S)e Êöld<^6oii4<Mvt Mohammed Hatta bij drvan Mook Dimitrof slikt zijn Balkan-blok in Voedselvoorziening in Duitsland Nederl. Kath. Middenstandsbond DINSDAG 3 FEBRUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11305 Directeur: C.- M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WTLMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN J)E BURCHT" Nog steeds geen vlotverloopin Indië Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 10.30 p. w., f 130 p. mnd., 13.90 p. kwart Franco p. p. f 4.65 Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1A0 Muf en duf ÏN enkele persorganen, die n:et staan aan de zijde der regeringspartijen, lezen wij uitingen van verwondering over het feit, dat zowel bij de begro ting van ,.Wederopbouw" als bij het jongste Indië-debat de Regering werd becritiseerd door leden van de K.V.P. en door afgevaardigden van de P. v, d. A. Een dergelijke vewondering de monstreert een muffe en duffe opVat- ting van de partij-politiek een op vatting. die dezerzijds vóór de oorlog meermalen is veroordeeld, en die nu toch ééns eindelijk radicaal moest worden afgewezen als Jotaal ver ouderd! Het is de opvatting, dat het in een politieke partij behoorlijk is, dat men elkaar critieklöos bewondert, terwijl men wat uit andere politieke par tijen zeker uit de „vijandige" par tijen voortkomt afwijst of minstens negeert. Critiek in de partij, als men onder elkaar is dat kan. Maar voor de buitenstaander moet men doen, alsof men zijn vertegenwoordigers alle en ieder afzonderlijk beschouwt en waardeert als een soort feilloze ménsen. Misschien tekenen wij die oude, en vermolmde maar toch nog leven de, mentaliteit in wat te schelle kleu ren. Maar in wezen is ze toch zo, ge lijk wij schetsen. In het dictatoriale stelsel viert zulk een mentaliteit hoogtij. In een' democratische- samenleving wekt zij bij hen, die niet .tot een sleur-massa behoren, walging. Wij mogen en wij moeten vrij criti- seren, ook op geestverwanten, ook op partijgenoten! Als er* nu willen wij zien een paar opmerkingen over critiek aan vastknopen als die cri tiek redelijk is, beantwoordt aan de eisen van rechtvaardigheid èn van 'liefde. Redelijk is b.v. onze critiek niet, als zij uit een vermeende of werke lijke foyt van iemand, die wij ons vertrouwen hebben gegeven, omdat hij dat vertrouwen verdiende, zo-* maar concludeert om dat vertrouwen, op te zegigerr. Redelijk is b.v. onze critiek niet, als zij werkelijke verdiensten van iemand wil bedekken, om des te scherper een of meer tekortkomingen van. diezelfde persoon in het licht te kunnen zetten. Zulk een critiek ten opzichte van wie dan ook moet altijd worden afge- keurd. Maar is in' bijzondere mate veroordèlenswaardig, als zij wordt gehanteerd in eigen kring, ondër geestverwanten, afbrekend de een heid. die daar zou kunnen en moeten heersen ten bate van het algemeen belang. Eenheid in vrijheid is het devies in onze politieke organisates, en op héél het levensterrein. Prof. Romme wees er dezer dagen op in een te Haarlem gehouden rede.' Wij moeten beide met dezelfde na druk beklemtonen: Eenheid in Vrijheid. Als we dit devies werkelijk bele ven, zal in ons openbare leven niet heersen een'muffe eri duffe geest en zal óók niet onze zo gewenste en noodzakelijke eenheid worden onder mijnd door een afbrekende, een on rechtvaardige en liefdeloze critiek. Vredesboodschap van Pius Xll „Wij bidden, dat de Almachtige God medelijden moge hebben met deze zwaar beproefde wereld, dat Hij haat en tweedracht moge doen plaats maken voor waarheid en lief dé, en dat onder de leiding van Zijn Geest de volken spoedig de zegenin gen van een duurzame vrede mogen genieten. Gegeven op het Vaticaan, 25 Januari 1948. paus pius xn\ Zo luidt de tekst van de eigenhan dig geschreven vredesboodschap, die Z.H. de Paus aan de Engelse foto graaf David Waddington heeft afge staan. De boodschap zal worden af drukt in een boek, dat interviews met foto's van grote tijdgenoten bevat en over de hele wereld zal worden verspreid. KATH. H.B.S. TE DELFT De oprichting van een Kath. Hoger Burgerschool voor leerlingen uit Delft en omliggende gemeenten, schijnt thans, verzekerd. De school komt onder leiding van de Paters Jezuït/en en het plan is, bij het be gin van het nieuwe studiejaar, in September a.s. met de eerste en tweede klas te beginnen. De nieuwe onderwijsinrichting zal worden ge vestigd in een gebouw aan de Koorn- markt, thans nog in geibruik bij de Incasso bank, dat tengevolge yan de combinatie van deze bankinstelling met de Amsterdamse Bank, binnen kort beschikbaar komt. H.IVI. de Koningin, die dit week end op paleis Soestdijk vertoefde, zal tengevolge van een lichte verkoud heid één a twee dagen haar kaïmer moeten houde" r\E NIEUWE MINISTER-PRESIDENT van de Republiek Mohammed *-* Hatta, heeft gistërmiddag te Batavia een onderhoud gehad met de Ne derlandse Luit.-Gouverneur-Generaal dr. H. J. van Mook. Bij dit onder houd was ook de heer Neher tegenwoordig. Dr. Hatta noemde zijn ont moeting een „beleefdheidsbezoek" en weigerde zich in bijzonderheden over het besprokene uit te laten. Gratie. Bij besluit van de Republikeinse regering, ondertekend door Hatta, wordt gratie verleend aan de Repu blikeinse ambtenaren in de door de Nederlanders bezette gebieden, die hun eed aan de Republikeinse rege ring gebroken hebben door als ge volg van oorlog hun funcfie te ver laten of in Nederlandse dienst zijn getreden. Daarbij wordt overwogen, dat het merendeel der ambtenaren door economische druk hiertoe ge dwongen werd en dat het in geen ge val hun bedoeling was de Republiek vijandig gezind te zijn. Nieuwe delegatie van Djokja Moh. Matta heeft medegedeeld, dat Sjarifoeddin ten gevolge van „enkele politieke moeilijkheden" uit de repu blikeinse delegatie, die onderhande lingen voert met de Nederlanders, zal treden. Móh. Roem, de leider van de „progressieve" vleugel der Masjoemi, zal hem als hoofd van de republikein se delegatie opvolgen. De nieuwe republikeinse delegatie is als volgt, samengesteld: Voorzitter: Moh. Roem; vice-voorzitter: dr. Ali Sastrpamidjojo; leden: Latuharhari, TjoaH Sik Ien, prof. Soeporrioj mr. Soenario Kolopaking, mr. Nasroen. De oude delegatie is ontbonden. Moh. Hatta heeft op een perscon ferentie medegedeeld, dat de uitvoe ring vande wapenstilstand tot' dus verre niet bijzonder bevredigend is geweest Er komen veel incidenten voor, zeide hij, maar hij voegde hier aan toe, dat hij omtrent die inciden ten geen bijzonderheden kon geven. Een welingelichte zegsman, die in nauwé betrekking staat tof de Com- missiejvoor Goede Diensten, heeft me degedeeld, dat 500 man republikeinse troepen uit een, verzamelcentrum ten Westen Van Buitenzorg op de trein zijn gegaan. Zij vormden de eerste groep, die de reis uit een verzetsge- bied achter de Van Mook-linie aan vaardt. Een betrouwbare schatting van het totale aantal te evacueren manschap pen is nog niet mogelijk, maar als al les goed gaat, zullen wellicht 17.000 republikeinse soldaten over de Van Mook-iiiiie gaan. Na de moord op Gandhi Thans zijn zowel leiders van de orthodox^Hindoese beweging Maha- sabha als van een soortgelijke bewe ging, Rasjtria Swajam Sevak, gear resteerd. Uit verschillende delen van India komen berichten binnen over „wraak ten aanzien van de Hindoe- extremisten". Pandit Nehroe heeft in de Constituerende Vergadering ver klaard, dat de schuld voor de moord op Gandhi in zoverre berust bij zijn aanhangers, als deze niet in staat zijn geweest hem te beschermen. „De móórd op Gandhi is het gevolg Van ons falen", zei hij. De algemene se cretaris van de Mahasabha, v g. Des- jpande, die 'Zondag gearresteerd is, zal een maand gedetineerd worden onder beschuldiging van overtreding der veiligheidswet van de Pendsjaab. Op vele plaatsen hebben anti-Maha- sabha-demonstraties plaats gehad. De politie heeft hier en daar het vuur moeten openen. De Amerikaanse regering heeft een nota aan Roemenië gezonden, waarin wordt verklaard,' dat de on der communistisohe leiding staande Roemeense regering de clausules van 'het vredesverdrag, die vrijheid van spreken; pers, godsdienst, politieke mening en van vergadering garande ren, heeft geschonden. Naar verluidt, zal Groot-Brittannië een dergelijke nota zenden. De Amerikaanse nota zou betrek king hebben op de veroordeling van de Roemeense oppositieleider dr. Ju lius Maniu. MASSAPRODUCTIE VAN ATOOM- BOMMEN. De Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft te kennen gege ven, dat het in haar bedoeling ligt te komen tot massaproductie van atoom bommen en dat er gewerkt wordt aap plannen voor nieuwe atoomkrachf wapenen. Als een rots in de 'branding, een ba ken voor de zee- varendeh trot seert IJmuidens vuurtoren de stor men. Krijsende meeuwen verho gen het storm achtige effect. De Bulgaarse minister-president. Dimitrof, heeft op een congres van het „Vaderlandse Front" een uiteen zetting gegeven over de internatio nale positie van-Bulgarije en de bin nenlandse situatie. De buitenlandse politiek van het „Vaderlandse Front", aldus verklaar de Dimitrof, is geen radciale en poogt niet Europa in vijandelijke blokken te verdelen. Het is een democratische en voor uitstrevende politiek met als eind doel samenwerking met. alle democra tische volkeren, die de vrijheid aan hangen. „Ons voornaamste object, aldus Di mitrof, op het gebied van de buiten landse politiek is en blijft de kwestie van de gemeenschappelijke verdedi ging tegen een' eventuele agressie alsmede het waarborgen van onze na tionale onafhankelijkheid, onze ter ritoriale integriteit en onze souve- reiniteit. Het zij wel verstaan: het is verre van ons, de gedachte te koesteren aan het scheppen van een of ander Oostelijk blok, in welke vorm dan *ook, zoals verkeerd is opgeVat door .hen, die het initiatief hebben genomen tot oprich ting van een Westelijk blok". WEER- MOEILIJKHEDEN MET AUSTRALISCHE HAVEN ARBEIDERS. Naar aanleiding van het besluit van de Australische federatie van haven arbeiders om te voorkomen, dat door de K.P.M. een directe dienst tussen Australië en Singapore wordt inge steld, sohrijft het Laböur-gezinde dagblad „Age" o.a.: De verklaring, dat aan Nederland se vrachtschepen niet zal worden toe gestaan, een dienst in te stellen tui sen Australische havens en Singapo re, een Britse kolonie, is niet afge legd door de gekozen vertegenwoor digers van het volk, doch door de as sistent-secretaris der federatie van havenarbeiders Roach. De meerder heid der vakverenigingsleden, zal dit onduldbare verbod van de hand wij zen. Het volk zal van de regering van het Australische Gemenebest ver langen, dat zij haar verantwoordelijk heid zal aanvaarden en erop zal 'staan, ctat aan de betrokken schepen zal Millioenen erfgename eet droog brood Ook in Berlijn kan het nog wel eens gebeuren, dat sprookjes *waar worden. In deze stad, waar een paar dollarbriefjes een fortuin betekenen, kan men nog erfgenaam worden van een vermogen van Amerikaanse af metingen. De 23-jarige Ursula Bauer en haar in Hamburg wonende broer hebben zoals wij dezer dage~* meld den samen een slordige 19 millioen dollar geërfd. Niet eens van een rijke oom uit Amerika, doch van een nicht van hun grootmóeder, die een piano- fabriek in Philadelphia bezat en in 1930 gestorven is. Sindsdien Jieeft n\en acht jaar gezocht tot de erfgena men gevonden waren. In 1938 kregen de Bauers het fortuinlijke telegram met de boodschap, zo spoedig moge lijk over de Oceaan te komen om de buit op te strijken. Sindsdien verke ren zij in de grootste narigheid. Hit- Ier gaf de jongelui geen uitreisvisum en het Amerikaanse consulaat heeft Ursula thans nog geen andere raad kunnen geven dan een Amerikaan te trouwen omdat dit de enige manier is om naar de States te komen. Maar dat kan niet, want het meisje is ver loofd en de verloofde l^eeft de zaken nog gecompliceerder gemaakt dan nodig was, door te verklaren, dat hij haar niet trouwen wil als zij de erfe nis aanneemt. Intussen leeft de Ber- lijnse dollarmillionnaire nét als alle andere Berlijnsen. Zij Verdient het equivalent van twee pakjes Chester field per maand, hakt elke morgen de houtjes voor haar kachel en eet op haar kantoor het harde, bruine, boterloze brood. Haar leven wordt ge kweld door de vraag: Hoe kom ik haar Philadelphia? Maar dat is, zo als zij ons vertelde, nog niet het erg ste. Eerger nog zijn de Amerikaanse cotrespondenten, die haar bestormen met vragen en die willen weten of zij haar haren verft en hoe dik haar grootmoeder wel was. Onderwijl blijft Ursula hopen, dat zij nog ooit naar de States zal komen en dat de dollardromen werkelijkheid zullen worden. „Ik geloof dat ik dan eerst een paar nieuwe schoenen zal kopen", zegt zij. NOG ZIJN DE DUITSERS ANTI COMMUNISTISCH. Jacob Kaiger. de door de Sow jets afgezette voorz. van Christelijk de mocratische partij in de Sowjet-Rus sische zóne van Duitsland' heeft in een rede te Keulen verklaard, dat het Duitse volk op het ogenblik nog in overgrote meerderheid tegen het communisme is, doch dat de commu nistische partij jn sterkte zou toene men, als de „huidige noodtoestand blijft voortduren." Kaiser trok een parallel tussen zijn afzetting als partijleider door de So wj et-Russische autoriteiten en zijn afzetting als vakverbondsleider door de Nazi's in 1933. worderf vergund, vrijelijk gebruik te maken van Australische havens, een recht, dat toe komt aan de schepen van alle ons vriendschappelijk gezin de naties. DE OPPOSITIE IN PORTUGAL. De politie in Portugal heeft de laatste dagen talrijke arrestaties ver richt. vooral te Lissabon, Porto en verschillende provinciale hoofdsteden als Baja, in verband met pogingen van oppositionele elementen op 31 Januari de verjaardag van de eer ste republikeinse revolutie in 1891 betogingen op tduw te zetten. Naar verluidt zou reeds een duizendtal ar restaties zijn verricht, doch slechts enkele honderden personen, waaron der leiders van de democratische een heidsbeweging, voorlopig vastgehou den worden. Aan de andere kant- wordt vernomen, dat deze beweging, wier streven voornamelijk gericht is op een herziening van de verkiezings procedure in Portugal en wier leden voornamelijk onder de intellectuelen en mensen met vrije beroepen te vin den zijn, binnenkort een verklaring wil uitgeven over haar Betrekkingen met het communisme. KONING LEOPOLD TE HAVANNA AANGEKOMEN. Koning Leopold, ven België is met zijn echtgenote en prins Boudewijn te Havanna aangekomen, waar hij door het hoofd van de Cubaanse strijdkrachten, generaal-majoor Pe rez, werd ontvangen. VOORJAARSVERGADERING Het regeringsbeleid De Ned. Kath. Middenstandsbond heeft gisteren, in het jaarbeurs- restaurant te Utrecht zijn 'voorjaars bondsvergadering gehouden. De bondsvergadering werd door de voorzitter, de heer J. A. Koops uit Venlo geopend. Aan zijn rede is het volgende ontleend: Spr. herinnerde er aan, dat hij op het najaarscongres te Den Bosch uitvoerig in het licht gesteld' had de betekenis van het contact met de hoofdgroep-ambacht en de bedrijfs- groep-deailhandel, welk contact na de bevrijding was verkregen. Dit contact is thans bezegeld in deze zin, dat de Ned. Kath. Middenstands bond door de leden van zijn dage lij ks-bestuur rechtstreeks is verte-, genwoordigd in de dagelijkse be sturen van de hoofdgroep en de be drijfsgroep. Nadat spr, de overleden heren D. A. Slootmakers en pastoor van der Heyden had herdacht, gaf spr. een overzicht van datgene, wat er na het Bossche congres is ge schied. De sectie kadervorming is haar werk begonnen met de organi satie van een één-jarige cursus A. door de Stichting Middenstandsleer gangen N. R. K. M. Het aantal deel nemers aan deze eerste kadercursus bedraagt 750, afgezien van de be zoekers vah de sociale scholen, die in de Bosse Bond zijn georga niseerd. Spr. poneerde, dat de ver kiezingen, die voor de komende zo mer in de lucht hangen, de kath. middenstand voorshands niet vdor al te grote problemen stellen. Met grote voldoening heeft spr. kennis genomen van het voornemen van het partijbestuur, «om dit voorjaar een speciale commissie te zétten aan de bestudering van de middenstands vraagstukken, en aan de opstelling van een program voor de politieke sector van deze vraagstukken. Spr. deed in het bijzonder 'een beroep „op de fractie van de K. V. P., om te strijden voor een uiteindelijke rechtvaardige behandeling van de oorlogsgetroffenen. Het wetsontwerp op 'de materiële oorlogsschade is thans verschenen. Onderscheidt het zich eendeels gun stig van wat nu bijna een jaar lang de geruchten deden vrezen, ander deels vermag de inhoud nog allesbe halve aan eisen van redelijkheid en rechtmatigheid te voldoen, noch wat de gestelde beginselen, noch wat de uitwerking betreft. Een zekere gédifferentierde behandeling van economisch zwakkeren en sterkeren, hoe zeer uit rechtsoogpunt bedenke lijk, is onder de huidige omstandig heden feitelijk misschien onvermijde lijk. Als maar niet het gevolg wordt, dat met name de tussengroep zij, die vroeger een matige maar gezon de grondslag voor economische zelf standigheid bezaten voor de toe komst tot afhankelijkheid en maat schappelijke invaliditeit wordt ver oordeeld. Voor de middenstand is het ontwerp,zoals het thans luidt, onaanvaardbaar. De minister-wisseling aan het de partement van economische zaken waaraan ook de zorg voor de mid denstand is opgedragen is om zijn achtergrond van - betreurde persoon lijke omstandigheden ook in onze kriiig met leedwezen en levAdige deelneming genomen, zo zeide de heer Koop. Wij bewaren aan dr. Huismans een erkentelijke herinne ring. Zija opvolger, prof. v. d. Brink, begroeten wij als zodanig met vreug de en vertrouwen. Wij verwachten van hem niets anders, dan een con structieve voortzetting van het be leid van di'. Huismans. Voor een po sitieve middenstands-politiek is in Nederland een goede grondslag ge bouwd. Er ligt boor de toekomst nog een breed veld, open. Een maatregel als het dezer dagen bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp inzake de wachtgeld en' werkloosheids-verzekering de monstreert eens te meer, dat het bedrijfsleven voor nog lange tijd aan een in positieve zin ordenend prijzenbeleid behoefte zal hebben. Zonder dien zal de economie van het bedrijfsleven een dergelijke sociale verzorging niet kunnen produceren. Daarnaast doen wij in 't bijzonder een beroep op de nieuwe minister, opdat bij de komende publiekrech- lijke bedrijfs-organisatie worde ver wezenlijkt de juiste coördinatie en een levend verband tussen de vrije maatschappelijke organisatie van de middenstand en het daarmede cor responderende organisme op publiek rechtelijke grondslag. Na deze rede en na een toespraak van de geestelijk adviseur van de N. R. K. M. prof. dr. Ariëns van Rij- senburg verzond de vergadering te legrammen aan de afgetreden en niéuw benoemde minister van eco nomische zaken en maakte een aan vang met de behandeling der con tributie-inning. RÜIM 10.000 Kg. PINDA'S IN BESLAG GENOMEN. Bij een Haarlemse grossier zijn 10 a 12.000 kg pinda's in beslag genomen, afkomstig van een omvangrijke zwar te handel, in pinda's, rijst,' ananas en andere dergelijke schaarse artikelen. In verband hiermede werden in Den Haag tw,ee vrachtauto's met pinda's in beslag genomen, waarbij de Chine se importeur C. S. M. werd gearres teerd. Zijn manipulaties waren er de oorzaak van dat de pinda's in zakjes van 70 gram in de winkels a J 1.00 1.10 kostten terwijl deze per 100 gram niet meer dan een kwartje mo gen opbrengen. Ook te Utrecht, waar de zwarte handelaar W. A, K. werd' gearres teerd, en, te Rotterdam zijn vertak kingen van dit complot ontdekt. PERSSPIEGEL j EEN VOORBEELD VAN IDEALISME Naar aanleiding van de* dood) van Gandhi schrijft de Stem o.m.: Gandhi leefde niet in het licht der Christelijke waarheid. Het goddelijke had voor hem iets vaags en zwevends, de kennis der deugd werd in hem niet verhelderd door de Christelijke openbaring. Maar terwijl hij niet bezat wat wij onverdiend wel verwierven, bereikte hij tóch een graad van liefde en zich- zelf-wegschenken, welke menige Christen met zijn jacht naar geld en macht naar comfort en genieting moet beschamen. Zo bezien, mag men toch niet van een mislukking spreken. Want wie het beste geeft wat in hem is ten 'bate van de medemens zal bij God zijn beloning vinden. De volle waarheid is hem nu geopenbaard. Hij moge reeds nu gekomen zijn tot de aanschouwing van 'bet eeuwige. Licht. Verbijstering en droefheid strijden nu met diepe bezorgdheid in/het gro te land van India en ook in Engeland dat de juistheid van zijn besluit, om zich uit de Indische zaken terug te trekken, nog sterker ziet aangevoch ten. Reeds voltrokken zich in het vrije Indiaj" de verschrikkelijkste drama's, thans is er een rem weg geslagen, welke het afglijden naar nog vreselijker rampen doet duchten- Het is dg grote tragiek, dat de dood van deze edele ïnens zich onder zulke onheilspellende tekenen voltrekt. Hij echter gaat de geschiedenis in als een voorbeeld van idealisme, en opoffe- ringsmoed, waarvoor ook het nage slacht zich in eerbied zal buigen". Radio-toespraak H.M. de Koningin Behalve over de zender van de We reldomroep (25 m, 31 m. en 49 m.) zal de toespraak, welke H. M. de Ko ningin heden zal richten tot Neder- land's bondgenoten uit d^ laatste oor log, tevens voor luisteraars in ons land, worden uitgezonden over do beide zenders Hilversum I en II (301 en 415 m). Het tijdstip is half zeven 's avonds. Een herhaling van de toespraak dooi de Wereldomroep vindt plaats om half- acht des avonds, half een cn half vier des nachts en des Woensdag om 12 uur des ochtends en half drie des middags (Ned. Tijd). Voorts zal de toespraak worden her uitgezonden door alle zenders van de National Broadcasting Company in de Ver. Staten, de Radio-diffusion rangaise, het British Fores Network en het Amerivcan Forces NetWork in Duitsland, radio Batavia en aangeslo-' ten zenders in Indonesië, de Curom in Curagao en de.Avros in Suriname. WILDE STAKING DETAILHANDEL KOLEN Onder de arbeiders in de deail- handel kolen te Rotterdam is een wilde staking uitgebróken. De ar beiders van de. Verenigde Brandstof- fenhandel nemen hieraan echter niet deel.- Naar schating zijn 300 van de ongeveer 600 man, die in de Rotter damse brandstoffenhandel werkzaam zijn, bij de staking betrokken. De EVC eist verhoging van loon. EEN DER ONTVOERDERS VAN TABAKSHANDELAAR ONTSNAPT. Zoals men zich £al herinneren, werd op 6 Januari j.l'. een Rotterdam se tabakshandelaar door enige man nen uit zijn woning ontvoerd en ge blinddoekt naar een kelder gebracht, waar men hem dwong twee brieven te schrijven aan zijn procuratiehou der-, de een inhoudende een volmacht tot het incasseren van een exorbitant hoog bedrag, dat op een bepaalde wij ze moest worden afgedragen, terwijl de tweede de mededeling bevatte, dat wanneer de losprijs niet binnen 14 da gen betaald was, de ontvoerde gedood zou worden. Een der gearresteerde ontvoerders 'heeft gistermorgen kans gezien, toen hij voor. een medische behandeling naar het gebouw van de geneeskun dige dienst aan de Baan werd ge bracht, in een onbewaakt ogenblik de benen te nemen. Het is de 1 December 1914 geboren Pieter van Dijk, van beroep classifi ceerder. Zijn vrouw woont aan de Gaesbeekstraat 83. Namens de offi cier van justitie wordt opsporing, aanhouding en voorgeleiding ver zocht. Zijn signalement luidt: Groot flipk postuur, ziet er krachtig uit en heeft brede schouders. Lengte: 1.94 meter. Zeer donkerblond achterover gekamd haar; grof enigszins bol ge zicht, donkerbruine ogen, hoog voor hoofd, stompe neus, grote oren, be trekkelijk kleine mond met tamelijk dunne lippen, nog gaaf gebit met wit te tanden, ronde kift, grote handen en voeten, schoenen maat 48, litteken aan rechterbeen van steekwond. Hij loopt met fro te passen. Een (toJiSieltj,e... ,,Wij zeggen veel te gemakkelijk, dat iets niet kan. Het kan wel,, maar we zijn veel te lamlendig om offers te brengen. Maar als de nood aan.de mah komt, ka^ ineens alles." Henri de G reeve.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1