2)e £eiclóe(2oti/fca/tit Rustig verloop der verkiezingen Italië in Italië aan de vooravond van de verkiezingen belang Italianen begrijpen het der stemming Een sprookje van zon, geur en kleur trekt voorbij MAANDAG 19 APRIL 1948 39ste JAARGANG No. 11368 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 030 p. w.» f 130 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 R (Van onze redacteur). ROME, Vrijdag 16 April. OME IS EEN VULKAANhee/t mgr. Schaepman geschreven. Het is een vulkaan, wélke in de loop der eeuwen reeds vele uitbar stingen achter de rug heeft en nog niet is uitgedoofd. Zolang de Romei nen Romeinen en de Italianen Italianen blijven warmbloedig en op vliegend v§n aard zal in het vulkanisme wel geen inzinking komen. 'Nu is het met vulkanen -zo, dat ze bij tijd en wijle rumoeren en rom melen, zonder dat het tot een uitbarsting komt. Het heeft er alle schyp van, dat het 'ook bij de a.s. verkiezingen met rook-pluimen en lichte grondstrilliitgen af zal lopen en het land zijn toekomst niet reddeloos tot ontploffing brengt. f £te bci&Mmq, Onze redacteur Leo Roozen is ver leden week naar Italië vertrokken, om, van Rome uit voor de L e i d s e Courant zijn indrukken te ge ven over de verkiezingen en'wat daar rondom plaats grijpt. Wij plaatsen hier het artikel, geschreven van uit de stad, waar op de aandacht vam heel de we reld is gericht. 'NIET AF TE LEZEN. Ging het al leen om de stad Rome, dan zou de gehele wereld gerust kunnen zijn. Rome is een ambtenaren-stad, en al zijn de ambtenaren, leraren enz. er op 't ogenblik slecht aan toe in ver gelijking met de arbeiders, zij vor men toch geen gemakkelijke prooi voor het communisme. Veel onzeker der echter is de toestand in het Noor den van het 1000 k.m. lange schier eiland, Milaan economisch het zwaartepunt van de republiek en de gehele Po-vlakte is zwaar besmet, ..ofschoon volgens de laatste gegevens ook daar een kentering t?n goede is. Nog gunstiger zijn de verwachtingen omtrent Napels en Zuid-Italië. De bevolking van Zuid-Italië is niet al- leen.warm- maar zqlfs heetbloedig te noemen en reageert fel en spontaan op de ingevingen-van-de-dag. De houding van Rusland heeft daar in sommige steden laaiende verontwaar diging gewekt, wat weer op echt Zui delijke manier tot uiting komt door het in massa openbaar verscheuren van de lidmaatschapskaarten der Communisticshe Partij. Het zou verkeerd zijn te denken, dat al die rode Italianen van de Kerk afvallig waren. De verhoudingen lig gen hier totaal anders dan ten onzent, gevolg van de zeer geringe ontwik keling van een groot deel der bevol king, met name in het Zuiden en de bergstreken. Kentekenend is daar voor, 4dat de communisten bij hun actie ook heiligen-plaatjes verspreid den o.a. van St. Franciscus van As- sisië. Naar dergelijke plaatjes, san- tini, zijn de Italianen begerig en deze liefhebberij hebben de communisten uitgebuit. Ook werd de goedgelovi ge bevolking hier en daar wijs ge maakt, dat de ro'de ster van Moskou, Welke natuurlijk op allerlei aanplak- en strooibiljetten opgaat, de ster van Bethlehem is en de hamer en sikkel, de gereedschappen van St. Joseph. ■^NORMAAL, dusonrustig. Er wordt met grote geestdrift geplakt, o ver geplakt en daar weer overheen geplakt, waarbij het gisteravond tot een flinke heibel is gekomen. Voor al de ijzeren stoeltjes van een „trat toria" (eethuis) ihoesten het ontgel den. Na afloop, 'van het samentref fen was er geen stoel mêer heel. On danks de stevigheid vyi het gebruik te oorlogs-materiaal is het echter bij sgewonden gebleven. Ergerlijk is gis teravond het optreden van de Mqvi- mento Socialista Italiano geweest. Dat zijn de overgebleven aanhan gers van het fascisme, die in militai re formatie met de handen omhoog door de Jodenwijk trokken, welke uitdaging door 'de Israëlitische be woners van het Ghetto wejd beant woord met het omkeren van em- s schoon water en potjes minder schoon water op de hoofden der mar- cherenden. Gevolg: een grote rel. De fascisten hebben evenwel geen schijn van kans. De lictoren-bundels zijn van de straten verdwenen en met voortvarendheid is de naam van Mussolini uitgeveegd of met verf overklodderd op al de geweldig- grote ministeries en openbare gebou wen, die onder zijn bewind zijn ge sticht. De- volksgunst is in een land als Italië nog wisselvalliger dan el ders. Gisteravond was nabij ons ho tel een openlucht-meeting van de communisten. Toejuichingen en ge brul van bijval. Maar schuin tegen- •over het plein, waar nu het volk'de rode menners bejubelde, ligt verla ten het Palazzo Venezia, de ambts zetel van Mussolini. Tien jaar gele den zagen we hem op het balcon staan, terwijl een ontzaglijke menigte er maar niet mee kon ophouden „Ewivia il Duce!" te schreeuwen. rjAT IS AL WEER VERGETEN. *-*Het fascisme heeft zijn rol (voor lopig althans) uitgespeeld. De strijd gaat nu» tussen de Democrazia Cris- tiana en hét Fronte Popelare (com munisten en links-socialisten). Dan zijn er nog gewone socialisten, mo narchisten en liberalen en nog een menigte kleine partijtjes. Over het gehele land zijn 98 lijsten ingediend, maar de meeste van die dwergen ko men niet aan bod. De twee eerstgenoëmden zijn het ijverigst in de weer met plakken en praten. Tegenover de rode aantijgin gen en vervalsingen heeft de sftathö- lieke partij, de Democrazia Italiana, alle parlementaire beleefdheid ter zijde geschoven. Het gaat hard tegen hard. Niet alleen het lot van Italië, maar van geheel West-Europt hangt in de waagschaal. Het geval-Cippico wordt klinkend beantwoord met het geval-Scavolini, de documentenver valser. Gruwelijk-bloedige platen met moordende Russen en doods hoofden iri Russische uniform verma nen de bevolking toch goed te be denken, wat zij doet. Over Stalin wordt op de aanplakbiljetten niet anders gesproken dan over „il Baf- fone" de „snor" met als pen dant over „il Buffone" de „grap penmaker", waarmede Togliatti, de rode leider, wordt bedoeld. Een nieuwigheid] e was, dat vanmorgen over alle hoofdstraten, waarschijn lijk met een auto-rupsband, kilome ters-lange witte filmstroken waren afgedrukt met „Vota D. C." (Demo crazia Christiana), afgewisseld met het embleem der Kath- partij, een wit schild met een rood kruis. De strooibiljetten en verkiezings-kran- tjes, die uit auto's op straat fondflad-' deren, zyn van de katholieken evei% rood van kleur (maar niet van in houd!) als de communistische pam- ffetten. Wat verkiezings-actie betreft, hebben de katholieken thans verre de «overhand. PR BLIJKEN HIER EN DAAR OOK STEMBILJETTEN te zijn verdon keremaand in Genua alleen al 30.000 terwijl er vele geruchten gaan over de fraudes, die de commu nisten bij de verkiezing zullen ple gen, om biljetten ongeldig te maken. Bij al deze verwarring der geesten 'en onbetrouwbaarheid moet ten gunste van het Italiaanse volk worden op gemerkt, dat liet na de verloren oor log trèurige jaren heeft meege maakt. De werkloosheid is tamelijk groot'en de armoede in sommige be- volkings-groepen dienovereenkom stig. Bij de bepaling van de graad van armoede mag men echter ook weer niet de Hollandse-maatstaf aanleggen, omdat de levensgewoon ten in Italië geheel anders en, zoals bij alle Zuidelijke volkeren, veel so berder zijn dan bij ons. I'VE BRIEVEN-ACTIE VAN HET ^NEDERL. VOLK is hier in de bus gekomen en zeker bij de twee adressen, welke ons te Rbme bekend waren, met sympathie ontvangen. Beide adressen waren echter ver knochte Demo-christiani! Het is een ontroerende gedachte, dat in het verre Nederland nu in alle kerken met aandrang gebeden wordt voor de Italiaanse verkiezingen en de Groot-Europese gedachte zodoende op Christelijke wijze reeds verwezen lijkt js. De Eeuwige Stad ligt zich intussen heerlijk te zonnen op de ze ven heuvelen en plakt haar straten vol met protesten en tegen-protes- tën. Er wordt ook hier vanzelfspre kend ■veel gebeden voor een goede uitslag, maar het is een gezegde van St. Franciscus van Sales, dat het la waai niet veel goeds doet en het goe- 3e geen lawaai maakt. Pamfletten en luidsprekers prachtig!, maar de zege is eèn zegen; die moet worden afgesmeekt. Onze gedachten gaan op 't ogen blik niet zo heel ver, namelijk naar de Paus in het Vaticaan, misschien 20 minuten gaans hier vandaan. Wij mebben de St. Pieter alleen nog maai* vanuit de lucht gezien al£ een nietig-klein kérk je op de grotev grote wereld. Zodra deze brief bezorgd is, om door de lucht naar Holland te vliegen, zullen we naar het graf van St. Petrus lopen en ons daar één we ten met geheel Katholiek Nederland in zijn gebed voor een goede afloop der Italiaanse verkiezingen. De grote vekiezing PR is nog nooit een .verkiezing ge- houden, waarvoor de wereld meer belangstelling had, dan voor de verkiezing, die gisteren en vandaag heeft plaats gehad in Italië. Ieder luistert naar de radio, ieder grijpt naar de courant, Qm te lezen over de uitslag. Men zal echter nog even geduld moeten hebben r tot Dinsdag of Woensdag. Eén ding schijnt nu reeds vast te staan, en dat is, dat er deze keer in Italië meer kiezers van hun stem- k recht gebruik maken, dan in dat land gewoonte was tot nu toe wat niet in voordeel van de communisten zal zijn! De belangstelling van de wereld gaat uit naar de verkiezing in Italië. Dat in het bijzonder de katholie ken met spanning de uitslag afwach ten van de verkiezing in een land, waar de Paus woont, is vanzelfspre kend. Wij zullen onze lezers inlich ten Boor eigen correspondentie uit het land, waar het nu is gegaan tus senRome en Moskou! Toen wy gisteren in de verrukké- lijke bloembollen-streek wandelden, bemerkten wij, dat óók bij het bloe- menfestijn de ernst van de Italiaanse verkiezing, die tegelijkertijd plaats greep, niet vergeten was! Vóór een woning in' Lisse zagen wij- in een bloemen-mozaiek een kruis en daar naast in bloemen: „In het Kruis is heil" aan de ene kant en aan de an dere kant: *Bid voor Italië". Als 't ware een uitnodiging, om de vlak bij gelegen kerk binnen te gaan, waar, volgens bisschoppelijk voor schrift, Aanbidding werd gehouden. En vlak vóór die kerk lazen wij in bloemen-taal: „Heer, bescherm onze Koningin". De gedachten van Neder lands katholieken gaan wel „ultra raontes", „over de bergen", naar de Paus, maar zij leven toch ook. in liefde en gebed, rondom de draagster van het hoogste wereldlijk gezag in het vaderland! r\E EERSTE DAG der verkiezingen in Italië vandaag werd de stem- U mirig tot 's middags voortgezet is Zondag zeer rustig en ordelijk verlopen. Er deden zich geen incidenten van betekenis voor, hoewel men anders had gevreesd na de buitengewoon felle campagne, welke aan de verkiezingen was vooraf gegaan. De Italianen schijnen de bete kenis van deze verkiezingen thans terdege begrepen te hebben, want de opkomst der kiezers was voor Italië zeer goed. Mien schatte de opkomst Zondagavond op 75 a 80 procent. De ze goede opkomst wordt door de te genstanders der communisten als een gunstig teken opgevat, daar de communisten juist op het thuisblijven der anderen hun hoop gesteld hadden. De eerste uitslagen worden vanavond verwacht, de officiële uit slag eerst Dinsdagavond. heeft een hunner gewond en beiden zijn gearresteerd. Zij bekenden, dat zij betrokken waren „in een cofmnru- nistisch complot" om het kruitma gazijn op te blazen. Op de rivier de Ticino zijn in een boot „een aantal communisten" ge arresteerd, die „bekenden, dat zij de soldaten te hulp hadden willen ko men bij het opblazen van het ma gazijn." Geen opstootjes De communisten hebbën zich aan het bevel van de Volksfrontleiders gehouden om geen opstootjes te ver oorzaken. Het Volksfront heeft de rechtse partijen van'enkele verkie- zings-trucs beschuldigd, maar het heeft weinig te betekenen: het zou slechts om enkele honderden van te voren ingevulde stembiljetten gaan. Hoewel anti-communistische kranten gisteren schreven dat het Volksfront onmiddellijk na de uitslag van de verkiezingen handelend zal optreden en o.m. strategische posities zou gaan bezetten, heeft de regering tot nu toe de leiding vas{ in handen. Slechts uit een enkele plaats zijn ongeregeldheden genïeld. Het grap pigste bericht komt uit Rome. Het zegt dat het merendeel van de Ita liaanse vrouwen gisteren niet de lip pen heeft-geverfd, opdat de stem- enveloppe niet met rood gekleurd en dus ongeldig zouden worden. Uit geen enkele streek van Italië zyn er tot dusverre berichten bin nengekomen van érnstige incidenten. In het algemeen werd door snel in grijpen verhinderd, dat sommige voorvallen tot ernstige incidenten konden uitgroeien. Zo circuleerde Zondag b v. in Rome het gerucht, dat 18 priesters en 23 anderen wa ren gearresteerd omdat zy getracht hadden op illegale wijze te stemmen. Binnen een uur had de politie een zekere Rizziero Galetti gearresteerd, die bekende het loze gerucht ver spreid te hebben. In het hoofdkwartier van het Na tionale Bloc te Lecce is een bom ontploft. Er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd. In Calabrie en Apulie vindt de politie nog steeds illegale wapenvoorraden. AANSLAG OP KRUITMAGAZIJN TE PAVIA. Volgens berichten uit Pavia, aldus Reuter, hebben soldaten, die het kruitmagazijn moesten bewaken, ge poogd te schieten op de officier, die 's-avonds kwam inspecteren. De of ficier, zo gaan de berichten verder, ANGSTIGEN WAREN REEDS UITGEWEKEN. De „Corriere della Sera" schryft in een hoofdartikel, dat menigeen zodanig beïnvloed is door „bedrie- gelijke alarmerende propaganda", dat men naar Zwitserland is uitgeweken zonder zelfs de uitslag van de ver kiezingen af te wachten. Het blad voegt er aan toe, dat de veiligheids- strijdkrachten de openbare orde zul len kunnen verzekeren, doch dat ér een „doelbewuste intimidatie-cam pagne" gevoerd is, waarbij o.a. is ge zegd, dat de kranten van het Volks front Dinsdagmorgen een grote over winning zullen aankondigen en dat, wanneer de volgende dag de werke lijke resultaten bekend worden ge maakt, het Volksfront zal proteste ren en de strategische punten zal bezetten. Het blad raadt ieder aan in" Italië te blijven" en rustig zijn stegiplicht te doen. Eenheid van recht in Benelux-landen De ministers van justitie van Ne derland, België het Groot-hertogdom Luxemburg hebben Zaterdag te Brus sel het protocol ondertekend voor de instelling van een Benelux-studie- commissie tot eenmaking* van het recht. De commissie is samengesteld uit juristen van de drie landen en heeft tot taak een vergelijkende stu die te maken van de wetgevingen van de drie landen. Zij zal zoeken naar de midtelen en de mogelijkhe den om eenvormigheid in de begin selen en overeenstemming in de ju ridische oplossingen tot stand tc brengen. Tot eerste object van de gemeen schappelijke studie wordt een wets ontwerp genomen over hét interna tionaal privaatrecht, dat opgesteld is door prof. mr. E. M. Meijers, hoog leeraar aan dé rijkuniversiteit te Lei den. Dit wetsontwerp bevat in onge veer dertig artikelen een codificatie van de méést belangrijke regels van het internationaal privaatrecht. De ontwerper maakt deel uit van Be ni'euwe Benelux-comniissie. .Een overzicht van de grote belangstelling en keurige afzetting. BLOEMENFEEST IN DE BOLLENSTREEK DOLLENSTREEK, 17 APRIL. Het is" nog vroog in de morden en een enigszins weifelend zonnetje tracht te bewijzen, dat het vandaag mooi weer zal worden. We hopen het van harte, want vandaag is het de grote dag voor de bollenstreek Sas senheim—LisseHiLlegom, nu voor de eerste maal een groot bloemencorso zich door deze lintvormige dor pen zal slingeren, dat een show zal zyn van kleurenpracht en bloemen- ryk4om, zoals alleen onze Nederlandse bollenstreek dat bieden kan. Natuur en kunstenaar werken samen PRACHTIGE PRAALWAGENS. KUNSTIG VERSIERD MET BLOEMEN IN EEN OPTOCHT VAN SCHITTERENDE KLEUREN. En naarmate de zon aan kracht wint, wordt de bedrijvigheid groter; hier wordt de laatste hand gelegd aan een auto, die in het corso zal meerijden; daar worden bloemmo- zaïeken nog wat bijgewerkt en on dertussen veegt de gemeentewerk- mah het laatste straatvuil weg, om het dorp zo voordelig mogelijk voor de dag te laten komen; We rijden door Sassenheim en, als het gejuich niet ontbroken had, zou den we menen vorstelijke gasten te zijin, die höer verwelkomd wer den, want overal wappert de drie kleur van de daken en zelfs tram palen zijn rijk versierd met grote bloemenslingers. We gaan verder en komen in Lisse. Hier heerst wek de grootste bedrijvig heid, want het laat zich aanzien, dat de- ebQrme drukte zich in dit cen trum zal concentreren. Zeldzaam mooie bloemimozaïeken liggen hier in de tuinen, met kunstzinnige hand vervaarddigd en voorstellende de meest uiteenlopende dingen. In de ene tuin staat in bloemenletters te lezen: „Bus of tram?"; in een ander ligt een reusachtig K. A. J. embleem, met de woorden: „Sluit U aan!" Weer een ander heeft een enorm groot schip van staat uitgebeeld en elders is men nog bezig de laatste kantjes by te werken. We gaan eens een kijkje nemen op het politiebureau in Lisse, waar het hart van deze organisatie klopt. We vinden er mr. R. Warmoltz, dis trictscommandant van de Rijkspo litie te 's Gravenhage, over een reusachtige kaart gebogen, waarop alle wegen van de streek zijn uitge tekend en van talloze tekens, aanwij zingen, cijfers en letters zijn' voor zien. Ondanks de drukte, heeft mr. Warmoltz even tijd om ons te ver tellen welke voorbereidingen er ge troffen zijn om alles zo vlot moge lijk te laten verlopen, want, dat het enorme verkeer een gigantische puzzle gal zijn voor de politie, laat zich begrijpen. Eerlijk gezegd heb ben* we van de uiteenzetting niet yeel begrepen; het was allemaal erg ingewikkeld maar we willen graag geloven, dat de politie doet, wat ze doen kan, al hebben ze mot grote moeilijkheden te kampen, voorna melijk omdat het de bollenstreek ontbreekt aan behoorlijke paralel- wegen, waarop het verkeer gespuid kan worden. Maar theoretisch klopt alles als een bus; de weg zal met stukken tegelyk afgezet worden, al les volgens aanwijzingen, welke per radio gegeven 'zullen worden „en, als het niet lukt", zegt mr. Warmoltz, „ligt het niet aan ons, maar aan het gebrek aan wegen". Enfin, we zullen er het beste van hopen. Burgemeester Lambooy komt nog even binnenwippen. Hij zegt niet veel, maar glimlacht eens fijntjes, zoiets van „Maak maar 'geen zorgen, het loopt allemaal óp rolletjes"! Het is nog niet erg druk op de weg, dat zal vanmiddag nog wel ko men. Toch zijn er al heel wat buiten landers in de streek en, als we om twaalf uur in „De Nachtegaal' een kleintje koffie genieten, horen we links en rechts Frans, Engels. Zweeds en zelfs Duits spreken. vVery Nice", zegt een dame aan een nabu rig tafeltje, en met dromerige ogen kijkt ze .naar een voorbijtrekkende wagen, die zich voor het cor opstellen. 'We gaan weer verder. Op de weg naar Hillegom wordt het steeds druk ker en de politie heeft de handen vol werk om alles vlot te laten passe ren. Maar toch lukt hét haaf, al moe ten we nu en dan eens even wachten. Dat hebben we er trouwens graag vóór over en we stappen even uit, om te genieten van het prachtige ge zicht, dat de bloeiende velden ons bieden, Het wordt-steeds wkrmer, maar eerr fris zee wind je doet wat het kan en draagt eer> bedwelmend heerlijke geur aan, die de hele lucht vervult. „C'est mieux .que le plus exquis parfum", zegt een Frangaise, die ons passeert, en verrukt duwt ze haar gepoederd neusje in een ge vonden hyacinth. Op de grens van'Hillegom en Ben- 'i>ebroek heerst een enorme drukte. Steeds komen er versierde wagens by, die zich volgens nummer opstel len en, als om twee uur alles klaar is, gaat het startsein en zet de stoet zich langzaam in beweging. Het bloemencorso En nu trekt er een wonderlijk schouwspel langs de vele duizenden, die zich langs de weg geschaard heb ben, in ramen en dakgoten zitten., of in tram- en telefoonpalen geklom men- zijn. Daar trekt het eerste bloe mencorso door de bollenstreek, een stoet van rijke kleurenpracht en ge raffineerde combinaties, een streling voor het oog van de meest verwen- - de bloemenliefhebber Niet minder dan 55 wagens rijden mee, de een nog fraaier dan de an- deV, doch alle tezamen hebben zij, in al hiun verscheidenheid, maar één doel: zij verkondigen aan duizenden buitenlanders en tienduizenden Ne derlanders de schoonheid en rijkdom van dit bij uitstek nationale product: de bloemen. Het is inderdaad een wonderlijk schouwspel; een rijdende stofzuiger, een zeeschip op wielen, een gemotr riseerde koloradokever, een p die niet waggelt, doch die gel" tig in een zee van' bloemen een voortschuifelende la Hollandse molens, een rolle* een trotse zwaan, om ma- stukken 'te noemen. Daartu den de meest moderne luxe niet overdekt met een mass men, doch met rustige toefen, lijnen accentueren en in sohit harmonie zijn' met de kleure auto. Men wordt het kijken niet m steeds weer rollen nieuwe wat vborbij. Nog nooit hebben swe t vudlniswagen ggzien, die er zó fleu rig uitzag en met zó'n heerlijke geur omgeven was» als die van, Hillegom. Wie denkt er op zo'n dag aan po litiek? Niemand! Maar even werden we gedwongen er aan te denken, als een prachtige wagen ons voorbij rijdt, die op een wit veld gen vuur rood hart meevoert, waarop in dui delijke letters te lezen staat: Thank you Marshall". Of Marshall deze hulde ook op prijs zal stellen! De ?on brant onbarmhartig en te midden van deze mensenmassa ver mag de wind geen koelte te brengen. Maar we merken weinig v^n de hitte; alleen wat voor ons heentrekt, heeft onze aandacht. Langzaam trekt het prinselijk jacht de „Piet Hein" voor bij, gevolgd door een enorm bollen veld, een wagen met goudgele k&zen een tienmaal levensgroot varken, in bloemen uitgieibeelde handelsmerken een zware Mack van de A. T. O., die onherkenbaar is, door dc vracht van tulpen en hyacinthen cn een om gevallen verfpot, waaruit brede stro men lak vloeien, in alle" tinten van het kleurengamma, Als het sprookje van honderddui zenden bloemen, in talloze kleurscha- Een. kcMieitje... Men kan soms een groot werk doen, door een enkel oprecht meele vend woord te spreken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1