S)e &2idóeGoti/fcont W.-Europa maakt zich sterk Berlijnse politiechef voelt zich niet veilig Toenemende spanning in Palestina Prinses Juliana in Zuid-Limburg WOENSDAG 28 APRIL 1948 39ste JAARGANG No. 11376 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. W1LMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" In SoeraBaja hebben vele arrestaties plaats gehad Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 7,0826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 10.30 p. w„ f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Katholiek Onderwijs SCHOOLSTAD, de groots opgezette tentoonstelling van het katholiek onderwijs die te 's-Gravenhage is ge houden, is verleden week gesloten. De bedoeling dezer tentoonstel ling was allereerst: een openbare uiting van dankbaarheid aan God, Die in en door het katholiek onder wijs ons zo veel goeds en schoons heeft geschonken. Doch door deze tentoonstelling zal ook dankbaarheid zijn opgewekt of verlevendigd bij velen, die deze ten toonstelling hebben bezocht. Zij hebben daar gezien, in feiten en cijfers, hoe door harde en vol hardende strijd de rechten voor het katholiek onderwijs zijn moeten ver worven worden. Zij hebben daar gezfen, eveneens in feiten en cijfers, wat er op het terein van het katholiek onderwijs, in een rijke, veelzijdige vruchtbaar heid, is bereikt. En velen hebben daar ook de over tuiging kunnen verwerven of ver stevigen, dat vooral in deze tijd in déze tijd van vernieuwing op onder wijsgebied het recht van de ka tholieken op katholiek onderwijs, van laag tot hoog, moet worden er kend, moet worden gerespectèerd. Want: wat wil de onder wij s-ver- nieuwing? Wij kunnen het streven naar on derwijsvernieuwing aldus schetsen kort samenvattend. Het onderwijs moet aansluiten bij de geestelijke ontwikkeling van het kind. Er moet kinderlijke belangstelling worden gewekt bij het geven van onderwijs. Het onderwijs moet zijn de voor bereiding voor het practische le ven. Het kind moet zelfstandig leren denken en doen. Het karakter van het kind moet worden gevormd. Een principiële levenshouding moet bij het kind worden aange kweekt. Als men deze punten van onder- wijs-vernieuwing even beschouwt en overweegt en iedereen zal erken nen, dat daarop eigenlijk de gewilde onderwijsvernieuwing neerkomt dan moet het voor iedereen zonne klaar zijn, dat een katholiek recht heeft op katholiek onderwijs, om dat onderwijs te kunnen volgen, dat hij nodig heeft. Een katholiek mag en moet verlan gen onderwijzers, die zich zoals De la Salie het zegt „de. edele kunst van opvoeding eigen maken door hun dagelijkse opgang tot God." Niet alleen het goede en schone maar óók het noodzakelijke van ka tholiek onderwijs is door „School- stad" gedemonstreerd voor allen, die willen zien en eerlijk oordelen. Ministers van defensie komen bijeen IIET BRITSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN heeft gister avond bekend gemaakt, dat de ministers van Oorlog der vijf bij de West-Europese Unie aangesloten landen Vrijdag a.s. te Londen zullen bij eenkomen. Deze zal de eerste bijeenkomst van de ministers van Oorlog van Engeland, Frankrijk, België, Lux emburg en Nederland zijn sinds de ondertekening van het verdrag van wederzijdse bijstand. Standaardisering van bewapening „In overeenstemming met de be sluiten, vervat in het op 17 April te Parijs gepubliceerde communiqué, is op initiatief van de permanente or ganisatie, die volgens het op 17 Maart 1948 te Brussel gesloten verdrag is gevormd, besloten, dat de ministers van de vijf ondertekenende landen, die verantwoordelijk zijn voor de landsverdediging, vergezeld van hun chefs van de generale staven, op Vrij dag 30 April te Londen zullen bij eenkomen." Het is bekend, aldus meldt Ass. Press nader, dat de Engelsen hopen op een standaardisering van de be wapening der vijf landen met die van Amerika. De Engelsen hopen ten minste te bereiken, dat elk land overtuigd zal kunnen worden van de noodzakelijk heid van productie-concentratie van de wapenen, waarin het betrokken land uitmunt, indien onverhoopt de V. St. niet bereid zouden zijn een ar senaal voor de West-Eupropese Unie te worden. In het kader van een dergelijk plan zou Groot-Brittannië b.v. vliegtuigen en Frankrijk machinegeweren kun nen leveren. GARANTIE VAN AMERIKA. In de Belgische Kamer van Afge vaardigden heeft minister-president Spaak gisteren te kennen gegeven, dat West-Europa misschien spoedig verbonden zal zijn door een militai re alliantie. Het militaire probleem kan niet opgelost worden aldus Spaak, zolang de landen geisoleerd blijven. Waarschijnlijk zullen wij spoedig de consequenties hiervan moeten aanvaarden. In antwoord op een vraag, of het vijfmogendhedenpact gewaarborgd zou worden door Amerika, zeide Spaak: „Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat van andere lan den dan de ondertekenaren van het vijfmogendhedenpact waarborgen ge vraagd zullen worden." Men neemt aan, dat Spaak hier rechtstreeks op Amerika zinspeelde. Voor de Senaatscommissie voor de toewijzingen heeft Maandag de Amerikaanse minister van Defensie, Forrestal, verklaard niets af te we ten van regeringsplannen om fond sen te vragen voor militaire onder steuning aan de vijf landen der West- Europese Unie. Duitsland in het concert der volken. Met betrekking tot Duitsland heeft Spaak gezegd, dat dit land zijn rechtmatige plaats in „het concert Sowjets bedreigen hem met arrestatie Aan de vele Berlijnse kwesties is nu toegevoegd die van de hoofdcom missaris van pohtie in de vier zones. Hans Kanig. Deze is uit de Sowjct- serlor gevlucht om bij de Amerikaan se en Britse militaire overheid be scherming te vragen tegen de Sow jets. Kanig beweert in het gebouw van het Russische militaire stadsbestuur ontboden en daar met arrestatie be dreigt te zijn. De reden hiervan was de arrestatie door Kanig van een po- litie-agent, die een Duitse burger naar de Sowjet-sector had gelokt, waar deze door de Russen gegrepen De „Ronde van Nederland". De vierde etappe NijmegenMaastricht. Deze etappe werd een overwinning voor de Nederlanders. De eerste drie binnengekomen Nederlanders. was. Mede met het voorbeeld voor ogen van zijn voorganger, die in 1945 kort nadat de Westelijke mogendhe den haar sectoren van Berlijn hadden bezet, door de Russen was gearres teerd en van wie sindsdien niets meer was vernomen was Kanig nu uitge weken. Het Berlijnse stadsbestuur heeft Kanig voor onbepaalde tijd. verlof verï fe nd en stelt alles in het werk om cle situatie op te helderen. William Babcock, de Amerikaanse plaatsvervangende commandant te Berlijn, heeft verklaard, dat de Sow jets om uit1 eg zou worden verzocht, indien het verhaal van Kanig waar heid behelst. De viermogendheden- overeenkomst bepaalt, dat een Duitse ambtenaar, die bevoegdheden heeft voor de geh^e stad slechts gearres teerd kan worden op last van de ge allieerde Kommandantur. Een andere Duitse politie-autoriteit Paul Markgraf, die door de Russen en de communisten wordt gesteund, heeft ontkend, dat Kanig met arres tatie bedreigd zou zijn. der volkeren" weer moet innemen, maar dat dit veronderstelt, dat West- Europa sterk georganiseerd is. Spaak noemde het dawas, dat des tijds het voorstel van de Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken,. James Byrnes, voor een garantie ver drag van 50 jaar tegen Duitse agres sie, niet aanvaard was. Indien dit aanvaard geweest was, zo zeide Spaak, dan zou er thans geen Duits probleem zijn. Het pact van Brussel noemde hij „de eerste stap naar het gigantische bouwsel van de Verenide Staten van Europa, een front van 150 millioen mensen, dat elke moeilijkheid onder ogen kan zien". Op een desbetreffende vraag van een communistisch Kamerlid ant woordde Spaak, dat de Belgische re gering in 1946 en 1947 de Sowjet- regering had gevraagd met België een overeenkomst aan te gaan als vervat in het Vrans-Russisch en het Brits-Russisch verdrag. Hierop was echter nimmer antwoord ontvan gen. Financiën. Heden wordt te Brussel een confe rentie geopend van de ministers van Financiën der landen van het ver drag van Brussel. Problemen van algemeen belang voor de economie der vijf landen, als de onderlinge handelsbetrekkingen en de in- en uitvoerrechten zullen worden bespro ken. Sir Stafford Cripps is gisteren per vliegtuig uit Londen te Brussel aangekomen. VERKEERSREGELING TIJDENS BLOEMENCORSO TE NOORDWIJK. In het kader van de bloemenfeesten te Noordwijk zal Zaterdagmiddag 1 Mei a.s'. een bloemencorso worden gehouden. De stoet versierde wagens zal van ongeveer 14.30 tot 16.30 uur een ron de rijden door Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen. Daar de voornaamste toegangsweg lot Noordwijk aan Zee door herstel werkzaamheden onbruikbaar is, ter wijl de beide andere wegen naar zee, lopend door Noordwijk-Binnen, een druk dubbel verkeer niet kunnen verwerken, heeft de politie te Noord wijk voor die dag een éénrichtingver- keersroute ingesteld. Automobilisten, motorrijders en wielrijders wordt daarom dringend verzocht zich stipt te houden aan de geplaatste ver keersborden en -aanwijzingen en niet te parkeren of onnodig stil te staan op de hoofdroute door beide behouwde kommen. Te Noordwijk aan Zee zal op verschillende punten voldoende parkeergelegenheid zijn. Oorlogsverklaring van Transjordanië in twijfel getrokken ï"\OOR VERANTWOORDELIJKE r egêringskringen te Caïro en eveneens in kringen van de Arabische Liga wordt de juistheid van de verkla ring van een officiële Arabische bron in Damascus, Maandagavond afge legd, volgens welke het Transjordaanse Arabische legioen van koning Ab- doellah in feite het Zionisme de oorlog verklaard zou hebben, in twijfel getrokken. Algemeen is men van mening, dat het Arabische legioen, waar van enkele eenheden onder Brits commando in Palestina veiligheidsdien sten verrichten, de leiding van de operaties in handen zal nemen. Geruchten en onzekerheid Van Britse officiële zijde is Dinsdag noch bevestigd noch ontkend, dat ko ning Abdoellah's leger Palestina bin nengerukt zou zijn. Van betrouwbare zijde verneemt Reuter, dat Irak heeft besloten volledige militaire mede werking te verlenen aan „Redden der Arabieren in Palestina". De bewegingen van het Iraakse le ger en de luchtmacht worden geheim gehouden, zo is officieel verklaard. Voorts wordt bericht, dat binnenkort de geregelde troepen van de leden der Arabische Liga een algemeen of fensief tegen Palestina zouden begin nen. Volgens berichten uit Caïro zou het eerste deel van het Transjordaanse leger bij Jeruzalem zijn. Naar ver luidt zal een ander offensief ontke tend worden in Galilea in de buurt van het meer van Tiberias en Naza reth. In de Noordelijke sector van Pale stina zouden de Iraakse en Syrische strijdkrachten tot gelijksoortige ope raties overgaan, als voorbereiding tot een mars op Haifa. Men meent dat Transjordanië tegen 15 Mei minimaal 10.000 manschappen van het geregel de leger, die goed gedrild zijn en 10.000 Bedoeinen, op de been zal kun nen brengen. Zijnerzijds zou Irak 30.000 manschappen en eenheden van zijn luchtwapen leveren. In de hoofdstad van Transjordanië, Amman, bleken gewone ingezetenen niet op de hoogte te zijn met eniger lei oorlogsverklaring, hoewel geruch ten de ronde doen, dat koning Ab- doellah met zijn Arabisch legioen in Palestina gaat ingrijpen. OVEREENKOMST TUSSEN HAGANAH EN IRGOEN ZWAI LEOMI. De Joodse verdedigingsorganisatie Haganah en de Irgoen Zwai Leomi hebben een overeenkomst getekend, volgens welke zij door geheel Pale stina op militair gebied volledig zul len samenwerken. Als onmiddellijk gevolg hiervan verwacht men, aldus Reuter, dat de Haganah deel zal ne men aan de gevechten te Jaffa, waar de Irgoen gedurende de laatste drie dagen in actie is. De Irgoen zou er in zyn geslaagd twee wijken van Jaffa te omsingelen, aldus berichten uit Joodse bron. Een groep Arabieren zou zich hebben overgegeven. UITTOCHT VAN ARABIEREN. Stromen Arabische vluchtelingen bewogen zich gisteren langs de Pale stijnse wegen naar de grenzen van de Arabische buurstaten, Syrië, Trans jordanië en de Libanon. Tienduizenden Arabische vrouwen en kinderen en mannen hebben het land reeds verlaten, terwijl van Jood se zijde het offensief in het gehele land wordt voortgezet. Voortdurend trekken karavanen over de Allenby- brug, welke de verbinding over de Jordaan met Transjordanië vormt. Aan de andere zijde van de grens vraagt men hoge prijzen voor aller lei accommodatie en vele vluchtelin gen zijn gedwongen in de open lucht te bivakkeren. HAGANAH MOBILISEERT VROUWEN. De Joodse verdedigingsorganisatie Haganah heeft te Tel Aviv de mobi lisatie van alle gehuwde of ongehuw de vrouwen tussen de 17 en 25 ver- orderd. Verder heeft de Haganah alle Joden van 36 en 37, die de tweede wereldoorlog als officieren in het Britse leger dienst deden, en alle art sen tot 45 jaar opgeroepen. Massa-arrestaties te Soerabaja INFILTRATIE VAN T.N.I.. ELEMENTEN. Te Soerabaja zijn massa-arrestaties' verricht in verband met de ontdek king van een geheime organisatie. „Ook na het sluiten der bestands overeenkomst komen er in Oost-Java nog dagelijks gevallen van infiltra tie voor meldt naar aanleiding hier van de R.V.D. Batavia „Blijkens ver klaringen van arrestanten en volgens op hen gevonden documenten ageren de infiltreerders in militair-organisa torisch verband. Meermalen kon wor den vastgesteld, dat deze lieden nauwkeurig waren geïnstrueerd door commandanten van de T.NJ. Onder dekmantel van de plebisciet-actie, dringen zij zich binnen, maar verge ten hun instructies tot intimidaties en aansporingen tot geweld niet. Een order tot geweldpleging te Soerabaja en op Madoera, uitgevaar digd door generaal Moestopo, met als .actiemoment Zondagmorgen 25 April om 10.00 uur, leidde tot bovengenoem de massa-arrestatie". Volgens hetzelfde communiqué zou de organisatie sterk communistisch getint zijn, hetgeen o.m. bleek uit haar pogingen tot cellenbouw in de overheidsdiensten. Na de arrestaties te Soerabaja, konden, dank zij afge legde verklaringen ook elders op Oost-Java en Madoera de leiders der actie worden gearresteerd. H.K.H, Prinses Juliana bracht als laatste punt van het bezoek aan Limburg een bezoek aan het kerkhof Margraten. ONTHULLING GEDENKTEKEN TE VOORBURG Op Zaterdag 1 Mei a.s. 's middags te 3 uur zal in Voorburg a. d. Zwar- telaan het gedenkteken worden ont huld voor de 33 Voorburgse verzets- ^den die tijdens de oorlog hun le ven voor het vaderland hebben geof ferd. De plaatselijke harmoniecorp sen Forum Hadriani en St. Cecilia zullen hierbij hun medewerking ver lenen. De naaste bloedverwanten, die uit genodigd zijn deze onthulling by te wonen, zullen zich uiterlijk om half drie verzamelen in Canterbury, hoek Parkweg/Zwartelaan. BEURS SLUITING OP 5 MEI 1948. Op verzoek van het bestuur van de Vereniging voor Effectenhandel (bedrijfsgroep effectenhandel) heeft de minister van 'Financiën bepaald, dat de beurzen voor de geld- en fondsenhandel op bevrijdingsdag 5 Mei 1948 zullen zijn gesloten, als mede dat die dag voor de geldlenin gen, als bedoeld in afdeling V. der beursvoorschrifen 1914, niet als werkdag zal worden beschouwd. Prinses Juliana is op de tweede dag, dat zij Zuid-Limburg bezocht, door de Limburgse bevolking, zo mo gelijk op een nog enthousiaster wij ze ontvangen dan de eerste dag reeds het geval is geweest. Dinsdagmorgen half negen was1 het gezelschap uit Maastricht vertrokken, waarna via Meerssen, Valkenburg, Klimmen, Kunrade en Heerlen naar de mijn Oranje Nassau II te Schaesberg werd gereden, waar een lange rij school kinderen langs de toegangsweg naar deze mijn stond opgesteld. Om 10 uur vertrok het gezelschap naar het Lau- radorp, waarbij onderweg nog even een oponthoud was op de grens van Nieuwenhagen en Waubeek. Via Rumpen en Treebeek ging de route vervolgens naar Hoensbroek, waar het Koningin Emma-kinderhuis werd bezocht. Hierna vertrok H.K.H. met gevolg naar Heerlen, waar Zij tegen woordig was bij de opening van het Heerier raadhuis. Staande op het bal- con nam Zij een aubade in ontvangst. Een uur later vertrok de prinses naar de Mater Amabilisschool te Terwind selen. Omstreeks half vier arriveerde Zij bij het gemeentehuis va.i Kerk- rade, waar haar een zanghulde werd gebracht en het ziekenhuis werd be zocht. Vervolgens werd naar Rolduc gereden. „Iech bin bley, dat iech uuch weer zeen keend", met deze hartelijke woorden, in gemoedelijk Zuidlim burgs dialect, begroette Mgr. .dr. G. Lemmens. Limburgs bisschop, de Kroonprinses op het klein-seminarie van Rolduc, waar ruim 400 priester studenten en het gehele lerarencorps de hoge gast een onvergetelijke ova tie brachten. Nadat de Bisschop onder anderen de president van 1 et klein-seminarie, mgr. van der Muyhlen, de secretaris van de bisschop mgr. W. P. H. Del- hoofen, hoofdaalmoezenier Roncken en aalmoezenier Beel (een broer van VLIEGVELD LAGUARDIA WORDT GESLOTEN VOOR BUITENLANDSE MAATSCHAPPIJEN Aneta heeft Dinsdag vernomen, dat buitenlandse luchtvaartmaat schappijen, waaronder ook de K.L.M. die op de transatlantische route vlie gen, door het New Yorkse haven schap is aangezegd, dat het vliegveld Laguardia van 1 Juli a.s. af voor hen niet meer beschikbaar is. De maat schappijen zullen door deze maatre gel gedwongen zijn het nieuwe vlieg veld „Idlewild" te gebruiken, dat 20 km verder ligt, hetgeen een beslist nadeel voor hen betekent. Volgens de buitenlandse lucht vaartmaatschappijen zal „Idlewild" op 1 Juli verre van gereed zijn. Mo menteel zijn er slechts drie startba nen klaar, terwijl er voorts onvol doende faciliteiten voor de transat lantische pasagiers zijn, terwijl de verbinding met de stad New York te wensen over laat. Men geeft echter toe, dat het vliegveld Laguardia door het tegenwoordige verkeer haast overbelast is. Dr Plesman van de K.L.M. zal deze week een bezoek aan „Idlewild" brengen om de toestand in ogenschouw te nemen. BIJEENKOMST MINISTERS VAN DEFENSIE WEST-EUROPESE UNIE In officiële kringen te Brussel wordt bevestigd, dat de ministers van defensie van België, Nederland en Luxemburg zijn uitgenodigd om hun Britse en Franse collega's in Londen te ontmoeten ter bespreking van de gemeenschappelijke defensie vraagstukken, die voortspruiten uit het West-Europese verdrag, dat de vorige maand te Brussel getekend werd. De datum van vertrek der mi nisters is nog niet vastgesteld, doch men gelooft, dat Kol. Raoul de Frai- teur, de Belgische minister van de fensie, Lambert Schaus, de Luxem burgse minister van defensie, en enkele hoge officieren van het Bel gische leger Donderdag naar Londen zullen vliegen. De correspondent te Beiroet van het blad „Al Ahram" meldt, dat de president van Syrië de hoofden der Arabische staten zal uitnodigen, vol gende week te Beiroet de jongste ontwikkeling in Palestina te bespre ken. de minister-president), aan de hoge gast had voorgesteld, bood Rudi Huijsmans, het twaalfjarig zoontje van de oud-minister, bloemen aan. Toen prinses Juliana met Roermonds bisschop en de president op het bal kon van de feestelijk versierde eeuwenoude abdij verscheen, barstte nogmaals spontaan de vreugde onder de studenten los, die uit volle borst het Wilhelmus en het Limburgse volkslied zongen. Toen student Guus Dohmen zijn welkomstwoord had uit gesproken, daverde het „leve de Prin ses" en „leve de Koningin" uit hon derden jongenskelen over de pleinen van Rolduc en lai.gs de eeuwenoude muren van dit katholieke centrum en deze spontane vreugde herhaalde zich even later op de grote cour. Na haar bezoek aan Rolduc heeft Prinses Juliana een toer door Zuid- Limburg gemaakt Via Nijswiller en Vaals reed zij langs Epen, waar zij ten huize van de burgemeester, mr. W. Merckelbach even vertoefde. Daar na werd de tocht vervolgd tot Margraten, waar een kort bezoek is gebracht aan het Amerikaanse kerkhof. Hier werd de Prinses ver welkomd door burgemeester J. Ron- ckers, terwijl op het kerkhof zelf ter begroeting aanwezig waren de mili taire attaché aan de Amerikaanse ambassade te den Haag Col. Joseph Andrew Holly, alsmede Col. Quarter master George Edwin Steunmayer Jr. te Luik, die belast is met het toezicht op de Amerikaanse kerkhoven in Bel gië en Nederland. De Prinses heeft, nadat twee Amerikaanse sergeanten een grote krans hadden aangedragen, deze gelegd aan de voet van de twee grote vlaggemasten, waarvan de Amerikaanse en Nederlandse vlag gen wapperden. De Prinses verwijlde enkele ogenblikken stilzwijgend bij het gedenkteken, waarna de stoet naar Maastricht trok. Ten gouvernementshuize vond in besloten kring een diner plaats, ter wijl in de loop van de avond de ko ninklijke zangveren. „Mastreechter- staar" als afscheidsgroet van Lim burg een vocale hulde bracht. H. K. H. had hiervoor een grote belangstel ling. De Prinses is hedenmorgen per auto uit Maastricht vertrokken. Zware explosie te Muiden eist één slachtoffer Gistermorgen, werd de bevolking van het stadje Muiden opgeschrikt door een hevige ontploffing op het terrein van de kruitfabriek ,.De Krijgsman" aan de Muidervaart. Op het terrein was een afdeling van de Ópruimings- en Bergingsdienst be zig met het transporteren van losse springstoffen van het terrein, waar op 17 Januari de vreselijke ramp ge schiedde, die een aantal militairen het leven kostte. Met een lorrie werden de springstoffen naar een schuit in de Muidertrekvaart vervoerd om naar het eiland Pampus1 te worden over gebracht en vernietigd. De eerste lorrie was juist geladen en door drie militairen naar de wal gereden. Op het moment, dat zij wilden terugke ren, explodeerde als gevolg van een tot nu toe nog onbekende oorzaak, een blok trotyl. Een der beide militairen, J. B., een oorlogsvrijwilliger, werd op slag ge dood. Hij laat een vrouw en drie kin deren na. De tweede militair S. uit Alphen ad. Rijn, kreeg wonder bo ven wonder slechts een lichte hoofd wonde en enkele schrammen. De drie militairen, die de lorrie van de wal terugduwden en er niet dp gingen zitten, danken hieraan wellicht hun leven. Een sergenant, die zich op ca. 5 meter van de explosieplaats be- vond, bleef geheel ongegdeerd. Het slachtoffer was gistermorgen voor de eerste maal op het terrein van de kruitfabriek te Muiden werkzaam. In het stadje Muiden werden slechts een paar ruiten vernield. £m kcPiJveMje. De school, die alleen kennis aan- .veekt, moet verdwijnen. Foerster.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1