S)e £cid6eSoti^mt Transjordanië verklaart Joden de oorlog OORLOG "IN PALESTINA Arabisch legioen valt Palestina binnen DE STAD JERICHO BEZET Verkiezingen in Duitsland Consequentie van de nederlaag Koreaanse onlusten in Japan BRIEF UIT ROME DINSDAG 27 APRIL 1948 39ste JAARGANG No. 11375 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32» Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w.» f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 FJE REGERING van Transjordanië heeft gisteravond de oorlog ver- klaard aan het Zionisme. Het Arabische legioen van koning Abdoella heeft de Palestijnse grenzen overschreden en de stad Jericho bezet. De aanval vloeit voort uit de op 24 April genomen besluiten van de Arabische Liga. Op die conferentie te Amman, in Transjordanië is besloten: 1. Koning Abdoella, wiens land geen lid is van de Uno, zal aan het hoofd van zijn legioen, het beste Arabische leger, onmiddellijk het Heilige Land binnenvallen. 2. De Arabieren zullen de olietoevoer door de pijpleiding van Irak naar de raffinaderij te Haifa, de strategische havenstad die op het ogenblik, op de haveninstalalties na, in handen van de Joden is, stopzetten. Ook het tweede besluit is inmiddels uitgevoerd en geen druppel olie vloeit meer door de buizen. De raffinaderij voorziet in bijna 90 pet. van de behoeften van het Midden-Oosten. De legers van Syrië, de Libanon en Irak zijn met het legioen van koning Abdoella overeengekomen, dat er op drie fronten een aanval zal worden ingezet, zodat er in totaal 40.000 Arabieren tegelijkertijd de Palestijnse grenzen zullen overstromen. Verder nieuws over troepenbewegingen ont breekt. Maatregelen ten behoeve van Jeruzalem De Uno blijkt ondertussen te heb ben begrepen, dat er iets moet wor den gedaan en in een buitengewoon korte vergadering is bésloten dat er onmiddellijk maatregelen zullen wor den genomen om Jeruzalem en zijn inwoners te beschermen. Wanneer zowel de froden als de Arabieren het erover eens kunnen worden, dat er in de Heilige Stad niet zal worden gevochten, kan het plan slagen. Voor de handhaving van de orde is er een internationale politiemacht nodig, welke volgens het Franse voorstel zal worden gerecruteerd uit de po litie van verscheidene landen. Aan de kust van de Middellandse Zee woedt de strijd voort. Troepen van de Haganah hebben een nieuwe aanval ontketend, ditmaal op de ha venstad Acre, waar verbitterd wordt gevochten. De Joden rukten op on der dekking van zwaar artillerievuur, maar de Engelse bezetting van de stad beantwoordde het vuur en de troepen van de Haganah trokken zich terug. De aanval van de Irgoen op Jaffa is gisteren afgebroken, maar werd enige uren later hervat, hoewel de Haganah, het officiële leger van de Joden, order had gegeven om het offensief te staken. Maar de succes sen van de Irgoen zijn zeer gering en de Arabische tegenstand wordt zwaarder. 23.000 DUITSE KRIJGS GEVANGENEN BLIJVEN NOG IN ENGELAND. De secretaris van de Duitse Chris telijke Jongemannen Vereniging, Ge- dat, heeft op een persconferentie te Kassei medegedeeld, dat de Engel se regering wegens het gebrek aan arbeidskrachten in de landbouw, met 23.000 Duitse krijgsgevangenen een contract heeft afgesloten, welks ter mijn voorshands tot het einde van dit jaar loopt. Zij zullen voortaan be schouwd worden als buitenlandse burgers.' Het wordt in Duitsland be treurd, dat de Britse regering toe liet, dat ook huisvaders onder deze krijgsgevangenen zijn, hun afwezig heid uit Duitsland verhoogt de ver warring in de gezinnen steeds meer. 538 DOODVONNISSEN IN BELGIë. In antwoord op een vraag van de liberale afgevaardigde Hilaire La- haye, heeft de sociaal-christelijke Mi nister van Justitie Paul Struye, me degedeeld, dat het aantal doodvonnis sen in België, tot aan 31 Maart 1948 uitgesproken door het Militaire Ge recht op grond van inbreuk tegen de veiligheid van de Staat, in totaal 938 bedraagt. Militaire Rechtbank te Brussel 516 Militaire Rechtbank te Antwerpen J 8 Militaire Rechtbank te Gent 138 Militaire Rechtbank te Luik 206 Sinds Maart 1947 zijn in België 142 doodvonnissen ingevolge een ver zoek om gratie omgezet in levens lange gevangenisstraf, terwijl in 62 gevallen het gratieverzoek werd ver worpen en het vonnis voltrokken. COMMUNISTEN VERLIEZEN TERREIN De uitslagen van de gemeente raadsverkiezingen in de staten Hes sen en Beieren, in de Amerikaanse zóne, tonen aan, dat de communis ten in West Duitsland bezig zijn ter rein te verliezen. Zij komen op de vierde plaats. Het sterkst zijn de so ciaal-democraten, dan volgt de chris- telijg-democratische unie. De Jibe- raa1-democraten bezetten de derde plaats Onmiddellijk op de communisten volgen de nationaal-democraten. Hun partij geniet de voortdurende aan dacht van de Amerikaanse autori teiten, die van mening zijn, dat de politieke lijn welke door de natio naal-democraten wordt gevolgd, ver dacht veel lijikt op die van Goebbels. De Amerikanen, onderzoeken nu wat er waar is van de beschuldigin gen, dat de nationaal-democraten bij hun verkiezingsstrijd gebruik hebben gemaakt van verkapte nazi-methoden Het succes van de partij is aanzien lijk groter geweest, dan men had ver wacht. De miihtaire autoriteiten schijnen op het punt te hebben ge staan om haar verkiezingstaktiek te verbieden, maar eventuele maatre gelen zijn uitgesteld tot na de ver kiezingen. De partij, die- toestemming- heeft verzocht om in alle vier de zones van Duitsland actie te voeren, wordt, geleid door de 71-jarige Heinrich Karl Leitgens, die in 1932 aan het hoofd stond van de burger- en boe renbondpartij, die de eerste onaf hankelijke politieke groepering was, welke de partij van Hitier goed keurde. Onder zijn aanhangers telt hij duizenden „kleine nazi's, die on langs uit interneringskampen zijn ontslagen. De nationaa»1 -democraten zijn ge kant tegen iedere vorm van socialisa tie en voorstander van de beginselen van de particuliere handelsonder nemingen. De communisten hebben veel van de steun, die zij het vorige jaar nog bezaten, verloren. In hun nederlaag weerspiegelt zich de ontevredenheid van de Duitsers over de Russische politiek in de Oostelijke zóne. In Hessen kregen zij 142.478 van de 2.034.955 geldige stemmen. Dat is 7.9 procent, een jaar geleden be haalden ze bijna tien procent. NENNI TREEDT ALS LEIDER AF. Socialistische kringen in Rome hebben verklaard, dat Pietro Nenni, leider van de linkse Italiaanse so cialisten, die samen met de commu nisten aan de verkiezingen deelna men, als hoofdbestuurslid is afgetre den. Hij zou ook zijn functie van hoofdredacteur van het socialistische partijblad „Avanti"- hebben opgege ven. Basso, secretaris van de partij, heeft de ontslagaanvrage voor zich liggen, doch zou op een geschikt moment wachten om haar te publi ceren. Romita, de leider van een aparte groep linkse socialisten, heeft on middellijk een buitengewoon natio naal partijcongres geëist. Romita heeft verklaard, dat hy het samengaan van de links-socialis ten met de communisten in het volks front „een vergissing" achtte. Volgens het onafhankelijke Ro meinse blad Messagero zal presi dent de Nicola Donderdag aan de Gasperi mededelen of hij bereid is, zich voor een nieuwe ambtsperiode tot hoofd van de staat te laten kie zen. Daar de christen-democraten zo wel in de Kamer als in de Senaat de grootste partij vormen, is het vrijwel zeker, dat de Gasperi wederom pre mier zal worden. Het nieuwe parle ment komt op 8 Mei bijeen. De on der communistische leiding staande Kamer van Arbeid houdt zich op het ogenblik bezig met de mogelijkheid van een algemene staking. De actie moet dienen als protest tegen het op treden van de polite, die Maandag een onwettige demonstratie van door communisten aangevoerde par- tisanen heeft verspreid. Danktelegram Italiaanse Christen-Democraten aan de K.V.P. In antwoord op de verleden week door het bestuur van de Katholieke Volkspartij aan de Christen-Demo cratische Partij in Italië telegrafiscn gezonden gelukwensen, heeft de K.V. P. het volgende danktelgram ont vangen. Het is ondertekend door Piccioni, secretaris van de Italiaanse Christen-Democratische Partij, en luidt in zijn Nederlandse vertaling: „Onze levendige dank voor uw ge lukwensen. Laten wij onze overwin ning beschouwen als een bijdrage tot de verdediging van de christelijke beschaving en een triomf van de christen-democratische idealen in West-Europa. Hartelijk gegroet. (w.g.) Pioccioni). Bij de viering van het 25-jarig huwelijksfeest van het Eng. konings paar. Op weg naar de St. Pauls Ka thedraal een close up van het Eng. koningspaar. TWEE GEWONDEN BIJ VERKEERSONGEVAL. Kort voordat de deelnemers aan de ronde van Nederland de Simon Ste- vinkazerne aan de Rijksweg te Ede gistermiddag passeerden, is aldaar een ernstig ongeluk gebeurd. Een langs de weg staande militair liep plotseling de rijweg op om pam fletten die uit een in de stoet rij dende auto geworpen werden op te rapen. Een uit de richting Arnhem komenden motorijder, F. G. R., uit Utrecht, reed de militair aan. De ge volgen waren verschrikkelijk. De torrijder werd tegen de grond gewor pen en schoof met zijn gezicht en kele meters over de weg. Hevig bloe dend werd hij opgenomen en met een militaire Rode-Kruisauto naar het St. Elisabeth Gasthuis te Arnhem ver voerd. De militair liep een gebroken been en zeer ernstige hoofdwonden op. VOOR HET EERST sinds de bezet ting van Japan hebben de Ameri kanen met gewekl de orde moeten herstelen in de Japanse steden Kobeen Osaka door hun krachtdadig optreden een einde gemaakt aan hevige gevechen tussen Koréanen en Japanse politie-agenten. Meer dan negenhonderd Koreanen zijn gearresteerd. Verscheidene tientallen per sonen zijn bij de onlusten gewond. De relletjes zijn begonnen, toen vijf tienduizend in Japan wonende Koreanen het bureau van de Japanse gou verneur te Kobe bestonwden en deze dwongen de school weer te openen. De Koreaanse scholen in Japan zijn namelijk op regerinsbevel geslo ten, omdat zij zich niet hielden aan de onderwijswetten over het gebruik van Japanse Iceruoeken Zij zouden communistisch»1 propaganda voeren. De regering heelt daarop zeventig Koreaanse leiders gearresteerd, die 'ater bij nieuwe onlusten onder dwang weer werden vrijgelaten. Luitenant-generaal Eichelberger, commandant van het Amerikaanse achtste leger, heeft toen bevel tot arrestatie van de leiders gegeven. De meeste opstandige Koreanen zijn lid van de communistische Ko reaanse liga, die zich verzet tegen de verkiezingen, welke voor de Aime- rigaanse zóne van Korea in Mei zulr len worden gehouden. De rustige verkiezingsdag Hoe het stembiljet er uit zag Een luilekkerland en toch dood-arm De democratische vrijheid herwonnen De verkiezingsdag, met angst en beven tege moet gezien als een hoogtepunt van rumoer en lawaai, is de stilste dag geweest, welke wij ooit in Rome hebben beleefd. Je kon zonder le^ vensgevaar de Piazza Venezia het „Plein van Venetië oversteken. Er heerste een kloosterlijke rust in deze millioenen-samenlevihg; zelfs op de zetel van de communisten in de Via delle Botteghe Scure scheen iedereen naar de kerk te zijn. Deze Via luidt vertaald: de Straat van de Duistere Zaken; daar horen ze dus thuis ook. IN LANGE RIJEN STONDEN DE KIEZERS TE WACHTEN buiten de stembureaux, zonder dat er door propagandisten van welke partij dan ook nog enige moeite werd gedaan zieltjes te winnen zoals in ons land gebruikelijk is. We zijn hier en daar eens binnengewandeld zonder veel te beleven. In een bureau op de Aven- tijn kwam juist een oude mannen- en vrouwenhuis stemmen. Daar heb ben we even gesproken met de oud ste van het gezelschap, de 97-jarige Rosetta Conti, die luid verkondigde (want ze was wat dovig), dat ze aan de Democrazia Christiana haar voor keur had gegeven. „Waarom?" schreeuwden we haar in 't oor. „Perché?, perché?", riep Rosetta terug „omdat ik in vrede wil blijven met God!" Veel belangsteling hadden ook de kloosterzusters, welke hier de „le vend begravenen" worden genoemd, Prinses Juliana in de mijnen. Na een verblijf van twee uur in de mijn „Maurits" te Geleen, verlaat H.K.H. de mijn met de duidelijke sporen van het bezoek op het gelaat. De post heeft deze, verleden week Maandag door onze redacteur te Rome geschreven en verzonden brief ons gisteren bezorgd. Er worden echter verscheidene bijzonderheden betreffende de verkiezing medege deeld, die ook nu nog nieuw en interessant zijn. de strenge slot-zusters, die met neer geslagen ogen onder aanvoering van hun moeder-overste door de gangen liepen. Het is niet moeilijk te raden, hoe ze gestemd hebben. Signor De Gaspari (klemtoon op de a), de eerste minister, had, met zijn echtgenote zich eerst naar de St. Pieter begeven waar hij de H. Mis bijwoonde en te communie ging. Daarna ging hij zijn stemplicht op zichzelf vervullen, luid toegejuicht en opgevrolijkt (hij is tamelijk nors van uiterlijk) met een ruikertje wit te anjers, dat hem door een klein meisje werd aangeboden. De presi dent der republiek De Nicola vloog even heen en terug naar Napels om daar te stemmen. IN DE STAD ROME heeft van de 1.025.000 kiesgerechtigden meer dan 90 pet. gestemd. Ook in Italië bestaat stemdwang. Van degene, die niet stemt, wordt het aangetekend op zijn „bewijs van goed gedrag", nodig om een paspoort te krijgen. In Napels en Palermo, waar het nu en dan regende, waren de percen tages de eerste dag toch nog 70 en 71. Het eerste, wat door de radio werd rondgebazuind, was, dat het weer bijna overal goed was. Zelfs de Paus, die een speciaal informatiebureau op het Vaticaan had laten inrichten, had, volgens mededelingen in de krant, bijzonder veel belangstelling, '10e de weersomstandigheden in de 'erschillende gewesten waren. Z.H. :ent zijn volkje en weet, dat bij re- ^en de Italianen thuis blijven. |_f ET STEMBILJET ZAG ER **GRAPPIG UIT en leek wat op een verzameling lucifers-merken. Van iedere partij werd namelijk het her kenningsteken bij de lijst afgedrukt. van de Democrazia Italiana een -child met kruis, van de communis- ?n een ster met het portret van Ga- ibaldi, van de Fascisten een vlam, an de Republikeinen een esdoorn blad en zo meer. Deze verluchting van het stern-biljet was nodig, om- lat een deel der hooggeachte kiezers eri. kiezeressen, vooral in het Zuiden van Italië, niet lezen of schrijven kan. Er waren 92 van zulke plaatjes ter .oedkeuring voorgelegd, waarvan er I drie voor de regering onaanvaard baar waren, één wegens een onzede lijke voorstelling. Het is nauwelijks te geloven, dat de Italianen zo onverstandig zouden zijn, in groot getal naar het Oosten te stemmen. Zij leven, bij Nederland vergeleken, in een luilekkerland, waar alles en alles te krijgen is, dank de enorme Amerikaanse geld-in- pomperijen. Nog nooif heeft een land, dat een oorlog heeft verloren, zo weelderig kunnen leven als het Ita liaanse. Door maar één ding te noemen: ook in de volkswijken gaan de dames zeer modieus in lange rokken ge kleed! Er is ook wel grote armoede, maar deze heeft in een land als dit, waar sommigen het er erg makkelijk van nemen, altijd bestaan en zal ook wel altijd blijven bestaan. Een vergelijking te maken met onze manier van leven, is ondoen lijk. Wanneer men echter 's avonds door de uitbundig verlichte en met kleurige neon-reclames fantastisch geïllumineerde straten wandelt langs de etalages waar alle weelde en lek kernijen van deze wereld te koop liggen, krijgt men de (ook niet juis te) indruk, dat Italië veel rijker is dan Nederland. Maar het is rijkdom, niet eens geléénd, maar cadeau ge kregen. ZONDER HULP VAN DE AMERI KANEN is Italië het dood-arme land, wat het altijd, ook onder Mus solini, is geweest. Deze financiële af hankelijkheid is de bevolking bij de verkiezingen extra op het hart ge drukt door de aanplakbiljetten, b.v. door een heerlijk bruin brood, dat in twee ongelijke delen was gebroken; het kleinste was de eigen productie van Italië, verreweg het grootste een gave van Uncle Sam. Wanneer de verkiezingen goed zijn uitgevallen, is dat misschien eens deels aan deze vermaningen te dan ken, maar anderdeels toch ook zeker aanMussolini! Dat was de mening van vele aan zienlijke Romeinen, die wij op een ..thee" in het palazzo van een hun ner mochten ontmoeten. Zij waren allen tegenstanders van het Fascis me, maar bij gaven grif toe, dat, als tijdens het bewind van Mussolini aan de Italianen niet een behoor lijke discipline, en gevoel van natio nale eigenwaarde was bijgebracht, de zaken er nu veel somberder zou den voorstaan. De verkiezingsdagen hebben ongetwijfeld het complimen- teuse bewijs geleverd, dat het volk zich heeft leren beheersen. Gisteren waren we in de vroeger zo beroemde werkkamer van Musso lini een enorme zaal, van waaruit hij een doorkijk had op de ruines van het keizerlijke Rome met op de achtergrond de donkere massa vai het Colosseum. „Och" zei een van de gardes „we zouden Mussolini niet meer terug-wensen, maar het is een schande, dat hij vermoord is." Laten we hopen, dat het goede, dat Mussolini aan Italië heeft gebracht nog lang zal blijven nawerken, nu het volk zijn democratische vrijheid gelukkig herwonnen heeft. Democratie en vrijheid N een debat over de vraag: „Vrij heid ook voor hen, die de vrijheid belagen" tussen prof. dr F. Duyn- stee (KVP) en prof. dr A. Donner (AR) te 's-Gravenhage gehouden (wij ko men op dit interessante debat nog nader terug), maakte eerst genoemde katholieke hoogleraar ook enkele opmerkingen over het democratisch partij-wezen in het algemeen. Prof. Duynstee zeide van me ning te zijn, dat thans in grote partijen „te veel centraal bekok stoofd wordt" en velen „het som bere voorgevoel hebben: ik moet oppassen voor het partijbestuur". Dat doodt z.i. de lust om aan het partij leven deel te nemen Inderdaad ook wij hebben wel eens de indruk van een,, te veel cen traal bekokstoofd" gekregen! Als %e b.v. om een actueel geval te noemen constateren dat in het po litiek advies der K.V.P. voor de a.s. verkiezing verdienstelijke zittende Kamerleden naar achteren worden ge schoven, zonder dat iemand kan be vroeden welk algemeen belang 't ge wenst maakt, dat deze, en juist deze Kamerleden worden „gewipt", dan rijst by ons een onbehagelijke ge dachte op aan.... „bekokstoverij!" Aangaande de democratie in de partijen nam prof. Duynstee het voor beeld van de groep-Welter. Dat deze groep bestaat aldus ging spr. ver der is niet m strijd met de goede zeden .Men moet oppassen, een bepaalde visie op een partij te leggen! Want ten slotte staan partijen op principiële basis. Prof Duynstee vroeg zich af „of men goede vader landers, met lange en gewichtige er varing, in een hoek moet trappen?" Democratie eist inderdaad erken ning van, vrijheid woor minderhe den, ook in een partij, maar natuur lijk binnen de grenzen van de orga nisatorische eenheid. Het is goed, dat daaraan van ge zaghebbende zijde eens in duidelijke woorden wordt herinnerd. Bloemenfeesten te Noordwijk Noordwijk is thans zo goed als gereed wiet de voorbereidingen voor het eerste luistru/m van de befaamde bloemenfeesten, die Woensdag a.s. officieel een aanvang zullen nemen. Hun bekroning vinden zij in een bloemencorso op Zaterdag 1 Mei dat om 2 uur begint. Het bloemencomité ziet een lang durige propagandistische activiteit beloond met een levendige animo bij de burgerijen bedrij ven binnen en buiten Noordwijk om deel te nemen aan het leggen van bloemenmozaie- xen. Zo hebben de KLM, Philip*.. Droste, de Shell, Heiniken, Van Nel- Ie, Tielem3n en Dros, Bols en vele anderen 'bun gaven op dit gebied ontplooid. Ook voor het bloemen corso zijn reeds talrijke inschrijvin gen ook van buiten af ontvangen. Vrijdag zal dit corso worden voor afgegaan door een speciaal kinder corso. De winkelweek is reeds door burgemeester Van Berckel geopend. £m HoAAeUje... Bij onbeperkte concurrentie-vrij- heid blijven alleen over „de kapi- taalkrachtigsten, of, wat vaak het- zelfd is, degenen, die het minste menselijk gevoel en de meeste ge-J wetenloosheid aan de dag leggen." „Quadragesimo Anno".]

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1