ftzidóeöoii/tct/nt v Uit de De Bisschoppen wekken op tot gebed en boete Nieuwe eisen der Russen te Berlijn De revolutie in Columbia Bange geruchten rondTriëst Gevechten op grote schaal in Palestina Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMÈR KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" MAANDAG 12 APRIL 1948 39ste JAARGANG No. 11362 In Berlijn blijft het eert gespannen toestand Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd„ f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 Zoals U allen bekend is, worden over bijna geheel de wereld, thans meer dan ooit, felle aanvallen gericht op onze Moeder de H. Kerk, en haar eerbiedwaardig opperhoofd, onze H. Vader de Paus. De meest lasterlij ke beschuldigingen worden tegen Ha^ geuit1 en op allerlei wijzen, door bedreigingen en 'valse beloften, tracht men Hare kindéren van .Haar af te trekken én in een heidens en godde loos leven te doen ondergaan. Gij hebt allen de Paasboodschap ge hoord van onze H. Vader, die alle vol keren oproept tot waakzaamheid en gebed. Gehoor gevende aan dié stem, roe pen Wij, Bisschoppen van Nederlfind, al Onze diocesanen op, om dit jaar het Beschermfeest van de H.-Joseph, de patroon der H. Kerl;, op bijzondere wijze te vieren. Zoals U wéét, is de eigenlijke feestdag' de derde Woens dag na Pasen, waaraan een Octaaf is verbonden. De plechtige" viering heeft plaats midden in het Octaaf op de derde Zondag na PSsen, die dit jaar valt op de 18de April. Wij schrijven dan voor: le dat in alle kerken en kapellen, waarover een Rector is aangesteld, van Dinsdag 13 tot Woensdag 21 April dagelijks openlijk zal gebe den worden het Rozenhoedje met de Litanie der'H. Maagd en het gebed ter ere van de H. Joseph, zoals in de Octobermaand. 2e dat op Zondag 18 April in alle ker ken en kapellen ófwel de gehele dag4 óf tenminste gedurende enige uren het H. Sacrament ter aanbid- ding zal worden uitgesteld. Wij verzoeken de gelovigen drin gend: vooreerst orn in massale op- korfist en met grote ijver de gebeden ter ere van de Koningin van de Ro zenkrans en van de H. Joseph in de kerk te komen meebiddén of, als zij verhinderd zijn, in hun huisgezinnen gemeenschappelijk te verrichten; vervolgens, om op de Zondag on der het Octaaf de H. Communie te ontvangen en bij het H. Sacrament te komen bidden tot intentie van Z. H. de Raus; en tenslotte om op de Zaterdag on der het Octaaf d.i-. de 17de April een bijzonder werk te doen van boete en versterving* De H. Maagd heeft voortdurend tot boete en gebed aangespoord. Mogen Wij zo door de hulp van de Koningin van de Rozenkrans en van de H. Jo seph, de Patroon der H. Kerk, Gods bescherming over de H. Kerk onder vinden. „Waar de hyacinthen bloeien In de bollenstreek brachten duizen den een beizoefc aan de thans kleu rige velden.De V. V. V. Lisse orga niseerde tochten per schuit tussen de bloeiende velden. Ook in Oostenrijk" is het niet pluis De Russen nemen tegen de Weste lijke geallieerden steeds nieuwe maatregelen, welker doel kennelijk is, hen te trachten uit de Duitse hoofdstad te verdrijven. Zaterdag avond .'hebben zij bekend gemaakt, dat de paspoorten voor de Britse en Amerikaanse ploegen, die in Maag denburg de telefoon-, telegraaf- en telexlijnen met het Westen verzor gen, per 15 April niet vernieuwd zullen worden. Het Amerikaanse leger is voorne mens een radio-zender in gebruik te nemen, om zodoende deze lijnen te kunnen vervangen, indien de Russen dit besluit ten uitvoer brengen. Met geestdrilt hebben tijdens de bezettingsja ren in volhardende en consequente trouw zich geschaard achter hun Bisschoppen. Wij zullen dat blijven doen. Ook in de toekomst wat er ook gebeuren moge. En ook in het heden. Oek op de dag van vandaag! Met geestdrift! En daarom plaatsen wij hierboven de oproep, die onze Bisschoppen gis teren tot óns hebben gericht, opdat ieder onzer deze goed kenne en er dus gevolg aan geve. De Bisschoppen roepen "ons op tot de vervulling van een plicht, welke wij óók zoudèn hebben te vervullen, als de Bisschoppen niet tot ons zou den hebben gesproken. Wij moeten de Bisschoppen dank-» baar zijn, dat zij ons de vervulling van die plicht gemakkelijker hebben gemaakt door hun concrete voor schriften en verlangens.! Katechismus IVAAR zijn er, voor wie-het een pro- *-'bleem schijnt tê zijn, hoe zij bij de bestrijding van het communisme moeten staan tegenover de commu nisten. En het is voor de christen hele maal geen probleem! Wij hoorden eens een bekend ka tholiek politicus verklaren, dat hij, als hij naar een bijeenkomst ging, waarop zou worden gedebatteerd, al- 'tijd zijn katechismus-boekje bij zich bad, om eventueel op gestelde vra gen en gerezen moeilijkheden, die de houding van de katholiek, als zoda nig, betroffen, onmiddellijk een kort en klaar antwoord te kunnen geven. Welnu op de vraag, hoe. wij moe ten staan tegenover de communis ten, volge hier het antwoord uit de katechismus (39ste les).' Nadat de katechismus ons eerst heeft geleerd, dat wij Onze naaste moeten beminnen gelijk ons zelf uit liefde tot God, wat wil zeggen, dat wij hem alle goed gunnen en hem behandelen, zoals wij wensen zelf behandeld te worden, zegt zij op de vraag: wie zijn onze naasten?: „Onze naasten zijn alle mensen zoi^er uitzondering, zelfs onze vijanden." Ziehier een antwoord, dat zo klaar is als de dag en' zo absoluut en beslist mogelijk, op de vraag, die voor sommigen een probleem schijnt te zijn: hoe zij bij de bestrijding van het communisme moeten staan tegen- over de communisten. De practische conclusies voor het dagelijkse leven zijn niet moeilijk voor een christen, .die dit universele liefde-gebod dat ons leert alle mensen lief te hebben uit liefde tot God! werkelijk in zich laat léven. Het gezond verstand wijst hem dan in de^meeste gevallen o zo gemakke lijk de juiste weg. X/OLG'EN BERICHTEN, ontvangen door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft het Columbiaanse leger het centrum en de buitenwijken van Bogota geheel onder controle. De coalitie-regering meldt de arrestatie van verscheidene personen, die hebben deelgenomen aan de vgroverïng van het radio—station, van waaruit de revolutie Vrij dag j.l. werd geproclameerd. De regering gebruikte van gisteren af het ra dio-station voor alle communiques, aldus deze berichten. REGERING IS TOESTAND MEESTER De radio der Columbiaanse rege ring meldt, dat er zich twee „Russi sche agenten" bevonden ond^r een aantal buitenlanders, dat sedert het begin van de revolutie werd gearres teerd, aldus de berichten. Een woordvoerder van de pan- Amerikaanse Unie te Bogotd ver klaarde, dat alle pogingen in het werk zullen worden gesteld om de pan-Amerikaanse conferentie voort te zetten. Men hoopte, dat het voor gestelde Amerikaanse solidariteits pact gereed zou komen. Andere pro blemen, met inbegrip van de kolonia le kwestie, zouden waarschijnlijk tot een of andere toekomstige bijeen komst worden uitgesteld. Volgens eep door buitenlandse cor respondenten te Bogota opgesteld be richt, dat door het' Amerikaanse Mi nisterie van Buitenlandse Zaken is ontvangen, zijn de gehele uitrusting en de bescheiden van de pan-Ameri- kaanse conferentie te Bogota vernie tigd. De zakenwijk zou na de onlus ten verwoest zijn. Zaterdag, toen nog branden woedden en er geplunderd werd bedroeg de laatste schatting yan het aantal doden 300. Het is nog niet geheel zeker, dat Gaitan tengevolge van de moordaan slag, die de aanleiding van de revolu tie vormde, inderdaad dood is. Vol gens berienten uit het ziekenhuis waarheen hij is vervoerd zou hij nog in leven zijn. Nederlandse kolonie te Bogota in veiligheid Op%et ministerie van buitenlandse zaken is heden, via Washington be richt ontvangen van de Nederlandse gezant in Columbia, dat de Neder landse kolonie in Bogota in veiligheid is. De kanselarij van het- Nederlandse gezantschap aldaar is uitgebrand. DERTIEN S.S.-BEULEN TOT DE STROP VEROORDEELD. Otto Ohlendorf, de SS-generaal, die de dood van 99.000 Joden op zijn ge weten heeft, is Zaterdag tezamen met 13 andere SS-officieren door een Amerikaans, tribunaal tot de strop veroordeeld. Twee medeplichtigen kregen levenslang, drie 20 jaar en twee 10 jaar. Onder de ter dood ver oordeelden bevond zich Heinz Schu bert, die beweert een afstammeling te zijn van de componist. DE KERK IN TSJECHO-SLOWAKIJE Een correspondent van Reuter meldt dat op het Vaticaan veront rustende berichen uit Tsjecho-Slo- wakije binnkomen wat betreft de houding van de regering ten aan zien van de Katholieke kerk. Vernomen wor3t,* dat,in vele on der directie en administratie van nonnen staande ziekenhuizen de nonnen geleidelijk do<?r lekenzusters Avorden vervangen. Het college van katholieke stu denten te Praag, zogaat de corres pondent voort, is reeds door de com munisten overgenomen en het is dui delijk, dat de eerste klap tegen dé katholieke actie in Tsjecho-Slowa- kije niet de laatste zal zijn. Volgens het Vatica&n bereikende berichten wordt de /positie van de Grieks-Katholieke kerk inOost- Europa hoe langer hoe moeilijker. Ten Vaticane komt men tot de con clusie, dat deze kerk daar in feite heeft opgehouden te bestaan. Schrijver van Vaticaan-„onlhullingen" bekent gefantaseerd te hebben De vrijheid van pers en de practijk Tien- landen op de conferentie voor vrijheid van voorlichting heb- hen een resolutie ingediend, waarin oorlogspropaganda en verdraaiing van nieuws wordep veroordeeld. Tot de opstellers van de resolutie be horen Engeland, de V.S. en ook de Sowjet-Unie. Met 22 stemmen tegen één (Frank rijk) heeft de conferentie besloten, voor de tijd van drie jaar een li chaam te stichten, dat toezicht zal houden op de vrijheid van bericht geving en op Ijet voorkomen van pro paganda voor agressie, of discrimi natie wegens godsdienst, nationali teit of ras. Frankrijk stemde tegen omdat het voorgestelde lichaam niet zou kupnen functioneren daar het te weiqig zittingen' zou houden. Het 23ste Veto van Rusland Italië werd weer buitengesloten Nadat de Veiligheidsraad zich met negen- tegen twee sternen had uitge sproken vóór het toelaten van Italië tot het lidmaatschap der Verenigde Naties, heeft Gromyko, de Sowj et- Russische gedelegeerde, zijn veto over dit aangenomen voorstel uit,g« spro ken. Tussen 'Gromyko en Warden Aus tin, de Amerikaanse afgevaardigde, ontspon zich een heftig debat, waarbij beide partijen elkaar over en weer, de felste verwijten deden. Rqsland gebruikte zijn 23ste veto en trof vocf de derde maal de toetreding van Ita lië tot de Verenigde Naties. Gromyko motiveerde zijn uitspraak met de be schuldiging, dat de toelating niets an ders was dan een „tactische manoeu vre" ten einde de aanstaande verkie zingen in Italië te beïnvloeden. Als Italië lid wordt, dienen ook Bulgarije, Roemèhië, Hongarije en Finland deze kans te krijgen. Ook met deze landen is een vredesverdrag gesloten. Zaterdag heeft de Veiligheidsraad het verzoek om toelating tot het lid maatschap van de Verenigde Naties van Birma, dat 6 Januari j.l. onaf hankelijk geworden is, eenstemmig aanvaard. De politie van Paraguay heeft Za terdag bekend gemaakt dat zij een communistische staatsgreep heeft verijdeld. Zij deelde mede, dat deze actie op één lijn gesteld kon worden met soortgelijke acties in andere lan den, die ten doel hadden -in de Pan- Amerikaanse conferentie te Bogota tussenbeide to koipen. Vier commu nistische leiders werden gearresteerd terwijl beslag gelegd werd op gewe ren, handgranaten, eèn radio-zender en 5000 afdrukken voor eeen plan voor revolutie. Onder de bewoners van Tirëst en omgeving is aanmerkelijke ongeruste heid gerezen op grond van berichten uit gewoonlijk welingelichte kringen, dat de Joegoslavische, troepenmacht in de Joegoslavische bezettingszone van Triëst met een paar duizfend man versterkt is. Men neeprt algemeen aan, dat Joego-Slavië in het gehele gebied, dat aan het- vrije gebied van Triëst en Gorizia' grenst, 80.000 man schappen heeft. Bevoegde waarnemers gelovien niet, dat er enig gevaar voor èen plotselinge aanval op Triëst is, doch zij zien de troepenversterkingen als onderdeel van eén zenuwenoorlog, bestemd om de inwoners van Triëst en omgeving in een vortdurende toe stand van ongerustheid te houden. Sommige waarnemers menen ook, dot voorbereidingen worden getrof fen om in geval van een sterk anti communistische overwinning bij de Italiaanse verkiezingen guerrilla- strijdkraohten in dit gebied binnen te laten' trekken ten einde in Noord- Italië een situatie te scheppen als in Griekenland. Auteur van Vaticdan-„ont hullingen" gepakt. Scattolini, de schrijver vah het on langs uitgegeven boek dat handelt over „geheime documenten van- de diplomatie van het Vaticaan", is door de politie gearresteerd. In zijn boek had hij beschuldigin- gpn geuit jegens de Paus en andere vooraanstaande personen. Na een ver hoor heeft Scattolini bekend, dat al zijn „onthullingen" op fantasie be rusten. Hij wordt^nu beschuldigd van het verspreiden van valse berichten, die dediplomatieke .betrekkingen tussen Italië en het Vaticaan zouden kunnen schaden. Tijdens een verkiezingsrede, welke hij in Pisa heeft gehouden, heeft eer ste minister de Gasperi verklaard, dat hij na de verkiezingen van 18 April desnoods met geweld aan de macht zal blijven tot 10 Mei toe, wan neer het parlement een nieuwe pre sident voor Italië zal moeten kiezen. De Italiaanse eerste minister echter van mening, dat hij -geen ge weld zou behoeven te gebruiken. De verkiezingen van .18 April zoudeh, volgens hem, een grote overwinning De Amerikaanse generaaf-majoor William E. Hall heeft verder mede gedeeld, idat de Russèn onder het mom van nieuwe luchtveiligheids- maatregelen trachten het gebruik van de luchtcorridor naar het Wes ten te 'beperken. Tenslotte hebben zij Zondag de sluiting geëist van de Britse en Ame rikaanse service-stations voor auto's aan de door de, Russische zóne lo pende verkeersweg van Berlijn naar Helmstedt. OOK TOEGANG TOT WENEN GEBLOKKEERD. Bij de Semmeringpas, de enige doorgang van de Britse zone in Oos tenrijk naar-het gezamenlijk door de vier mogendheden bezette Wenep, werd de Britse generaal Winterton en een aantal officieren, en man schappen door de Russeri de toegang geweigerd. Alle Britten waren jn het bezit van geldige papieren. Na een oponthoud van enige uren kon de generaal passeren, de anderen bleven. Later arriveerden nog drie Britse "auto's, die zich eveneens di^ toegang zagen versperd. De communistische partij in Oos tenrijk heeft een oproep van het centrale comité der partij gepubli ceerd, waarin de bevolking wordt aangespoord te demonstreren „voor ITALIAANSE ONDERWIJZERS STAAN 1 UURLOON AF AAN DE PAUS. Het Centraal bestuur van de On derwijzers der Italiaanse Katholieke Actie organiseert op 13 April a.s. een collecte ten bate van de Pauselijke liefdewerken. De onderwijzers zullen ieder een bedrag gelijk aan hun uur loon afstaan en de opbrengst op het feest van Petrus en Paulus aan de H. Vader doen overhandigen. Deze collecte zal voortaan jaarlijks wor-lhet onmiddellijk ^vertrek van de ge- den gehouden. I allieerde troepen". Artillerie nabij Jeruzalem De communistische partij in Pdra- Heel mooi. Als 't nu maar gemeend guay is sinds medio 1947 buiten de i opleveren voor de christen-democra- is en in practijk wordt gebracht! wet gesteld. I ten en de rechtse groeperingen. Rijke bezitters worden communist De Italiaanse correspondent van de „Tijd" schrijvend over de a.s. ver kiezingen op a.s. Zondag; deelt in die brief de volgende feifbn mede, die voor ons, Nederlanders, als een fantasie zijn. Wij ontlenen aan be doelde brief het volgende: „Men krijgt de indruk, dat de eep- voudige mensen veel meer door drongen zijn van de betekenis der dwingende plicht tot. stemmen, dan hét merendeel van de beter gesi tueerden en intellectuelen. Van deze categorie zijn de gelovig-katholieKen vast besloten koste wat het- kost te stemmen. Doch de grote mas sa afgestudeerden en zeer vele kapi taal- en grondbezitters' munten uit door besluitenloosheid en opportu nisme. Zo doet zich het merkwaardi ge feit voor, dat tal van vooraan staande en bekende mensen zich bij het Fronto Demacratico hebben aan gesloten uit vrees voor hun... bezit. De bekende uitgever Einnaudi en de directeur van Rome's gemeentelijk museum, een schatrijk kunsthistori cus, zijnlid van het Fronto eneen filosofie-professor, wiens vrouw ver leden jaar uitgestrekte landerijen \n Midden-Italië erfde, (werd lid van de communistische partij: Zo hopen ve len hun bezittingen te redden inge val van een communistische over winning! Maar wat veel ernstiger is: er komen dagelijks meer ongeregeldhe den aan het licht met betrekking tot de stembiljetten. Optelbaren ontvan gen er twee of drie; tienduizenden kaarten zijn ongeldig, omdat de ge gevens niet kloppen of aan de voor schriften niet voldaan is. 2!feer ve len ontvangeji helemaal geen kaart; anderen wenden verlies ervan voor. Keurige heren komen op huisbezoek om de stembiljetten te controleren. Ze ontdekken een onjuistheid en ver dwijnen'spoorloos, uiteraard mèt de biljetten. Geraffineerde sabotageop- zet, gevoegd bij het volkomen ont breken van organisatie-vermogen, dat het Italiaanse volk nu éénmaal kenmerkt, en als derde factor een neiging tot gemakzucht en luiheid maken de vooruitzichten verre van helder. J'. Gevechten op grote schaal hebben Zaterdag plaats gevonden om de zalem, waarbij gebruik werd gemaakt voornaamste toegangswegen tot Jeru- van artillerie en machinegeweren. Zowel van Joodse als van Arabische .zijde werden wanhopige pogingen gedaan om de sleutelposities v^n de vitale hoofdweg door de bergen van Judea, die Jeruzalem met het kust gebied van de Middellandse Zee ver bindt, in handen te krijgen. Bij deze gevechten vonden honder den Joden en Arabieren de dood. Ondanks hevige gevechten heb ben de Joden het Arabische dorp Deir Yössin,. dat Vrijdag door hen' veroverd werd, in handen kunnen houden. De Arabieren hebben de kolonie Motsa veroverd en bezef, ter wijl zij beweren de berg Castel en de kolonies kiriat Anamin en Ar za in bezit te hebben. Van Joodse zijde wijst men er echter op, dat de ze Nederzettingen nog steeds in hun handen *zijn. De hoofdweg naar Jeïuzalem is sedert de verdeling van Palestina in Handen van Arabieren geweest. Hierdoor werden 100.000Joden in Jeruzalem in voedselnood gebracht. Ondanks wanhopige pogingen van' de Joden om een sleutelpositie op deze toegangsweg te veroveren, ge lukte het hun niet. Arabieren hebben nu vrijwilligers ontboden om te as sisteren tegen de steeds heviger aan vallen der Joden. Volgens mededelingen van het In ternationale Rode kruis dat het dorp Deir Passin. is binnengetrokken zijn 254 Arabieren bij de Joodse aanval op -dit dorp gedood. Troepen naar Palestina? De correspondent van de New York Times te Lake Succes meldt, dat de Amerikaanse delegatie bij de V.N, de mogelijkheid béspreekt België, Brazilië, Nederland, Noorwgen .De nemarken en Zweden of enkele van deze landen te bewegen troepen naar Palestina te zenden voor het hand haven van de orde tijdens het voor gestelde tijdelijke beheerschap. Dit plan zou buiten de Veiligheidsraad amgoan die beslissing over het ge bruik van militaire macht van bui ten laten aan een gouverneur-gene raal die zou optreden onder leiding van de beheerschap. Wanneer komt er een overeenkomst in Indië? COMMUNIQUE OVER DE ONDER HANDELINGEN IN INDIë In een communique Van Zaterdag middag wordt gemeldt, dat de agen- da-commisie gisteren weer bijeen is geweest. Afgesproken werd, dat de conferentie na ongeveer drie weken in Batavia terugkeert tot de voort zetting van de besprekingen. De Ne derlandse delegatie gaf uitdrukking aan de hoop, dat beide partijen voor Juni van dit jaar overeenstemming zouden kunnen bereiken omtrent de principes, die in .de politieke over eenkomst zbuden» worden 'omvat, terwijl de maand Juni gebruikt zou kunnen worden voor - de feitelijke opstelling van de tekst der politieke overeenkomst. Een Nederlandse vcr- tegenwordiger weer er op, dat spoe dige ondertekening van een over eenkomst nodig was, wil de vesti ging van.de verenigde staten, van Indonesië® en de Nederlands-Indone sische Uhie niet belangrijk vertraagd worden ten^ opzichte van deeerder aangekondigde datum van 1 Januari 1949. Een republikeinse vertegenwoordi ger, aldus het communiqué, legde er de nadruk op, dat obk 't republikein se standpuntis, dat de conferentie haast moet maliën met. het politieke accoord. Hij zag echter geen practisch voor deel in het vaststellen van een be paalde einddatum voor het politieke accoord, -omdat de moeilijkheden, die wellicht nog zullen komen thans nog niet laekend zijn. £en êoMeftje... De praal der begrafenissen geldt meer de ijdelheid der levenden dan de eer der gestorvenen. La Rochefoucauld. EDUARD VERKADE wordt 70 jaar. De bekende oud-acteur Eduard Verkade' hoopt 15 Juni a.s. zijn 70ste verjaar dag te vieren. In verband hiermede heeft de Haagse schilder An toon van Wely Verkade geschilderd als de „Duivel", eoti rol welke de toneelspeler zo menigmaal vertolkt, heeft. Het ligit ^n de bedoeling dit schilderij t. z. t. in de Koninklijke Sohouwbung te Den Haag op te hangen. De as. jubi laris poseert voor de schil der.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1