S)e &2tdóeSou/fca/iit Italië verdedigt zijn vrijheid tegen communisme ISMS m1 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" DINSDAG 20 APRIL 1948 39ste JAARGANG No. 11369 Zelfs de Gasperi verrast door zijn succes Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 VOORLOPIGE CIJFERS TONEN NEDERLAAG VAN VOLKSFRONT Rome in enthousiaste stemming |"Ve tot nu toe bekend geworden gedeeltelijke cijfers van de stemming in Italië laten een grote meerderheid voorspellen voor de Christen-De mocraten, de partij van de Katholieken. Dit geldt zowel voor de Senaat als voor de Kamer. Slechts in Modena, Pisa en, Capri heeft het Volksfront van communisten en Nenni-socialisten de leiding. De gunstige resultaten van de verkiezingen worden algemeen toegeschreven' aan de zeer goede opkomst der kiezers. In sommige districten is zelfs door 99% der stem gerechtigden gestemd. De stemming is ordelijk verlopen en men hoopt, dat ook na het bekend worden van dé officiële uitslag het resultaat zonder ongeregeldheden zal worden aanvaard. Mario Scelba, de Italiaanse mi nister van binnenlandse zaken, heeft tegenover journalisten verklaard: „Het is uitgesloten, dat de Christen-Democraten de communisten zouden uitnodigen tot deelneming aan de re gering". zodanig, alsof een grote overwinning van de Christelijk Democratische par tij reeds verzekerd was. Inderdaad spraken alle uitslagen van een grote en soms vernietigende nederlaag van het Volksfront. De voor de regeringspartij gunstige re sultaten werden met luid gejuich ont vangen en men zag mensen op straat elkaar omhelzen van vreugde. Uit de later op de avond beschik bare cijfers, die nochtans nauwelijks als betrouwbare maatstaf kunnen galden, daar de uitslagen van de meestal buiten het centrum gelegen arbeiderswijken veelal nog niet be kend waren, bleek, dat de Christen- Democraten te Rome het Volksfront met ongeveer 50 pet. overtreffen, het geen met de meest optimistische ver wachtingen van de regeringspartij overeenstemt. Het zelfde kan gezegd worden van Milaan, vanouds een rood centrum, en van een aantal ste den in diverse delen van het land. Het Volksfront heeft te Rome slechts in acht districten het hoogste stemmenaantal kunnen halen. De feestelijke stemming, die gister avond te Rome heerste, werd niet door incidenten onderbroken en de arrestaties, die de grote politiemacht van minister Celba heeft moeten verrichten, beperken zich volgens het uitgegeven communique tot arresta ties van communisten in diverse ste den wegens fraude aan stembureaux. Het rode Noorden verbleekte In sommige kringen te Rome was men bevreesd, dat de klaarblijkelijke nederlaag voor links in het Noorden misschien geweldpleging zou uitlok ken. Een officieel communique van het ministerie van binnenlandse za ken verklaart echter, dat de regering geen speciale maatregelen heeft ge nomen. Berichten, volgeqs welke het kabinet een speciale bijeenkomst zou hebben gehouden voor bespreking van een ontdekt complot tot opstand, werden in het communiqué tegenge sproken. Toch is er alle reden om te veron derstellen, dat de communisten te leurgesteld zullen zijn over de stem ming in het Noorden, want de uitslag is daar geheel anders uitgevallen dan men algemeen verwacht had. In de industrie-centra, zoals Turijn en Mi laan, had men op een stefke commu nistische meerderheid gerekend, doch de Christen-Democraten van de Gas peri bleken er ruim 50 meer stem men te hebben behaald dan het Volksfront. De partij van Saragat, de socialisten die tegen samenwerking met de communisten zijn, kon ook een onverwacht groot succes boeken. In een stad als Milaan bijvoorbeeld slaagde het Volksfront er volgens de laatstbekende resultaten niet; in tweemaal zoveel stemmen te behalen als de Saragat-socialisten. De onafhankelijke meldt: „Christen-Democraten hebben veruit de leiding" en zegt in zijn hoofdartikel: „Er valt weinig te zeg gen. De cijfers spreken voor zichzelf. Vrijwel overal is het Volksfront ver slagen en, boven alje verwachting, vrijwel overal hebben de Christen- Democraten een onverwacht grote overwinning behaald. Er zijn vele re denen voor, doch het is genoeg te zeggen, dat het Italiaanse volk zijn vast besloten en radicale oppositie te gen het communisme wilde tonen." BRALLENDE TAAL DER VOLKSFRONTERS. De vraag is nu maar, hoe de com munisten hun nederlaag zullen op nemen. Ofschoon zij de beschuldiging met kracht hebben tegengesproken, is de veronderstelling tocli wel grond, dat de communisten zullen trachten om het zó voor te stellen, alsof zij in werkelijkheid een grote overwinning hebben behaald en de cijfers voor vervalst zullen verklaren, indien deze een ander resultaat laten zien. De manier, waarop zij met een stalen gezicht nu reeds een „over winning van het Volksfront" aankon digen, wijst in deze richting. Zo noemt het communistische blad „Nnita" de eerste uitslagen, met kop pen over acht kolom, een „grootse bevestiging van het Volksfront. In zijn hoofdartikel zegt het blad: „De eerste details der uitslagen laten reeds toe te verklaren, dat het Volks front grootse weerklank heeft onder vonden in het gehele land. Het reac tionaire plan ter isolering van het Volksfront van de grote massa en wegdringing ervan naar de rand van het politieke leven, heeft gefaald. Overal in Italië verschijnt Volksfront als een grote politieke for matie, welke de weg verspert aan de reactionairt en conservatieve mach ten rond de Christen-Democraten. De overwinning van het Volksfront is gelegen in het falen van het provo catieplan, van de terreur- en alarm campagne van de machten, die Italië in een burgeroorlog willen storten. Slechts één ding hééft de verkiezin gen bedorven: de oneerlijkheden van de Christen-Democraten." BEVOLKING VAN ROME JUICHT. Grote massa's blokkeerden in een ommezien de hoofdstraten van Rome, toen omstreeks zes uur gisteravond de eerste gedeeltelijke uitslagen door de luidsprekers werden bekend ge maakt. Hoewel de hedenavond be schikbare uitslagen nog slechts een •eer klein percentage van de 24 mil- oen uitgebrachte stemmen uitma- "i, was de stemming onder de massa kondïgen, publiceerde de Volksfront- pers hedenochtend zegemaren eh promoveerde zij het Volksfront tot de sterkste partij. Hoewel de aanhang der andere partijen vergeleken bij de twee gro te in het niet verzinkt, is het toch opgevallen, dat de neo-fascisten in Rome en ander steden een aanzien lijke aanhang hebben teswyï de mo narchisten in Zuid-Italië op bepaal de successen kunnen wijzen. Al de ze cijfers hebben betrekking op de verkiezingen voor de Senaat. In middels is ook de telling van de stemmen voor de Kamerverkiezing begonnen.Hier kan het resultaat misschien enigszins afwijkend zijn, daar de stemplicht voor de Kamer, vier jaar vroeger begint en hierbij de stem van de jeugd dus meer tot uitdrukking komt. De laatste uitslagen voor de Kamer verkiezingen voor Rome, Betreffen de 800 van de 1437 stembureaux luid den vanmorgen: Christen-Democraten 274.873 Volksfront 124.434' Sociale Beweging 29.487 Republikeinen 25.912 Monarchisten 13.808 Nationaal Bloc 10.560 De officiële uitslag van de Senaats verkiezing te Rome, betreffende 1418 van de in totaal 1437 stembureaux, is als volgt: Christen-Democraten 402.410 Volksfront 199.284 Republikeinen 52.233 Sociale Beweging .41.474 Nationaal Bloc V 4. W Hedenmorgen te zeven uur heeft het ministerie van binnenlandse za-i ken de volgende officieuze uitslagen bekend ge korte meditatie van een van de jeugdleiders meditaties, die afge stemd waren op de verkiezingen, op moed en vertrouwen in Christus. Na zo'n toespraakje trok ieder zich even terug achter een kolom of op de trap pen om voor zichzelf te overwegen. Dan begon de wandeling opnieuw. Wij waren de stad uitgelopen, om het verkiezingsla waai te ontkomen; waren beducht geweest, dat commu nisten de St. Pieterskerk kwamen besmeuren en we waren terecht ge komen in de geheime verkiezings propaganda van het Christendom. Op de kruis-obelisk staan de woor den gegrift: Christus moge zijn volk beschermen tegen alle kwaad. Er is in dit land een felle strijd gestreden, luidruchtig en hartstochelijk, maar er is in stilte ook hartstochtelijk gebeden. Hoe de uitslag van de ver kiezingen nu ook zijn moge katholiek Italië heeft in schetterende leuzen en in verborgen smeekbeden zijn best gedaan. Terwijl we, na ruim een uur te hebben ge-bid-wandeld, de treden af daalden, waren de vensters van de pauselijke huiskapel nog steeds ver licht. L. R. JUBILEUMFOTO VAN H.M. DE KONINGIN (Foto Merkelbach). Christen-Democraten Volksfront Gematigde Soc. en Rep. Nationaal Bloc 320.630 Radio Rome onder bewaking De politie heeft zware machine- 22.260 geweren opgesteld aan de beide in gangen van de studio van Radio Rome naar aanleiding van geruchten dat de Sociale Beweging (fascistisch) manschappen opriep om een mogelij- f!?n®aksvejkjezingen, het ge-* -ke poging der communisten zich van te maken, In de schaduw van de St. Pieter WAAR PROPAGANDA VERSTILT TOT GEBED (Van onze redacteur). ROME, Vrijdagavond. £JE LUCHT IS MET EEN WOLKENDEK OVERTROKKEN, en by tijd en wijle valt er regen. Het is niet no dig naar Rome te gaan om wolken en regen te aanschouwen, en wij zouden deze alledaagsheid ook niet over brieven, indien de zaken niet zó stonden, dat het weer bij de verkiezin gen een groter rol speelt dan alle flodder-biljetten en heftige toespraken by elkaar. Als het op de verkiezings dag regent en dan „romanamente", op z'n Romeins, regent d.w.z. stortbuien blijft een belangrijk deel der kiezers en kiezeressen lekker thuis. De verwachtingen overtroffen Volgens tot hedenochtend binnen gekomen berichten is de overwin ning van de Christen-Democraten nog groter dan verwacht werd en naar verluidt is minister-president de Gasperi zelf verrast door het suc ces. Te Rome behaalden de Christen- Democraten het dubbele stemmen aantal van het Volksfront. In Napels en P.Vermo was het Christen-Demo cratische overwicht nog groter. Ook in de grote industrie-centra in het Noorden, Milaan en Turijn, heeft de Gasperi het Volksfront met vijftig procent geslagen. De stemmen, die hier van het Volksfront zijn a" len, zijn voornamelijk naar de rechtse socialisten gegaan. Ook in vele ste den van Zuid-Italië heeft het Volks front een zware nederlaag geleden Genua en Bologna zijn steden, waar het Volksfront tot nog toe de grootste aanhang bleek te hebben doch ook hier heeft het -gehele rege- ringsbloc nog het overwicht behou den. In de oude bolwerken van het Volksfront, de provincies Toscane en I houdt 's avonds bij een glas wijn in Emilia, heeft de regering aanzienlijk 'de café's 'slands zaken te bedisselen terrein gewonnen. I De Italianen zijn zeer matig in hqt Terwijl alle officiële berichten de gebruik van alcohol; wijn is hier overwinning van de regering ver-1 echter even gebruikelijk als bij ons 1I7EL SPREKEN DE KRANTEN over de „koortsachtige vigilie van de verkiezingen, wel beginnen de zenuwen hier en daar parten te spe len (ook gisteravond zijn er verschei dene ruiten ingeslagen), maar als het regent, zakt de koorts onmiddellijk en zijgt koelte in de verhitte gemoe deren neer. Er is niets, waaraan Ita lianen zo verschrikkelijk het land hebben als aan regen. De Italianen zullen zelf dol-blij zijn als de verkiezingen eróp zitten, want Zaterdag treedt de „Godsvrede" in en mogen er geen alcohol-houdende dranken meer geschonken worden. Dat zijn echte vastendagen voor de Romeinse bevolking, die er van VERKIEZING 1948 ROME: IN GROTE RIJEN WACHTEN DE KIE ZERS ONDER TOEZICHT VAN MILITAIREN OM HUN STEMBILJET IN TE MOGEN VULLEN, (Radiografische foto). spuitwater. Wanneer je 's avonds door de sloppen en stegen van de oude stad wandelt diepe kloven tussen de 5 a 6 verdiepingen hoge hui zen zie je de Romeinen overal gemoedelijk bij elkaar klitten rond een fles wijn. j^IE KNUSHEID zullen ze deze da ggen moeten ontberen. Als er nu ook nog regen bij komt, geven ze er helemaal de brui aan. Politiek gesproken is een aanzien lijk deel der bevolking analphabeet. Het heeft de grootste moeite gekost de lui wakker te schudden, maar ah het regent.... Vandaag cirkelden vliegtuigen bo ven de stad met een kleurige sleep japon achter zich aan, waarop de letters D. C. dus van de katholie ken, de Democrazia Christiana. Er sneeuwden strooibiljeten uit met een laatste vermaning: „Communisten, bedenkt goed, wat ge doet!" Als ze het nu nog niet beseffen, is een ver andering van gezindheid moeilijk meer te verwachten. De muren zijn beplakt met uiteen spattende bloedvlekken, op welke rode achtergrond de bedreiging van het Communisme in felle taal wordt afgeschilderd. Ook aan de plak-ziekte, de pam fletten-lawine en de openbare spreek buien door luidsprekers komt van avond een eind. Het zal wel nodig geweest zijn voor Italiaanse zielen, maar op ons maakt die 'geheele pa pier-actie een overdreven en wat kinderachtige indruk. Er zullen stro men regen moeten vloeien, om al die plaksels op muren, zuilen en fontei nen, kerken en paleizen weer los te weken en de luisterrijke stad een waardiger aanzien te hergeven. AM DE HERRIE TE ONTVLUCH ^TEN, zijn we gisteravond naar het St. Pietersplein gewandeld. Dat is de Vaticaan-staat, welke officieel met de Italiaanse verkiezingen niets te makeri heeft! Daar dus geen aan plakbiljetten, geen druk-gebarende menigte en geen luidsprekers. Het was ook de eerste keer, dat we naar de St. Pieter gingen. Er was nog geen 3.280.532 I tijd voor geweest. De St. Pieter zat 1.976.899 °P s^ot 611 grenc*el het was half 10. Naar de verlichte vensters van het 662.463 paieis te oordelen, had de Paus zich in zijn huiskapel teruggetrokken om te^ bidden. Dit klinkt alles heel nuchter, een gesloten kerk en een Paus, die het avondgebed doet, maar wy verzeke ren u, dat er geen schoner schouw spel op deze wereld is dan het St. Pietersplein bij avond. Sedert keizer Constantijn het Christendom vrij maakte, zijn hier zestien eeuwen langs de gelovigen van heinde en verre gestroomd naar het graf van Petrus, de_ gulle, dood-eenvoudige Galilese-visser, die op het plein, dat thans zijn naam draagt, namelijk in het circus van Nero met het hoofd omlaag gekruisigd en in de onmiddellijke nabijheid begraven werd. WAAROM TE pNTKENNEN, dat ook wij met ontroering de hoed lichtten voor de obelisk, die het kruis ten top voert, waarin een stuk van het Kruis van Christus is gevat en langzaam de treden opgingen van bordes der kerk, dat als een :me versteende stroom-versnel ling uit de grijze schim van de, tegen de sterren oprijzende voorgevel om laag spoelt. Op de bovenste trede gingen wij zit ten, onder de overweldigend hoge grijze massa van enorme zuilen, die beeldenrij van de zegevierende Christus en Zijn apostelen schragen De fonteinen met hun sneeuw-witte struisveren van water ruisten en bruisten als de eeuwige branding van de zee. Er toeterden in de verte auto's op het diep-gelegen holle plein. Een pauselijke poes kwam op fluwelen voetjes over de trappen wandelen op zoek naar Vaticaanse muizen. feestvergadering 's middags >ok bijgewoond door de Inter- DE VREDE EN RUST ZOU VOL KOMEN ZIJN GEWEEST, als er niet voor een van de gesloten hek ken van de St. Pieter (er is eerst een voorhal en daarna de deuren) een groep jonge mannen zich stuk voor stuk verzamelde en nogal luid ruchtig stonden te praten, zonder van de eenzame pelgrim, op de trap gezeten, enige notitie te nemen. „Zijn het communisten?" vroe gen we ons af „die stiekem de zui len van de St.- Pieter willen beklad den met rode propaganda?" We werden spoedig en op onge wone wijze gerustgesteld, toen de mannen, wier getal tot een dertig, veertig was aangegroeid, hard-op de rozenkrans begonnen te bidden en daarbij het uitgestrekte bordes ten einde wandelden, zich omkeerden naar het andere einde en zo maai op en neer, heen en weer. Het was'indrukwekkend, die bid dende slenter-partij onder Maderna's hoge, zwijgende gevel, terwijl in de verte de stad rumoerde van verkie- zings-drukte. r\AAR MOESTEN WE NATUUR LIJK HET ONZE VAN HEBBEN: we spraken in de achterhoede een van de herein aan, die uitlegde, dat iedere Donderdagavond de katholieke jeugdleiders van Rome op deze plaats de doodsangst van Christus ko men overdenken. „Bid mee!" nodig de de heer, die prof. Saletti bleek te zijn, ons uit en zo zijn we ook bid dend in Hollandse Wees-Gegroetjes op en neer, heen en weer langs St. Pieters-gevel gegaan. De wandeling werd telkens onderbroken door een In vijftig jaar I^E R.K. Studentenver. „Sint Vir- *^gilius" te Delft heeft de viering van haar 50-jarig bestaan Zondag besloten met een kerkelijk feest. In het bijzijn van Z.Em. Joannes Kard. de Jong werd in de H. Hippolytus- kerk te Delft een pontificale Hoog mis opgedragen door de Pauselijke Internuntius Mgr. Paolo Giobbe. De Kardinaal heeft aan het daar op volgend gemeenschappelijk ont- byt de vereniging gecomplimen teerd en gewezen op het grote be lang der katholieke studenten-orga nisatie De werd ook 1 nuntius, minister-president dr. Beel en talrijke andere autoriteiten. De lustrumrede werd gehouden door de heer Van Ginneken, waarna prof. dr. Veraart (prof. mr. Aalberse was door ziekte verhinderd) de feestrede hield. Prof. Veraart gaf een schets van hetgeen in de laatste 50 jaar is be reikt ter verbetering van de positie van de arbeiders. Door maatregelen van Over heidswege met Talma en Aal berse achtte prof. Veraart minis ter Drees de grootste figuur in deze vijftigjarige periode. Niet alléén door maatregelen van Overheidswege, óók door de eigen organisatie der arbeiders is de positie van de arbeidersgedurende deze hal ve eeuw aanzienlijk verbeterd. Dq arbeiders, aldus prof. Veraart, zijn van paupers zelfstandigen gewor den Wij zijn nog niet, waar wy wil len komen. En: waar wij moeten ko men. Méér nog moet in de dagelijkse practijk van het leven worden er kend de waarde van de arbeider als mens en als arbeider. Maar wij zijn op de goede weg. Als nu maar deze weg bewandeld wordt met de door de huidige tijd zéker vereiste voort varendheid! Er is in de laatste halve eeuw zo véél verbeterd in de rechtspositie, in de waardering van de arbeider. Toen wij gisteren bijwoonden de uitstekend georganiseerde feest viering van het 100-jarig bestaan der Leidse gasfabriek, hebben wij met belangstelling gehoord een histo risch overzicht van de ontwikke ling der fabriek in deze eeuw. Wij moesten echter missen eenzelfde historisch overzicht van de ontwik keling in deze periode van de positie, die de arbeidende mens in de fa briek inneemt. Zulk een historie te kennen, is goed, omdat daaruit geleerd wordt, hoe veel er bereikt worden kan langs de doelbewust gekozen weg van een gezonde evolutie. TELEGRAM VAN Z.H. DE PAUS. Naar aanleiding van de gebedsactie. Naar aanleiding van de oproep tot gebed, welke ter gelegenheid van het octaaf van het Beschermfeest van St. Jozef van het Nederlandse episcopaat is uitgegaan, heeft Z.H. de Paus de volgende telegrafische boodschap aan alle'Nederlandse katholieken gericht. Zij is ondertekend door Mgr. Montini, Pauselijk Substituut-Staatsecretaris. „Z. H. neemt met vaderlijke vol doening en met dankbaarheid kennis van de gebeden van de Nederlandse katholieken tijdens het octaaf van het Feest St. Josef, zendt Zijn gelukwen sen aan het Episcopaat en de promo tors in het bijzonder aan de organi saties van de katholieke jeugd en schenkt alle deelnemers de Apostoli sche Zegen. £m totóöje,,. Wie ware belangstelling heeft voor wat rondom hem gebeurt kan altijd jong blijven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1