S)e £ddóe6otvfccmt Krijgt ook Spanje dollar-steun? Amerika dringt aan op wapen stilstand in Palestina Rauter wacht zijn proces af Felle brand in de St. Walburgkerk te Zutphen Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH, WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN pPGENOMEN „DE BURCHT" WOENSDAG 31 MAART 1948 39ste JAARGANG No. 11352 Amerikaanse hulp aan Spanje? Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20S26, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., 1.30- p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 Onze taak in deze tijd IN een artikel in De Linie wijst 'Ma» van Poll op „het meest es sentiële in dé Europese cultuur". „De historische West-Europese geest, zo schrijft hij, heeft van de wieg van het Christendom af, in een traditie van twintig eeuwen, elke afzonder lijke mens leren zien als een van Gods geslacht.; als een persoon, die het hoogste is in de orde dér gescha pen dingen". „Dit is ten slotte", aldus vervolgt de sch'rijvër, „de diepste wortel van alle staatkundige rechten, welke de- democratie" waarbbrgt en Behoedt. Dit is het meest essentiële der Euro pese cultuur. Daaraan moet al het- kleinere worden geofferd, nu het ge vaar voor de meest essentiële "vlak voor de deur staat." Elke afzonderlijke mens moet wor den gerespecteerd in zijn menselijke waarde en waardigheid. Dit is het meest wezenlijke in elke ware, in elke christelijke cultuur. In zijn heerlijk schone encycliek over het Mystieke Lichaam van Chris tus zegt de Paus: „In een levend, physiek lichaam is elk der ledematen uiteindelijk alleen maar bestemd voor het welzijn van geheel net organisme. Elke mense lijke gemeenschap daarentegen, als men sléchts let op het laatste doel, waarom zij nuttig is, is gericht op het heil van allen en van ieder barer ledematen; want het zijn personen!" In zijn bekende Vastenbrief „Op bloei en verval der Kerk" tekent kardinaal Suhard, Aartsbisschop van Parijs, bij dit «citaat aan: „Deze waarheid te miskennen- nen door de rangorde der waar den omver te werpen betekent, .dat men een weg baant voor alle slavernij en ellende en deze wettigt: Een kostbare waarschuwing tegen het veldwinnende collec tivisme!" Kardinaal Suhard gébruikt hier voorzichtig de term: collectivisme, daarmede aanduidend alle systemen, die de individueele menselijke per soonlijkheid naar achteren dringen hetzij men deze noemt nationaal- socialisme of communisme of socia lisme in dé historische zin van het woord en die daardoor ongetwij feld de weg banen „voor alle slaver- nij en ellendé en deze wettigen'. In de tijd "der bezetting van ons vaderland is wat kardinaal Suhard •hier constateert openlijk en brutaal verkondigd èn gepropageerd op grote borden lapgs de weg: „Ik^ ben niets, mijn volle is alles" Zó werd d$ weg gebaand Voor slavernij en el lende en deze gewettigd! Om de individuele menselijke per soonlijkheid volledig te erkennen in haar waarde en waardigheid, is1 een diepgaande structuele hervorming nodig op alle gebieden, maar het meest dringend op het gebied van het sociale en economische leven. En kardinaal Suhard prijst de le ken, die stoutmoedig werken aan de vernieuwing in deze zin van de geest en de structuur hunner onderneming „door de arbeiders te laten deelne men aan het beheer, de eigend&m en 'de opbrengstervan". En hij vervolgt: „Dergelijke hervormingen brengen 'technische formules in practijk, waarover wij ons niet hebben uit tè spreken en die zeer uiteenlopend kunnen zijn. Maar zij liggen in de lijn der voorstellen, die reeds ge daan werden in de Encycliek Qua- dpagesjmo Annow Zij zijn nodig om de economische en sociale moèilijk- heden op te lossen. Zij. stellen Voorwaarden, waaraan moet worden voldafcn, wil men tot verheffing van het proletariaat koaneft. Wij moedi- gen de leken, die verantwotdelij'k- Sheden dragen, welke hen in staat stellen op dit gebied te werken, dus ten zeerste aan om deze weg in te slaan of erop door te gaan. Ondanks de moeilijkheden van allerlei aard, dip zij er ontmoeten." Ondanks de- moeilijkheden van allerlei aiórd moet er met een voort varendheid, die voorzichtigheid geenszins uitsluit, wordien gewerkt aan de opbouw van een nieuwe maatschappij. Gelukkig is dat besef bij velen onzer levendig en met name ook bij de leiding der K. V. P.! Wij herinneren hier ten slotte' aan een woord van de Hjeilige Vader, Paus Piüs XII, die .met de wereld overredende wijsheid, in Zijn Kerst boodschap in 1942 2eide: „De plicht van het ogenblik bestaat niet in klagen, maar. in handelen; geen klachten over wat is of geweest is, maar opbouw van wat zal verrij zen en moet verrijzen voor het wel zijn van de maatschappij". GERINGE KANS OP VERWERKELIJKING Politieke en diplomatieke waarne mers te Washington, zo meldt Reuter, zijn evenwel van mening, dat de hulp aan Spanje geringe kans heeft werke lijkheid te worden. In de versie van de wet, die de Senaat heeft goedge keurd, komt eert amerftiément voor "hulp aan Spanje niet voor. Het is waarschijnlijk, menen deze waarne mers, dat een aantal amendementen? dót slechts de steun van één der beide huizen van het parlement heeft, in de definitieve wet uitvalt. Officiële kringen te Washington, zo meldt Reuter nader, verklaarden, dat de Europese naties zelf moeten uitmaken, of Spanje al dan niet deel zou hebben aan het Amerikaanse plan tot hulp aan Europa. Indien dat juist is, zal er wel niet veel van terecht komen. Want voor eerst is de stemming in de meeste deelnemende landen niet erg welwil lend tegenover het huidige regiem in Spanje, en vervolgens kan men moei lijk verwachten, dat de zestien landen zonder meer zullen goedvinden, dat het beschikbaar gestelde b'edrag nu over zeventien in plaats van over zes tien landen verdeeld zal worden. In Engeland is tenminste hef be sluit van het Amerikaanse Huis met „verbazing en pijnlijke verrassing" ortvangen. De Britse Labourregering is geen vriend van Franco. De Engelse „News Chronicle" schrijft: SOWJET ONDERDANEN IN OOSTENRIJK TERUG NAAR SOWJET-UNIE? .Volgens welingelichte Oostenrijkse kringen is aan de gezinnen van Sow- jetfunctionarissen en burgerlijke le den van de geallieerde bestuursraad in Oostenrijk verzocht binnenkort naar de Sowj et-Unie terug te keren. Men verwacht, dat de SowjqLscholen na de Paasvacantie niét meer zullen worden geopend. De terugkeer van déze personen zou geen politieke be tekenis hebben, maar verband houden met het einde van het fiscale jaar. Een opzienbarend'besluit van Amerikaans Hüis IN HET KADER het'plan van Marshall zal ook Spanje een deel van het bedrag van 6205 millioen dollar toegewezen kunnen krijgen,-indien het zulks wenst. Zowel de commissie voor buitenlandse zaken van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden als het Huis zelf hebben erin toegestemd Spanje te betrekken t>ij de steun aan hét buitenland. Verzet tegen Europees bezit in de West George Marshall, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft op de Pan-Amerikaanse con ferentie, die gisteren te Bogota is ge opend, de steun van alle deelnemende lénden ontvangen voor een voorstel, dat dé Amerikaanse staten een on derzoek zullen instellen naar „het probleem van door buitenlandse mo gendheden geïnspireerde opstandige activiteit, gericht tegen de instellin gen, vrede en veiligheid van de Aifie- rikaanse republieken". Argentinië, Guatamala, Venezuela, Bolivia, Equador, Mexico, Panama, Chili, Paraguay en Peru hebben zich gisteren tegen Europees bezit van ko loniën op het Westelijk halfrond uit gesproken. Vóór: de V.S., Brazilië, Columbia, Uruguay, Cuba en Nicaragua. San Salvador, Costa Rica,' Haiti, Hondu ras en de Dominicaanse republiek hadden nog geen vaste mening. De verschillende standpunten zijn moge lijk nog aan wijziging onderhevig. „Op de lange duur is een nauwe economische integratie van, West-Eu ropa zeker nauwelijks denkbaar zon der dat Spanje daarin wordt opgeno men. Er móet echter nog heel wat binnen de grenzen van dat ongeluk kige land gebeuren, voordat zijn na buurlanden er mee willep samenwer ken op basis van wederzijdse bijstand en eigen hulp, jietgeen de kernvoor- waarde vón het plan-Marshall is. Vol gens Okonski, die het voorstel in het Huis te berde bracht, is Spanje het grote bolwerk tegen de communisten. De vrije wereld zal het hier niet mee eens zijn. Wij geloven, dat juist het bestaan van dergelijke regiems als van Franco een aansporing betekent voor de communistische overtuiging". De Franse rechtse bladen hebben het besluit van het Huis met vreugde begroet, de uiterst linkse laken het. De „Franc Tireur" noemt het besluit „een ergerlijké en strategische stem ming, die beantwoordt aan de liefste wensen van de bloedige Caudillo". Volgens de „Figa Ro'.' echter is de opneming vari Spanje in het Westers bloc noodzakelijk, indien dit bloc waarlijk Atlantisch en Mediterraan van aard wil zijn. „De Westelijke mo gendheden moeten zich zonder "lang CLAY ZAL GEALLIEERDE BESTUURSRAAD BIJEENROEPEN. De Duitse nieuwsdienst Dena meldt onder aanhaling van Amerikaanse kringen te Berlijn, dat generaal Lu- Qius Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur, definitief besloten heeft de geallieerde Bestuursraad op 10 April bijeen te roepen'voor de vol gende periodieke bijeenkomst. Het gaat er heet naar toe in Italië De verkiezingsstrijd in Italië is dit maal bijzonder ernstig; ook Z. H. de Paus heeft daarop gewezen. Hoe hartstochtelijk en met welk een ver beten' woede de strijd gevoerd wordt blijkt wel uit het feit, dat er in de laatste dagen te Rome alleen reeds zeven politieke moorden hebben plaats gevonden, wat voor de leiders van de Italiaanse politie en van de Italiaanse strijdkrachten aanleiding is geweest om Dinsdag bijeen te ko men, tenejpde te beraadslagen ovej; de middelen om de orde te handha ven. De wanordelijkheden zijn de ernstigste sinds het begin van de cam pagne. De verkiezingen zullen op Zondag 13 April a.s. worden gehou den. Dat de communisten achter de rel letjes staan is zeker. Zij.zwepen het volk op met een campagne om de he- lastingen te verlagen. In verscheide ne gemeenten heeft de politie grote razzia's gehouden, op zoek naar clan destiene wapens. Zij vond 7500 pond explosieven, 44.000 kogels en 353 weren, 57 lichte machinegeweren, 28 zware machinegeweren, 87 handgra- 0—.—,xo naten ,zes mortieren en twee granaat- te wachten bevrijden van 'de laatste werpers. Soms waren de wapens ver sporen van hun vooroordeel", aldus I borgen op zolders en in andere ge- het blad. I vallen werden vondsten gedaan in hooibergen. J^E VERENIGDE STATEN hebben bij de Veiligheidsraad een resolutie ingediend, waarin onmiddellijk om een wapenstilstand in- Palestina wordt gevraagd. De resolutie verzoekt het Joodse bureau en het'Arabi sche hoge comité afgevaardigden na ar de Veiligheidsraad te zenden, en men doet een beroep op de strijdende partijen om de gevechten te staken, ook door! Een tweede resolutie, Amèrika ingedend, verlangt een spe ciale zitting van de algemene verga dering .der Verenigde Naties, om de kwestie van de toekomstige Pales tijnse regering nader opder het oog te zien. GROMYKO IS ER TEGEN. Gromyko, de Russische afgevaar digde, verklaarde gisteravond dat de Sowj et-Unie gekant is tegen het Amerikaanse voorstel voor een tij delijk beheer over Palestint, dat er geen redenen zijn voor het bijéén* roepén van een speciale zitting van de algemene vergadering," en dat de commissie Voor Palestina voort moet gaan met haar werk. HET VATICAAN TRACHT TE BEMIDDELEN. Van gezaghebende zijde te" Rome wordt vernomen, dat de H. Stoel on-: langs stappen heeft ondernomen om Donderdag zal een der ergste oor logsmisdadigers, die Duitsland heeft voortgebracht, zich voor het Bijzon der Gerechtshof te Den Haag heb ben te verantwoorden voor zijn wan daden in Nederland als „Höhere- SS- und Polizeiführ-er und Generaal- Korsunissar für das Sicherheitswe- sen." Het is Rauter, die onder meer ten laste zal worden gelegd: het de porteren van 110.000 Joodse Neder landers (6000 kwamen hiervan te^ rug), het wegvoeren van 300.000 Ned. arbeiders voor arbeidersinzet naar Duitsland, beroving van de Ned. bevolking op systematische wijze enz. Hoezeer de gemoederen in Neder land zich bezig houden met het ko mende proces-Rauter, moge blijken uit brieven en telefoontjes, die po- litie-ambtenaren belast met het on derzoek, ontvingen als reactie op een interview in de pers. Daaronder zijn er enige van aan Rauter verwants geesten, maar meer nog reacties, gesteld in de geest van: Als Rauter de kogel niet krijigtv krijg jij hem. Rauter zelf schijnt zifch rustig en met een zekere zelfverzekerdheid op het proces voor te bereiden. Hij Tijdens het luchten in de gevan genis te Scheveningen, rechts Rau ter, ernaast een bewaker. heeft gezegd, dat hij zich verant woordelijk stelt voor alle gepleegde feiten. Ook wil hij de verantwoorde lijkheid op zich nemen voor de da den van zijn ondergeschikten daar hij, nu Himmler en Seyss-Inquart van het toneel zijn verdwenen, zich beschouwt als de hoogste Duitse po- litie-autoriteit, die hier nog moet te recht staan. De bewaking is ondertussen nog verscherpt. Ondanks zijn protest hij hee^t zijn erewoord gegeven ,dat hij geen zelfmoord zal plegen staat hij voortdurend onder toezicht. De zittingen zullen worden gepre sideerd door jhr mr.' P. G. M. van Meeuwen. Mr. J. Zaayer zal als procureur-fiscaal optreden. Er zijn aljeen enkele getuigén a charge opgeroepen zes in totaal o.a. Schreieder," de leider van het Engeland-Spiel. De president van het Bijzondere Gerechtshof heeft mr. K. van 'Rijc- kevorsel als verdediger aan Rauter toegevoegd. de samenwerking van alle partijen in-Palestina te bereiken in een po ging om tot enige overeenkomst te geraken, waarbij de rechten van Jo den en Arabieren aldaar op gelijke wijze gqjvaarborgd zullen zijn. De H. Stoel vreest, dót de huidige ernstige situatie in Palestina op een catastro phe zal uitlopen, waardoor de Heili ge plaatsen in gevaar komen. TSJECHO-SLOWAKftE WEIGERT VOOR VEILIGHEIDSRAAD TE VERSCHIJNEN. Het Tsjecho-Slowaakse ministerie van buitenlandse zaken heeft me degedeeld, dat de nieuwe Tsjecho- Slowaakse gedelegeerde bij de V.N. niet voor de Veiligheidsraad zal ver schijnen om deel te nemen aan de bespreking van de Chileênse klacht t.a.v. Tsjecho-Slowakija, indien hij daartoe opgeroepen zou worden. Tsjecho-Slowakijk weigert in de positie van een beschuldigde, of zelfs maar van een vermeend slacht offer geplaatst .te worden,' aldus het ministerie Een der schoonste kerktorens is verdwenen Gistermiddag vier uur is in de to ren van de hervormde St. Walburg- kerk te Zutphen brand uitgebroken, welke in korten tijd een enorm en omvang nam. Weldra was.' de toren één vuurzee en tegen vijf minuten voor zes stortte de *top van de to ren,'tot ontsteltenis van de honder den toeschouwers, met donderend ge raas omlaag. Gelukkigdeden zich hierbij geen persoonlijke ongevallen voor, daar de top op het 's Gravenhof neerstortte waar zich geen mensen ophielden. De brand had zich intussen uitge breid tot de onderbouw van het ge bouw. In allerijl werd de gehele in ventaris, waaronder de eeuwenoude boekery, naar buiten gebracht. Ook het direct naast de kerk liggende stad huis werd, met behulp van de bur gerij, ontruimd, daar de kans, dat de brand zou overslaan, niet denkbeel dig werd geacht. Het mooie toren&ilhouet, dat van verre reeds het stadsbeeld van Zut phen beheerste, is niet meer. Enkele minuten nadat de brand was uitge broken, vatte ook de middenbouw van de toren reeds- vlam. Het vuur was niet te houden, want de toren bestond grotendeels uit hout en een straffe Oostenwind wakkerde het vuur bovéndien nog aan. Toen tegen 6 uur de toren instort te, hadden de vlammen reeds de ach- terbouw en vele plaatsen in de kerk zelf aangetast. Met korte tussenpozen stortten hierna grote brokken van de rest van de toren omlaag Behalve de Zutphense brandweer, die met groot materieel was aange rukt, werd de vuurzee bestreden door de brandweerkorpsen van Apeldoorn, Arnhem. Brummén, Deventer, Warns- veld en Lochem. Zij konden ten min ste bereiken, dat de brand in de ach- terbouw bedwongen werd. Het orgel, dat precies onder Me toren was aan gebracht, heeft veel geleden. .Een ongelukkige omstandigheid was wel, dat de vaste spuitinrichting in de kerk, die eenvoudig door het opendraaien van een kraan op de be gane grond de toren bij brand nat zou moeten houden,„niet werkte D§ oorzaak van de brand wordt gezoèht in het feit, dat bij de herstel werkzaamheden aan de toren de kerk weird in de oorlog beschadigd een onvoorzichtigheid met een bran der is begaan De St'. Walburgkerk is ?eer oüd. Reeds in de dertiende eeuw kende men in Zutphen een St. Walburgkerk. Dit gebouw werd in 1446 door een groten brand ernstig bèsrchadigd. Van bijzondere betekenis is vooral de tegen de Zuidoostzijde van de om streeks 1371 gebouwde kooromgang opgetrokken boekenzaal, „Llbrye" ge heten, welke gebouwd werd van 1561 1563_ Deze boekerij, die tal van zeldzame boekwerken bevat, is ge lukkig gered. Naderwordt gemeld: Om ongeveer half tien is de eer ste klok onder donderend geraas naar beneden gestort. De klok, die 2000 kg weegt, kwam 'achter orgel in de kerk terecht. Even na 12 uur volgde een tweede klok, die van 3000 kg. Nadat ook de derde Schrijven van Z. H. de Paus aan Kardinaal De Jong Bij gelegenheid van het eeuwfeest der vrijheid van Onderwijs in Nederland g In verband met het eeuwfeest van de vrijheid van onderwijs in Neder land en de tentoonstelling van het Katholiek onderwijs „Schoolstad" in dé Houtrusthallen van Den Haag, h^ft Z.H. de Paus het volgende schrijven gericht aan Z.Em. Kardi naal de Jong. klok, wegend 3500 kg, naar beneden was gekomen, liet de brand zich te ongeveer half twee minder aanzien. -De brandweer bepaalde zich tot het nathouden van de- muren en de bin nenzijde van de toren en bescherm de tevens het orgel, dat tot dusverre nog gespaard was gebleven. Dit kostbare instrument is dan ook niet verloren gegaan. Omstreeks half vijf waren de gezamenlijke brandweren het vuur vrijwel meester. Omtrent de oorzaak van de brand tast men nog volkomen in het duister. Werk lieden, die op dé bovenste omloop van de kerk werkzaamheden ver richtten, konden geen verklaring ge ven. Zij .zagen plotseling een begin van brand, maar waren niet bij machte deze zelf te blussen. De to ren is geheel een ruïne geworden. Alleen de muren staan nog over eind. Gelukkig is de kerk gespaard gebleven. Dit is voornamelijk te danken aan het feit, dat de koepel van de toren, tóen deze naar om laag stortte, naar de westzijde om viel. Wanneer de koepel naar de. oostzijde was omgevallen, dan ware de ramp niet te overzien geweest, daar. de brandende koepel dan mid den in de kerk was terechtgekomen. Andere huizen liepen geeri schade op. Ook persoonlijke ongelukken de den zich* niét voor. Aan Onze beminde Zoon Johannes de Jong Kardinaal-Priester der Heilige Roomse Kerk Titularis van Sint Clemens Aartsbisschop van Utrecht PAUS PIUS XII. Beminde Zoon, Heil en Apostolische Zegen. Met grote vreugde hebben Wij ver nemen, dat onder uw leiding het ge lukkig initiatief is genomen, het Eeuwfeest van de Vrijheid van on derwijs voor de Nederlandse katho lieken op feestelijke wijze te her denken. Deze roemrijke en ten koste van een langdurige en inspannende strijd verkregen vrijheid heeft, nog niet zo lang geleden, haar bekroning er voltooiing verworven, doordat zij definitief in de1 grondwet en in de Wetgeving van uw land is erkend en waarlijk heeft zij niet alleen aan de katholieke zaak, maar ook aan de staat een steeds rijkere oogst opge leverd van voortreffelijke vruchten, waarvan de herinnering Ons vervult met levendige blijdschap en die Ons alle aanleiding geven, U geluk te wensen. Deze onverschrokken en nimmer aflatende ijver in dieftst van de Kerk en het Vaderland wekt Onze bewondering en Onze genegenheid voor de gelovigen en in nog groter mate voor de geestelijke Herders van Nederland, wier deugden en geestesgaven bij uitstek zijn: voor zichtigheid, waakzaamheid en onver moeide krachtsinspanning. Nu Wij ftot Onze vreugde verno men hebben, dat ter herdenking van dit feit een tentoonstelling van het katholieke onderwijs zal worden ge houden, belangwekkend- door haar grootse opzet, haar omvangrijkheid en het goed, dat zij belooft af te wer pen, willen Wij .in de kosten daar van bijdragen door het zenden van een bedrag van 10.000 gulden als een bewijs van de liefde, die Onze ziel steeds met blijdschap vervult, wan neer Wij U een w-eldaad kunnen be wijzen. Aanvaard, geliefde Zoon, evenal^ de overige Bisschoppen en de pries ters en gelovigen, Onze gelukwen sen voor Uw grootse onderneming en blijft met al Uw krachten arbei den voor de verheven zaak van Christus. Moge de Apostolischè Zé gen, die Wij U als onderpand der hemelse zegeningen van ganser harte verlenen, Ueen getuigenis zijn van Onze welwillendheid. Gegeven te Rome, bij Sint Pieter, 10 Maart 1948, in het tiende jaar van Ons Pontificaat. paus pros XII.. STAATSLOTERIJ. 5e Klasse, 6de 1 ijst. Prijzen van 1000.3897 15001 16008 17542. Prijzen van 200.3514 7825 12816. Prijzen van 100.2421 4181 4249 6791 15375. DE. CHR.-HIST. UNIE. Op de jaarvergadering van de Chr. Hist. Unie verklaarde de heer Tila- nus, de voorzitter, dat hij hoopte, dat het zal gelukken, dat alle demo cratische groeperingen bereid zullen zijn tot de vorming van een nationaal kabinet. Spreker riep zijn hoorders op de politieke strijd zuiver te voe ren, niet negatief gericht tegen ande ren, maar positief het beginsel uit te dragen. Wij kunnen ons met deze wens van de leider der Chr. Hist. Unie volko men verenigen. Beter dan met de volgende opmer king, die hij maakte: t Wanneer de R.K. tegen het Communisme in ons land krachti ger stelling weten te nemen dan in andere landen, dan meende spreker te mogen wijzen op de niet te onderschatten betekenis, welke de prot. christelijke in vloed op het^taatsbesteléhier te lande heeft gehad. Wij onderschatten de prot.' chris telijke invloed -op Jiet openbare leven in ons ^vaderland geenszins. Maar hier 'maakt de heer Tilanus zich toch w,el schuldig aan een overschatting, die ons waarlijk verbijstert! DRAMA BIJ AUTO-BOTSING. Kindje in wagen verbrand. Op de rijksweg" te Echt heeft zicfi Zaterdag een verschrikkelijk drama afgespeeld. Een kleine personen-auto, een D.K.W., reed daar door onbeken de oorzaak tegen een boom en vloog op hetzelfde ogenblik in brand. Voor bijgangers snelden toe. en slaagden er in de bestuurder, de heer V. uit Gra- them, uit het brandende voertuig te redden. De man, die half bewusteloos was, praatte echter voortdurend over een kind, dat in de auto zou hebben gezeten. De redders hadden dit ech ter niet gezien en konden de juistheid van 's mans woorden ook niet meer controleren, daar de wagen als een fakkel brandde Toen het vuur echter -was gedoofd, vond men inderdaad in het wrak van de auto een geheel ver koold kinderlijkje, dat "bleek te zijn van het" tweejarig zoontje van de heer V De vader is jn het St Laurentius- ziekenhuis te Roermond opgenomen. £m fccM&ttje... „Vele woorden zijn nodig, om één woord terug te nemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1