fields Sou^ant »De Spaanse schatgraver« is weer opgestaan Geen politieke gevolgen, zegt Bevin Finland tekent het verdrag met Moskou Joodse terroristen overvallen Brits kamp Schandalen bij Utrechtse P.R.A.C. komen aan het licht WOENSDAG 7 APRIL 1948 39ste JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Veiligheidsraad en Tsjecho-Slowakije Bur. Papengracbt 32, Telef.*Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert;: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 «Democratie en controle staat er boyen een bericht. Het gaat over een vergunning .voor een auto, welke onrechtmatig zou zijn toegewezen aan een broer van een minister. Daarover zijn door een Ka merlid vragen gesteld en daarop is ook geantwoord. Wij krijgen door dit antwoord de stellige indruk, dat de zaak volkomen in orde is. Het is geen wereldschokkende ge val helemaal niet> En töch willen wij er hier even de aandacht op ves tigen. In een democratische Staat kan men vrijelijk naar de juistheid van een gerucht, als hier bedoeld, infor meren, zonder aanzien des persoons. Dat is een groot goedï Ir> een democratische Staat - wor den ook de handelingen van hoge autoriteiten gecontroleerd en kan men daarop vrijelijk critiek uitoefe nen (natuurlijk op behoorlijke wij ze). Die controle kan geschieden door de volksvertegenwoordiging, door de pers, door b.v. een instel ling als de Rekenkamer, enz. Dat is een.groot goed! Wij herinneren ons een uitspraak van de -staatsman Goseling z.g., waar in deze, sprekend over de voorde len van een democratie boven een dictatuur of wat daarop 'gelijkt, als zijn mening gaf, dat de. mens (die niet vet boven dë middelmaat staat) op de duur niet correct zal blijven handelen, als hij zich vrij weet van al le critiserende controle. De financiële toestand van de Overheidskassen zou er beter voor staan, als er nog méér gecontroleerd werd. Eigenbelang, gemakzucht, sleur oefenen hun funeste invloed uit, als er geen controle xs. En het zijn heus niet alléén slechte lieden, die zich door genoemde factoren laten be- invloeden, indien er geen instantie is, die hen ter verantwoording zal roepen. Dat is ook een vrucht van de de mocratie, dat zij een redelijke en verstandige controle, als hier door ons bedoeld, overal mogelijk maakt. Moge deze-dan ook overal, vooral" in deze tijd, in practjjk worden ge bracht! Een dief heeft er bezwaar tegen, als er gecontroleerd wordt; eerlijke mensen weten controle te waarderen. Het vliegtuigongeluk boven Berlijn 7OWEL HET VLTEGTUIGONGEL UK boven Berlijn als de kwestie van de controle op het verkeer tussen West-Duitsland en Berlijn zijn gisteren in het Britse Lagerhuis besproken. Minister Bevin, was van mening',' dat dé botsing tussen de Russische jager en het Britse passa giersvliegtuig geen politieke gevolgen zou hebben. Over de verkeers moeilijkheden zei Bevin, dat de Engelsen in geen geval afstand zullen doen van hun recht op vrij verkeer van en naar de Britse zóne Generaal sir Brian Robertson heeft aan maarschalk Sokolowsky een no ta gezonden, waarin hij bepaalde ei sen stelt inzake het onderzoek naar het vliegtuigongeluk bove/i Berlijn. Generaal Robertson verwacht, dat Sokolowsky schriftelijk de verzeke ring zal geven, dat de geallieerde vliegtuigen in de luchtcorridor, die Berlijn met West-Duitsland verbindt niet gehinderd zullen worden. Sokolowsky heeft Maandag reeds mondeling een dergelijke verzeke ring gegeven. Montgomery is inmiddels te Ber lijn aangekomen en heeft met gene raal Clay en generaal Koenig, de Franse opperbevelhebber besprekin gen gevoerd. DIRECTEUR DER MARSHALL- HULP BENOEMD President Truman heeft Paul Hoff man, president van de Studebaker Corporation, tot directeur van het hulpprogram voor het buitenland benoemd. Hoffman heeft verkla&rd, dat het mogelijk moest zijn de productie van de Europese landen met een derde te verhogen gedurende de periode van vier jaar, die door het plan over brugd wordt. COMMUNISTISCH COMPLOT IN CHILI ONTDEKT? Chileense bladen maken melding van de ontdekking van een Chileen se communistische beweging ter ont- GEKNOEI OP ZUIVELFABRIEKEN Een door de C.C.D. ingesteld on derzoek bij een zuivelfabriek in het Noorden van het land bracht aan het licht, dat het bedrijf 397.383. liter gestandaardiseerde melk zonder in neming van distributiebescheiden had afgeleverd aan hotels, café's, ca- fetari's, lunchrooms éh st;ations-res tauraties. De hierdoqr ontstane bonnente korten werden .in de administratie weggewerkt door middel van fictie ve boekingen en veranderingen in ontvangstbewijzen van het bedrijf schap voor zuivel. In .verband met bovenstaande overtredingen werden in totaal 21 processen-verbaal opgemaakt. Controleurs van de C.C.D. consta teerden bij een zuivelfabriek Drente, dat opzettelijk geknoeid werd met het productiegewicht van kaas. Steeds werd een lager gewicht opge geven dan het in werkelijkheid was. Op deze wijze werd éen groot be drag van de. aan het bedrijfschap voor zuivel verschuldigde heffing ontdo ken. Proces-verbaal werd opgemaakt p "'1 strafvervolging zal wórden in- A 2ld wegens oplichting. dat het gevaar groot was, dat het Fin- s,e parlemept zou weigeren, het ver drag. te bekrachtigen, wanneer de Russen bij hun eisen zouden vol harden.' Sovjets matigden hun eisen DE FINSE DELEGATIE heeft gisteren het verdrag tussen Finland en de Sovjet-Unie te Moskou ondertekend. Het schijnt, dat de Russen heel wat Abater in hun wijn hebben gedaan en dat zij op royale wijze aan. de Finse bezwaren tegemoet zijn gekomen, nadat zij de verzekering had den ontvangen, dat het Finse parlement het verdrag anders niet zou ratificeren. GEEN ONGEVRAAGDE HULP. Reuter verneemt, dat Molotof en zijn medewerkers na hardnekkig aandringen van de Finnen erin heb ben toegestemd, dat er in de militaire clausules van het verdrag een bepa ling wordt opgenomen, dat de Finse activiteit in geval van oorlog wordt beperkt tot de verdediging van het eigen grondgebied, terwijl Finland zelf zal beslissen, wanneer het zich badreigd acht. en Russische troepen bijstand moeten verlenen. Ook hun eis, dat de buitenlandse politiek van beide landen gecoördi neerd moet worden, hebben de Rus sen laten vallen terwijl zij ook heb- bep afgezien van militaire bases in Finland. Men krijgt de indruk, dat de Finse delegatie slechts dan zonder nader overleg met haar regering het ont werp mochttekeneh, - wanneer de Russen op verscheidene punten aan de Finse bezwaren tegen het militaire gedeelte van het pact, tegemoet zou den komen. Dat de Finnen zo veel van Molotof gedaan hebben weten te krijgen, schrijft men te Londen voor een groot deel toe aan het feit dat pres. Paassikivi twee leden van de delegatie,.die Zondag te Helsinki zijn geweest, te kennen®heeft gegeven, ketening van een revolutie, die 1 Mei zou beginnen. De beweging zou aflnVungen in de gebieden van de koper- en kolenmij nen en bij de spoorwegcentra. Voorts zouden de havenwerken en de open bare diensten, in de grote steden van Chili tegelijkertijd stilgelegd worden. Tsjecho-Slowakije voor Veiligheidsraad De Veiligheidsraad heeft een reso lutie, ingediend door de Verenigde Staten, goedgekeurd, Waarin Tsje- choslowakije wordt uitgenodigd, deel ^te nemén aan de discussies over de vraag, of de Sowjet-Unie invloed heeft uitgeoefend QP het verwerven van de macht door de communisten in Praag. De resolutie is aanvaard met negen stemmen voor. Qe Oekrai- ne en de Sowjet-Unie onthielden zich van stemming. Het Tsjechoslowaakse kabinet heeft vijf wetsontwerpen goedgekeurd, waarin is neergelegd de nationalisa tie van alle industriële ondernemin gen met meer dan vijftig employé's van het gehele bouwbedrijf, de gehe le groothandel en de buitenlandse handel, met terugwerkende kracht van 1 Janpari van dit jaar af. Al deze takken van het industriële leven staan in de practijk reeds onder open baar beheer, zo meldt Reuter. Dr. Benesj, de Tsjechoslowaakse president, is uit zijn particuliere 1 blijf te Sezimovo Usti, acht K.M. ten Zuiden van Praag, naar de hoofdstad teruggekeerd. ONTSLAG VAN GEDEPUTEERDEN EN VAN WETHOUDERS WEGENS GEBREK AAN VERTROUWEN? 'Naar^ de „Nieuwe Courant" ver neemt,"heeft de Ministerraad beslo ten voorstellen gereed te maken om in de Provinciale wet een bepaling op te nemen welke "aan de Provinciale Staten de bevoegdheid verleent, een Gedeputeerde wegens ontbreken van vertroujven te ontslaan vóór beëindi ging van de 4-jarige periode, waar voor hij gekozen is. In de Gemeente wet zal een overeenkomstige bepaling worden voorgesteld voor wat betreft de verhouding tussen Gemeenteraad en Wethouders. In.de Russische zóne van Berlijn is een Brits vliegtuig van de British European Airways neergestort, nadat het in de lucht in botsing was gekomen met een Sowjet-Russische legervliegtuig. Veertienpersonen kwamen bij deze ramp om het leven Op de achtergrond ambulance-auto s (Radiografische foto.) JOODSE TERRORISTEN hebben gisteren een aanval ondernomen op een Brits legerkamp ten Zuiden van Haifa. Zij doodden acht Engelsen onder wie de kampcommandant, en stalen een aanzienlijke hoeveel heid wapens. De Joden, die met twee militaire vrachtwagens en een personenauto kwamen, overweldigden een schildwacht, dwongen hem en drie 'anderen anderen het wachthuisje binnen te gaan en schoten hen dood. Daarna reden zij hej kamp binnen en begonnen van een lage heuvel midden in het kamp met mitrailleurs in het rond te schieten. Toen de kampcommandant uit zijn kantoor kwahi aanlopen, werd hij éveneens neergeschoten. sen. Deze hebben, aldus de brief ge weigerd voedsejeonvooien te bege leiden of voorwaarden te noemen, waaronder escorte verstrekt zou kun nen worden. Wat in Jeruzalem aan voedsel arriveerde, was te danken aan Joodse strijders. Soldaten zouden met verlof gaan Men was toen de 'overval gebeur de, bezig het kamp te ontruimen; de soldaten zouden het verlof naar huis gaan. Verder hebben strijdkrachten van de Haganah het Arabische dorp Choeld veroverd, 32 kilometer ten Westen van Jeruzalem langs de hoofdeerkeersweg naar Tel Aviv. Op manschappen yan dè Haganah die het dorp Castel en de nabijge legen steengroeven hadden veroverd hebben sterke Arabische troepen een tegen aanval ondernomen. Zij her overden de steengroeven. Het Joods bureau heeft in een brief aan de Commissie voor Pale stina der V.N. te kennen gegeven, dat in Jeruzalem honderdduizend Jo den met de hongerdood bedreigd worden Het bureau wijt dit aan on verschilligheid van de mandaat-mo gen dheid (Engeland), ten aanzien van Arabische aanvallen, de verant woordelijkheid voor de hachelijke toestand berust, naar het Joods bu reau meent, in de eerste plaats bij de mandaat-mogendheid. Het bureau ontkende, dat het niet zou hebben willen samenwerken met de Engel- Kath. Federatie voor Matigheid Sinds kort bestaat een Katholieke Federatie voor Matigheid, bestaande uit de drie landelijke Matigheidsorga nisaties t.w. Sobriëtas, de organisatie tot bevordering van de zedelijke hoofddeugd van matigheid en tot, be strijding van het alcoholisme; St. Franclscus, de organisatie tot bevor dering van de nuchterheidsgedachtën bij het snelverkeer en de Dr. Ariëns- vereniging tot redding van drank zuchtigen. Deze drie organisaties hebben hun eigen bladen opgeheven en verenigd tot eèn flink landelijk en enig blad op het gebied van de Matigheid. Dit blad „de Dam" beoogt een dam op te werpen tegen de onstellend toene mende genotzucht en 'de zedelijke hoofddeugd van matigheid te bevor deren. Het bureau der Katholieke Fode- ratie voor Matigheid werd gevestigd in het Sobriëtasgebouw te 's-Herto- genbosch in de Verversstraat. Ook Internationaal bestaat zowel in de Li ga Catholicainternational! contra al- coholismus als in de Neutrale Inter nationale Liga een/vruchtbare samen werking. Op Zondag 27 Juni wordt in het gehele land een bloemendag ten bate van het werk der matigheid gehou den. f) Begin Maart werd voor de K.R.O. een vurig betoog gehouden over de zedenverwildering. Op Zaterdag 17 April spreekt van 16.2016.30 uur patèr Abdon v. Beek O.F.M. voor de K.R.Q. over, „een sociale misdaad". In diverse plaatsen werden uit de vroegere Kruisverbonden en Maria- verenigingen plaatselijke Sobriëtas- comité's gesticht. In Utrecht werd de eerste plaatselijke Federatie van de drie katholieke matigheidsorganisa ties gevormd. De Fe Jeratie wil trach ten Katholiek Nederland wakker te schudden dbor krachtige actie tegen de genotsverdwazing. In heel het land zijn de gemoede ren opnieuw in bero'ering gebracht door het zoveelste corruptie-schan daal, thans bij de Utrechtse P.R.A.C., waarover na de ontmaskering van de souschef van Gooi tal van klachten binnenkomen. Tot nu toe berustte om onverklaarbare redenen het on derzoek1 in deze uiterst ^belangrijke zaak bij de Zeister politie, omdat toe vallig in Zeist de arrestatie van Van Gooi plaats had. Dat zulks absurd was, is.thans wel gebleken, daar dit geval niet op zich zelf stond, maar slechts een -onderdeel vormde van een grote reeks'malversaties, waarbij door velen op de meest grove en schandalige wijze werd gechanteerd. De volgende arrestaties z\jn hiervan wel een bewijs, terwjjl thans aanwij zingen "binnenkwamen, die er op dui den, dat ook neveninstanties, die zich met collaboratie-gevallqn bezighou- OIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIO IIOIIO MOIICDIIOIIOIIOIIOIIOIIO O IIO IIO IIO IIO IIO IIO IIO IIO IIO IIO IIO IIOIIO IIO HOI Een jong zakenman in Amsterdam, die vaak voor zaken naar de Verenigde Staten reist, ont-, ving in Februari 1948 een in het Engels gestelde brief uit Mexico City. De schrijver van deze brief, een zekere Vicente Olivier, deed in deze brief een uitvoerig verhaal, dat hierop neer kwam, dat hij als bankier in Vera Cruz wegens faillissement tot drie jaar gevangenisstraf was veroordeeld plus een boete van 28.000 pesos en betaling van de gerechtskosten. Olivier schreef voorts, dat hij vlak voor, zijn faillissement een koffer met dubbele bodem had laten maken, waarin hij 285.000 Amerikaanse dollars verbor gen had. Deze koffer had hij naar een douane kantoor in de V. S. gezonden en het regu met een chèque ter waarde van 25.000 Amerikaanse dollars betaalbaar aan toonder uitgeschreven op een Amerikaanse bank, in een geheim vak van een van de twee valiezen verborgen, die hij bij zijn vlucht naar Amerika meenam. Bij de grens zouden hij en zijn dochter echter door de Mexi caanse politie zijn gearresteerd en naar Mexico City zijn overgebracht, waar bovenstaand voifnis tegen hem werd geveld, terwijl zijn dochter 18 jaar oud op staatskosten naar een kost school werd gezonden. Verder schrijft hij, dat hij een termijn van 50 dagen haci gekregen om de boete en de gerechts kosten te betalen, welke termijn op 7 April 1948 afloopt. Mocht het bedrag niet gestort zijn, dan zouden zijn bezittingen dus de twee valiezen, die volgens Olivier juwelen van zijn overleden vrouw bevatten geopend worden en de inhoud •zou publiek geveild worden, waarbij de kans be stond, dat het regu en de chèque-gevonden zou den. worden. Het verzoek van Olivier aan de Amsterdamse zakenman was nu, dat deze naar Mexico City zou komen om het bedrag van on geveer 35.000 pesos te betalen. De valiezen zou den dan gespaard blijven van een openbare vei ling. Intussen schreef Olivier, dat hij een plan had opgesteld om door omkoping van een bewaker het regu en de chèque in handen te krijgen, die de Amsterdammer dan overhandigd zouden wor den. De Amsterdammer moest met de dochter van Olivier naar Amerika reizen, de koffer af halen, het geld. eruit nemen en de chèque innen. Als beloning voor zijn medewerking zou de Am sterdammer een.derde, dus ongeveer 100.000 doh lor van het bedrag mogen afhouden. Olivier ein digde zijn brief met de woorden: „Ik smeek u daarom over te komen, omdat u bij inwilliging van mijn verzoek de toekomst van mijn enige dochter zou verzekeren. Het arme kind, dat een schande is aangedaan, waarover ik 'steeds yreen, sinds ik van haar gescheiden ben". In de brief bevonden zich een officieel afschrift van het vonnis en een krantenknipsel uit een Mexicaanse krant, dat van de arrestatie melding maakte. Op 24, Februari schreef de Amsterdam mer een brief terug met de mededeling niet te willen helpen, omdat het geld in de koffer en de chèque volgens hem aan de curator van he failissement toebehoorden. Prompt antwoordde Olivier: „Ik wens me geluk een heer als u te hebben gevonden, die men zijn vertrouwen kan geven en die voor de opvoeding van rnijq doch ter kan zorgen" Verder schreef hij, dat het gele' in de koffer en dat van de chèque een gëdeelti was van het geld, dat zijn dochter van haar moe ier geërfd .had. De Amsterdammer vroeg daarop een afschrifi van de acte te sturen, waarbij de moeder he geld aan haar dochter nagelaten zou hebben er de naam en het adres van de Amerikaanse bank Intussen stelde de Amsterdammer zich in ver binding met een Amerikaanse zakenrelatie, di< hij vroeg een urgentieverklaring voor zijn koms' naar Amerika te willen geven, omdat hij naai Mexico moest en hem vóór enige weken 8000 dollars ter beschikking te willen stellen. De Ame- rikaan belde de Amsterdammer enige dagen latei op en vroeg hem of hij soms een brief had gehac van een. gevangene in Mexico met eën verhaa van een beeldschone dochter en een grote son gelds, die in de Verènigde Staten zou zijn Toen de Amsterdammer bevestigend antwoordde, ver telde de Amerikaan, dat in de Verenigde Stater honderden van dergelijke brieven zijn ontvan gen en dat in de Amerikaanse pers veel geschre ven was oyer deze zwendelaffaire Ook vertelde de Amerikaan, dat de postinstanties in Amerika trachten na te gaan, vanwaar deze brieven.ko men. De Amsterdammer hoorde na zijn laatste ver zoek van Olivier nooit meer iets uit Mexico City en stapte toen naar de Amsterdamse politie. Corn- nissaris Dijkstra van de Amsterdamse politie heeft dgze zaak in handen genomen en zal zijn jevindingen mededelen aan het gezantschap in Mexico om zo te trachten de opsporing van deze Olivier te vergemakkelijken. Nieuw is deze zwen- delaffaire echter niet, want reeds in 1883 tijdens 'de grote internationale tentoonstelling in Am sterdam, verscheen in verschillende Amsterdamse en provinciale bladen een advertentie van de volgende inhoud: „Schat delen, jong Spanjaard, tijdelijk te Amsterdam, kent de plaats, waar, bui. tentonze grenzerf, een grote schat begraven ligt en is bereid die të delën met hem of haar, die hem wegens financiële moeilijkheden, thans op accept 600.ter leen verstrekken wil. Brieven met initialen P M B neemt de portier •an hotel Adrian, Kalverstraat in' ontvangst". Ook na de tentoonstelling in latere jaren ble zen de advertenties regelmatig in de Neder- an'dse en Deense dagbladen verschijnen en velen vlogen erin. De initialen PMfl bleken afkomstig 'e zijn van de naam Palau, een heerschap dat in 1883 in Amsterdam gearresteerd werd en uitge wezen naar Madrid en Barcelona, de hoofdze tels van het complot. Omstreeks 1890 ging de advertentie-truc niet meer op en ""en ging met brieven werken. Typisch is, dat de briefschrijver '.ich in 1913 Adrian noemde, dus naar het hotel, dat in 1888 in de advertentie was genoemd. In 1922 werden brieven verzonden, die letterlijk gelijk waren aan die van 1948, alleen heette het toen, dat een officier van het leger van don karlos in de gevangenis zuchtte, die een'verhor ten cassette met juwelen wist. Ook die officier ■ad een beeldschone dochter. Reeds in 1901 heeft de toenmalige hoofdcom- nissaris van politie te Amsterdam aan de Ne- lerlandse gezant in Madrid gevraagd een onder soek te willen instellen. De Nederlandse gezant mtwoordde toen, dat hij reeds enige malen bij le bevoegde Spaanse instanties was geweest, die •chter nimmer meer van zich lieten horen. De ndruk werd toen gevestigd, dat het hier een wendelzaak betrof, waarbij ook officiële instan- ies betrokken Varen. De briefschrijvers werk en immers met officiële stukken van reehtban- cen enz. Het laatste geval in Nederland deed zich in 1935 voor. Ook is een Frans medewerker van het Algemeen Handelsblad eens op het voorstel van de briefschrijver ingegaan en heefl toen verno men, dat in 1932 niet minder dan 200 maal een regu op een bepaald station in Frankrijk is aan geboden, waar de koffer met het geld zou staan. De .^opbrengst" van deze 200 reguhouders was- riet minder dan 5000.000 francs. Commissaris Dijkstra is zeer pessimistisch ge- ;temd over het onderzoek, dat hij het Neder landse gezanschap in Mexico wil laten instellen, want, zoals Olivier zelf schrijft, heerst in dit land pp politiegebied een chaotische toestand. Com missaris Dijkstra acht het waarschijnlijk, dat de bende, toen Franco in Spanje aan de 'regering kwam, haar werkterrein naar Mexico heeft ver plaatst, omdat Franco een scherpe controle op het politieapparaat instelde. den er onzuivere praktijken op na houden. Verscheidene gedupeerden in Utrecht, die tot nu toe zwegen, ko men thans met hun gevallen voor de dag. Van hoger hand is immers be paald, dat deze zaak zonder aanzien des persoons to* het einde moet wor- derL uitgezócht. Mr. A. P. Th. M. Kneepkens, de onlangs uit Breda benoemde subs.- officier van Justitie te Utrecht, is thans met dit onderzoek belast. Verscheidene advocaten die een hopeloze strijd vqerde tegen de corrupte praktijken van dc P.R.A.C. en wier cliënten op de verklaringen van Van Gooi c.s. werden veroor deeld, hebben besloten gezamenlijk een klacht Vegens meineed meerma len gepleegd tegen Van Gooi in te dienen. Ook werden reeds enkele aanvragen tot revisie van het gewe,- zen vonnis ingediend. Garagehouder Kooij uit Den Dol- der heeft, door een val op te zetten, deze P.R.A.C.-zaak aan het rollen ge bracht. Hij leverde tijdens de bezet ting vele auto's aan de illegaliteit en werkte ten nauwste samen met Siem. Toen na de bevrijding de Utrechtse P.R.A.C. een vervolging tegen hem instelde was hij terecht ten zeerste verontwaardigd en daar kwam nog verbazing bij, toen de P.A.C.-recher- cheur hem voorstelde een onschuldig dossier voor hem samen te. stellen, als hij bereid was enige tienduizen den guldens neer te tellen. In over leg met Siem ging hij op deze chan tage in en tijdens een onderhoud te zijnèn huize kon de sous-ghef der Utrechtse P.R.A.C., Van Gooi worden gearresteejfl door de politie, die ach ter de suite-deuren het gesprek volg de. Thans is komen vast te staan, dat zowel Van Gooi als Van der Bilt, meermalen grote bedragen hebben afgeperst. an der Bilt bekende, doch Van Gooi hield nog tijdens een ver hoor voor d- Officier van Justitie mr. Kneepkens vol, dat hjj* onschuldig was. Niettemin zijn zoveel bewijzen tegen hem en tegen anderen inge bracht, dat langer ontkennen niet zal baten, Terwijl ongetwijfeld nog meer corruptiegevallen voor de cfag" zullen komen. Zo is o.m. vastgesteld, dat Van Gooi op kosten van een „verdachte" een copieus snoepreisje naar Brussel maakte, waar hij danig de bloemetjes buiten zette en grote inkopen deed op kosten van de „délinquent". Op vallend groot blijkt ook het aantal dienstreizen te zijn, dat de Utrechtse P.R.A.C. maakte, en welke veelal in zwelgpartijen ontaardden. De ironie, aldus „Het Dagblad", waaraan wij het bovenstaande ont lenen, wil, dat Van Gooi, die hoog op-.-- geeft over zijn illegale arbeid, ëen levendige handel blijkt te hebben ge dreven met de Duitsers, waarna hij benoemd werd tot sous-chef van de P.R.A.C., het instituut, dat met de collaborateurs moet afrekenen. £en koAAe.tt Er zijn ogenblikken, dat men in zijn eigen ogen belachelijk is'. Dit zijn de enige, dat men geen lust tot lachen heeft.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1