DONDERDAG 18 MAART 1»« DE LEIÜSE COURANT TWEEDE BLAD - PAGINA 1 Oud-minister dr. G.W. M. Huysmans f 45 JAAR OUD Hedennacht is in de ouderdom van 45 jaar in het ziekenhuis St. Joannes de Deo te 's-Gravenhage overleden de oud-minister van Economische Za ken dr. G. W. M. Huysmans. Dr. Gerard Willem Marie Huysmans werd 29 April 1902 te Eindhoven ge boren. Hij studeerde aan het Canisius- college te Nijmegen en vervolgens aan de Economische hogeschool te 'Rotterdam waar hij in 1926 promo veerde op het proefschrift „Termijn- handel in valuta". Na enkele jaren directeur te zijn geweest van de Rotterdamse Bank- vereniging te Heerlen, werd hij -in 1932 benoemd tot eerste directeur van de Centrale Coöp. Boerenleen bank te Eindhoven. Hij was o.m. lid van de staatscommissie voor het bankwezen, en van de staatscommis sie inzake de financiering van de In- validiteits- en Ouderdomsverzekerin- gen. In 1936 werd hij onder-voorzitter van de afdeling Grootbedrijf der Ka mer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven en lid van het dagelijks bestuur van het Economisch-Techno- logisch Instituut voor Noord-Brabant. Na de bevrijding van het Zuiden des lande trad dr. Huysmans eerst op als adviseur voor financiële zaken van het M.G. in Noord-Brabant. 23 Februari volgde hij ir. J. van den Broek op als Minister van Finan ciën in het kabinet-Gerbrandy. Dit ministerschap duurde tot 24 Juni 1945. In Augustus 1946 werd hij opnieuw minister van Economische Zaken in het kabinet-Beel; in deze functie be zocht dr. Huysmans o.a. Stockholm, Leuven, Indonesië, Brussel, Dublin, Bazel en Genève. Van September 1947 tot November 1947 kon dr. Huysmans zijn ambt niet vervullen daar hij voor een operatie in een ziekenhuis moest worden op genomen. Er volgde geen algeheel herstel en dr. Huysmans zag zich ge noodzaakt 13 Januari zijn ontslag aan te vragen. Van zijn hand verschenen „Veertig jaren landbouwcrediet" en publica ties in „De Economist", de „Naam loze Vennootschap", het maandblad „Economie' 'e.a. Ee overledene .was officier in de Orde van Oranje-Nas- sau en ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw. Hij was drager van het Grootkruis van. de Kroonorde van België. Maandag 22 Maart a.s., waarschijn lijk om 10 uur, wordt in de St. Paschalis-kerk aan de Wassenaarse Weg te 's Gravenhage een plechtige uitvaartdienst gehouden, na afloop waarvan het stoffelijk overschot naar Eindhoven zal worden overgebracht om aldaar op de R.K. Begraafplaats ter aarde te worden besteld. De „beul van Ommen", de 31- jarige F. Bas uit Stadskanaal, is ver- oordeeld tot 20 jaar. PAASFEEST VOOR DE MILITAIREN. Ter gelegenheid van het Paasfeest kan, voor zover de dienst het toe laat, aan het personeel der Kon. Landmacht bewegingsvrijheid wor den verleend van Donderdag 25 Maart na 17.00 uur tot Dinsdag 30 Maart, laatste reisgelegenheid. C.P.N. UITGESLOTEN VAN VER KIEZINGSPROPAGANDA ONDER MILITAIREN. In antwoord op vragen resp. van de heer Van Santen (conïm.) en de heer Zegering Hadders (V.V.D.) heeft de minister van Oorlog, de heer Fiévez hedenmiddag in de Eer ste Kamer bij de behandeling van het wetsontwerp betreffende het stemmen door militairen, enige me dedelingen gedaan inzake de in In- dië onder de soldaten te voeren po litieke propaganda. Het verbod van De Waarheid zal tijdens de verkiezingsperiode voor de militairen in Indië niét worden opgeheven. Er zullen via de P.C.J.- zender geen politieke propaganda- redevoeringen tot de militairen in Indië kunnen worden gehouden. Wél overweegt de regering in over leg met het bestuur van Het Licht spoor aan de politieke partijen toe te staan in dat soldatenweekblad drie artikelen te schrijven, resp. over de Indonesische politiek, de fi- nancieel-economische politiek en over een onderwerp naar keuze. Van deze gelegenheid zal de Communis tische Partij Nederland evenwel zijn uitgesloten. PARTIJ VAN DE ARBEID ACHT SEMI-MILITAIRE ORGANEN OVERBODIG. Het partijbestuur van de P. v. d. A. heeft de politieke toestand uitvoerig besproken. O.m. werd instemming be tuigd met de aangekondigde plannen van de regering inzake de hulppoli tie- Het Partijbestuur zal het deel nemen door daarvoor in aanmerking komende leden van de P. v. d. A. t.z.t. met klem aanbevelen. Naar de mening van het partijbestuur wordt door deze en eventueel nader door de regering te nemen maatregelen, het optreden van de B.V.L. of soort gelijke min of meer zelfstandige se- rni-militaire organen overbodig. Aan de raads- en statenfracties wordt geadviseerd bij voorkomende vacatures van wethouder, lid van Ged. Staten, leden van commissies enz., niet op communisten te stem men. DE K.V.P. EN HAAR VERKIEZINGSFONDS. Zaterdag 20 Maart a.s. zal via de K.R.O. de campagne worden ingezet voor het Verkiezingsfonds der Ka tholieke Volkspartij. Dr. Albering, de eerste secretaris der Partij tevens Algemeen Leider van de propaganda zal in een vraaggesprek met de heer Paul de Waart om 22.37 uur een en ander over dit Verkiezingsfonds ver tellen. Om 5 uur gisterenmiddag is de „Johan van Oldenbarnevelt" uit de haven van Amsterdam naar Indië vertrokken. Aan boord bevonden zich 1300 passagiers: 800 vrouwen, waarvan het merendeel moeders, met 500 kinderen onder de 12 jaar, die allen in het kader der gezins hereniging naar Indië, naar man en vader, verhuizen. Deze kindèrtrans- porten zijn volgens opgave van de Mij „Nederland" de grootste, die ooit over zee vervoerd zijn. Uitge breide maatregelen zijn getroffen om bij eventueel optredende be smettelijke ziekten de zieke kinde ren in geïsoleerde ruimten onder te brengen. 20 hofmeesteressen, twee jeugdleiders en een voor deze reis speciaal uitgebreide medische dienst met een groot aantal verpleegsters zullen de kinderen tijdens de reis verzorgen. 6 Nieuwe Torpedojagers Het ministerie van Marine heeft bij vier Nederlandse werven op drachten geplaatst voor de bouw van zes onderzeeboot jagers voor onze zeegaande vloot. Zij zullen dienen, om de thans in dienst zijnde, voor malige Britse torpedoboot jagers te vervangen, daar deze omstreeks 1952 versleten zullen zijn. Van de nieuwe jagers zullen er drie gebouwd wor den door „De Schelde" te Vlissin- gen, een door Wilton-Feijenoord te Schiedam, een door de Rotterdamse Droogdok Mij. te Rotterdam en een door de Ned. Dok en Scheepsbouw Mij. te Amsterdam. De nieuwe jagers zullen groter zijn dan de torpedoboot jagers, die tot dusver in dienst zijn geweest De onderzeeboot jagers worden 111.30 m. lang en 11.30 m. breed. De diepgang bedraagt 3.83 m. Turbines met een vermogen van 45.000 APK zullen de schepen een snelheid van 32 mijl per üur geven. De beman ning zal 258 koppen tellen. De heer A. J. Verkley geridderd In de orde van St. Silvester Gisterenmorgen vond in hotel Funkier te Haarlem in besloten kring het heuglijke feit plaats dat twee vooraanstaande figuren van de ka tholieke Land- en Tuinbouwbond door Z. H. de Paus waardig waren bevonden geridderd te worden. De heer Jac. Groen Azn., vice- voorzitter van de L.T.B. en voorzit ter van de Vakgroep Tuinders van de L.T.B., tevens bekend lid van de Tweede Kamer, werden de versier selen van Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote overhandigd door pastoor Cleophas. oud geeestelijk adviseur van de L.T.B. In zijn toe spraak wees deze erop dat tijdens de bezetting de heer Groen 25 jaar be stuurslid van de L.T.B. zou zijn ge weest. Na de bevrijding was het moeilijk een passende vorm te vin den om dit feit te herdenken. Nu heeft het echter Z. H behaagd de heer Groen als blijk van waardering en voor zijn grote verdiensten gedu rende deze jaren voor de katholieke zaak en organisatie, speciaal voor de tuinders, tot ridder te slaan. De heer Groen dankte ontroerd voor deze hoge onderscheiding, wel ke hij van alle reeds ontvangen on derscheidingen het meest op prijs stelt. Zijn werk voor de organisatie en voor de tuinders heeft hij steeds opgevat als een levenstaak en hij sprak de hoop uit dat O. L. Heer hem nog de kracht zou geven nog enige tijd zijn werk voort te mogen zetten, daar juist tegenwoordig het godsdienstig en sociale leven op ho ge proef wordt gesteld. Vervolgens overhandigde pastoor Cleophas de versierselen van Ridder in de Orde van de H. Silvester aan de heer A. Verkley te Sassenh^im, oud-voorzitter van de Vakgroep Vee houders van de L.T.B. In zijn toe spraak memoreerde pastoor Cleophas het pionierswerk, welke deze vete raan in de donkerste periode van de L.T.B. heeft verricht en het grote vertrouwen wat hij onder de boeren genoot. Spreker roemde de recht schapenheid van de nieuwe ridder, zijn vele werk voor de organisatie en de katholieke zaak, ten koste van veel persoonlijke offers. De heer Verkley dankte allen, die er aan hebben meegewerkt dat deze onderscheiding hem is te beurt ge vallen. Altijd heeft hij het zich tot taak gesteld vast te houden aan de katholieke gedachte en organisatie. Dankbaar is hij dat hij aan de her leving en steeds grotere bloei van de L.T.B. heeft mogen meewerken. Na de oorlog heeft hij zijn taak over gedragen aan een jongere generatie. Na deze intieme plechtigheid za ten de nieuwe ridders, mevr. Groen, kapelaan Groen, pastoor Cleophas, de leden van het hoofdbestuur en de geestelijk adviseur van de L.T.B. aan, aan een feesttafel aangeboden door het Hoofdbestuur. Tijdens deze maaltijd bood tenslotte de heer Gie- sen namens het bestuur van het Boekhoudbureau van de L.T.B. zijn gelukwensen aan. RIJKSPERSONEEL VRIJ OP GOEDE VRIJDAG. De ministerraad heeft bepaald, dat op Goede Vrijdag 26 Maart aan het Rijkspersoneel vrijaf zal worden verleend, voor zover de belangen varl de dienst zich daartegen niet verzetten. Op de daarop volgende Zaterdag 27 Maart moeten de diensten echter op normale wijze functioneren. Uiteraard bestaat de mogelijkheid aan hen, die daartoe de wens te kennen geven, met inachtneming van de daarvoor geldende voor schriften np deze dag gewoon ver lof te verlenen, doch zulks in min dering op het jaarlijks vacantiever- lof. Aan de lagere publiekrechtelij ke organen is verzocht dienover eenkomstig te handelen. DE PARA1TYPHUS-GEVALLEN TE TERNEUZEN. Zoals men zich zal herinneren, hebben zich in September 1947 te Terneuzen een groot aantal gevallen van para-typhus voorgedaan, die ver oorzaakt waren door het eten van leverworst en plokworst. Gisteren had zich in verband hiermede voor de kantonrechter te Goes te verant- vroorden de slager G. M. uit Terneu zen, die ten laste was gelegd over treding van de vleeskeuringswet, doordat hij een aantal runderen had laten slachten, zonder dat hiervan dc vereiste kennisgeving was gedaan, terwijl hij als blokleider evenmin vergunning bezat om de dieren te la ten slachten, zoals hij heeft laten doen door enkele loonslagers. Als g'etuige-deskundige verklaarde de heer Brons, dierenarts, dat para-ty- ohusbacillen bij levende dieren in het geheel niet en bij geslachte die ren zeer moeilijk te constateren zijn Hetgeen hier echter is voorgevallen is geen gevolg geweest van vlees vergiftiging, doch van worstvergifti ging, voortgekomen uit de Ameri kaanse wijze van bereiding d.w.z., dat men de ingrediënten van de lever worst en plokworst niet voldoende tijd liet om te besterven. De mensen, die deze worstsoorten direct na de bevrijding hebben ge nuttigd, ondervonden hiervan geen hinder, doch na enige dagen kregen mede tengevolge van het warme weer de bacillen de gelegenheid zich te vermenigvuldigen, aldus deze des kundige. De ambtenaar van het openbaar ministerie eiste twee geld boeten van resp. 50 en 250, subs 25 en 100 dagen hechtenis met open baarmaking van het vonnis, daar hij A. M. als blokleider voor het ge beurde verantwoordelijk stelt. De kantonrechter, die niet alleen M schuldig verklaarde, maar ook de betroken loonslagers, legde M. twee geldboeten van f 15 en 50 op subs 8 en 25 dagen hechtenis zonder open baarmaking van het vonnis. NIJMEGEN KRIJGT EEN TWEEDE AMBACHTSSCHOOL. In verband met een verzoek van de Kath. Gezellen vereniging te Nij megen om medewerking te verlenen tot oprichting en instandhouding van een tweede ambachtschool hadden B. en W. van deze gemeente voorge steld om aan het verzoek tegemoet te komen in die geest, dat de nood zakelijkheid werd uitgesproken van de oprichting en instandhouding van een opleiding voor de grafische vak ken, het behangen en stofferen, in welke vakken aan de bestaande am bachtsschool, welke eigenlijk over bevolkt is, met ruim 800 leerlingen, geen onderwijs werd gegeven. Bij de Moordaanslag op oude man NU TE AMSTERDAM Woensdagavond is een overval ge pleegd op een 66-jarige man, die al leen thuis was in zijn woning aan de 2e Jacob van Campenstraat te Am sterdam. Zijn vrouw vond hem even na tienen in bewusteloze toestand op de grond liggend. Hij moet door één of meer mannen zijn overval len en vervolgens neergeslagen. Er lagen bloedsporen in de kamer en verder waren er aanwijzingen van een worsteling, die moet hebben plaats gehad. Een koperen parapluie- bak was in elkaar getrapt. De oude man heeft een groot gat in zijn ach terhoofd. Hij heeft shock-verschijn selen en kan zich niets herinnern. behandeling van deze zaak deed de heer L. Bol van de K.V.P. gisteren een voorstel, waarin de noodzake lijkheid werd bepleit van de oprich ting van een tweede ambachtsschool zonder beperking. Dit voorstel werd na lange discussie en in weerwil van de beètrijding door B. en W. met 21 tegen 14 stemmen aangenomen. Alle aanwezige K.V.P.-leden en die van de Christelijke partij stemden voor. Het college van B- en W., waarin drie K.V.P.'ers zitten, en verder de leden van de linkse partijen stemden tegen. VACANTIE IN OOSTENRIJK VOOR PAAR DUIZEND NEDER LANDERS. Vijfentwintighonderd Nederlandse toeristen zullen waarschijnlijk deze zomer hun vacantie in Oostenrijtt doormengen. Binnen enkele weken zal een compensatie-overeenkomst tussen ons land en Oostenrijk worden ge tekend, waarbij Oostenrijk Neder landse producten zal kopen, zoals bloembollen, kool en groenten, waar tegenover de partner een kleine hoeveelheid goederen zal leveren. Doch de rest, ongeveer 600.000, zal gebruikt worden voor toeristen doeleinden. De vacantieganger be taalt hier in Nederlands geld zijn pension, reis, uitstapjes, enz. en gaat dan met een couponboekje en enig zakgeld de grens over. Hij zal ongeveer tien tot veertien dagen van het Oostenrijkse natuurschoon kunnen genieten en bovendien nog goed ook. want er worden speciale menu's voor de gasten vastgesteld van 3000 calorieën, waarvoor de in grediënten in het buitenland zullen worden aangeschaft. OVERZICHT AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS. Ook gisteren was de fondsen- markt over het algemeen kalm ge stemd. Het ziet er naar uit, dat zo lang de handel in claims Philips voortduurt, de beurs hiervan sterk het stempel zal dragen, waardoor de andere hoeken op de achtergrond geraken. Dit is te meer het geval, nu zich geen nieuwe feiten van be tekenis voordoen en de markt na de nerveuze dagen der devaluatiege- ruchten in veel rustiger vaarwater- is terecht gekomen, in afwachting van de verdere financiële als ook politieke ontwikkeling. De rustiger toon blijkt duidelijk uit de dalende omzetcijfers. Gisteren werd de twee millioen gulden in aandelen nog niet gehaald, een groot verschil der halve met enige weken geleden, toen een record-dag van 5 millioen gulden werd geboekt. GROTE VOORRADEN BIJ FABRI KANTEN IN TEXTIEL. Tijdens de jaarvergadering van de Ned. Bond van detailhandelaren in textiel- en mode-artikelen, Demotex zei de jDondsvoorzitter, de heer D. J. DISTRIBUTIENIEUWS NIEUWE BONNEN. VOOR HET TIJDVAK VAN 21 MAART t.m. 3 APRIL 1948. Elk der volgende bonnen geeft recht Óp het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 804. 259 algong. 225 gram huis houdzeep of 180 gr. toiletzeep 260 alg. 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel 261 alg400 gr. brood of 1 rantsoen gebak 262 alg1600 gr. brood (gel dig t.m. 27 Maart a.s.) 263 alg200 gr. brood (gel dig t.m. 27 Mrt a.s.) 264 alg4 eieren 265 alg750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gr. versnaperingen. 254 res800 gr. brood (gel dig t.m. 27 Mrt a.s.) 258 res400 gr. brood (gel dig t.m. 27 Mrt. a.s.) 270 res500 gram sinaasap pelen (vóórinl.) BONKAARTEN KD, KE 804. 759 algong. 450 gr. huis houdzeep of 360 gr. toiletzeep 760 alg. 100 gr. bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kinderbiscuits 761 alg400 gram brood of 1 rantsoen gebak 762 alg400 gr. brood (gel dig t.m. 27 Mrt a.s.) 763 alg200 gr. brood (gel dig t.m. 27 Mrt a.s.) 764 alg. 4 eieren 765 alg500 gram, suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1000 gr. jam, stroop, enz. of 500 gram. versn. 755 res400 gr. brood (gel dig t.m. 27 Mrt. a.s.) 758 res500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits. 770 res1 k.g. sinaasappe len (vóórinl.) TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 802. 25, 26, 29 tabak 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 27 versn200 gram versn. of 200 gram suiker, bo- terhamstrooiseL enz. of 400 gram' jam, stroop, enz. 30 versn100 gram versn. of 100 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 200 gram jam, stroop, enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 19 Maart worden gebruikt. De bonnen 270 en 770 al gemeen (sinaasappelen), welke op de bonkaarten voorkomen boven aan de kaart, moeten uiterlijk op 27 Maart bij een handelaar' in groente en/of fruit worden ingeleverd. Niet aangewezen vernietigd kun nen worden: de bonnen 212, 214, 215, 714 en 715 melk, 229, 221, 222, 725 en 727 reserve, 210 en 710 algemeen. ten Cate: „Het is geen geheim, dat vele fabrikanten en grossiers met grote voorraden zitten, die de han del door gebrek aan punten niet aan de bevolking kan distribueren. Indien er ons onbekende motieven zijn, waarop de regering meent, dat een groot deel van de textielgoede- ren niet zonder punten verkocht kunnen worden, laat zij dan de han del behulpzaam zijn met punten- injecties, want anders lopen wij on herroepelijk vast." YÏUjn. taotite. indliMen ui Q.v-'.t&tan.d Ook in Keulen hield ik een lezing voor een groep katholieke studen ten op de kamer van Pfarrer Falke. Nergens was het zo prettig als daar. Ik voelde, dat ik geestelijk contact kreeg met deze jonge mensen Hun vriendelijkheid en blijheid deed geweldadig aan, vooral als men be denkt, hoe moeilijk de omstandigheden voor hen zijn. Alles werkt te gen. gebrek aan voedsel, aan ruimte, aan boeken. Sommige spoorstu denten verliezen dagelijks 7 uur 'aan spoor en tram om college te kun- nen lopen. De studentenpastoor had onlangs nog 2 studenten begra ven: een stierf aan typhus, een andere aan t.b.c. De meesten zijn oud. 25 jaar is de gemiddelde leeftijd. Velen zijn onder de oorlog ontijdig getrouwd ze verdienden toen veel geld); in Keulen bedraagt het aan tal gehuwde studenten 15 procent. Dat maakt het studeren natuurlijk dubbel zwaar. Maar de geest is uitstekend, ook de godsdienstige be langstelling. Een student, die me naar de trein bracht, vertelde, dat imen in z n kring algemeen overtuigd is, dat slechts godsdienstige ver nieuwing een gezonde waarborg voor de herleving van Duitsland is. Ik heb gelogeerd in 'het Kolpings-haus aan de Breite Strasse. Ik ken de het al van voor de oorlog", het is voor twee derde vernield. Men moet zelfs zeggen, dat de St. Jozefs-gezellen uitzonderlijk gelukkig ge weest zijn: heel de omgeving is puinhoop. Toen Pfarrer Falke me des avonds erheen bracht, vertelde hij me, dat het eigenlijk niet zonder gevaar was, 's avonds tussen die ruïnen te wandelen. Er was geen le vende sterveling te bekennen. Herhaaldelijk vinden misdadige aansla gen plaats. Woensdag 18 Februari ben ik teruggespoord naar Munster, waar ik s avonds opnieuw een lezing zou houden. Ik had weer een internatio nale trein, die naar Kopenhagen ging, mijn reisgezelschap bestond uit een Zweedse consul met zijn vrouw en dochter. Hij vertelde me, dat hij onder de oorlog veel had kunnen doen voor de Nederlanders in Duitsland in samenwerking met de regering in Londen, iets wat de Duitse instanties begrijpelijker wijze danig dwars zat. In Munster heb ik het graf bezocht van Kardinaal Graaf Galen. Het bevindt zich in de kathedraal, onder een eenvoudige steen, in een dak loze zij-kapel. Men had er een krans en bloemen bijgelegd. Te weinig weet men in Nederland van deze geweldige figuur af. Hfj was onge twijfeld de meest geduchte vijand van de Nazis, de enige die zij nooit hebben aangedurfd. Men kent de plannen, die gemaakt waren, om hem na de oorlog liefst maar. op te hangen. Maar de Voorzienigheid had an dere plannen en heeft deze met duivelse haat bezeten tegsenstandèrs weggevaagd. Ik hoop nog eens in dit blad te schrijven over wat Bis schop Galen voor de verdediging van het Katholieke Geloof in Duits- 1 and gedaan heeft Als men alle feiten hoort krijgt m ende indruk, dat de Katholieken zich niet zonder meer hebben laten intimideren. Maar de vervolging werd steeds feller en gerafineerder: het werd steeds moeilijker weerstand te bieden. Ik bracht een boekje mee van Pater Schafer S.J. waarin de marteldood van drie kapelaans uit Lübeck en een evangelische dominee wordt verhaald. De kapelaans hadden o.a. de brieven van Bisschop Galen onder de soldaten verspreid. Dat werd als hoogverraad gebrandmerkt! 10 November 1943 stierven ze alle vier c'ocr de valbijl. 's Avonds heb ik ook voor een groep Munsterse studenten mijn le zing gehouden, een grotere groep thans, dan de eerste maal. Ook hier begrijpt men zo goed, hoe noodzakelijk een godsdienstige vernieuwing voor Duitsland en voor heel Europa (de gehele wereld) is. Wel sprak een Duitser mij van een vlucht in Tiet metaphysische. Ik heb hem erop gewezen, dat het hier niet een vlucht betreft, maar een terugkeek naar de normale levenswaarden. Het is alleen maar erg, dat zulk een ver woesting nodig was, om de mensen tot inkeer te brengen en tot het besef, dat de gehele aardse cultuur uiteindelijk voorbij gaat De volgende morgen heb ik de studentenmis gedaan in de kapel van de Hüfferstiftung. Er is plaats voor 90 mensen, er waren er een kleine 200. Zij stonden achter in het kapelletje opgepakt. Het heeft me zeer gesticht. Men gaf gezamelijk de latijnse antwoorden, er werden echter ook enkele Duitse liederen gezongen en het eigen van de Mis werd door een student in het Duits voorgelezen. Na de Mis at men in de brede gang staande zijn schamele boterham, terwijl de meisjes-studenten voor koffie zorgden. Hadden we maar meer eigenwaarde en zelfrespect gehad" Ook politieke vraagstukken zijn nog ter sprake gekomen. Merk waardig was de reactie, toen ik zei, dat men in Nederland nog steeds bang was, dat de oude Duitse grootheidswaan weer zou opstaan. Een student wees er toen op dat de Duitsers eigenlijk het tegendeel van grootheidswaan bezaten. We zijn veel te serviel geweest tegenover de tyrannen die ons in dit avontuur gestort hebben. Hadden we maar meer eigenwaarde en zelfrespect gehad, dan zouden we niet zo slaafs ge volgd zijn. Maar het Duitse volk heeft zich gedwee laten ringeloren. Dezelfde gedachte werd me door een Duitse pastoor uitgesproken. On ze grote kwaal zei hij, is de politieke onmondigheid van ons volk. Een werkelijke democratie heeft ons volk nooit gekend. Onder het keizer rijk (vóór de oorlog) werd de massa met opzet politiek dom gehouden. Na de nederlaag van 1918 heeft men het met de republiek van Weimar geprobeerd. Het lukte echter niet, deze republiek populair te maken. Dat kwam, omdat ze was opgescheept met de erfenis van een neder laag, mét inflatie en alles wat daarmee samenhing. De doonme massa weet alle onheilen aan de republiek zelf en was daarom licht geneigd, Hitier achterna te lopen, toen hij beloofde een andere koers te zullen inslaan. Men begreep de waarde van zijn democratische voorrechten niet. Het zijn dezelfde stommerikken, die nu weer gaan praten van Onder Hitier hadden we het beter'', alsof niet al het huidige onheil 'aan hem te danken is. Wat wij nodig hebben, zei deze pastoor, is al lereerst vrede. Nu missen we iedere rechtspositie. De regering kan hoogstens verklaren, dat zij van goede wil is. Zodra zij met concrete plannen komt, kan de eerste de beste Engelse officier er een streep doorheen halen. Onze vrede zal hard zijn, we verwachten niet anders, maar dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. En dan hebben we dringend behoefte aan een rustperiode, die ons in staat zal stellen, het volk werkelijk democratisch op te tireden. Bij de studenten was men al eens begonnen over de. door Nederland geëiste grenscorrecties. Over het algemeen zitten deze de Duitsers zeer dwars. Prelaat Schreiber, de bekende Centrums-man, kwam mij in Munster in allerijl opzoeken, om over die grenscorrecties zijn hart te luchten. We weten hier, zei hij, dat in Nederland de socialisten er te gen zijn, maar dat zij puist door een deel der Katholieken verdedigd worden. Zij zouden minstens een gehele generatie lang een wrok wek ken bij het Duitse volk. Daarbij wil men ons dingen ontnemen, die wij momenteel zo schreeuwend hard nodig hebben. B.v. de pannebakke rijen aan de Rijn, de enigste nagenoeg, die we hier bezitten. Ik heb hem geantwoord, dat de grens-correcties mij persoonlijk vol komen koud laten en met mij de meeste Nederlanders. Maar dat het m.i toch volkomen onjuist was, hier van een onreöht te willen spre ken. De Duitsers zijn Nederland binnengevallen en hebben ons land voor milliarden aan schade berokkend. Logisch dat zij schade-vergoe ding moeten geven. Als deze grenscorrecties de enig-mogelijke vorm daarvan zijn, dan zal men de consequenties moeten aanvaarden. Het laatste kan m.L willicht betwijfeld worden. De prelaat voerde aan, dat men West-Duitsland niet verantwoorde lijk kan stellen voor wat de Nazis gedaan hebben. Ik zou daarop wil len antwoorden door het woord van een Duitse student aan te halen: „Laten we eerlijk zijn; toen Hitler baas was heeft niemand van ons een mond open gedaan. Stilzwijgend hebben we allen ingestemd". De houding van mensen als Schreiber maakt een armzalige indruk. Zij hebben nog maar weinig van de eigenlijke situatie begrepen- Zij staren zich dood op onbetekende gebieden, die Duitsland als oorlogs schuld zou moeten betalen en vergeten het positieve werk, dat er te doen is. Men vindt bij hen zo weinig van werkelijk schuld-besef. Is dat in Duitsland niet aanwezig? Gelukkig wel: ik hoop daar in een laatste beschouwing een prachtig voorbeeld van te geven. Ik vond het trouwens tekenend bij de allernederigsten onder de mensen. Toen ik van Munster naar Rheine stoomde in een volgepropte trein, zei een vrouw uit het volk met diepe groeven in haar ingevallen gezicht: „In Holland hebben jullie het beter dan wij. Maar ja, alles wordt recht vaardig verdeeld; jullie hebt het eerst je hongerwinter gehad." Dr Henri van Rooijien, Kruisheer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 5