3)e &2idóe0oti/fcatif Commissie van Goede diensten wil meer bevoegdheid De „Zuiderkruis" is weer thuis met 1200 gedemobiliseerden Amerika wil scheepsbouw beperken Geweldige cigarettensmokkel ontmaskerd Hoe een kind bij Harmeien uit de trein viel WOENSDAG 18 FEBRUARI 1948 39ste JAARGANG^ No. 11318 Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" 1200 gedemobiliseerden teruggekeerd Bur. Papengracht 32. Telef. Redactie 20015. Adm. en Advert 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 10 30 p. w„ f 1.30 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 HPIJDENS de gisteren gehouden zitting vain de Veiligheidsraad die gewijd was aan een bespreking van het Indonesische probleem heeft de Australische afgavaardigde in de Commissie van Drie, rechter Kirby, enige voorstellen, gedaan. Hij verklaarde, dat thans voor de Com missie de tijd gekomen is, suggesties aan beide partijen te doen en te pu bliceren om hen te helpen bij het bereiken van een politieke overeen komst Hierdoor zou verandering komen in de methode, waarbij voor stellen alleen op verzoek van beide partijen wordert bekend gemaakt. Rechter Kirby verzekerde, dat het vertrouwen van de Republiek in de Verenigde Naties haar een ongunsti ge demarcatielijn had doen aanvaar den, welke, indien deze als blijvend erkend werd, onherstelbaar verlies aan de Republiek zou toebrengen. Hij drong er op aan, dat beide partijen zich op het plebisciet voorbereiden door zorgvuldig voorlichting aan het volk te geven. Hij sprak de hoop uit dat de Com missie in de toekomst formeler zal kunnen handelen en meer initiatief zal kunnen nemen dan in het verle den. VAN KLEFFENS MAAKT VOORBEHOUD. Sprekende namens Nederland, zei de heer Van Kleffens, dat de Com missie op ruime schaal heeft bijge dragen tot hèt bereiken van de be standsovereenkomst. Deze overeen komst biedt een belangrijke en dank bare gelegenheid voor herstel van werkelijke vrede voor millioenen In donesiërs binnen de Republiek, waar bij als vanzelfsprekend moet wor den aangenomen, dat met behulp van de waarnemers der Commissie de overeenkomst zal worden nage komen, zowel volgens dë letter als volgens de geest. Wij zijn bereid de dingen, die voorbij zijn, te laten rusten en poli tieke bésprekingen in de geest van zeèr veel góéde' wil en vertrouwen iri de toekomst aan te vangen, aldus mr. v. Kleffeps. Hij hoopte, dat de Commissie voor Goede Diensten op haar eigen terrein zal voortgaan op verzoek van de partijen al die hulp te verlenen, welke dienstig kan zijn. Wat betreft het voorstel van de heer Kirby omtrent wijziging der procedure maakte de heer Van Klef fens voorbehoud. Men moet niet haar status als „Commissie voor Goede Diensten" veranderen. Het ontbreekt de Commissie aan bevoegdheid óm verandering te brengen in haar eigen aard. Mr. Van Kleffens voegde er aan toe, dat hij veronderstelde, dat dit Rond de ronde tafel Aangenomen voorstellen De Ronde-Tafel-conferentië heeft gisteren een voorstel van de Cura- Caose gedelegeerde Da Costa Gomez aangenomen. Daarin wordt verzocht om het bij de Tweede Kamer aan hangige wetsontwerp tot wijziging Van de staatsregeling voor Curasao en Suriname met de meeste spoed te behandelen. Tevens wordt in dit voor stel gevraagd om er aan mede te werken, dat, zo spoedig mogelijk na de herziening van de staatsregeling, in de Nederlandse Antillen verkie zingen volgens de gewijizgde bepa lingen kunnen worden gehouden. Verder is een voorstel aangeno men, dat de redactiecommissie van de conferentie contact zal zoeken met de commissie voor de Grond" wetsherziening. Communistische drijverij achter stakingen Om het Marshall-plan te doen mislukken. Van Acker, de Belgische minister van arbeid ad interim, heeft in de Kamer van afgevaardigden de Bel gische Communisten verweten dat zij bij de stakingen handelen naar be velen uit Moskou. Premier Spaak zei ongeveer hetzelfde: de commu- nisten doen alles om de atmosfeer te vergiftigen en het conflict te ver scherpen, in de hoop, daardoor het land naar een algemene staking te drijven. Spaak wendde zich tot de afge vaardigden van de communistische partij met de woorden: „Gij staat in contact met uw collega's in Frank rijk en Italië. In uw ogen zou een gelijktijdig uitbreken van ongere geldheden in Frankrijk, Italië en België de Amerikanen verhinderen te slagen met hun plan van Mar shall. Uw opzet is te voorkomen, dat het plan een succes wordt". Inmiddels nemen de stakingen zienderogen af. niet in strijd was met de verklaring van de heer Kirby, waarop deze laat ste bevestigde, dat er inderdaad geen tegenstrijdigheid was. Treinbofsirig in Frankrijk eist 22 doden Op het station van Thumeries, een plaatsje aan de lijn van Rijsel naar Douai, is een goederentrein in bot sing- gekomen met een personen trein. Tot nog toe zijn 22 lijken ge borgen. Vijftig personen zijn ge wond, van wie tien ernstig. In de personentrein zaten emplo yé's van de suikerfabrieken te Thu meries. Zij waren op weg naar huis Onder de slachtoffers bevinden zich achttien meisjes. Ook de machinist van de goederen trein is gedood. Een verkeerde wisselstand is waarschijn lijk de oorzaak van de ramp. ONTPLOFFING ÏN EEN VUURWERKFABRIEK. In een vuurwerkfabriek bij Galle op Ceylon, op ongeveer tachtig ki lometer afstand van Colombo, heeft zich een ontploffing voorgedaan ter wijl een negentigtal mannen, vrou wen en kinderen in het gebouw aan het werk was. Na de ontploffing brak een-brand uit, waardoor weer nieuwe explosies veroorzaakt wer den. Men heeft tot nog toe slechts een dertigtal personen uit de ruïnes kun nen .bevrijden. Te Lisse wordt momenteel een bloemententoonstelling gehouden die waarlijk een lust'voor het oog is en weer eens aantoont welke eerste plaats op het gebied van de bloem bollencultuur inneemt. 45 Amerikaanse matrozen verdronken? Gisteravond is in de haven van Marseille een sloep, waarin een vjjf- en-veertigtal matrozen van het-Ame rikaanse vliegdekschip „Midway" naar het schip teruggeroeid werd, te gen een strekdam gevaren en ge zonken. Men vreest dat de inzitten^ den van de sloep allen verdronken zijn. Twee en-twintig lijken zijn reeds opgehaald. Senaatscommissie besnoeit Marshall-plan I^E AMERIKAANSE senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen ■^heeft eenstemmig het wetsontwerp tot hulpverlening van West-Europa goedgekeurd. Het on^verp voorziet in hulp tot een bedrag van 5,3 mil liard gedurende de eerste twaalf maanden. Op 1 Maart beginnen de debatten in de Senaat over het ont werp. In een rapport van de commis sie van het Huis van Afgevaardigden dringt men aan op beperking van de Europese scheepsbouw tot het bouwen van tankschepen. EX-KONING MICHAEL NAAR VERENIGDE STATEN Volgens een mededeling van de secretaris van ex-koning Michael van Roemenië, heeft de ex-koning een visum voor de V.S. aangevraagd. Hij zou misschien met zijn moeder de volgende maand uit Zwitserland vertrekken;. De secretaris kon niet mededelen of Michael vóór zijn ver-- trek nog met prinses Anna van Bour- Ibon-Parma in het huwelijk zou tre den. Verdere beknotting mogelijk De Senaatscommissie heeft dus het bedrag teruggebracht van 6,8 mil liard op 5,3 milliard en de eerste ter mijn van 15 maanden op 12 maan. den. De commissie van het Huis van Afgevaardigden, welke meer bezwa ren tegen het plan van Marshall heeft dan de Senaatscommissie, kan het Europese herstel-programma sa- knotten. De commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft in eenvrapport de resultaten gepubliceerd van haar bestudering van de transportproble men, welke met de uitvoering van ret Europese herstel-programma sa menhangen. F Het rapport dringt aan op onmid dellijk herster van het Duitse trans" portwezen, daar anders de kolen, uit het Ruhrgebied West-Europa niet kunnen bereiken. Wat het zeetransport betreft wijst de commissie er op, dat er geen ge brek aan scheepsruimte is, behalve aan tankschepen. Zij stelt aan het Congres de volgende maatregelen voor: 1. De Amerikaanse regering zal met de aan het herstelprogram ma deelnemende landen onder handelingen Openen over beper king van de scheepsbouwpro- gramma s dezer landen. 2. Na 1 Juli 1949 dient het aantal aan het buitenland overgedra gen Amerikaanse schepen niet ,te worden verhoogd. Het aantal dient zelfs te worden verlaagd naar gelang van de verminde- ring van de Amerikaanse goe derenleveranties in het kader van het herstelprogrammma. 3. De beperking van de Europese scheepsbouWprogramma's dient niet van toepassing te zijn op het bouwen van tankschepen. De commissie raadt voorts de rege ring van de Verenigde Staten aan om tot Juli 1949 ongeveer 20.000 spoor wegwagons naar Europa te zenden en de Europese landen te bewegen de types der door hen gebruikte wa gons te normaliseren> teneinde de exploitatie van het Europese spoor wegnet te vergemakkelijken. Ten slotte stelt de commissie voor, dat de Amerikaanse regering aan de rege ringen van België en Nederland zal voorstellen, een overeenkomst te sluiten over gemeenschappelijk ge bruik van de schepen en de haven installaties voor de Rijnvaart. OPNIEUW CONFLICT IN BOUW BEDRIJF TE AMSTERDAM. Bij de conflicten, die reeds enige tijd gaande zijn bij de bouwobjecten Amstelstation en Tugelaweg te Am sterdam, heeft zich een nieuw ge voegd. Ruim tweehonderd arbeiders, in dienst van de Bataafse Aanne mingsmaatschappij, hebben na een stemming besloten niet aan het wprk te gaan, daar de toezegging van een bedrijfsleider der B.A.M. tot uitbe taling van 25 percent vaste toeslag boven het contractloon van negentig cent per uur op grond >van een be slissing van het College van Rijks bemiddelaars weer was ingetrokken. Door deze staking zijn de werkzaam heden van de BA.M. aan het lucht vaartlaboratorium, de marinewerf, de Hembrüg en Schiphol stil gelegd. Het was reeds volkomen duister toen wij gisteravond omstreeks half i zeven, staande op de uiterste hoek j van de Lloydkaöe, tussen de vele twinkelende lichtjes óp en langs de rivier, de twee mastlichten van de „Zuiderkruis", die 1200 jongens naar j het vaderland terugbracht, langzaam naderbij zagen komen, j Op de kade werden de schijnwer pers ontstoken en de stafmuziek van het regiment stoottroepen uit Vught stelde zich op, om de thuisvarenden met vrolijke tonen, die óver het wa ter weerkaatsten, reeds van verre welkom te heten. De minister van oorlog lt.-kol. A. H. J. L. Fievez,<de commandant van het regiment stoottroepen C. J. A. v. d. Putte en de directeur van het verkeerswezen, generaal A. H. Nij- hoff en vele andere militaire autori teiten, begaven zich eveneens naar de kade om de „Zuiderkruis" de ha ven te zien binnenvaren. Het gejuich was niet van de lucht, totdat de militaire kapel het „Wilhelmus' inzette, dat in diepe stilte Werd aangehoord. Minister Fie- vez, beklom hierna het met de drie kleur getooide spreekgestoelte en sprak de mannen toe. „Ik zal mijn toespraak kort ma ken, want jullie zijn mannen van de daad en van weinig woorden. Ik ben blij en heel Nederland met mij, dat jullie weer terug zijn. Namens de regering breng ik jullie warme dank vcor het prachtige werk, dat jullie overzee hebben verricht. Het vader land is jullie veel verschuldigd. Er hangt ook een schaduw over jullie thuiskomst, omdat velen, die met u vertrokken, niet terugkeerden, Hen, die wel terugkeren, heet ik van harte welkom en ik wens allen het aller beste voor de terugkeer in de maat-j schappij". Een driewerf hoera voor de konin-1 gin schalde over het water, terwijl daarna een oorverdovend gejuich de minister dankte voor zijn hartelijke woorden. De stafmuziek speelde ver volgens het Stootterslied; dat door iedereen met enthousiasme werd meegezongen. Na het aanhaken van de gangway begaven wij ons aan boord, waar wij een gesprek hadden met overste J. die voor het eerst na 14 jaar dienst in H. Tyman, commandant van het eer ste baltaljon regiment stoottroepen, de tropen met verlof komt. Sinds 1945 staat hij aan het hoofd van dit bataljon, dat steeds op Sumatra heeft geopereerd. Na de „Cease fire order" verloor hij nog 18 van zijn mannen. In totaal zijn er 46 doden, onder wie 5 officieren te betreuren, -terwijl er 170 mans'chappen gewond werden. Honderd daarvan moesten reeds eerder naar Nederland worden te ruggestuurd. Gok prins Bernard, heeft gister middag de troepen namens H.M. de Koningin toegesproken en hen wel kom geheten in het vaderland. Hij was vol vertrouwen, dat.de jongens die getoond hebben hun weg te kun nen zoeken in zovele moeilijké situa ties, ook nu, bij hun terugkeer in de maatschappij de moeilijkheden zul len overwinnen. Na zich met ver scheidene stoottroepers te hebben onderhouden, begaf de prins zich on geveer een kwartier varens van Rotterdam van boord. De stemmming onder de jongens was gedurende de reis uitstekend. Behalve het bataljon stoottroepen, ongeveer 700 man, zullen vandaag 120 man luchtstrijdkrachten, 240 ma riniers en een detachement van we Kon. Marine en van het K.N.I.L., de- barkeren. Behalve de raatsten, dip reeds langer Veg zijn en nu met verlof komen, zijn allen ongeveer 2J4 jaar in Indonesië geweest. HET GESCHIL OVER HET GEBIED DER FALKLANDEILANDEN. President Gonzalez Videla van Chili heeft heden op Greenwich-Is land in het gebied der Falkland- eilanden, waarvan de Britse souve- reiniteit door Chili en Argentinië be twist wordt,, een nieuwe Zuidpool- basis voor de Chileense vloot inge wijd. Bij deze inwijding van Arturo Prat zeide president Videla: „Ver dorven en versleten imperialisme dreigt gewapenderhand Chili en Ar gentinië van dit ons grondgebiéd te verdrijven". De landing van Videla op het eiland is gisteren gevolgd door een Engelse regeringsverklaring, dat En geland waarschijnlijk verdere stap pen bij Argentinië en Chili zal doen om opnieuw de Britse souvereiniteit in dit gebied té doen gelden. Zoals reeds gisteren werd gemeld, is in Duitschland een „wijdvertakt, goed georganiseerd, internationaal complot" van cigarettënsmokkelaars ontdekt, dat zijn weerga in de zwarte cigarettenhandel nog niet heeft ge had. Onder een dekmantel met een bijzonder officiële tint werden mil lioenen Amerikaanse cigaretten naar Rotterdam en Antwerpen verscheept om van daaruit per vrachtauto door Duitsland naar de z.g. afnemers in Tsjechoslowakije, Hongarije en Oos tenrijk te worden getransporteerd. Onderweg werden ze dan in Duits land uitgeladen en verdwenen in de zwarte handel. De organisatoren van dit complot zijn verscheidene doorgewinterde za kenlieden en expeditiefirma's in ver schillende aan Duitsland grenzende, landen. Voor de „leider van de ben de" ziet dé politie een man van vroe ger Lettische nationaliteit aan, die zich volkomen legaal in Brussel op houdt en tot dusverre tussen de ma zen van het Belgische justitiële net; wist door te glippen. Zijn naaste me dewerkers zijn er vele, terwijl het voorts vast staat, dat de heren ook in Amerika voor hun practijken ka pitaal hebben gevonden. Diverse politie-organen uit ver schillende landen van Europa brengen op het ogenblik maatregelen ten uit voer, waarmede zij het gehele com plot hopen 9P te rollen. Het is hun daarbij voornamelijk om de kopstuk ken te doen, omdat slechts dan deze ernstige smokkelarij, die de regelma tige distributie van levensmiddelen in Duitsland ernstig belemmert, een halt kan worden toegeroepen, zodra de grote organisatoren achter slot en grendel zitten. De verleiding voor talloze chauffeurs van de zware trucks, die de kostbare ladingen als transito-goed door Duitsland vervoe ren, is zo groot, dat al zou men alle „kleintjes" weten uit te schake len zich voor iedere uitgeschakelde direct 10 anderen' zouden melden. De Nederlandse Rijksrecherche heeft in dit speurderswerk, dat reeds 9 maanden voortduurt, het leeuwen aandeel. De^smokkelaars bestelden bij Ame rikaanse- cigarettenfabrieken grote partijen van Praag, Boedapest of We nen uit. Op de normale wijze werden deze ladingen naar Rotterdam of Antwerpen Verscheept, waar ze ver zegeld en wel als transito-goed in douaneloodsen werden opgeslagen tot de heren uit de Balkan opdracht ga ven aan een Nederlandse of Belgische expediteur de vracht op een truck te laden en bijv. naar Praag te vervoe ren. Hoeveel van de zendingen daar inderdaad arriveerden staat niet vast, zeker is, dat vele ervan de Tsjechische grens niet bereikten en ergens in Duitsland, waar cigaretten in deze na-oorlogse tijd bijna in de letterlij ke zin des woords alleen met goud betaald kunnen worden, werden uit geladen. Voor de medewerking ont ving de chauffeur dan 500'dollar. Zonder enige overdrijving kan ge sproken .worden van honderden mil lioenen cigaretten, die op deze frau duleuze wijze op de zwarte Duitse markt terecht zijn gekomen. Zaterdag j.l. alleen reeds werden 17 millioen Amerikaanse cigaretten tijdens het vervoer in beslag genomen: 8H niil- lioen door de douane-recherche in Nijmegen en 8M millioen door de En gelse bezettingsautoriteiten bij Kal- denkirchen in Duitsland. Politiemannen in de rol van chauffeurs Ruim 9 maanden geleden deden zich op de A.T.O.-lijn Amsterdam Praag van van Gend en Loos enige kleine onregelmatigheden voor, waar door de zaak aan het rollen is geko men. Twee wachtmeesters der rijkspoli tie werden toen als chauffeurs op de Trans-Continentale lijnen van van Gend en Loo5* ingeschakeld met de opdracht zich te laten omkopen zo iemand daaptoe ernstige pogingen aan mocht wenden. Inderdaad spra ken tussen Keulen en Frankfort in Juli j.l. een Nederlander (die bij de Unrra zeide te hebben gewerkt) en een Roemeen een dezer wachtmees ter-chauffeurs aan en namen hem in het complot op. De wachtmeester lichtte echter een Amerikaans offi cier in. Pas na geruime tijd deed zich de gelegenheid voor om in samenwer king met de Amerikaanse M.P.'s de smokkelaars op heterdaad te betrap pen. Het betrof-ditmaal slechts een kleine zending: 1 millioen cigaretten, die ter camouflage voor Praag be vracht waren en die iaxim een week geleden door de 2 wachtmeesters in een A.T.O.-truck in opdracht van de bende naar een kamp voor „verplaat ste personen" in de buurt van Augs burg moesten worden gereden. De Amerikanen namen geen halve maat regelen nu zich de kans vo'ordeed en kele kopstukken te arresteren. Zij omsingelden in het geheim met een uitgebreid cordon M.P.'s het gehele; kamp en toen de wagen binnen de omheining was en uitgeladen werd, van de organisatie, waaronder enkéle, die in het complot belangrijke posi ties bekleedden. Politieman werd in Tsjecho- Slowakije gearresteerd. Dat het werk van de beide wacht meesters in deze affaire geen sine cure is geweest, blijkt wel toit ver schillende ervaringen, die zij hebben opgedaan. Zo wisten ondernemende Duitse dieven, tijdens een rit tegen een heuvel van een autobaan, op de aanhangwagen te springen, het zeil open te snijden en enkele kisten met goederen (het waren ditmaal geen ci garetten) op de weg tewwerpen. Daar de goederen voor Boedapest bestemd waren, móesten de wacht meesters door Tsjechoslowakije naar Hongarije rijden. Bij de Tsjechische grens vertrouwde de douane de zaak niet. De op waarheid berustende ver klaring van de vermissing -der goe deren wekte argwaan met het gevolg, dat een der beide wachtmeesters door de Tsjechische politie werd gearres teerd. Het kwam hem minder wen selijk voor zijn ware indentiteit te openbaren, omdat dit wellicht in Tsje choslowakije nog grotere argwaan zou wekken, zodat hij alle conse quenties van eerf van smokkelen verdacht chauffeur moest ondergaan. De Tsjechen gaven hem echter gele genheid door te rijden naar Boeda pest. De wachtmeester nam het ze kere voor het onzekere en keerde on middellijk met een bij het A.T.O.- kantoor aldaar gestationneerde lege truck naar ons land terug, zodat hij niet op de terugweg van Boedapest ten tweede male Tsjechoslowakije zou moeten aandoen. Zijn collega, aan wie de Tsjechen geen haarbreed in de weg hadden gelegd, bracht de be grepen zij in en arresteerden 8 leden roofde truck naar Hongarije. VERWAARLOOSDE VEILIGHEIDS MAATREGEL EIST SLACHTOFFER. Een uitgebreid onderzoek wordt in gesteld door de Rijkspolitie naar de toedracht van het tragische trein ongeval -ij Harmeien, waarvan een vijfjarig meisje het slachtoffer werd. Belangrijk is nl. de vraag of de slui ting der coupédeuren van die aard was, dat daarmede de veiligheid ern stig in gevaar werd gebracht. Volgens één der reizigers, die in dezelfde trein zat, zouden aan zijn coupédeur de bordjes „open" en „dicht" verkeerd zijn aangebracht! Eendame, die in de coupé zat, waaruit het meisje viel, vertelde aan „Het Dagblad" het volgende: .„Het kindje stond tegen mijn knie geleund, vlak bij het portier, en praatte tegen het kleine zusje, dat aan de andere kant naast de moeder zat. Ik lette niet erg op de kinderen, omdat ik ver diept was in een tijdschrift-artikel. Plotseling voelde ik een koude lucht stroom langs mijn benen, en keek op. Ik zag het portier open staan, en het meisje was verdwenen. Dodelijk ver schrikt, riep ik uit: „Waar is het kind!", waarop de moeder, die met haar rug naar ons toe, met de baby bezig was, opsprong. Toen züj[ de open deur zag, wilde zij de trein uit. Wij konden dit verhinderen en trokken aan de noodrem. Nadat de trein gestopt was, bracht men, on der leiding van een in de trein aan wezige dokter, het kindje in de trein, welke doorr.eed naar Woerden. Na enkele ogenblikken kwam de conduc teur, om een en ander na te gaan. De moeder verklaarde, dat de portier- kruk gesloten was geweest, hetgeen ik zelf kon bevestigen. Bij controle bleek echter, dat de kruk met één vinger te openen was, hetgeen het ge beurde verklaarde. De beambte mom pelde iets over „totaal versleten". Een grove 'nalatigheid met alle treurige gevolgen van dien." Tot zover deze dame. Op een des betreffende vraag, antwoordde het hoofdbestuur van de Spoorwegen, het niet te begrijpen, maar een onder zoek te zullen instellen. Heel veel leed is het tragisch ge volg van misverstand.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1