S>e Gcid6e6oii^cmt Het grote uur van het Christelijk geweten Directe veldslag bij Bethlehem De atoo'm-controle-besprekingen nutteloos Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" DINSDAG 30 MAART 1948 39ste JAARGANG No. 11351 PAASBOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd„ f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 Paasboodschap van de Paus IN ZIJN PAASBOOD3CHAP, uitgesproken voor 5e Vaticaanse radio. 4 heeft Z. H. de Paus verklaard: „Het grote uur van het christelijk gewe ten is aangebroken. In deze tijd van angst en gevaar, die zwanger gaat van wellicht onherstelbare beslissin gen in de gehele wereld, drukt een buitengewone zware schaduw op ons ..Hij, die niet blind is, ziet in", al dus de Paus, „hij, die niet waanzinnig is, voelt, dat Rome de wieg, de verbreider en de beschermer van eeuwige waarden van leven en bescha ving zich in een toestand bevindt, die de grootste waakzaamheid en de onvoorwaardelijke bereidvaardigheid vereist vaiHhoofd en leden der chris tenheid." V Politiek beleid P*R wordt van hen, die in ons land *-* vrijheid en democratie willen be schermen, handhaven, en tevens ver sterken, een krachtig politiek beleid vraagd. In deze tijd, nu vrijheid en democratie zo ernstig en zo direct worden bedreigd door terreur en dic tatuur. Het heeft de schijn, dat wij met deze bewering een vanzelfsprekend heid constateren. Doch dat is, helaas, slechts 'een schijn. Het is inderdaad voor vele goedwillenden nog nodig, er pp te wijzen, dat er niet alléén wordt gevraagd een krachtig poli tiek optreden, maar óók een politiek beleid, dat inderdaad die naam ver dient, dat inderdaad een politiek be leid is. Kracht moet niet alléén gefun deerd zijn in recht, maar óók wordem uitgeoefend met beleid, als men niet het gevaar wil riskeren, het tegen overgesteld te bereiken van wat men wenst! Daarom is het van grote waarde, dat de voorzitter van de Tweede Ka merfractie der K.V.P., proff Romme, in een interview met een redacteur van het „Handelsblad" duidelijk heeft verklaard, dat de vraag, of de Communistische Partij in Neder land moet worden verboden en af gevaardigden van die Partij uit de vertegenwoordigende lichamen moe ten worden geweerd, niet alléén is een kwestie van recht in een demo cratische Staat. Indien het alléén daarover zou gaan, zou prof. Romme niet aarzelen de bedoelde vraag be vestigend te beantwoorden: de de mocratie heeft haar door het gezond verstand en door de door ieder, die objectief kan oordelen, aanvaarde moraal getrokken grenzen, zoals ook de vrijheid die heeft. Maar het be treft'hier óók een kewstie van poli tiek beleid! En, aldus beschouwd, meent prof. Romme de bedoelde vraag niet zo direct bevestigend te moeten beantwoorden. Wij óók niet! Van politiek beleid getuigde het feit, dat een motie in de Tweede Ka mer inzake het lidmaatschap van Communisten in de Commissie van Buitenlandse Zaken werd ingediend door alle niet-communistische par tijen, terwijl de eerste ondertekenaar was de voorzitter van de P. v. d. A. En het was niet een uiting van po litiek beleid, dat b.v. in Maastricht 'n motie inzake de houding tegenover de communisten in de gemeente raad alléén door de K.V.P. werd in gediend. Men vraagt ons hier mis schien, hoe wij er over denken, dat in "de Leidse gemeenteraad de P. v. d. A. een „verklaring" heeft gege ven over de samenwerking met de communisten, zonder dat naar be kend is -geworden te voren ook maar enig overleg was gepleegd met andere partijen. Ook dat was niet een exempel van politiek beleid. Maar wij voegen hieraan onmiddel lijk tqe, dat er voor de P. v. d. A. véél meer reden was, dan voor an dere partijen, om af te leggen een dergelijke „verklaring", die dit zij terloops opgemerkt eigenlijk geen verklaring was in de geest van het reglement van orde voor de Raads vergaderingen. Wij zijn geen voorstanders van ne gatieve eenheidsfronten, van welke aard dan ook! Maar wél zijn wij er van overtuigd, dat in deze tijd mo gelijk. gewenst en noodzakelijk is een eenheidsfront van allen, die, zoals wij zeiden, positief willen bescher men, handhaven, en tevens verster ken vrijheid en democratie in ons land. Wij benadrukken hier: en'fe- vens versterken! Al is er, tengevolge van verschil in levensbeschouwing, verschil in motivering en ook ver - schil in concrete doelstelling, er iè toch voldoende overeenstemming, om elkaar in het streven naar vrijheid en democratie te vinden. Bij dit streven moeten wij er ons diep van bewust zijn, dat vrijheid en democratie op sociaal terrein niet alleen worden bedreigd door het communisme, maar óók door het ka- pitalisme; dat wij vrijheid en demo cratie moeten verwezenlijken in een radicaal hervormde maatschappij, v.-aarin alles is gericht op het heil van allen en van ieder afzonderlijk, waarin practisch wordt erkend Gods beeld in ieder afzonderlijk mens. Het zou zijn een allernoodlottigst politiek beleid, indien men zou vor men een anti-tommunistisch bloc en niet zou streven, positief en concreet, "naar verdere doorvoering van de de mocratie op* sociaal terrein naar ware beleving van het christendom in het sociale leven. Als wij allen, die ons christenen noemen, ware christenen zouden zijn 'r>. het sociale leven, dan.... zouden we kunnen lachen om de bedreiging van het communisme! De Paus bond zijn toehoorders op het hart „waakzaam te zijn en te bid den". Het chistelijk geweten zal ge heel en al moeten ontwaken of an- dqrs zal „het vreselijke vonnis" waar- hftid worden „Wie niet voor Mij is, is tegen Mij." De Paus drcftig erop aan, dat men niet blindelings geloof zou hechten aan de verzekeringen van hen, die verklaard hadden „respect voor de godsdienst te hebben en naderhand de heiligste zaken bleken te verach ten/' „Er is geen plaats", zo zei hij. „voor halfslachtigheid, voor de besluiteloos heid van degenen, die geloven twee meesters te kunnen dienen. Gij Weet, dat sociale rechtvaardigheid en vre de nimmer krachtig gevestigd kun nen worden, als men de ogen sluit voor het licht van Christus en de oren opent voor de dwalende wereld der agitatoren." De Paus ging voort: „De Kerk van Rome is kort geleden het voorwerp van zeer onrechtvaardige aanvallen geweest. Zij is ervan beschuldigd re- actionnair te zijn en leerstellingen te steunen, die zij veroordeelt. Zij is er van beschuldigd mensen arm te ma ken, die zij krachtig, heeft onder steund en nog steeds ondersteunt. Zij is ervan.beschuldigd christelijke leer stellingen te verraden, die zij immer predikt, verdedigt en in practijk brengt. Zij wordt aanbevallen door mensen, die de fouten aandikken en generaliseren van sommige harer ont aarde leden, die de Kerk zelf het eerst laakt en ernstig- bestraft. Hoe wel de Kerk al deze onjuiste beschul digingen van de hand" wijst, heeft zTij haar aanvallers lief, want ook zij zijn haar zonen en zij nodigt allen uit zich te verenigen." Dè Paus sprak van het balkon van de St. Pieterskerk. Vele duizenden luisterden op het plein. Z. H. werd lang en krachtig toegejuicht. Arabieren overvielen Joods c'onvooi ^J^RABIEREN hebben Zaterdag tenZuiden van Bethlehem een Joods con- vooi overvallen. Bij de vernielde voertuigen zouden de lichamen van ongeveer 80 Joden verspreid liggen en drie pantserwagens zouden ver overd zijn, aldus wordt van Arabische zijde verklaard. Meer dan der tig gepantserde voertuigen zijn vernield. Van het Joodse convooi zouden slechts tien personen de Arabische aanval overleefd hebben. Deze trok ken zich terug in een huis in de heuvels van Hebron, waar Arabieren hen opnieuw aanvielen. De Arabieren wérden met bommen bestookt door drie vliegtuigen van de Joodse luchtmacht.- Honderden Arabieren ant woordden met geweervuur. Een Brits observatie-vliegtuig cir kelde boven het toneel van de strijd. Toen de Joodse vliegtuigen het bom bardement voorzetten, heeft het Brit se vliegtuig radiotelegrafisch aan het Britse hoofdkwartier' voorgesteld, de Jobdse vliegtuigen door Spitfires te laten verdrijven. Reuter meldt voorts, dat Britse strijdkrachten getracht hebben het huis, waarin de door de Arabieren belegerde Joden zich bevinden, te be reiken. Er wordt aan toegevoegd, dat naar schatting tweehonderd Engelse soldaten posities hadden betrokken op ongeveer twee kilometer van het huis, „maar zij intervenieerden niet, blijkbaar volgens instructie". De Ara bieren lieten de Britse troepen weten, dat .zij zouden worden aangevallen, indien zij de Joden poogden te hel pen. EEN WAPENSTILSTAND. Later deelde het Britse militaire hoofdkwartier ii> Palestina mede, dat het een wapenstilstand tot stand had gebracht tussen de naar schatting 1.2Q0 Arabieren en de belegerde Jo den. Het hoopte nog 35 gewonde Jo den uit Bethlehem te kunnen eva cueren. Ook de 'rest van de 95 Joden, die in de hinderlaag waren gevallen, zou op grond van de voorwaarden der wapenstilstand worden geëvacueerd. NOG EEN JOODS CONVOOI AANGEVALLEN. Naar officieel wordt meegedeeld, is nog een Joods convooi in een Arabi sche hinderlaag gevallen. Het conr vooi, dat uit zes voertuigen bestond, werd door 240 Arabieren aangevallen te Kabiri, nabij de Middellandse Zee kust van Noord-Palestina. Twee-en- veertig Joden werden gedood. GOEDE VRIJDAG L\ JERUZALEM. Op Goeden Vrijdag hebben zo als gemeld zowel Joden als Ara bieren stilzwijgend een wapenstil stand gesloten, toen een katholieke bedevaart langs de Via Dolorosa door de oude straten der stad naar de Cal varieberg trok. De bedévaart, die en kele honderden pelgrims telde, on der leiding van de Apostolische Ad ministrator van het Latijnse Patriar chaat, werd voorafgegaan door een groot houten kruis. Arabische tirail leurs begeleidden de stoet, die voor bij groepen gewapende Joden trok, die van achter hun verschansingen van zandzakken toezagen zonder hun plaatsen te verlaten. Maar volgens een zegsman van het. Joodse pers agentschap betekende dit slechts een korte wapenstilstand, want over en kele weken, wanneer de Britse con- Jerusalem critiek worden. Wanneer de internationale organen niet tijdig de nódige maatreglen nemen om de orde te handhaven, zal Jeruzalem spoedig in een 'slagveld veranderd worden en het zal dan niet doenlijk zijn om de heilige plaatsen buiten het gevechtsterrein te houden. COMMISSIE VOOR PALESTINA GAAT DOOR. De commissie voor Palestina van de V.N., die is ingesteld om het ver deelplan voor Palestina uit te voe- rqp, zet haar werk voort, ondanks het feit, dat zij niet langer op de steun van de V.S. kan rekenen. De commissie heeft gisteren de eerste practische stap- gedaan om te kopien tot de vorming van een voor lopige regering voor de voorgestelde Joodse staat in Palestina, door in overleg té treden met alle represen tatieve Joodse politieke^ partijen in Palestina. Zij Heeft ee'n brief aan het Joods bureau gezonden, waarin wordt verklaard, dat zij na het' over leg een beslissing over de vorming van een voorlopige, bestuursraad „kan en zal" treffen. De commissie schijnt het Ameri kaanse voorstel tot bijeenroeping der V.N. om het verdeelplan te herzien, geheel te negeren. De tragedie der Griekse kinderen Tsaldaris' aanklacht bij de V.N. Het Griekse persbureau méldt, dat de Griekse minister van Buitenland se Zaken, Tsaldaris, telegrammen heeft gezonden aan de Secretaris- Generaal van de 'V.N., Trygve Lie, en de Unesco, waarin hij protesteert tegen het roven van kinderen door „de guerillastrijders van Markos" en het overbrengen van hen naar de Noordelijke buurlanden van Grie kenland. In de telegrammen wordt gezegd, dat de communisten samenspannen om de Grieken te kwellen en andere vrije' volken te onderwerpen. „Zij hebben een duivelse samenzwering ,op touw gezet ófrr tienduizenden 'Griekse kinderen te ontvoeren." „Kinderen tussen drié en veertien jaar worden systematisch weggelokt of van hun ouders weggerukt om ver van hun huizen, hun kerken en hun eigen omgeving te worden ge schoold in haat tegen hun familie, hun godsdienst en de deugden, die de basis van de beschaving vormen". Uit Belgrado, Sofia, Boekarest en Tirana wordt via de radio de aan- trole opgeheven is, zal de toestand in komst van Griekse kinderen, die van hun ouders zijn gescheiden, gemeld. Radio Sofia heeft gemeld, dat de 600 te verwachten kinderen slechts de voorhoede vormden van de 6000, die bestemd voor weeshuizen in Alba nië, Bulgarije, Joego-Slavië, Roeme nië -en enkele andere landen." Tsaldaris roept de hulp van alle besehaafde volken in „bij de strijd legen de vijanden van de gehele mensheid." Tenslotte wordt in de telegram men nog gezegd, dat de Balkancom missie terzake spoedig rapport zal uitbrengen, tfoch dat de kwestie zo dringend was, dat een eerdere ver klaring van de Griekse regering noodzakelijk werd geacht. „Toestand is ernstig", zegt Helsinki Uit betrouwbare bron wordt ver nomen, dat president Paasikivi nieu we instructies opstelt voor de Finse delegatie in Moskou, naar' aanlei ding van het onderhoud, dat deze Zaterdag met minister Molotow ge had heeft. In regeringskringen be schouwt men de toestand als ernstig hetgeen érop zou wijzen, dat de Sowjet-Unie er op blijft staan, dat er tussen twee landen 'n militair ver drag tot stand komt. Tussen leiders van Oostenrijkse politieke partijen en regeringsfunc tionarissen is overeengekomen „nood-comité's" in te stellen, die in geval van noodtoestand; in het bij zonder na het terugtrekken .van de bezettingslegers, de taak van "de pre sident en de regering uit zullen voe ren, als deze verhinderd zijn hun plichten te vervullen. Hierbij is hoofdzakelijk gedacht aan de moge lijkheid, dat Joegoslavische partisa- nen de grenzen overschrijden of de communisten de macht in 'handen trachten te krijgen door een serie groot opgezette massademonstraties. De speciale comité's zouden de vol machten van Karl Renner, de fede rale president, overnemen in het ge val hij door de een of andere oor zaak verhinderd zou worden zijn functie uit te oefenen, zo wordt uit welingelichte kringen te Wenen ver nomen. De besprekingen zijn in het geheim gevoerd. NIEUWS UIT INDIE MUNITIE ONTPLOFT IN HAVEN VAN SEMARANG Zondagmidda| is Semarang op geschrikt door een reeks ontploffin gen op het haventerrein. Een munitie-opslagplaats, bevat tende fosforprojectielen, is door on bekende oorzaak in de lucht gevlo gen. Tien personen zijn gewond, waarvan acht licht. In een tijdsverloop van anderhalf uur 'volgden zes zware explosies. Wegens de Zondag waren slechts weinig personen op het haventer rein aanwezig. De projectielen leg den afstanden van vele honderden meters af. In het gebouw van de staf te Semarang is glasschade aan gericht. Het reddings- en blussings- werk is geleid door de militaire po litie. Verschei^pne personen ont kwamen door in het water te sprin gen. De meeste schildwachten zijn gered, doordat de ontploffingen zich verticaal .voortplantten. Bqllendrukte op 2e Paasdag De dorpen Ian2s de rijksweg Haar lem.Leiden hebben op Tweede Paasdag, een bijkans ouderwetse bol. lenzondag beleefd. Duizenden auto mobilisten uit vrijwel alle provin cies profiteerden van het bijzonder fraaie voorjaarsweer en van het feit, dat voor deze dag het rijverbod niet gold. Zij kwamen een .kijkje nemen in de bollenstreek* waar de bloemen evenwel hun volle luister nog niét hebben ontplooid. Het geel der nar cissen kleurde echter reeds menig veld en ook de verkopers waren pre sent om de auto's met dof tx-aditionelc kleurige slingers van de voorjaars bodem te toóien. Opvallend was het grote aantal Belgische auto's. Dat de fietsbanden geen probleem meer vormen, bleek wel dit de schier onafgebroken stroom wielrijders, die de gehele dag de wegen tussen de velden bevolkte. Ook de badplaatsen profiteerden .van de drukte. EINDE VAN EEN TWEE-JARIG DEBAT TEERDERE BESPREKINGEN over de Russische voorstellen met be- ^trekking tot.de atoom-contróle zijn volstrekt nutteloos. Deze voorstel len zouden het gevaar van een atoomoorlog fliet uitsluiten". Aldus ver klaarde Maandag de Engelse gedelegeerde Miles in de werkcommissie voor de atoomenergie der Verenigde Naties te New York. Hij sprak me- ne namens Frankrijk, Canada en China. De Verenigde Staten, België, Ar gentinië en Columbia hebben zich achter de verklaring gesteld. Rll^pn wktpn wpI wat vorm van dG internationale-controle. l\U55en WISien wei wat Amerika wenste alle mijrfen, waar grondstoffen voor de atoomenergie zij deden De verklaring van Miles vormt een belangrijk knooppunt in een debat, dat zich nu reeds meer dan twee jaar lang voortsleept. De kern van de Rus sische voorstellen was, dat Amerika eerst al zijn atoombommen moest vernietigen en dat daarna een inter nationale controle op het gebied der atoomenergie in het leven geroepen zou worden. De Verenigde Staten hebben zich van meet af aan op het standpunt ge steld, dat deze volgorde omgekeerd behoorde te zijn. Een tweede geschilpunt was de De vrede duurt nog vijf jaar VOLGENS VERKLARING VAN PROFESSOR OLIPHANT. Professor OÜphant, de Britse 'atoomdeskundige, die thans te Sydney vertoeft om de Australi sche onderzoekers van advies te dienen, heeft in een radiotoe spraak verklaard, dat de vrede tenminste nog vijf jaar zal du ren. Het is zekér, zo zeide hij, dat alleen de V.S. over voldoen de atoombommen beschikken. De Sowjet-Unie, aldus prof. Oliphant, kan in de komende vijf jaar misschien twee of drie atoombommen maken, maar er zijn er honderden nodig om een owlog met succes t kunnen voe ren. Zelfs met behulp van de blauwdrukken en het advies van Amerikaanse geleerden zou de Sowjet-Uhie nog vijf jaar nodig hebben om de nodige voorraad te vormen. Het zal volgens de professor eveneens nog jaren duren v'oot- dat de Westelijke mogendheden een intensieve en succesvolle aanval op de Sowjet-Unie kun nen uitvoeren. Wat het gebruik van atoom energie voor productieve doel einden betreft, achtte prof. Oli phant de mogelijkheid niet uit gesloten, dat over tien jaar atoom-krachtstations naast ande re energiebronnen' werken, maar het zou nog wel- 25 jaar duren, alvorens alle energie, die de we reld nodig heeft, door atoomsplit sing wordt opgebracht worden gedolven, en alle fabrieken, waarin dez§ worden verwerkt, onder direct beheer van het internationale apparaat te stellen. De Russen wilden echter het atoorrftnderzoek „voor vre delievende doeleinden" onbeperkt aan de staten voorbehouden Voor zover zij toestemden in# het aanstellen van inspecteurs, schenen zij dit alleen te doen om in staat te zijn Russische in specteurs te laten rondkijken in Ame rikaanse fabrieken. Een derde geschilpunt bestond hier in, dat de Sowjet-Urae bij het schul dig stellen van overtreders het veto recht wilde laten gelden, waardoor de controle in feite waardeloos zou zijn. GEEN VERTROUWEN MEER. De verklaring van Miles houdt in, dat men de Russische poging om zich op gemakkelijke wijze van de druk der Amerikaanse atoombommen te ontdoen zonder de vrijheid te verlie zen er zelf te maken, thans definitief verwerpt. Een bewijs te meer voor het verdwijnende vertrouwen. 70.000 VEILINGKISTEN IN VLAMMEN OPGEGAAN. Zaterdagavond omstreeks 10 uur werd brand ontdekt in de grote loods van de Veilingvereniging „Over-Be tuwe" te Eist, dié hoofdzakelijk ge vuld was met ledige veilingkisten. Het vuur vond in dit brandbare materiaal een gretige prooi en de gezamenlijke brandweercorpsen van Eist, Nijme gen en Arnhem konden niet verhin deren. dat de loods met naar schat ting 70000 kisten volledig uitbrandde. De schade bedraagt enige tonnem Het blussingswerk heeft de gehele nacht geduurd en eerst Zondagmorgen konden de assisterende brandweer corpsen uit Nijmegen en Arnhem in rukken. De brandweer vart Eist zorg de ,tijdens de gehele Zondag voor de nablussing. De overige veilinggebou wen konden volledig behouden wor den, alsmede een groot aantal vaten, waarin ongeveer 400.000 ltr. vruchten wijn waren opgeslagen. De oorzaak van de brand is niet bekend. STAATSLOTERIJ. 5e klasse, 5e lijst. 1000.— 1200 10723 400.— 4303 5539 12712 15822 16606 17148 200.— 3136 5209 6414 9955 11625 11917 15077 100.— 4837 7207 15846 17663 18821 21545 Rijen fietsers en auto's met de tradi tionele slingers gaven de wegen een vrolijk aanzien. VLIEGTUIG ONGELUK OP CORSICA MET 19 DODEN Een vliegtuig, toebehorende aan de Indische Nationale Luchtvaart- maatschappij en komende uit *New Delhi, js Zaterdag op Corsica te gen de helling van de Mont Cardo aangevlogen. Het toestel vloog on middellijk in brand. De bemanning van vier personen en vijftien passa giers zijn om het leven gekomen. DE EXPEDITIE VAN PROF. PICCARD De expeditie van prof. Piccard, die deze dagen zou beginnen is verscho ven tot de eerste .dagen van Sep tember. Pro£ Piccard zal voor het eerst duiken in de buurt van de Kaap Verdische eilanden tot 'een diepte van 1.000 meter. Daarna zal hij in de golf van Guinea zes of ze ven maal duiken tot op diepten van 5.000 en 6.0Q0^metcr, waarbij hij 36 tot v48 uur onderblijft. De Franse bio loog M. de la Fosse heeft ook een Piccard aangekondigd, die enige we tenschappelijke gegevens wenst te verifiëren, welke hij verkreeg bij vorige opstijgingen. Deze tocht heeft bovendien een sportief karakter. Het toestel waar mee men opstijgt, bestaat uit meer dere ballonnen en twee schuitjes. Het kleinste schuitje, waarin M. de la Fosse zal plaatsnemen wordt op grote hoogte als parachute neerge laten. M. de la Fosse zal dan met be hulp van geperfectioneerde weten schappelijke apparaten de verschil lende reacties kunnen controleren en door middel van een zender zijn indrukken over deze buitengewone daling kunnen vertellen. P|E RS SPIEGEL VERKIEZINGEN. Elseviers Weekblad schrijft: „Het ziet er naar uit, dat in Neder land deze zomer inderdaad algemene verkiezingen gehouden zullen wor den. Er wordt naar wij menen: zeer terechtdoor de regering naar gestreefd, het ontwerp voor de Grondwetsherziening reeds in April door de Tweede Kamer te doen be handelen. Geschiedt dit, dan volgen- in Juli de verkiezingen. De heer Van der Goes van Natcrs verklaarde dezer dagen: „Zij (de Fa-rtij van de Arbeid) wil alleen zit ting hebbeh in een regefing, waar van zij de vooruitstrevendheid be paalt". Het heeft ons niet verwon derd, dat een katholiek dagblad hier op antwoordde: „dat de K.V.P. door een dergelijke, aanmatigende ge wichtigdoenerij ook maar niet in het allergeringst geïmponeerd kan zijn'.' „Een uitlating als die van de heer Van der Goes van Natcrs", zo ver volgde het katholieke blad, „is slechts bij uitstek geschikt om de minder vriendelijke'gevoelens, die de P. v. d. A. bij sommigen van de K. V.P. gewekt heeft, zeer sterk te ac- centueren." Wij hopen ernstig, dat vóór de ver- kizingen deze „minder vriendelijke gevoelens" in de K.V.P.-kringen weggenomen zullen zijn. In een tijd zo vol gevaren als de onze, waarin West-Europa zich moeizaam verenigt tot vele vormen van samenwerking, heeft Nederland een regering no dig, waarin naast de Katholieke Volkspartij zekér de Partij van de Arbeid zetelt." Tot zover Elseviers Weekblad. En wij hopen ernstig, dat de P. v. d. A. in het vervolg dergelijke aan matigende uitlatiiigen niet meer zal laten horen. Er is haast niets zo onaangenaam enrzo moeilijk als samenwerking met iemand, die'zich zelf overschat! £eu koJiAe.itje,,. Alleen hij kan zijn eer verliezen, die er geen heeft. Publius Syrius.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1