S)e CoidóeSoii/fca/rit De Gasperi's absolute meerderheid in de Kamer De overwinning van De Gasperi Italiaanse verkiezingsuitslag nog gunstiger dan gehoopt Churchill pleit voor eenheid in Europa De conferentie van Bogota Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WA AKIN OPGENOMEN „DE BURCHT" DONDERDAG 22 APRIL 1948 39ste JAARGANG No. 11371 Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs £0.30 p. w., 130 p. tnnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 KAMER VAN AFGEVAARDIGDEN: 148 Christelijke democraten 303 119 Volksfront 178 24 Rechtse socialisten 29 28 Nationaal bloc 15 8 Monarchisten 12 9 Republikeinen 6 7 ItalL soc. bew. 4 1 Andere partijen 5 |"\E UITSLAG der Italiaanse verkiezingen blijkt in de practijk nog gun- stiger te zijn uitgevallen dan de meest optimistische verwachtingen konden voorstellen. De partij van de Gasperi blijkt in de Kamer te kun nen beschikken over de absolute meer derheid der zetels; terwijl in de Se naat de meerderheid zó groot is, dat haast van een absolute meerderheid gesproken kan worden. Dat de Chr. Dem. een absolute meerderheid van zetels in de Kamer hebben, terwijl zij niet de absolute meerderheid der stemmen behaalden, is te danken aan het stelsel der evenredige vertegen woordiging, die, zoals bekend, gunstig is voor de grote partijen. SENAAT: Christelijke democraten Volksfront Rechtse socialisten Nationaal bloc Monarchisten Republikeinen Onafhankelijken Ital. soc. beweging Voor de Kamer zijn er nog 22 zetel s te verdelen. Dat zal vermoedelijk aldus geschieden: Chr. dem. krijgen er vier bij, Volksfront vier. Rechtse socialisten vier, Nationaal bloc drie, Monarchisten twee, Republikeinen drie, Ital. soc. bew. twee hoogste eisen tot sociale rechtvaar digheid voor het Italiaanse volk te bevredigen". Het volk verwacht een actie tegen werkloosheid en een programma van landbouwhervorming. „Dit alles zal uitgevoerd worden, doch op één ab soluut noodzakelijke voorwaarde- handhaving der vrijheid, eerbied voor de vrijheid en een geest van onafhan kelijkheid. Het Italiaanse volk moet vrij zijn, over zijn eigen lot te beslis sen. Ons doel is vrijheid van politieke partijen, vrijheid van vergadering, vrijheid voor de vakverenigingen dit alles alleen beperkt door eerbied voor de vrijheid van anderen en dopr openbare orde. Onze democratie moet een buitenlandse politiek voeren, die economische samenwerking met vol ken, die sterker zijn dan wij zelf. en solidariteit met alle vrije en democra tische volken ter wereld aanmoedigt", aldus de Gasperi. TEGEN ATOOMBOMMEN KON TOGLIATTI NIET OP! Palmiro Togliatti, de leider der Italiaanse communisten heeft in een interview met de „Nnita", het blad van zijn partij, verklaard, dat de verkiezingen in Italië niet vrij zijn geweest. „De interventie varieerde van bedreigingen tot uithongering van ons volk tot bedreiging met oor log en, ongelooflijk als het moge klinken, gebruik van atoombommen tegen zekere plaatsen en provincies, wanneer daar in meerderheid op het Volksfront gestemd zou worden", al dus Togliatti. Togliatti verklaarde voorts uit drukkelijk, dat de communisten niet van plan waren tot geweld over te gaan. DUITSE GENERAALS NAAR DUITSLAND TERUG. De Britse minister van oorlog heeft medegedeeld, dat de Duitse gene raals, van 70 tot 80 jaar, op 13 Mei zullen gerepatrieerd worden. De generaals, bevelhebbers van een leger, zoals veldmaarschalk von Rundstedt en veldmaarschalk von Mannstein, zullen „in hun eigen be lang" in Engeland blijven. Generaal Kurt Dittmar, gewezen commentator van de Duitse radio, zal naar Duitsland terugkeren. SAMENZWERING ONTDEKT IN PARAGUAY. Officieel is te Asuncion, in Para guay, „de ontdekking van een com munistische samenzwering, in overleg met elementen uit politieke partijen" bekend gemaakt. De politie heeft na onderzoek kun nen uitmaken, dat deze communisti sche elementen er in geslaagd waren, zich bij de „regeringspartij Colorado" in te dringen. Ook is er communisti sche infiltratie bij de politie vastge steld. Onder de talrijke gearresteerde personen bevindt zich een politie-offi- cier. Katholieke vrouwen te Utrecht bijeen Het Volksfront dreigt te scheuren Het tweede feit van belang is de dreigende scheuring van het Volksfront. Giuseppe Romita, de vroegere mi nister van Binnenlandse Zaken, die tot nu toe lid geweest is van de in het Volksfront opgenomen Socialistische Partij van Nenni, heeft nu aan de dagbladen copiën overhandigd van een brief, die hij Maandag na de slui ting van de stembureauJc, maar vóór de publicatie van de eerste verkie zingsresultaten aan de leden van de partij heeft geschreven en waarin hij deze uitnodigt voor een bijeenkomst op 25 April, ten einde de nodige maatregelen te nemen, om de onaf hankelijkheid van de partij te her winnen. Volgens politieke waarnemers is het duidelijk, dat na deze vergadering na korte tijd een nieuwe breuk zal ontstaan in de reeds gedunde gele deren van de uiterst linkse partij van Nenni. ZENUWACHTIGE STEMMING TE MILAAN. Te Milaan hadden Dinsdagavond op een plein enige schermutselingen plaats. Volgens de communistische bladen kwamen neo-fascisten het plein op, beledigden communistische sprekers en trachtten hen te dwingen hun insignes af te nemen. De com munisten verweerden zich en de po litie kwam tussenbeide en arresteer de ongeveer 24 personen, aldus deze bladen. Volgens niet-communistische bla den was het een groep communisten uit Sesto San Giovanni, die het plein opkwam, niet-communistische spre kers beledigden en een gevecht ver oorzaakte, waarna 24 personen wer den gearresteerd. Ook voor het gebouw van de „Uni- ta" te Milaan moest de politie de or de herstellen. Voorts is te Milaan brand uitgebro ken in het hoofdkwartier van de com munistische partij. Een grote politie macht was op de been. En men meen de reeds met een aanslag op het com munistische hoofdkwartier te doen te hebben. Het geval bleek echter ge heel onschuldig te zijn. fHët was slechts een automobilist, die benzine -wilde tanken en per ongeluk brand veroorzaakte. Om erger te voorkomen hééft de minister van binnenlandse zaken, Mario Scelba, de demonstra tie verboden, welke Zondag 25 April te Milaan moést plaats hebben onder auspiciën van het Volksfront „ter be vestiging van de democratische een heid in het land" DE GASPERI SPREEKT. Gisteren heeft te Rome de leider dér Christen-Democraten, de Gasperi, in het openbaar het woord gevoerd voor een grote menigte. De Gasperi zeide onder meer: „De Christen-De mocraten hebben geweten, hoe recht en orde tijdens de verkiezingen te verzekeren en zullen weten, hoe de Nu de coomunisten en de linkse socialisten in Italië verslagen zijn, zal de uitbreiding van de Westelijke Unie tot Italië Zaterdag reeds worden be sproken, wanneer de permanente or ganisatie te Londen haar eerste ver gadering houdt, aldus verneemt Reu ter. Op het Britse ministerie van bui tenlandse zaken wijst men erop, dat Italië opgenomen kan worden mits er geen communisten in de regering ko men. Bij het Brusselse pact is de moge lijkheid opengelaten, dat andere le den zullen toetreden, mits alle par tijen het daarover eens zijn. Geen vrede bij communistische overheersing ■W7INSTON CHURCHILL heeft Woensdag in een rede tot de vrouwelijke leden der conservatieve party verklaard, dat er geen duurzame vre de in Europa zal zijn, zolang de landen in Midden- en Oost-Európa zich onder de Aziatische, imperialistische en communistische druk zouden be vinden. Ik hoor iedereen zeggen, aldus Churchill, dat er een eind moet komen aan de Russische agressie en intriges. Tot hier toe en niet verder is een uitstekend besluit, doch wij moeten onszelf geen rad voor de ogen draaien. De vrede kan men niet handhaven zolang deze toestanden blijven bestaan. Hij pleite opnieuw voor Europese eenheid. Er is geen hoop voor de wereld, tenzij de volkeren van Europa zich verenigen om hun vrijheid, hun cul tuur en hun beschaving, die op de christelijke zedeleer gegrondvest zijn, te verdedigen. De welvaart kan niet herleven, tenzij zij elkaar tot het uiterste helpen en de leven-gevende stroom van hulp, die van de overzij de der oceaan naar ons toestroomt, op de beste wijze aanwenden. Volgens Churchill liet een defensief verbond tussen de landen van West-Europa zich niet denken zonder steun der Verenigde Staten. Engeland, Frankrijk en de landen van West-Europa hebben, zo zei hij. een wederkerige hulporganisatie ge vormd, die weldra veranderd kan worden in een wederzijdse defensieve organisatie, waarin de macht en de autoriteit van de Verenigde Staten de beslissende factoren zullen vor men. Italië, dat door de geallieerden be vrijd is van het fascistische dictator schap van Mussolini, heeft, althans voorlopig, weten te ontkomen aan het bolsjewistische dictatoriale bewind van Stalin, aldus Churchill. Het land herneemt nu zijn plaats in de rijen van de grote Europese mogendheden in plaats van, als zovele ongelukkige landen, gedoemd te zijn om samen met de beer in zijn kooi te leven. Ook een jubileum GEEN REDEN TOT JUICHEN. Voor de honderdste keer in vijf tien maanden zijn gisteren de plaatsvervangers van de Grote Vier bijeen geweest om te pro beren iets terecht te brengen van het Oostenrijkse vredesverdrag. En voor de honderdste keer gin gen zij weer uiteen, zonder noe menswaardig resultaat te hebben bereikt. De Engelse gedelegeerde zei: Mijn regering vindt, dat deze ge- -^enheid zich minder goed leent "u- een feestelijke herdenking. EEN ANTI-COMMUNISTISCHE VERKLARING. Chili, de Verenigde Staten, Brazi lië, en Peru hebben een ontwerp- verklaring tegen het communisme ge tekend .welke zij voornemens zijn bij de Pan-Amerikaanse conferenite in te dienen. Daarin wordt o.m. verklaard: „De Amerikaanse republieken zijn er van overtuigd, dat het internationale communisme, geleid door een der buitenlandse regeringen of door groe pen of individuen in het buitenland, een agressie-instrument is met im perialistische doelstellingen en dat het een bedreiging vormt voor de vrije democratische en republikeinse instellingen". Zij zijn er verder van overtuigd, dat het communisme kan leiden „tot onderwerping aan buiten landse mogendheden, gepaard gaan de met burgeroorlogen, onlusten en economische instabiliteit. Zij besluiten 1) een politiek te voeren om de le vensstandaard der volkeren te ver beteren; 2) zich te verenigen om de methoden te veroordelen van ieder totalitair systeem^ en in het bijzonder van de communistische methoden; 3) op hun grondgebied alle maatregelen te treffen om de activiteit te beletten van regeringen of buitenlanders, die door propaganda een aanslag kan be. ZEVENDE WETHOUDER TE AMSTERDAM. Gistermiddag benoemde de ge meenteraad tot zevende wethouder mr. J. J. van der Velde (P.v.d.A.) met 26 stemmen. De heer P. Fabér (P. v.d.A.) kreeg 1 stem. De C.P.N.-fractie en mevr. Heyer- mans (onafhankelijk) hadden voor de stemming de zaal verlaten. Zoals men weet, heeft deze verkie zing van een zevende wethouder tot doel, om werkzaamheden van de com munistische wethouders over te dra gen op andere leden van het college van B. en W. tekenen op het zelfbeschikkingsrecht der volken, of die er toe strekt hun instellingen omver te werpen en on lusten te verwekken. 4) over te gaan tot uitwisselen van inlichtingen over deze activiteit. SLACHTOFFERS TE BOGOTA. Het Amerikaanse Rode Kruis deelt mede, dat, volgens officiële ge gevens de revolutie in Columbia 1.500 doden en ongeveer 3.000 ge wonden heeft gekost. Te Bogota zijn 1.200 personen om het leven geko men. De koloniale bezittingen op het Westelijk halfrond. Op de Pan-Amerikaanse conferen tie te Bogota is Woensdagavond be sloten, dat een uit 9 landen bestaan de werkgroep het vraagstuk van de koloniale bezittingen op het Weste lijk halfrond zal onderzoeken. HET VERKEER IN OOSTENRIJK. Het verkeer van Britse troepen tus sen de Britse zóne van Oostenrijk en Wenen, en ook het postverkeer met bestemming naar Wenen, wordt niets meer in de weg gelegd na het protest van de Britse hoge commissaris in Oostenrijk bij de Russische autoritei ten, zo verklaarde Bevin gisteren in het Lagerhuis. Tussen doen en zeggen RUSSEN GAAN TÓCH CONFISKEREN. Maarschalk Sokolofski, de Russi sche opperbevelhebber in Duitsland, heeft vorige week verklaard, dat in het Duitse gebied, dat door de Russen is bezet, geen bezittingen meer zullen worden geconfiskeerd. Gisteren kregen echter veertig bouwmaatschappijen, die haar hoofd kwartieren in de Britse, Franse en Amerikaanse sectoren van Berlijn hebben, brieven van het Russische militaire bestuur, met de mededeling, dat al haar eigeildommen in het door de Russen 'bezette gebied zijn gecon fiskeerd. Er werd zelfs een soort re den opgegeven: „Op grond van arti kel 124 van dé Russische bestuufsbe- palingen". Dit heeft betrekking op de confiscatie van bezittingen, die aan ex-nazi's en oorlogsmisdadigers toe behoren. Onder de eigendommen bevinden zich bouwmaterialen voor steigers van verscheidene soorten en rails van klein formaat. De Palestijnse puzzle AMERIKA VERZOEKT ENGELAND TE BLIJVEN. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Robert Lovett, heeft gisteren bekend gemaakt, dat de Verenigde Staten een verzoek tot de Engelse regering hebben gericht om opschorting te verkrijgen van de voorgenomen terugtrekking der En gelse troepen uit Palestina. SLAG OM HAIFA IS BEGONNEN. Nadat gisteren de Britse troepen uit een groot gedeelte van Haifa wa ren teruggetrokken, brak onmiddel lijk een zware strijd uit tussen Jo den en Arabieren. Beide partijen proberen 'de stad in handen te krij gen. Onder het motto: „Wat is onze taak in deze tijd", hield de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging haar eerste grote landdag te Utrecht. De opkomst was overweldigend. Vele vrouwen brachten het offer van zeer vroeg van huis te gaan, om de H. Mis; bij te wonen, die tot het welslagen van deze dag in de St. Augustinuskerk werd gecelebreed. Daarna werden in Tivoli sectie-ver gaderingen gehouden voor arbei dersvrouwen, boerinnen en vrouwen uit andere standen. De opkomst van de eerste categorie was zo groot, dat hiervoor de grote vergaderzaal gere serveerd moest worden Mej. M. de Poorter, landelijk leidster van de K. A. V., schetste de taak van de ge- h,uwde vrouw als echtgenote en als moeder, doch wees er op, dat ook de ongehuwde vrouw idealen heeft. De heer Dré de Wolf, secretaris van de K. A. B., sprak over de gewichtige rol van de vrouw bij het dienen van de belangen van het arbeidende Volk. Gistermiddag had een algemene vergadering plaats, die werd opge luisterd door de aanwezigheid van Z. Em. Joh. Kardinaal de Jong. Mej. A. Nolte gaf antwoord op de vraag: „Wat vraagt Nederland van ons", waarna mevr. de KortLuycx de vraag: „Wat vraagt de Kerk van ons", aan de orde stelde. Z. Em. Joh. Kardinaal de Jong, tot de aanwezigen het woord richtend, wees op de grote bijdrage, die spe ciaal de vrouw kan leveren tot het terugbrengen van Christus en Zijn beginselen op de plaats waar zij be horen. Deze landdag accentueert deze taak bijzohder, aldus de Kardinaal. De katholieke vrouwenbeweging heeft niet alleen de goedkeuring der Tijdens de vergadering der Land. Kath. Vrouwenbeweging: spreekster mevr. de Kord-Luykx (pres. Land. K.A.) aan tafel voor de microfoon Z. E. Kardinaal de Jong. Nieuwe missie-bisschop voor Kisumu Terwijl de bisschopswijding van de Friese mgr. N. Hettema nog vers in het geheugen ligt en terwijl op 14 April Soest getuige was v. d. congre gatie van mgr. G. Wantenaar werd binnen eert iaar tijd de derde nieuwe missie bisschop uit de Mill Hill fathers door de Heilige Stoel gekozen Ditmaal werd gekozen father F. R. Hall, die het bericht van uitverkie zing ontving in het missiehuis te Roosendaal, waar hij sinds jaren de functie van director-spiritus waar neemt. De nieuw gekozen bisschop, een Engelsman, werd op 30 Novem ber 1902 geboren te Burnley in Enge land. Hij werd priester gewijd te Mill Hill op 29 Juli 1929 en vertrok dat zelfde jaar naar het missiege bied, waarover hij nu als apostolisch vicarus het bestuur zal overnemen Hij is opvolger van de Nederlandse bisschop mgr N. Stam, die na ruim 46 jaren missie-arbeid in Afrika naar Nederland terugkeerde. Vanaf 1937 verbleef mgr Hall in Nederland Door de Duitse bezetters werd hij in 1940 geinterneerd en verbleef hy tot 1945 in verschalende kampen in Duitsland Na de oorlog keerde hij weer naar Roosendaal terug. DE K.V.P. WENST DE CHRISTELIJKE DEMOCRATISCHE PARTIJ GELUK. Door de K.V.P is volgend tele gram verzonden aan de Chr. Demo cratische Partij in Italië: De Nederlandse Katholieke Volks partij wenst U van ganser harte ge luk met schitterende overwinning in Van de hellingen van de berg Car- j strijd voor Christelijke beschaving en mei werd hard geschoten. I vrijheid van Europa kerkelijke overheid, maar deze is dankbaar voor de krachtige steun, in deze stormachtige tijd van de katho lieke vrouwenbeweging ondervon den. Het is voor de kerkelijke over heid een vreugde te kunnen consta teren, aldus Kardinaal de Jong, dat haar oproep door de katholieke vrou wenbeweging is gehoord en met gro te geestdrift is ontvangen. De katho lieke vrouw kan haar liefde en toe wijding in dienst stellen van de mensheid. Een landdag als deze kan daartoe veel bijdragen, wat blijkt uit de onderwerpen op de sectiever gaderingen en uit de inleidingen van deze middag. De katholieke vrou wenbeweging is bereid alle krachten te geven, de goede strijd 'c strijden en in vertrouwen op elkanders steun te blijven voortwerken. De Kardinaal bracht daarvoor dank aan de leid sters. Hij riep Gods zegen af over haar werk. Het slotwoord werd gesproken door rector A. J. Scheermakers, gees telijk adviseur van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging Koninklijke belangstelling MEJ. GELDENS BEZOCHT „SCHOOLSTAD". Gistermiddag bracht mej. J. C. M. M. Geldens, secretaresse van H. M. de Koningin, namens Hare Majesteit een bezoek aan de tentoonstelling „Schoolstad" te 's-Gravenhage. Zij werd ontvangen en rondgeleid door mgr. dr. Th. Verhoeven, directeur van het R.K. Centraal Bureau voor onderwijs en opvoeding. Met zeer grote belangstelling nam mej. Gel dens kennis van het tentoongestelde. Mgr. Verhoeven verzocht haar zijn dank over te brengen aan H. M. de Koningin, die mej. Geldens had af gevaardigd naar de tentoonstelling. Tevens verzocht hij haar de Konin gin te bedanken voor de grote be langstelling, die zij gedurende haar regering ook voor het bijzonder on derwijs heeft getoond. Na de rondgang van enige uren heeft mej. Geldens een demonstra tie bijgewoond, waarbij het mogelijk bleek om doofstommen te laten mu siceren en dansen. Hiervan was zij zeer onder de indruk. Bij haar vertrek dankte mej. Gel dens mgr. Verhoeven voor de har telijke ontvangst en beloofde haar bevindingen uitvoerig aan Hare Ma jesteit over te brengen. Wij vernemen nog, dat tot en met gisteren ongeveer 90.000 personen „Schoolstad" hebben bezocht. Van daag wordt de tentoonstelling ge sloten. PRINSES BEZOEKT DE BLOEMEN VEILING TE AALSMEER. Het wao een teleurstelling voor de honderden Aalsmeerders, die zich gisterochtend voor de bloemenveiling hadden opgesteld, dat het verwachte bezoek van mevrouw Roosevelt niet doorging. Om kwart over acht werd van het paleis Soestdijk telefonisch medegedeeld ,dat/ mevrouw Roosevelt nog des ochtends naar Londen zou vliegen. Op Soestdijk had men ech ter begrepen, dat dit wel een zeer grote ontgoocheling voor Aalsmeer moest zijn en daarom besloot prinses Juliana de bloemenveiling alleen te bezoeken. Om half elf arriveerde de prinses, gekleed in een grijs mantel pak en 'n kleurige satijnen hoofd doek, vergezeld door haar secretares se, mej. mr. Sneller en mr. J. C. ba ron Baud voor de veiling, waar zij met een prachtig bouquet anjers werd ontvangen door de echtgenote van de burgemeester van Aalsmeer. De prinses maakte een rondgang dooi de hallen langs de enorme hoeveelhe den seringen, rozen en tulpen, waar bij de Aalsmeerse schooljeugd haar luide toejuichte. NIEUWE BONNEN. Elk der volgende bonnen geeft r.echt op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 804 331 melk 5 liter melk 333 melk 7 liter melk 336 vlees 100 gram vlees 337 vlees 300 gram vlees 338, 339 boter 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 352 alg400 gram brood of 1 rantsoen pudding poeder, vermicelli e.d. 354 alg200 gr. brood (gel dig t.m. 1 Mei) 356 alg1600 gr. brood (gel dig t.m. 1 Mei). 357 alg50 gram thee 358 alg250 gram kaas of 312^ gram korstloze kaas 359 alg125 gram koffie 343 reserve 800 gram brood (gel dig t.m. 1 Mei) 346 reserve 400 gram brood (gel dig t.m. 1 Mei). BONKAARTEN KD, KE 804. 833 melk 12 liter melk 836, 837 vlees 100 gram vlees 838 boter 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 839 boter 125 gram boter of margarine of 100 gr. vet 852 alg400 gram brood of 1 rantsoen puddingp., vermicelli e.d. 854 alg200 gr. brood (gel dig t.m. 1 Mei). 856 alg. 400 gr. brood (gel dig t.m. 1 Mei). 858 alg100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 843 reserve 400 gr. brood (gel dig t.m. 1 Mei). BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD, MD, MF, MG, MH 804 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). Geldig zijn de bonnen van strook D. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 23 April worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 26 April mag worden ge kocht. MATZES EN TOAST BONVRIJ. Met ingang van heden zijn matzes en toast zonder bon verkrijgbaar. De vervaardiging van deze producten is beperkt, zodat het niet mogelijk is ongelimiteerde hoeveelheden te ko pen. £en (coJiAe.itje.... Het is zo gemakkelijk in schone en ontroerende taal te spreken over de Christelijke l'iefde; en het kan zo moeilijk zijn, die deugd te be oefenen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1