Een verblijdende tijding van een missionaris in China ALS DE HEIDE BLOEIT VAN NELLE VRIJDAG 2 APRIL 1948 DE LEIDSE COURANT TWEEDE BLAD - PAGINA 1 RAUTER VOOR ZIJN RECHTERS Voerde bevelen uit van zijn Führer Hij wist niet wat er met de Joden zou gebeuren! Als Rauter er van beschuldigd wordt in Z.-Nederland naar Joden te hebben laten zoeken, verklaart hij, dat er in het geheel niet naar Joden gezocht werd. Dit werd slechts voor „camoulage" gezegd. In werkelijk heid werd, zo zegt hij, naar agenten uit Londen gezocht, die in <}ie dagen boven België uit vliegtuigen waren neergelaten en die misschien het Duitse „Englandspiel" zouden kun nen bederven. Daar verdachte beweerde niet te weten, welk lot de Joden in Duits land wachtte een verklaring die een honend gelach ontlokte aan het pübliek werden daarover als ge tuige gehoord het hoofd van de po litieke recherche afdeling, de inspec teur van politie T. J. van Dien en de rechercheur van politie C. v. d. Berg, die beiden verklaarden door gesprek ken met Duitsers de indruk gekregen te hebben, dat de Duitsers wel wis ten, welk lot oe Joden in Duitsland wachtte. De oud-SS-er en oud-hoofdredac teur van „Storm", Van Etten, kwam vervolgens getuigen over een rede over het Jodenprobleem, die Rauter hield bij de installatie van Feld- meyer. Rauter weigert echter een man als Van Etten, die „eens Unterstorm- führer van de SS was en vrijwillig de eed op Hitier aflegde, doch daarna deserteerde', als een betrouwbare getuige te erkennen. Rauter kreeg daarop gelegenheid uiteen te zetten, welke rol hij, in eigen ogen gespeeld heeft bij de Jo denvervolging. Uitvoerig schetste hij de gang van zaken; hy verklaarde met agressieve stem, dat bevelen uit Berlijn kwamen en dat hij zich met de Jodenvervolging inliet, wanneer dit probleem het terrein van de po litie raakte. Rauter beweerde dan nogmaals niet geweten te hebben, wat er met de naar het Oosten getransporteerde Joden gebeurde en hij meende, dat zeer velen in dit jaren er niet van op de hoogte waren. Aan het slot van zijn verklaring deed Rauter zijn beklag, omdat hij, naar zijn mening niet als Christiansen behandeld was, die, zoals Rauter zei, veel beter in de gelegenheid gesteld is zich voor te bereiden op zijn verdediging. (Reeds geplaatst in een gedeelte on zer vorige oplaag). In de middagzitting, die om kwart over twee aanving, werd begonnen1 met de behandeling van het tweede Radio ZATERDAG. HILVERSUM I, 301 M. 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnas tiek; 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.pl.; 9.30 Borodin; 10.00 Ochtendwijding; 10.20 Feuilleton; 10.35 Strauss; 12.00 Gram. pl.; 12.30 Weerpraatje; 13.00 Ned. Strydkr.; 13.30 Vaudeville-orkest; 14.00 Het Ned. lied; 14.15 Harmonie- orkesten; 15.15 Plaatjes; 16.00 Espe ranto; 16.15 Amateurs; 17.15 Radio Philh. Orkest; 18.00 Nieuws; 18.30 Ned. Strijdkr.: 19.00 Pianoduo; 19.30 De Kerk nü (V); 19.45 Nederlanders in Duitsland; 20.00 Nieuws; 20.15 Chrammern; 21.30 Zang van de maand; 22.00 Hoorspel; 22.30 Metro- pole Orkest; 23.00 Nieuws; 23.15 Hob by-hoek; 23.30 Orgel; 24.00 Sluiting. HILVERSUM n, 415 M. 7.00 Nieuws; 7.30 Gram.p.; 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.pl.; 9.00 Voor de vrouw; 9.05 Gram.pl.; 9.30 Water standen; 10.00 Voor de kleuters; 10.15 Gram.pl.; 11.00 Ziekenbezoek; 11.54 Ooera's; 12.15 Klaas van Beeck; 112.30 Weeroverzicht; 12.55 Zonne wijzer; 13.00 Nieuws; 13.25 Piano; 14.10 Gram.pl.; 14.20 Eng. les voor beginners; 14.40 Middagconcert; 15.15 Concert der jongeren; 16.00 Nieuwe Franse platen; 16.20 Wijkver pleegster; 17.00 Wigwam; 18.00 Duo Schutte en De Raaff; 18.30 Gram.pl.; 18.40 „Spineuza", jeugdhoorspel; 19.00 Nieuws; 19.50 „Banden, die binden"; 20.00 Nieuws; 20.05 De ge wone man; 20.30 Fakkeldans; 20.50 Gram.pl.; 21.00 „Negen heit de klok"; 22.15 Gram.pl.; 22.37 Actualiteiten; 23.00 Nieuws; 23.15 Avondsconcert; 24.00 Sluiting. punt van de tenlastelegging: Rauter's bemoeienis met de maatregelen voor de „Arbeitseinsatz". Rauter gaf toe, dat hij razzia's had laten houden en de tweede distributiestamkaart had laten invoeren, om een doeltreffende controle uit te kunnen oefenen. Hij vroeg verlof over deze maatregelen later nog een verklaring te mogen ge ven, wat hem werd toegestaan. De president las vervolgens een rapport van Rauter aan Himmler voor, waarin verdachte de maatrege len uiteenzette en toelichtte, die hij voor de arbeidsinzet genomen had en nog wilde nemen. Rauter ver klaarde, dat het niet in de bedoeling gelegen had, om 'bij de maatregelen van de tweede distributiestamkaart diegenen uit te sluiten, die onderge doken waren, omdat hij dan het ver zet gestimuleerd zou hebben. Over dit punt konden president en verdachte het eerst niet eens worden. De procu reur-fiscaal en de verdediger moesten de president de bedoeling van ver- d acht es woorden verklaren. De „Arbeitseinsatz-kontrolldienst" was geen vinding van hemzelf, ver klaarde Rauter. Het bevel tot oprich ting kwam van Goerinc en Sauckel. Hier in Nederland stond de Arbeits- kontroll-polizei „Fachlich" onder Schmidt, de vertegenwoordiger van Sauckel, „Polizeilich" d.w.z., wat be treft opleiding en uniformering was deze politie echter onder hemzelf ge steld, aldus de uiteenzetting van ver dachte. Hij gaf dus ook g- en bevelen op het gebied van de „Arbeitseinsatz", maar hij liet, zo verklaarde hij, de door anderen gegeven bevelen uit voeren. Vervolgens werd een verklaring voorgelezen van drs. L. de Jong, chef van het instituut voor oorlogs documentatie waarin gezegd werd, dat ten gevolge van bovenvermel de maatregelen 300.000 Nederlan ders naar Duitsland werden ge transporteerd voor „arbeidsinzet", waarvan er 34.000 niet zijn terug gekeerd. Rauter kreeg daarna gelegenheid zijn eigen mening weer te geven over zijn rol bij de „arbeidsinzet". Hij verklaarde weer, dat hij als politie autoriteit de bevelen van anderen had laten uitvoeren. Over de „Arbeidsinzet" in Duits land wist Rauter niets dan gpeds te vertellen. Zeer goede sociale voor waarden en goede legering en voeding vielen de Nederlanders daar ten deel. Daardoor werd de werkeloosheid in Nederland ook opgeheven, verklaar de hij. De invoeririg van de tweede distri butiestamkaart is een uitvinding van dr. S. L. Louwes geweest, verklaarde Rauter. Deze drong hier op aan, om dat de 250.000 Nederlanders, die vol gens verd. vrijwillig, in Duitsland wa ren gaan werken, hun distributie stamkaarten niet hadden ingeleverd, doch aan hun familieleden hadden gegeven. Dit zou zeer nadelig op de levensmiddelensituatie gedrukt heb ben. De grote razzia's in 1944 te Amster- De twee belangrijkste getuigen in het proces tegen Rauter zijn wel de vormalige plaatsvervangend leider der N.S.B. van Geelkerken en de leider van het Engelandspiel, de Duitser Schreieder De beruchte chef van de contraspionnage Schreie der getuigt. dam, den Haag, Rotterdam en Utrecht waren het werk van de „Wehrmacht" en wel in het bijzonder van von Wuh- lisch. De door Goering bevolen meubel- roof werd vervolgens behandeld. Rauter vertelde, dat Goering zo woe dend geworden was over de onmoge lijkheid 'een einde te maken aan de geallieerde bombardementen op Duitsland, dat hij een grote meubel- roofoctie ontwierp. Rauter had voor Gowing's plan echter niets gevoeld, zo zei hij. Daardoor was de confisca tie van meubels alleen als represail lemaatregel toegepast. Het inbeslagnemen van radiotoe stellen was niet bedoeld, om ze daar na cadeau te doen aan Duitsland, ver telde Rauter. De president was1 ech ter van het tegendeel overtuigd hoe wel verd. uitriep, dat hij er niets aan kon doen als Goebbels er met de buit vandoor ging en de radio's naar Duits land liet overbrengen. Rauter meende bovendien, dat de gevolgen van het inbeslagnemen van radio's niet zo erg waren, omdft hy er van over tuigd was, zo zei hy, dat iedere Ne derlander ook daarna nog naar geal lieerde radio-uitzendingen geluisterd had; een verklaring, die bij het pu bliek de nodige hilariteit veroor zaakte. De voormalige propaganda-leider van de N.S.B. van Geelkerken werd als getuige gehoord in verband met de repressaille's, die genomen werden na de executie van Seyffart. Van Geelkerken gaf als zijn indruk weer, dat een voorstel om 5 gijzelaars dood te schieten voornamelijk aan Seyss Inquart te danken is geMÊkt. Rauter gaf dan een verslag vanmlt gebeur de. Himmler had, nadat hij op de hoogte gesteld was van het gebeurde, een groot aantal executies geëist Seyss Inquart, Schmidt en Rapter voelden hier niets voor en stelden andere maatregelen voor en wel te gen studenten, uit welke kring de daders van de aanslag afkomstig wa. ren. Schmidt belde Martin Bormann in Berlijn op en vroeg hem er bij Hitier op aan, te dringen, de maat regelen te verzachten. Tijdens een vergadering met kopstukken van de N.S.B. over de te nemen repressaille- maatregelen werd over dit plan niet gerept, maar sprak Rauter over de plannen tot executie van 5 gijzelaars, waartegen zich van Geelkerken hef tig verzette. „U heeft dus eigenlijk comedie gespeeld", onderbrak de pre sident verdachte. „O, mijnheer de president", antwoordde Rauter, „dat hebben we zo honderden malen ge daan". De executie is echter niet door gegaan, want Bormann beide op en verklaarde, dat de Führer zich ac- coord verklaarde met de plannen tegen de studenten. Daardoor zijn er toen tegen de 14 575 ingeschre ven studenten maatregelen geno men. Van de 14.575 ingeschreven Gisteren is dan voor het bijzon der Gerechtshof te Den Haag een aanvang gemaakt met het proces te gen de Duitse oorlogsmisdadiger, Rauter, die zoveel ellende over ons land gebracht heeft. Rauter voor zijn rechters. studenten hebben er 2.274 de loyali teitsverklaring getekend, 1.800 zijn na de aanslag op Seyffart in Febr. 1943 gearresteerd, 3.800 hebben zich gemeld na de oproep in Mei 1943. Anderen werden naar Duitsland ge voerd. De maatregelen, tegen ondergedo ken politieambtenaren waren volgens Rauter geheel normaal,omdat zij, door onder te duiken, partisanen gewordt waren. Hij verklaarde nog, dat zeer vele onderofficieren uit het Neder landse leger van 1940 zich aan de zij de van het verzet geschaard hadden en belangrijke sabotagedaden bedre ven hadden. Rauter herinnerde zich nog de gebroeders van der Heyden, twee maréchaussees, wier sabotage daden de Duitsers benauwde ogen blikken hebben bezorgd. Een fel debat ontwikkelde zich dan tussen de president en verd., waarin vooral de laatste zich heftig weerde. De president was de mening toege daan, dat tegen ondergedoken poli tieambtenaren geen maatregelen ge troffen mochten worden ook al doken zij met hun wapens onder, omdat het nog niet altijd zeker was, dat zij van die wapens gebruik zouden maken. Rauter was echter een andere me ning toegedaan en hij haalde er het in ternationale recht bij om te bewijzén dat tegen zulke mensen wel mocht worden opgetreden. De repressaille- maatregelen tegen familieleden wa ren in zijn ogen ook verkeerd, omdat deze mensen geen oorlogsmisdadigers waren. Hij had bevelen gegeven hen goed te behandelen en, toen hij tij dens een bezoek aan het kamp Vught bemerkt had,, dat hun toestand verre van rooskleurig was, had hy bevel gegeven hen vrij te laten. Met dit debat, waarop door het zeer talrijke publiek levendig gereageerd werd, besloot de. president om .vijf uur de middagzitting. Heden is de zitting om 10 uur voort gezet. Wij vernemen nog dat het re quisitoir niet eerder dan Zaterdag zal worden uitgesproken. DR. WIMMER VOORLOPIG NIET VERVOLGD Minister Van Maarseveen heeft, in 'antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid mr. Donker bevestigd, dat het vooralsnog niet opportuun wordt geacht een vervol ging in te stellen tegen dr. Wimmer die in de bezettingstijd commissaris- generaal voor Bestuur en Justitie is geweest en ook als waarnemend Rijkscommissaris is opgetreden. In vele van de handelingen van Wimmer kunnen schendingen van het volkenrecht worden gezien. Het openbaar ministerie neemt echter het standpunt in, dat voor een ver volging alleen plaats is in zeer dui delijke gevallen en wanneer rede lijke verwachtingen bestaan dat een aanzienlijke straf zal worden opge legd. Van Wimmer's handelingen kan niet worden gezegd, aldus de minister, dat deze een even duide lijk en ernstig strafwaardig karak ter hebben als de daden, welke in Nederland gepleegd zijn op het. ter rein van de politie en economie. De gewezen Generalkommissar Ritterbusch is in verhouding tot zijn collega's een onbelangrijke figuur geweest en kan voor zijn gestes niet strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen. De vroegere Generalkommmissar für Finanz und ..Wirtschaft, Fisch- böck, is niet opgespoord kunnen worden. Waarschijnlijk is hij niet meer in leven. Al ruim een jaar sinds Januari 1947 had het de familie P. Molen kamp te Oegstgeest, ontbroken aan enig persoonlijk bericht van haar zoon en broer, fr. Sanctes Molen kamp O.F.M., die' in Noord-Qhina missioneerde, in het gebied dat door de communisten werd bedreigd. In tegendeel deden de laatste tijd al lerlei verontrustende geruchten de ronde, mede in verband met ge lukkig onjuist gebleken berichten Eianigaande mgr. Pessers. Tot (haar grote blijdschap ontving de fam. Molenkamp dezer dagen een per soonlijke brief Van fr. Sanctes, waarin gelukkig kon melden dat hij door Gods hulp en na veel beleve nissen de communistische dreiging had kunnen ontvluchten en zich nu in veiligheid bevond. In April van het tvorig jaar had den de commpin istische troepen de standplaats van fr. Sanctes. Kaolao- clien, bezet. Zijn pastoor was ge vlucht voor de rode dreiging, maar hij zelf bleef op zijn post, in de hóóp. dat deze toestand slechts tijdelijk zou zijn. In 't begin *ging alles ook vry goed en werd hij vrijwel met rust gelaten, wat van de kant der roden veel geduld vereiste. Hij waag de later, in November, een ontvluch tingspoging, die mislukte, en waar door hij ook nog enige dagen in een kamp van het rode leger mocht ver blijven, maar later toch weer werd vrijgelaten. Toen echter werd de toe stand slecht; er kwamen berichten binnen over de gevangenneming van mgr. Passers en nog anderen, en fr. Sanctes ontving bevel om te vluch ten. Dat was echter ze°r moei'ijk uit voerbaar. De enige uitweg was een overtocht over de Gele Rivier, maar ook deze tocht zou zeer veel moei- ijkheden opleveren. Toch werd zij ondernomen; met vier man begon op 24 Februari 's avonds het grote avontuur. Ieder had een grote zak met pl.m. 65 pond watten op de rug. Vóór men aan de rivier kwam moest eerst nog een stuk door de rode linies worden afgelegd Al sluipende door korenvelden arriveerde het groepje, tegen middernacht aan de oever van de Gcle Rivier. Daar wer den de zakken met watten omgeto verd in een „boot" en werd de over tocht gewaagd. Na een begrijpelijker wijize zeer angstige en afmattende nacht bereikte men tegen de mor gen eindelijk de overkant, waar het viertal eerst door de wantrouwig? regeringstroepen met een hagelbui Ven kogels ontvangen werden dat ge'uildkig geen schade aanrichtte en overging in een veel hartelijker ontvangst toen men merkte wie de vluchtelingen eigenlijk waren. Nu gaat fr. Sanctes zijn missie- Bezit U een aankoopvergunning WIJ BIEDEN U: AUTOMOBIELEN UIT VOORRAAD Interessante Offerte in lichte en zware klasse - 100% SERVICE KAMSTEEG's Automobielbedrijf N.V. OEGSTGEEST - TELEFOON 20226 AUTORIJDEN OP ZONDAG WORDT ZEER STRENG GECONROLEERD Zondag 4 April en ook de volgen de Zoncagen zal het autorijden in ons land nagenoeg geheel zijn stop gezet. Alleen zij, die een vergunning bezitten, mogen zich dan op de weg bevinden en dan nog maar in zeer beperkte mate. Vergunningen wor den slechts gegeven aan geneeshe ren. vroedvrouwen en dierenartsen voor gebruik binnen een straal van 25 km. rondom hun vvoonolaats, voorts aan directies van continube drijven en aan enkele hoge L>estuurs- ambtenaren. De controle zal, voorlopig de drie eerstkomende Zondagen, buitenge woon streng worden uitgeoefend. Tegen automobilisten, die in over treding zyn, zal niet alleen proces verbaal worden opgemaakt, maar hun wagens zullen onmiddellijk in beslag worden genomen. De rijksinspecteurs hebben de be voegdheid, voor speciale gelegenhe den een Zondagsvergunning uit te reiken, maar zy zullen daarmee ze ker niet gul zijn. werk weer uitoefenen, zij het niet in zijn vroegere parochie, dan toch in veiliger omgeving. Mgr. Pessers, de overste, qen Chinese pater en vier zusters bevinden zich «chter nog steeds in gevangenschap in Kiang- chow. Een extra gebed voor hen. alsmede voor de vele christenen die nu onder de communistische druk staan, is onder deze omstandigheden waarlijk niet te veel gevraagd. NIEUWE AUTO VOOR BROER VAN MINISTER? Het Twesde-Kamerlid de heer A. H. W. Hacke (V.V.D.) heeft aan de minister van Verkeer en Waterstaat de volgende vragen gesteld: 1. Heeft de minister kenis geno men van uitlatingen, welke de ver dediger van een verdachtevoor de Arnhemse rechtbank zou hebben ge daan en waarin o.m. het volgende zou zyn gi;<zegd: „Mijn cliënt heeft zich pas om la- ten kopen, nadat liy in 1946 had gemerkt, dat van een aantal be schikbare Buicks er één moest wor den gegeven aan een chirurg in Warns veld, de broer van een pas benoemde minister, die niet eens een auto had aangevraagd en ze'f over een D. K. W. beschikte. Dit feit is onderzocht door de Officier van Ju stitie en ook juist bevonden. En het was ook hierin, dat de toenmalige inspecteur, die critiek op deze be moeienis uit Den Haag oefende, werd ontslagen"? 2. Indien deze mededelingen juist mochten zijn, is de minister dan niet van mening, dat het oi\tslag gegeven aan de inspecteur behoort te worden ingetrokken en functionaris in zijn rang moet worden hersteld? (De officier van Justitie te Arnhem eiste wegens fraude een jaar ge vangenisstraf met aftrek teren de ambtenaar van de R. V. I. Hendriks. Teg-n twee zijner collega's werden gelijke straffen geëist. - Red.). FLEUROP—INTERFLORA. Bloemen, tolk in de hele wereld. Amsterdam is in deze dagen de stad der bloemen, aldus „Parool". Behalve aan de b'oemententoonstel- ling Amstelflora, biedt het ook gast vrijheid aan 't internationale Fleurop Literflora congres, dat van 1 tot 6 Aaril wordt gehouden. Fleurop is de naam van de Euro- pese vereniging, van bloemisten, die voor hun klanten over de gehele we reld bloemenbestellingen uitvoe ren. De vereniging werd in 1927 te Zü- rich gesticht. In Amerika en Enge- 'and bestaan soortgelijke organisaties en deze zijn met de Fleurop ver enigd in de overkoepelende wereld organisatie Interflora. Öm te voorkomen, dat bij inter nationale bloemenbestellingen koers- ver'iezen ontstaan voor de bloemisten heeft de organisatie een eigen munt, de Florin, in het 'even geroepen, die gebaseerd is op de Zwitserse franc. Over de gehele wereld zyn 15.000 bloemisten uit 50 landen bij de In terflora aangesloten, waaronder Ne derland met 1000 aangesloten bloe misten verhoudingsgewijs de meeste leden telt: Amerika heeft 4000 leden. Het bestuur van Interflora bestaat uit drie Amerikanen, drie Engelsen, een Zwitser, een D-en en een Neder lander, de Amsterdamse b'oemist C. Thirn. De organisatie voert ook binnen landse bestellingen uit. Heeft b.v. een inwoner van Middelburg een ja rig familielid in Veendam, dan be hoeft hij slecht bij zijn eigen bloe mist de bestelling op te geven en de rest volgt vanzejf. Op deze wijze werd vorig jaar in Nederland voor een millïoen gu'den omgezet. ALLE KUNSTMESTSTOFFEN ZIJN NOG ZEER SCHAARS Een onzekere import maakt het noodzakelijk de distributie van stik stof- en kalimeststoffen ook voor het bemestingsjaar 1948-1949 nog te handhaven. De toewijzingen zullen aan verbruikers uitgereikt worden in twee bonseries, welke ieder recht geven op 50 van de in het vorige seizoen uitgereikte stikstof en kali. De eigen productie van deze stoffen wordt voor het komende jaar ge schat op 70.000 ton, terwijl de be hoefte een kleine 130.000 ton eist. Daar het gebrek aaa kunstmeststof fen zich overal elders even erg doet gevoelen, is het onmogelijk het ont brekende kwantum door import aan te vullen. 8 DOOR ANNY VAN PANHUYS 29) Buiten straalde dè winterzon in een roodachtig licht en over de witte sneeuw gleed het als een glinstering van paarlemoer. Wat was de wereld schoon, gehuld in de pracht van de winter! Af en toe keek Dirk uit het raampje en verheugde zich over de heerlijkheid der natuur, die langs de trein scheen weg te glijden. Een oud kasteel kwam te voorschijn... dan een landgoed... een dorpje, waar van de huizen,'zich als schaapjes om hun herder, zich verdrongen om de kerk. Plotseling werd zyn aandacht ge trokken door een harde stem. Bijna verschrikt wendde hij zich tot z£jn medereiziger, van wiens gezicht, te voren achter de krant verscholen, hij niet veel meer had opgemerkt dan een smalle, gebogen neus en een vierkante kin, almede een paar git zwarte lokken, die aan weerszijden ónder de reismuts te voorschijn kwa men. Opnieuw hoorde hij de harde stem en het waren Hollandse woorden, die enigszins eigenaardig werden uit gesproken. „Neem mij niet kwalijk, mijnheer! Is u niet Dirk Willebrands? Meteen gleed een blik uit twee donkere ogen langs het gezicht van Dirk en nu zag deze duidelijk het gelaat van de vreemde. Hard, met grove treltfizen, diepe lynen tussen mondhoeken en neus, een diepe rimpel tussen de wenk brauwen, die als twee zwarte streep jes bont ineenliepen. Dirk bekeek de man opmerkzaam. Die Hollandse woorden hadden hem verrast, maar beleefd antwoordde hij: „Inderdaad, mijnheer, mi^n naam is Dirk Willebrands." Het antwoord klonk eigenlijk als een vraag. De vreemde heer boog zich een weinig naar voren. Dat kon een groet genoemd worden, maar ook "n beweging om gemakkelijker te spre ken met iemand, die in de hoek aan het tegenovergestelde venster zat „Myn naam is Luigi Marini," zei hy. Dirk sprong overeind. De eerbied voor een der grootste Italiaanse componisten dwong hem ertoe; zijn ij delheid, die te voren zich zo trots had willen doen gelden, kromp in een als een musje, dat een adelaar in zijn nabijheid ziet. De Italiaan scheen het op te nemen als een vanzelfsprekend bewijs van eerbied, dat hem rechtmatig toe kwam en hernam: „Kom hier zit ten." Een slanke hand wees op de bank tegenover hem. Dirk haastte zich, aan die uitno diging gevolg te geven. Dus Luigi Marini, de Italiaanse maestro, die hij zich had voorgesteld als god Apollo, zag er zó uit... zo geel zo grof, zo lomp... Hy zou eer gedacht hebben aan de hoofdman van een roverbende in de Abruzzen. „Ik heb uw werk in Parijs ge hoord," ging Marini voort en trok daarbij aan zijj^ vingers, dat de ge ledingen knakten. „Het is mij bui tengewoon goed bevallen." Zijn donkere ogen keken doordrin gend naar het jonge gezicht voor hem. „Dat u ondanks uw jeugdige leeftijd reeds een zo rijp werk com poneerde! Mij is dat niet gegeven geweest, zo jong reeds het anker te laten vallen in de haven van het succes." Hy glimlachte bij die woor den en dat lachje, eigenaardig, bij na kinderlijk, paste slecht bij die harde trekken. Maar het verdreef de beklemming, die zich van Dirk had meester gemaakt en die voortkwam uit de eerbied, aan zo'n beroemd man verschuldigd. „In mijn meest vermetele dromen had ik zo'n groot succes niet durven hopen," antwoordde Dirk beschei den. De Italiaan knikte. „Maar het was eerlijk verdiend. Het deed mij toch zon genoegen, mynheer Willebrands dat ik juist in Parijs vertoefde, toen uw „Margo" werd opgevoerd". „Ik ben zon beetje globetrotter, moet u weten. Al twee jaren ga ik op reis, nu hier dan daar heen, overal slechts vluchtig verblijvend. Als Ahasverus de wandelende Jood, dool ik in de wereld rond. Telkens grijpt mij op nieuw die lust tot zwerven aan als een soort koorts. Maar ik heb dat nodig, want het wekt mij op tot nieuwe composities. Nu ben ik juist weer op zo n tocht." „Het moet toch heerlijk zijn om zó de hele wereld te leren kennen zei Dirk en daarbij dacht hij eraan, hoe hij eens gedroomd had, met Jo- sine naat Italië te gaan. Ja, maar toen meende hij, dat zyn opera „Overwinnaar" hem roem en eer zou bezorgen. „U heeft gelijk, het is heerlijk,' zei de Italiaan en daarbij schoof hij zijn reismuts naar achteren, waar door zijl* breed, 'hoog voorhoofd te zien kwam. „Maar thuis is het toch ook mooi U heeft daarvoor een zo typisch Hollands spreekwoord; Oost West, thuis best!" Hij zweeg en liet weer zijn vin gers knakken. „Mijn tehuis bevindt zich in Ve netië; een oud paleis aan het Cana le Grande, voorzien van kostbare mozaiken, antieke meubelen en wat verder bij zo'n paleis hoort Maar ik ben er alleen. Buiten myn be dienden is daar niemand by mij... Die daar met mij gewoond hebben, zijn dood..." Hij zweeg even en voegde er dan kalm aan toe: „Daar door ben ik een zwerver geworden." Dirk wist niet, wat te antwoorden Hy wilde geen banaal troostwoord spreken, maar toch \vas het hem pijnlijk, zo weinig spraakzaam, zo stil tegenover de maestro te zitten. De stilte in de coupé leek hem hoor baarder dan het gedender van de trein. Maar de Italiaan begon weer te spreken: „Ik had een oude moeder, die mij verafgoodde en dagelijks Gods zegen en die der Lieve Vrouwe over mij afsmeekte. Ik had een dier bare vrouw en een schattig kind... Toen was mijn huis mooi en gezellig i nu is de dood er door gegaan en heeft allen meegenomen, die mij dier baar waren." De beroemde man glimlachte niet meer, de herinnering had zijn gezicht verstrakt. „O, wat spijt my dat voor u," zei Dirk spontaan en zelf vond hij die woorden zo banaal. Maar de ander scheen het zo niet op te vatten, zijn oor was geoefend op hetgeen uit het hart voorkomt. Hij knikte Dirk vriendelijk toe en begon over een ander thema te spreken. „Ik heb u dadelijk herkend, toen u in de coupé stapte. In Parijs had ik foto's van u bij de muziek handela ren gezien én ik wenste mij alreeds geluk, met een jonge collega te mo gen reizen en onderweg over onze kunst te babbelen... Parijs en Am sterdam liggen niet zo heel ver van elkander af, maar een aangenaam gesprek verkort toch de duur van de reis." (Wordt vervolgd). EN NU WW/ EEN KOPJE lp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1