S)e Oorlog om de Zuidpool Truman maant tot matiging in Palestina De Rondetafel conferentie Crisis in Duitse socialistische eenheidspartij DINSDAG 17 FEBRUARI 1948 39ste JAARGANG No. 11317 Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" PRINSES MARIJKE. Morgen, 18. Februari, viert Prinses Marijke haar eerste verjaardag. Bur. Pa{£ngracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0 30 p. w., £1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 V De moderne mens is moe IN zijn vastenbrief van dit jaar ka-, rakterisseert Kardinaal Innitzer, Aartsbisschop van Wenen, de alge meen heersende levensmoeheid van de moderne mens. Dit is een ver schijnsel. dat overal steeds meer bl'ijkt. „De moderne mens, de bezitter van een hooggeprezen cultuur en bescha ving, is moe geworden. Hij lijkt op de zieke, die alleen nog maar wil sla om niet meer in leed en kommer te moeten ontwaken. Wanneer hij zich in allerlei genoegens stort, doet hij het vaak nog slechts, om zich te ver doven en het leven toch nog maar op een of andere manier te kunnen vol houden. Deze vermoeidheid open baart zich in verschillende vormen en heeft ook verschillende oorzaken. De mensen worden naar het lichaam en de ziel afgemat tot zij het haast be- gevén tengevolge van de overgrote I lichamelijke en geestelijke overbelas ting in de laatste jaren". Hoeveel zanuwstoornissen, hoeveel geestelijk en lichamelijk leed, aldus de Oostenrijkse Primaat, hebben de verschrikkingen van de laatste tijd niet over de mensen gebracht. Ook de Oostenrijkse doktoren verklaren, dót de reactie op dit alles in vele ge vallen eerst nu optreedt. Doch ook de teleurstelling over de niet voorziene na-oorlogse ontwikke ling is de moderne mens moe gewor den. Sprekende over de heropleving van de godsdienstige practijk, wijst Kardinaal Innitzer erop, dat de mo derne mens meestal slechts- gebeden heeft of bidt, om van een onmiddellijk gevaar verlost te worden, en dat hij. ziende hoe 7ang de redding op zich laat wachten, ook wanhoopt aan de Goddelijke bijstand en in onverschil ligheid wegzinkt. Tot slot spoort de Kardinaal zijn gelovigen aan, niet langer op te zien tot de tot afgoden verheven schijn waarden, maar naar de enige Hei land^ Christus. „Zonder Christus- is er geen ware wijsheid, geen zedelijk houvast, geen genade, geen vrede, geen gelukzaligheid". Wie deze woorden van de bekende Kardinaal leest, zal eikennen, dat deze kerkvorst .constateert, wat wij allen, maar vaak min of meer onbe wust, hebben waargenomen: er is- een geestelijke en lichamelijke vermoeid heid over de mensén gekomen. Dit is een feit: De Kardinaal wijst op de oorzaken van dit feit: de overbelasting van de laatste jaren, de- teleurstelling over de na-oorlOgse ontwikkeling. Maar de Kardinaal wijs+ óók aan het middel om die vermoeidheid te overwinnen: door het bezit van een ware Wijsheid en van een zedelijk houvast; door het bezit van de rust. £ie is gelegen in de ware- vrede. Eri dat bezit /wordt de'mens geschonken door de enige Heiland: Christus. De mens meot echter bidden, om die genade te verkrijgen. En hier wijst de Kardinaal op dat weliswaar menselijke maar ook klein-menselijke verschijnsel, „dat de moderne mens slechts bidt om van een onmiddellijk gevaarverlost te worden" De mens móet weer bidden ook en allereerst om de genade: goed -te leven. Argentinië, Chili en Engeland twisten om het beiit J7ENHEDEN van de Argentijnse en Chileense mariife, die in het Zuid poolgebied in Engelse territoriale wateren opereren, hebben op Brits grondgebied troepen aan Jand gezet, heeft de Britse minister van Staat McNeil, in het Lagerhuis medegedeeld. Engeland zal deze aanval op zijn autoriteit niet door de vingers zi en, zei McNeil. Er worden maatrege len genomen, opdat de gouverneur der eilanden de steun krijgt, die hy nodig heeft. Vermoedelijk zal deze hulp komen in de vorm van de Brit se kruiser „Nigeria", die plotseling uit Kaapstad is vertrokken. De aanspraken der EngcIand heeft geprotestlerd, toen landen Hoewel de tegenstrijdige aanspra ken reeds lange tijd bestaan, zei de minister, 'heeft de regering het nim mer nodig geacht de internationale gemoederen te verontrusten of de openbare mening wakker te schud den. De minister van Buitenlandse Zaken heeft verklaard te hopen,, dat de regeringen van Argentinië en (jjfti- li zijn wens, om provocaties te ver mijden, zoudenylelen. De actie der eenheden van de Argentijnse en Chi leense marine heeft ten doel de aan spraken op de souvereiniteit kracht bij te zetten. Zij hebben troepen aan land gezet en zijn van plan militaire posten op Brits gebied te vestigen. De Britse regering beschouwt haar recht op de bij de Falklandeilanden behorende gebieden als onbetwist baar en zij is volgens McNeil steeds bereid geweest de kwestie door mid del van internationale arbitrage te laten regelen. De regeringen van Chi li en Argentinië wilden hiervan ech ter niets weten. „Wij beschouwen dit als een bewijs, dat zij niet in staat zijn de juridische rechten van Enge land te -betwisten. De Argentijnse re gering heeft voorgesteld een inter nationale conferentie over de kwes tie te houden en wij overwegen dit voorstel nog, zo besloot McNeil zijn mededelingen. Engeland heeft Argentinië een kant en klaar 'geschilpunt bezorgd voor de congresverkiezingen. Parijs gekozen voor Uno-vergadering Parijs is gekozen als de plaats, waar de volgende Algemene Vergadering der V.N. zal bijeenkomen. De commissie, bestaande uit negen leden, welke te bepalen had waar de aanstaande Algemene Vergadering van de V.N. gehouden zou worden, was het eenstemmig erover eens, dat Parijs de meest geschikte stad was. De vergadering was slechts kort en de leden beperkten zich te verklaren, drt op grond van het rapport van Trygve Lie, de secretaris-generaal der V.N., over vervoer, iccomodatie en te verlenen ^faciliteiten, Parijs kennelijk te verkiezen was boven Geneve, Brussel of 's-Gravenhage. Den Haag zou wel goedkoper zijn, doch de totaal kosten voor hulpge bouwen zouden 4 millioen dollars be lopen. President Truman heeft op enige regeringen eeh beroep gedaan om zich zelfbeperking, op te leggen bij hun strijd tegen de verdéling van Palestina, zo heeft het Witte Huis onthuld. De mededeling is gedaan nadat vele 'geruchten hv omloop zijn gebracht, volgens welke Truman <3e koningen van Saoedië-Arabië heeft verzocht zich onthouden van geWeld bij de bestrijding van het verdelingsplan voor Palestina. RAPPORT COMMISSIE VOOR AANVALLEN 'OP JOODSE NEDERZETTINGEN. Volgens, Joodse kringen te Tel Aviv hebben ongeveer 400 geüni formeerde Arabieren Maandag hevi ge aanvallen ondernomen op drie Joodse nederzettingen in het gei van tee'isan, bij de grens van Trans- jordanië. 40 Arabieren zouden hier bij gesneuveld zijn. Op 27 Februari a.s. zal het 15 jaar geleden zijn dat het Rijksdaggebouw te Berlijn door de Nazies zelf in brand werd'gestoken. Inzet: De Ne derlander van der Lubbe, die van deze daad vals beschuldigd werd. i PALESTINA. De commissie der V.N. voor Pa lestina heeft met algemene stem men een rapport over veiligheids kwesties in Palestina goedgekeurd. In hét. rapport wordt een beroép op de Veiligheidsraad gedaan tot hét bijeenbrengen van een interna tionale gewapende macht ten einde de verdeling van Palestina tot stand te brengen Het rapport zegt verder dat de toestand in Palestina „bui tengewoon ernstig" is en dat men verwachten kan. dat hij nog ernsti ger wordt. Meer Amerikaanse hulp VOOR GRIEKENLAND EN TURKIJE. „Ik zal te zijner tijd om meer gelden vooV de hulp aan Grieken land en Tutkije verzoeken", zo heeft president Truman aan het Congres verklaard. Van de 300 mil lioen dollar,N die Griekenland van de Verenigde Staten heeft ontvan gen, zijn er 172 millioen besteed aan het militaire program. De president schatte het aantal guerrillastrijdfrs op twintigduizend man. Wanneer de opstandelingen in aantal toenemen, zal nieuwe hulp nodig zijn. Een groot deel van de gelden van de hulpverlening wordt gebruikt voor de bestrijding van het inflatiegevaar, dat in Grieken land zeer acuut is. Argentinië een marinestation in Zuidpoolzée installeerde. Het ant woord van president Peron daarop vond zelfs bij zijn gezworen politie ke vijanden bijval. Territoriale aan spraken vallen in de smaak der Ar gentijnen. Tijdens de oorlog heeft Engeland een meteorologisch bureau geïnstal leerd op Deception Island. Argenti nië heeft er nu onlangs ook een op gericht, dat als marinebasis function- neert. Engeland heeft daartegen pro test aangetekend op grond van het feit, dat het het eiland reeds eerder had geoccupeerd. Argentinië repli ceerde, dat het eiland aan Argenti nië behoorde, omdat het déél uit maakt van het Zuid-Amerikaanse continent, dat een voortzetting was van het onder zee'doorlopende vas teland. Chili laat eveneens aanspraken op dit land in dit gebied gelden, doch Chili en Argentinië zijn overeenge komen de grenzen onderling te rege len. AMERIKA HOUDT ZICH NEUTRAAL. Volgens- Amerikaanse functionaris sen erkennen de V.S. geen territo riale rechten in de Zuidpoolgebie den. Zij waren echter vóór het Brit se voorstel, dat het geschil tussen Chili en Argentinië enerzijds en En geland anderzijds voor "het interna tionale gerechtshof gebracht zou worden. Amerika trachte een strikte neutraliteit te handhaven. Persoon lijk hoopt men in kringen 'van het ministerie van buitenlandse zaken der V.S., dat Argentinië zijn eisen door het Internationale Gerechshof zal laten onderzoeken en dat er geen incidenten zullen plaats hebben waardoor de kansen op arbitrage worden verkleind. Belgische stakingen nemen af De Belgisëhe regering heeft Maan dagochtend ieder uur de vol^nde tekst door de radio laten omroepen: „Het Nationaal comité van cje alge- 'mene bond van personeel in over heidsdienst heeft Zondagmiddag te Brussel na een bijeenkomst het per soneel van de posterijen en de post- chèque en girodienst bevolen Maan dagochtend het werk te hervatten". Aan' dit bevel is, ondanks aanhit sing tot voortzetting der staking, door het comité der Postbediènden te Brussel gehoor gegeven, zodat de Posterijen weer normaal functione ren. Énkele beamhten, die zich niet gemeld hebben zijn ontslagen. Het Brusselse trampersoneel was Maandagmorgen niet voltallig pre sent, doch de diensten konden nor maal plaatsvinden. Volgende week Maandag zal in betoging beslist worden, of aL dan niet gestaakt -zal worden. #De staking onder de grensarbei ders vindt nog- steeds voortgang. Men wacht hier het resultaat af der besprekingen tussen de Belgische en Franse regeringsafgevaardigden. In het Luikse mijnbekkeit is sinds Zaterdag geen verbetering in de toe stand ingetreden. In Charleroi ligt het werk in 27 schachten stil, terwijl het in 12 andere schachten gedeel telijk wordt voortgezet. Slechts in 18 mijnputten wordt niet gestaakt. Hét gas- en electriciteits-personeel die op het werk een sit-downstaking begonnen .waren, hebben Maandag na een onderhoud met Van Acker het werk hervat. President Soekarno installeert in zijn ambtswoning te Djokja het nieuwe Republikeinse Kabinet. Voorstel tot uitstel Loi\dense conferentie Een woordvoerder van het Engelse ministerie van buitenlandse zaken heeft thans bevestigd, dat Engeland en de V.S. de Franse regering hebben voorgesteld de Londense Driemogend- -hedenconferentie over Duitsland, die van 10 tot 23 Februari gehóuden zou worden, uit te stellen. Deze woordvoerder gaf als reden op, dat Douglas, ambassadeur van de V.S. in Engeland, die aan het hoofd zal staan van dé Amerikaanse dele gatie, te Washington nog inlichtingen moet geven over de behoeften, van het Europese herstel. Naar de mening van Ebbe Munck, Deens Noordpoolonderzoeker, die in de „Times'' een verslag geeft van de Deense expeditie naar Peary Land, is het klimaat in de Noordpool de laat ste jaren aanzienlijk zachter gewor den. Peary Land ligt in de Noordhoek van Groenland en is het Noordelijk ste gebied ter wereld. Munck, die verleden jaar tijdens een expeditie te Bronlund Fjord, ongeveer 800 ki lometer vande Noordpool, een zo- merstation voor wetenschappelijke waarnemers heeft opgericht, vraagt zich af, of men een' radicale veran dering in de fauna en flora van deze gebieden kan verwachten en of het in de toekomst voor menselijke we zens mogelijk zal zijn hier te levén. De onderzoekingen hebben uitge wezen, dat gletschérs een minder grote oppervlakte innemen en zich sneller terugtrekken dan voorheen. Curagaose delegatie doet gedeeltelijk wel mee HET IS GISTEREN op de eerste openbare zitting der Rondetafelconfe réntle gebleken, dat niet alle gedelegeerden van Curasao hetzelfde standpunt innemen als mr. v. d. Meer. Slechts drie andere afgevaar digden hebben zich bij hem aangesloten; de andere leden der delegatie bleven zitten en zijn blijkbaar wel> van plan aan hét werk der Ronde tafelconferentie deel te nemen. Uit de rede, welke prof. Logemann na mens Nederland hield, blijkt, hoe onredelijk het standpupt is van de gedelegeerden, die de opdracht van de Staten van Curasao opvolgden. MntiP rta fnda (Primer aardewerk werd vrijgegeven, was I lone aa ^osia v^omez er in Den Haag veel me?T onrust. Dr. da Costa Gomez sprak giste ren zijn leedwezen uit over de af wezigheid van vier leden der Cura- Saose delegatie. Ook hij brand merkte het Nederlandse tempo als traag en hij bepleitte de onmiddel lijke instelling van een veraiUwoor- delijk bestuur in de Nederlandse Antillen naar analogie van het- ffeen door het staatsnoodrecht in In- dië is mogelijk gemaakt. Hij diende een motie in, waarin de conferentie uitgenodigd wordt een commissie uit haar midden te belasten met het ontwerpen van een rtatuut of grondwet van het nieu we koninkrijk op basis van het door de centrale sectie uitgebrachte eer- rte algemene rapport. De aanvaar ding van deze nieuwe staatsrechte lijke orde dient te geschieden door. de verschillende volksvertegenwoor digingen en dient cfoor de Neder landse/» wetgever bekrachtigd te worden, zonder dat hierbij eenzij-_ digg wijzigingen worden aange-" bracht, aldus deze motie. Een ander geluid. In de middagzitting sprak o.a. de Curasaóse afgevaardigde Gerharts, die de verklaring van mr. v. d. Meer tegensprak. Het is onwaar, zei- de hij, dat op Curagao zoveel on rust heerst. Toen in Nederland het Jn sociaalrdemocratische kringen te Berlijn verwacht men ,dat de S.E.D. der Sowjet-zóne een ernstige crisis in haar Berlijnse afdeling tegemoet gaat. Reeds zijn enkele vooraanstaande so ciaal-democraten uit de partij getre den, nadat zjj tot de overtuiging wa ren gekomen, dat de samensmelting met de communisten onder het toe zicht van het Sowj et-bestuur tot een volledige overheersing van het com munistische element zou hebben ge voerd. In kociaal-democratische krin gen neemt men aan, dat dit het be- 'gip is van een uittocht van voormalige sociaal-democraten uit de Eenheids- partijl De sociaal-democratische par tij heeft zich bereid verklaard, de-, genen, die uit overtuiging de Een heidspartij de rug toe keerden weer als lid op te nemen. COMMUNISTISCH BLAD VERBODEN. De Britse gouverneur van Noord- Rijn-Westphalen heeft het commu nistische blad „Freiheit" in Düssel- dorf voor drie maanden verboden. Met dit verbod is de reeks van maat regelen, die in West-Duitsland in de laatste weken tegen de communisti sche propaganda zijn genomen, voortgezet. De „Freiheit" is 't 5e communisti sche blad, dat in de Britse zóne'ver boden wordt. Daarnaast hebben de Britse, Amerikaanse en Franse mi litaire regeringen het houden van „de door de communisten geïnspi reerde volkscongressen" in ftun zóne vérboden en maatregelen genomen om het contact tussen de socialisti sche Eenheidspartij der Sowjet-zóne en de Westelijke communistische partij te verzwakken. Het verbod van het Düsseldorfer blad wordt ge motiveerd door de beschuldiging, dat het in strijd met de waarheid zou hebben bericht, dat het ontslag aan de beide communistische ministers te Düsseldorf op bevél van het Brit se militaire bestuur is gegeven. De hetze, waarvan mr. Van - der Meer heeft gesproken, wordt alleen door zijn eigen kring gemaakt. Daarbuiten heeft mr. Van der Meer bliikbaar piet rondgekeken. Hem ontbreekt iedere liefde voor Cura sao, aldus spr. Spr. wees er op, dat de verhou ding van de volksplanting Curasao tot Nederland zeer jhecht is, in te genstelling tot die van Curagan tot Indonesië. Hiermede moet bij de structuur van het Koninkrijk wor den rekening gehouden. Spr'. waar schuwde teeen de invoerin» van de algemene dienstplicht. Curagaoe- naars moet men niet oproeoen voor belangen, die hem niet raken. Wet en Grondwet. Prof. dr. J. H A Logemann be toogde. dat men de binding van wet en. grondwpt te licht gaat nemen. Het stfatsnnodrecht van Staats blad D 65. dat in Indonesië van zóveel betekenis is geworden, is niet gemaakt om in Indonesië maar naar believen hervormingen in te voeren, maar omdat Indone sië bezet was en omdat bij gevolg een regeling nodig was voor een overgangsperiode. Die situatie be stond voor de West niet. Deze miskenning van wet en «rondwet ligt. aldus spr.. ten grond slag aan d« opdracht, door de Sta ten van Curagao aan de delegate "egeven. Deze opdracht bindt de le den als eenheid en miskent hun in dividuele meningen. Dit is in strijd met de bevoegdheid van de Staten, die slechts representatieve nersonen hadden aan te wijzen. Die 'leden, die gemeend hebben naar deze op dracht te moeten handelen en zich aan deze conferentie te moeten ont trekken, hebben de verkeerde weg ffekozen: een schadelijke fout van Curacao, nu juist het werk der her vorming is begonnen. Zij gaan toch niet weg. Gisteren om zes uur heeft minis ter Jonkrrran nog ontvangen de viér leden van de Curagaose delegatie, dje gisteren niet aan de beraadsla gingen der ronde-tafelconferentie hebben deelgenomen. Na afloop van het onderhoud, dat ruim een uur duurde, verklaarden de vier leden der delegatie, dat zij in geen geval bet voornemen hebben „spoedig naar de West' teïrg te keren. In de openbare zitting van heden zullen zij echter niet tegenwoordig 'zijn. De beide delegaties van Suriname en Curagao> zijn uitgenodigd tot een maaltijd bij H.M. de Koningin voor Donderdagmiddag. VOORRANG VOOR BEPAALDE CATEGORIëN MILITAIREN BIJ DISTRIBUTIE Naar wij vernemen is een rege ling getroffen tiïssen het ministerie van oorlog en het centraal distri butiekantoor, waarbij aan alle uit Nederlands-Indië teruggekeerde mi litairen der koninklijke landmacht, die aldaar ten minste zes maanden dienst hebben gedaan en deze dienst op goede wijze hebben verricht, door de plaatselijke distributiekantoren voorrang zal worden verleend bij de behandeling hunner distributie-aan gelegenheden en wel op vertoon van een ingevulde en ondertekende pa gina van het hun uitgereikte demo- bilisatieboek j e. Teneinde aldan van een snelle af wikkeling dezer aangelegenheden verzekerd te zijn, zullen de dist'ri- butiediensten alles in het werk stel len reeds thans maatregelen te tref fen tot het bij de distributiekantoren waar de betrokkenen zich zullen vervoegen, aanwezig doen zijn van de distributiestamkaarten. Deze voorrang zal zich ook uit strekken tot de militairen vam de hieronder te vermelden categoriëen die niet in Nederlands-lAlië heb ben gediend. Deze zullen daartoe op vertoon van hun ontslaglbewijs c.q. groot verlofpas een formulier, met een verzoek tqt het verlenen van voorrang, getekend door het hoofd van het gewestelijk kantoor der so ciale dienst ontvangen. Deze categoriëen zijn: 1. Reserve officieren, die op 10 Mei 1940 in mi litaire dienst waren, al dan niet als officier. 2. Lichtingen 1940 en ouder. 3. O.V.W.-ersk (oorlogsvrijwilligers) met lange verbandakte. 4. I„eden der prinses Irefie brigade. 5. Militairen, afkomstig ui,t West-Indië TOESLAG OOK VOOR DE GEPENSIONNEERDEN VAN NA '44? Op de vraag of in de toekomst ook de na 1 Januari. 1945 gepensionneer- den in aanmerking komen voor een toeslagregeling, heeft de minister van Binnenlandse Zaken in de Memorie van Antwoord op het voorlopig ver slag van de Eerste Kamer omtrent de begroting geantwoord, dat in het wetsontwerp tot verhoging der pen sioenen met een toeslag (dat inmid dels de pensioencornmissie voor de burgerlijke ambtenaren is gepasseerd) een zodanige regeling wordt voorge steld. De wijze waarop de Tweede Kamer gereageerd heeft op de financiële po sitie van het overheidspersoneel, heeft minister Witteman versterktin zijn streven, ter zake tot een meer bevre digende oplossing te geraken," aldus lezen wij in de M. v. A. aan de Eer ste Kamer. Bij Koninklijk besluit zijn commis sies van advies ingesteld voor de zui- vering van leden van de Militaire Willemsorde, de orden van de Ne derlandse Leeuw en van Oranje-N.as- sau en van hen,-die het ereteken voor belangrijke krijgsvérrichtingen heb ben ontvangen. Haastige spoed is zelden goed! JO VINCENT TERUG De Nederlandse zangeres Jo Vin cent arriveerde hedenmorgen per K.L.M. vlieguig uit Londen op Schip hol. Zij trad gedurende haar ver blijf vart drie wéken in Engeland en Ierland keer voor de B.B.C. op en gaf in Dublin en Belfast enkele re citals. Mevr. Vincent, die Woens dagavond in Musis Sacrum te Arn hem èen zangrecital geeft, zal, naar zy verklaarde, in April weer naar Londen gaan. RESTITUTIE KOLFNGELD Woensdag zijn zij, wier naam be ginnen rïiet de letter Sm t.m. Sto aan de beurt om /de terugbetaling op het kolengeld in ontvangst te nemen Öonnen thuis afknippen s.v.p. Het postkantoor is geopend van 9 tot 3 uur. 12.000.000 Sigaretten in beslag genomen Vrijdagavond laat en, Zaterdag in de middaguren zijn bij Beek aan de grens twee vrachtauto's aangehou den, die clandestien probeerden gro te hoeveelheden sigaretten over de grens naar een Duits kamp van dis placed persons bij München te ver voeren.' De Vrijdagavond door de Duitse douaniers aangehouden wagen bevatte 850 kisten of 8.500.000 siga retten. Zaterdagmiddag om drie uur arresteerde de Nederlandse grensbe waking te Beek een Belg, die een auto, geladen met 350 kisten sigaret ten oftewel 3.500.000 stuks, eveneens naar genoemd kamp trachtte te bren gen. Beide 'wagens warén afkomstig uitk een entrepot bij Antwerpen en blijkens de papieren en de ver klaringen der chauffeurs bestemd voor Weenen. Een (coJüieltje... Niet wat de mens weet, maar wat hij wil beslist ten slotte over de waarde van zijn leven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1