3)e £etebe(Boii/ïci/nf „Muziek-zuivering" in Rusland Kardinaal de Jong ere-doctor van Leuven Minister v. d. Brink over de huidige economische situatie DONDERDAG 12 FEBRUARI 1948 39ste JAARGANG No. 11313 Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Leuvens Alma Mater eert Kardinaal Bur. Papengracht 32, Telef» Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. wv f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Tijdig \7óóR ons ligt een afdruk van de 'rede, die mgr.'dr. Poels op 22 Nov. 1947 te Tilburg heeft gehouden bij gelegenheid van zijn promotie tot doctor honoris causa. In deze rede heeft de machtige so ciale werker nog eens kort saamge- vat wat hij tijdens zijn,leven zo her haaldelijk heeft gezegd over de ka tholieke standsorganisaties. „God geve, dat eindelijk de ka tholieken eens gaan beseffen, wat het wezen en de vérstrekkende bete kenis is van onze katholieke stands organisaties. De katholieke standsor ganisaties zijn, in eerste instantie, de structuur van onze katholieke volks gemeenschap, die, door haar katho lieke levensopvatting en wereldbe schouwing, ook in landen met ge mengde bevolking een Ware levens gemeenschap is Al is geen derde deel der bevolking, katholiek, toch kunnen we met recht spreken van eèn katholiek Amsterdam. 'Het' zijn onze katholieke standsorganisaties, die, in eerste instantie, bij ons katho liek volksdeel zelf het liberalisme moeten uitdrijven, dat de Christelijke godsdienst losrukt van hét openbaar maatschappelijk leven en dat onder het mom van supernaturalisme in de Kerk zelf trachtte binnen te slui pen. Neen, wij, katholieken, isoleren ons daarom niet van onze niet-katholie- ke landgenoten. Wij zijn geen klasse- strijders. Wij zijn volgelingen van Christus, die ons in alle mensen, ja zelfs in onze vijanden broeders en zuèters leert zien. Voor de opbouw van de voor on ze- gemengde bevolking nodige maat schappelijke structuur, zijn wij ten allen tijde bereid tot federatieve sa menwerking met alle mensen van goede wil, die niet het Christendom bestrijden. Hoe, na de bedwinging der in 1918 ons vaderland bedreigen de revolutie, en na de ervaringen in deze oorlog opgedaan, zelfs de felste anti-papist durft beweren, dat de_ katholieke Nederlanders geen goede vaderlanders zijn, is voor mij een raadsel." Wij voegen hier geen commentaar by. Dit woord van dr. Poels is tijdig tijdig, nu er zal worden gebouwd een nieuwe samenleving, met of zónder óns! Den Haags kansen dalen - Trygve Lie, secretaris-generaal der ,V.N. die onlangs een bezoek aan Europa ook aan Nederland) heeft gebracht, heeft te Lake Success te genover de pers te kennen gegeven, dat Den Haag in verband met het huisvestingsvraagstuk wellichtuit geschakeld zal worden als zetel'voor de aanstaande Algemene Vergade ring der V.N. Tr.ygve Lie verklaarde, dat de vrees voor oorlog en een gevoel van onzvjierheid over de toekomst al gemeen is in de Europese landen, die hij- onlangs bezocht. Hij zei,, dat hij tekenen van verbetering zag in d.e levensomstandigheden in Frank rijk, Nederland, België en Tsjecho- Slowakije, maar dat de staatslieden in deze landen er allen op gewezen hadden, dat de levensstandaard niet kan verbeteren zolang als'Het tekort aan dollars blijft heersen. Hij had tevens in de West-Europese landen, een overweldigende steun voor het v plan-Marshall opgemerkt. De speciale commissie van negen man, die zich bezig houdt met de kwestie der volgende Algemene Vergadering, komt Maandag a.s. bij een om Lie's rapport over zijn be vindingen met betrekking tot de eventuele zetel (Parijs, Den Haag, Brussel of Genève) te vernemen. Het algemene gevoelen te Lake Suc cess is, dat Parijs zal worden ge kozen. Lie wilde zich niet uitlaten over zijn eigen voorkeur. In Engeland is men er toe over gegaan de wegranden te benutten voor de verbouw van granen, om op deze manier het voedseltekort te boven te komen. Tractoren ploegen de randen om van de weg, waar strakS het koren zal groeien. Belangrijk handels verdrag met Engeland De gecombineerde handelspolitieke en financiële besprekingen tussen Groot-Brittannië en Nederland zijn gisteren op succesvolle wijze beëin digd. Er werd oVereenstemming be reikt op alle hoofdpunten, met inbe grip van dat van .de financiële rege ling der oorlogsschulddn. In 1948 zal er op basis van het gisteren geslo ten handelsverdrag voor een waar de van zeventig millioen pond ster ling (700 millioen gulden) aan goe deren tussen Groot-Brfttannië en Ne derland uitgewisseld worden. Nederland zal in 1948 grotere hoe-, veelheden voedsel naar Engeland zenden, met inbegripvan eieren* sek en zuivelproducten. Het zal van Groot-Brittannië Industriële produc ten ontvangen. De verschepingen van steenkolen van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland zullen worden hervat. Tijdens de oorlogsjaren van 1944 werd de Grote Kerk te Arnhem verwoest en de' klokken kwami onder het puin te liggen. Thans heeft men deze twee klQkken opge graven en de zware gevaartes (414 en 514 ton) zullen naar de klokken gieterij worden vervoerd, om gere pareerd te worden. i r. (jjIBADAK —SPOORLIJNEN DE VLIEGRAMP BIJ PADALARANG Vier Niwin-artisten omgekomen ^AAR WLJ VERNEMEN, zijn bij de vliegtuigramp, die Dinsdagmiddag voorviel bij Padalarang tussen tjuilame en Sasaksaat op Java, omge komen de volgende vier Niwin-artis ton: *de 38-jarige Johan Jütlich te Rotterdam, cellist; de 26-jarige Elisabeth Everts, pianiste; de 42-jarige Francien Gerritsen, voordrachtskunstenares en de 21-jarige Rury Broer van Dijk, violist, alle drie uit 's-Gra venhage. Dit gezelschap zou over twee da gen naar Nederland zyn vertrokken. Naar de directeur der Niwin, de heer F. F. van Rhijn uit een gistermorgei! uit Batavia binnënïopend telefoon gesprek bleek, schijnt een der moto ren van de twe^-motorige Dakota in brand te zijn geraakt, waarop het toestel verongelukte. De Niwin in Nederland heeft zich gisteren van de droeve taak gekwe ten de familieleden van de veronge lukten op. de hoogte te stellen. Zij hadden zich Verheugd op het aan staande weerzien hunner verwan ten, die sedert midden October van het vorige jaar zowel voor militairen als voor burgers in geheel Neder- lands-Indië met succes waren opge treden. Deze Niwin-artisten waren langer in Indië gebleven dan het .plan was, omdat hun contract op aan drang van de" militaire en burgers was verlengd. Het lag dan ook in de bedoeling van de Niwin in'Nederland het ge zelschap bij zijn terugkomst in Ne derland van haar buitengewone waardering te doen blijken. Er is opdracht gegeven alle Niwin- voorstellingen in Nederlands-Indië gedurende één dag te staken: Zowel in Nederland als in Indië *is men bij de Niwin zeer terneergeslagen, evenals in kunstenaarskringen. Het ingestelde onderzoek heeft uit gewezen, dat het toestel te 16.05 uur Dinsdagmiddag is neergestort' en daarna in ^rand vloog. De restanten lagen op ongeveer vijftig meter van de spoorweg tussen de halten Tjila- me en Sasaksaat, nabij de voet van de derde grote spoorburg vanaf Tji- lame. Slechts de cockpit was gedeel telijk uitgebrand. De stoffelijke over schotten zijn Woensdagochtend naar het hospitaal te Tjilame overge-* bracht. Volgens een baanwachter woedde tijdens de ramp een noodweer. De motoren van het laagvliegende toestel sputterden, waarna het vlieg tuig schuin omlaag schoot. BELGISCHE GAS- EN ELECTRISCHE BEDRIJVEN GEVORDERD. De Belgische regering heeft de pro vinciale gouverneurs gisteravond be vel gegeven de gas- en electriciteits- bedrijven te requireren. Zoals be kend dreigen 9.000 arbeiders zich bij ■de andere Belgische stakers te voe gen. Hog? functionarissen van het ministerie van arbeid verklaarden, dat de kansen op het voorkomen der staking gering zijn. Dé prijsdaling in de V. S. Meer en meer komt men in Wall Street tot dé overtuiging, dat de prijsdaling, die dezer dagen een aanvang nam,( gunstige mogelijk heden opent, als bijv. daling van ^de kosten van levensonderhoud, vermin derde waarschijnlijkheid van sta kingen en aanvragen om loonsver hoging, meer kans op belasting-ver laging, daar de regeringsargumen ten, dat hoge belastingen noodza kelijk zijn om te voorkomen, dat het publiek de prijzen opdrijft, ver zwakt zijn. Graand,eskundigen zijn van mening, dat op het gebied der levensmiddelen vraag en aanbod dichter bij het evenwicht zijn ge komen dan voor andere producten en dat dit waarschijnlijk in het marktverloop"' tot uitdrukking komen. In Ihet hoofdartikel van Wallstreet Journal wordt o.m. het volgende opgemerkt: „De prijzen op de goederenmarkten dalen, omdat enkele gebeurtenissen, waarop wij zeiden allen te hopen, werkelijk plaats vinden. Eén daarvan is de grotere voedselproductie in de ge hele wereld. Een andere is, dat de handel tussen de landen definitief tekenen van herleving te zien geeft. De volkeren in vele delen der we reld beginnen elkander en zichzelf beter te-bedienen dan tot dusver, Het is beter, dat het einde van de prijsstijging nu komt dan later. Op het lagere 'prijspeil Ikunnen wij met meer zekerheid een nieuw borduur werk vanalgemene welvaart op trekken.''. De Russische radio heeft bekend gemaakt, dat het Centrale Comité der communistische partij een be sluit heeft gepubliceerd, waarbij de Sovjet-componisten gélast wordt zich te verzetten tegen het formalis me en de gevaarlijke tendenzen, welke "heden ten dagen in de Russi sche muziek worden waargenomen. .Sommige Sovjet-toondichters, ai- dus het Centrale Comité, hebben zicji niet vrij kunnen maken van bepaalde trekken van de burgerlij ke ideolpgie, welke de decadente, contemporaine «muziek van West- Europa en Airfèrika beinvloedt. Zij maken anti-democratische muziek. Tot de componisten, die hun taak in de Sovjet-Unie niet begrepen heb ben behoren Dimitri Sjostakovitsj, die zijn Leningrad-symphonie schreef tijdens h'et beleg van de stad, Ser- gie Prokovief, die „Peter en de Wolf" componeerde benevens de mu zikale balletten „Cliriderella" en „Romeo en Julia". Met name ge noemd wordt verder Aram Khasga- turian. De muziek van deze onwaardigen aldus de Prawda herinnert sterk aan de moderne, decadente bourgeoisie-muziek van Engeland en de Verenigde Statén, welke de de gradatie van de bourgeoisie-cultuur weerspiegelt. De drie genoemde com ponisten krijgen echter nog één kans: aij hebben de opdracht gekregen, be tere en meer uitgesproken Russische muziek te componeren in overeen stemming met de goedgekeurde in structies voor artisten, welke in Sep tember 1946 zijn uitgegeven. WEER INCIDENT MET SOVJET-. BEAMBTEN. Gedurénde de nacht van Dinsdag op Woensdag zijn twee wagons.met 63 Duitsers van de Britse militaire trein van Hannover haar Berlijn op het grensstation van de Sowjêt-zöne losgehaakt en met Britse bewaking achtergelaten. Dit geschiedde, -nadat het Britse treinpersoneel gev/eigerd had Sowj et-Russische beambten in de trein toe te laten of te gelasten, dat de Duitse passagiers zich voor controlë op het perron zouden bege ven. Volgens een Britse officier zou den de Sovjet-Russen niet speciaal naar iemand gezocht hebben, doch wilden zij slechts doen uitkomen, dat zij bevoegd waren papieren en baga ge van- de reizigers te onderzoeken, De komende Kamer verkiezingen De datum nog niet vastgesteld Het bericht in een der bladen, dat het vrijwel vasfstaat dat de verkie zingen in verband met de Grondwets wijziging in Juli .van dit jaar gehou den zullen worden, moet naar men ons bij informatie mededeelde voor barig worden geacht, aldus de „Nieu we Courant". De plannen voor de Grondwetswijzigingen verkeren nog in een zeer voorbereidend stadium. Zelfs is in de Commissienog geen overeenstemming verkregen over hetgeen zal moeten worden voorge steld. Er bestaan in de boezem van de Commissie nog allerlei opvattingen. De twe^ voornaamste stromingen zijn de volgende. Eén groep wenst slechts die ^wijzigingen voor te stellen, die „openbreken" van de Grondwet mo gelijk maken, terwijl een andere groep de gelegenheid te baat wenst te nemen om nog meer, door haar nood zakelijk geachte, wijzigingen-aan te bréngen. „Strijder tegen de dwalingen van zijn tijd \7ANDAAGHEEFT TE LEUVEN de aanbieding plaats gehad van het ere- doctoraat in de Theologie aan Z. Em. Joannes kardinaal de Jong. Prof. Onclin stelde de kardinaal aan de a cademische vergadering voor met een rede, waarin hij wees op de leidende rol, welke kardinaal de Jong vervuld heeft in het verzet tegen de overwel diger, die aan Nederland zowel' als aan België een heidense opvatting wi 1de opdringen. De diepgaande kennis van de fun damentele beginselei). waarop de 'christelijke levensopvatting en de goddelijke instelling der Kerk geves tigd zijn, en niet minder het klare en brede inzicht in de Kerkgeschiedenis hebben het Zijne Eminentie mogelijk gemaakt de doctrine te bepalen waar tegen de onwaarheid met al haar lis ten niets-heeft vermocht, en waarvan de duidelijke en krachtige formule ring voor gelovigen en ongelovigen, ook buiten de grenzen van Neder land, een vaste leiding is geweest in dé strijd voor de menselijke en chris telijke waarden en vooral voor de on aantastbare rechten van de R.K. Kerk. Zoals de Franse Kerk in Hilatius van Poitiers een verdediger had te gen de dwaling van zijn tijd, zo heeft de Nederlandse Kerk thans tegen de dwaling van het nieuwe heidendom een verdediger gehad in de *persoon van Z.Eminentie kardinaal de Jong. Bovendien vestigde prof. Onclin er de aandacht op, dat in vele herder lijke brieven van kardinaal de Jong het publiekrechtelijk statuut van de Kerk nader wordt bepaald. „Het is dan ook aangewezen aldus prof. Onclin dat de oudste faculteit van Canoniek Recht der 'age landen Uwe Eminentie het ere doctoraat in Canoniek Rqp'ht ver,- leent". TOESPRAAK VAN RECTOR MAGNIFICUS. De rector-magnificus van de Leu vense universiteit, mgr. van Wayen- bergh zeide in zijn toespraak: „Het hoort mij niet toe Uw werk te schetsen op wetenschappelijk ge bied noch de heerlijkheid te beschrij ven van Uw Episcopaat, maar ik vind uw leven en uw-streven, uw werk en BESPRËKINGEN MET DE LANDBOUW. De regering heeft- Dinsdagavond j.l. een aanvang gemaakt met het overleg met de georganiseerde land bouw. Dit overleg is een uitvloeisel van de interpellatie-Vondeling in de Tweede Kamer en dient ter uitvoe ring van de motie-Groen. De bespre kingen stonden onder leiding van dr. L. J. M. Beel, terwijl de legering ver der vertegenwoordigd was door de ministers Mansholt, Drees en Lief- tinck. Voor de landbouw trad h'et da gelijks bestuur van de Stichting voor de Landbouw op, bijgestaan door de voorzitters der commissie, die de stichting voor de onderscheidene agrarische sectoren ingesteld. De be sprekingen zullen Vrijdag worden voortgezet. SALARISACTIE O VERHEIDS PERSONEEL. Vanwege de samenwerkende cen trales van overheidspersoneel wordt medegedeeld, dat de onderhandelin gen over de financiële positie van het overheidspersoneel,- welke in dc sa laris-commissie ad hoe sedert gerui me tijd worden gevoerd, thans in een zodanig stadium zijn gekomen, dat met spanning wordt uitgezien naar het „het laatste woord" van de regering. Inmiddels zijn de voorbereidende bc sprekingen in verband met de tech nische herziening van het bezoldi gingsbesluit in de daartoe ingestelde sub-commissie begonnen.' uw leer samengevat in de zin die uzelf, in dat voorwoord van die moe dige documentenverzameling te rech te benaamd. „Het verzet der Neder land^ Bisschoppen", ontleend aan de H. Hilarius, bisschop van Poitiers. „Het is de Kerk eigen dat zij dan ze geviert, als zij aangevallen wordt, dat zij dan gekend wordt, wanneer zij wordt beschuldigd, dat zy zich dan handhaaft wanneer zij verlaten wordt." Dat heeft bezield Uw stout moedige, maar zo gegronde instruc ties tegen alle onrecht onder meer van de arbeidsdwang en van de Jo denvervolging, zowel als uw balse mende en medelij denvolle richtlij nen voor de toepassing van barm hartigheid en rechtvaardigeid aan diegenen, die gefaald hebben. De uitspraken van Uwe Eminentie,, haar houding werd* ook hier spoedig ge kend en bewonderd: ook voor ons waren ze een stichtend voorbeeld en verschaften ze troost. Wij blijven er U dankbaar om, en eren met Uwe Eminentie, haar volk en het Katho lieke Nederland". TWEEDE KAMER De minister van Economische Za ken, prof. v. d. Brink, heeft gistermid dag in de Tweede Kamer- enkele con crete.mededelingen nopens detail-on derwerpen gedaan. Betreffende de wijziging- der Winkelsluitingswet is interdepartmentaal overleg gaande en is binnen afzienbare tijd 'n wijzi- gingsontwerp te wachten. Herziening der Prijsopdrijvingswet is in' voorbe reiding. Voor het kruideniersbedrijf zal zeer binnenkort een herziening van een aantal winstmarges tot stand komen, omdat bij de na-calculatie is gebleken, dat de toestand in dit be drijf bijzonder ongunstig is. Naar ^aanleiding van de opmerkin gen uit de Kamer over het verbod van het zogenaamde doorberekenen van de omzetbelasting, zei de minis ter, dat naar zijn mening de omzet belasting een verbruiksbelasting is, die dus in principe door de koper moet worden opgebracht. Als* dit om practische redenen niet geschiedt, moet deze belasting toch voor de mid- De normale gang van zaken is, dat denstands als een kostprijsfactor wor- i de reizigers op verzoek hun papieren den aangemerkt. 1 door het coupé-raam aanbieden. We leven zei de minister nog steeds in een schijn-welvaart, en, om to een reële basis te komen, zal de Marshall-hulp dienen: ter opvoering van het productievermogen, ter ver dere industrialisatie, tot s^mulering der spaar-activiteit. De allergrootste inspanning en liefst vrijwillige zelfbeperking zullen echter nodig blijven om binnen at- zienbarè tijd tpt een sluitende beta lingsbalans te kunnen kómen. De nationale productie ligt nog ver beneden 1938, hoewel de eigen con sumptie wel worc^t gedekt. Het, onopgeloste Duitse en Indone sische vf aagstuk stagneert het herstel, alsook het stijgende internationale prijsniveau. De Marshall-hulp (de minister sprak woorden van grote erkentelijk heid voor de Amerikaanse regering ook ten aanzien van hetgeen zij reeds deed) zal het mogelijk maken onze wederopbouw te voltooien. Blijft zij echter uit, dan belanden wij op een ;,zeer veel lager voorzienirigsniveau", dat vergelijkbaar zal zijn met de be zettingsjaren 1942'43! DISTRIBUTIENIEUWS NIEUWE BONNEN. VOOR HET TIJDVAK VAN 15 t.m. 28 FEBRUARI 1948. BONKAARTEN KA, KB, KC 802. 181 melk 4 liter melk 183 melk 7 liter melk 186 vlees 100 gram vlees 187 vlees 300 gram vlees 188, 189 boter 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 209 alg150 gram kaas of 1Ö7J4 gr. kostl.kaas 208 alg2 eieren 206 alg400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (geldig t.m. 21 Febr. a.s.) 204 alg1600 gram brood (geldig t.m. 21 Fe bruari) 199 alg500 gram sinaasap pelen (vóórinl.) 192 reserve 125 gram citroenen (vóórinl.) 193 reserve 20p gram kaas of 250 gr. korstloze kaas 195 reserve 800 gr. brood (gel dig Lm. 21 Febr.). 198 reserve 400 gr. brood (gel dig t.m. 21 Febr.) BONKAARTEN KD, KE 802 683 melk 12 liter melk 687 vlees 100 gram vlees 250 gram botpr of margarine of 200 gram vet 125 gram boter of margarine of 100 gr. vet 2 eieren 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (geldig t.m. 21 Februari a.s.) 400 gr. brood (gel dig t.m. 21 Febr.) 699 alg1 kg sinaasappe len (vóórinl.) 693 reserve 100 gram kaas of 125 gr. korstl. kaas 695 reserve 400 gr. brood (gel dig t.m. 21 Febr.) BONKAARTEN MA. MB. MC, MD, IVIF, MG, MH 803. (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). 1063 brood 800 .gram brood 250 gr. boter of mar garine of 200 gr. vet 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 200 gram kaas of 250 gr. korstl. kaas 5 eieren 5 iiter melk 300 gram vlee^ 688 boter boter 708 alg. 706 alg. 704 alg. 1068 boter 1Ö62 marg. 1064 kaas 1069 eieren 1067 melk 1061 vlees 1066 vlees200 gram vlees Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 13 Februari worden ge bruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst «op Maandag 19 Februari a.s. mag wor den gekocht. De bonnen 199 en 699 algémeen (sinaasappelen) en 192 reserve (ci troenen) moeten uiterlijk op 21 Fe bruari bij een handelaar in groente en/of fruit worden ingeleverd. tui doAAe-ttje.... „Het allervoornaamste werkterrein voor het „apostolaat" der Katholieke leken is en'blyft het wereldlijk ter rein van onze oprecht Katholieke, maar niet kerkelijke organisaties". Mgr. dr. Po'els.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1