Even wachten met West- Duitse regering Constellation verongelukt op het vliegveld Shannon Voor een wapenstilstand in Palestina 1 ei Het onderzoek Rauter heropend DONDERDAG 15 APRIL 1918 39ste JAARGANG No. 11365 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Dertig doden bij vliegtuigongeluk Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 1*0.30 p. w., 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Adverts 15 ct p. man. Telefoontjes f 1.50 Democratie op onderwijs terrein *cratie op het terrein van het onder wijs resultaten bereikt, daarover wij ons moeten verheugen. Zeker ook hier is nóg niet alles bereikt, \yat bereikt worden moet. Maar rnen kan toch niet beweren, dat de deuren van inrichtingen voor onderwijs, na het verlaten van de lagere school, alléén nog maar open staan voor meer gegoeden. Deze tijd is voorbij. Al kunnen we we her halen het niet in zelfvoldaanheid over de bereikte resultaten gaan neerzitten, alsof er nu niets meer te doen zou zijn, wij mogen wèl con stateren, dat er een grote verbete ring in democratische zin is geko men in verhouding tot het verleden. En door hülp uit publieke kassen, door middel van studiebeurzen e.d. moeten steeds meer nog uit de weg wortien geruimd de obstakels, die er zijn voor werkelijk begaafden om zich door studie een bepaalde positie in de maatschappij te verwerven. Dat is ook voor de maatschappij een zegen. Om twee redeüen. Vooreerst, omdat het een zegen is, dat voor hogere maatschappelijke functies bekwame personen deze functies niet voor hen afgesloten vim- den. En vervolgens omdat het een ze gen is voor de maatschappij, dat de personen, die min of meer lei dinggevende, toonaangevende func ties bekleden, opgevoed zijn in ver scheiden sociale milieus. Dat is voor de maatschappij een zegen, zoals het voof de Kerk een zegen is, dat haan priesters ook haar hoogwaardig heidsbekleders niet zijn gekomen uit één bepaalde maatschappelijke stand, maar uit alle standen. De democratisering op het terrein van het onderwijs is een groot goed dat wij zoveel mogelijk moeten cultiveren. *j.* Een herinnering Eerst wil men verkiezingen houden ROOT-BRITTANNIë en de Verenigde Staten hebben, naar Reuter verneemt, het plan tot het instellen van een regering voor West Duitsland voorlopig laten schieten. Inplaats van het vormen van een re gering nog voor er verkiézingen zijn gehouden, zal men proberen, dè poli tieke bevoegdheden van de economische raad uit te breiden. EEN TUSSENVORM. van de Briefactie Italië be richt men ons, dat het aantal verzon- den brieven op 1 millioen wordt ge schat. ''fc Prachtig, resultaat. Zelden is een actie zó geslaagd. Maar er moet méér worden gedaan. Ten overvloede hopen we herinneren wij er aan, dat de gebeds actie voor de hijzondere bescherming van de Kerk in deze tijden, die de Bisschoppen hebben voorgeschreven, en die Dinsdag is begonnen; wordt voortgezet. Gaat naar de kerk, waar het Ro zenhoedje wordt gebeden, met de Litanie 'van Maria en het gebed ter ere van St. Jozef. En, als ge niet naar de kerk kunt, doet het dan thuis. Houdt u aan de wens van uw Bis schop: bidt in massale opkomst en met grote ijver. Doet Zaterdag een extra werk van boete en versterving. En viert Zondag een Eucharistische dag. Op de driemogendhedenconferen- tie te Londen zal men het werksche ma voor de politiek ten opzichte van Duitsland vaststellerf. Over het ka- raker van de voorlopigé Duitse re gering heeft men tot dusverre geen overeenstemming kunnen bereiken en tussen het bestuur zoals het nu is en het instellen van een rege ring voor West-Duitsland komt een tussen-periode. De gang van zaken zal nu vermoe delijk aldus zijn: 1. Uitbreiding van de bevoegdheden van de bizonale economische raad. 2. Het opstellen van een bezettings statuut. 3. Geldsanering. 4 Verkiezingen in de drie Weste lijke zones voor een constitueren de vergadering. 5 Instelling van .een regering voor geheel West-Duitsland. TECHNISCH PERSONEEL UIT SOWJET-ZÓNE TERUGGEROEPEN. Het Britse personeel belast met net onderhoud van de telefoon- en telegraafverbindingen tussen Ber lijn en het Westen, heeft opdracht gekregen de Sowjet-Zóne te verlaten in verband mettde Sowjet-Russische mededeling, dat hun passen na 15 April niet vertengd zullen worden Een Britse woordvoerder verklaar de, dat zij beschikbaar zouden blij ven om hun werkzaamheden voort te zetten eodra de kwestie' zal zijn op gehelderd. Het Amerikaanse techni sche persbnèel is Dinsdag' uit de Russische zóne teruggeroepen. Officiële Britse kringen zijn van gevoelen, dat de Russen het Britse technische personeel toch nog tot de Sowjet-zóne zullen toelafen, indien zij niet langer meer permanent oo Russisch bezet gebied gestationneerd worden. DE TOESTAND TE WENEN. In gezaghebbende kringen der Westelijke 'mogendheden te Wötien is rnen bezorgd, dat de Sow jet-autori teiten door hun jongste reisbeperkin gen voor militair personeel trachten „de weg te bereiden voor een com munistische staatsgreep". Volgens deze personen zpuden de Sowjets een ring om Wenen leggen, welke bestemd zou zijn om de bewegingen van geallieerd militair personeel te belemmeren. Men vreest vooral, dat de twee duizend man sterke volledig bewa pende en mobiele „fabriekswachten die in de Sowjet-zóne uit de cbm munisten worden gerecruteerd, de weg vrij zullen vinden voor een com munistische staatsgreep of ernstige ongeregeldheden te Wénen. Incident te Djokja gesloten Te Djokja is van -gezaghebbende zijde aan-Aneta meegedeeld, dat naar het oordeel van de Nederlandse de legatie het incident bij de, aankomst der delegatie als gesloten kan wór den beschouwd. In verband met het communiqué van de Nederlands-In dische regering is echter aan de voor zitter van de commissie voor goede diensten meegedeeld, dat geen offi ciële besprekingen zullen wórden ge voerd alvorens de Nederlandse dele gatie daartoe door de luitenant-gou verneur-generaal d*. van Mook wordt gemachtigd. Even uitblazen in Costa Rica Volgens Robert Lovett, de waar nemende Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, hebben beide partijen in de burgeroorlog in Costa Rica bevel tot het staken van het vuren gegeven, teneinde een wapen stilstand tot stand te brengen. Uit be richten, die Dinsdagavond te Was hington zijn ontvangen, bleek, aldus Lovett, dat het bevel is opgevolgd. Hij zei verder, dat de Amerikaah- se ambassade te San José, de hoofd stad van Costa Rica, meldde, dat slechts hier en daar gevochten werd tussen de opstandelingen en rege ringstroepen, die blijkbaar het bevel nog niet hadden ontvangen. 'Het in zee gestorte lesvliegtuig, waarbij de piloot Leemhuis op* won derbaarlijke wijze aan de dood ont snapte, is door middel van trekk4- bels op het strand getrokken. Veel is er van het toestej niet overgeble ven. COMMUNISTISCHE GEVANGENEN IN SPARTA GELCNCHT. Een gemotoriseerde compagnie Griekse gendarmerie heeft gisteren de gevangenis van Sparta (Pelopon nesus) bestormd, 25 communistische gevangenen gedood en vijf gewond, zo deelt het Griekse ministerie van openbare orde mede. Een andere gevangene stierf aan hartverlamming. De majoor, die het bevel over de gendarmes voerde, werd doodgeschoten toen hij trachtte de bestorming te verhinderen. Tegen de avor was de orde her steld. Het Griekse kabinet heeft een onderzoek ter plaatse bevolen en „voorbeeldige bestraffing" van de schuldigen. Dertig inzittenden verbrand, slechts één geredde EEN BESLOTEN en informele conferentie van leden van de Veilig- heidsraad is gisteren een ontwerp-resolutie. opgesteld inzake de vor ming van een speciale commissie van toezicht op de naleving van een wa penstilstand in Palestina. De resolutie zou vandaag worden besproken op een bijeenkomst van de Veiligheidsraad te Lake Success. In de resolutie worden, alle perso- INTERNAT. POLITIEMACHT VOOR nen en organisaties in Palestina, in het bijzonder het Arabische Hoge Co mité en het Joods bureaq, verzocht onmiddellijk de volgende maatrege len te nemen: 1. Het staken van alle activiteit van militaire of para militaire aard, als mede daden van geweld, terrorisme of sabotage. 2. Zich te onthouden van het iri Palesti na brengen van gewapende groepen of persopen. 3. Zich»te onthouden van het invoeren of verwerven van wapens of oorlogsmateriaal. 4. Zich te onthouden vqn alle politieke acti viteit, welke de rechten, aanspraken of positie van eeh der beidé gemeen schappen in gevaar zou brengen, han gende de besprekingen Over de toe komstige regering van Palestina door de Algemene Vergadering" der V.N. 5. Met de mandataris samen te wer ken voor het bewaren van orde en recht enhèt handhaven van essen tiële diénsten. Zich te onthouden van elke actie, waardoor de veilig heid van de Heilige Plaatsen in Pa lestina in gevaar wordt gebracht. JERUZALEM. De commissie voor Palestina der V.N. heeft besloten onmiddellijk over te gaan tot de vorming van een poli tiemacht der V.N. voor Jeruzalem, waarbij ongeveer 200 Britse leden van de huidige Palestijnse politie, die zich tot dienstneming bereid hebben verklaard, als' kern zullen worden ge bruikt. Hedenmorgen te half drie is een Constellation van de Pan-Americin Airways, de „Empress of the.Skies'' bij het taqden op het vliegveld Shan non verongelukt. Het toestel brand de geheel uit en dertig van de een en-der*:g inzittenden zijn om het le ven gekomen. De slachtoffers zijn vier vrouwe lijke en zeventien mannelijke passa giers, een bemanning van negen kop pen en een stewardess. Het vliegtuig was op een tocht rond de wereld. Het kwam uit Karatsji* via Londen met bestemming voor New-York. Het toestel schijnt vlak voor de landing een obstakel geraakt te hebben en onmiddellijk in brand te zijn gevlogen. Het kwam neer op een afstand van 250 meter van het einde der landingsbaan. Volgens een lid van het vliegveldpersoneel kwam er omstreeks het tijdstip van het on geluk mist opzetten doch was het zicht nog goed. De enige overlevende is de Ame rikaan Mark Worst. Zijn echtgenote stond op (het vliegveld op hem te wachten en zag het ongeluk gebeu ren. Zij snelde piet het vliegveldper soneel naar de plaats des onheils, welke verlicht werd door het bran dend vliegtuigwrak, om mogelijk hulp te bieden, doch kreeg te horen, dat er geen overlevenden waren. En kele minuten later echter kwam men haar vertellen, dat haar echtgenoot alleen het er levend had afgebracht. lichte brandwonden opgelopen te hebben. Hij vertelde, dat hij, toen de machine, reeds brandend, neerstreek om te lqnden, plotseling vlak voor zyn voeten een opening in de^ vloer zag, zijn veiligheidsgordel losmaakte en door het gat naar buiten sprong. De Constellations zijn viermotorige •machines, wegénd dertig a veertig ton en kostende ongeveer0 een millioen dollar per stuk. In Juli 1946 werd order gegeven alle Constellations enige tijd aan de grond te houden voor het aanbrengen van noqlig ge bleken Wijzigingen. Columbia brak nog niet met Moskou De minister van buitenlandse za ken van Columbia heeft de juistheid der berichten, dat Columbia de diplo matieke betrekkingen met de Sow- jet-Unie verbroken zo.u *hebben, ont kend. Hij voegde er aan toe, dat er nog geen stappen hadden plaats gehad en noemde hét radidberic^ aangaande de breuk „prematuur". Hij gaf géén verklaring voor het bericht, dat volg de op de beschuldiging, dat de com munisten Se revolte veroorzaakt zou den hebben. heed- veld Shannon, bleek slechts enkele MAANDAG BEGINT DE IN SCHRIJVING VOOR NAT. RESERVE. Aanstaande Maandag, de 19de April, zal in alle gemeenten de aan melding voor toetreding tot de „Na tionale Reserve" worderl openge steld. De gegadigden moeten een in- vulformulier tekenen, waarbij zij zich onder andere bereid verklaren om regelmatig, fonder dat zij daar voor vergoeding ontvangen, gedu rende de avonduren en of op Zater dagmiddag aan de oefening deel te nemen, tot een maximum van 300 uren per jaar. In deze 300 uren zijn echter begrepen de grote oefeningen van een of itieer dagen waar voor een salaris zal worden uitge keerd, zoals dat voor de Koninklijke Landmacht is vastgesteld. Ook bij een eventuele mobilisatie van de „Nationale Reserve" wordt soldij uit gekeerd op dezelfde basis. De betrokkenen gaan een verbin tenis aan voor onbepaalde tijd en kunnen daarbij de beperking maken, dat zij alleen willen optreden voor de handhaving van orde en rust dan wèl ook tegen een mogelijke buiten landse vijand. Om in aanmerking te komen, moet men minstens 21 j,aar oud zijn. Vrij willigers boven de 50 worden niet aangenomen. Voor officieren zijn de leeftijdserenzen 21 en 60 jaar. Voorts moet men een militaire diensttijd van ten minste zes maanden achter de rug hebben. Wie vroeger Voor de militaire dienst is afgekeurd of wie als dienst plichtige behoort tot de lichting 1945 of een*riog jongere lichting, kan als reeel niet toetreden- Voor studenten wijken de voor waarden enigszins af, voor zover het de leeftijdsgrens, de genoten mili taire opleiding en de tijden, waarop geoefend zal worden, aangaat. DODELIJK VERKEERSONGEVAL TE AMSTERDAM. Even na middernacht is te Amster dam een ernstig auto-ongeluk ge beurd, waarvan de 47-jarige Haar lemmer B. de Vries, het slachtoffer is geworden. Met zijn auto, waarin nog een vrouwelijke passagier was gezeten, reed de V. met tamelijke grote snelheid over de Stadhouders kade in de richting van de van Wou- straat. Van de Weteringschans na derde een andere personenauto, die stopte om de van rechts komende eerste wagen te laten passeren. De ze remde plotseling sterk, begon te slingeren en-raakte de bumber van de stilstaande auto. De Haarlemse auto sloeg dientengevolge over de kop. De heer d^ V. werd door de G. G. en D. naar het Wilhelmina- gasthujs overgebracht, waar hij kort na aankomst is overleden. De dame werd niet gewond. Telegramwisseling tussen de K.A.J. en Z.H. de Paus Tijdens de nationale studiedagen van 8 tot 11 April te Oirgchot zond de K.A.J. het volgende telegram aan Z. H. de Paus: „De K.A.J. in Nederland bidt voor Uwe Heiligheid in deze uren met het grootste vertrouwen op God en met on verbreekbare trouw aan Uw Va derlijk gezag". Hel antwoord van Z. H„ onderte kend door de substituut-staatssecre taris Mgr. Montini, luidt in zijn ver taling: „^jjne Heiligheid, dankend voor het Hinderlijk huldeblijk der Neder landse Katholieke .Arbeidersjeugd, moedigt van ganser harte Mbar edel moedig apostolaat aan en zendt zijn vaderlijke gelukwensen voor een vruchtbare activiteit, alsmede de ge vraagde Apostolische Zegen aan de Voorzitter van der Horst en alle le den". DISTRIBUTIENIEUWS NIEUWE BONNEN. VOOR HET TIJDVAK VAN 18 APRIL t.m. 1 MEI 1948. Elk dér volgencte bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 804 323 algem. 1600 gr.' brood (gel dig t.m. 24 April). 200 gr. brood of 400 gr. roggebrood (gel dig t.m. 24 April) 400 gram brood of. 1 rantsoen gebak 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel 750 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz. of 1500 gram, jam, stroop enz. of 750 gr. versnaperingen. 375 gram zachte zeep -f- 125 gram soda 800 gr. brood (gel- 3 dig tot 24 April) 318 reserve 400 gr. brood (gel dig t.m. 24 April) BONKAARTEN KD, KE 804. 823 algem. 324 algem. 325 algem. 326 algem. 327 algem. 328 algem. 329 algem. 315 reserve ,ïr Voor tie voorlopige uitspraak in dé Mark Worst, een voormalig Lock- k t de Foeh|re SS und Polizei eed-vertegenwoordiger op het vlieg 6 in Rauter bestond NIEUWE ATOOMBOMPROEF? Functionarissen te Washington weigerden commentaar te leveren op berichten uit Parijs, dat er Woensdag bij liet Eniwetok-atol in de Grote Oceaan oen atoomproef is gehouden. Er circuleerden eén aantal berich ten in kringen van het Congres, dat er in April, atoomproevèn zouden worden gehouden, maar deze berich ten zijn nooit officieel bevestigd. De Amerikaanse commissie voor atoom energie heeft in November j.i. mede gedeeld, dat er nog proeven in de Grqte Oceaan zouden worden gehou den, maar haar leden hebben een ..geen comméntaar" houding aange nomen aangaande alle desbetreffen de berichten, „in het belang van de nationale veiligheid". West-Duitsland vraagt dollars West-Duitsland heeft de Westelij ke mogendheden gisteren een bedrag van 7.960.000.000 dollar verzocht voor hulp -in het kader van het Europees herstelplan. Dit is ruim 30 procent van het door het Amerikaanse con gres voor de zestien landen toegewe zen bedrag ad 5.3 milliard dollar. Generaal Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur,5 heeft na be sprekingen met de generaals Ro bertson en Koenig. verklaard, dat zij „dezelfde opvattingen en dezelfde po litiek teh aanzien van de steunver lening aan West-Duitsland zijn toe gedaan. Het Duitse verzoek is, vergezeld van een specificatie, aan de militaire gouvenieurs van Engeland en Ame rika gedaan. GRATIE VERLEEND. Bij K.B. is gratie verleend aan J. van Limburg, tot. de doodstraf ver oordeeld bij sententie van het bij zonder gerechtshof te Arnhem, straf is veranderd in levenslange gevangenis. PAN-AMERIKAANSE CONFERENTIE HERVAT. De Pan-Amerikaanse conferentie te Bogota* de door de revolutie in die stad moest worden afgebroken, is gis teren hervat. Het gebouw, waarin de vergaderingen gehouden worden, is met prikkeldraad afgezet en wordt streng bewaakt. Op strategische pun ten in de buurt zijn machinegeweren opgesteld. PAN-AMERIKAANSE CONFERENTIE IN SCHOOLBANKJES. Daar het hotel, waar de Pan-Ame rikaanse conferentie aanvankelijk gehouden werd, tijdens de ongere geldheden zwaar beschadigd^ is ge worden, zijn de afgevaardigden thans bijeengekomen in een schoolgebouw in een der voorsteden van Bogota. Dit schoolgebouw wérd tijdens de bij- eenkómst streng bewaakt. In het klaslocaal had men de lage lessenaar tjes hoefijzervormig aan elkaar ge plaatst. Er was een honderdtal per sonen bijeen, die door het raam bui ten'de sjhildwachtèn af en aap kon den zien lopen. Men heeft de indruk, dat het merendeel der 'afgevaardig den de werkzaamheden zoveel moge lijk wenst te bespoedigen, omdat het niet weldoenlijk is nog lang voort te werkep in de huidige sfeer, terwijl nog steeds jacht gèmaakt wordt op opstandelingen. waardering het pleidooi van mr. van Rijckevolsel had aangehoord. De president hoopte dat de pern als nog een middel zou vinden om de mening van het Hof naar voren te brengen. Naai' wij van doorgaanS goed inge lichte zijde vernemen zal het Hof zich bevoegd vei'klaren Rauter te berech ten 824 algem. 825 algem. 826 algem. fiihrer Hans Albin Rauter bestond- van de zijde van het publiek niet zo veel belangstelling als gedurende de drie dagen van het onderzoek. Vele stoelen bleven onbezet en ook op de bovengalerij was ditmaal geen pu bliek aanwezig. Nadat de zitèing' geopend was, deel de 'de president jhr. van IVJpeuwen mede dat het Hof tijdens de beraad slagingen tot de conclusie gekomen was,, dat het onderzoek in de zaak Rauter onvolledig, was geweest. Aan gezien de verdediger van verdachte mr. K. van Rijckevorsel door dringen de werkzaamheden te Amsterdam verhinderd was vandaag aanwezig te zijn werd de heropening van het onderzoek bepaald op Donderdag 22 April. Dan zullen worden voorgelezen een fotocopie van een brief van Rau ter aan de Reichsführer SS Himmler van 7 October 1942, een brief van ir.* S. L. Louwes, die na het onderzoek het Hof bereikt heeft, een brief van Rauter d.d. 30/7/1944 aan de burge meester van Beverwijk en verschil-- lende andere bescheiden uit het pro ces-verbaal. De president wendde zich vervol gens tot de aanwezige journalisten en verklaarde, dat het Hof klachten bereikt hadden over een zodanig ver slag van het pleidooi van mr. van Rijckevorsel in enkele bladen, dat daardoor, bij het publiek in sommige gevallen^de indruk gevestigd werd, dat de verdediger in ongepaste be woordingen en op een on-Nederland- se wijze zijn taak vervuld zoy heb-14 jaar met aftrek, maar de verdedi- ben. Deze opvatting is niet de mening gers meenden, dat van plunderen in van het Hof zei de president en hij de zin der wet geen sprake was en verklaarde verder, dat het Hof met 1 vroegen vrijspraak. 828 algem. 829 algem. 400* gr. brood (gel- dik t.m. 24 April) 200 gram brood of 400 gram roggebrood (geldig tm. 24 Aprif) 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 100 gram bloera of zelfVijzendbakmeel of kindermeel of kinderbiscuits. 750 gram suiker, bo- terhamstrooisel enz of 1500 gram jam, stroop enz. of 750 gr. versnaperingen Voor het Bijz. Gerechtshof in Den Bosch is Dinsdag een interessante zaak in behandeling gekomen. Het gold de stand van zaken van het Duitse radar-onderzoek m de Phi- lipsbedrijven te Eindhoven, waarbij voornamelijk dr, A. Essau en dr. A. Borttscher, beiden Duitóers, die hun opdracht uitvoerden op direct bevel van Goering en Doenitz, betrokken waren. Toen de -geallieerden nader, den werd de gehele radar-apparatuur meegenomen naar Duitsland. Thans haddén zij zich te verant woorden wegens het zich opzettelijk schuldig maken aan schending van de wetten of gebruiken van de oor. log en van plundering van eigendom van de Philipsbedrijven Tijdens de zitting bleek uit het ver hoor der beide beklaagden, dat aan .de onderzoekingen in het Philips- laboratorium veel waarde ward ge hecht „Indien wjj tijdig tot een resul taat waren'gekomen, zou de,uitslag van de oorlog nog twijfelachtig zijn geweest", aldus deze Duitse geleer den. De adv.-fiscaal mr. baron van Voorst tot Voorst eiste tegen beiden 750 gr. zachte zeep 250 gram soda 813 reserve 400 gr. brood (gel dig tm. 24 April) 818 reserve -500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kinderbiscuits. TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 802 37, 38, 41 tabak 2 rants, sigarettep of kerftabak 39 versn. 200 gram versnape ringen of 200 gram suiker, boterhamstr. enz. of 40Q gram jam, stroop enz. 42 versn100 gram versnape ringen of 100 gram suiker, botèrhamslr. enz. of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 16 April worden ge bruikt. o Niet-aangewezen zijn en vernie tigd kunnen worden: de bonnen 272, 274, 275, 774 en 775 melk, 280, 281, 282. 287, 784, 786 en 787 reserve, 790 en 791 algemeen. £en. IhoAAe.tt'f.e Wat wij bezitten stellen wij eersi xp prijs, wanneer we het verlorer ebben. Shakespeare

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1