S)e &2id<te(Bot4^a/nt Interim-regering voor Indonesië Finland gaat onderhandelen Nieuwste truc der Griekse communisten Directeur: C M. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT' DINSDAG 9 MAART 1948 39ste JAARGANG No. 11335 De toestand in Indonesië Bur. Papecgracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f030 p. w„ £1.30 p. mnd„ £3.90 p. kwart Franco p. p. £4.65 Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 Verkiezingen voorlopig niet mogelijk T7ANDAAG IS IN HET PALEIS van de gouverneur-j Nederlands-Oost-Indische interim regering plechtig geïnstalleerd. Zij zal tot aan de tot stand koming van de Verenigde Staten van Indonesië aan het bewind blijven. De hoofden van de departementen worden staatsse cretarissen, die deel zullen uitmaken van het kabinet van dr. Van Mook en een aandeel zullen hebben in de regeringsverantwoordelijkheid. In to taal telt de nieuwe regering zestien leden. De nieuwe staatssecretarissen Het kabinet treedt in de plaats van de voorlopige federale raad, welke in Januari is benoemd om de interim regering en de senaat voor te berei den. Zo spoedig mogelijk zal een ver gadering worden bijeengeroepen van vertegenwoordigers van de deelstaten om een voorlopig vertegenwoordigend lichaam te vormen. Op het ogenblik is het niet moge lijk door algemenë verkiezingen een Huis van Afgevaardigden en een Se naat in het leven te roepen. Daarom zal het vertegenwoordigend lichaam waarschijnlijk een soort van compro- (Financiën); H. van der Wal (Bin nenlandse Zaken); J. E. Karamoy (Volksgezondheid); P. A. Hoessein Djadadiningrat (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken); J. E. van Hoogstraten (Eco nomische Zaken); M. Wisaksono Wir- jodinhardjo (Landbouw en Visserij); A. M. Semawi (Openbare Werken en Wederopbouw); C. J. Warners (Ver keer, Energie en Mijnwezen); B. Krij ger (Sociale Zaken). B. S. van Dein- se (Scheepvaart). Soeria Santoso (Binnenlandse Veiligheid); Pangeran Karnegara (Zelfbestuur). Luitenant-generaal S. H. Spoor is hoofd van het departement van oor log, vice-admiraal A. S. Pinke van het departement van marine. Dr. Van Mook behoudt in laatste instantie de jure de verantwoordelijk heid voor de NederlandOost-Indi sche politiek. Een nieuwe regeling opent de mogelijkheid, dat de nieuwe staatssecretarissen aan de politieke arbeid deelnemen. Indonesiërs zullen in de' regerings functies worden opgenomen, om hen .snel op te leiden, zodat er binnenkort meer personen beschikbaar zullen zijn, die een regeringsfunctie zullen kunnen vervullen. Waar mogelijk zijn Indonesiërs voor hoge functies geko zen. De Nederlanders zijn alleen aan bod gekomen indien er geen geschik te Indonesiërs waren. De Indonesi sche functionarissen zullen Ne- landse assistenten krijgen, die de ti tel van algemeen adviseur zullen voeren. Mr. A. H. C. Gieben is als zodanig voor justitie benoemd en dr. R. W. van Diffelen voor opvoeding, kunsten en wetenschappen. Brussel schiet op! Engeland, Frankrijk, Nederland, België de vier grootste koloniale mogendheden en Luxemburg heb ben gisteren meer dan de helft der artikelen voltooid, die ben zullen sa mensmeden tot een militaire er eco nomische kern van de zestien Mars hall-landen. De ministers van Buiten landse Zaken der vijf landen zullen waarschijnlijk nog vóór de vergade ring der zestien (15 Maart) bijeen komen om hun pact te ondertekenen. Een Belgische en een. Britse offi ciële woordvoerder hebben meege deeld, dat de vijf mogendheden het eens zijn geworden over zeven van d^ twaalf punten. Deze punten zijn 0 niet uitsluitend van economische aard; er zijn enige principiële verkla ringen bij. Over de problemen met betrekking tot de overzeese gebiedsdelen was gis teren nog geen volledige overeen stemming bereikt. Voorjaar op de grote groentekwe kerijen De grote glasramen van de z.g. „platglasbakken". die in de win ter in de schuren opgeborgen zijn, worden voor de dag gehaald om ze opnieuw te plaatsen voor het trek ken van jonge groenten. Deze plat glasbakken worden veel gebruikt voor het trekkien van jonge groente, komkommerteelt jonge plantjes en aardbeien. hongaarse socialisten geven zich over. Het congres van de Hongaarse so ciaal-democratische partij heeft met algemene stemmen besloten een fusie aan te gaan met de communisten. De partij zal eerst worden „gezuiyerd", o.a. zullen vijf bestuursleden en 32 leden van de rechtervleugel uit de partij worden gezet. De secretaris van de partij, Szakasits, de voorvechter van de fusie, verklaarde, dat de mensmelting een garantie was voor de naleving van de verdragen met de Sovjet-Unie en de naburige landen. Hij beweerde, dat de socialisten de fusie „geheel vrijwillig en zonder druk van anderen" hebben aanvaard. Het congres heeft sympathie-tele grammen gezonden aan Stalin, Molo- tof, Nenni en „generaal" Markos. Moskou erkent Londense besluiten niet De regering van de Sovjet-Unie heeft medegedeeld, dat haar amba deur in Londen, Zarubin, Zaterdag op het Foreign Office een nota heeft overhandigd, waarin de Sovjet-rege ring verklaart, dat zij de besluiten van' de Londense conferentie over Duitsland weigert te beschouwen als wettig en als internationaal bindend. Tsjechisch parlement voor schone lessenaars ben wileig instrument Wanneer deze week het Tsjecho- Slowaakse parlement bijeen komt, zullen de afgevaardigden voor „schone lessenaars" zitten zoals pre mier Gottwald het uitdrukte. Zij zijn allemaal „gezuiverd'' en de niet- zuiveren 50 afgevaardigden zijn afgezet. Deze vijftig verliezen hun onschendbaarheid en zullen ver volgens terecht moeten staan. Het aldus gezuiverde parlement is een willig werktuig van de communis ten. Bezems, die al te schoon veegden. Er zijn inmiddels reeds aanwijzin gen, dat de autoriteiten zich zorgen maken over de te grote activiteit der plaatselijke actie-comité's, die de kracht van 't Tsjecho-Slowaakse le- leger verlammen. Het centrale ac tie-comité heeft bevolen, dat alle andere comité s de zuivering van het leger moeten staken. Voortaan zul len alle zuiveringskwesties, het le ger betreffende, aan het ministerie van nationale defensie moeten wor den voorgelegd. Wat kost een rijks ambtenaar? De. Minister van Economische Za ken heeft onlangs in de Memorie van Antwoord op zijn begroting bijzon derheden gegeven over de kosten der rijksbegroting over 1946. Het gemid delde salaris bleek over dat jaar 3000.te hebben bedragen. Maar daar komen nog allerlei materiële uitgaven bij, zoals huren, kantoor behoeften, vervoersmiddelen, enz., die in dat jaar 40 pet. van de per soneelsuitgaven bedroegen, zodat de kosten per ambtenaar kwamen op 4200. Neemt men in aanmerking, dat sindsdien het aantal ambtenaren is gedaaald, doch het salarispeil is gestegen, dan moeten over 1947, al dus „De Industrie" (het orgaan van de Hoofdgroep Industrie), de kosten per ambtenaar op ƒ5000.— gesteld worden, hetgeen wil zeggen, dat de afvloeiing van 200 ambtenaren van de rijksbureaux een bezuiniging van een millioen oplevert. Troepentransportschepen ontmoe ten elkaar. Voor het eerst geduren de de uitzending van onze soldaten naar Indonesië en de terugkeer van de gedemobiliseerden, ontmoetten twee troepentransportschepen el kaar in het Suez-kanaal. De passa giers van de Grote Beer (Links) en het Zuiderkruis begroeten elkaar tijdens het voorbijvaren. President Paasikivi heeft besloten in gunstige zin te antwoorden op het Russische voorstel tot het sluiten van een verdrag van vriendschap en mi litaire bijstand, zo meldt het Franse persbureau A.F.P. Het voltallige Finse kabinet heeft gistermiddag het besluit genomen om een delegatie naar Mos kou te zenden. Waar wordt onderhandeld Inmiddels heeft een Finse minister gezegd, dat het niet bekend is of Fin land zou onderhandelen over een mi litair pact dan wel over een vriend schapsverdrag. De regering wil het antwoord van president Paasikivi op de brief van Stalin niet bekend ma ken, voordat de maarschalk de brief uit Finland heeft ontvangen. De mi nister herinnerde eraan, dat de meer derheid van het parlement zich tegen een militair bondgenootschap heeft uitgesproken, omdat dit tegen het be sluit van Finland om een neutrale koers te volgen, zou ingaan en Fin land aan de zijde van het Oostelijke blok zou brengen. zó zijn onze manieren. Te Helsinki was een betoging ge organiseerd door Hentunen, advocaat en leider van een kleine onafhanke lijke partij. Duizenden wandelaars, die van het lentezonnetje profiteer den, bleven luisteren. „Finland kan geen militair verdrag sluiten. Het is absurd, dat wij de Sovjet-Unie moe ten verdedigen". Daarop maakte een groep van vijf zich van de microfoon Het Britse Lagerhuis heeft giste ren zijn commissie voor de privi leges gelast een onderzoek in te stellen naar de juistheid van een be richt in de „Daily Mail", volgens hetwelk sommige leden van het Huis „geheime aanhangers" van de com munistische partij zouden zijn Het Labourlid Francis Bowles vestigde de aandacht op het bericht en zei, dat, indien de bewering juist was er „29 verraders en geheime agenten van een toekomstige vijan dige mogendheid" aanwezig waren. Vrijdagnacht maakte de beman ning van de Scheveningse trawler Sch 112, angstige ogenblikken mee, zo meldden binnengekomen vissers. De logger was ongeveer 60 mijl uit de Deense kust vissende en was bezig met het halen van het trawlnet. Toen ongeveer nog veertig meter gehaald moest worden, kwam een mijn onder water tot ontploffing, met gevolg, dat een grote waterzuil zich verhief en zich over het schip stortte. Ongelukken kwamen gelukkig niet voor. Ook andere trawlers, welke op dezelfde hoogte visten, kregen mijnen in het vistuig. De trawlers Sch 87 en R.O. 9 moesten ijlings de vislijn kap pen en de netten aan de zee prijs ge ven. Trinsesjes als koristjes bij matth. passion De prinsesjes Beatrix en Irene zullen zeer waarschijnlijk cis ko ristjes hun medewerking verlenen aan de Mattheus Passion die Zater dag 13 en Zondag 14 Maart a.s. in de Pieterskerk te Utrecht wordt uit gevoerd o.l.v. Kees Broeke, de direc teur van de werkplaats Kinderge- school gaan. Een van de mede leer- lingetjes van de Prinsesjes hadden meegedaan aan de fkoor-repetities, terwijl prinses Beatrix met de haar eigen zekerheid gezegd had met de uitvoering mee te doen. MARKOS ONTVOERT KINDEREN r\UIZENDEN GRIEKSE KINDEREN zijn door de troepen van generaal Markos aan hun ouders ontnomen en weggevoerd naar Albanië, Zuid-Slavië en Bulgarije, waar zij zullen blijven, totdat het in Noord- Griekenland rustiger is geworden. In een communiqué van de Vrije Griek se omroep wordt uitgelegd, dat de kinderen door de evacuatie aan de bombardementen worden onttrokken. Het is niet de bedoeling dat zij in de Noordelijke buurlanden blijven. „Duizenden ouders en vele jeugd organisaties hebben sinds 1945 de re gering te Athene verzocht om maat regelen te nemen ten gunste van de misdeelde en ondervoede jeugd", zegt het communiqué van generaal Mar kos' radio. „Daar de toestand steeds ongunstiger wordt en de Griekse re gering toelaat, dat 150.000 kinderen zonder kleren, schoeisel en voedsel aan de grootste ellende zijn overge leverd, heeft de democratische rege ring het als haar plicht beschouwd, te voldoen aan het verlangen van de ouders". Markos' regering heeft de jeugdor ganisaties in de Noordelijke buurlan den verzocht, de kinderen te voeden, te verzorgen en te onderwijzen, tot de rust in Griekenland is weerge.- keerd. In de omgeving van de Olympus woedt een bloedige veldslag tussen de partisanen en het leger van de Griek se regering. De regeringstroepen worden bij hun aanval gesteund door de artillerie van Griekse oorlogssche pen. Meer dan 150 partisanen hebben zich gevangen gegeven. meester, duwde de heer Hentunen opzij en verklaarde: „Dit is een door de fascisten georganiseerde betoging. Wij arbeiders zullen er voor zorgen, dat zulke betogingen niet meer voor komen". Russische fotografen waren druk bezig van de ramen van het door de Russen in beslag genomen hotel Ka relia uit de gebeurtenissen vast te leggen. In Koningsbergen zijn 75.000 mensen verhongerd Kardinaal Frings richt zich tot het wereldgeweten Op de massa-bijeenkomst van de Katholieke arbeiders te Reckling hausen heeft Kardinaal Frings, Aartsbisschop van Keulen, ver klaard, over betrouwbare inlichtin gen te beschikken, waaruit blijkt, dat er bij de bezetting van Konings bergen nog 100.090 Duitsers in die stad waren; hiervan zijn er inmid dels 75.000 de hongerdood gestorven. Daar zijn, volgens de Kardinaal din gen geschied, waarover men niet kan spreken en die slechts te ver gelijken zijn met wat zich bij de verwoesting van Jeruzalem heeft af gespeeld De wereldopinie zwijgt over deze gebeurtenissen te Ko ningsbergen, alhoewel zij ervan af weet. Daarom nam Kardinaal Frings de gelegenheid te baat, om het we reldgeweten in deze te wekken. Kardinaal de Jong naar Haarlem Zoals wij reeds eerder berichtten is het Zondag 2 Mei vijftig jaar ge leden, dat de kathedrale kerk in Haarlem door Mgr. Bottermanne z.g. werd geconsacreerd. Omtrent de vie ring van dat jubileum wordt ons na der medegedeeld, dat Jiet'voorberei dingscomité te Haarlem een uitno diging heeft gericht tot Z.Em. Joh. Kardinaal de Jong om op Zondag 9 Mei in de St. Bavo-kathedraal een pontificale Hoogmis op te dragen. Het ligt in de bedoeling, om het ver blijf van de kardinaal in de stad te vens aan te grijpen, om hem een hulde van geheel- katholiek Haarl»m te brengen. In deze hulde zal de jeugd een zeer belangrijk aandeel hebben. Ter voorbereiding hiervan heeft men reeds een speciale commissie ge vormd. Het is zeer waarschijnlijk dat op een der herdenkingsdagen ook de pauselijk internuntius, mgr. Paolo Giobbe, in de kathedraal een pontificale hoogmis zal opdragen. Voor het eerst zal Nederlands- Indië weer een bijdrage gaan leve ren in onze voedselvoorziening. De H.V.A. heeft n.l. 10.000 ton palmolie afkomstig van haar plantages op Sumatra aan de Nederlandse rege ring verkocht voor 1600,per ton. In 1939 leverde dit product slechts 87,20 per ton op, waaruit men zou kunnen opmaken, dat er thans grof op verdiend zou moeten worden. Een der directeuren van de H.V.A. heeft echter verklaard, dat de onkosten zo hoog zijn, dat men ni^t op een te hoge winst mag re kenen. De fantastisch hoge prijs is een gevolg van het wereldtekort aan vetten. Daar echter overal olie houdende producten in steeds gro tere oppervlakten worden verbouwd, mag o.i. niet worden verwacht dat deze prijs zo hoog zal blijven. Maar wat betekent deze olieprijs voor ons volk? f 4600,per ton wil zeggen 1-60 per kg. De prijs van ruwe walvistraan komt op ongeveer 1.per kg en die van koolzaad olie ongeveer tussen beide prijzen in. De gemiddelde grondstof prijs van de margarine zal men dus kun nen stellen op ongeveer 1.35, ter wijl de margarine 1.36 per kg in de kleinhandel kost. Daar moeten dan de raffinerings- en verwer kingskosten nog af plus de handels marges.® zodat de regering op de nïargarineprijs een vrij aanzienlijk bedrag moet toeleggen. Gezien de moeilijke financiële positie van ons land zou het ons daarom niet ver bazen als in de loop van dit jaar de margarine-prijs zou moeten worden verhoogd tot omstreeks 1.80 per kg. Het voordeel van deze Indische aankoop is echter, dat er geen dol lars voor nodig zijn. tribunaal in hïlversums ziekenhuis. 14 dagen geleden maakte het tri bunaal te Enschede een verre reis naar Hilversum om daar in het sana torium „Lommerrijk" een aan een ernstige ziekte lijdende politieke de linquent M. Vis te horen. Deze had zich in de bezettingsjaren in Ersche- de aan vele gevallen van verraad schuldig gemaakt, nadat hij zich met behulp van de S.D. in illegale krin gen had ingedrongen. Het tribunaal wees heden advies en legde oen inter- neringsstraf van 10 jaren op, daarbij overwegende dat er geen enkele ver ontschuldiging kan worden aange voerd voor de reeks van afschuwe lijke misdaden welke V. heeft bedre- De Paas-tractatie Zoals reeds gemeld, zal in de week vóór Pasen het rantsoen voedingsvet- ten voor eenmaal worden verhoogd. Boven het normale rantsoen komt voor de houders van A-, B- en C- kaarten een toeslag van 250 gram bo ter of margarine of 200 gram vet. Voor de houders van D- en E-kaarten bedraagt de toeslag 125 gram boter of margarine of 100 gram vet. Deze extra verstrekking is mogelijk, door dat de voedingsvettenpositie zich de laatste tijd een weinig verbeterd heeft tengevolge van de onder de invloed van de zachte winter meegevallen melkproductie. Deze verstrekking houdt geen verband met de tenge volge van het instellen van de keuze bon ontstane verschuiving in de con sumptie van voedingsvetten. Zij is mede bedoeld als compensatie voor de verlaagde rantsoenen melk en kaas in de afgelopen winter. studenten bootsen kamerzitting na 0 Donderdag wordt in de grote zaal van het juridisch instituut van de Katholieke Universiteit te Nijmegen de eerste zitting geopend van het Academisch Parlement, dat als eerste voorstel zal behandelen „een ont werp van wet, houdende nadere voorzieningen betreffende regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereniging en vergade ring". Dit vdbrstel zal worden verdedigd door een „regering", bestaande uit prof. mr. F. Duynstee als minister president en drie studenten, resp. als minister van Buitenlandse Za ken, Justitie en Binnenlandse Zaken. Als voorzitter van de Kamer treedt op prof. mr. A. L. de Block, griffier van de Eerste Kamer in Den Haag, terwijl vier partijen hun standpunt zullen bepalen, namelijk christen democraten, progressief-democraten, conservatieven en stalinisten. On dervoorzitters, griffiers en fractie leiders worden benoemd uit de stu denten. Reeds jaren bestaat aan de juridi sche faculteit de Rota Carolina, het door prof. Van der Heyden opge richte academische gerechtshof, waar vele procedures worden ge voerd om de studenten gelegenheid te geven, zich practisch te oefenen in de rechtspractijk. Op initiatief van de politiek-sociale studieclub gaat men nu over tot het oprichten van een soortgelijk parlement, dat ten doel heeft de studenten parlemen taire ervaring te geven. BINNENLAND. Een beruchte inbreker, die dezer dagen na zijn verhoor te Utrecht wist te ontvluchten, is te Amsterdam ge arresteerd, om zijn 4H jaar uit te zit ten. Bij de herbouw van de Nijmeeg se Universiteit zijn vier Nederl. archi tecten uitgenodigd hun medewerking te verlenen: ir. J. Deur uit Nijmegen, ir. M. J. Gramprémolière uit Delft, ir. J. van der Laan uit Leiden en ir. C. Rouderoien. In een zweminrichting te den Haag is een 12-jarige scholier, die zich, hoewel hij de zwemkunst nog niet meester was, in het diepe bassin had gewaagd, verdronken. De prijs van eenden-eieren mag niet hoger zijn dan 13 ct. Mededeling van vakgroep „Groothandel in eie ren". De K.L.M. zal in de loop van het voorjaar zeer waarschijnlijk in April, de nieuwe lijn naar China openen. Eenmaal per week. Eindpunt Sjang hai. Prins Karei Bernadotte, de kleinzoon van de Zweedse koning, ar. riveerde gisteravond op doorreis naar Brussel op Schiphol. De»reis is, naar hij mededeelde, uitfluitend een com mercieel bezoek aan de Belgische hoofdstad en draagt geen politiek ka rakter. De prins, die vergezeld wordt door de Zweedse zakenlieden K. Behm en G. Linstrom, logeerde van nacht in Amsterdam en vloog heden morgen naar Brussel. De staking in de bouwnijverheid te Amsterdam is weer met enige be drijven uitgebreid. Het afval-riet'in de Noord-Oost polder, dat eerst als waardeloos werd verbrand, wordt nu tot grote pakken geperst en naar de papierfabrieken vervoerd, om tot papier verwerkt te worden. De Landbouwhogeschool te Wa peningen bestaat vandaag 20 jaar. Te dezer gelegenheid heeft heden de ere-promotie plaats gehad van sir J. Boyd Orr, ir. S. L. Louwes en ir. S. Smeding. Het strand tussen het Wasse- naarse Slag en Scheveningen is op 10, 11 en 12 Maart van 9 tot 4 uur onvei lig wegens schietproeven. De dader van de moord op een 10-jarig meisje te Amsterdam heeft een volledige bekentenis afgelegd. Overleden is in Goor (O.) na een kortstondige ziekte op 84-jarige leef tijd, pastoor A. C. H. Vossenaar, de oudste dienstdoende priester in het aartsbisdom. Aan het Philosophicum te Djok jakarta is tot professor benoemd pater H. G. Wannemakers S.J. De apostolisch vicaris van Cura sao, mgr. Verriet is wegens een hart- aandooning bediend. Mgr. is opgeno men in het ziekenhuis der Dominica nessen op Aruba. De kerkeraad der Ned. Herv. Gem. te Den Haag heeft besloten het parochiestelsel in te voeren. De pre dikanten zullen de meeste preekbeur ten elk in hun eigen ressort waarne men, maar zonder dat het rouleren geheel wordt afgeschaft. De urn met de as van Multatuli (Douwes Dekker) is Zaterdag in een monument op „Westerveld bijgezet. Jan Musch declameerde daarbij „de toespraak tot de hoofden van Lebak". Distributiebonnen van 110.000 li ter melk, een onbekend aantal boter bonnen en een bedrag van 1000. zijn geroofd uit een stalen kast in een melkinrichting te Deventer. Ter gedachtenis van de vele tienduizenden Joodse bewoners van de Transvaalbuurt te Amsterdam, die werden gedeporteerd en nim mer terugkeerden, zal op het Paul Krugerplein een eenvoudig gedenk teken verrijzen. BUITENLAND. In Leipzig hebben tijdens de Messe sommigen de bloemetjes eens buiten gezet. In een aantal café's was tvat te drinken, hetgeen later brand spiritus bleek te zijn. Vier-en-twintig personen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht, o.a. 12 Russische soldaten, die dachten dat het wodka was. Negen personen zijn overleden, 6 hebben het gezichtsvermogen ver loren. De café's zijn gesloten. In India volgen de communisten hun ook elders toegepaste tactiek. Een comm.congres heeft n.l. aange drongen op de vorming van een nieuw „democratisch front van ar beiders. boeren en verdrukte midden klassen". Nabij Dumas in Texas is een fa briek van ammonium en ammonium nitraat in de lucht gevlogen. Schade 2 millioen dollar. De kosten van sneeuwruimen te New York hebben deze winter 8H millioen dollar bedragen. De postadministratie in de Sov jet-zóne is goed geregeld. Er liggen op het hoofdpostkantoor nu al 80.000 naketten voor de Westelijke zones. Ze kunnen niet weg, omdat de Sovjets de postwagens gebruiken voor het vervoer van kali in de Sovjet-zone. Prins Boudewijn van België heeft de kolenmijnen van Pennsyl- vanië bezocht. Verklaard werd, dat de tournee een opvoedkundig karak ter droeg. De prins zal toch geen mijnwerker worden. £&n (tcPiAe.itfe.... Wij worden oud, als de mensen zeggen, dat we er jong uitzien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1