S)e &zidóe(2oii/^a/fit Uitbreiding Kon. Landmacht Veiligheidsraad bespreekt Tsjecho-Slowaakse kwestie Nu weigeren de anderen De plaats van Communisten in Nederland Joden proclameren een eigen staat WOENSDAG 24 MAART 1948 39ste JAARGANG No. 11348 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Oprichting Nationale Reserve en Reserve Grensbewaking DE VERSTERKING VAN HET GEZAGSAPPARAAT Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs £0.30 p. w., f 1.30 p. mnd-, £3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 J^LJ DE VOORTGEZETTE BEHANDELING van de kwestie Tsjecho-Slo- wakije door de Veiligheidsraad heeft de Franse vertegenwoordiger, Parodi, verklaard, dat he* volle gewicht van de V.N. geplaatst moest worden achter de Chileense klacht, dat de Sowjet-Unie de souvereiniteit van Tsjecho-Slowakije heeft geschonden. Volgens Parodi is het niet on waarschijnlijk, dat president Benesj gevangen gehouden wordt en dat hij „weerstand geboden heeft aan alle druk om hem zijn autoriteit te doen plaatsen achter de nieuwe orde". „Een vuile manoeuvre" zegt Gromyko Masaryk, aldus Parodi, is er niet meer om te getuigen, doch zijn dood spreekt voor hem. Wat de omstandig, heden van zijn dood ook zijn, deze heeft slechts één duidelijke betekenis: de drager van een roemvolle naam kon er niet mee instemmen die naam te verbinden aan het in slavernij brengen van zijn land. Niemand ge looft, aldus Parodi dat een minder heid in Tsjecho-Slowakije haar doel zou hebben kunnen bereiken zonder de nabijheid van de Sowjet-Russische strijdkrachten. Andrei Gromyko (Sowjet-Unie) noemde de Chileense klacht ter on dersteuning van de klacht van Papa- nek een „vuile manoeuvre". Volgens Gromyko was het duidelijk, dat de Chileense regering geen eigen buitenlandse politiek voerde en dat de „financiële en industriële koningen van Wallstreet" de Chileense economie en binnen- en buitenlandse politiek in hun greep hadden. Het was een dwaasheid, te beweren, dat de wijzi gingen in de regering van Tsjecho- Slowakije het resultaat waren van inmenging door de Sowjet-Unie. Deze fantasie kon wedijveren met de sprookjes van „duizend en één nacht". De auteurs ervan gebruiken oude rommel uit de propagandakeu- ken van Goebbels. Warren Austin (Verenigde Staten) vroeg of de nieuwe Tsjecho-Slowaak se vertegenwoordiger uitleg kon ge ven van de aankomst van de plaats vervangende Sowj et-Russische minis ter van buitenlandse zaken Zorin in Praag onmiddellijk voor de politieke crisis, en of hij kon verklaren, dat de weigering tot deelneming aan het plan-Marshall door Tsjecho-Slowa kije uit vrije wil gedaan was. Waar om pleegde MSsaryk zelfmoord en waarom is Benesj blijven zwijgen? De zitting werd verdaagd tot 31 Maart. De kwestie Triëst POLI TIE-VERSTERKINGEN AAN DE GRENS. Nieuwe detachementen Britse mili taire politie zijn overgebracht naar het grensgebied van Triëst, waar een gespannen toestand heerst, werd Dinsdagavond officieel medegedeeld. Deze mededeling werd tijdens een persconferentie gedaan door gene- raal-majoor Terence S. Airey chief civil officer van het geallieerde mi litaire bestuur. Hü zei: „Ik heb meer Engelse militaire politie, naar het grensgebied gebracht voor het geval er zich herhalingen voordoen van de incidenten op 15 September." „Franco Soir" meldt, uit Triëst, dat maarschalk Tito voornemens if Triëst aan Italië af te staan. Hij zou hier mee voor hebben de komende -alge mene verkiezingen in Italië een voor communisten gunstige richting te ge ven. Volgens een woordvoerder van het Italiaanse ministerie van buitenland se zaken heeft de Italiaanse regering nog geen officieel bericht ontvangen over een Jougoslavische nota. De woordvoerder verklaarde echter op grond van hem ter beschikking staande berichten, dat Italië geen voorstel kan aannemen, waarin. Gori- zia in ruil voor Triëst wordt geëist. WAAR INVLOEDSSFEREN ELKAAR RAKEN VRIJE VERKIEZINGEN, MAAR NIET VOOR IEDEREEN. Nosek, de communistische Tsjechi sche minister van binnenlandse za ken, heeft bekend gemaakt, dat niet iedereen zijn stem zal mogen uitbren gen. Aan een groot aantal burgers zal het recht worden ontnomen om deel te nemen óan de verkiezingen voor het parlement. Allen die met de Duit sers hebben gecollaboreerd en allen die sinds 1945 „het volk en de demo cratie hebben tegengewerkt", zullen van de kiezerslijsten worden ge schrapt. Het is nog niet zeker of de ver kiezingen voor de nationale vergade ring op 9 of 25 Mei gehouden zullen worden. Dat hangt af van de snelheid, waarmee de nationale vergadering haar agenda afwerkt: nationalisatie van de groothandel, buitenlandse han del, fabrieken en winkels met meer dan vijftig employé's en de nieuwe constitutie. De communisten zullen met een onafhankelijke lijst uitkomen. Terwijl Tsjecho-Slowakije zich voorbereidt op de verkiezingen, wel ke de communisten een grote meer derheid zullen bezorgen, probeert prof. Osusky in de Verenigde Staten om het half millioen Tsjechen, dat zich in de vreemde bevindt, te ver enigen voor de strijd tegen het com munistische regiem in hun vaderland. Osusky was een van de belangrijkste medewerkers van Thomas Masaryk, toen die in 1918 de grondslagen legde voor de Tsjechische republiek. Hij is nu professor aan een Amerikaanse universiteit. Volgens het te Bratislava verschij nend blad „Praca" zou dr. Jozef Lett- richt, de voormalige voorzitter van de Slowaaks-democratische partij, van wie onlangs gemeld werd dat hij naar het buitenland was gegaan, Tsjecho-Slowakije verlaten hebben in een grote vrachtauto van een Neder landse transportmaatschappij, welke hem uit Bratislava naar Wenen ge bracht zou hebben. Dr. Lettricht ver toeft thans in de Amerikaanse zóne van Oostenrijk, aldus het blad De breuk in geallieerde bestuursraad IN HET CONFLICT over de geallieerden bestuursraad hebben Amerika, Engeland en Frankrijk het initiatief overgenomen van de Russen door de mededeling, dat zij geen deei zullen nemen aan zittingen van de sub commissies van de raad, zolang Rusland geen verklaring heeft gegeven voor zijn verdwijnen uit de bestuursraad. De Russen hadden namelijk enige subcommissies in vergadering bijeen geroepen en daardoor zij het tijdelijk hun boycot van de be stuursraad opgeheven. Twee uur na dat de oproep voor de zittingen was verzonden, maakten de Amerikanen op hun beurt bekend, dat zij deze zouden boycotten. De beide andere Westelijke mogendheden sloten zich bij hen aan. AMERIKAANS BESTUUR VOOR DUITSLAND BLIJFT MILITAIR. Het Witte Huis te Washington heeft medegedeeld, dat het de plannen tot overdracht van het bestuur van de Amerikaanse zóne van Duitsland in de komende zomer aan het departe ment van Buitenlandse Zaken heeft laten varen en dat het leger voor on bepaalde tijd de controle over het bestuur van de zóne in handen zal h uden. De Berlijnse gemeenteraad heeft gisteren zijn zitting moeten onder breken, omdat generaal Kotikof, de Russische bevelhebber, order had ge geven dat „de sprekers moesten op houden, de gemeenteraad te gebrui ken om hun anti-communistische pro paganda te spuien". Voorzitter Suhr weigerde aan de order gehoor te geven omdat het Rus sische opperbevel naar believen zou kunnen verklaren dat bepaalde uitin gen in de gemeenteraad anti-commu nistisch zijn. Na Suhr's verklaring heeft de ge meenteraad zijn vertrouwen in hem uitgesproken. Alleen de vertegen woordigers van de S.E.D. stemden,te- gen. Deze partij deed daarna "het voorstel, de geallieerde bezetters te verzoeken, een delegatie te ontvan gen, om de klacht der Russen te be spreken. Dit voorstel werd aangeno men. Een ander voorstel van de S.E. BESPREKING VAN VIJF LANDEN MET MILITAIRE GOUVERNEURS. De drie militaire gouverneurs van West-Duitsland hebben gisteren te Berlijn besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de vijf lan den, die het verdrag van Brussel ge sloten hebben, namelijk Frankrijk, Groot-Brittannië België, Nederland en Luxemburg. Omtrent de bespre kingen zelf wordt strikte geheimhou ding in acht genomen. De aanwezig heid van de Benelux-vertégeijwoor- digers en van hooggeplaatste gealli eerde adviseurs op economisch poli tiek en financieel gebied wordt ech ter opgevat als een aanwijzing, dat bij deze gelegenheid de vorige maand te onden begonnen besprekingen over trizonale aaneensluiting werden voortgezet. D., om de werkzaamheden op te schorten tot na beëindiging van die onderhandelingen, is echter verwor pen. De nachtelijke auto-roof Wagen stond 2Y2 dag aan Amsterdamse grachl Bijna 3 dagen lang heeft de politie gespeurd naar de bij de overval te Duivendrecht geroofde donkerblau we, nieuwe Mercury-eight, terwijl de ze al die tijd aan de Herengracht te Amsterdam stond geparkeerd. Zater dagmiddag j.l. schijnt de gemaskerde bandiet, die de eigenaar in de vroege ochtenduren onder bedreiging van een revolver gedwongen had zijn wa gen in de steek te laten, deze Mer cury reeds voor de Forumbank aan de Herengracht te hebben neergezet. Het was de portier van deze bank, die zich meent te herinneren, dat er vier heren uitstapten. Een van hen sloot de portieren, waarna'allen zich rustig wandelend verwijderden. Men vermoedt, dat de rover nadien getracht heeft een koper voor de wa gen te vinden. Nadat echter des Maandags door pers en radio het be richt van de overval bekend was ge maakt, zodat de Mercury in het brandpunt der belangstelling stond, heeft geen heler het gewaagd tot de aankoop over te gaan. Het gevolg was, dat de auto ook Dinsdagmorgen nog voor het bankgebouw stond en de portier, die het bericht van de overval had gelezen, argwaan kreeg. Hij waarschuwde de politie, die tot de ontdekking kwam, dat de Mercu ry inderdaad het eigendom van de beroofde fabrikant uit Leidschendam Het Prinselijk Gezin in Zwitserland Op het stoepje van het chale- pcseert de Prinselijke Familie even voor de fotograaf. Naar wij van bevoegde zijde ver nemen ligt het in het voornemen naast de enige dagen geleden aange kondigde versterking van het gezags- apparaat der regering niet een uit vrijwilligers bestaande reserve Rijks politie en reserve gemeentepolitie, op korte termijn over te gaan tot een sterke uitbreiding van de Koninklijke Landmacht met formaties vrijwilli gers, welke in voorkomend geval on der de wapenen zullen worden geroe pen, om met de overige daarvoor be stemde onderdelen van de Koninklij ke Landmacht militaire bijstand ter handhaving van orde en rust te ver lenen. HIERTOE ZAL WORDEN OPGE RICHT EEN „NATIONALE RESERVE" EL EEN „RESERVE GRENSBEWAKING". De onderdelen, welke tot de „Na tionale Reserve" zullen komen te be horen, worden opgenomen in het nor male iegerverband, terwijl de „reser ve grensbewaking" zal worden geor ganiseerd in het verband van de Ko ninklijke Marechaussee. Tot het sluiten van een vrijwillige verbintenis bij de „Nationale Reser ve" of de „Reserve Grensbewaking" zulle-i voorlopig in aanmerking ko men gezagsgetrouwe Nederlanders, die hetzij als vrijwilliger, hetzy als d:enstDlichtige Gedurende ten minste 6 maanden militaire dienst hebben vervuld en de leeftijd niet hebben overschreden van, voor wat betreft officieren 55 jaar en, voor wat be- Meningen der fractie-leiders uit de Tweede Kamer De parlementaire redacteur van het „Alg. Handelsblad" heeft zich tot de voorzitters van de niet com munistische Kam er-fracties gewend met het verzoek in enkele korte trekken hun mening te geven over de mogelijkheid en wenselijkheid van verscherpt optreden tegen, sub sidiair verbod van, de Communis tische Partij Het oordeel van prof. Romme Prof. mr C. P. M. Romme, de voor- -itter van de fractie der Katholieke Volkspartij, doet zijn antwoord voor afgaan door de opmerking, dat het, gelukkig toch niet geheel zo is, dat de vraag naar „het recht der vrij heid om elke vrijheid te vermoor den" te onzent eerst aan de orde is gekomen door de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije. Hij herinnert in dit verband o.a. aan de wetenschap pelijke discussie hierover vóór de oorlog, en aan de politieke beschou wingen in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer ter zake gemaakt bij de behandeling van de ontwerp begroting van 1948. En hij gaat dan verder: „Zoals u bekend zal zijn (en uit wat ik vóór de Tsjechoslowaakse gebeurtenissen in 1946 en 1947 in de Kamer en daarna onlangs in de Partijraad van de K.V.P. heb gezegd) ben ik voor stander van een verscherpt optre den tegen de communistische partij te onzent. Voor dit ogenblik lijkt mij een verbod dier partij minder gewenst Beter komt het mij voor, de gelegen heid aan te grijpen om haar te ver slaan, opdat zowel binnen als buiten TARIEFSVERHOGING VOOR ZIEKENHUIZEN. Tengevolge van de toegenomen ex ploitatiekosten is een wijziging van de ziekenhuistarieven noodzakelijk geworden. Naast o.m. een verhoging van de salarissen met 1 Januari j.l. enerzijds, is anderzijds de verzorging van zaalpatiënten, door het veelvul- diger nemen van Röntgenfoto's en het toepassen van nieuwe dure genees middelen aanzienlijk uitgebreid, zo dat de zogenaamde „all-in" tarieven een zekere aanpassing behoefden. Een en ander is aanleiding geweest de ziekenhuistarieven met 0.50 per verpleegdag te v:rhogen. Voor zover van een „all-in" tarief sprake is, mo gen bovendien voor het overgrote deel der zaal-patiënten de kosten van de dure peniciline en streptomycine worden doorberekend. Deze regeling was. Van de dader zelf ontbreekt nog zal met 1 April 1948 van kracht wor- ieder spoor. 1 den. JP^ET JOODSE AGENSCHAP en de Joodse Nationale Raad hebben tij dens een gezamenlijke zitting te Tel Aviv besloten om op 16 Mei de dag na het einde van het Britse mandaat een Joodse staat in Pale stina uit te roepen. Op deze wijze zullen de Joden zelf het verdelingsplan, waaraan de Verenigde Staten hun steun hebben ontzegd, uitvoeren. treft de overige vrijwilligers, 50 jaar. In bijzondere gevallen zullen vrij willigers kunnen worden aangeno men, die nog niet als militair zijn ge oefend. Zij, die bestemd zijn om bij de krijgsmacht, in het algemeen dus zü die behoren tot de lichting 1945 en jonger, zullen niet tot een verbinte nis bij de ..Nationale Reserve" of de „Reserve Grensbewaking" worden toegelaten De reserve-officieren en het reser ve en dienstplichtig kader van vóór 1940, zullen uit hoofde van de vroeger verkregen militaire kennis en erva ring in aanmerking komen om lei ding te geven aan dit nieuwe gezags- apparaat Ook eervol ontslagen be roeps- en reserve-officieren en be roepsonderofficieren. alsmede oud-re serve- en dienstplichtige onderoffi cieren zullen een verbintenis kunnen aangaan. Bij de „Reserve Grensbewaking" hebben zü, die vroegrr gediend heb ben bij het wapen der Koninklijke Marechaussée en bij het korps poli- tietroepen voorrang De aanmelding voor de „Nationale Reserve" zal, ingaande 19 April as. worden opengesteld bij de burge meesters. die daaromtrent ieder voor hun gemeente, voor zoveel betreft tijdstippen en plaats van aanmelding, SDoedig nadere mededelingen zullen doen. RIJKS- FN OEMEENXEPERSONEEL A.S. ZATERDAG VRIJ Nader is beslist, dat alle Rijks diensten, voor zover mogelijk, aan staande Zaterdag gesloten zullen zijn maar dat de verloren gegane ar beidsuren dienen te worden inge haald. Aan de gemeentebesturen is ver zocht, een overeenkomstige gedrags lijn te volgen. onze grenzen met niet te verlooche nen duidelijkheid blijkt dat het com- mun'sme bij ons op de terugtocht is. Op zich zelf is het weren van communisten uit de Kamers en an dere vertegenwoordigende lichamen m.i. stellig gerechtvaardigd .De grondwettelijke vrijheden zijn rech ten van ieder mens maar de handhaving van een democratische bestuurs- en rechtsorde is van alge meen rijksbelang. Dit belang be hoort te worden beschermd tegen een uitoefening der grondwettelijke vrijheden, welke gericht is od de vermoording er van voor ons alle maal. Daarom kan naar mijn me ning in beginsel alleen het tegen deel van rechtsbezwaar worden ge maakt tegen een orde van zaken, waarbij communisten uit de verte genwoordigende lichamen worden geweerd. Naar mijn oordeel is het een vraag van politiek beleid, of op een be paald ogenblik al dan niet tot het weren van communisten uit de Ka mers en andere vertegenwoordigen de lichamen wordt overgegaan. Maar het voeren van dit politieke beleid mag niet in de rechtsorde hinderpa len ontmoeten. De rechtsorde be hoort derhalve zodanig te wezen dat het meerbedoeld weren kan ge schieden. De heer Tilanus aan het woord De heer H. W. Tilanus, voorzitter van de Christelijk-Historische Twee de Kamerfractie, beantwoordt onze concrete vragen aldus: L De gebeurtenissen in Oost- Europa en de daarmede sympathi serende reacties in communistische kringen en pers hier te lande nopen m.i. tot een verscherpt optreden te gen de C.P.N.. De jaren van vóór 1940 (N.S.B.) hebben ons wat ge leerd! 2. Verbod van de Communis tische Partij acht ik vooralsnog niet gewenst. Het Nederlandse volksle ven is geestelijk fit en gezond ge noeg om zelf te reageren. Een ver bod zou aanleiding kunnen geven tot oprichting bijv. van een „Wel vaartspartij' of iets dergelijks! Met belangstelling en naar ik ge loof met vertrouwen kan worden af gewacht hoe de Nederlandse kiezers en kiezeressen op het huidige ge beuren reageren. 3. Een rechtsgrond voor het we ren van communisten uit de open bare lichamen ware te vinden in het algemeen belang. Vooralsnog ware m.i. een afwachtende houding aan te nemen en de uitslag van de naderende verkiezingen af te wach ten. 4. Verscherping van enkele wet telijke bepalingen is gewenst. Ge dacht wordt ook aan enkele voor stellen van de commissie ter herzie ning van de grondwet (1936, die toen niet zijn aanvaard. De strafwet biedt overigens ruimte voor scherper op treden dan thans geschiedt. In een volgend overzicht zullen de meningen worden weergegeven van de heren mr Van der Goes van Naters, Schouten en dr Bierema. BONKAARTEN 271 melk 273 melk 276 vlees 277 vlees 278 boter 279 boter 290 alg 291 alg 292 alg 294 alg 296 alg 298 alg 285 res ?83 reserve (b-lcaarten) DISTRIBUTIE NIEUWS NIEUWS BONNEN. VOOR HET TIJDVAK VAN 28 MAART t.m. 10 APRIL 1948. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: 4 liter melk 7 liter melk 100 gram vlees 300 gram vlees 500 gram boter of mnrg. of 400 gr. vet 250 gram boter of marg. of 200 gr. vet 125 gram koffie 50 gram thee 200 gram kaas of 250 gr. korstl. kaas 400 gram brood of 1 rantsoen puddingp, verm'celli e.d. 200 gr. brood (geldig t.m. 3 Aoril). 1600 gr. brood f gel dig t.m. 3 April) 800 gr. broo-' (geldig t.m. 3 April) 1 not n'ndakaa? fv-órinlevering). 400 gr. hrood (geldig t.m. 3 April) BONKAARTEN KD, KE 894. 773 melk 12 liter melk 776, 777 vlees 100 gram vlees 778, 779 boter 250 gram boter of marg. of 200 gr. vet 100 gram kaas of 125 «*r. korstl. kaas 400 gr. brood of 1 rantsoen puJdingp. vermicelli e.d. 200 gr. brood (geldig t.m. 3 April) 400 gr. brood (geldig t.m. 3 April) 400 gr. brood (geldig t.m. 3 April) BONKAARTEN ZA. ZB. ZC, ZD, ZE, MD, MF, MG, MH 804. (Bijz. arbeid, a.s moeders en zieken). Geldig zijn de bonnen van strook B. Op de bonnen komt de letter B voor met de aandu'ding van het ar tikel en de hoeveelheid. Deze bon nen zijn 14 dagen geldig, hoewel zij wat betreft de tekst enige overeen komst vertonen met rantsoenbon nen. Zij zijn van deze laatste te on derscheiden door de kleur (groen of paars met groen). De bonnen voor boter en die voor margarine zijn gel dig voor boter, margarine of vet. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Donderdag 25 Maart wor den gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 29 Maart mag worden gekocht. De bonnen voor pindakaas moeten uiterlijk op 3 April bij een detaillist worden ingeleverd. 792 alg. 794 alg. 796 alg. 798 alg. 785 res. £eti doA/iett-pe... Mijn Jesu, die uw diepste beden hebt toevertrouwd aan de eenzaamheden van stille nachten. (Maurits van Hoeck).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1