S)e CökiteSowtci/nt De aanstaande Italiaanse verkiezingen- De veldslag in Palestina Geallieerden laten zich niet uit Berlijn dringen De stille tochten op de Nat. Herdenkingsdag Opstand in Bogota werk der communisten DINSDAG 13 APRIL 1948 39ste JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" VOORUITZICHTEN ITALIAANSE VERKIEZINGEN Bnr. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20S26, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs £0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. rn.rn. Telefoontjes 1.50 OPTIMISTISCHE STEMMING Staking van Het pessimisme over de mogelijke 1 uitslag der Italiaanse verkiezingen, dat nog een maand geleden te Home heerste, is plotseling veranderd in een tamelijk beslist optimisme. „Doxa", het Italiaanse Gallup-in- stiluut, heeft n.l. de resultaten be kend gemaakt van een onderzoek, hetwelk het aantal van de pro-com munistische stemmen de 20 pet. van het totaal niet verzouden overschrij den. Voorts heeft het grote onaf- nankelijke dagblad „II Tempo" een onderzoek ingesteld, waaruit het be sluit, dat ongeveer 210 zetels aan de Christen-Democraten zullen komen, 176 aan de andere anti-communisti sche partijen en 178 aan het door de communisten overheerste Democra tische Volksfront (waaronder 1 zetel aan de pro-communistische Christe lijke Sociale Partij). Doch vooral de zeer talrijke' rapporten, die uit ge heel Italië te Rome, en wel v.n.l. op het nationale bureau van de Burger lijke Comité's binnenkomen, ver schaffen de concrete gegevens, waar uit blijkt, dat in Italië werkelijk van een opmerkelijk- ontwaken van het christelijk geweten kan worden ge sproken. Grote bewondering moet men dan ook hebben voor de hon derdduizenden katholieke propagan disten, die in -alle Italiaanse paro chies van huis tot huis gaan, om hen die zich van stemmen zouden kun nen onthouden, wakker te schudden, cn zo veel mogelijk stemgerechtigden attent te makën op een niet louter materialistisch ingestelde partij. De ze uitnemende activiteit, welke op initiatief van de Katholieke Actie 'is genomen, is een van de meest dyna mische verschijnselen, "welke de openbare mening thans in de goede richting leiden. Aanplakbiljetten, vlufschriften en vergaderingen van de niet-politieke. Burgerlijke Comité's hebben meer de aandacht getrokken dan die van wel ke politieke partij ook. Alle inlich tingen bevestigen, dat de communis ten aanhangers en meelopers verlie zen, zowel in het Noorden als in het Zuiden van Italië. Het is dus te be grijpen, dat de communistische pro paganda zich vooral tot de gelovige Italianen richt en enerzijds de gods dienstige gevoeligheid van de Italia nen tracht uit te buiten, anderzijds de gemeenste beschuldigingen aan het adres van het „katholiek kapi talisme" richt, om aanhangers te be houden of te winnen. Te Perrasini op Sicilië hebben vijf honderd communisten hun lidmaat schap van de plaatselijke vakvereni gingen opgezegd en zich bij anti-com- v munistische partijen aangesloten. «Dit is de derde dergelijke massale af scheiding, in de laatste dagen op Si cilië voorgekomen. Te Reggip di Calabria zou een com munistisch complot ontdekt zijn, dat verbindingen had met Oostenrijk en Joego-Slavië. Van de 132.000 Romeinen, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in Oc tober 1947 geen stembiljeten ont vangen hebben, hebben thans reeds meer dan honderdduizend navraag gedaan. een uur in Ital ië MEN MERKTE ER WEINIG VAN. Maandagmorgen om 9 uur is in ge heel Italië uit protest tegen het tegen de arbeiders gerichte terrroisme op Sicilië, een algemene, door het Ita liaans Verbond van Vakverenigingen uitgeroepen staking van 1 uur be gonnen. Twintig minuten na het begin viel in Rome wéinig van de actie te be speuren. Slechts het feit, dat er geen trams en bussen reden wees op de staking. Hcewel de bond bekend ge maakt had, dat het telefoonverkeer in Rome onderbroken zou worden, werkte deze dienst normaal. Vele winkels1 bleven open daar het perso neel de staking ^negeerde. De rege- ringsbureaux \Verkten normaal. De fa brieken echter lagen stil. Milaan meldde een kalme staking. De openbare vervoermiddelen reden er niet. Drie uur na het einde van de sta king bevestigde de minister v. Bin nenlandse Zaken de linkse persbe richten, dat tijdens een vergadering van het linkse volksfront in Lizzanelli in de in het Zuiden gelegen provincie Lecce een bom geworpen was, waar door twee mannen het leven verloren. Een inspecteur van de veiligheids dienst is naar Lizzanelli gezonden, .om het onderzoek te leiden. Tijdens de onthulling van het mo nument van wijlen President Roose velt op het Grosvenor Square te Lon den, welke onthulling door mevr. Rposevelt werd verricht, was de ge hele Eng. Kon. Familie, het Kabinet en Churchill aanwezig. Mevrouw Roosevelt voor het standbeeld. POSt VOOR DE „VOLENDAM". De opvarenden van het s.s. Volen- damj.'dat met troepen aan boord van BataVia naar Nederland onder weg is, kunnen in Port-Said correspon dentie uitgereikt krijgen mits deze uiterli.ik 14 April IJET BRANDPUNT van de strijd tussen de Joden en Arabieren ligt op het ogenblik rondom de berg Kastel, die de hoofdweg van Jeruza lem naar de kust bestrijkt. Het dorp Kastel is één ruïne. Er staat nog slechts één huis overeind. Het Arabi sche plaatsje Kolonia, op één kilo meter van Kastel, aan de Westelijke»rand van Jeruzalem, dat talrijke Joodse aanvallen te doorstaan heeft gehad, is door de Joden ingenomen. Ook daar rijn vele woningen met de grond gelijk gemaakt. Joods centraal gezagsorgaan,, dat 15 Mei officieel in werking zou treden. t j j TT - Inmiddels zullen de Zionisten intér- Joodse strudkrachten van de Haga- nationale ^„ning trachten te ver- nah z:jn de Arab:sche stad Ramleh krij van h t uitJoepen van Joodse en een aantal Arabische dorpen aan onafhankelijkheid en de vestiging de hoofdweg van Tel Avw naar Je- van een Jo'oise staat ruzalem binnengedrongen. Bij Reho- both, ongeveer twintig kilometer ten Zuiden van Tel Aviv, hebben zij een Britse trein aangevallen, die met troepen en munitie op weg was naar Egypte. De Engelsen zijn in een he vig gevecht met de aanvallers gewik keld. ZIONISTISCHE RAAD WIL MEER DISCIPLINE. De algemene Zionistische raad heeft met 39 tegen 32 stemmen een gisteravond aangenomen resolutie geratificeerd, waarin besloten wordt de. Joodse „dissitente groepen" Ir- goen Zwai Leoemi en de groep Stern onder de Joodse nationale discipline te brengen. Aan het eind van de zitting is met algemene stemmen verzocht om de onmiddellijke instelling van een T\E ^INGELSEN hebben het militaire goederenvervoer tussen hun zóne en Berlijn geheel gestaakt. Noch van Russische,; noch van Britse, Amerikaanse of Franse zijde'worden er op het ogenblik pogingen gedaan om een nieuwe regeling van het verkeer uit te werken. In Oostenrijk hebben de Russen een nieuwe controlepost-ingericht op de weg van We nen naar een Brits vliegveld. het afgelopen week-end een ernstige nederlaag geleden bij de verkiezing van gedelegeerden van het verbond. Toch werkt het grootste deel der journalisten voor bladen of nieuws- bureaüx met Sow jet-licenties. Paul Loebe, sociaal-democraat en vroege re voorzitter van de Reichstag, kreeg h^t grootste aantal stemmen. Verbetering lonen overheidspersoneel De minister van Binnenlandse Za ken heeft aan de gemeentebesturen meegedeeld, dat de Pensioenwet zal worden gewijzigd, waardoor de bij drage voor eigen pensioen zal .wor den verminderd van 4x/i tot 2 pet. Deze maatregel krijgt terugwerkende kracht tot 1 Januari 1948. Voor het Rijkspersoneel zal binnen kort een Kon. Besluit verschijnen, waarin wordt bepaald, dat over 1947 2pet. van de pensioengrondslag zal worden uitgekeerd. Dit Kon. Be sluit zal op het gemeente-personeel van toepassing worden verklaard. Het is toegestaan,, op deze uitkering voorschotten te verlenen. Het garantieloon voor gehuwden kan, zoals voor het Rijkspersoneel, worden verhoogd tot f 2000, 1875 of 1750 per jaar, resp. voor gemeen ten der le, 2e en 3e klasse. Voor on- gehuwden blijft het garantieloon resp. 1400, 1325 en 1250. De ongehuwden-aftrek van 5 pet., vervalt. Gemeenten, die een dergelij ke aftrek nog niet invoerden, behoe ven daartoe niet meer over te gaan. Jaarwedden, gebaseerd op een ba- ;-jaarwedde van meer dan 3000, irden,* in gaande 1 Januari 1948, met pet. verhoogd. (Op de lagere jaar- vas diè verhoging al eerder toegepost. Dit betekent dus salarisverhoging van 2Vz pet. voor personeel van 3000 gld. of minder; van 1XA voor perso neel met een jaarwedde meer dan 3000 gld. Columbia breekt met Moskou LIET BLIJKT, dat de communisten de hand hebben gehad in de ove rigens mislukte opstand in Columbia. Naar aanleiding daarvan heeft de regering van Columbia diplomatieke betrekkingen met de Sovjet- Unie verbroken. Hiermede is Columbia (na Chili en Brazilië) dè derde £uid-Amerikaanse staat, die met Rusland breekt. Onder de gearresteerden bevinden zich twee communistische agenten, die de leiding hadden bij de verovering van het radio-station, dat een tijdlang in handen der rebellen is geweest. Electrische centrale opnieuw ingericht De inwoners van Berlijn hechten groot belang aan het feit, dat de En- -gelsen en Amerikanen opdracht heb ben gegeven om Berlijns grootste electrische centrale, in 1945 door de Russen geheel leeggehaald, opnieuw in te richten. Men trekt daaruit de conclüsie, dat het de Westelijke ge allieerden ernst is, wanneer zij zeg gen, dat zij in Berlijn zullen blijven. RUSSEN VERSTERKEN HUN TROEPEN. Ass. Press meldt uit Berlijn, dat de Russen, in de laatste weken hun troepenmacht in Duitsland hebben versterkt, in hoofdzaak met afdelin gen geheime politie. De Russen zeg gen, dat zij de gezinnert van soldaten en ambtenaren naar Rusland terug brengen „uit economische overwe-^ gingen". Luitenant-generaal Galloway, dé Britse hoge commissaris in Oosten rijk, heeft bij het Russische hoofd kwartier te Wenen tegen de controle geprotesteerd. COMMUNISTEN LEIDEN VERLIES IN' BERLUNSE JOURNALISTEN- BOND. De communistische vleugel van de Berlijnse journalistenbond heeft in LANDBOUWKUNDIGE PROEVEN MET DE HELICOPTèRE. Zeer binnenkort zullen op verschil lende plaatsen in Nederland met bê- hulp van de helicoptère sproeiproe- ven tegen plantenziekten worden uitgevoerd. In land- en tuinbouwkringen wordt hiernaar met grote belangstelling uit gezien. In verband hiermee wijsf men er van de zijde van het ministerie van landbouw op, dat alle land-, tuin- en bosbouwkundige proefnemingen met de helicoptère uitgaan van het minis terie van Landbouw (Het* ministerie van Landbouw is namelijk een der oprichters van en deelnemer in de „Stichting voor hefschroefvliegtui- gen"). Het onderzoek ressorteert on der de directie van de tuinbouw. Met de leiding en uitvoering van het on derzoek is belast dr. W. J. Maan, van IJsselsteinlaan 7, Amsterdam, tel. K. 2970—2451. George Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, die zich nog in Bogota bevindt, heeft het internationale communisme beschul digd van het inspireren van de op stand. Marshall noemde deze revolutie poging de eerste grote communisti sche agitatiepoging op het Westelijk halfrond sedert het einde van de oor log. Reuters speciale i correspondent seint uit Bogota, dat hoge functiona rissen van de Amerikaanse delegatie ter Pan-Amerikaanse conferentie er van overtuigd zijn, dat de revolutie in Bogota een communistisch complot was. Het lijkt waarschijnlijk, dat het Amerikaanse vasteland het commu nisme zal veroordelen, nu Radio-Bo gota heeft bekend gemaakt, dat de Pan-Amerikaanse conferentie in die stad zal worden voortgezet. De Amerikanen nemen hierbij het initiatief en willen de wereld tonen dat de Pan-Amerikaanse eenheid zal zegevieren door in de eerste plaats het nieuwe inter-Amerikaanse „orga nische pact", het voornaamste doel van de conferentie, te voltooien en in de Tweede plaats een in buiten gewoon krasse bewoordingen ver vatte resolutie aan te nemen, die het communisme door het gehele.Weste lijk halfrond veroordeelt en ieder der 21 republieken plechtig laat beloven- maatregelen te nemen om het uit te roeien. HET IS NOG EEN CHAOS. Na drie dagen van ongekende gru welen heeft de regering van presi dent Perezdie nu het leger op haar hand blijkt te hebben, de sleutelpo sities in handen, hoewel de revolutie nog niet geheel en al de kop inge drukt is. Verschillende verzetshaar- den hielden zich gisteren nog staan de. Het vernielde cejitrum en de bui tenwijken staan echter onder con trole der regering. De strijd tegen de sluipschutters gaat voort. Nog steeds functionneren de openbare diensten niet. De politie, die voor een groot deel gemene zaak met de muiters heeft gemaakt, is in haar kazerne opgeslo ten. Ook in andere steden van Colombia: Cartagena, Barranville, Medellin. hebben ongeregeldheden en plunde ringen op kleinere schaal plaats ge vonden. GAIT AN IN GEHEIM BEGRAVEN? In een radiqmededeling uit Pana ma wordt gezegd, dat het stoffelijk overschot van Gaitan, de vermoorde links-liberale leider in Columbia, in het geheim op het kerkhof te Bogo ta begraven is, teneinde verdere on geregeldheden te voorkomen. Ter gelegenheid van de nationale herdenking op 4 Mei, zal aan de avond van die dag, behalve de „stille tocht" over de Waalsdorpervlakte nog een tweede tocht worden gehou den en wel naar „Westdiuin", de be graafplaat^, waar de geallieerde vliegers en de leden van de „Stij- kelgroep" rusten. Bij de tocht over de_Waalsdorpervlakte wordt de stoet 'opgesteld op de hoek van de van AlikLapadeia&n .«en de Waalsdorper- weg 's avonds om ongeveer 20 minu ten voor acht. Vanaf de Waalsdor pervlakte zal ook voor Neder Land en de Overzeese Gebiedsdelen het signaal voor de korte stilte worden gegeven. Bij de tocht naar de graven der boven Nederland gevallen geallieerde piloten, die, zoals gemeld, tezamen met de in Duitsjand gefussilleerde leden der Stijlkei groep op de be graafplaats „Westduin" rusten, zul len twee stoeten worden gevormd, de één komende uit de richting Den Haag, de andere komende uit de richting Loosduinen. Bij een bezoek, dat de Haaigse jour- na. isten een dezer dagen, op uitno diging van het plaatselijk comité van de commissie van nationale herden king 19401945, aan de Waalsdorper vlakte en aan Westdiuin brachten, werd mededgedeeld, dat op de Waals dorpervlakte zich bij de stille tocht de Koninklijke Militaire Kapel en „Die Hiagihe Sanghers" onder Jos. Vranken zouden doen horen, terwijl op Westduin het Christelijk Haags Mannenkoor en het mannenkoor van het Gemeentelijk Haags Gasbedrijf .iederen zullen zingen. Op de Waalsdorpervlakte begaven zich de persmensen liet allereerst naar de herdenkingsplaats waar een viertal houten kruisen staat opge richt, dat dienst heeft gedaan bij de Duitse fusillades en dat daarvan de sporen, in de vorm van kogelgaten nog draagt. Deze plaats wordt piëteitvol onder houden door mensen uit de verzets beweging. Bij de stille tocht zal deze plek verlicht zijn dooi een nieuw soort fakke.s, gevoed door propaan- gas. waarmee een drie meer hoge vlam wordt verkregen. Op deze p^ek zullen ook de bloemen kunnen wor den neergelegd. Ruim 200 Nederlan ders vonden in deze omgeving de dood en 120 zijn thans opgegraven en geindentificeerd. Op de Waalsdorpervlakte .zuilen offerblokken worden op@:steld, waarvan de inhoud voor de nabe staanden der gefusilleerden bestemd is. Het vorige jaar hebben namelijk zeer velen, die deze plaats bezochten, het verlangen te kennen gegeven,' om voor de nabestaanden iets te mo gen doen. Vlak bij deze plek ligt de eigen lijke fusilladesplaats, waar onbeken den een wit geverfd houten kruis hebben .opgericht. Ergerlijk is het te vernemen, dat er nog steeds mensen zijn, die zich hier niet behoorlijk weten te gedra gen zoals een comitélid meedeelde en bijvoorfbeeld hun hoed aan het kruis ophangen. Ook schijnen niet allen er van doordrongen te zijn, dat de tocht op de avond van de 4de Mei een gang is, waarbij alle gesprekken vermeden dienen te worden. Het ligt in de bedoeling, de fusil lade plaats te laten zoals zij is: dat wil zeggen: zoals degenen, die daar de dood vonden, het vaderland voor het laaitst hebben gezien. Wel Is men van plan, als de benodigde gel den bijeengebracht zijn, op de nabij gelegen duintop een monument op te richten. Rondom de fusilladeplaats werden vele graven gevonden. Er achter ligt het zogenaamde „Rautergraf", waar de „furor teutonica' op 8 Maart 1945 vijftig Nederlanders neerknalde als repressaille op de aanslag op R»uter. Vervolgens bezochten de journalis ten het prachtig gelegen kerkhof „Westduin" op het landgoed Oaken- burg onder Loosduinen, waarop een aantal kruisen, die de graven der geallieerde piloten dekken, het woordje „unknown" te lozen staiat. Te midden van de graven van de leden der Stijkslgroep hangt de^ Neder landse driekleur. Ook treft men op dit kerkhof nog Duitse giiaven aan. Op 2 Mei zal in alle kerken van ons land een bidstond voor het va derland gehouden worden. 3 Mei brenigt het Zuid-Nederlands Toneel in de Koninklijke .Schouwburg te Den Haag, een reprice van Veter mans „Oranje Hotel", terwijl na 15 Mei een Frans gezelschap een stuk komt spelen, dat eveneens op het verzet oetrekking heeft. Dc op brengt van de avond i£ voor de Q£- bestaanden der gefusilleerden be stemd. Voor de nationale herdenking heeff W. Gerard Teunissen een affi che ontworpen, waarbij de gevalle nen van leg:r en vloot en illegale strijdkrachten zijn voorgesteld door een figuur met helm. Militair lesvliegtuig neergestort EEN DODE Gistermiddag óm 12 uur is te Sterksel, gemeente Maarheeze, nabij het klooster „Prov4dentia" een mili tair lesvliegtuig van het vliegkamp Gilzerijen neergestort. Dc piloot, de 24-jarige korppraal leerLingvlieger A. Mensink uit Bus- sum werd'op slag gedood. Reeds diverse malen voerde hij stunts uit boven Sterksel, waar zyn verloofde woont en ook gistermiddag was dit het geval. Door een lage duikvlucht kwam het toestel in de fruitbomen van het Rooster terecht, sloeg over de kop en^werd totaal vernield. De motor werd brandend uit het toestel geslingerd. Het stoffelijk overschot van de ver ongelukte werd naar Gilzerijen over gebracht Nader "meldt men: Het toestel be vond zich reeds geruime tijd ge schat wordt ongeveer een uur in de lucht boven het dorp, dook her haaldelijk tot een hoogte van vijf en twintig meter, cirkelde dan in een straal van ca. 2 K.M. rond het kloos ter om daarna weer op te trekken,1 aldus vertelde ons een ooggetuige. Zijn verloofde woont ongeveer een kilometer van het klooster. Bij een dezer manoeuvres raakte het toestel de top van een boom in de tuin van het klooster, stortte neer, ep sloeg over de kop. Onmiddellijk' schoten de broeders van het klooster toe teneinde hulp te bieden. De rector van het huis heeft het slachtoffer, dat zwaar gewond was, de sacramenten der stervenden toegediend. De brand in de weggeslingerde mo tor werd door de broeders met zand geblust. Dadelijk na het ongeval waren de burgemeester van de gemeente Maar- heze, de militaire politie -en de rijks politie op de plaats van het ongeval. De bunker van Seyss Inquart wordt ten bate van de Stichting 1940-45 ge ëxploiteerd. Toen in September 1944 Seys In quart van het Westen naar het Oos ten vluchtte, hield hij verblijf in een speciaal voor hem vervaardigde bun ker aan de Loolaan te Apeldoorn. Een der Groot-Germaanse vertrekken dér bunker met op de achtergrond de telefooncentrale waarmede Seys-In- cfüart contact nad met alle Duitse fronten. Van 17 April awordt deze bunker ten aate der b.g Stichting voor het publiek tentoongesteld. DE „SPAANSE SCHATGRAVER" MAAKTE TIENTALLEN SLACHT OFFERS IN DE VER. STATEN. Het Amerikaanse weekblad „Ame rican Weekly" schrijft over de acti viteit van de „Spaanse Schatgraver" in de Verenigde Staten: „De zwen- van de Spaanse gevangene is weer in het leven geroepen. Of schoon het „post office department" dacht, dat deze zwendel nooit me^r zou terugkeren, ontvangen dagelijks Amerikanen,thuis, op hun bureau of op hun kantoor brieven, vfaarin hun aangeboden wordt' op een gemakke lijke manier. 150.000 dollar te verdie nen. En de internationale zwende laars slagen er in góedgelovige Ame rikanen van hun spaarcentjes af te helpen. Gemiddeld per jaar be droeg hun buit circa 600.000 dollar. Eer maand worden de Verenigde Sta ten'overstroomd met 10.000 tot 15.000 van de bekende brieveiT met het "ver haal van een bankier uit Vera Cruz, die in moeilijkheden is geraakt. Gemiddeld maken de zwendelaars drie Amerikaanse slachtoffers per week. Sommigen, die na hun aan komst in Mexico achterdochtig wer den. zijn vermoord en werden be roofd". „American Weekly" schrijft ten slotte: „Als u een brief ontvangt van de arme „gevangene", haast u dan niet naar uw-bank, 4maar breng de brief naarv de post-autoriteiten, die een onderzoek naar de afzender doen." £en doAAje.itte..,. De laatste eer, die iër.and bij zijn begrafenis wordt bewezen, is dikwijls de eerste, die hem ten beurt valt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1