in Den Haag een vermoedlijk tweede mede plichtige gearresteerd, zodat zich thans drie verdachten in arrest be vinden. Comité Rijkseenheid vraagt strafvervolging van ministers AANKLACHT VAN OUD-MINISTER GERBRANDY Bij de Tweede Kamer is een adres binnengekomen van mr. P. S. Ger- brandy en acht anderen, houdende verzoek, de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden op dracht te geven, een vervolging in te stellen tegen die leden van het hui dige Kabinet, zomede tegen sommi gen hunner ambtsvoorgangers, die zich huns (d.i. Gerbrandy c.s.) in ziens hebben schuldig gemaakt aan overtreding van art. 79, lid 3. der Grondwet en van art. 355 sub 3 van het Wetboek van Strafrecht. (Hierbij zij aangetekend, dat het derde lid van art. 79 der Grondwet luidt: „De ministers zorgen voor de uitvoering der Grondwet en der an dere wetten .voor zover die van de Kroon afhangt".) Art. 355 sub 3 van het W. v. S. be dreigt met gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren de hoofden van mi nisteriële departementen, die beschik kingen nemen of bevelen of bestaan de beschikkingen of 'bevelen handha ven, wetende dat daardoor de Grond wet of andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de Staat of van zijn koloniën of bezittingen in andere werelddelen worden geschonden. De Procureur-Generaal bij de Ho ge Raad is alleen gebonden bepaalde personen te vervolgen indien dit hem wordt opgedragen door de wet of een Kop. Besluit. Red. A.N.P.). Het adres is behalve door prof. Gerbrandy ondertekend door oud-mi nister Ch. J. I. M. Weiter, generaal ffc J. Winkelman, prof. dr. C. Gérret- son, dr. J. W. Meyer Ranneft, dr. U. K. H. Feuilletau de Bruyn, prof. "dr. J. Coops, mej. J. E. van Ravesteyn en W. van Hartingsveld. fëMefi uit Rome Romulus heeft het van Remus gewonnen DE MAN, DIE REISVERHALEN DOET, is de pest in ieder gezel- chap. Deze uitspraak van een be roemdheid, wiens naam jne, ondanks beroemdheid, is ontschoten, zet ten we voorop bij enké'e nabetrach tingen over een reis naar Rome, hals- over-kop ondernomen ter weergave van een te verwachten verkiezings- rel in Italië. Deze reis is in zoverre geen suc ces geweest, dat over de verkiezing in het land van de zonneschijn nog minder te vertellen viel, dan over soortgelijke gebeurtenissen in het land van modder, mist en regen. De Romeinse wolvin, het zinnebeeld der Eeuwige Stad, heeft haar Romu lus en haar Remus kalm verkiezings propaganda laten zingen en langs muren en op straten weer laten uit spuwen, zonder de feil® tanden te laten blikkeren. In zekere zin is het een teleurstel ling moedig een kooi binnen te stap pen, in de veronderstelling er een wilde wolf te vinden, terwijl het blijkt een schaap te zijn. Misschien een wolf in schaaps-vacht wie weet 't? maar voor 't oog en voor 't ogenblik in ieder geval een zeer tam en mak dier. Van journalistiek standpunt ge zien, mag dat een teleurstelling zijn geweest (evenals de trage, onregel matige bestelling van de luchtpost), wij willen nochtans eerlijk beken nen, dat we liever met een schaap dan met een wolf te doen hebben. Italiaanse verkiezingen een keer punt in de wereldgeschiedenis zou den zijn geweest, als de- vaan naar het Oosten was gedraaid en het dat niet meer is, nu de windrichting West, de overhand heeft gekregen. Was op het verkeersbord een rood lampje aangegloeid, dan zou het tot botsingen en aanrijdingen zijn geko men, maar nu het groene licht brandt, gaat het verkeer zijn gewone gang. Zelfs in Rome, dat om even van de beeldspraak in de technische toepassing af te glijden ongeveer het vermakelijk aanzien heeft van een kermistent met auto-skooters, waar alles kris-kras met razend tem po door elkaar rent, zonder dat er ooit een ongeluk gebeurt. Er staan op de allerdrukste knoop punten wel verkeersagenten in chique grijze uniformen, die bij tijd en wijle in heftige toespraken tegen verkeersstremmers uitvallen (o.a. te gen een van mijn collega's, die geen Italiaans verstond en maar een rouw moedig gezicht trok, zonder te be grijpen wat hij misdeed), doch ove rigens rijdt en rost het maar aan, heuvel op en met gierende remmen heuvel af; een zwerm dure en aller duurste auto's, propvolle autobussen en, wat men in Italië noemt, filobus- sen (trolley-bussen), geëscorteerd door een groot getal motors, liefst met de knalpot open, gemotoriseerde fietsen en een licht-grijze soort ge motoriseerde auto-peds, die wij in ons land niet kunnen betalen we gens de deviezen', maai-, hoe 't ook zit, deviezen of geen deviezen, in Italië ziet men ze bij de vleet. glippen we weer in de politiek terug wanneer twee verkeersagen ten precies de tegengestelde richting aanwijzingen geven, maar zelfs dan dat heeft de ervaring geleerd blijven op de skooter-baan van de Italiaanse politiek hevige botsingen uit. Zelfs toen de Democrazia Chris tiana de klinkende zegepraal had be haald, was er geen overwinningsroes in de stad Rome, geen heibel en geen rumoer. Toen minister-president De Gasperi na het bekend worden van de officiële uitslag der verkiezingen op een balconnetje aan het nauwe Corso een balcon zo hoog, dat eep zwaluwnest leek een uiterst kalme en weinig-zeggende toespraak hield, galmden ver luide toejuichingen uit de opeengepakte en door regimenten carabinieri en soldaten in bedwang gehouden menigte (we hebben daar over uitvoerig geschreven, maar die brief zwerft nog ergens rond!), maar daar was het ook mee gedaan. IJOE HET ZOU ZIJN GEGAAN. ais de verkiezing verkeerd had uitgepakt, is niet moeilijk te voor spellen. Signor Togliatti had in een sierlijke en fijnzinnige rede, die hij, nota bene, ten aanschouwe van de kathedraal van St. Jan van Latera- nen had gehouden, vertelt, dat hij alvast een dubbele rij spijkers onder zijn schoenen had laten zetten om signor De Gasperi des te gevoeliger een trap onder zeker lichaamsdeel te kunnen geven. Op welke uitlating een Romeins blad na de verkiezing antwoordde: dat het maar goed was, dat signor Togliatti spijkers onder zijn zolen had laten slaan, omdat hij nog zo'n verre wandeling moest ma ken Wat bij die acclamatie van'signor De Gasperi in zijn zwaluwnestje op- vie*!, was de gedisciplineerde manier, waarop het Italiaanse volk juicht. Dat is een erfstuk van Mussolini. Toen schreeuwde het uit den treure in massale cadans: „Duce!, duce nu had het „De Gaspari, de Gaspari!" moeten zijn. Maar deze naam ligt niet gemakkelijk op de tong, en dus werd het „Scelba, Scelba!" de wakkere en blijkbaar zeer populaire minister van Binnenlandse Zaken. Voor mi nister De Gasperi was het wel wat sneu, dat men in spreekkoor Scelba, Scelba! bleef roepen tot de heer Scelba ook zijn hoofd over het zwa luw-nest uitstak. Daarmee was de pret uit en viel de Romeinse wolvin in slaap. Romulus had het van Re mus gewpnnen. L. R. £en. CccPiAe-ttjz... Het ongeluk is dikwijls de weg door het geluk ingeslagen om ons te bereiken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1