S)e Gcicbe(Eou^<Mit Hoop op sociale opbouw en rust weergekeerd Haganah verovert Haifa Ook de Nord-Express mag niet meer rijden Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" VRIJDAG 23 APRIL 1948 39ste JAARGANG Nog steeds politieke verwikkelingen te Berlijn Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs £0.30 p. w., £1.30 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Een voorbarige verklaring IN de Eerste Kamer is gisteren ge debatteerd over de Indische be groting, welk debat het wordt nog voortgezet geen enkel nieuw gezichtspunt opende. AI1 es: herhaling en herhaalde herhaling. Een uitzondering moeten wij ma ken voor de mening,' die de voorzitter van de fractie Ier K.V.P. in de Eer ste Kamer, de heer Kersten, verkon digde: „Voor politieke samenwerking moet er een minimum-basis aan over eenstemming zijn op essentiële pun ten. Welnu, namens mijn fractie kan ik verklaren, dat zelfs dit minimum bij de anti-revolutionairen en bij de christelijk-historischen gehoord de door hun woordvoeders hier ge houden redevoeringen ontbreekt. Die redevoeringen op zichzelf kan ik allesbehalve bewonderen. Maar zij hadden althans één goed ding, dat zij de toestand op politiek gebied vol komen duidelijk maakten.'' Aldus de heer Kersten, die daarmee te ken nen gaf, dat de Katholieke fractie in onze Senaat geen kans meer ziet voor een zo brede basis, dat zij ook de twee door hem genoemde partijen mee het regeringskasteel zouden wil len zien bewonen. Deze mening is nieuw. In deze zin, dat van de zijde der K.V.P. tot nu toe nog met geen enkel woord is gezinspeeld op wat de heer Kersten hier meent te mogen verklaren. In tegendeel! Juist is meermalen de hoop uitgesproken, dat er na de ver kiezing een regering mogelijk zal zijn op e enbredere basis een hoop, die men klaarblijkkelijk niet ij del achtte We mogen de verklaring van de heer Kersten daarom niet beschou wen en waarderen als een verklaring van de Kath. Volkspartij. Zij is ook uitermate voorbarig Even voorbarig als nutteloos. Z.H. DE PAUS OVER DE VERKIEZINGEN f>IJ HEBT ZONDAG een dag meegemaakt, die als gedenkwaardig zal worden opgetekend in de annalen van de Italiaanse geschiedenis. Het gehele volk heeft blijk gegeven van een ernstig gevoel voor bur gerplicht en de hoop is weer opgelicht aan de Italiaanse hemel. De hoop, dat er rust za1 komen en dat de sociale wederopbouw van het land thans kan worden verwezenlijkt, hetgeen een noodzakelijke voor waarde is om aan allen en vooral aan de arbeiders en werklozen recht te kunnen doen." Aldus Z.H. de Paus in een verklaring aan de Ameri kaanse pers over de Italiaanse ver kiezingen De Paus vervolgt dan: „Deze dag heeft echter ook in ge heel Europa, ja in de gehele wereld het vertrouwen doen opleven. Uit al- He werelddelen bereiken ons berich ten, waarin ons medegedeeld wordt, hoe onze kinderen zich op dit gewich tige ogenblik eenparig en spontaan tot de oneindige God, de Heerser van alle volken, hebben gewend met de bede dat Hij Zijn zaak zou verdedi gen tegen de dwaling en de onrecht vaardigheid. Tot Hem richt zich ook ons vader lijk hart, bedroefd door het schouw spel van zoveren, die .in hun egoïsme of blindheid het pad bleven bewan delen dat slechts tot rampen voor lichaam en ziel kan leiden. Moge Hij door Zijn genade en liefde hun geest veriichten, opdat zij hun dwalingen inzien. Moge Hij het spookbeeld van het wantrouwen, of wat nog erger is, van de strijd, van De Engelsen beschermen slechts hun eigen belangen J7EN FELLE STRIJD is gisteren uitgebroken tussen Joden en Arabie ren in het gebied van Haifa. Strijdkrachten van de Haganah vielen de Arabische stad aan en de Arabieren vluchtten hals over kop naar het na burige Acre. De Joden bestormden de strategische stellingen der Ara bieren en namen ten slotte de gehele stad in bezit met uitzondering van de haven, waar de Engelsen zich hebben verschanst. De verliezen der Ara bieren moeten zeer hoog zijn. Op geisoleerde punten houden Arabische eenheden nog stand. Ook hebben Britse troepen zich ingegraven rond om Kings way, het voornaamste zakencentrum, dat tussen het Arabische en het Joodse stadsdeel in ligt. Haifa heeft 145.000 inwoners, van wie ruim 40 pet. Arabieren zijn. nieuw, volgen de zittingen van de Uno, gewijd aan Palestina, elkaar op, zonder ooit een noemenswaardig re sultaat op te leveren. De Zuid-Sla vische afgevaardigde maakte giste ren van de gelegenheid gebruik om een felle aanval tegen de Verenigde Staten te lanceren en bleef, evenals zijn Oekrainse en Russische collega's van mening, dat ondanks alles de verdeling van Palestina moet wor den uitgevoerd. ALS EEN LAWINE. De Joodse troepen hadden zich ge nesteld op de berg Carmel en zet ten van daar hun offensief in. Als een lawine stortten de mannen van de Haganah zich op de Arabische stellingen, liepen ze onder de voet en dreven de vluchtende Arabieren voor zich uit in de richting van de stad, waar Arabische vrouwen en kinderen reeds in paniek begonnen weg te treken naar Acre. De Arabieren deden weinig moeite om de stad te behouden. Hier en daar lieten zij in de huizen scherp schutters achter, maar het gros pro beerde zich in veiligheid te brengen. Slechts op enkele plaatsen wordt nog gevochten en de Haganah probeert wat orde in de chaos te brengen. In de havenwijk zitten de Engelsen ach ter hun mitrailleurs om zo nodig de haven te verdedigen, want die heb ben zij nodig voor de evacuatie van hun troepen. Zij nemen geen deel aan de gevechten en zullen alleen op treden, wanneer hun verbindingslij nen in gevaar worden gebracht. Alle telefoon- en telegraafverkeer met de rest van Palestina is verbroken. De enige verbinding wordt onderhou den door de radio-zenders van de Ha ganah. Het eerste wat de Joodse troepen deden, toen zij de stad had den bezet, was het aanbieden van een wapenstilstand aan de verslagen Arabieren. Deze moesten hun wapens inleveren en alle buitenlandse troe pen moesten uit Haifa worden ver wijderd. Of de Arabieren op de Jood se voorwaarden zijn ingegaan is niet bekend. De Arabieren zijn niet van plan, te berusten in de succesvole actie van hun tegenstanders. Zes Arabi- se regeringen zijn overeengekomen om hun troepen op 16 Mei in Pales tina te laten opruken, tenzij de Uno met een aanvaardbare oplossing voor de dag komt. Die zestiende Mei is niet meer dan een formule, want dagelijks over schrijden Arabische troepen de gren zen. Gisterochtend werd bekend ge maakt dat het Syrische leger bevel had gekregen om zich aan de gren zen te legeren, en enige uren later reeds vertrokken vier batterijen ar tillerie naar Palestina. Het offensief van de Haganah is al begonnen", zeggen de Syriërs, „en de toestand is te ernstig, dan dat wij kunnen wach ten op de evacuatie van de Britse troepen. De Arabieren worden ais honden afgeslacht en wij zullen on ze legers zenden, om hen te bescher men." DE UNO DISCUSSIEERT. Terwijl de gevechten honderden slachtoffers eisen, elke dag op- MIJNSTAKING IN FRANKRIJK. Ongeveer 130.000 mijnwerkers zijn in staking in het mijngebied rondom Rijssel in Noord-Frankrijk. De mijnwerkers stelen de eis, dat hun een rouwdag met doorbetaling van hun loon wordt toegestaan, in verband met explosie, die Maandag te Salaumines plaats vond. Zij eisen voorts betaling voor de dagen, waar op tengevolge van de ramp niet werd gewerkt, vol loon voor de ge wonden en een premie van 5.000 fr. voor de leden der reddingsploegen. In vele mijnen is het werk ten dele neergelegd, in andere geheel. het aanschijn der aarde wegnemen. Moge Hij indien de mensheid slechts in nederigheid inziet, dat Hij verlangt haar te helpen moge Hij verlenen, dat er een edelmoedige en broederlijke samenwerking tussen al le volken kome. Moge Hij' ons de waarachtige vrede verlenen en deze zeker en duurzaam doen zijn. Wij bidden tevens, dat de zegen van de hemel op u en uw dierbaren nederdale en u steeds begeleide". De paus legde zijn verklaring af naar aanleiding van een verzoek, dat twee dagen geleden door vertegen woordigers van drie Amerikaanse nieuwsdiensten tijdens een particu liere audiëntie tot hem was gericht. De verklaring is Donderdagmiddag op het bureau van Myron C. Taylor, de persoonlijke vertegen woordiger van president Truman bij de Heilige Stoel, binnengekomen, ter overhan diging aan de drie Amerikaanse cor respondenten. DE GASPERI DIENT TOGLIATTI VAN ANTWOORD De Italiaanse minister-president de Gasperi heeft gisteren op een pers conferentie geantwoord op de be schuldigingen van de communisten leider Togliatti „Togliatti heeft verklaard, dat de verkiezingen niet vrij waren en niet de wens van het volk uitdrukken. Dit zijn ernstige beschuldigingen uit de mond van iemand, die aan het hoofd staat van een grote parij. TogihatÉ zegt, dat de verkiezingen verloren zijn door drie oorzaken: ten eerste in terventie van het buitenland, ïért tweede bedreiging met oorlog uit het buitenland, ten derde beinvloe- ding en tussen komst van de kerk. Mijn antwoord luidt: Ten eerste heb de voedselcommissaris Ronchi naar Amerika gezonden om extra graan te verkrijgen, waarmede wij de periode tot aan het bergen van de nieuwe oogst zouden kunnen door komen. Hij slaagde en het komt mij voor, dat Amerika, wanneer het had willen doen zoals Togliatti suggereert het graan achtergehouden zou heb ben tot dat het wist wie het zou krijgen. Doch Ronchi kreeg het graan Wat het tweede punt betreft: Italianen hebben zeer wel begrepen het onderscheid tussen een imperia listisch Amerika, dat zou pogen Euro pa te overheersen door middel van oorHogsbedreigingen, en een Ameri ka, dat streeft naar heropbouw van Europa door samenwerking van gan ser harte. De suggestie van Togliatti, dat Ame rika atoombommen zou willen wer pen op zekere Italiaanse steden, is .zo verbazingwekkend, dat ik haar on beantwoord laat. Op de derde beschuldiging kan ik antwoorden, dat de door de kerk aangewende invloed louter van gees telijke aard was. De kerk heeft reeds geconstateerd, wat aan de geeste lijkheid en haar instellingen in an dere landen is overkomen en was dus met recht bezorgd over de toe komst ervan in Italië. De Kerk is overigens het voorwerp geweest van zeer krachtige aanvallen van de zij de der communisten en hande'de dus in grote mate uit zelfverdediging." Een grote menigte luistert te Ro me op het Piazza Colonna naar de uitslagen van de verkiezing. VERKIEZINGEN IN ITALIË VUURGEVECHT TE LUSCIANO BIJ NAPELS. Te Lusciano bij Napels is het gis teren tot een vuurgevecht tussen communisten en de politie gekomen, nadat de communisten, die over een geheime wapenopslagplaats beschik ten, hadden getracht de keric en an dere gebouwen in brand te steken, zo meldt een correspondent van Reuter. Een communist were' gewond en vijf gearresteerd. Een hoeveelheid wa pens en munitie werd in beslag ge nomen. GEEN OPENBARE MANIFESTATIES IN ITALIë. In een aan alle prefecten gezonden rondschrijven heeft het Italiaanse mi nisterie van binnenlandse zaken be vestigd, dat opei.bare manifestaties va npolitieke partijen ter viering van haar verkiezingsoverwinning verbo den zijn, evenals betogingen ter ge legenheid van de jaardag van de be vrijding van Italië op 25 April. Wat de bevrijdingsfeesten betreft, heeft de minister verenigingen van militairen en partisanen toestemming gegeven kransen bij de monumenten voor de gevallenen te doen leggen. Het organiseren van optochten is ech ter verboden. Besprekingen te Djokja BELANGRIJKE MATE VAN OVEREENSTEMMING. Uit het gisteravond door de Com missie voor Goede Diensten uitge geven communiqué blijkt, dat in financieel-economische commissie op verschillende punten een belangrijke mate van overeenstemming werd be reikt. Het verkeer, zowel van per sonen als handelsgoederen over de status quo-lijn zal worden hervat. Naar het communiqué zegt, zullen de eerste resultaten van de hervat ting van het verkeer spoedig merk baar worden. De republikeinse verte genwoordiger gaf uiting aan de hoop, dat de bestaande bepalinen voor het handelsverkeer spoedig zullen kun nen worden gewijzigd ten einde een versnelling van 't economisch verkeer te bewerkstelligen. Gisteren zijn Abdoelkadir, jhr. v, Vredenburgh, de sultan van Pontia- nak en Raden Tjakraningrat, verte genwoordiger van Madoera, uit Djok ja te Batavia aangekomen. DE KOUDE OORLOG VAN BERLIJN IN HET KADER van hun pogingen om de Westelijke geallieerden uit Berlijn weg te dringen hebben de Russen gisteren de mededeling ge daan ,dat de Nord-Express niet mag rijden voordat nieuwe regelingen zijn getroffen met de Sowjet autoriteiten. De Nord Express onderhoudt de verbinding van Berlijn met het Westen sinds 1945 en vervoerde staatsburgers van geallieerde mogendheden, die op verzoek van de Russi sche beambten him bagage en papieren moesten tonen. Deze Sow jet- maatregel zal de laatste schakel in het passagiersvervoer van Berlijn naar het Westen verbreken. De Franse autoriteiten treffen voor bereidingen om in verband hierme de bussen te laten rijden tussen Ber lijn en Brunswijk. Sinds begin April onderhouden de Engelsen een bus dienst op deze route. Generaal-majoor Herbert, de Brit se commandant van Berlijn, heeft het tegenhouden van postzendingen naar de Westelijke zones door de Sowjets „een unilaterale schending van een vierzijdige overeenkomst" genoemd. De Engelsen hadden sinds 7 April 6 keer vergeefs bij de Rus sische autoriteiten aangedrongen op intrekking van het verbod tot ver zending van postpakketen, zo zeide hij. De Sowjet-autoriteiten zouden de redenen hiervan niet openlijk dur ven noemen. Sinds het vervoer van postpakket ten uit Berlijn naar het Westen op 1 April door de Russen werd verboden, hebben 2500 ton pakketten zich in Berlijn opgestapeld. CONFISCATIE VAN FABRIEKEN IN SOWJET-SECTOR VAN BERLIJN. Naar vernomen wordt, is een aan zienlijk aantal fabrieken in de Sow- jet-sector van Berlijn gisteren ge confisqueerd door het door de Russen ingestelde beheersinstituut. Dit lichaam is belast met de inbeslagne ming en „ovedracht aan het volk" van industriële ondernemingen, die aan vroegere nazi's en oorlogsmisda digers behoren. RADIO-ACTIEF METAAL TEGEN KANKER. De voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, David Lilienthal, wiens ambtstijd juist weer met vijf jaar is verlengd, heeft president Truman op de hoogte ge bracht van de ontdekking van een procédé, waardoor sommige metalen radio-actief worden gemaakt. Deze metalen kunnen dan gebruikt worden bij de behandeling van kan ker op overeenkomstige wijze, als thans met het schaarse en dus kost bare radium geschiedt Het decreet van het Russische mi- litaire bestuur, dat de wettelijke basis van de confiscatie vormt, is voor de Russische zóne enkele dagen geleden ingetrokken, doch geldt klaarblijke lijk nog voor de Sowjet-sector van Berlijn. Regeringsjubileum H.M. de Koningin Naar wij vernemen, heeft de minis terraad het besluit genomen 31 Augustus officieel vast te stellen als de Nationale Feestdag, waarop het 50-jarig jubileum van de Koningin zal worden gevierd. De feestelijkhe den in Amsterdam zijn daarentegen vastgesteld op de dag der inhuldi ging, namelijk 6 September. Spinazie wordt vernietigd Men schrijft ons: Door het zonnige weer van de laat ste dagen is de spinazie dermate ge groeid, dat voor de aanvoer op de veurse veiling geen afzet gevonden kon worden. Voor een partij van 17.000 k.g. kon dan ook de mini mumprijs van 9 cent per k.g. niet be dongen worden, zodat 17.000 k.g. spi nazie aan vernietiging moest worden prijs gegeven. En nu staan wij feite lijk nog aan het begin van de groen- teoogst. Met angst vraagt men zich af waar het heen moet als over eni ge tijd het hoog-seizoen is aangebro ken en de kostbare producten van onze bodem door net overgieten met petroleum voor de consumptie on bruikbaar gemaakt worden. Alle huisgezinnen kunnen er van mee spreken, dat de dagelijkse uitgave voor groente abnormaal hoog is, zo dat het toch nu wel irriterend is, dat de groente moedwillig vernietigd wordt om de prijs voor de verbrui kers zo hoog mogelijk te houden. Al- lerwege hoort men van saneren. Hier is een terrein, waarop aan de ten he mel schreiende practijken ten spoe digste een einde gemaakt moet wor den. BEURSOVERZICHT. De daling, die de laatste dagen op de effectenbeurs te Amsterdam kon worden waargenomen, had gisteren geen verdere voortgang, doch van een flink herstel na de recente re actie was toen allerminst sprake en de gehele markt wekte de indruk van ongedecideerdheid. Bij de ope ning bestond er klaarblijkelijk eni ge vraag, ten minste kon dit wor den afgeleid uit het feit, dat de koer sen van de aandelen, welke voor de beurs als toonaangevend kunnen worden bestempeld, vrijwel" alge meen iets hoger waren dan de vori ge slotprijzen. Zo opende Koninklij ke op 330, bij een vorige slotkoers van 32714, Unilevers golden aanvan kelijk 294, terwijl Woensdag bij het slot 287 werd besteed. De Philips- aandelen waren met een koers 264 een 9-tal punten boven het vorige slot, terwijl de nieuwe Philipsaande- len 250 bedongen. Ook Scheepvaart Unies Amsterdam Rubbers en HVA waren iets hoger. Het duurde echter niet lang of de koersen liepen tame lijk scherp naar beneden. Koninklij ke reageerden tot 325, nieuwe Ko- ninkl. zakten in van 320 tot 316. De Philipsaandelen daalden van 264 tot 257, de nieuwe Philips van 250 tot 243 en Unilever van 294 tot 288. Op dit verlaagde peil werd echter goed weerstand geboden en kwamen ko pers in de marlet met het gevolg, dat de koersen weer snel naar bo ven liepen, terwijl bij het slot werd gehandeld op ongeveer het peil van de openingsprijzen, of zelfs nog een kleinigheid daarboven. Prolongatie 2 K procent. KERKNIEUWS. Z.H.Exc. de Bisschop van Haar- lem zal Dinsdag 27 April geen audiëntie verlenen. GROTE VALSE BONNEN-HANDEL ONTDEKT. Van 10 uur 's morgen tot 9 uur des avonds was het douanekantoor van Baerle Nassau te Amsterdam het to neel van justitiële bedrijvigheid. Vier Nederlanders en vier Belgen werden daar op scherpe wijze onder vraagd, tot zij eindelijk door de mand vielen en bekenden schuldig te zijn aan een zeer grote handel in valse distributiebescheiden. Het begon op 4 April, toen de Am sterdamse politie een 35-jarige koop man en een 47-jarige perser met hun respectieve echtgenoten, allen woon achtig in de Sint Anthoniebreestraat tte Amsterdam, arresteerde wegens "liet in bezit hebben van valse distri butiebescheiden. Reeds grote aantal len hadden zij in omloop gebracht textielcoupures ter waarde van 1000 punten, losse textielp. a 5 en 1 stuks, vleestoewijzingen van 100 rantsoenen en brandstoffenbonnen nummers 76 en 77. De gearresteerden bleken niet minder dan 75 a 80.000 textielbonnen en 1500 mud kolen te hebben ver handeld. Bij hun verhoor verklaarden zij de coupures gekocht te hebben van een Belg, die zij of in Tilburg of in België ontmoetten. Als naam van een der Belgen noemden zij een ze kere M. Hierop heeft de Belgische po litie vier Belgen aangehouden, die gisteren met vier Amsterdammers zijn geconfronteerd en tenslotte be kend hebben. Bij de gearresteerde Belgen bevond zich ook de drukker van de valse cou pures. De Belgische justitie zal voor de berechting van de vier Belgen zorg dragen op beschuldiging van benade ling ener bevriende mogendheid. De vier Amsterdammers vallen uiter aard onder Nederlandse jurispruden tie. Een groot aantal der distributie bescheiden kon worden achterhaald. BINNENLAND. De 58-jarige ambtenaar der Ne derlandse spoorwegen A. M. uit de Schagerlaan te Amsterdam, was be zig met werkzaamheden in de kelder van zijn woning, waarbij hij gebruik maakte van een electrische looplamp. Deze lamp bleek sluiting te hebben, zodat de man door de stroom werd getroffen en onmiddellijk overleed. De A.N.W.B. raadt houders van tijdelijke rijvergunningen aan zich tot de rijksverkeersinspectie van hun district te wenden, teneinde deze tij delijke vergunningen voor een defi nitieve telaten wisselen. Over enkele dagen zal in Ne derland de „Renault vier" personen- automobiel aankomen, waarvan de constructie afwijkt van wat tot nu toe op dit gebied werd gemaakt. De algemene studentenvereni ging Amsterdam is niet bereid aan de oprichting van studentenkorpsen bin nen de Nationale reserve med te wer ken, op grond van de overweging dat door deze speciale korpsen zeke re sociale tegenstellingen in het le ven zouden worden geroepen. Ter dood veroordeeld is door het Bijz. Gerechtshof te Arnhem de 25-jarige K. J. R., die als S.D.-be- ambte schuldig werd bevonden aan het doodschieten van een Eng. offi cier bij Vorden en van twee illegale werkers in Zutphen. £m tcaJiAeJktje,... Met de gedachten, waarmede de mens naar bed gaat, staat hij op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1