S)e £cid4e6oti4<Mit Benelux uitgenodigd voor de Londense conferentie Duitse generaals staan terecht Belgische artsen dreigen te-staken De regering over het communisme Gemeenten moeten zuinig zijn Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38ste JAARGANG VRIJDAG 6 FEBRUARI 1948 Wet inzake Publiekrechtelijke bedrijfs-organisaties spoedig te verwachten WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 PELGIë, NEDERLAND EN LUXEMBURG zullen worden uitgenodigd om hun economische en territoriale aanspraken ten opzichte van Duitsland, alsmede de door hen verlangde veiligheidsmaatregelen, voor te leggen aan de conferentie te Londen, waar Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten de Duitse problemen zullen bespreken. Ook andere landen in de Unie Het Britse ministerievan buiten landse zaken heeft laten weten, dat er spoedig besprekingen zullen be ginnen over een Westerse unie ook met andere landen dan die van Bene lux. Welke landen daarmee worden bedoeld, is niet bekend gemaakt. Inmiddels is een ontwerp voor het V vijf-mogendheden-verdrag aan de Franse regering voorgelegd. Het ver drag van Duinkerken heeft als voor beeld gediend. Maar men heeft er de nadruk op gelegd, dat het voornaamste doel van het nieuwe verdrag, is, de welvaart te vergroten. Het is niet in de eerste plaats ontworpen met het oog op een nieuwe, oorlog. Frankrijk heeft gun stig reageerd en het ontwerp van het verdrag gaat nu naar de rege ringen van de landen van Benelux. Waarnemers te Londen zijn het er over eens, dat de wijze, waarop Be nelux het Engels-Franse ontwerp zal ontvangen, grotendeels afhangt van de mate, waarin de drie landen een werkelijke stem krijgen in de poli tieke besluiten op lange termijn be treffende de economische toekomst van Duitsland in het kader van de West-Europese samenwerking. In de laatste dagen' is het duidelijk geworden, dat de Skandinavische landen niets voelen voor aansluitiiig bij Bevins Westelijke Unie. Skandinavië is bang voor Moskou. Te Stockholm verwacht men, dat Zweden, Noorwegen en Denemarken de vorming van een. neutraal Skan- dinavisch blok tussen Sovjet-Rus land en dé Westelijke unie tot stand zullen brengen. Het zal meer het ka rakter krijgen van een „'geestelijk verbond" dan van een verdrag, daar men vreest zich anders het misnoe gen van de Sovjet-Unie op de hals te halen. Mr. dr. J. in't Veldt, de burgemeester van Zaandam, die genoemd wordt ah opvolger van Minister Neher, als Mi nister van Wederopbouw, in zijn werkkamer. Rusland wil uranium en tin van België hebben Rusland heeft getracht van de Belgische legering uranium en tin te krijgen in ruil voor tarwe, zo ver neemt de New York Times uit Brus sel. Van de levering van uranium kan volgens de regering van België geen sprake zijn. Wel overweegt men de verkoop van tin, dat in grote hoe veelheid door de Congo wordt gele verd. Rusland heeft reeds zonder succes tin trachten te verkrijgen van Enge land en Nederland. Tijdens de han delsbesprekingen, die te Moskou zijn gevoerw, hebben de Russen druk ge oefend op België. Te Washington heeft men onmid dellijk stappen genomen oih leveran ties van tin door België aan Rus land tegen te gaan. Otto Grotewohl, de voorzitter van de door de Sovjet-autoriteiten ge steunde Socialsitische Eenheidspartij (S.E.D.) heeft op een vergadering voor de eenheid van Duitsland te' Wolfen (Sovjet-zóne) verklaard, dat de S E.D. op eigen verantwoorde lijkheid het initiatief zou kunnen nemen tot het houden van een re ferendum over de eenheid van Duitsland, aldus deelt het hoofdbu reau van de partij te Berlijn mede. „Indien de geallieerde bestuurs raad niet kan toegeven aan de demo- cratische eis van een volk, de eis van het recht te hebben zich te vereni gen, dan moeten wij besluiten op eigen verantwoordelijkheid het refe rendum te doen plaats hebben, zon der de sanctie van de bestuursraad Wij willen geen Bizonia of Trizonia. doch één Duitsland van Zuid tot Noord en van West tot Oost". In politieke kringen te Berlijn brengt men het op handen zijnde referen dum in verband met het bijeenko men van het door de S.E.D. gesteunde volkscongres, de dag voor de herden king van de revolutie van 1848 op 18 Maart. Men is van mening, dat de S.E.D. dan een „politieke actie op bréde basis" wil beginnen met het vooruitzicht, dat de herdenkings plechtigheid vele politieke persoon lijkheden en vooraanstaande Duitsers van alle politieke richtingen uit de Westelijke zones te Berlijn bijeen zal brengen. Dr. Kudt von Schuschnigg, de vroegere Oostenrijkse kanselier, ■heeft het hem aangeboden hoogle raarschap aan de universiteit te Saint Louis in Missouri aanvaard. Schuschnigg zal college geven over „De moderne democratische staat". PAUSELIJKE FILMCOMIMISSIE BENOEMD. Uit Vaticaanstad wordt gemeld, dat er een pauselijke internationale commissie van vijf leden is be noemd, welke toezicht zal houden op de vervaardiging van katholieke religieuze films. De commissie, «wel ke zich alleen zal bezig houden met films, welke een uitgesproken gods dienstig onderwerp behandelen, is als volgt samengesteld: mgr. Jean O'Connor, titulair-bisschopvan Tes- pia, voorzitter, mgr. Fernando Pros pering vertegenwoordiger van het Katholiek Filmbureau, dat zijn hoofdkantoor ln Brussel heeft,., mgr Mauritius Raffa van de Congregatie van het Concilie en de heren Jacques Ibert en Ido Avetto, leden. JUSTEREN is te Neurenberg het proces begonnen tegen veertien Duitse generaals, die beschuldigd worden van misdrijven tegen de vre de en de menselijkheid. De hoofdaanklager van de Amerikanen, brigadier- generaal Telford Taylor, ging er van uit, dat de beklaagden, aangevoerd door veldmaarschalk Ritter von Leeb, in hun kwaliteit van beroeps militairen de Rijksweer opleidden, tot deze organisatie een effectief aan valswapen was geworden. Hij maakte melding van het onopvallende, doch voortreffelijk werkende militariseringsprogram van de generale staf in het tijdvak tussen de oorlogen. Taylor memoreerde eveneens het feit, dat de generale staf, als geheel genomen, door het internationale mi litaire gerechtshof is vrijgesproken, met de motivering, dat geen enkele groep van generaals, in Duitsland of ergens anders, als groep veroordeeld kon worden op grond van het gelever de bewijsmateriaal. Bovendien zeide hij, dat de Duitse generaals de leiding hadden bij de schending van het Verdrag van Ver sailles in de jaren tussen 1920 en 1930, en dat zij op een dergelijke schaal de herbewapening aanvatten, dat „men dit niet als een uitvinding van Hitier kon beschouwen". Dit alles, verklaarde hij, maakte deel uit van een gezamenlijk plan en had te ma ken met een eventuele oorlog. Deze argumenten werden ook voor het internationale* militaire gerechts hof gebruikt. De Duitse advocaten, die von Leeb en de andere minder be leende beklaagden in dit proces ver tegenwoordigden, zeiden, dat zij deze zaak ter sprake zouden brengen, zo dra de vervolging de eerste aanval had voltooid. Het punt, waarom alles dan zal draaien, is, of de beslissing, waarbij de generale staf werd vrij gesproken, ook toepasselijk is, wan neer het om afzonderlijke personen gaat. Taylor belichtte de rol van elke be klaagde en zijn rede was ^doorspekt met de namen van von Hindenburg, Fritsch, Blomberg, Rader, von Rund- stedt en anderen. Het was- duidelijk, dat hij de gehele generale staf aanviel, door de daden van de afzonderlijke leden hiervan te verbinden met de daden van de staf. De aanklager zeide, dat hij ver zocht had een aanklacht tegen von Rundstedt, Brauchitsch en von Man- stein, die momenteel in Engeland in krijgsgevangenschap verkeren, te mo gen indienen, doch dat hij geen verlof had gekregen hen in verzekerde be waring te doen overbrengen. Veldmaarschalk von Leeb, de voor naamste bekleegde, was om gezond heidsredenen niet -in staat het proces bij te wonen. Een verzoek van één der beklaagden, Rudolf Lehmann, om vrijlating, was afgewezen. DUBOIS VOLGT INDERDAAD GRAHAM OP. De benoeming van Coert Dubois tot Amerikaans vertegenwoordiger in de Commisie van Goede Diensten, die onlangs door A.N.P.-Aneta werd gemeld, is door het departement van buitenlandse zaken te Washington bevestigd. Prof. Graham's functie als presi dent van. de universiteit van Noord- Carolina maakt het hem onmogelijk langer deel uit te maken van de Commissie van Goede Diensten. „St. Raphael" 16.000 leden Van het gebouw van de Ned. R.K. Bond van Spoor- en Tramwegperso neel „St. Raphaël" te Utrecht' waai den gisteren^ de vlaggen. Niet voor het op 23 Februari te herdenken 45- jarig bestaan, maar omdat heden het 16.000ste lid bij de bond werd inge schreven. Toén de bond in 1941 tijde lijk ten onder ging, waren er 10.200 léden. In 1945 moest alles weer van de grond af worden opgebouwd. Nu telt St. Raphael reeds 60 meer aangeslotenen dan in 1941. Bij de herdenking van het 45-jarig bestaan van de Ned. R.K. Bond van Spoor- en Tramv/egpersoneel St. Raphael, op 23 Februari, zullen ook tal van buitenlandse gasten aanwezig Generaal Blaskowitz. Johannes Blaskowitz, de generaal die gisteren vlak voor de aanvang van het proces zelfmoord pleegde, werd 10 Juli 1883 geboren. In 1900 ving. hij zijn militaire loopbaan aap als luitenant. Gedurende de eerste wereldoorlog was Blaskowitz aan de generale staf toegevoegd. Ook na de capitulatie in 1918 bleef hij in mili taire dienst. Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog was hij opper bevelhebber van de derde legergroep in Dresden. Met deze legergroep trok hij in Maart 1939 Tsjecho-Slowakije binnen en veroverde zes uur, nadat hij de grens over was .getrokken Praag. Na de strijd in Polen, waaraan hij actief deelnam, leidde hij de onderhandelin gen bij de overgave van Warschau, lil 1939 October werd Blaskowitz be vorderd tot „Generaloberst". In deze rang werd hij opperbevelhebber van een legergroep in het Oosten. In het voorjaar van 1944 werd hij gelast met het opperbevel van een leger-' groep in het Westen. Bij de capitula tie-onderhandelingen met gen. Foul- kes in holfel „De Wereld" in Wage- ningen trad Blaskowitz op als leider van de Duitse delegatie. In het vaderland terug AANKOMST SCHEPEN MET ^EMOBLIS ERENDE N Zoals gemeld is 16 Januari uit Priok het m.s. „Johan van Oldebar- neveldt" vertrokken met circa 1900 passagiers aan boord, onderwie on geveer 1400 demobliserenden van de mariniers en de koninklijke land macht. 600 mariniers en 800 man van de koninklijke landmacht ma ken 'tezamen met vrouWen en kinde ren de thuisreis. De meeste man schappen zijn afkomstig uit het Zui den ,en Oosten des lands. Terwijl zich verder manschappen van het o.v.w.- bataljon „Zeeland" (2-14 R.I.) aan boord bevinden. De „Johan van Oldebarneveldt" zal vermoedelijk 10 Februari in Amster dam arriveren. Het m.s. „Zuiderkruis", dat met circa 630 man stoottroepen, 130 man G.BBI. en afdeling mariniers op de thuisreis is, wordt tegen 17 Februari in Rotterdam verwacht. De „Kota In'ten", eveneens met de mobiliserend en aan boord, zal ver moedelijk 12 of 13 Februari in Rot terdam arriveren. FRAUDE MET TEXTIEL Te Tilburg is een textielfraude op gespoord, waarbij een grote hoeveel heid texiel in beslag werd genomen. De goederen bleken gèdeelelijk van diefstal, afkomstig. De vervoersbe wijzen waren van valse firmastem pels voorzien, terwijl de lading op deze bewijzen met vage of onjuiste benamingen werd aangeduid. Op de vrachtbrief, die bij de badhandoeken behoorde, stond „poetslappen". Er werd een aantal huiszoekingen ge daan. In deze smokkelzaak zijn ongeveer vijftien Tilburgers betrokken. Als opdrachtgever wordt beschouwd ze kere J. v. d. H. uit Rotterdam. Op een persconferentie te Brussel heeft dr. Titeca, de voorzitter van het algemeen Belgisch verbond van geneessheren, medegedeeld, dat de Belgische artsen het werk zullen neerleggen, behalve voGr dringende gevallen, indien de Regering er toe overgaat lijfsdwang toe te passen, wanneer artsen weigeren het on langs door de Regering ingevoerde quitantieboekje te gebruiken. De Belgische Regering is er toe overgegaan artsen het gebruik van een speciaal kwitantieboekje voor te 'schrijven teneinde belastingontdui king onmogelijk te maken. Hoe groot deze belastingontduiking door de Belgische' geneesheren is. blijkt wel uit een uitlating van de Minister van Financiën, gisteren in de Kamer ge daan, volgens welke 42 pet van de artsen tegenover de fiscus verklaard heeft jaarlijks minder dan ,fr. 50.000 te verdienen, een inkomen, dat dan BEDRIJFSGROEP M.A.A. IN KORT GEDING IN HET ONGELIJK GESTELD. Toen de hoofdgroep Verzekering de bedrijfsgroep M.A.A. (tussenpersonen in verzekeringen) met haar vakgroe pen had 'ontbonden, weigerde deze bedrijfsgroep haar administratie, be scheiden en gelden aan de hoofdgroep over te dragen en haar kantoor te ontruimen. De hoofdgroep heeft- nu mr. Houfc appel c.s. in kort geding voor de pre sident van de rechtbank gedaagd. Mr. Houtappel had zich daar beroe pen op de nietigheid van het ont- bindingsbesluit o.m. omdat, de vereis- goedkeuring van de miViister van financiën niet zou zijri gegeven in de vereiste overeenstemming met de mi nister van economische zaken. De president van de rechtbank heeft thans de vordering van de hoofdgroep tot afgifte van bescheiden enz. en ontruiming van het kantoor toegewezen op verbeurte van een dwangsom van 500 per dag. Gedaag den zijn veroordeeld in de kosten van het geding. 9 De door mr. Houtappel op zijn beurt gevraagde opheffing van geleg de beslagen is geweigerd, omdat reeds op de dag der beslaglegging de ver zegeling was verbroken. ongeveer overeen zou komen met dat van een arbeider. Het .algemeen Belgisch verbond van geneesheren is. over het invoeren van- dit kwitantieboekje in het ge heel niet te spreken. Volgens dr. Ti teca voelen-de geneesheren zich ge kwetst in hun prestige en zij zien in dit nieuwe kwitantieboekje een schending van het beroepsgeheim,, daar van elke kwitantie een af schrift aan de fiscus moet wonden gezonden. Uit een ingesteld referendum over 7000 artsen is gebleken, dat van de 5439 artsen er 5200 zijn, die het kwi tantieboekje niet. gebruiken en be reid zijn aan elke actie tot afschaf fing er van deel te nemen. Achter het plan Marshall Het communisme in zijn huidigen vorm moet beschouwd worden als een ideologie, strijdig met de Chris telijke moraal. Het leerstellig com munisme kan echter niet beter wor den bestreden dan door een beleid, gericht op behoud en versterking van de Christelijke grondslagen on zer samenleving en op het verwe zenlijken van de gedachte der so ciale rechtvaardigheid, in het ontbre ken waarvan immers het commu nisme zijn vruchtbaarsten voedings bodem vindt, aldus de regering in de memorie van antwoord op de po litieke beschouwingen dér Eerste Kamer. Voof zover het communisme een staatkundige realiteit is geworden in het internationale leven, slüit de regering niet de ogen voor de nood zakelijkheid om in zo gced moge lijke verstandhouding met alle vol ken ter wereld de vrede te bewaren. De regering is wars van eenzijdige oriëntering op bepaalde landen in Oost-Europa dit sluit echter niet uit, dat zij ook met deze landen in ver binding treedt. De regering kan de opvatting van de Eerste Kamerleden, die menen, dat het buitenlandse beleid der re gering in toenemende mate getuigt van afhankelijkheid der V. S., niet onderschrijven. Aan de regering der Verenigde Staten, die bereid is zich grote op offeringen te getroosten voor de wederopbouw van Europa, doet men een grievend onrecht, wanneer mén in deze spontane hulpverlening een uiting ziet van Amerikaans impe rialisme. Herziening bezoldigingsbesluit Met het Georganiseerd Oyerleg worden besprekingen gevoerd, ten einde binnen het kader van een tech nische herziening van het bezoldi gingsbesluit tot de nodige aanpassing te komen voor die groepen van over heidspersoneel, voor wie de tot dus verre toegepaste verhogingen inder daad onvoldoende blijken te zijn. PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFS-ORGANISATIES. Omtrent de voorbereiding van de nieuwe wettelijke regeling der pu bliekrechtelijke .bedrijfsorganisatie deelde de regering mee, dat het con cept voor een uitgewerkt wets-ont- werp dezer dagen door de commissie van der Ven in eindbehandeling is genomen. De gertfehten omtrent opheffing der textieldistributie sprak de rege ring categorisch tegen. Wel is in stu die de mogelijkheid om de maaltijden in hotels en restaurants nog meer te versoberen. WILT U AFGEKEURD WORDEN..? De marechaussee te Enschede heeft twee mannen gearresteerd, die ér hun werk van maakten, jongens die opge roepen werden voor de militaire keü- ring van „actvies' te dienen, opdat zij zouden worden .afgekeurd. Niet al leen berekende zij hiervoor belang rijke bedragen zodat hun ontvangsten in de duizenden guldens liepen, doch bovendien waren hun adviezen vol komen waardeloos. Het onderzoek in deze zaak wordt nof voortgezet. Tien militairen, die van insche pingsverlof niet bij hun onderdeel waren tecuggekeerd en die bij keu ring volkomen geschikt voor dienst in de trppen werden bevonden, zjn door de Krijgsraad te velde 'te Rot terdam veroordeeld tot straffen van twee tot vier en een half jaar. MINISTER WITTEMAN: In het belang van de nationale economie heeft minister Witteman in een circulaire aan de gemeentebe sturen er op aangedrongen, bij het onderhoud en de aanleg van open bare werken, „meer dan de grootst mogelijke", soberheid te betrachten. Wanneer het achterwege laten van een werk of aanschaffing niet recht streeks de welvaart aantast, behoort het te worden nagelaten, of althans uitgesteld, ook al zouden andere be langen in het gedrang komen bijv. het uiterlijk aanzien van de gemeen te daaronder lijden. Deze gedragslijn, zo blijkt uit de brief van minister Witteman. moet wordeg». gevolgd, in afwachting van het onderzoek, dat door regeringsin stanties wordt ingesteld naar de maatregelen, die getroffen moéten worden omgiet-noodzakelijke inves teringen tegen te gaan. Thans is reeds vast komen te staan, dat, hetgeen voor investeringen beschikbaar kan worden gesteld, minder dan de helft bedraagt van de voorlopig berekende behoefte. Zelfs vervulling van de meest optimistische verwachtingen omtrent het Marshall-plan zal geen gunstiger beeld geven. Tenslotte wijst de bewindsman de gemeentebesturen nogmaaals op hun verantwoordelijkheid voor het be waren van het evenwicht 'tussen in komsten en uitgaven ^waarop Ge deputeerde Staten streng moeten toe zien. Van officiële zijde is nogmaals na drukkelijk verklaard, dat de jam in geen geval zal worden vrijgegeven Ook is het "niet mogelijk, dat boven het suikerrantsoen een hoeveelheid jam wordt gegeven, zulks in verband met onze niet-rooskleurige deviezen- positie. WAARHEEN MET DE GROTE VOORRADEN GELE KOOL? De tuinders in de kools'treken zitten met te grote voorraden gele kool. Dit komt doordat zij gespeculeerd heb ben op een even strenge winter als verleden jaar en zich eenzijdig op de teelt van dit product hebben toe-- gelegd. Nu ondervindt de opgesla gen kool nadelige gevolgen van het zachte weer. Het is te hopen, dat de exiport uitkomst geeft Er zijn reeds onderhandelingen met Tsjfecho-Slo- wakije gevoerd. En dan zijn er nog, die alle geleide economie perse uit de boze achten! LIJDENSMEDITATIES VOOR DE K.R.O. Door Pater G. L. Mathot C.s.s.R. Naar dc „Tijd" verneefht, zullen de Lijdensmeditaties dit jaar via de K. R.O. worden uitgezonden vanuit de Kathedrale Kerk te Utrecht. De pre dikaties aldaar worden gehouden door de Z.E. pater G. L. Mathot C.s.s.R. De uitzendingen vinden plaats op Dinsdagavond van 8.30 9.30 en zullen worden opgeluisterd door zang van het kathedrale koor ondèr leiding van Sjef v: d. Eerden. Herstel van oorlogsschade Een Haagse correspondent schrjft ons: In parlementaire kringen gelooft men thans, dat het wetsontwerp Schade-regeling in de Tweede Kamer grote bezwarei) zal ontmoeten. Niet alleen bij de oppositie, doch ook on der veotegenwoordigera van de rege ringspartijen zal het wetsontwerp vermoedlijk sterke tegenkanting on dervinden. Het is ondoenlijk om de vele haken en ogen op te sommen. Dat laten we liever over aan het Haagse honderdtal op het Binnenhof. De maximum huisSchade-regeling van 1250.ziet meA als een groot obstakel. Weliswaar zijn de prijzen van meubelen het laatste jaar bedui dend teruggelopen, doch er is wéi nig inzicht voor (nodig, dat men met 1250.niet een geheel huis kan in stalleren. Het wetsontwerp toont geen begrip voor de oorlogsslachtoffers, die wer kelijk alles zijn kwijt geraakt en zo als- het ontwerp er thans voor ligt, laat het zich aanzien, dat juist deze het er relatief'het slechts zullen af brengen. Zijn wij goed ingelicht, dan zullen afgevaardigden pogen deze maximum grens te laten vervallen of. zo zulks niet zal slagen, beduidend te verho gen'. Daarnaast loopt het ontwerp mank op vele andere grote onbillijkheden en men krijgt de indruk, dat. óm mo gelijke onbillijkheden bij de uitvoe ring uit ,de weg te ruimen, de rege ring a pfiorie een aantal veel groter onbillijkheden heeft geschapen. Een duideljk bewijs hiervoor is o.m. de verkoopwaarde 1940, welke in het ontwerp is gebaseerd, voor produc tiemiddelen. Ook zullen er bezwaren worden ge uit tegen het feit, dat de economisch sterkere op andere wjze wordt be handeld dan de economisch zwakkere. Het landpunt van de regering is zeer terecht, dat met de beperkte midde len, waarover zij de besehikking heeft, in eerste instantie de econo misch zwakkeren moeten worden ge holpen.' Maar dan blijft toch de on- billjkheid, dat de rijke, die misschien twee ton verloor, doch er nog zes overhoudt "benadeelt is ten opzichte van een andere rijke, die eveneens acht ton bezat'doch wiens bezittingen niet in de geteisterde gebiedën lagen. (Hier redeneert onze correspondent wel erg oppervlakkig o.i.! Red.). Zo zijn er nog vele andere facetten. In brede kring is 'het wetsontwerp dan ook slecht ontvangen. Speciaal in de geteisterde gebieden, waar de meeste oorlogsslachtoffers wonen, hoort men veel critiek. Het. Ijkt ons dan ook niet uitgesloten dat het ont werp niet verder komt dan de Twee de Kamer, althans iii fleze vorm. ENQUETE-COMMISSIE-ZET WERK VOORLOPIG VOORT. 'Hét vérwerpen van de voorgestel de wijziging van de Enguêtewet door de Eerste Kamer is voor de Parle mentaire enguête-pommissie tot on derzoek naar het 'regeringsbeleid in de oorlogsjaren, oorzaak geweest, zich ernstig te beraden of zj haar 'werkzaamhedden al dan niet voort zal zetten. Ondanks de moeilijkheden, welke de bestaande wet de commissie in de weg legt, is z j tot de conclusie geko men, dat het onderzoek, althans voorlopig, behoort te worden voort gezet. Mochten de moeiljkheden zo ernstig bijken te zjn, dat een ver dere voortzetting niet verantwoord is, dan zal de commissie niet nala ten een voorstel tot stopzetting van de werkzaamheden te doen. De commissie zal binnenkort met haar verhoren beginnen. Zij is thans in het bezit gesteld van een compleet dossier van de strafzaak, tegen jhr. De Geer. H#t bevat belangrjke ge gevenover de voorgeschiedenis van de oorlog, dfe Meidagen 1940, de eer ste maanden in Londen en het ver trek van jhr. De Geer. RECTIFICATIE BONNENLUST. In de 'gisteren gepubliceerde bon- nenlijst staat vermeld dat bon 179 algemeen recht geeft op het kopen van 50 gram zachte zeep; dit moet zijn 250 gram -zachte zeep en 125 gram soda.' De passagierslijst van het s.s. „Zuiderkruis", dat 17 Februari in Rotterdam wordt verwacht, liét, op ons bureau ter inzage. Een kcPiAettje... De poort van het verdriet is zó wjd, dat wij nooit zien hoe anderen er tegelijk met ons doorgaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1