S)e Communistische comité's van actie grijpen naar de macht De strijd om de Zuidpool Palestina een gevaar voor de vrede? WOENSDAG 25 FEBRUARI 1948 39ste JAARGANG No. 11324 Directeur: C M. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: TH. VYILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSIREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Zal Benësj stand houden? Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 030 p. w*, f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. mun. Telefoontjes f 1.50 V Het Gezin in deze tijd HET is vanzelfsprekend, dat ouders, met eenzelfde levensovertuiging en wereldbeschouwing, inzake de op voeding hunner kinderen dezelfde problemen hebben. Problemen, die zioh naar voren dringen vóóral in deze tijd. Vóóral in deze tijd. Omdat deze tijd zo ingewikkeld is inzake de beslissingen, waarvoor men komt te staan. Moeilijker dan vroeger is de keuze van het onderwijs, de keuze van het beroep, de keuze van vrienden en vriendinnen, de keuze van lectuur en ontwikkeling, de keuze van het ont- spariningsmilieu. En moeilijker dan vroeger is de op voeding in deze tijd óók, omdat de jeugd anders is, met meer critische zin, met meer zelfstandigheid. Het is funest, over die verandering te kla gen, en alléén maar te klagen; alléén maar te mopperen, dat het vroeger zo veel beter was! Die verandering in de jeugd kan nqpdlottige uitwerkin gen hebben op de karaktervorming, maar zij kan óók gelukkig tot waarlijk verblijdende resultaten lei den! Zout is best geest van zout is vergif. Critiek is goed maar de geest van critiek is vergif. Onder goede leiding kan de critische zin, de zélfstandigheid van de huidige jeugd de samenleving bevrijden van een suffe sleur-gang, om haar op te bou wen op een christelijke grondslag. Om die leiding te kunnen geven, moet men echter de jeugd van deze tijd begrijpen, moet men begrijpen de tijd, waarin wij leven. Wij zien in de Katholieke Bond voor het Gezin een uitstekende orga nisatie, de mèest geëigende organisa tie, om dat juist begrip te propageren. Genoemde Bond is óók het aange wezen orgaan, om op te komen voor zoo vele andere belangen en rechten van het gezin, zowel van geestelijke als van stoffelijke aard. Het is onmo gelijk in vele gevallen, om als één ling die belangen en rechten met suc ces te bepleiten. En niemand zal ont kennen, dat het gezin belangen en rechten heeft, die maar al te veel ver onachtzaamd worden. Waarom wij dit nu juist schrijven? Eerlijk gezegd, omdat wij graag on der de aandacht van onze Leidse le zers willen brengen de belangrijke vergadering van de Katholieke Bond van het Gezin op Maandag 1 Maart a.s. om 8.15 in de foyer der Stadsge hoorzaal. NOG HOUDT BENESJ STAND iN PRAAG Socialisten laten zich op sleeptouw brengen '"TERWIJL PRESIDENT BENESJ hardnekkig blijft verklaren dat hij slechts met één soort regering ac coord zal gaan n.l. een coalitie kabinet zijn de communisten alvast begonnen met het overnemen van de macht. Op verscheidene departementen zijn „comité's van actie" ge vormd, welke de ministers de toegang tot hun ministeries weigeren. Zij hebben Ripka, de minister van handel, die onlangs te Moskou een han delsverdrag voor vijf jaar met de Sovjet-Unie heeft ge&loten, afgezet en hem door een comité vervangen. Ministers werden eruit gegooid De Slowaakse christelijk-democra- tische minister voor de verbindingen en de Katholieke minister der P.T.T., beiden behorend tot degenen, die hun ontslag hebben ingediend, hebben on der aandrang van hun employe's hun bureau moeten verlaten. Bovendien zijn verschillende hoge functionaris sen van het ministerie van justitie gearresteerd en op verschillende an dere departementen ambtenaren ont slagen, aldus meldt de „Praco", het blad van het algemeen vakverbond. Opruiende taal. Gisteren heeft het algemeen vak verbond een symbolische staking van 1 uur georganiseerd. In een radio redetijdens deze staking heeft de se cretaris van dit vakverbond gezegd: De binnenlandse verraders zijn te vroeg uit hun Trojaanse paard geko men. Zij hebben de verdeling der krachten verkeerd beoordeeld. Wy zijn aan het mobiliseren en de paar duizend studenten en zwart-hande laars zullen ervaren, dat millioenen tegen Hen zijn. De westerse imperia listen weten, dat ons verdrag met de Sowjet-Unie ons tegen aanvallen van buiten af beschermt en zij kunnen ons alleen van binnen uit aanvallen. Opruiers en intriganten moeten niet alleen uit de regering en het parle ment worden verwijderd, doch ook uit fabrieken en kantoren". Amerikanen komen 'ns poolshoogte nemen DIJ HET ZUIDPOOL-EILAND Decepcion is een Amerikaans schip voor anker gegaan ter assistentie van het wachtschip John Biscoe van de Verenigde Staten. President Gonzalez Videla van Chili heeft voor het congres verklaard, dat het Chileense grondgebied zich van he den af uitstrekt van Arica aan de Peruviaanse grens tot de Zuidpool. Het Zuidpoolgebied moet een de partement van de provincie Magel- haen worden. Het zal een afzonder lijke hoofdstad krijgen op het eiland Navarino, ten Zuiden van de Straat van Maelhaen. Inmiddels heeft ook president Juan Perón van Argentinië voor een jui chende ménigte, aanspraak gemaakt op delen van het Zuidpoolgebied. Wij moeten ons onverzettelijk to- Proefneming met eerlijkheid Enige weken geleden is in de pers melding gemaakt van een proefneming van de „Sinfina", welke ten doel heeft automobi listen, die in de nachtelijke uren wegens benzinegebrek op de rijksweg Den HaagUtrecht stranden, van de nodige brand stof té voorzien. Het benzinesta tion van de „Sinfina" bij de tun nel nabij de Oud-Reeuwijkse tol is zo ingericht, dat de betreffen de automobilisten een gedeelte van het station geopend vinden, waarin de blikken gereed staan, mët het verzoek zelf te tanken eh te betalen. De maatschappy was er niet van overtuigd, dat er geen niisbruik van dit ver trouwen zou worden gemaakt- Na de eerste nacht leek het er op, of de pessimisten bij de maatschappij gelijk zouden krij gen. De luchtslang en twee blik ken benzine waren verdwenen, Zonder betaling. Na die eèrste nacht heeft zich echter niemand meer aan de benzine vergrepen. Gemiddels 3 a 4 personen ko men per nacht een blik bènzine halen, dat dan weer wordt neer gezet. Van het aan de bussen be vestigde stortingsformülier en van de gelegénheid tot contant betalen in een daartoe opgehan gen bus, wordt trouw gebruik gemaakt. Sommige afnemers deponeren een briefje in de bus om hun dankbaarheid te betuigen voor deze seryice. Uit de opgedane ervaringen blijkt, dat dit dienst betoon in een noodzaak voor ziet, en dat een beroep op de openbare eerlijkheid niet altijd ^rgeefs is. nen tegenover hen, die onze souve- reiniteit in twijfel trekken, aldus Peron. REDE GOUVERNEUR F ALK LAND- EILANDEN. Miles Clifford, gouverneur van de Falkland-eilanden heeft in een ra diorede tot de bewoners van de Falkland-éilanden gezegd, dat er „hoegenaamd geen reden" is tot ori- gerusthéid. „De Argentijnen en Chi- leenen", aldus sir Miles, „hebben gemene zaak gemaakt Schepen van beide landen maken vrij gebruik van onze territoriale wateren. De Ar gentijnen hebben een sterke basis gevestigd op het eiland Deception en een zomerkamp aan de Admiraliteits baat Het vertoon van beide landen is, naar men mag aannemen, hoofd zakelijk bedoeld voor het eigen land. Wij zijn bereid, de wetenschap pelijke onderzoekingen van welk land ook te bevorderen, mits er geen inbreuk gemaakt wordt op onze sou- vereiniteit In het verleden hebben de onderzoekingen in het Zuidpool gebied het karakter gedragen van internationaal begrip. Er is echter ook nog zo iets als internationale goede manieren. Men boort geen wa ter aan op het land van zijn buur man zonder diens toestemming te vrageiï". Bommen in .Brussel Toen een hoofdlader bij de Bel gische posterijen gistermiddag om 16 uur een postpakket wilde afstem pelen, ontplofte dit plotseling met een vreselijke slag. De beambte werd zwaar aan hoofd en buik gewond en overleed korte tijd na de explosie. Naar bij het politie-onderzoek is ko men vast te staan, bevonden zich in het pakket twee Engelse Mills-hand- granaten. Onmiddellijk na het ongeval werd een strenge controle ingesteld op de binnengekomen postpakketten van die dag. Het resultaat hiervan was, dat niet minder dan zeven pakket ten met een dergelijke dodelijke la ding werden ontdekt. Alle pakketten warén geadres seerd aan advocaten en magistraten van de He kamer van het Brusselse paleis van justitie, een afdeling, die zich in het bijzonder bezig houdt met de berechting van politieke delin quenten. Het leger rondom Benesj? In een dagorder heeft de minister van defensie, generaal Svoboda, het leger aangespoord, zich rondom presi dent Benesj te scharen. Dinsdagavond krioelden de straten van Praag van communistische groe pen, met rode vlaggen, schreeuwen de: „Weg met de oppositie". Troepjes studenten, die tot de na- tionaal-socialistische partij behoren, bleven van hun trouw aan Benesj ge tuigen. Doch de oppositie als zodanig, de nationaal-socialisten, de volkspartij, de Slowaakse democraten en de so ciaal-democraten waren somber ge stemd. Zij wisten dat alles voorbij was en dat nog slechts de uitroeping van de communistische republiek ont brak. Zij zeggen, dat de communis- ten alle voorwendsels van langs wet tige weg voort te zullen gaan, hebben laten vallen. En anderen verzekerden, dat de communisten zonodig, ook geen acht zullen slaan op Benesj. FIERLINGER WEER AAN BOD. De vroeger minister-president Zdenek Fierlinger is gisteravond weer in het zadel gekomen als leider van de sociaal-democratische partij, hetgeen betekent dat Klement Gotl- wald, de communistische premier de steun heeft gekregen, welke hij no dig heeft om Tsjecho-Slowakije ge heel aan het gezag van Moskou te on derwerpen. Fierlinger, die een vurig aanhanger van de Sowjet-Unie is, werd inder tijd uit de sociaal-democratische par tij gestoten omdat hij met de commu nisten samenwerkte. BOHEMEN TAST DOOR. De communistische voorzitter van de algemene raad van Bohemen heeft bekend gemaakt, dat hij zich ge dwongen heeft gezien, de verantwoor delijkheid op zich te .nemen om het bestuur over te kunnen dragen aan ,.de werkelijke vertegenwoordigers van het volk". Hij heeft vervolgens de leden van de socialistische en ka tholieke partijen van het bestuur in Bohemen uitgesloten en de zitting van de raad voor onbepaalde tijd ver- Uit Washington meldt Reuter dat men daar van mening is, dat het aan de macht komen van de communisten in Tsjecho-Slowakije waarschijnlijk zou leiden tot het niet verstrekken van de lening van 350 millioen dol lar, welke de Wereldbank in het voor uitzicht heeft gesteld. Zó gaat het niet, meent Amerika WARREN AUSTIN, de Amerikaanse gedelegeerde bij de Uno heeft aan de Veiligheidsraad verzocht, een antwoord te geven op de vraag, of de Palestijnse kwestie de internationale vrede bedreigt. Als dit het geval is, moeten alle leden van de Uno hun steun verlenen bij het be waren van de vrede. Dat houdt echter niet in, dat zij het besluit tot verdeling van Palestina moeten steu nen. Als de Veiligheidsraad het nodig vindt een gewapende macht naar Pa lestina te zenden, zullen de Ver enigde Staten bereid zijn over deze kwestie te beraadslagen. De politie macht zal echter de vrede moeten bewaren en niet de verdeling van Palestina met geweld van wapenen moeten doorzetten. Vele politieke waarnemers te La ke Success beschouwen Austins ver klaring als zeer dubbelzinnig. 1. De Veiligheidsraad zou een in ternationale legermacht naar Pales tina zenden na te hebben vastgesteld, dat de internationale vrede wordt bedreigd. In dat geval zou de Uno Palestina een of twee jaar moeten beheren, tot de gemoederen daar tot rust zouden zijn gekomen. 2. De Uno zou een internationale legermacht naar Palestina zenden om de vrede te bewaren en dan de Arabieren en Joden verzoeken be sprekingen te voeren over eert aan vaardbare oplossing. Welk besluit men ook moge ne men, het plan tot verdeling van Pa lestina zal moeten worden herzien, zo menen de meeste waarnemers. AANSLAGEN TE JERUZALEM DUREN VOORT. In een Arabische wijk van Jeruza lem is hedenmorgen een gepantser de bus met Joden door twee zware ontploffingen tot stilstand gebracht. Twee Joden kwamen om het leven, een Jood werd gewond. Arabieren vuurden op de inzittenden, die trachten te vluchten. ZWEEDSE SCHEPEN VERDWENEN Een Zweedse vrachtboot met elf man aan boord, die vorige week Woensdag uit de Poolse haven StolprrAinde is vertrokken, wordt vermist. De door vliegtuigen ver richte nasporingen hebben geen re sultaat opgeleverd. Te Stockholm wijst men op de ge heimzinnige verdwijning van een ander Zweeds vrachtschip, de Kine- kulle, dat eveneens Woensdag uit Stolpmünde was vertrokken en dat geheel verlaten bij de Deense kust is teruggevonden. Over de beman ning van zeven koppen verkeert men nog steeds in het onzekere. Aan boord van de Kinekulle heeft men sporen van het begin van een brand ontdekt. Uit niets blijkt, dat de opvarenden hebben getracht het schip te verlaten. De reddingssloep bevindt zich nog op haar plaats. De ontdekking van vrouwenkleren aan boord heeft het vermoeden gewekt, dat een vrouw, misschien een Poolse, heeft gepro beerd met het .schip uit Polen te ontvluchten. De Zweedse minister van Buiten landse Zaken zal in Polen een on derzoek doen instellen. DE GUERILLA IN GRIEKENLAND Dinsdagmorgen zijn de guerilla- strijders uit de stad Aighion ver dreven. Zij werden van zee uit be schoten door patrouillevaartuigen, vliegtuigen openden machinegewe ren op hen. Toen de groep, een honderd man sterk, in burgerkle ding de stad binnendrong, bezetten helpers in de stad huizen om steun te verlenen. Na straatgevechten van een nacht lang trokken de guerilla- strijders zich terug, nog vóór de re geringsversterkingen uit Patras ar riveerden, zo meldt het Atheense nieuwsbureau. Troepen en gendar mes hebben de guerillastrijders de gehele dag achtervolgd. SCHUMAN KRIJGT ZIJN MOTIE VAN VERTRQUWEN. De Franse Nationale Vergadering heeft met 301 tegen 275 stemmen voor de zesde maal een motie van vertrouwen aangenomen in minis ter-president Robeft Schuman. DE BESPREKINGEN TE LONDEN. De besprekingen tussen Engeland, de V.S. en Frankrijk over de toe komst van West-Duitsland zijn gis teren te Londen voortgezet zonder dat besluiten zyn genomen, zo heeft een woordvoerder van de Franse ambassade verklaard. Hij wilde ver der niets meedelen. Er is geen com muniqué over de vergadering uit- gegeven. Een tragisch ongeval heeft zich te Veendam voorgedaan. Toen mevrouw Reurich des morgens bij de wieg kwam, vond zij haar tweeling dood in het bedje liggen. De kinderen wa ren gestikt, doordat een petroleum- vergasser onklaar was geraakt. De babies waren slechts negen weken oud. BROODGRAANPOSITIE ZORGELIJK MAAR NIET ONRUSTBAREND. Minister Mansholt heeft indertijd meegedeeld, dat Nederlands behoefte aan broodgraan is gedekt tot 1 April. Dit betekent, dat ook na het eerste kwartaal van dit jaar de toestand ze ker moeilijk zal blijven, niet. dat de graanvoorziening na die datum plot seling in de lucht zou hangen. Voor een deel van de vijf maanden, die ons in April nog van de nieuwe oogst scheiden, moet Nederland nog een te kort overbruggen. Hiervoor zijn we, buiten de eigen oogst, afhankelijk van de toewijzingen van de wereldvoed- selraad voor April, Mei en Juni. Op invoer van het gehele tekort mag niet worden gerekend, hetgeen dus aller eerst betekent, dat de bloem o.a. met mais gemengd moet blijven. Ook moet de distributie van meel- en bloemhoudende producten worden gehandhaafd. Gisteren hebben we reeds bij zonderheden vermeld betreffende de nieuwe klokken van de parochie O. L Vr. Onbevl. Ontv. („Hartebrug") te Leiden. Vanmorgen zijn de klokken, die achter in de kerk feestelijk versierd waren opgesteld, gezegend door de hoogeerw heer beken A. Homulle. De deken werd by deze liturgische plechtigheid geassisteerd door de zeereerw. heren pastoor S. Smitz en pater S. Booms als diaken en sub diaken. De heer en mevr. Ph. v. d. DriftDoove fungeerden als „peter" en „meter". De zinrijke liturgische handelingen werden vergezeld door de smekingen van prachtige psalm-verzen en door voor deze ^.jgening voorgeschreven gebeden. Zo bad de priester God, om de klokken te zegenen, opdat zy „de godsvrucht vermeerderen in de chris tenen, als deze haar geluid horen, zo dat zij naar de schoot der Kerk, hun goede Moeder, snellen, en U, o God, in de Kerk der Heiligen een nieuw lied zingen". En elders: „God, vervul met de genadedauw van de H. Geest deze klokken, opdat de vijand van alle goed steeds op haar geluid vluchte; het christenvolk de uitnodiging tot het geloof volge; het vijandelijk leger met schrik bevangen worde; Uw volk, door haar verzameld, in*}e Heer ver sterkt worde". De plechtigheid eindigde met het Evangelie (Lucas 10), waarin Jezus tegenover Martha verklaart, dat Ma ria, die, aan Jezus1' voetend zittend, naar Zijn woord luisterde, het beste deel had verkoren. Zó roepen de klokken ons op, om te verkiezen dat beste deel, dat ons niet zal ontnomen worden. WOONVERGUNNING VOOR DEMOBILISERENDEN. In de pers stond enkele weken ge leden een berichtje, dat voor de uit Indië terugkerende militairen de mededeling inhield, dat deze ver gunning zouden krijgen tot het in gebruik nemen van woongelegen heid, mits dit gebeurt binnen een jaar na hun demobilisatie. Van bevoegde zijde wordt ons me degedeeld, dat dit berichtje in zijn algemeenheid, wóarin het aldus stond gedrukt, niet juist is. De door de Minister uitgevaardig de bepaling luidt n.l. als volgt: „De in art. 1 der Woonruimtewet bedoelde vergunning ten behoeve van vestiging in de gemeente mag niet worden geweigerd artan: a. enz. f. gedemobiliseerde militairen, die militaire dienst hebben verricht in Nederl. Indië, met dien verstande, dat het in gebruik nemen van de woongelegenheid plaats vindt bin- r n één jaar na hun demobilisatie". Deze bepaling geldt dus alleen voor die militairen, die uit Indië terugkeren, die zich- ten behoeve van hun werkkring als anderszins van elders in deze gemeente willen vestigen. Dan kan een woonvergun ning niet worden geweigerd. Doch zij diénen zich tevoren zelve van de noodige woonruimte te verzekeren en dit moet dan nog geschieden bin nen een jaar na hun demobilisatie. In dit opzicht worden deze gede- mobiliseerden gelijkgesteld met ambtenaren, aan wie door het bur gerlijk of militair gezag deze ge meente als standplaats is aangewe zen of met bedienaren van de ere dienst, die van elders in deze ge meente worden beroepen, enz. Van het verkrijgen van een ver gunning tot het in gebruik nemen van woongelegenheid door uit Indië terugkerende militairen is dus zon der meer geen sprake. R.K. BOND VAN SPOOR- EN TRAMWEGPERSONEEL „ST. RAPHAEL" In de werkvergadering van de Raad van Afgevaardigden van de R.K. bond van spoor- en tramweg personeel „St. Raphael", gisteren in gebouw Tlvoli te Utrecht, hield de bondsvoorzitter een uitvoerige ope ningsrede. De Ned. Spoorwegen telt 42.000 man personeel, de dochteron dernemingen nog eens 12.000 (het pensioenfonds keert jaarlijks f24.000 uit.). Wanneer we aannemen, dat een derde deel katholiek is, ligt er voor „St. Raphael" nog een arbeids veld. Nog deze zomer zal het leden tal tot 17.000 behoren te stijgen. Ter zake de thans met succes afgesloten loononderhandelingen waardoor aan 16 la duizend arbeiders in de laagste loonklasse 2J4 milioen gulden meer zal worden uitgekeerd, deelde de voorzitter mede, dat de president directeur grote dank verdient voor de van hem ondervonden steun. „Hei leek er soms op alsof ir den Hollan der onze vrijgestelde was". Het voorontwerp-wet op de pu bliekrechtelij ke bedrij fsorganisatie ligt gereed en zou nog voor de ver kiezingen kunnen afgehandeld wor den. Het ontwerpwet op het auto vervoer van goederen staat op sta pel en aan een ontwerpwet voor het vervoer te water wordt gewerkt.- Over de toestand van het spoor wegbedrijf, zeide spreker, dat deze in technisch opzicht nog erg slecht is. Driekwart van de locomotieven zyn rijp voor de sloop. Het rijtuig- park is in verhouding van 1939 tot 50% teruggelopen, terwijl het reizi- gersvervoer is toegenomen. Vermoed wordt dat de uitvoering van de voorgenomen spoorwegplannen 10 a 15 jaar zullen eisen. Nadat de bondsadvivseur pater Prior van der Borg een opwekkend woord had gesproken en de verga dering van gedachten had gewisseld, werden de aftredende bestuursleden Dy enkele candidaatsstelling herko zen verklaard. De begroting werd vastgesteld op f 460.844,42. BINNENLAND. De heer Theo Bosman te Lei derdorp heeft van z'n beide compo sities „M'n Duizendste" en „O Gou den Vorstin" een exemplaar in handschrift aan H. M. de Koningin gezonden. Dezer dagen mocht hij bericht ontvangen, dat H.M. beide liederen in dank heeft aanvaard. In Delft is het record aantal studenten bereikt: 55550. Het vorig jaar waren er 51002. Een motorrijder, de 50-jarige F de V., is op de Rijksweg door het Gooi door een auto aangereden en kort daarna overleden. Onder de slagzin „Ieder zijn deel wij de weg de Staat de rail", voeren de 11.000 transportbedrijven, die tezamen het Nederlandse beroeps vervoer vormen, momenteel een uit gebreide actie tegen het wetsvoorstel autovervoer goederen. Het aantal rekeninghouders bij de Postchèqne en Girodienst bedroeg 31 Dec. 1947 498.965. In dat jaar wer den 21.304.570 afrekeningen aan de re keninghouders afgezonden. BUITENLAND. Het hoofdkwartier van het Ame rikaanse leger in Europa heeft alle vacantiereizen van het militaire en civiele personeel naar Tsjecho-Slo wakije verboden. Italië is lid geworden van de Unesco, de organisatie der Verenig de Naties voor onderwijs, weten schap en cultuur. Argentinië heeft de laatste 9 maanden voor 20 millioen pond sterling militaire vliegtuigen van Engeland gekocht. Het wil 'n lucht macht van 1.000 toestellen vormen. Nog ongeveer 10.000 Ameri kaanse soldaten worden in Europa vermist. De communistische minister van Justitie in Roemenië, Lucretiez Patrascann, is afgetreden. Lees: moest aftreden, want yolgens een verklaring van de minister van Binnenlandse Zaken was hij zich niet meer goed bewust van de idea len en beginselen van de arbeiders klasse. Tengevolge van gasvergiftiging is Dinsdagmiddag de 43-jarige echt genote van de heer v .d. K.-, wonende J. Scherpstraat te Tilburg, om het leven gekomen. Een kaM&ttje., „Ik sta er hoe langer hoe meer ver stomd over, dat bijna alle mensen rustigjes voortleven zonder de ge ringste verbazing over wat ook, met een brave zelfbewuste glimlach, op het weldoorvoed gelaat, en er nimmer aan denken, welke afgronden ons om geven." Pieter v. d. Meer de Walcheren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1