S)e £eid6e(5ou^a/nt Een historisch uur Amerika tegen de verdeling van Palestina Marshall sluit overeenstemming met Rusland niet uit Cippico als agitatie-materiaal Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. W1LMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" ZATERDAG 20 MAART 1948 39ste JAARGANG No. 11315 V.S. onttrekken steun aan verdeling van Palestina Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0 30 p. w., f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 DE AFGELOPEN WEEK is van bui tengewone betekenis geweest, zo wel voor Nederland als voor de rest van de wereld. Voor Nederland is het bijzonder, omdat het in de Ronde tafel Conferentie met de West de grondslagen heeft gelegd voor de bouw van een nieuw huis, voorzover het de organisatie van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met West-Indië betreft. Maar dat niet al leen: Nederland heeft tevens gezorgd voor de beveiliging van dat nieuwe staatkundige huis door de mede-on dertekening van het Vijf landen pact te Brussel. Deze ondertekening op Woensdagmiddag j.l. was een histo risch ogenblik, in de ware zin van het woord. Want op dat moment deed Nederland officieel en voorgoed af stand van zijn jarenlang gehuldigde neutraliteitspolitiek, voor de tweede wereldoorlog de hoeksteen van zijn gehele buitenlandse politiek. Krachtens art. IV van het Pact treedt in geval van een gewapende aanval in Europa op een der verdrag sluitende partijen de verplichting tot verlening van militaire en andere hulp en bijstand automatisch in wer king. Met deze bepaling is de gewel dige strekking, die dit verdrag voor Nederland inzonderheid heeft, gete kend. Hiermede wordt Nederlanc. auto matisch betrokken bij elke oorlog, waarin Engeland of Frankrijk ver wikkeld raken, dus practisch in elke oorlog, welke zich hier in het Westen zou ontwikkelen. Dat klinkt alarme rend, maar de jongste geschiedenis heeft ons geleerd, dat bij het totale karakter ,dat de oorlog in de moder ne tijd heeft aangenomen, een klein land slechts bij ho'ge uitzondering neutraal kan blijven, en vooral, dat het zelf niet meer bij machte is te be palen of zulks het geval zal zijn, daar het behoud van zijn neutraliteit niet langer afhankelijk is van zijn eigen wil of militaire paraatheid, maar lou ter van nuttigheidsoverwegingen van de oorlogvoerende partijen. Een land, dat zich neutraal verklaart en daar naar handelt, loopt te allen tijde ge vaar onder de voet gelopen te wor den. Het kan zich dan wel aansluiten bij de wederpartij, maar hulp kan het in zo'n geval niet tijdig meer ver wachten. Langs de weg, die Neder land, tezamen met België en Luxem- brug thans heeft ingeslagen, ii< het bij 'n aanval in Europa van de onmiddel lijke bijstand der overige verdrag staten verzekerd, een zekerheid, wel ke, zoals minister Beel opmerkte, het Handvest van de Verenigde Naties niet verschaft. I>E MILITAIRE betekenis van het Pact spreekt wel het meeste aan, doch is lang niet de enige betekenis van het verdrag. Wij hopen, dat de economische, sociale en culturele zij de van het verdrag zelfs de voor naamste betekenis zal blijken en dat de militaire clausule nooit in werking zal behoeven te komen. Op economisch gebied kan het thans aanvaarde principe der onder linge samenwerking nog wel zulke goede vruchten voortbrengen. Ook voor het economisch terrein heeft het oude princiep van zelfstandigheid af gedaan; ook daar kunnen slechts gro te eenheden zich in de tegenwoordi ge tijd handhaven. Voor „kleine zelf standigen" is geen plaats meer. En in tegenstelling met de militaire clausule, hopen wij dat de economi sche, sociale en culturele clausules zo spoedig mogelijk in werking zul len treden. Als eerste stap in die rich ting is te beschouwen de instelling van een -Consultatieve Raad. Deze Raad zal voortdurend contact om trent alle vraagstukken, die onder werp van het verdrag uitmaken, ver zekeren; hij zal streven naar ophef - fine van de tegenstellingen in de eco nomische politiek der landen onder ling, naar harmoniesering der pro ductie en naar ontwikkeling van het handelsverkeer. - Deze Raad is nog maar een begin, maar een noodzakelijk begin. Hij is nog slechts de uitdrukking van goede voornemens; de daden moeten nog komen. Wij vertrouwen, dat die daden ook inderdaad zullen komen, want op de eerste plaats dwingt de nood ons daartoe, en ten tweede is ook het Marshall-plan een stevige stimulans tot samenwerking. AMERIKA verleent ons in dit op zicht een belangrijke steun, niet alleen met het Europees herstel-plan (Marshall-plan), dat ons economisch weer op de been moet helpen, maar ook met een zekere garantie op mili tair gebied. Het een staat met het an der in verband. De militaire garantie, waarop de Vijf-mogendheden bij het sluiten van hun pact, gehoopt hadden, is welis waar door Amerika nog niet zwart op wit gegeven, maar Truman is toch al ver gegaan in het geven van belof ten Op dezelfde dag, dat het Vijf lan den pact werd ondertekend, verklaar de de Amerikaanse president, dat Amerika van harte het verdrag steun de. „Ik vertrouw er op, zeide hij in een rede tot het Congres, dat de Ver enigde Staten met de daartoe dien stige middelen aan de vrije landen die steun zullen geven, welke door de toestand noodzakelijk is geworden. Ik ben er zeker van, dat de vastbe radenheid der vrije landen van Eu ropa om zich zelf te beschermen ge ëvenaard zal worden door een gelijke vastbeslotenheid onzerzijds hen daar bij te helpen". Natuurlijk is een belofte niets meer dan een belofte, maar deze belofte is vergezeld gegaan van een voorstel, dat straks aan deze belofte kracht zal kunnen bij zetten, n.l. de invoering van de algemene dienstplicht in de Ver. Staten, waardoor de militaire kracht van Amerika zal worden ver groot en de militaire paraatheid zal worden opgevoerd. De Amerikaanse regering begrijpt, dat zij zoals Truman zeide de prijs voor de vre de zal moeten betalen, om straks geen oorlogsprijs te 'loeven betalen, welke veel hoger zou zijn. Zij begrijpt, dat het nutteloos is, West-Europa econo misch op de been te helpen, als zij er niet tevens voor zorgt, dat haar geïn vesteerde milliarden rustig hun werk kunnen doen. Een militaire garantie voor West-Europa is zoveel als een garantie voor de eigen Ameiikaanse dollars. En daarom geloven wij in Trumans belofte, want Amerika laat z'n dollars niet in de steek. Eigenbe lang van Amerika? Zeer zeker, maar dan gelukkig overeenkomend met on ze eigen belangen. HET PLAN ONUITVOERBAAR QE AMERIKAANSE gedelegeerden by de Uno hebben gisteravond mee gedeeld, dat de Amerikaanse steun voor de voorstellen van de Alge mene vergadering voor de verdeling van Palestina is ingetrokken. Ame rika zal een tijdelijk beheerschap door de Verenigde Naties voorstellen. heersraad van de' Uno moet worden ingesteld. 3. Wij zijn van mening, dat de Vei ligheidsraad, reeds nu de commissie voor Palestina moet opdragen, haar pogingen om het delingsplan uit te voeren, te staken. GROMYKO IS VERONTWAARDIGD De Amerikaanse delegatie legde haar verklaring af in een vergadering van de Grote Vier Amerika, Rus land, China en Frankrijk waarbij ook sir Alexander Cadogan, de Brit se vertegenwoordiger, aanwezig was. China en Frankrijk hebben al di rect te kennen gegeven, dat zij het Amerikaanse voorstel hun steun zul len geven. Gromyko, de Russische af gevaardigde, was verontwaardigd: Het voorstel is in flagrante tegen spraak met de resolutie van de As- semblée. Ik kan er noch direct, noch indirect mijn goedkeuring aan hech ten. Eerst moet ik nadere instructies van mijn regering hebben. Wanneer de Veiligheidsraad het Amerikaanse voorstel aanvaardt, zal een speciale zitting van de Assem- blée bijeen geroepen moeten worden ter bespreking van de Palestijnse kwestie in haar geheel. Warren Austin, de Amerikaanse af gevaardigde, zal nu in de Veiligheids raad een verklaring afleggen, waar van de drie voornaamste punten zul len zijn: 1. Het door de Assemblée voorge stelde plan kan niet slagen als niet elk onderdeel ervan kan worden uit gevoerd. Men schijnt het er in het al gemeen over eens te zijn, dat het plan thans niet met vreedzamemiddelen kan worden uitgevoerd. 2. Wij menen, dat terstond verdere stappen moeten worden ondernomen om over eenstemming tussen de be trokken partijen te bereik m om een toekomstige regering voor Palestina. Wy geloven, dat daartoe een tijdelijk beheer van Palestina door de Be- Woensdag instelling Consultatieve Raad Woesdag zullen gedelegeerden van Engeland, Frankrijk en de Benelux- landen te Brussel samenkomen om de^ Consultatieve Raad, waarin het Vijfmogendhedenverdrag voorziet in te stellen, aldus wordt te Brussel vernomen. CRISIS IN HET BELGISCHE VISSERIJBEDRIJF. In het Belgische visserijbedrijf is op het ogenblik pen ernstige crisis waar te nemen. De grenzen van het buitenland blijven nog steeds geslo ten en het verbruik op de binnen landse markt is als gevolg van het vrijgeven van het vlees belangrijk verminderd. Honderdduizenden ki lo's vis heeft men de'laatste weken voor epn spotprijs aan vismeelfabrie- ken moeten verkopen, doch daar deze thans volzitten is ook dit af zetgebied verdwenen. Intussen wordt op grond van een handelsver drag met Denemarken uit dat land nog steeds vis in België ingevoerd Opmerkelijk is dat, ondanks de lage prijzen die de vissers voor hun vang sten op de afslag ontvangen, de prij zen in de viswinkels nagenoeg onge wijzigd blijven. Ned. verliezen in Indië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de af gelopen week de navolgende verliezen zijn .gerapporteerd: Kon. Landmacht: korp. H. J. F. Ruts, afkomstig uit Tilburg, gesneuveld 10 Maart 1948; sold. L. Vollmuller, afkomstig uit Utrecht, gesneuveld 10 Maart 1948. Kon. Nederlands-Indisch Le ger: Bal. sold. 2e kl. Infie Ketoet Wadre, gesneuveld 10 Maart 1948 Koninklijke Marine: heeft in de periode van de afgelopen week geen verliezen gerappor teerd. Marshall-plan weer 'n stap verder AANVAARD DOOR COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN. De commissie voor buitenlandse zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisterqn haar goedkeuring gehecht aan hét Europees herstelplan ad 5.300.000.000 dollar, dat Zondag j.l. reeds door de Senaat is aanvaard. Het wetsontwerp zal nu aan het Huis van Afgevaar digden worden voorgelegd. De commissie aanvaardde het wets ontwerp met veertien tegen acht stemmen. De democraten verzetten zich tegen het ontwerp op grond van hun bezwaar tegen het opnemen van de maatregelen voor hulpverlening aan Griekenland, Turkije en China in een en dezelfde wet. De commissie heeft enige wijzigin gen aangebracht in de tekst, zoals deze door de Senaat is aanvaard. Een van die wijzigingen heeft tot doel te verzekeren, dat de zestien landen geen Amerikaanse materialen ver werken tot producten, welke aan de Sovjet-Unie zouden worden verkocht of aan de onder haar invloed staan de landen, wanneer de Verenigde Staten de verkoop van dergelijke producten zou weigeren. ARABIEREN TREKKEN HEBRON BINNEN Enkele uren, nadat de Engelse troepen het gebied van Hebron had den verlaten, trokken de in kahki- uniformen gekleden soldaten van het Arabische legioen het gebied binnen. De soldaten betrokken de door de Engelsen verlaten kazernes en namen onmiddellijk de handha ving van de openbare orde op zich. Zij zeiden gekomen te zijn op be vel van de Arabische Liga. David Ben Gurion, het waar schijnlijke hoofd van de voorlopige Joodse regering, was van mening, dat de meerderheid van de Pale stijnse Arabieren niet bereid is te vechten tegen de verdeling. Zij die over vechten spreken, vormen slechts een kleine kliek van de Moefti en zijn aanhang. Na afloop van een vergadering van de politieke commissie der Ara bische Liga, deelde de secretaris generaal mee, dat men tot de con clusie was gekomen, dat de situatie in Palestina geen bedreiging voor de internationale vrede vormde. De Arabische staten zouden in Pale stina niet met geweld optreden, tenzij vreemde regeringen tussen beide kwamen om de verdeling uit te voeren. Nooit was de toestand zó critiek ^E AMERIKAANSE minister van buitenlandse zaken, Marshall, heeft gisteren in een rede te Berkeley in Californië verklaard, dat de toestand in Europa nog nimmer in de geschiedenis „zulk een be dreiging van onze idealen en belang en'* heeft gevormd. Ook in het Midden-Oosten, Indonesië, China Korea en Latyns Amerika is de toe stand critiek, aldus de minister. „Het is dringend noodzakelijk, dat Amerika spoedig een besluit neemt wat betreft de strijd tussen vrij heid en tirannie in de wereld". Marshall waarschuwde Italië, dat een communistische overwinning bij de komende verkiezingen het van de economische hulp uit Amerika zou afsnijden. Hij gaf echter zijn bereidheid te kennen met de Sowj et-Unie tot overeenstemming te komen'', waar door eens en voor al de huidige ge vaarlijke toestand zou eindigen". Amerika kan de kwestie niet uit de weg gaan door een afwachtende houding aan te nemen of „zijn ac tiviteit zodanig te versnipperen, dat zij in het geheel geen waarde zou hebben." De kwestie voor ons is, al dus Marshall, waar en hoe wij onze invloed moeten aanwenden, daaraan toevoegende. „Het ongeluk wil, dat de critieke toestanden niet tot Euro pa alleen beperkt zijn. Zij bestaan ook in het Midden-Oosten, in In donesië, in China, en laten wij ook Latijns-Amerika, Japan en Korea niet buiten beschouwing laten." Marshall vatte het standpunt van Amerika als volgt samen: „Onze politiek is er een van strikt vast houden aan grondprincipes, maar te vens willen wij de deur wjjd open laten voor elke verzoeningspoging. Wij streven er oprecht naar een ge zonde basis te vinden voor een Palmpasen. Volgens oud gebruik gaan de kinderen op Palmpasen in vele delen van ons land langs de huizen met mooi versierde Palm pasenboompjes. Het maken van de boompjes is voor de jeugd een heer lijke bezigheid. eenstemming, die eens en vooral een einde maakt aan de huidige toestand. Zolang echter nog geen werkelijke regeling kan worden bereikt, moet het onze politiek zijn ons te verzetten tegen verdere in breuken op de rechten en levens van vrije volken. Het middel dat tot onze directe beschikking staat om die politiek doeltreffend te voeren is de spoedi ge uitvoering van het herstelplan voor Europa. Dit is van fundamen teel belang voor al onze toekomstige beslissingen met betrekking tot een toestand, die de ernstigste is waar voor wij ons ooit geplaatst hebben gezien''. Chaos niet voor Engelse rekening .Creech Jones over de ontruiming, van Palestina Arthur Creech Jones, de Britse minister van koloniën, heeft tijdens een debat in hét Lagerhuis over een wetsontwerp betreffende de beëin diging van het Britse gezag in Pa lestina verklaard, dat wanneer er een chaos in Palestina zou ontstaan nadat Engeland op 15 Mei het man daat ter beschikking had gesteld, dit niet Engelands schuld zou zijn. Reeds lang had Engeland de V.N. op de nadering van deze datum ge wezen. „Wij hebben alles gedaan wat wij konden om de V.N. tot spoed aan te zetten. Daarom moeten de V.N. ook de verantwoordelijkheid dragen", aldus Creech Jones. Een aantal Labour-leden dienden "een amendement in ter verzekering dat er zich geen hiaat zou voordoen wanneer het mandaat ter beschik king zou worden gesteld. Zij wens ten in het wetsontwerp vermeld, dat de overdracht van het gezag zou worden gedaan aan een daartoe bevoegd orgaan der V.N. Het amen dment werd met 124 teg-en 17 stemmen verworpen. Labour-oippo- nenten van het amendement waren iet ermee'eens, dat indien een der- lelijk lichaam niet in Palestina zou zijn om het gezag over te nemen, Engeland Palestina misschien niet zou kunnen ontruimen. Creech Jones zeide, dat Engeland wettelijk niet alleen het gezag in handen van de V.N. kon leggen. Hij twijfelde er evenwel niet aan, dat de V.N. van plan waren het gezag na 15 Mei over te nemen. 21 MaartLente. Het jonge le ven is ontwaakt en gaat de wereld verkennen. WAAROM BEN ES J TOEGAF. RODE LEGER VOOR DE GRENZEN. Vijf vooraanstaande politieke vluch telingen uit Tsjecho Slowakije heb ben Vrijdag te Frankfort verklaard, dat president Benesj ten gevolge van grote Russische troepenconcentraties langs de grenzen gedwongen was toe te geven aan de communistische eis, om de regering in Praag over te ne men. Aldus meldt een bericht in df New York Herald Tribune. Op eigen verzoek blijft de identi teit van de vluchtelingen geheim, maar het Amerikaanse hoofdkwar tier voor Europa heeft hun papieren in orde bevonden. Wanneer het Tsjechische leger zich op enigerlei wijze verzet had tegen deze politieke dreiging, zouden Rus sische troepen uit Oostenrijk en Duitsland Tsjecho Slowakije zijn bin nengetrokken en het land bezet heb ben, verklaarden deze vluchtelingen. De Tjechische bannelingen, die de leiding hadden van de anti-commu nistische groep in Praag, zeiden te zullen trachten een regering in bal lingschap te vormen. Hiertoe zal ech ter niet worden overgegaan, voordat de veiligheidsraad besloten heeft, of de communistische regering in Praag al dan niet wettig is. Zij wezen er op, dat de Britse en Amerikaanse rege ringen hun asyl moeten verlenen en op de een of andere wijze erkennen, om een regering in ballingschap te kunnen vormen. Naar in Katholieke kringen van de Franse hoofdstad verluidt, hebben verscheidene persoonlijkheden, die kortelings uit Rome teruggekeerd zijn medegedeeld, dat het Vaticaan met levendige belangstelling het denkbeeld van de organisatie uit ver schillende landen om een Europese Federatie te stichten, volgt. Men acht het zelfs niet onwaarschijnlijk dat een vertegenwoordiger van de H. Stoel het congres, dat einde Maart in Den Haag gehouden wordt, zal bij wonen. Voorts gelooft men, dat het in het voornemen van kardinaal Frings, aartsbisschop van Keulen, ligt om daarby tegenwoordig te zijn. Verwikkeld in communistisch complot Het geval met mgr. Cippico, die wegens fraude in het Vaticaan gear resteerd is en in de lekenstaat is te ruggezet wij hebben daarover kortelings iets medegedeeld wordt door de communisten in Italië gre tig aangegrepen om er verkiezings- munt uit te slaan. Natuurlijk heeft ook de „Waarheid" er zich meester van gemaakt en daarom is het wen selijk, op deze onverkwikkelijke zaak wat nader in te gaan. Wij ont lenen hierbij een en ander uit het geen de Romeinse correspondent van de „Volkskrant" schrijft: Coppico worden vijf misdrijven ten laste gelegd: valse aangifte van diefstal, herhaalde oplichterij, ver duistering, deviezensmokkel en vals heid in geschrifte. De politie be schikt niet over voldoende gegevens om hem van spionnage ten gunste van een buitenlandse mogendheid te beschuldigen. Het Vaticaan heeft in middels tegengesproken, dat be langrijke documenten uit het pause lijke staatssecretariaat zouden zijn ontvreemd. De totale som der ver duisterde bedragen is niet bekend, maar wordt voorlopig geraamd op twee milliard lire (ongeveer 20 mil- lioen gulden). Vanzelfsprekend zal 't nauwkeurige totaal nooit bekend worden, omdat velen, die via Cippi co geld naar het buitenland hebben gesmokkeld, zich thans in stilzwij gen hullen om verwikkelingen met de politie te vermijden. Van het hem ten laste gelegde heeft Cippico alleen deviezensmokkel en valsheid in geschriften toegegeven. Intussen heeft de politie beslag ge legd op drie auto's, op de aande len van de Oceanfilm en op een be drag van meer dan 70 millioen lire in effecten en baar geld. De maatschappij Oceanfilm, waar van Cipico met 11 milioen lire de voornaamste aandeelhouder was, was wel is waar wettelijk erkend, maar practisch fictief en diende al leen om de omvangrijke frauduleuze manipulaties met een mantel van wettelijkheid te dekken. De vraag is nu: Waar zijn de vele millioenen gebleven, die door zijn handen zijn gegaan en hoe kwam het, dat de linkse pers zo sensationeel rea geerde op het bericht van de „Os- servatore Romano", waarin werd be kendgemaakt, dat Cippico uit zijn voorlopige hechtenis was ontvlucht en uit de geestelijke waardigheid was ontzet? Het antwoord op de eerste vraag is moeilijk te geven. Cippico leidde de laatste jaren een weinig priester lijk leven. Hij bezat drie auto's, had een prachtig ingerichte woning en leefde zeer luxueus. Maar ten slotte kan dit geen honderden millioenen lire hebben gekost. Bij de politie en bij de redacties van de kranten zijn talloze brieven binnengestroomd van Joden, vluchtelingen en slachtoffers uit de Duitse bezettingstijd, die ver klaren, dat zij het behoud van hun leven en van hun goed aan Cippico hebben te danken. Bijna vanzelf sprekend hebben deze mensen tij dens de oorlog hun toevlucht geno men tot geestelijke instanties. Zij kwamen daar om hulp vragen en ga ven er soms aanzienlijke bedragen in dollars of Zwitserse francs in be heer. Ieder, die Cippico geld of ju welen heeft gebracht, heeft van hem een behoorlijk gezegelde kwitantie gekregen met het stempel van het staatssecretariaat, waarin Cippico zich schriftelijk verplichtte de gel den naar het buitenland te sturen. Ook na de oorlog heeft hij deze prac tijken voortgezet, niettegenstaande herhaalde waarschuwingen van zijn superieuren. De linkse pers ontketende onder sensationele koppen een lawine van bijzonderheden over het „schandaal" op 't ogenblik, dat de „Osservatore" de ontvluchting van Cippico bekend maakte. De kwaadwillige opzet van deze campagne was zonneklaar. Het hele Vaticaan werd in het geval be trokken. Op deze manier werd poli tieke munt geslagen, die haar volle waarde bezat nu de verkiezingscam pagne in volle omvang woedt. Maar hoe kwamen de communisti sche „Unita" en de links-socialisti sche „Avanti" aan al die bijzonderhe den? Zelfs in het Vaticaan was de zaak slechts aan enkele ingewijden bekend. De gendarmen van het Va ticaan, die Cippico moesten bewa ken, wisten niets van zijn arrestatie af. Toen Cippico ontvluchtte, kon hij alle bekenden op zijn weg vriende lijk groeten, zonder dat iemand arg waan kreeg. De Zwitser, die voor de poort op wacht stond, liet hem rustig voorbij gaan. De „Osservatore Romano" geeft hiervoor de volgende uitleg. „De sleutel van het geheim ligt in het feit, dat Cippico de laatste tijd werd lastig gevallen door een „agitprop" (een speciaal voor het voeren van agitatie en propaganda getrainde communist). Deze kende de moei lijkheden, waarin Cippico was ver strikt geraakt en stelde voor hem uit de impasse te helpen, wanneer hij zich bereid verklaarde in dienst te treden van een buitenlandse mo gendheid. In geval van weigering werd gedreigd met het ontketenen van „het grootse na-oorlogse wereld schandaal" precies zoals de „Uni ta" het in haar koppen lanceerde. Cippico kreeg van zijn „vriend" de waarschuwing, dat de documenten, foto's en informaties reeds op de re dactie gereed lagen. Het hing slechts van hem af of zij al dan niet zouden worden gepubliceerd." De „Osserva tore Romano" voegde hieraan toe: „De rampzalige bezweek". EEN El, GEEN El.... I Naar ons uit Lienden (Over- I Betuwe) wordt gemeld, vond de 13-jarige Joop Kemkes aldaar op I 12 Maart reeds het eerste kievits ei. Deze Joop en enkele van zijn kornuiten spraken af dit ei te la ten liggen en te wachten tot zij drie eieren konden rapen, ten einde tegelijkertijd naar H. M. de Koningin, Prinses Juliana en Prins Bernhard elk één te kun nen sturen. Wat daarvan de oorzaak is, weet men niet met zekerheid, maar zeer waarschijnlijk is het het luide pochen van de jongens geweest.... Hoe het zij, toen Joop's anderendaags in het ge vonden nest ging kijken, vond hij niet alleen geen tweede, laat staan een derde ei, maar vond zelfs het oorspronkelijke ei niet meer terug. Niet slechts voor de jonge vin der, maar voor het gehele dorp was het een teleurstelling, dat de burgemeester, die de vondst reeds aan het secretariaat van H. M. had gemeld, nu moest te lefoneren, dat de Koningin het eerste kievitsei niet uit het Be- tuwse Lienden zou ontvangen. Een kcPiA£.tt'f,e.. Eerst dan kan men de dankbaar heid van een mens goed beoordelen, wanneer hij van zijn weldoener niets meer te verwachten heeft.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1