S)e Is Benesj ziek of gezond Joden houden vast aan verdelingsplan Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TEL WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN -DE BURCHT" ZATERDAG 6 MAART 1948 39ste JAARGANG No. 11333 Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f0.30 p. w., £1.30 p. mud., £3.90 p. kwart. ^Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes £1.50 WEST-EUROPESE UNIE HET GEBEURDE in Oost-Europa heeft West-Europa te hoop gedre ven. Zelden was de stemming zó wil lig voor eer* West-Europese Unie als thans. De dreiging uit 't Qosten is dan ook onmiskenbaar. De toch in de grond zeer democratisch ingestelde en geestelijk op het Westen georiën teerde Tsjechische volk is onder de voet gelopen en heeft zijn vrijheid verloren. Het zo mogelijk nog meer vrijheidslievende volk der Finnen wordt thans onmiddellijk bedreigd door het opdringen van een pact. met Rusland, waar de Finnen abso luut niet op gesteld zijn. De Finnen houden zich liever buiten de rivali teit van de grote mogendheden en voelen er weinig voor, om opgeno men te worden in een bloc, dat zich vijandig toont tegenover het Wes ten. Maar Rusland is nu eenmaal de naaste buurman en Stalin is een ongemakkelijk heer. Men aarzelt in Helsinki en meent, dat men althans de uitnodiging pm te onderhandelen niet zonder meer van de hand mag wijzen. Dat zou een onhoffelijk ge baar zijn, dat Moskou wel eens kwa lijk zou kunnen nemen. In rond Hol lands gezegd: dat zou wel eens de stok kunnen zijn, welke Stalirt zoekt om de Finse hond te slaan. Niemand twijfelt er echter aan of Stalin vindt toch wel een stok. Naast Tsjecho-Slowakije en Fin land schijnt nu ook Oostenrijk weer de eer te krijgen, waar de commu nisten proberen om door onrust en stakingen het balletje aan het rollen te brengen. Rusland helpt dan een handje mee door de voedselleveran- ties te vertragen, waardoor de rant soenen voor de Oostenrijkers zo klein worden, dat de honger hen naar het communistische muizenvalletje drijft Dat opdringen van de Russische vloedgolf gevoegd bij het feit, dat. Griekenland nog maar steeds die ro de guer ill astrijders niet de baas kan worden, heeft het Westen overtuigd van de noodzakelijkheid, dat er nu toch heus wat moet gebeuren. En ook in Amerika is het tot het volk en zijn vertegenwoordigers doorgedrongen, dat Amerika nu wel degelijk dient bij te springen, zonder verwijl en zonder -afdingen, want dat het anders mis gaat. Gevolg is, dat de kansen van het Marsïiall-plan tot bijna 100 geste gen zijn en dat het naar uitziet, dat de West-Europese Unie er met vlag en wimpel door komt en wel in ijl tempo. ■"FE BRUSSEL vinden op het ogen- blik de besprekingen plaats over deze West-Europese Unie. De bij eenkomsten zijn niet toegankelijk voor de pers, zodat wij officieel niet meer weten dan de communiqué's ons willen vertellen. En dat is har telijk weinig. Wij weten dat de Benelux-land en een eigen concept van een Vijfmo- gendhedenverdrag hebben ingediend en dat Engeland en Frankrijk sa men ook een conceDt gereed gemaakt hebben. En verder vernemen wij, dat er reeds een grote mate van overeenstemming in de opvattingen is geconstateerd. Maar uit de rede van de Belgische minister Spaak van Woensdag j.l. dus één dag vóór de opening van de Brusselse conferentie hebben wij kunnen vernemen, dat de Benelux- landen vooral de nadruk leggen op de economische kant van de West- Europese samenwerking en de mili taire consequenties ondergeschikt willen maken aan de resultaten op economisch terrein. Vermoedelijk moeten wij hierin het verschil zoe ken tussen de beide concepten. Engeland en Frankrijk zouden graag hun handen vrij willen hou- dep om te concurreren, maar willen aan de andere kant wel graag een welkome versterking van hun danig verzwakte militaire apparaten aan vaarden. Waartegenover de Benelux - landen opmerken, dat zij de militai re dekking van Engeland en Frank rijk niet zo heel erg hoog aanslaan en voorlopig liever wat meer samen werking wensen'om gezamenlijk er boven op te komen. Om de Benelux- landen over hun militaire twijfels heen te helpen, heeft Amerika reeds laten doorschemeren, dat heh wel geneigd is, om militaire steun te ver lenen. Wanneer de Ver. Staten gene gen zouden blijken om dit in de vorm van een militaire garantie vast te leggen zou het verschil van in stelling inderdaad spoedig over brugd zijn. Er is reden om te hopen, dat Ame rika in elk geval zal bijspringen, zo als het economisch al bezig is om op buitengewoon royale wijze bij te springen door middel van het Marshall-plan. Hoe het ook zij, over 't algemeen is men zeer optimistisch gestemd over de mogelijkheid om de We'st- Europese Unie binnen zeer korte-tijd tot stand te brengen. Wij zijn de laatste tijd niet verwend met opti mistische klanken over het welsla gen van conferentie, zodat wij blij zijn met deze hoopvolle perspectie ven. Zo kan er uit het drama van Oost-Europa toch nog iets goeds ge boren, worden, voorlopig alleen maar ten voordele van het Westen. 1 117AT IS ER aan de hand met Benesj? Allerlei geruchten dóen de ronde'. Hij is ziekt meldde het Tsjecho-Slowaakse 'departement van voorlichting. Hij wordt gevangen ge houden; hij zal dezer dagen aftre den, melden andere berichten. Benesj zelf heeft nu het bericht van het voorlichtingsdepartement tegengesjir oken en verklaarde, dat hem nieta mankeert. Moet hij een half jaar ziek blijven? Mensen die hem op zijn land goed hebben bezocht, zeggen dat hij er veel beter uitziet dan een paar dagen geleden en dat hij waar schijnlijk in het begin van de vol gende week naar Praag zal terugke ren. Het ministerie van voorlichting heeft de berichten, dat de president stervende is en zou worden opge volgd door prof. Zdenek, de minister van onderwijs, volkomen ongegrond genoemd. Andere geruchten willen, dat men van plan is, Benesj wegens ziekte te laten vervangen. „Voorlichting" zegt over die geruchten: als dat gebeurt, zal het in overeenstemming met de grondwet gebeuren. Dat houdt" in, dat de president gedurende zes maanden niet in staat zou moeten zijn om zijn ambt uit te oefenen, al vorens men maatregelen kan nemen. Zal men de president hu een half jaar ziek houden? e ONTSNAPT. Professor Adolf Prochazka, ex-mi nister van gezondheid in Tsjecho- Slowakije, die volgens eerdere offi cieuze berichten getracht had het land te verlaten, is er in geslaagd met zijn vrouw, in dé politieke we reld bekend onder de naam me vrouw Kozetuhova, naar Duitsland uit te wijken, aldus, meldt het Tsje chische jeugdblad „Mlada Fronta". Zijn dochter Milada is echter bij een poging de grens over te komen ge vangen genomen. Finse partijen willen geen militair pact Drie der zes Finse politieke partijen hebben zich gisteren uit gesproken tegen een verdrag van militaire bijstand tussen Finland en de Sovjet-Unie op de door Stalin voorgestelde- basis: de conservatieve, liberale en agra rische partijen. Volgens de Con stitutie moeten alle partijen haar goedkeuring geven, alvo rens de regering met onderhan delingen kan beginnen. De conservatieve en liberale partijen verklaarden, dat' „er geen reden is om onderhande lingen voor een dergelijk pact te beginnen". Zij verklaarden voorts, dat zij zich niet zouden kanten tegen een ander soort verdrag. BRAND VEROORZAAKT HALF MILLIOEN SCHADE. Een hevige brand heeft de' com plexen van de N.V. Vrijdag's Etiket ten-, boek- en handelsdrukkerij te Eindhoven in de as gelegd. Grote voorraden papier, vetten en oliën zijn verloren gegaan. Van veertig machines, enkele zojuist uit Enge land gearriveerd, bleef slechts een verwrongen hoop staal over. Êen voorbijganger bemerkte de brand en waarschuwde de brand weer, doch er viel aan blussen niet te denken. Slechts de aangrenzende huizen bleven gespaard dgordat deze vnat werden gehouden. De oorzaak van- de brand is on bekend. De schade zal niet ver be neden een half millioen zijn. Nieuws van de „Willem Barendsz". Nu er alleen Hollandse zeelui op de W.B. varen is de stemming er zeer goed en de medische verzorging on der leiding van Dr. Kraan staat op hoog peil. De medische staf v 1. n. r. Broeder Dierenand, Dr. Kraan en de hoofdverpleger Br. Krebbes. ZOETE BROODJES. De Tsjecho-Slowaakse regering heeft besloten het broodrantsoen met een kilo per maand te verhogen. Het wordt nu tien kilogram per maand. In April, aldus de minister voor de voedselvoorziening, mevr. Jankovcava, zal misschien een ver hoging van het bloemrantsoen moge lijk zijn. De minister van financiën, Dolansky heeft voorgesteld de ambtenarensa larissen met negenhonderd kronen per maand te verhogen voor het eer ste kwartaal van het jaarr De rege ring heeft haar goedkeuring gehecht aan het gewestelijke bestuur van Slowakije. Verruiming van textiel- positie in voorbereiding Reeds talloze malen hebben de textielfabrikanten er op aangedron gen, de distributie van textiel op te heffen, omdat huns inziens de grote productie van textiel deze vrij.ge- ving alleszins wettigt Van bevoegde zijde deelt men ons mede, dat door onze export-Ver plichtingen, deze opheffing voorals nog niet mogelijk zal zijn. Wél ech ter zijn er plannen in voorbereiding, om in de loop van de zomer de tex- tielvoorziening in ons land op een bredere leest te schoeien, zodat de nog steeds précaire textiel-positie Vin de Nederlandse burgers niet on aanzienlijk zal worden verruimd. |De (Vijfmogendhedenconferentie te Brussel met delegaties uit Groot- Brittannië, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland..Tijdens de con ferentie met in het midden rechts Min. Pres. Spaak van België. T TF.T '.JOODSE AGENTSCHAP hee ft aan de Veiligheidsraad meegedeeld dat, wanneer de Uno niet in staat is het verdelingsplan voor Palestina uit te voeren, het agentschap zelf maatregelen zal nemen voor de ves tiging van een Joodse staat in Palestina. Dr. Abba Hillel Silver van Amerikaanse afdeling van het Jood se agentschap heeft in de Veilig heidsraad gezegd: „Wij èerbiedigen ten volle de auto riteit van de Uno, doch als deze niet in staat blijkt het door haar zelve genomen besluit ten uitvoer te bren gen en als dientengevolge de Joodse gemeenschap in Palestina met ver nietiging wordt bedreigd, zal deze gemeenschap zelf voor haar rechten strijden. Wij houden ons aan de af spraken,-die bij het verdelingsbesluit zijn gemaakt". ARABIEREN. RUKKEN OP. De Arabieren zijn, naar Associated Press uit Arabische bron verneemt, „meester van geheel Oost-Palestina van Safad tot Hebron". De Arabi sche bevelhebber, Fawzi Kaoekji, lis met zijn troepen, die zijn belast met de verdediging van het hoofdkwar tier, Palestina binnengetrokken. Hij beeft zich gevoegd bij de manschap pen die rondom Tiboeas, in de ber gen ten Noorden van Nabloes, lig gen. De operaties zouden de tweede fase vormen van het grote krijgs plan, 'namelijk het meten van de krachten van de vijand. De derde en laatste fase zal eën algemene aan val zijn op Joodse strategische pun ten tussen het door de Arabieren be heerste Oosten van Palestina en de Middellandse Zee. OVERVAL VAN DE HAGANAH. Volgens Joodse kxinigen te Tel Aviv heeft een gewapende afdeling van de Haganah gisternacht het Ara bische dorp Magdiel, 16 K.M. ten Noorden van Tel Aviv, aangevallen. 20 Arabieren en een Jood zouden om het leven zijn gekomen. Volgens een op het Buckingham Palace uitgegeven verklaring zullen Koning George, koningin Elizabeth en prinses Margaret van Engeland in het begin van het volgend jaar een bezoek aan Australië en Nieuw- Zeeland brengen, zulks op voorstel van de premiers der beide do minions. De reis zal óver zee wor den gemaakt. DE DUITSE KRIJGSGEVANGENEN VAN DE SOWJET-UNIE. De Sowjet-Unie heeft de gealli eerde bestuursraad er van in kenni§ gesteld, dat alle Duitse krijgsgevan genen, die door de Sowjetrugsische autoriteiten zijn gedetineerd, voor het eind van 1948 zullen worden vrijgelaten, aldus meldt de Britse bestuurscommissie voor Duitsland in haar Januari-rapport. Naar verluidt heeft Z.H. de Paus geen dispensatie verleend voor het huwelijk van ex-koning Michael van Roemenië, die Grieks orthodox is met de katholieke prinses Anne van Bourbon-Parma. De moeders van beiden zijn bij de Paus op audiëntie geweest om de dispensatie te verzoeken. Dat dispensatie tot nog toe geweigerd is, wijst er op, dat de noodzakelijke voorwaarden ontbreken, n.l. dat de prinses gelegenheid moet hebben haar kerkelijke plichten na te ko men en dat alle kinderen opgevoed moeten worden in het Katholieke geloof. Te Rome acht men het echter niet uitgesloten, da\, alsnog aan de ge stelde eisen zal worden voldaat. Ex-koning Michaëls moeder zou in een recent s^irijven aan het Vati- caan nieuwe verzekeringen hebben gegeven, die wel een toestemming voor een gemengd huwelijk moge lijk maken. Londense conferentie heeft succes De Londense conferentie over West-Duitsland, waaraan, behalve Engeland, Frankrijk en Amerika ook Benelux deelneemt, heeft haar werk voltooid. Vandaag zal er een com- njiiniqué worden uitgegeven. A.F.P. meldt, dat er overeenstemming is bereikt over het federatieve karak ter van Duitsland, over de toekom stige internationalisatie van het Ruhr- gebied en over het coördineren van de economische politiek in de drie Westelijke zones van Duitsland. De Ver. Staten hebben gisterqji het verzoek van Joego-Slavië, Tsje cho-Slowakije en Polen tot deelne ming aan de besprekingen te Lon den over de'toekomst van Duitsland van de hand. gewezen in een nota, die elk der drie .landen is toegezon den. Ned. verliezen in Indië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen 'in de afge lopen wqek de navolgende ver liezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Serg. W. Pellen, afkomstig uit Leeu warden, gesneuveld 29 Februari 1948. Koninklijk Nederlands-Indisch Leger: militie vaandrig inf. R C. L. Aernout, afkomstig uit Ned. Indië,. gesneuveld 28 Febr. 1948. De Koninklijke Marine heeft in de periode van de afgelopen week geen verliezen gerappor teerd. Belga op het matje De Belgische raad van ministers heeft kennis genomen van het be richt van het agentschap Belga, dat meldde dat een der delegaties van de vijflandenconferentie een her ziening van de pariteit van de' valuta der vijf'landen zou voorstellen. Deze volkomen valse berichten zijn reeds van alle kanten weerlegd. De kabinetsraad heeft nu besloten een onderzoek ten laste van de steller van dit bericht in te stellen en alle faciliteiten die de regering aah het agentschapBelga verleende in te trekken. Belga merkt hierbij op, dat het niet anders gedaan heeft dan als partijloos berichtgever de pers in kennis stellen van de steeds sterker wordende geruchten omtrent een voorstel tot algemene devaluatie. jOok heeft Belga onmiddellijk de dementi's van het bericht doorge geven. Volgens Belga bestaan de „faciliteiten'', die de regering zou in trekken uitsluitend uit het betalen van de materiële diensten, die het nieuwsbureau de regering bewijst door de telegrafische verbreiding te verzorgen vap berichten van alge meen belang, die van de openbare diensten afkomstig en voor de pers bestemd zijn en door alle ministeries een dienst te leveren van Belgisch enwereldnieuws. DISTRIBUTIENIEU W S BON VOOR ZACHTE ZEEP Gedurende het tijdvijk van 8 t.m. 20 Maart is bon 180 Algemeen gel dig voor het kopen van 250 gram zachte zeep. Bon 680 Algemeen geeft gedurende dit tijdvak recht op 500 gram zachte zeep. Amersfoorts Beheers-instituut beheert voor zichzelf Van 's morgens tien uur tot over 7 in de avond is de Utrechtse Recht bank gisteren doende geweest licht te brengen in de naar het oordeel van de officier van justitie „waarlijk chaotische toestanden", die er in de afgelopen zomer heersten bij het Amerfoortse Beheersinstituut, dat zo als bij de behandeling bleek, de in be heer genomen goederen voor een goed deel voor zichzelf beheerde. De candidaats-notaris mr. J A. L. V. had zich met een viertal onder geschikten voor de officier van justi tie te verantwooixlen, wegens de wij ze, waarop hij de goederen beheerde. „Met een gevoel van schaamte over mijn Nederlanderschap", aldus de of ficier van justitie, „moet ik het schan dalige feit vaststellen, dat een Joodse, Duitse vrouw", bij vergissing uit Ne derland gezet, bij terugkeer haat- boel leeggeroofd vindt door een Ne derlandse regeringsinstdhtie, die de tradities heeft voortgezet van diege nen, waarvoor zij indertijd uit Duits land gevlucht was." De getuigen vertelden, dat me vrouw Soel slechts een paar dagen haar woning in Amersfoort had ver laten, toen de vergissing werd be merkt en zij daar terugkeerde. Alle rook- en'drinkbare waar was echter in haar afwezigheid doop het Beheer - instituut opgesoepeerd, 20 flesjes bier en een fles cognac waren leegge dronken en de asbakjes lagen nog vol peukjes van haar cigaretten. Op de achtergelaten rokersbon waren ciga retten gehaald en betaald met het geld van de bewoonster en door de chef V. aan zijn ambtenaren uitge deeld „voor de representatie", zoals hij verklaarde. Ook de levensmidde len waren verdeeld. Zo was het evens met andere on der beheer gestelde zaken gegaan. De eigendommen van naar kampen over gebrachte personen, voorlopig staats eigendom geworden, werden uit het magazijn gehaald en onderling ver kocht. Een bij een Duitser in beslag genomen koffer textiel en een bont mantel werden op last van V. in plaats van naar het magazijn naar zijn bureau vervoerd, teneinde, naar hij zeide, i. een rustige omgeving tot inventarisering over te gaan. Later zijn ze zelfs naar de woning vin V. overgebracht, waar de goederen ver bleven tot het in October misliep met het Beheer-instituut en het verduis terde weer vlug naar het magazijn verhuisde. Ook andere onderling ver kochte of verdeelde goederen van al lerlei aard zijn toen weer in het ma gazijn terechtgekomen. De officier van justitie eiste tenslotte tegen V. 9 maanden gevangenisstraf met af trek. Tegen de adjunct secretaris K. B. 8 maanden met aftrek tegen de ambtenaar L. S. 9 maanden met af trek, tegen de afdelingschef A. B. 8 maanden met aftrek, terwijl de eis tegen M. de J., chef van de huishou delijke dienst, 126 dagen met aftrek luidde'. Uitspraak volgt op 19 Maart. Inval bij een rover te Bergen-op-Zoom De revolver lag klaar om te schieten I Bij het zoeken naar twee autodie ven heeft de Bergen op Zoomse poli tie ten huize van een taxichauffeur te Nieuwland in de buurt van Mid delburg een heel wapenarsenaal ont dekt. Het huis van de chauffeur was propvol smokkelwaar en overal wa ren wapens verstopt. Donderdagavond miste de heer Borremans uit Hoogerheide zijn splin ternieuwe vrachtauto, die hij aan de Grote Markt had geparkeerd. De po litie maakte groot alarm: alle posten langs de Belgische grens tot in Zeeuws-Vlaanderen werden gewaar schuwd. Een tip wees in de richting van de 32-jarige H. en de 21-jarige L., beiden uit Bergen op Zoom en goede bekenden van de politie. De vrachtauto werd gisteren ge vonden bij de garagehouder K. te Nieuwland. Aan de foto's, die de re chercheurs bij zich ^hadden, herkende K. de twee mannen, die de wagen hadden gebracht. Spoedig daarna konden zij worden gearresteerd; L. eerst na een achtervolging. Zij beken den alles en vertelden, dat de auto moest worden geleverd aan de taxi chauffeur II. te Nieuwland;- die daar zeer ongunstig bekend staat. Bij huiszoeking in diens woning ontdekten de rechercheurs overal in huis revolvers, dolken, geweren, an dere wapens en veel munitie. Boven dien een grote partij smokkelwaar en gestolen autobanden voor een Waarde van vele duizenden guldens. H. had zich goed voorbereid; zelfs tussen de zitting en de leuning van een fauteuil was een met scherp ge laden, schietklare revolver verbor gen. Hij kreeg geen gelegenheid in die stoel te gaan zitten, anders was de arrestatie wellicht niet zo vlot ver lopen. De man is naar Middelburg overgebracht en heeft een volledige bekentenis afgelegd. Hy had zeej veel zaken met de H. en L. uit Bergen op Zoom gedaan. Twee goederentreinen op elkaar gebotst NABLK DEVENTER In de afgelopen nacht is er nabij Deventereen ernstig treinongeluk gebeurd. Tijdens- zware mist recjen te ongeveer 2 uur twee goederen- treinen op de lijn DeventerAlmelo elkaar tegemoet op eenzelfde spoor. Hoé wel op beide machines sterk geremd werd toen de machinisten het gevaar bemerkten liepen de trei nen met grote kracht op elkaar in. De beide machines kwamen naast de rails te staan, defch bleven overeind op de spoordijk. Vier geladen goede ren wagens van de uit he tOosten komende trein kantelden en zijn van de spoordijk gestert. Een aantal andeye goederenwagens van beide treinen werden in elkaar gedrukt. In de van de spoordijk gevallen wa gons ontstond brand. De brandweer uit Deventer heeft het vuur bedwon gen. renwagons van de uit het Oosten ten komende trein werd gewond. Hij is naat- het ziekenhuis te Deventer overgebracht. Onmiddellijk zijn hulpploegen der Nederlandse Spoorwegen aan het \#erk getogen om de vernielde wa gens van de geheel versperde spoor lijn te verwijdereft. Het treinverkeer wordt zolang over Zwolle geleid. De materiële schade is zeer groot. Het laat zich echter aanzien, dat het treinverkeer in de loop van de dag hersteld kan worden. MINDER-VALIDE ARBEID S-# KRACHTEN OOK BIJ OVER HEIDSDIENSTEN. De minister van Binnenlandse Za ken heeft er bij de gemeentebestu ren de aandacht op gevestigd, dat de per 1 Jan. in werking get Aden Wet op de minder valide arbeids krachten ook van toepassing is voor de overheidsdiensten van rijk, pro vincie en gemeenten, hoewel de aan te stellen personen aan een genees kundig onderzoek zijn onderwor pen. Doch ook zij, die. bij de medi sche keurifïg niet geschikt zijn be vonden, kunnen tot ambtenaar wor den aangesteld. In het bijzonder wordt een dergelijke gedragslijn aanbevolen ten aanzien van oud illegalen, daar de minister het in het belang van de dienst acht, dat personen, dié blijk hebben gegeven van bijzondere moed, standvastig heid en offervaardigheid en die dok aan redelijke eisen van bekwaam heid voldoen, in overheidsfuncties aangesteld worden, zelfs indien zij gedeeltelijk invalide krachten zijn. Dit geldt ook voor het in dienst ne men van arbeidscontractanten. „Parool". HET RESIDENTIETONEEL GEEFT HET OP. De directeur van „Het Residentie- toneel", de heer Dirk Verbeék, heeft een schrijven aan dé geëngageerden van dit gezelschap gericht, waarin hij er o.a. op wijst, dat een gezel schap als „Het Residentietoneel" zonder de steun van subsidie, slechts dan kan bestaan, wanneer het voort durend op toprecettes kan rekenen. Dit dwingt de directie uitsluitend kasstukken te spelen, waardoor van een artistiek streven weinig sprake kan zijn. De directie van het gezel schap ziet zich daarom genoodzaakt te besluiten het volgend seizoen niet door te gaan. £en ko-Vie.ik\t... Wilt ge de waarde van geld leren kennen, tracht dan eens geld te lenen. (Benjamin Franklin).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1