S)e GoidóeSoti/fca/itt Een solied militair bondgenootschap Republiek wil deelnemen aan interim-regering Bij het Arabische bevrijdingslegei De werking consumenten-crediet Ministers geven toelichting Directeur: C M. VAN BAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" WOENSDAG 10 MAART 1948 39ste JAARGANG No. 11336 Vijf landen scheppen militair verbond Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f0-3Q p. w., E 1*30 p. tand., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Zelfs overzeese gebiedsdelen vallen er onder /GISTERAVOND hebben de onderhandelaars van Engeland, Frankrijk en Benelux de komende Westelijke Unie verstevigd door een solied. militair bondgenootschap. Een nieuwe concessie van alle partijen heeft mo gelijk gemaakt dat men op dat gebied meer heeft bereikt dan men oor spronkelijk van plan is geweest. De kans, dat het pact nog voor de ope ning van de Parijse conferentie wordt getekend, is nu kleiner gewor den, maar men hoopt het tegen die tijd wel te hebben geparafeerd. andere zijde voor ons allen een zeer groot gevaar zou zijn". Over berichten uit Parijs, dat men Amerikaanse militaire steun voor de Westelijke Unie zou trachten te krij gen, lieten de gedelegeerden zich niet uit. Er werd echter niet ontkend, dat het verzoek elders, b.v. op de Quai d'Orsay te Parijs zou kunnen worden gedaan. Wederzijdse concessies Het schijnt, dat de Engelse gedele geerden gisteravond toestemming uit Londen hebben gekregen om hun oor spronkelijke voorstel voor een serie afzonderlijke militaire verdragen te laten varen en het tegenvoorstel van Benelux voor één verdrag voor allen, te aanvaarden. Men neemt aan, dat de afgevaardig den van Benelux aan de andere kant hun oorspronkelijke voorstel, om het verdrag te beperken tot de verdedi ging van de vijf moederlanden zon der de overzeese gebiedsdelen, op hun beurt hebben laten schieten. Volgens een Engelse woordvoerder werkt men thans aan een formule, waarin wordt erkend, dat een bedrei ging buiten Europa door andere Euro pese landen tegelijkertijd een bedrei ging voor de Europese vrede kan zijn. Op grond van de rezochte formule zouden België, Nederland en Luxem burg echter niet de overzeese kastan jes voor andere landen uit het vuur behoeven te halen. „Wij kunnen ten volle begrijpen", zei een Britse politicus, „dat bijvoor beeld Luxemburg er weinig voor zou voelen, om verplicht te worden, zich te mengen in ons geschil met Guate mala. Maar er zijn andere delen van- de wereld, waar agressie van een of Zoetwaterpiraten uitgeroeid Maakten haven van Duisburg onveilig. De Duitse rivierpolitie heeft na een jaar van achtervolgingen en felle ge vechten een einde gemaakt aan de ac tiviteit van een grote bende „zoetwa terpiraten", die in de Duisburgse ha vens een waar schrikbewind heeft uitgeoefend. Het laatste lid van de 150 man sterke bende is nu gearresteerd. Er bevonden zich twee Nederlan ders bij. De strijd werd gevoerd in de kana len en havens, bij voorkeur in de nacht. Dan trokken de rovers erop uit met hun snelle motorboten. Zij volg den de zwaar beladen Duitse, Neder landse, Belgische of "ranse aken, die levensmiddelen naar Duitsland ver voeren en hielden ze nauwkeurig in het oog. Wanneer de schepen aanlegden in Duisburg, sloegen zij hun slag en maakten zich meester van grote voorraden melk, suiker, cacao, gecon denseerde melk, tabak, en sigaretten. Bij één overval bestond de buit uit 50.000 sigaretten, een hoeveelheid die op het ogenblik in Duitsland een fan tastisch fortuin vertegenwoordigd. Wanneer de olitieboten de achter volging inzetten, werden zij ontvan gen met pistool- en geweervuur. Niet temin heeft de politie volgehouden en boot na boot werd aan de vloot van- de bende ontnomen. Nr ook de laat ste leden van het complot achter slot en eren del zitten, is men begon nen met het opmaken en taxeren van de inventaris van hun hoofdkwartier. De lijst is lang en de politie denkt nog een paar dagen nodig te hebben. De schippers van de Nederlandse haring- en vissersvloot, die in 1947 de best verzorgde haring en vis heb ben aangevoerd, hebben de door het Bedrijfschap voor Visserijproducten beschikbaar gestelde prijs in ont vangst genomen. Het zijn v.Ln.r. schipper C. v. Oosten uit Vlaardin- gén, schipper D. A. Vink uit Sche- veningen, schipper J. Vink uit Kat wijk, schipper H. Krab uit IJmuiden die een beker en wimpel ontvingen. Marshall-plan toch voor 1 April klaar? Op dringend verzoek van Marshall, de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, zijn de leiders van de Senaat en het Huis van Afgevaardig den bijeengeroepen voor een gemeen schappelijke bijeenkomst. Deze heeft ten doel ,de behandeling van het plan-Marshall tegen 1 April door bei de Huizen van het Congres te beëin digen, in plaats van omstreeks 10 April, zoals de voorzitter van het Huis verwachtte. Besproken zal worden of het Mar shall-plan niet vlugger door het Huis van Afgevaardigden zou kunnen wor den behandeld, indien de hulpplan nen-voor China. Turkije en Grieken land later zouden worden besproken. DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN ENGELAND. Gisteren is te Londen een zeer uit gebreid regeringsrapport gepubli ceerd, waarin een overzicht wordt ge geven van de huidige economische positie van Engeland en waarin de plannen voor 1948 worden uiteenge zet. Het rapport komt tot de gevolg trekking, dat Engeland van de Mars hall-hulp, zo deze komt, gebruik moet maken tot handhaving van zijn werk kracht en efficiency, tot ontwikkeling van nieuwe leveringsbronnen in het binnenland, in het sterlinggebied en elders, eerder dan alleen maar het volk groter gemak en comfort te ver schaffen. Maar, zo zegt het rapport verder, wanneer de Marshall-hulp niet komt en Engeland is genoodzaakt zijn overzeese betalingen in even wicht te brengen yóór zijn reserves zijn uitgeput, betekent dit een zodani ge drastische beperking van aanko pen tegen dollar en goud, dat werk loosheid op grote schaal; nood en ont wrichting van onze productie er het gevolg van zullen zijn en dat de kans op een behoorlijke levensstandaard voor ons volk nog jaren op zich zal laten wachten. In het rapport wordt het Engelse volk duidelijk gemaakt, dat het, zelfs wanneer het Marshall-plan ten volle wordt ten uitvoergelegd, rekening moet houden met de mogelijkheid van een Verdere daling van de le vensstandaard. Het rapport maakt duidelijk, dat zelfs met Amerikaanse hulpverlening de werkloosheid waar schijnlijk met de helft zal toenemen van 300.000 personen tot 450.000. De beschikbare hoeveelheid voedsel zal naar verwacht wordt in de eerste helft van 1948 slechts 2681 calorieën per dag bedragen, tegen 2830 in het vorige jaar en een vooroorlogs .gemid delde van 3.000. Tenzij de textielpro- ductie toeneemt zal ook het kleding- rantsoen onvermijdelijk verminderd moeten worden. BEZOEK VAN MOHAMMED HATTA jygOHAMMED HATTA, vice-presid Donderdag te Batavia aan voor Mook, vermoedelijk over de deelne terim-regering. Van Nederlandse zij niet op Nederlands verzoek tot stan dering oorspronkelijk van Republik keinen verklaren echter, dat het ini gaan. Installatie der Inlerim- regering Bij de installatie van de Interim regering heeft dr. Van Mook de nieuwe ontwikkeling de consequen tie genoemd van de „geleidelijke overwinning van het gezond ver stand op het separatisme van de laatste jaren". De principes, die er aan ten groridslag liggen, zijn „de mocratie. federalisme en samenwer king met Nederland". Dr. Van Mook vervolgde: „maar als wij ons niet vergisseh, kunnen wij bij de Repu blikeinen een toenemende bereid heid tot democratie, federalisme en samenwerking waarnemen. Wij ver heugen ons daarover, maar pas wan neer geheel Indonesië verenigd zal zijn, zal dit land tot een waarachtig én sterk bestaan komen." Dr. Van Mook voegde er aan toe, dat deze drie principes een waarborg vormen voor het openblijven van de deur voor deelneming van de Republiek ent en premier der Republiek, komt het plegen van overleg met dr. Van ming van de Republiek aan de In de is verklaard, dat de ontmoeting d is gekomen, maar dat de toena- einse zijde is gekomen. De Republi- tiatief van dr. Van Mook is uitge- aan de wederopbouw van Indië. De reorganisatie van de regering laat „de deur wijd open voor deelneming door de Republiek als negara". De Republiek, aldus A.P., heeft herhaaldelijk te kennen gegeven, bereid te zijn aan een Interim-rege ring deel te nemen, maar van Ne derlandse zijde is er voorheen steeds op aangedrongen, dat eerst een poli tieke regeling via de Commissie van Drie getroffen moet worden. Leden van de Commissie van Drie bevonden zich onder de gasten bij de installatieplechtigheid, welke werd bijgewoond door tal van an dere autoriteiten, zoals de heren Neher en Van Vredenburch en ver tegenwoordigers van reeds bestaan de deelstaten. Volgens een te Sjanghai ont vangen bericht zijn door de exnlosie van een Chinees rmmitiedepot t< Tsin^tao vermoedelijk honderd per sonen om het leven gekomen en 150 gewond. De tactische fout der Joden Een correspondent van Reuter heeft een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van het „Arabische be vrijdingsleger" in een dorp in de ber- Op doortocht van Nederland naar Suriname dedien deze Hollandse sol daten even Curacao aan. Bij deze gelegenheid maakten zij voor het eerst kennis met de West-Indische jeugd welke hun warme belangstel ling had. gen van Samaria. Hij werd in over eenstemming met de traditionele drie daagse Arabische gastvrijheid ont vangen door Fawzi bey Kawoekdji, die met pantserwagens en jeeps uit Syrië naar Palestina is gekomen en zijn hoofdkwartier in hetzelfde dorp heeft opgeslagen waar hij van 1936 tot 1939 de operaties tegen de Brit ten heeft geleid. „Ik zal strijden, totdat Palestina be vrijd is", zei Kawoekdji op een pers conferentie, waarbij hij zich bedien de van de Duitse taal. „De Joden hebben een grote tacti sche fout gemaakt door de Arabieren niet aan te vallen in de begintijd, toen dezen enkel stenen en messen als wapens hadden. Nu is het te laat. De Arabieren hebben automatische wapens en lichte artillerie. Zwaarde re wapens zijn onderweg. EXPLOSIES TE JERUZALEM. Te Jeruzalem heeft zich gister avond een hevige explosie voorge daan, die kort daarna door een twee de werd gevolgd. Volgens berichten van Joodse zijde zijn in de Arabische Katamonwijk twee of drie huizen in de lucht gevlogen. Na de explosies werd vuur van automatische wapens gehoord, afgewisseld door kleine ont ploffingen, waarschijnlijk van hand granaten. Ook wordt gemeld, dat V/z cm. mor tieren in stelling zijn gebracht. Ge vechtswagens van de politie zijn naar de betrokken wijk gedirigeerd. Zelfmoord van Masarijk Volgens zekere geruchten zou Jan Masarijk, de Tsjecho-Slowaakse mi nister van buitenlandse zaken, zelf moord gepleegd hebben. Het ministerie van buitenlandse zaken te Praag wilde, op een vraag van de correspondent van het Agen- ce France Presse, deze geruchten noch tegenspreken noch bevestigen. Er wordt een officieel communiqué over deze aangelegenheid verwacht. DE TOESTAND IN JEMEN. Van verschillende zijden wordt in Arabië gemeld, dat in de staat Je men burgeroorlog is uitgebroken, ge paard gaande met plunderingen van de hoofdstad Sanaa door de Be- doeinen, die geloven, dat de vermoor de vorst daar fabelachtige rijkdom men heeft verborgen. De missie van de Arabische Liga, die op weg was naar Sanaa, om een onderzoek in te stellen naar de toe stand in Jemen .wordt thans te Riadh opgehouden, doordat haar leider. Ab- doel Rahdam Azzam Pasja, de secre taris-generaal van de Arabische Li ga, griep heeft gekregen. Te Cairo werd verklaard, dat de Egyptische regering besloten heeft neutraal te blijven totdat een volle dig rapport is uitgebracht door de missie van de Arabische Liga. Concentratiekamp van 20.000 personen bij Lemberg? Volgens een Oekrains geneesheer, die door de Russen te Lwow (Lem- befg) Polen gevangen gehouden werd, bevindt zich in de voorstad Zamarstynow een groot concentra tiekamp dat 20.000 personen bevat De meerderheid van hen bestaat uit boeren en arbeiders, maar er be vinden zich onder hen ook Griekse priesters, die geweigerd hebben van Rome af te vallen. Men weet, dat de godsdienstver volging in deze geheel 'katholieke streek onmiddellijk na de bezetting door de Russen begon. De Polen werden gedeporteerd meest naar Centraal of West Polen, de Grieks- Katholieken werden gedwongen, met Rome te breken. Priesters, die hier in niet toestemden, werden gevan gen genomen of f moesten hun toe vlucht in de nabijgelegen bossen zoeken.' NIEtJWE SATELLIET VAN URANUS ONTDEKT Astronomen van het Mc Donald- observatorium in Texas hebben een nieuwe satelliet van de Planeet Ura nus ontdekt. Dr. Kuyper deelde mede, dat de nieuwe satelliet ongeveer 75000 mijl van Uranus verwijderd is. De satel liet heeft waarschijnlijk een door snede van 300 mijl en draait in 30 uur om Saturnus hen. Wat de recente onderzoekingen van het observatorium ten aanzien van Mars betreft, werd meegedeeld, dat de groene plekken op die pla neet waarschijnlijk worden ver oorzaakt door mos of korstmos. Het is zeer onwaarschijnlijk, dat op Mars hoog ontwikkelde dieren zouden leven, wegens het gebrek aan een aanwijsbare hoeveelheid zuurstof. Dinsdagmorgen omstreeks half zeven viel de 29-jarige leerling machinist B. Ensing te Coevorden van de locomotief van de eerste die dag vertrekkende trein naar Zwolle. Hij raakte onder de wielen, waar door zijn beide benen bijna geheel werden afgereden. GENERAAL PRCHALA .VERWACHT VERVOLGING DER KATHOLIEKEN IN TSJECHO- SLOWAKIJE In een interview met een katho liek journalist, verklaarde Gen. Leo Prchala, voorzitter van de Tsjechi sche Nationale Raad in Londen, dat het tragische resultaat van het sa mengaan met de communisten in Tsjecho-Slowakije door hem en zijn vrienden voorzien was. Zij hadden nooit vertrouwen gesteld in een „democratie" onder communistische leiding. Gen. Prchala meent, dat reeds in niet verre toekomst, de katholieken in Tsjechoslowakije stelselmatig ver volgd zullen worden. Volgens de Communisten behoren zij tot dege nen, die het meest verdacht kunnen worden van „pro-fascistische nei gingen". Maar de katholieke invloed nam tijdens de tweede Wereldoor log toe. Het volk immers weet, hoe veel de priester in Dachau te lij den hebben gehad. Gen. Prchala zegt dat ock nu weer de priesters zullen zijn, die de stoot zullen moeten op vangen. Hij is er van overtuigd, dat de massa een sterk verzet tegen het offensief van het materialistisch communisme zal op touw zetten. De verlaging der bloembollen-prijzen Minister verwacht: vermeerderde export De minimumprijzen voor tulpen en narcissenbollen zijn dit jaar met 10% verlaagd om de export zoveel mogelijk te stimuleren. In het be langrijkste land, dat geen gewichts contingent voor import van bloem bollen heeft vastgesteld, zjijn ver sohij nseleno waar te nemen, die op een algemèVie prijsverlaging duiden. Hiermee moeten wij rekening hou den, aldus het antwoord van minis ter Mansholt op vragen van het Tweede Kamerlid, de heer Chr. v. d. Heuvel, over het verlagen der mi nimumprijzen voor bollen. Er worden reeds waarschuwingen vernomen, aldus de minister, dat an dere landen him cultuur van tulpen en narcissen ten gevolge van onze prijspolitiek uitbreiden. De verlaging der minimumprijzen verkoop tegen hogere prijzen is toegestaan zal geen verlaging der exportwaarde ten gevolge hebben, eerder wordt het tegendeel ver wacht. Vergroting van de export zal het bloembollensurplusfonds ontlasten, waardoor het bedrag, dat door de bedrijfsgenoten moet worden bij eengebracht, kan worden verlaagd. PROTEST RIJWIEL-GROOT HANDEL. Bestuur Vakgroep treedt af. Uit protest tegen de bepalingen en voorschriften van het Rijksbureau voor metaalverwerkende industrieën is het hoofdbestuur van de Vakgroep groothandel in rijwielen en rijwielon derdelen en bloc afgetreden. Woens dag zal het afgetreden bestuur een bespreking over deze materie hebben met de Bedrijfsgroep-groot-handel, v. elk lichc-am het afgetreden bestuur waarschijnlijk zal adviseren aan te blijven. Op de ledenvergadering van 11 Maart zal het bestuur evenwel zijn definitieve standpunt bepalen. Op vragen in zake de werking van het consumentencrediet hebben de Ministers van Financiën en van So ciale Zaken o.m. het volgende geant woord: Het aantal gevallen, dat consu- mentencredietnemers hun waarde- boekje hebben teruggegeven, omdat zij niet in staat zijn het vóór de uit reiking vastgestelde afbetalingsbe drag te betalen, is zeer gering. Dit ligt ook voor de hand, omdat dikwijls bij moeilijker worden der gezinsomstan digheden (b.v. door uitbreiding van het aantal gezinsleden) een verlaging van het afbetalingsbedrag kan wor den verleend. Omgekeerd kan in de gevallen, dat het consumentencrediet niet of niet volledig wordt terugbe taald, een afbetalingsbedrag worden vastgesteld of het bestaande afbeta lingsbedrag worden verhoogd, wan neer er een verbetering van de ge zinsomstandigheden heeft plaats ge had, b.v. doordat een gezinslid gaat werken. In een aantal gevallen nu, waarin op grond van verbeterde ge zinsomstandigheden het afbetalings bedrag aanmerkelijk werd verhoogd tot op of nabij het wettelijke maxi mum (d.w.z. 1.per week van el ke 100 crediet), heeft men het waar- deboekje teruggegeven. Uit het voorgaande vloeit voort, dat het niet noodzakelijk voorkomt een algehele herziening van de afbeta lingsnormen te overwegen. De minis ters hebben echter, in verband met de bezwaren, welke werden gevoeld tegen het hoge percentage, dat van inkomstenvermeerderingen voor af betaling van het genoten consumen tencrediet moest worden afgedragen, op 28 Januari j.l. besloten de afbe talingsregelingen te wijzigen. Vol gens de nieuwe regeling zal van ver hogingen van het gezinsinkomen 2 buiten beschouwing worden gela ten en van het overblijvende bedrag in het algemeen slechts de helft als inkomsten vermeerdering vorden be schouwd. Dit betekent, dat inplaats van ongeveer 60 pet. thans minder dan 30 pet. van de netto inkomsten vermeerderingen voor verhoging van de betaling van het consumentencre diet in aanmerking komt. De zelfstandig wonende credietne- mers, die in aanmerking komen voor een uitkering volgens de noodvoor ziening ouden van dagen zijn reeds volgens de oorspronkelijke regeling vrijgesteld van de afbetalingsplicht, omdat hun inkomen dan ligt beneden de voor afbetaling gestelde grens. De wijziging der afbetalingsregeling is slechts van betekenis voor die ouden van dagen, die bij hun kinderen in wonen, omdat in deze gevallen door toekenning der bedoelde uitkering de totale gezinsinkomsten, waarnaar het afbetalin^sbedrag wordt vastgesteld, stijgen. Hierdoor zal derhalve het af betalingsbedrag een verhoging kun- nert ondergaan. Voor deze gevallen was reeds bepaald, dat van de gezins inkomsten een bedrag van 5 buiten beschouwing kon worden gelaten. Bo vendien is bepaald, dat een verhoging van het afbetalingsbedrag ten gevolge van bedoelde uitkering nooit meer mag bedragen dan 1 bij één gezins lid, dat een uitkering ontvangt, en 2 £>ij een echtpaar. Door deze be palingen, alsmede door toepassing van de regeling, is naar de mening van de ministers reeds voldoende met de. belangen der ouden van dagen re kening gehouden. TEXTIELFABRIKANTEN GAVEN TE HOGE LONEN. Maandag behandelde de Almelose politierechter de zaak tegen de Twentse textielfabrikanten de gebr. Van Heek en G. W. Wisselink, aan wien ten laste was gelegd, dat zij aan de spoelsters uurlonen van 65 en 70 cent hadden uitbetaald, terwijl vol gens de C.A.O. slechts 48 cent was toegestaan. Mr. A. van Eek, die de fabrikan ten vertegenwoordigde, gaf het ten laste gelegd toe, maar zeide er van overtuigd te zijn, dat de uitbetaalde lonen economisch verantwoord wa ren, en dat de spinnerijen stil zou den komen te liggen, wanneer slechts de wettelijk vastgestelde uurlonen zouden mogen worden uitbetaald- De Officier van Justitie eiste, daar het een eerste vervolging betrof, te gen de gebr. Van Heek een geldboe te van 8000.en vier weken voor waardelijk en tegen G. W. Wisselink 3.000.boete en drie weken voor waardelijk. Tragische oplossing van een grensgeschil Na de eerste wereldoorlog werd bij de grens tussen Venlo en Kal- denkirchen een schuurtje neergezet, dat tot voor enkele dagen de oor zaak was van een „grensgeschil1'. Een zekere K. dreef er een winkel tje in, waarop de Duitse grenskom- miezen het niet erg hadden voor zien. Wanneer zij echter trachtten aan de negotie een einde te maken, be riep K er zich op, dat zijn „bedrijf" op Nederlandse bodem was geves tigd en de Duitsers er niets mee te maken hadden.. Omgekeerd beweerde hij ook wel. dat zijn winkeltje op Duits grond gebied stond. De kwestie was, dat niemand precies scheen te weten, waar de grens nu wel liep. Nog voor een eventuele annexatie het geval zou hebben opgelost, heeft een tra gische gebeurtenis het probleem uit de wereld geholpen. Toen K. dezer dagen een tnijn vond, wilde hij deze in het schuurtje demonteren met het gevolg, dat zo wel hij als zijn winkeltje de lucht in vlogen. Een fcoAAettfe... Vier vijandige kranten zijn meer te vrezen dan duizend bajonetten. (Napoleon).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1