Se Cckióe (Sou/tont Zal Amerika ingrijpen in Palestina Twee-en-twintig personen omgekomen Sovjet-verontwaardiging over Amerikaanse publicatie Benelux en het Bevin-plan Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIQEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" DINSDAG 10 FEBRUARI 1948 39ste JAARGANG 1 Steeds toenemende onrust in Palestina Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935'- Abonnementsprijs f 0.30 p. w„ f 1.30 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. fn.m. Telefoontjes f 1^50 J^EN REPUBLIKEINS lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden hpeft giezegd, dat, naar hem ter ore was gekomen, de Ame rikaanse regering overwoog een militaire macht van 40.000 man naar Palestina te szenden ter handhaving van de orde. Sinds het besluit tot ^erdeling van he't Heilige.Land zijn er 1103 personen gedood. De Arabieren hebben hun poli tieke geschillen laten rusten of tot latei" datum bewaard „om de weg te bereiden voor militaire actie in Pa lestina met het oog op de nabijheid van de datum van het terugtrekken der Brjtse troepen", aldus Verklaar de te Chïro een Arabier, die in nauw contact staat met de besprekingen van de Raad der Arabische liga. Naar aanleiding van het bericht De communisten stoken in Korea De politie van Zuid-Korea heeft het Amerikaanse militaire bestuur medegedeeld, dat de Communistische Partij voorbereidingen heeft ge troffen om in de nacht van IVEaanplag op Dinsdag in de' hoofdstad van de Amerikaanse zóne, Seoel, onluèten te verwekken. Als gevolg hiervan is "de uitzonderingstoestand afgekon digd. De politie heeft opdracht gekregen het vuur te openen op alle voertui gen, die na het invallen der duister nis aan sommaties tot stilstaan geen gehoor geven. Volgens officiële be richten hebben zich Maandag op verscheidene: plaatsen in Zuid-Ko- rea ongeregeldheden voorgedaan, waarbij demonstraten politieposten aanvielen om wapens te bemachti gen. In de afgelopen drie dagen zijn 12 politie-agenten en 38 betogers bij botsingen om het leven gekomen. De politie rapporteert 563 arrestaties- Volgens officieuze berichten zouden echter meer dan 1000 arrestaties zijn velricht. In vlugschriften, die door de communisten werden verspreid, wordt het vertrek van de commissie voor Korea en de bezettingsstrijd krachten* geëist, alsmede hogere lo nen voor de arbeiders. De „Kleine Assemblée" van de V. N. zal 24 Febr. te Lake Succes bij eenkomen ter behandeling van een rapport van de commissie dér V.N. voor Korea over „gebrek aan mede werking van So wj et-Russische zijde". Een zwendelaar in »U.N.O.-uniform« 'Enige weken geleden werd te Velp de huwelijkszwendelaar. J. A. gear resteerd." Via een huwelijksadverten tie was hij met een Velps meisje in contact 'komen. In Amsterdam had hij echter ook een verloofde. Beiden wist hij grote sommen gelds afhandig te maken. Op het meisje' in Amsterdam schijnt hi' een bijzondere indruk ge maakt te hebben door zijn voorge wende relaties met Amerika. Om de ze indruk vooral niet te doen ver slappen had hij zich bij een Amster damse kleermaker voor 350.een uniform laten aanmeten. In deze.uni form de „uniform* van de UNO-pol- tie, belaft met het toezicht op de uit voering van het Marshall-plan in Europa", zou hij trouwen. De poli tie maakt van alles mee. maar zelfs zij heeft een ogenblik verstomd ge staan toen zij dit product van A.'s fantasie aanschouwde. De kleur is marineblauw, op de borst een indruk wekkende rij batons, de, schouders gesierd met grote sterren. Op zijn mouw was met gouddraad een we reldbol gestikt waarop de zestien bij het Marshall-plan betrokken landen in kleuren, waren aangebracht. Op de rand var* zijn pet waren gouden lau wertakken bevestgid. Al zijn plannen vielen echter in duigen toen de, zuster van het meisje in Velp achterdocht kreeg en de po-1 litie er in' haalde, die de bedrieger achter slot en grendel zetten. uit Jeruzalem, dat de Arabieren Zóndag a.s. een offensief zullen in zetten, vërklaarde hij vérder, dat, hoewel hij niet wist dat er een da tum was vastgesteld er zeker iets gaat gebeuren De pas benoemde bevelhebber van het Arabische leger, de Iraakse generaal Ismail Safwat Pasja, is gis teravond uit Damascus te Caïro aan gekomen voor het bijwonen van een bijeenkomst van de politieke com missie van de Arabische liga. Hij bracht met zich een rapport over de vorderingen van de militiare ope raties in Palestina sedert het aanne men van het verdeelplan door de V.N. Alle tekenen wijzen er op, dat de concentratie der troëpen bijna voltooid is. NIEUWS UIT INPIE Djogja wil wel, maar INTERVIEW LT-GENERAAL SPOOR „Sedert de inwerkingtreding van het Bestand op- 1 Februari is inder daad het aantal inbreuken op de be palingen ,van het Bestand ve:cmin- derd", aldus heeft de lt.-geriera.al S. H. Spoor heden in een interview met Aneta medegedeeld. Hij voegde toe, dat nochtans da gelijks gevallen van kidnapping, ver nielingen en beschietingen van con- vooien worden gerapporteerd. „De indruk bestaat, dat men in Djogja érnstig tracht de bepalingen van het Bestand behoorlijk uit te voeren", aldus generaal Spoor. „Een aantal ondercommandanten en ope rerende benden stoort zich echter niet aan de bevelen." De algemene situatie in vogelvlucht doornemend zeide generaal Spoor, dat hij de gang van zaken op - Sumatra bevredigend achtte, terwijl ook in Midden-Java geen reden tot klagen'bestaat, al ko men daar, zoals overal, nog inciden ten voor. De evacuatie in West-Java, die 7 Februari had moeten zijn beëindigd, duurt nog voort, doordat de meldin gen in verschillende plaatsen niet tydig geschiedden. Intussen zijn reeds ongeveer 11.000 man uit West- Java afgevoerd, hoofdzakelijk naar de haven van Rembang aan de Noordkust. De situatie in Oost-Java noemde generaal Spoor zorgelijk. Het eerste contact voor. besprekingen baarde moeilijkheden, waardoor de evacuatie van republikeinse militai ren in dit deel van Java belangrijk vertraagd werd. De laatste dagen zijn ook in Oost-Java echter verbete ringen te bespeuren, de evacuatie bètreft hier niet alleen T.N.I.L.,«doch ook veel benden. De republikeinse legerleiding moet een verklaring af geven, waarin duidelijk gemaakt wordt, dat aan de voorwaarden der evacuati'e is voldaan. Op Sumatra zijn reeds dergelijke verklaringen ontvangen. Op Madoera én ter Su matra's Oostkust bestaan reeds vei ligheidsbataljons, terwijl deze in West-Java en in het -Palembangse gevormd worden. Ook ih andere dae- rahs, zoals in West-Borneo,, zullen veiligheidsbataljons worden opge richt. BRIEF MOH HATTA AAN Dr. VAN MOOK. In een brief aan Dr. van Mook heeft de republikeinse vice-president en premier, drs. Moh. Hatta, mede gedeeld, dat de republiek thans be reid is deel te nemen aan de federale interim-regiering, aldus verneemt Reuter uit betrouwbare bron. Hierbij wenst de républiek een billijke ver tegenwoordiging in ".een-nieuw kabi net. Voorts moet de federale interim regering de wetgevende macht in In donesië uitoefenen tot Nederland de souvereine macht doet oy^rgaan op de Verenigde Staten van Indonesië. Overal in de lande steken de nieu we lenteboden de kop op. Twee lam metjes bij modder schaap dartelen vrolijk rond in een tijd dat het eigenlijk flink koud had moeten zijn. DE UITVOERING DER k MOTIE-C,ROEN. Mede naar aanleiding van talrijke klachten uit de „kringen der kleine boeren, betreffende het niet uitvoe ren der motie-Groen door de Minis ter van Landbouw, heeft het Partij bestuur der Katholieke Volkspartij zich met een dringend verzoek ge richt tot de Tweede Kamerfractie der K.V.P.. teneinde te willen bevorde ren, dat de regering onverwijld de door de motie-Groen gevraagde .maat regelen zal nemen. ^Hierbij is aan het Partijbestuur ge bleken, dat de Tweede Kamerfractie zich van de ernst van de toestand volkomen bewust is, en dat zij dien overeenkomstige stappen reeds on dernomen heeft." In dit verband stemt de medede ling, dat de regering de Stichting van de Landbouw tot een bespreking heeft uitgenodigd, tot voldoening. De K.V.P. zal de te voeren bespre kingen met belangstelling volgen en, zo nodig, op een bevredigende oplos sing blijven aandringen. RECTIFICATIE. CONSUMENTÈNCREDIET-BONNEfc Bij het publiceren van de nieuw aangewezen bonnen voor het consu- mentencrediet, is in een deel onzer editie bij de laatste bon het cijfertje 5 weggevallen, zodat er stond: 11, 14 en 1 Dit moet zijn: 11,14,15. Stoomschip vergaan bij Wijk aan Zee De reddingsboot Neeltje haalde tevoren gehele bemanning van boord Na een zeer zware tochtover een schuimende en kokende Noordzee is het aan de Umuider reddingsboot „Neeltje Jacolba" hedenmiddag ge lukt om de 19 opvarenden van het Deense vrachtschip „Lotte Skow'', dat ongeveer twee k.m. uit de kust tussen Castricum en Wijk aan Zee in nood verkeerde, alle te redden en be houden aan wal te brengen. Kort na dat de laatste man het schip verlaten had, verdween het schip. Ontzettend autobus-ongeluk bij Visé U^IJ KUNNEN THANS nadere bijzonderheden melden omtrent het gis teren door ons in het kort gemelde bericht van een zwaar ongeluk met een autobus, welke Zondag in België aan twee-en-twintig mensen het lea ven blijkt te hebben gekost Het drama speelde zich af tussen Berneau en Warsage, even. voórbij de kruising Mulère op' de grote weg ViséAken ten Zuiden van Maastricht. Een" autobus van de vaste dienst ViséLuik* bestuurd door de chauffeur Duissens-Collett?, week uit voor drie fietsers. De bus, welke te veel passagiers vervoerde mën spreekt van vijftig mensen en een flinke vaart had, deinde zo zwaar in de veren, dat de chauffeur de macht over het stuur verloor en eerst tegen een boom rechts van de weg botste, vervolgens over de weg zwaaide en met 'grote snelheid tegen een andere boom zwaaide, waardoor de benzinetank scheer de en de benzine 'in brand vloog. Voor de passagiers de deuren konden ope nen, stond de wagen inrichter laaie. Vele reizigers konden zich door het stukslaan van ruiten naar buiten wringen, doch dat gelukte niet aan allen. Vijftien personen zijn direct in de vlammen omgekomen. Twee en dertig andere reizigers zijn in een zie kenhuis te Luik opgenomen. Hiervan zijn, er later nog zeven overleden. Een aantal passagiers, dat zich heeft kunnen bevrijden, kon naar huis worden vervoerd, daar hun verwon dingen niet te ernstig bleken te zijn, Voor zover thans bekend is, bevon. den zich onder de passagiers geen Nederlanders. Groot is de verslagenheid1 iri de streek. Alle carnavalsbals zijn afge last, er heerst rouw in de dorpen om Visé. ONTSCÖEPING „OLDENBARNE VELT" MORGENOCHTEND 9 UUR. Met m.s. „Johan van Oldenbarne- velt" met het eerste grote contingent .gedemobiliseerde militairen uit In- diëJ aan boord wordt hedenmiddag om ongeveer halfvier aan de Java- kade te Amsterdam verwacht. De Ontscheping vangt morgenoch tend omstreeks negen uur aan, zodat de militairen éérst in de loop van Woensdag oj^hun plaats van bestem ming verwant kunnen worden. Prins Bernhard zgl zich niet te IJmuiden aan boord van het schip be geven, zoals reeds gemeld, 'doch reeds op zee de demobiliserenden persoon lijk begroeten. Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft enige docu menten gepubliceerd wélke een h§lT der licht werpen op de betrekkingen van de Nazi's en de Sovjet-Unie, voordat Hitier zijn aanval óp de Sov jet-Unie begon. Moskou is, daarov'èr zeer veront waardigd eri het Sovjet-informatie bureau noemt de publicatie verrader lijk. „Het yrare doel dezer publica tie, aldus verklaart het bureau, is „een verdraaide voorstelling van de gebeurtenissen te geven, èen serie leugéns omtrent de Sowjet-Ünie te uiten, deze te belasteren en de inter nationale invloed van de Sowj et-Unie als een waarlijk democratisch en trouw strijder tegen de agressieve en anti-democratische machten te on dermijnen. Deze verraderlijke hou ding is overeenstemming met de meningen omtrent het karakter van intergeallieerde betrekkingen, die tyr pisch zijn voor de heersende kringen in de Engels-Amerikaanse landen en waarvan het essentiële' is, dat. in plaats van eerlijke en oprechte be trekkingen tussen de geallieerden, in plaats van wederzijdse vertrouwen en steun, e* een politiek wordt ge volgd, waarbij elk middel, tot laster toe, wordt gebruikt, om een geallieerd land te verzwakken, het in het eigen kleinhartige belang te exploiteren en F\E BELGISCHE, Luxemburgse en Nederlandse diplomatieke vertegen woordigers te Londen hebben op het Britse departement van Buiten landse Zaken mondeling hun standpunt ten aanzien van minister. Be- vin's plan tot vormihg van een Westerse unie uiteengezet. Er is nog geen beslissing genomen over de manier waarop het Britse" ontwerp voor een bondgenootschap zal worden voorgelegd aan de Benelux. Een woord- yoerder van het Bfitse departement van Buitenlandse Zaken deelt mee, dat Frankrijk en Engeland het nog niet eens zijn over de verdere stappen. Nog geen uitnodiging De woordvoerder van het ministe rie verklaarde voorts, dat? tot dusver gééi^, uitnodigingen aan de Benelux verzonden zijn voor de bijwoning van de driemogendhedenconferentie over de toekomst van Duitsland, in Februari te Londen te houden. SCANDINAVISCHE BESPREKINGEN. Te Stockholm zijn de minister-pre sidenten van Zweden, Noorwegen, Denemarken en IJsland bijeengeko men. Zij hebben zich bezig gehouden m§t 't Marshall-plan en andere pro blemen, die van gemeenschappelijk belang zijn voor de vier Scandina vische landen. Besluiten werden nog niet /genomen. zijn eigen positie ten koste van dat geallieerd land te versterken". De^e mooie taal belet intussen de Sovjet-Unie niet, om prompt dezelf de tactièk toe te passen. „De Sowj et-Russische regering acht zich thans gerechtigd geheime documenten over de betrekkingen van de drie Westelijke mogendheden met de Nazi's te publiceren, welke door het rode leger zijn buitge maakt". In zijn verklaring beschuldigt het Sowjet-Informatiebureau de Weste lijke mogendheden ervan, dat zij ge durende de gehele vooroorlogse pe riode de Nazi's dë vrije hand'hebben gelaten. ,De V.S. zouden zelfs gehol pen hebben de Duitse herbewapening te financieren. ECHTPAAR VERDRONK KINDJE VAN ACHT MAANDEN. Omstreeks Maart 1945 heeft te Zutphen een echtpaar zijn dochtertje van acht maanden in een dekentje ge wikkeld en in een beek verdronken. Gisteren hadden man en vrouw zich voor de rechtbank t'e Zutphen te ver antwoorden. De officier van justitie eiste tegen de vrouw een jaar en zes maanden en tegen de man vijf jaar gevangenisstraf.. De,vrouw, die geheel verslagen in de verdachtenbank hel verhoor van de president onderging, kwam uit ee.n fatsoenlijk milieu. Wet was haar m de oorlogsdagen slecht gegaan. Haar verloofde was aan t.b.c. gestor ven, daarna was zij onder bekoring gekomen *van een Duitser. Met hun kind' waren zij naar Duitsland gegaan. Toen het lot van dit land zich voltrok, hadden zij in de hongerwinter de vlucht genomen naar het land, dat, zoals de officier van justitie zei, de man'had mee helpen verwoesten. In komsten had het echtpaar niet, zodat de vrouw hier en daar moest bedelen ojn aan de kost voor het gezin te ko men. Het kind werd ziek, het leed aan een oorontsteking.- Het bezit van dit dochtertje begon het echtpaar hoe langer hoé zwaarder téxdrukken en zo kwamen zy op het idee zich van het meisje te ontdoen'. Zij wikkelden het in een deken en'de moeder begaf zich naar de beek om het daar in het water te werpen. Zij s.chrok echter terug voor deze daad en gaf het kind, na het rekust te hebben,, aan de va der, die de. gruwelijke daad volvoerde." PERSONEEL P.T.T. BEROOFD VAN ZIJN BONKAARTEN. Niet minder 'dan 1200 distributie stamkaarten, evenveel levensmidde lenkaarten en textielkaarten, talrijke sohoenenbonnen en diverse moeder- kaarten zijn gestolen op het kantoor van het hoofdbestuur van de P.T.T. a^n d'e Kortenaerkade te 's-Graven- hage. Al deze kaarten behoorden toe aan het uitgebreide personeel, dat op dit kantoor werkzaam is. Het is hier n.l. de gewoonte, evenals bij diverse an dere grote bedryven, dat de bonkaar ten voor het personeel door één daar toe aangewezen ambtenaar worden afgehaald, die de distributiebeschei den dan later weer uitreikt. Ten be hoeve van dit centrale afhaalsysteem, dat normaal niet is toegestaan, was door de distributie dienst een speciale vergunning uitgegeven. De Distribu*iedienst heeft mede gedeeld, dat, hoewel anders geen vermiste bonkaarten worden vergoed, men in dit geval een uitzonderin;zal maken. Indien het gestolen pakket niet vlug terecht zal komen, zal men op korte termijn andere kaarten voor het gedupeerde personeel ter beschik king stellen. Dit zal ook gebeuren met de schoenenbonnen en de moe- derkaarten, die zoals bekend is, zelfs in uitzonderingsgevallen anders nooit worden vergoed. Personen-auto te Utrecht te wa'tër DRIE DODEN Gisteravond omstreeks half twaalf zagen late voorbijgangers nabij de Rode Brug te Utrecht een personen auto de Vecht inrijden. Hoewel hulp spoedig ter plaatse was, kon men de inzittenden niet meer redden. Twee jonge vrouwen, vermoedelijk de ge zusters S. uit de Harpstraat, die ach ter in de wagen zaten, werden leven loos uit haar benarde positie ge haald. De bestuurder heeft zich nóg wel uit de wagen weten te werken en men heeft hem nog om hulp ho- ren roepen, doch kort daarop was hij het donkere water verdwenen. Zijn lijk is nog niet gevonden. BEKEND HAARLEMS ARTS DOOR AUTO' AANGEREDEN EN GEDOOD. De 47-jarige arts dr. D. de Liefde te Haarlem is door een auto aangere den en op slag gedood. Dr. de Liefde kwam per fiets van de Vergierdeweg te Haarlem en wilde de Rijksstraat weg oversteken. Vermoedelijk heeft hij èen uit de richting Santpoort ko mende auto niet opgemerkt. Hij werd door de~e wagen gegrepen en op de motorkap geslingerd. t PERSSPIEGEL Dr. POELS. De Maasbode schrijft: Minister-president dr. Beel is de 80-jarigen Dr. Poels persoonlijk de hoge onderscheiding gaan brengen van zijn benoeming tot groot-officier in de Orde van Oranje-Nassau. Deze erkenning van ongemene ver diensten zal in brede kring grote waardering vinden, niet alleen in Limburg, maar ook in geheel Neder land; niet alleen bij Katholieken, maar ook bij andersdenkenden. Zelden is één man tot zo groten ze- gerr gewórden voor een heel gewest als dr. Poels, en daardoor meteen tot een zegen voor het gehele land, om dat dit gewest uitgroeide tot een landsbelang van de eerste orde. Op een gegeven moment gaf deze reys naar lichaam, en geest als hoog leraar in Washington de meest eer voilé wetenschappelijke positie en toekomst prijs om zich geheel te gaan wijlden aan de mijnwerkers in Limburg. "Wat hij voor hen gedaan en bereikt heeft is nauwelijk te over schatten. Als hij gewild had, zou hij een rol in de politiek hebben kunnen spelen als dr. Schaepman, aan wien hij in veel opzichten herinnerde. Maar hij bleef zich schenken aan zijn mijnwer kers, doch liet meteen zijn stimule- renden invloed uitgaan op sociaal en ander gebied door geheel het land. Men denke slechts aan de Rolducse Sociale Studieweken. „Tijdig" wierp hij zijn herculische kracht tegen al lerlei gevaarlijke stromingen in of sprak op het juiste ogenblik zijn wa.- kend en wekend woord. En intussen bleef hij bovenal de man van de daad. Daarom zal de hem verleende hoge koninklijke onderscheiding, hoe onge voelig hij overigens is voor aRe aard se eer, hem tot grote voldoening strekken als blijk van erkenning van zijn onschatbare verdiensten en hem niet alleen, maar ook zijn talloze vrienden en bewonderaars. Deze on derscheiding eerde niet alleen de be giftigde, maar ook hen, die haar be vorderden en schonken. „NEDERLAND HELPT INDIë" verzamelde reeds 8 milliocn gld. Oud-minister C. J. I. Weiter heeft gisteravond in een radiorede als voor zitter van „Nederland helpt Indië me degedeeld, dat reeds 8 millioen gul den bijeengebracht zijn om in de nood van Indië's bevolking te voorzien. Hij deed een beroep op allen om deze 8 op 10 millioen te brengen. De schillenophaler en de huisvrouw De aardappelschillen en andere af vallen van levensmiddelen worden in elke gemeente regelmatig opgehaald door de erkende ophalers van levens. micjdelenafvallen. Het kan uiteraard voorkomen, dat de /ophaler verstek laat gaan. Dat kan zijn redelijke oor. zaken' hebben, maar indien men meent voortdurend te worden „ver geten", gelieve men zich te wenden tot de gemeentelijke reinigingsdienst of tot de secretarie der gemeente in- gevalj aldaar gean gemeentelijke rei nigingsdienst bestaat. De ophalers oefenen hun werkzaamheid namelijk uit op vergunning, waaraan de ge meenten voorwaarden hebben verbon den. Worden deze niet nagekomen, dan loopt de 'ophaler kans dat zijn vergunning wordt ingetrokken. Wel iswaar is er controle van overheids- zijde, doch het publiek dient daarbij een aanvullende taak te verrichten door van vermeend vérzuim van de zijde van de ophaler kennia te geven aan de hierbovengenoemde officiële instantie: Men is overigens op grond van het z.g. Afvallenbesluit verplicht de levensmiddelenafvallen bij de op halers in te leveren, een verplichting, welke elke huisvrouw gaarne vervult, daar zij weet, dat elke kilogram schil len de melkgift van de koe bevordert. Wanneer men overweegt, van hoe grote invloed op de veevoeder-posi tie is het kwantum schillen, dat ver- zaïjield wordt, dan móet men erken nen. dat men sociaal verplicht is, zijn schillen voor dat doel af te staan. Wij kunnen eigenlijk niét gerust pijn, als wij aardappelschillen en andere af vallen de schillen vormen een\ zéér voornaam bestanddeel, maar ook an dere afvallen hebben veel waarde niet voor het genoemde sociaal doel verzamelen en zorgen via 'de schil len ophaaldienst, dat zij terecht ko men, waar ze zo nuttig worden ge bruikt! Ooievaar als lentebode i J in De1 eerste ooievaars zijn' in de Elzas aangekomen, zes weken vroeger dan gewoonlijk. Men concludeert hieruit, dat de win ter dit jaar kort zal zijn, daar de ooievaar als lentebpde wordt beschouwd. £eti kawiefitje... Voor de rechterstoel van het eigen geweten wordt geen schuldige vrij gesproken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1