S)e &2ldóe6oti/fca/itt ZALIG PASEN Wil Amerika luchtbases in Europa Moskou geeft Westelijke geallieerden de schuld Truman roept op tot wapenstilstand ZATERDAG 27 MAART 1948 39ste JAARGANG No. 11350 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Naar Gustave Doré ;,De vrouwen gingen het graf binnen en vonden het lichaam van den Heer Jezus niet. En terwijl zij hierover in verlegenheid waren, zie daar stonden twee mannen bij haar in schitterend gewaad". WANNEER NA DE INTREDE VAN DE LENTE, voor het eerst de volle maan aan de hemel heeft ge staan, viert de Christenheidvol gens een op het Concilie van Nicea in 325 gegeven voorschrift -*» het Paas-feest. Een vasten van veertig dagen, die ons ook dit jaar weer niet zwaar werd gemaakt, is aan de vie ring ervan voorafgegaan, een vasten, waarin de Kerk door voorlezingen uit de profeten en de evangeliën, door meditaties en kruiswegoefeningen, door het verstommen van orgel-klan ken en door de uiterlijke rouw van boete-kleuren, haar Bruidegom ver gezeld heeft in de schandelijke dood aan het kruis, een straf, welke slechts op de slaven in het Romeinse Rijk mocht worden toegepast. ER WAS EEN GEDRUKTE, ON TROOSTBARE STEMMING on der degenen, die aan de prediking van Christus geloof hadden gehecht en zijn verstijfd, gemarteld er. door stoken lichaam zagen wegdragen naar het „nieuwe graf", dat de Raads heer Jozef van Arimathea zich had laten uitaouwen in een rots van zijn tuin. Toen de deuren van het graf waren gesloten, en met man en macht een zware steen voor de ingang ervan was geschoven, verliet men haastig de tuin want met de avondsche mering was de Joodse sabbath aan gebroken, en daarmede de volstrekte rust. In de donkere, krocht van het rots-graf lag het ontzielde lichaam, gebalsemd en gezalfd, stijf in wind sels gebonden en gesnoerd van het hoofd tot en met de voeten. „En toen God op de zevende dag het werk had voltooid, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij had gedaan." (Boek der Schepping, 2e hfdst.). Hangend aan het kruis had de Zoon van God in doodsstrijd de verzuchting geslaakt: „Het is volbracht!". Nu rustte Hij uit van het voltooide werk der herschep ping. Het was, in het Paasfeest der Joden: de „Grote Sabbath." 1JOE GESCHOKT IN HUN GE- LOOF de apostelen en leerlingen waren, kunnen we nu nog opmaken uit het gesprek van de twee vrienden, die op de avond van Eerste Paasdag op de weg wandelden naar Emmaus. Fün wankelmoedigheid komt nog veel sterker uit in de koude ont vangst, die de vrouwen ten deel viel, toen zij opgetogen bij de in treurnis en rouw gedompelde apostelen bin nenvielen: „We hebben de Heer ge zien!" Wie veronderstelt, dat de apostelen als één man opstonden en het eerste Alleluja! zongen, komt bedrogen uit: ,.En dezen horende, dat Hij leefde en door haar gezien was, waren ongelo vig. En haar woorden kwamen hun voor als beuzelpraat en ze geloofden ze niet." Zelfs toen Christus op de avond van de Eerste Paasdag, terwijl de deur op sirwas, plotseling in hun midden stond, jubelden zij het niet uit, maar waren „van schrik bevangen" en meenden een spook te zien. Nadat Christus echter een stuk gebraden vis had gegeten en hun het overschot had gegeven als overtuigend be wijs, dat Hij er inderdaad van gege ten had konden ze. niet meer twij felen Christus was uit de dood ver rezen! Thomas, die er de eerste keer niet bij was, kreeg gelegenheid tot wat we tegenwoordig noemen een „profondervindelijk onderzoek." PR IS GEEN HISTORISCHE GE- BEURTENIS, welke wetenschap pelijk zo zeker vast staat, als deze al lergrootste gebeurtenis in de wereld geschiedenis: dat Christus, als eerste van alle schepselen, uit de dood is opgestaan, en daarmede het overtui gend bewijs gaf van het door Hem geleerde geloof, dat eens bij de on dergang van deze aarde wij allen uit de dood zullen verrijzen en in eer hereniging van ziel en lichaam eeuwig zullen voortleven. Twijfelt ge, zoals sommige inwoners van Korinthe deden? Luister dan naar St. Paulus, als hij schrijft: „Indien de opstanding der doden onmogelijk is, dan is ook Christus niet verrezen. Zo echter Christus niet is verrezen, dan is on ze prediking nutteloos, nutteloos ook uw geloof." Maar neen, Christus is van de doden verrezen, als eerste ling onder hen, die ontslapen zijn." VS7AAROM DAN als de opstan- ding van Christus door zo vele onwraakbare en uiterst critische ge tuigen is bevestigd waarom dan zijn er zo velen in verleden en heden, die evenals dr. Faust uit Goethe's dra ma, hun Paas-wandeling maken en evenals hij de opmerking maken: „De boodschap hoor ik wel, maar het ge loof ontbreekt me?" Omdat het ge loof een genade is, een vrije uitver kiezing, waar nederig om gebeden moet worden/ Omdat de wetenschap van de menselijke verheffing tot de eeuwige glorie slechts gekend wordt door hen, die de Zoon van God in zijn vernedering zijn gevolgd. Zalig zal hij zijn, die: „niet gezien en toch geloofd heeft." Zalig hij, die met een gelo vend hart ter Paas-communie gaat, want: „Wie mijn vlees eet en myn bloed drinkt heeft het eeuwig leven en Ik zal hem op de laatste dag doen verrijzen." r\AT NU IS DE OVERSTELPENDE VREUGDE van het Christelijk Paasfeest, Daarom juicht de Kerk op Pasen over het gehele aardrond, steekt zij de Paas-kaars aan, tooit zich met bloemen en roept het ieder een, die in ootmoed is herboren, toe: Alleluja. De Heer is waarlijk opge staan! Zoals de Heer is verrezen in een onlijdelijk en, naar onze be perkte spreekwijze, „vergeestelijkt lichaam", zo zal ook als het ru moer der wereldhistorie ten einde loopt een ontzaglijke uitbarsting der natuur-krachten Christus het lichaam onzer vernedering hervor men, „zodat het gelijkvormig is met het lichaam zijnar heerlijkheid". Het zal geschieden „in een bogwenk". In het Boek der Openbaring zag Johannes reeds „de nieuwe hemel en de nieuwe aarde", welke ook de grote ziener van het Oud Verbond, Isaias, heeft voorspeld. Een nieuwe wereld, waarin gerechtigheid woont en waarin God alle tranen zal af drogen. Bij de rampspoedige tijd, welke wjj beleven onze Goede Vrijdag moeten wij vol vertrouwen blijven wachten op ons Pasen, als wij door de verrezen Christus zullen worden opgeroepen in zijn heerlijkheid, zo heerlijk, dat geen oog heeft gezien en geen oor gehoord en het in een peuterig mensen-verstand niet kan opkomen, al datgene, wat God bereid heeft voor degenen, die in Hem ge loofd, op Hem gehoopt en Hem be mind hebben. Alleluja! De Heer is waarlijk op gestaan! Zalig Pasen! Ver. Staten gaan hun krijgsmacht uitbouwen j^E AMERIKAANSE ministers van luchtmacht en leger hebben gisteren voor de Senaatscommissie voor de gewapende diensten krasse ver klaringen afgelegd. Beiden wezen er op, dat de Verenigde Staten de be schikking moeten hebben over luchtbases, die dichter bij de „vijand" lig gen dan Japan, de Philippijnen of AJaska. Hoewel de ministers geen nadere aanduiding gaven, is slechts de conclusie mogelijk, dat Amerika een permanente voet aan de grond wenst in China en in West-Europa. meen militair opleidingsstelsel, dat binnen drie jaar volkomen doelma tig zou werken. Sullivan, de Amerikaanse minister van marine, heeft bij de senaats commissie voor de gewapende dien sten aangedrongen op versterking van de vloot. Hij herinnerde er aan, dat de Sowj et-Unie een tiental nieu we Duitse onderzeeboten had gekre gen, waarvan vier van het nieuwste type, voorzien van een inrichting voor onderwater-dieselen en andere technische verbeteringen. Dit type onderzeeboot is zeer moeilijk te ont dekken en aan te vallen. De Sovjet-Russen controleren thans vier grote Duitse scheepswerven en beschikken over tekeningen en mo dellen van de nieuwste types onder zeeboten. Volgens Sullivan hebben de Sovjet-Russen op het ogenblik meer dan 250 onderzeeboten in dienst en kunnen zij op korte termijn een groot aantal onderzeeboten bouwen, die verre superieur zijn aan de door de Duitsers gebruikte. De actie-radius der superforten Stuart Symington, de minister voor de Luchtmacht, wees er op, dat het huidige gevechtsvliegtuig type Su perfort B29 door een nieuwe tank techniek „in beperkte operaties" van punten als Alaska en Labrador kan starten, elk gedeelte van de Sowj et- Unie kan bombarderen en terug kan keren naar Amerikaanse bases, zoals de Philippijnen, Alaska of Labrador. Hij voegde er aan toe: „Dit is ech ter van geen doorslaggevend belang en het is daarom noodzakelijk bases te verkrijgen, die dichter bij de vijand liggen dan de zojuist genoem de". Bases zijn volgens Symington ook nodig „om controle van de lucht uit te krijgen over vijandelijk ge bied een controle, die essentieel is voor aanhoudende en beslissende luchtoperaties". Kenneth Royal, minister voor het Leger, deelde de commissie mede, dat „in geval van elke redelijk mo gelijke oorlog, geen deel van het centraal Euraziatische land op doel matige wijze met een strategisch bombardement bereikt zou kunnen worden van bases op of bij het Noord Amerikaanse continent of op de Phi lippijnen uit. Zelfs van enig eiland in de Atlantische Oceaan of van Ja pan of Alaska uit, zou een herhaald en intensief strategisch bombarde ment slechts gedeelten van centraal Eurazië kunnen bestrijken." Hieruit volgt, aldus deze minister, dat aanvalsbases met toestemming van de betrokken landen op het vas teland overzee moeten liggen, veel dichter bij de vijand dan ons eigen land. Het is van betekenis, dat deze bases dus moeten liggen op plaatsen, die door zee van Amerika gescheiden zijn, hoewel zij misschien over land bereikt kunnen worden door een grote legermacht van welke vijand ook. Forrestal, de Amerikaanse minis ter van defensie, heeft het congres verzocht om een aanvulingscrediei van 3 milliard dollar ter verhoging van de militaire begroting der V.S. Forrestal wilde het aantal officie ren en manschappen van de geregel de strijdkrachten met 349.500 tot een totaal van 1.335.000 man verhogen Om dit getal te bereiken, vroeg hij de senaatscommissie voor de militai re dienst om goedkeuring tot het op roepen van een onmiddellijke lich ting van jongemannen van 19 tot en met 25 jaar. Hij voegde er aan toe, dat vermoedelijk slechts 220.000 van de lichting gebruikt zouden wor den. Forrestal verzicht de commissie een speciale zitting te beleggen om van generaal Omar Bradley, chef van do legerstaf, geheime bijzonderhe den te vernemen „over de sterkte en de ontwikkeling van de gewapen de macht van andere landen." Tenslotte verzocht Forrestal het congres om onmiddellijke goedkeu ring tot het invoeren van een alge- De toestand in Tsjecho-Slowakije DE TOESTAND IN TSJECHO- SLOWAKIJE. VERKIEZINGEN OP 23 MEI A.S. Het Tsjechoslo waakse kabinet heeft Donderdag definitief besloten, dat de algemeene verkiezingen gehouden zullen worden op Zondag 23 Mei. Uit betrouwbare bron wordt ge meld, dat een aantal katholieke scho len voor meisjes in Bohemen op last van de autoriteiten gesloten is, ter wijl andere toestemming kregen het onderwijs tot het einde van dit jaar voort te zetten. Binnenkort zal in het parlement over een wet gestemd wor den, waarbij de bijzondere scholen zullen worden opgeheven. In Grafen- berg (Silezië) moesten de Zusters Ur- sulinen het klooster Jesenik reeds ontruimen, terwijl de buitenlandse Zusters order kregen om het land te verlaten. In de Franse bezettingszone van Oostenrijk kwamen reeds een veertigtal Zusters aan. VISUM VAN TSJECHOSLOWAAKS DIPLOMATE INGETROKKEN. Het Engelse minsterie van buiten landse zaken heeft geweigerd me vrouw Magda Reinerova, toegevoegd cultureel attachée aan de Tsjechoslo- waakse ambassade te Londen, die op het ogenblik een bezoek aan Praag brengt, een visum voor de terugreis te verschaffen, „omdat zij in haar diplomatieke functie niet langer, door de Engelse regering aanvaard kan worden." DE PONTIFICALE H. MIS IN DE ST. PIETER Radio Vaticana deelt mede, dat de uitzending op eerste Paasdag van de Pontificale H. Mis in de St. Pieter te Rome met daarna de Pauselijke Ze gen „Urbi er Orbi" een half uur vroeger zal beginnen dan was aan gekondigd. De uitzending begint dus om 9 uur Nederlandse tijd op de golflengten 19.87 m., 31.06 m. en 221 m. CIPPICO VOORLOPIG IN VRIJHEID. Volgens de „Momento Sera" heeft, de Italiaanse politie Cippico, die na het plegen van fraude door de Vati caanse autoriteiten aan de Italiaan se was uitgeleverd, voorlopig in vrij heid gesteld. Ned. verliezen in Indië De regering maakt tot haar leedwezen bekend dat in de af gelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Vaan drig P. J. J. Wolters uit Wagenin- gen; serg. R. Daverveld uit Eind hoven. De Kon. Marine heeft in de periode van de afgelopen week geen verliezen gerapporteerd. Het Kon. Ned.-Ind. Leger heeft nog geen verlieslijst bekend ge maakt. De bestuursraad te Berlijn 1"\E SOW JET-UNIE wenst voortzetting van de vierzijdige controle op U Duitsland en in functie blijven van de Bestuursraad voor het uitvoe ren van de besluiten van de conferen tie van Potsdam, aldus heeft Lt-gene- raal Loekjantschenko, chefstaf van 't Sowjet-Russische bestuur in Duits land, Donderdagavond verklaard in een communiqué, dat door het onder Sowjet-Russische toezicht werkende Duitse nieuwsbureau A.D.N. is ver spreid. PRESIDENT TRUMAN heeft opge roepen tot een onmiddellijke wapen stilstand tussen Arabieren en Joden in Palestina. Truman voegde er aan toe, dat hij ambassadeur Warren Austin instruc tie had gegeven er bij de Veiligheids raad op aan te dringen, dat Arabische en Joodse vertegenwoordigers onmiddelijk zouden worden uitgenodigd de onderhandelingen over een wapen stilstand te openen. Hij wees erop, dat Engeland 15 Mei a.s. het mandaat wenst over te dra gen. „Tenzij met spoed wordt ingegrepen, zal er op die datum géén open bare macht in Palestina zijn, in staat om recht en orde te handhaven." Joden en Arabieren moeten gaan onderhandelen De president meende, dat „geweld dadigheid en bloedvergieten" en ge vechten op grote schaal onvermijde lijk zouden zijn. Zulke gevechten zou den het gehele Midden-Oosten kun nen aantasten en zouden tot de ern stigste gevolgen kunnen leiden, waar bij „de vrede van dit land en van de wereld" in het geding zou kunnen komen. Deze gevaren, aldus de# president, dreigen onmiddellijk. Verantwoorde lijke regeringen kunnen dit niet aan zien zonder onmiddellijk tot hande len over te gaan. Truman maakte daarna melding van het feit. dat de Veiligheidsraad een tijdelijk beheer der V.N. over Palestina had voorge steld, „nadat wij alle pogingen had den gedaan om wegen te vinden om het verdelingsplan met vreedzame middelen uit te voeren." „Het beheer is niet bedoeld als ver vanging voor het verdelingsplan maar als een poging om de gaping te vul len, die spoedig ontstaan zal door de beëindiging van het mandaat op 15 Mei. Het beheer is niet van invloed op het karakter van de definitieve poli tieke regeling. Het zou de voorwaar den van orde scheppen, die noodza kelijk zijn \oor een vreedzame oplos sing. De Verenigde Staten zijn bereid al le doelmatige bijstand te verlenen aan de V.N. ter voorkoming van bloedvergieten en tot het vinden van een vreedzame oplossing. Als de V.N. besluiten tot een tijdelijk beheer, moeten wij ons deel der verantwoor delijkheid op ons nemen", aldus Tru man. „Het feit, dat wij rekening hou den met de Verenigde Naties, met de wereld en met ons eigen belang staat ons niet toe minder te doen." Truman zeide, dat de Verenigde Staten het beheer met alle middelen zouden steunen, maar dat dit niet noodzakelijkerwijze het gebruik van Amerikaanse troepen inhield. DE SLAG OM JERUZALEM. Een woordvoerder van het Joodse Agentschap heeft verklaard, dat all tekenen er op wijzen, dat de Arabie ren de slag om Jeruzalem reeds heb ben ingezet. De Joodse buitenwijken van de stad staan bloot aan onophou delijke Arabische aanvallen. Bij ver der opdringen zullen de Joden ge dwongen zijn tegenaanvallen te doen, waardoor Jeruzalem en het om liggende gebied tot een bloedig slag veld zouden worden. Tot nu bepalen de Joden er zich toe de stad en haar 100.000 inwoners door een verdedigingsgordel te omringen en een verbinding met de zee open te houden. Bij een strijd om Jeruza lem zou 't niet mogelijk zijn de heilige plaatsen tegen vernietigng te behoe den. WAPENSTILSTAND OP GOEDE VRIJDAG. In het oude gedeelte van Jeruzalem werden gisteren de traditionele plech tigheden gehouden in verband met Goede Vrijdag. Onder een strak-grau- we hemel en in een druilerige regen trok de processie naar Calvarieberg. Slechts 500 mensen namen hieraan deel. De vorige jaren werd deze plechtigheid door duizend of zelfs meer pelgrims gevolgd. Zowel Joden als Arabieren namen tijdens de pro cessie een wapenstilstand in acht. SCANDINAVISCHE TROEPEN NAAR JERUZALEM? De commissie voor Palestina heeft een boodschap ontvangen van het Joodse bureeau, waarin voorgesteld wordt een beroep te doeii op de Scandinavische troepen, welke in Noord-Duitsland bezettingsdienst ver richten, om d openbare orde in Je ruzalem te komen handhaven. Het Joodse bureau adviseert de kwestie van de veiligheid in Jeruzalem te be schouwen afgescheiden van de kwes tie der veiligheid in Palestina als ge heel. Al is de toestand in Jerusalem zeer gevaarlijk, toch zijn er dit jaar weer talrijke pelgrims naar de Heilige Stad getrokken. Aan het eind van hun dikwijls zeer lange reis knielen zij en bidden op de heilige plaatsen. De verklaring van Loekjantchenko is de eerste officiële uitspraak van Sowjet-Russische zijde over de kwes tie van al dan niet voorzetting van de vierzijdige controle op Duitsland. In de verklaring wordt gezegd: „Voorzover de Bestuursraad de be doelingen van de besluiten van Pots dam op de snelste wijze in practijk kan brengen, zullen de Sowjet-Rus sische vertegenwoordigers de be stuursraad en zijn organen op alle manieren ondersteunen. De Sowjet-Russische vertegenwoor digers verzetten zich echter absoluut tegen het gebruiken van de Bestuurs raad als een instrument voor eenzij dig optreden van de bezettende mo gendheden in het Westen. Wij kun nen de bestuursraad niet ondersteu nen, wanneer hij slechts een fictie is, gebruikt door de Britten, Amerika nen en Fransen om hun optreden in de Westelijke zónes te camoufleren". Cijfers aanhalend om te bewijzen, dat men sedert medio 1947 practisch to+ geen overeenkomst is gekomen in de Bestuursraad zegt Loekjant schenko, dat de Raad steeds meer een debatingsclub is geworden, inplaats van een wetgevend en uitvoerend lichaam. De Westelijke geallieerden stelt hij hiervoor verantwoordelijk. MARSHALL OVER DE TOESTAND IN BERLIJN. George Marshall, do Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, heeft de Sowj et-Unie gewaarschuwd, dat de Amerikaanse bezettingsautori teiten niet het voornemen hebben zich uit Berlijn te laten dringen. DOM VAN KEULEN DIT JAAR HERSTELD. De beroemde kathedraal van Keu len, toegewijd aan de H.H. Drieko ningen, is door het oorlogsgeweld zo danig beschadigd, dat de kerk voor de eredienst gesloten werd. De in middels aangevangen herstelwerk zaamheden maken het mogelijk, dat de 700e gedenkdag van de eerste steenlegging van dit monument dit jaar daarin herdacht zal kunnen worden. Van 14 tot 22 Augustus a.s.- zal dit feit met grote plechtigheid herdacht worden. Verscheidene ker kelijke hoogwaardigheidsbekleders, waaronder kardinaal Suhard, aarts bisschop van Parijs, kardinaal Grif fin, aartsbisschop van Westminster, kardinaal van Roey, aartsbisschop van Mechclen, mgr. Armagh, primaat van Ierland en mgr. Muench, de apostolisch visitator voor Duitsland, zullen hierbij tegenwoordig zijn. Op 15 Augustus, het feest van Maria Hemelvaart, zal in tegenwoordigheid van bovengenoemde prelaten een Pontificale H. Mis gecelebreerd wor den. ffieneCuac hvcdaapi Nu de Benelux, Frankrijk en Groot-Brittannië een pact heb ben gesloten, dienen wij een naam te vinden voor deze vijf landen. Wat zou men zeggen van: Beneluxfruk, Bribenefra- lux, Frabenebrilux of Lubrifra- bene? vraagt News Chronicle. £en koJike.itje.... Nu wensen wij Gods Held, die na de slag, Waarin de hel bezweek, te slapen lag, In 't krieken van de allerschoonste dag Te zien ontwaken. (Poot).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1