S)e Gandhi's stoffelijk overschot gecremeerd Over de Ronde-Tafel-conferentie Communistische infiltratie in Palestina Benelux begroet Bevin-plan Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" MAANDAG 2'FEBRUARI 1918 38ste JAARGANG N RADIO-REDE GENERAAL SPOOR Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., £1.30 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. man. Telefoontjes £1.50 Samenzwering van de Mahasabha IN INDIA is.' een complot ontdekt, dat premier Pandit Nehrii en Maulana Aboel Kalam Azad, minister van onderwijs, uit de weg wilde ruimen. Het is waarschijnlijk, dat het complot ook de hand heeft in de moord op Gandhi. Te Bombay zijn ongeveer twintig personen gearresteerd. New Delhi, West-Bengalen en de Oostelijken Pendsjaab zijn de broeinesten van dp samenzweerders Dè algemene secretaris van" de Aia- hasabba, een orthodoxe Hindoe-orga nisatie, waarvan Gandhi's moorde naar lid is,'is gearresteerd, evenals de twee broers van de moordenaar. De Mahassabha wij een theocratisch Hindoe-regiem in een verenigd India vestigen. Bij de laatste verkiezingen is.' de partij door de Congres-partij verslagen. Financieel is de Mahas sabha zeer machtig. De Mahassabha verweet Gandhi zijn verdraagzaamheid. Zij stond ook vijandig tegenover zijn actie ter ver betering van de positie der-paria's. In verscheidene plaatsen heeft men aanvallen op de Mahasbha gedaan. Alleen te Bombay zijn bij de onlus ten reeds vijftien mensen gedood en meer dan vijftig gewond Politie en militairen hebben drastische maat-j regelen genomen om de orde te her stellen. De crematie. s Terwijl gezangen en gebeden over de heilige rivier de Djumna klonken, is Gandhi Zaterdag aan de oever ge cremeerd. Honderdduizenden mensen hadden zich langs de rivier^verza meld. Dakota's van de Koninklijke Indi sche Luchtmacht scheerden duikend over de plaats heen en strooiden bloemen uit over de ontslapene. Devadas, dp zoon van Gandhi, stond bij het hoofdeinde van de baar. Na dat de brandstapel was aangestoken, wiern hij er steeds vers hout op. E-r werden wierook, kanfer en cocos aan toegevoegd. Zesendertig uur blijft de as de brandstapel liggen Dan wordt zij in een aarden kom gedaan.. Devadas zal de kom te Allahabad, waar dé heilige rivieren de Ganges en de Djumna te zameh komen, aan het water toever trouwen. De laatste uren voor de crematie stond het lijk van de mahatma opge baard in het huis van de millionair Birla te New Delhi, waar Gandhi woonde in een klein'vertrek. Vijf pit-' ten van een Hindoese lamp besche nen het overschot, dat de menigte wilde zien. Maar Pandit Uehru sprak dp mensen toe: Laat tenminste zijn lijk in vrede rusten. Gaat heen. Het volk ging heen en kwam weer terug. Het lijk werd tenslotte op het bal kon gebracht, waar men de gelegen heid kreeg er een laatste bjik op te werpen. NED. REGERING ONTVING COMMISSIE VOOR GOEDE DIENSTEN. In „Hotel des Indes" te 's-Graven- hage heeft de Nederlandse regering Zaterdagmiddag aan de Commissie voor Goede Diensten een diner aan geboden. De tafel werd gepresideerd door dr. L. J. M. Beel, de minister president. Behalve de heren Paul van Zeeland, professor Graham en rech ter Kirby zaten aan de ministers W. Drees en mr. J. A. Jonkman, de ambassadeur van België de heer L C. Nemry, de gezant van Australië, de heer F. Keith officer, de Amerikaan se zaakgelastigde! «n de secretaris- generaal van het ministerie van bui tenlandse zaken mr. A.H. J. Lo- vink. Minister-president Beel heeft aan de correspondent van „Belga" te 's-Gravenbage verklaard, dat de bij eenkomst in een hartelijke sfeer was verlopen en dat de gehele situatie doorgenomen was. De heer Paul 'van Zeeland heeft zich in dezelfde zin uitgelaten en er aan toegevoegd, dat het probleem nog: niet is opgelost, maar dat, naar zijn mening, de toestand thans wel duide lijk is. De winter is zo zacht, dat de bol- lenkwekers de met stro ingedekte bollen reeds nu bloot moeten halen. Overal ziet men reeds het verbranden van het dekstro-, iets wat'anders pas eind Februari geschiedde. Gandhi's, opvolger. Voor het leiderschap van de Indi sche congrespartij, dat door de dood van Gandhi is opengevallen, komen twee mannen in aanmerking, name lijk minister-president Pandit Neh ru, door Gandhi zelf als „erfgenaam" genoemd, en de strijdlustige plaats vervangende minister-president Val- lahbhai Patel, die om zijn strenge methodes en politiek bekend is als de „ijzeren man". Beiden houden er geheel tegenstrij dige 'meningen op na. Volgens Pan dit Nehru zijn de meningsverschillen van gezonde -aard. Patel laat zich on geveer in dezelfde bewoordingen uit. Van de idealist Nehru, die liever boeken schrijft dan zich met politiek te bemoeien, verwacht men geen goe de politieke organisatie. Reeds ver scheidene malen sedert de onafhan kelijkheid heeft Neh-ru zich uit het kabinet willen terugtrekken. Te ben Haag heeft een bespreking plaats gehad tussen de Commissie van Goede Diensten en enige Nederlandse ministers. Foto gemaakt tijdens de lunch in het 'Hotel des Indes, V.I.n.r. zittend Pau^ van Zeeland, Belg., am: bassadeur Nemry, min. pres. dr. Beel, Sir Graham, Min. Drees. Staand v.l. n.r. Mr. Kirby, Min. Jonkman, Mr. Lovink, Australische gezant Keith Officer en een vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade Heer Bondsell. De Ronde Tafel-Conferentie met Suriname en Curasao vlot. Het ver loop van de eerste conferentiewee,k 's niet ontbloot van belang voor de Katholieke Kerk, die immers in Cu rasao vrijwel het gehele onderwijs in handen teeft, zodat het van be lang is i. v. m gelijkstelling e. d.„ wie 't bewind vqert, en die in Surina me ook zij het in mindere mate nauwe rëlaties, veelal van finan ciële aard, met het gouvernement onderhoudt. Omtrent "de Surinaamse aangelegenheden kwam de eerste week niet veel ter sprake. Voorlopig beperkte all^s zich om Curasao, waarvan de afgevaardigden der De mocratische Partij vóór eventuele besprekingen het aftreden eisten van Dr. P. A. Kasteel als gouverneur %Het is bekend, dat dit niet een' zui ver een anti-katholieke affaire is, daar men door vooraanstaande ka tholieken in Curasao, ook in minder prettige* bewoordingen over het be wind (wel te onderscheiden van de persoon) van Dr. Kasteel kan horen gewagen. Door de. principiële kwse tie der autonomie foe te spitsen op de persoon van een bepaalde "gou verneur werd het karakter van de Ronde Tafel-conferentie echter wel gewijzigd. Dr. Da -Costa Gomez, woordvoerder» der Curagaondars en voorzitter der R. K Fractie in zijn gebiedsdeel, hield echter vast aan de oorspronkelijke bedoeling van de Conferentie. Voornaamste opponent van dr„ Gomez (die, zoals wij uit COMMISSIE-LEDEN OP DOORTOCHT NAAR AMERIKA. Zaterdagmiddag omstreeks 12 uur zijn het Amerikaanse en het Austra lische lid van de Commissie van Drie, resp. de heren Graham en Kirby, met het K.L.M.-toestel uit Batavia op Schiphol gearriveerd. Des miadags heeft de Commissie van Goeie Dien sten tezamen met de diplomatieke vertegenwoordigers van Australië, België en de V S. en de Nederlandse •ministers de lunch gebruikt, waarna zij een informele bespreking voerden i.v.b. met de situatie in Indonesië Zaterdagavond zijn de heren per K.L.M.-vliegtuig naar New-York ver trokken. PRIJSVERHOGING IN BELGIë. Bij ministerieel besluit zijn in Bel gië de prijzen van de belangrijkste voedingsmiddelen als brood, vlees, vet, boter, margarine en olie met in gang van 1 Februari 1948 gemiddeld met ongeveer 10 procent verhoogd. Ook wordt voorzien d^t de kolen- prijs met 25 procent zal moeten wor den verhoogd in verband met de eisen om loonsverhoging van de mijn werkers^ die alleen ingewilligd kun nen worden indien -de regering de mijneigenaren toestaat de prijzen der kolen evenredig te verhogen. een ingezonden stuk van de kath. oud-gouverneur Van Slobbe in de Tijd' en de, Maasbode vernemen, een niet-practiserend katholiek zou zijn) is mr. Van der Meer, een geboren Ne derlander, Gezien de oppositie welke, in Cura- gap bij de Democraten bestaat tegen het bnzonder onderwijs (in handen van de Fraters van Tilburg, de Broeders van Chr. Scholen, de Do minicanessen en de Zusters van Rosendaal en Schijndel) en "het feit dat alle priesters gesalarieerd wor den door het gouvernement, is het niet van belang ontbloot, h'o'e de partijvorming plaats vindt. Eindresultaat van de besprekingen 'is thans, dat Vrijdag werd toegezegd dat „op korte termijn in feite" ver andering van het bestuur in Curagao zou plaats vinden, hetwelk door en kele Democraten het einde van Dr. Kasteels ambtsperiode werd ge noemd. Hedenavond» is er een receptie door •het Haags gemeentebestuur en Don derdag zijn de heren gasten van .Amsterdam, De spanningen in Bizonia Het besluit van de vakverenigingen van Wuerttemberg-Baden aanstaan de Dinsdag een staking van 24 uur te organiseren zou wel eens het be gin kunnen zijn van een tweede golf van stakingen naar aanleiding van de voedselnood in West-Duitsland, aldus schrijft Reuters correspondent Ro bert Lloyd. De nieuwe haard van ge vaar schijnt Nedersaksen in de Brit se zóne te zijn, waar het broodrant soen is verminderd, omdat de staats regering meer eigen geteelde aardap pelen in distributie heeft gébracht dan was toegestaan en aldus niet het volle quotum aan' het Ruhrgebied heeft kuhnen leveren. Een bewijs van de belangstelling, waarmede de com munistische leiders de stakingsbewe ging in West-Duitsland volgen, kan men zien in het voorstel van de vak verenigingen in de Oostelijke zóne, aanstaande Dinsdag te Dresden een interzonale vakverenigings-conferen- tie te beleggen ter bespreking, van de stakingsactie, en hun belofte de vakverenigingen in het Westen even tueel»-met alle mogelijke hülp en ad vies in hun moeilijkheden bij te staan. Generaal Lucius Clay, de Ameri kaanse gouverneur in Duitsland, die uit de V.S. is teruggekeerd, heeft in zijn half-maandelijks rapport ver klaard, dat de Amerikaanse voedsel- export naar Duitsland niet verhoogd zal worden. f „De huidige import van Ameri kaans voedsel in Duitsland is royaal, gezien het voedseltekort, dat op de hele wereld heerst", zo zeide Clay. „De V.S. zullen hun verplichtingen nakomep. Het huidige rantsoen is af hankelijk van de productie, inzame^ ling 'en distributie van het binnen landse voedsel en hiervoor berust de verantwoordelijkheid geheel bij de Duitsers". De delegatie bij de V.N. van het Arabische Hoge Comité heeft naar aanleiding van een artikel over communistische infiltratie in Pale- sina, dat in de „New York Times'" was gepubliceerd. Op grond van de meest betrouw bare inlichtingen kunnen wij cate gorisch verklaren, dat de U.S.S.R. voornemens is VA milliosn commu nistische agenten in West-Europa en het nabije Oosten te doen infiltre ren." De delegatie beweert, dat de zio nisten een geheim verbond met de U.S.S.R. hebben gesloten en dat de Sowjet-Unie daarom in 1946 haar po litiek ten opzichte van het-Zionisme heeft veranderd, „ofschoon zij te vo- rei\ het Zionisme als een instrument van Brits imperialisme beschouwde''. „Toen echter het nieuws over deze geheime overeenkomst Was uitge- lékt", aldus het Comité, „vreesden de Zionisten, dat zij door deze dubbel zinnige houding de sympathie van de Amerikaanse openbare mening zou den verspelen. Daarom brachtten zij kunstmatig een splitsing in het Joods bureau te weeg en trad Mosje Sneh, de leider van de Haganah, uit het bureau. Thans organiseert hij alle communistische en linkse groepen in Palestina.'' Over ,de Sow jet-Russische steun aan het verdelingsplan verklaarde het Arabische Hoge Comité, dat de U.S.S.R. dit niét gedaan heeft uit vriendschap voor de V.S., doch om dat zij op deze wijze door gebruik te maken van de Joodse'immigratie en indien het verdelingsplan njet ge-yvèld zou moeten worden uitgevoerd door. het zenden van troepen de stalen barrière, die de Amerikanen in Griekenland en Turkije tegen het communisme hebben opgeworpen, wel omsluipen. „Ondanks deze Sow jet-Russische bedoelingen zijn de V.S. nog steals voorstander van een krachtdadige verdeling van Palestina waardoor zij de U-S.S.R. indirect de kaarten in handen spelen'', aldus verklaarde de delegatie. Gebouw van Palestina Post opgeblazen Door middel van een met explo sieven geladen auto, die men, voor het geiböuw geparkeerd had, heeft men te Jeruzalem het bureau van de „Palestina. Post", het enige dag- Nadere omschrijving verlangd NA DE BEËINDIGING van de Be nelux-conferentie te Luxemburg is het volgende communiqué uitgegeven: „Bij gelegenheidvan de confe rentie te Luxemburg van de delegaties der regeringen van Nederland, België en Luxemburg ter bestudering» van door de tolunie naar voren ge komen problemen, hebben de ministers van buitenlandse zaken van de drie landen gezamenlijk studie gemaakt van de voorstellen van de rege ringen van Groot-Brittannië en Frankrijk, welke door de Britse minister van buitenlandse zaken, Bevin, vertolkt zijn in zijn rede voor het Lager huis op 22 Januari j?l. Zij hebben met groot genoegen kennis genomen van die voorstellen, welke een bijdrage betekenen aan het werk tot de vereniging van West-Europa. Deze voorstellen vragen echter om nadere omschrijvingen, aan het tot stand brengen waarvan zij bereid zijn hun medewerking te verlenen in een geest van' opbouwende samenwerking en in het kader van het Handvest der V.N. Daartoe hebben zij in grote lij nen een gemeenschappelijke houding vastgesteld, geïnspireerd door een gevoel van solidariteit van West-Europa en door het bewustzijn van de rol, welke hun landen bij zijn consolidatie kunnen spelen. In verband met deze kwestie hebben zij gezamenlijk hun houding ten opzichte van de huidige stand van de Duitse kwestie besproken en vastgesteld". blad in de Engelse taal in'Palestina opgeblazen. 20 personen werden gewond. Door dat de meeste redacteuren ten tijde van de ontploffing in een naburig café hun lunch gebruikten, zijn er. waarschijnlijk geen doden te betreu ren. Stagnatie in het plan van Marshall 4 Te Washington vreest men dat Het plan van Marshall er bij het Congres niet doorkomt vóór 1 April, tenzij er eon wonder gebeurt. Bovendien ié het vrijwel zeker, dat het bedrag van 6.8 iri-liard voor de eerste 15 maanden n.et een milliard zal worden ver laagd. Vijf en veertig dagen zijn nu ver streken sinds Truman het hulpver leningsplan /bij het Congres indiende. De Senaatscommissie -voor buiten landse zaken zou deze vfeek het aan horen van verklaringen' moeten ein digen, doqH zij zal er Waarschijnlijk' nog twee weken-mee doorgaan, alvo rens tot een besluit te komen en een rapport op te stellen. In de derde week van Maart kan een beslissing van de Senaat worden veïwacht, maar het is mogelijk, dat de behan deling in het Huis van Afgevaardig de i nog meer tijd zal vergen. Nieuw geld" irv de V.S. -Vandaag zou de republikeinse ver tegenwoordiger Frank Sundstrom in het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden een wetsontwerp indienen tot intrekking van al het Amerikaanse geld en vervanging daarvan tegen ge lijke waarde door nieuw geld. Sund strom verklaarde, dat het doel van zijn wetsontwerp is de regeringen van de Marshall-landen financieel te versterken en de V.S. een grote som te besparen, die anders voor de hulp aan Europa zou moeten worden ge bruikt. Sundstrom, zeide, clat er in Septem ber j.l. 28.567.000 dollar Amerikaans geld in omloop was, terwijl niemand weet, hoeveel daarvan in het buiten led. is opgepot. Men gelooft, dat dit milliarden dollars beloopt. BRITS ONTWERP VOOR VERDRAG MET DE BENELUX-GROEP. Naar te Parijs vernomen wordt, be studeert het Fransche ministerie van buitenlandse zaken thans een Brits ontwerp voor een bondgenootschaps verdrag, dat afzonderlijk door Frank rijk en Engeland aan Nederland, Bel gië en Luxemburg zal worden voor- Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken zei de, d&t het ontwerp tot op zekere hoogte met het verdrag van Duin kerken overeenkomt. Als Frankrijk zijn mening over het ontwerp te ken nen zal heboen gegeven, zal een defi nitief ontwerp worden opgesteld, dat aan de Benelux-landen ter bestude ring zal worden overhandigd. Diplomatieke waarnemers, die te Londen met vertegenwoordigers van de Benelux-landen hebben gesproken over het Brits-Fransche aanbod, gelo- veh dat het Britse ontwerp in één be langrijk opzicht van het verdrag van Duinkerken zal verschillen, Terwijl laatstgenoemd verdrag in de eerste plaats een wederzijds defensief ver drag tegen een mogelijke nieuwe Duitse agressie is, verwacht men van het vijfmogendhedenverdrag, dat het minder specifiek op dat punt is. Duitse protestanten tegen dte zuivering De protestantse kerk in Hessen-Nas- sau heeft haar predikanten verboden, steun te verlenen aan de zuivering. In alle kerken is een verklaring voor gelezen, waarin wordt gezegd, dat de pogingen om het nationaal-socialisme uit te bannen, volkomen mislukt zijn. „De zuivering heeft alleen maar een toestand geschapen, die voortdurend herinneringen oproept aan de vrese lijke jaren van het verleden". Het gevoel voor recht en menselijk heid. is geheel verdwenen, aldus de verklaring. Daarom verbiedt de kerk al haar predikanten de ergerlijke in stelling van de zuivering te steunen, in het belang van henzelf en van hun gemeenten. De lidmaten van de kerk hebben het verzoek ontvangen om geen medewerking te verlenen door voorzitter, toegevoegd rechter, aan klager of getuige a charge te zijn, ten zij zij daarmee verzoening tot stand' kunnen brengen. „De protestantse kerk heeft van het eerste begin af gestreden o—1 het Duitse volk te bevrijden van de kwa de geest van het nationaal-socialisme. De mening, die de-kerk al zo vaak heeft geruit, dat de zuiveringswetten geen berouw zouden brengen en ge makkelijk een middel tot wraak wor den, is bewaarheid geworden'', zegt de verklaring. NIEUWE NEDERLANDSE BISSCHOP BENOEMD. De Nederlandse pater Gerard Wan tenaar, v»n de congregatie van Mill Hill, afkomstig uit het aartsbisdom Utrecht, die sedert 2 Februari 1927 Apostolisch-prefct van Basanku, in de Belgische Congo, was, is door Z.H. de Paus benoemd tot titulair-bis- schop van Uzulis, terwijl tegelijker tijd de prefectuur tot Apostolisch- Vicariaat is verheven. ZORG VOOR DE MODERNE JEUGD. Op initiatief van hoogleraren aan de universiteit te'Nijmegen is een wetenschappelijke instelling tot stand gekomen, welke zich voorstelt bij zondere stuche te maken van we tenschappelijke voorlichting te geven voor de vorm.'mg en opvoeding der na-oorlogse jeugd, welke bijzondere paedagogische zorg behoeft voor haar toekomstige taak. Het wetenschappe- lijk-paedagogisch instituut werd ge steld onder het patronaat van wijlen mgr. dr. Hoogveld, die het eerst aan de Nijmeegse universiteit paedago- gie doceerde en dié in de Duitse tijd viel als slachtoffer in de strijd voor onze geestelijke vrijheid. Directeur van de instelling is dr. A. Perquin, S.J. en secretaris is mr. G. M. Custers te Nijmegen. De nieuwe burgemeester van Delft mr. G. E. van Walsum (P. v. d. A.) is.niet hoofdredacteur geweest van De Nederlander (Chr. H.), zoals door ons vermeld, maar van De Nieuwe Nederlander, die na de oorlog is op gericht en vrij spoedig weer werd opgeheven. NIEUWS UIT INDIE Het nieuwe republikeinse kabinet President Soekarno heeft Zaterdag in het werkcomité van het K.N.I.P. het nieuwe republikeinse kabinet be kendgemaakt. Minister-president is drs. Moham med Hatta. Binnenlandse zaken: Dr. Soekiman. Buitenlandse zaken: Hadji Agoes Salim. iDe minister-president beheert te vens de portefeuille van defensie.. In het nieuwe kabinet zetelen ze ven leden van het onlangs afgetreden kabine^-Sj arif oeddin. Het kabinet werd ahngekondigd als een presidentieel kabinet, waar van Hatta „de dagelijkse leiding" 'heeft. De sultan van Djogja is minis ter zonder portefeuille. Belangrijke figuren uit het vorige kabinet, die niet zijn teruggekeerd, zijn: Sjarifoeddin, Setyadjit, Gani en Roem. Is het nu uit met de schietpartijen? RADIOREDE GENERAAL SPOOR. De luitenant-generaal S. H. Spoor hpeft zich Zaterdag in een radiorede tot de troepen gericht ter gelegen heid van het feit, dat Zaterdagavond te 24 uur alle maatregelen en voor schriften van het Bestand in werking traden. Een uitzondering hierop •/ormt de evacuatie uit de zgn. 'zak ken, waarvoor een termijn van drie weken gesteld is, zodat op 7 Fe bruari üle republikeinse troepen aan de andere zijde van de status quolijn moeten zijn gebracht. Ten aanzien van de besprekingen tussen de locale commandanten, welke de laatste da gen plaatsvonden, zeide generaal Spoor, dat deze besprekingen in ver schillende gebieden bevredigend ver liepen, doch dat in andere gebieden, in het bijzonder in Oost-Java, de na dere uitwerking van de Bepalingen van het bestand moeilijkheden on dervond. Slechter staat het met het werkelijk staken van het vuren en het beëipdigen van de vijandelijkhe den gedurende de afgelopen veertien dagen na de ondertekening. „Ik moet tot mijn spijt bekennen, ciat bij be studering van de dagelijkse rapporten uft de verschillende gebieden, geen belangrijke vermindering van het aantal schietpartijen bleek", zeide de generaal. Beschietingen van convooien, inti midatie der bevolking, ontvoeringen en zelfs moqrd «hebben plaats gehad. Generaal Spoor zeide, dat het aantal ernstige incidenten' hem ernstig ver ontrustte. Hij wilde niet nalaten er op te wijzen, dat, indien de toestand niet zeer snel en gróndig verbetert en het aantal inbreuken «p de bepa lingen van het bestand niet zeer snel tot een minimum wordt terugge bracht, hij niet zal schromen de ge- eigende maatregelen te nemen om hieraan zo spoedig mogelijk een ein de te maken. MOH. ROEM VOORZITTER REPUBLIKEINSE DELEGATIE. Hedenmiddag om 5 uur zal Moh. Hatta op zijn verzoek een ontmoe ting hebben met de luitenant gouver- heur-generaaL Hij is heder middag met een Amerikaanse Dekota van Ojokja te Batavia aangeKomen. on der andere vergezeld door Sjari foeddin en Moh. Roem. Hatta deelde aan de pers mede, dat Sjarifoeddin zal aftreden als voor-, zitter der republikeinse delegatie en dat hij als zodanig zal worden opge volgd door Moh. Roein, dé voorma lige tot de Masjoemi behorende mi nister van binnenlandse zaken in het kabiret-Sj arifoéddin. Een. koJiA&ttje..,. „Wanneer 'een beschaving Christus verliest, dan gaat onvermijdelijk de hoogachting voor de vrouw eveneens verloren. Hoe meer echter een be schaving met. .Christus' geest door drenkt is, dhoe groter eerbied men heeft voor de vrouw, zowel voor de echtgenote en moeder in hetgezin, als voor de maagd in stille afzonde ring of in het openbaar leven." Peter Ketter.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1