S)e CöldseSoii^cmt Alweer een Indonesisch debat VRIJDAG 30 JANUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11302 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" De Tweede Kamer voert weer een Indonesisch debat But. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs £0.30 p. w., 1.30 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 De nieuwe partij DE Volkspartij voor vrijheid en democratie (V. V. D.) heeft haar beginselprogram gepubliceerd. Men herkent hierin duidelijk de mentaliteit van de oud-leider der vrijz.-democr., de heer Oud, burge meester van Rotterdam. maar toch ook weer zó, dat men óók be speurt de invloed van hen, die nog niet geheel hebben kunnen breken met de oude liberale opvattingen. Er wordt stelling genomen zowel tegen „de socialistische als de indi vidualistische opvattingen" op eco nomisch terrein. De partij „acht de leer van het „laissez faire, laissez passer" uit de tijd, doch acht een maatschappij, waarin de staat alle macht tot zich zal hebben getrokken en aan de individuele mens alle vrijheid zal zijn ontnomen, even eens onaanvaardbaar. De partij streeft daarom naar een evenwicht tussen maatschappelijke en indivi duele factoren." In deze beginselverklaring vindt de Kath. Volkspartij een weerspie geling van haar beginselen, waarvan zij zowel in theorie als in practijk immer heeft getuigd. Wij lezen ech ter verder: - „Ingrijpen der overheid kan in het huidige tijdsbestek niet worden ge mist, maar in het beginselprogram wordt aangedrongen op een over heidsbeleid, dat rechtstreekse over heidsbemoeiing zoveel mogelijk over bodig maakt, zodat de overheid zich op den duur kan beperken tot, de taak van „hoedster van het alge meen belang" en corrigerend ingrij pen, wanneer het algemeen belang door maatschappelijke organisatie dreigt te worden geschaad. Wij zouden ons ook met deze passage vólkomen kunnen verenigen, indien de términologie „hoedster van het algemeen belang" ons niet zo héél sterk dééd denken aan het oude liberale.... „laissez faire, laissez passer", waarmee men alle over heidsbemoeiingen absoluut wilde uit. scbakèlen, totdat het zover was ge komen, dat overheidsbemoeiing een feitelijk onafwendbare noodzaak wós geworden. Laten we hopen, dat wij ons hier vergissen in de mentaliteit van de samenstellers van het program! Een mentaliteit waarmee wij ons kun nen verenigen, als wij elders in het program lezen: „naast zijn ver langen, dat allen uit het bedrijfsle ven belang moeten hebben bij de uitkomsten der onderneming, wenst de V, V. D. een zo goed, mogelijke waarborg van de rechtspositie voor alle leden der maatschappij door een doeltreffende organisatie van sociale verzorging, met dien ver stande echter, dat ondermijning van verantwoordelijkheidsbesef moet worden voorkomen." En wij mogen, evenals in het vo rige passage, ook in de volgende zien dé invloed van denkbeelden,1 als neergelegd in „Quadragesimo Anno". „Ten aanzien van de organisatie van het bedrijfsleven is de partij van mening, dat deze het resultaat moet zijn van samenwerking van organisaties van werkgevers en werknemers. Deze organisatie be hoort te berusten op het „medebe- trekkèn van de arbeiderswereld in het dragen van verantwoordelijk heid", „het vasthouden aan autono mie" en de „uiteindelijke zeggen schap van de overheid"." Onbevredigend blijft echter dit deel van het program als wij zien naar de nadere uitwerking, die.... gemist wordt. Niet héél erg concreet om het niét sterker te zeggen is ook de paragraaf over het actuele Indische vraagètuk. Ook hier menen wij weer eén compromis, te bespeuren: „In de Rijks verhouding baseert de vólkspartij voor vrijheid en democra tie in haar program haar standpunt op het atlantische handvest en de koninklijke rede van 7 December 1942. Zij acht het voortbestaan van de culturele en economische banden tussen Nederland en de andere sa menstellende delen, met erkenning van verkregen rechten en waarbor gen voor de toekomst, in het belang van alle volkeren van het Rijk." De „Volkspartij voor vrijheid en démocratie" begint met haar pro gram met te verklaren, overtuigd te zijn, dat de samenleving moet berus ten op christelijke grondslag. Een verdere uitdrukkelijke erkenning en concretisering van deze overtui ging wordt in de onderdelen van het program niet gegeven. Beslist afwijzend menen wij te moeten staan tegenover de verkla.- ring betreffende het openbaar on derwijs. „Naast haar verlangen tot besten diging van gelijkstelling tussen open baar en bijzonder lager onderwijs wenst de V. V. D. een beleid, dat aan de openbare school volledig recht doet wedervaren. Zij begeert het beheer van de openbare school in handen van voorstanders van deze voïm van onderwijs en daarbij in schakeling van het ouder-element". Als hét openbaar onderwijs wordt gegeven in handen van de ouders, dan.wordt het bijzonder onder wijs, n.l. aanpassend aan de bijzon dere Verlangens van die bepaalde groep ouders, die de zeggenschap hebben over dat onderwijs, of van de meerdfcrheid in die groep. Hier wordt ook o. i. op twee gedachten gehinkt! Wapenstilstands besprekingen vorderen goed De militaire besprekingen tot uit voering van de wapenstilstand heb ben volgens Aneta op West-Java een zeer gunstig verloop gehad. De eerste republikgeinse eenheden, die volgens de overeenkomst het gebied achter de Nederlandse liniesmoeten verlaten, worden vandaag of morgen op 'de vastgestelde punten verwacht. Te Tasikmalaja zullen vijfduizend man aankomen, die via Bandoeng en Cheribon per trein naar republikeins gebied zullen worden gebracht. LEGERONDERDEEL WEGENS NEKKRAMP NIET NAAR INDONESIë. Woensdag is wederom een aantal militaire uit Nederland met het hos pitaalschip „de Grote Beer" ^ïaar In donesië vertrokken. Onder de mili tairen, die de reis zouden meema ken, bevond zich ook de 36ste com pagnie A.A.T. uit Bergen op Zoom, bestaande uit 300 man. Op het laat ste ogenblik is hun vertrek echter uitgesteld, omdat bij een van de man schappen nekkramp was geconsta teerd. De compagnie wordt nu in quarantaine gehouden. VREES VOOR COMMUNISTISCHE STAATSGREEP IN TSJECHO- SLOWAKIJE? „Staan wij aan de vooravond van een staatsgreep, waarbij de politie, gecontroleerd door de communisti sche partij, een rol zal spelen?" al dus luidde de vraag, voor de commis sie voor binnenlandse aangelegenhe den van d:e Tsjechoslo waakse Consti- tüerende Vergadering giesteld door de sociaal-democratische afgevaardigde Kubat, namens zijn fractie, aan de communistische minister van bin nenlandse zaken. Kubat verweet de minister het organiseren van celvor ming onder de politie, het .uitsluiten van niet-communistische elementen, het bevorderen alleen van commu nisten en het niet eerbiedigen van beslissingen van het parlement door het handhaven van zekere diensten. Kubat verklaarde, dat de sociaal de mocraten geen verantwoordelijkheid op zich konden nemen voor deze „schandalige stand van zaken." De prijs voor de wereldvrede President Truman heeft gisteren op een persconferentie verklaart, dat 'het absoluut noodzakelijk is, dat het Congres geen drastische verlagingen in de voor het plan-Marshall uitge trokken bedragen aanbrengt „een dergelijke maatregel zou het herstel programma meer tot een hulppro gramma maken, en indien wij geen herstelprogramma kunnen hebben, kunnen wij even goed in het het ge heel ni-et begipnen", Truman was blijkbaar zeer bewogen, aldus meldt Reuter, en zeide: „Hét welzijn van dit land en het welzijn van de we reld staat bij deze kwestie op het spel. Ik kan het niet sterker zeg gen". Volgens Truman hangt de wereld vrede af van het succes van dit pro gramma, daar de vrede afhangt van het al of niet wederopstaan van Europa. „17 Milliard dollar lijkt mij een zeer geringe prijs 'voor de vredg", zeide Truman ernstig. Tru man pleitte voor het aannemen door het Congres van het programma voor le gehele periode van 4jaar. Joodse militie voor Palestina De commissie der N.V. voor Pales tina heeft Donderdag eenstemmig be sloten mede te werken aan het op de been brengen van een Joodse militie voor het Joodse gebied van Palestina zoals dit door Mosje Sjertok, hoofd van de politieke afdeling van het Jewish Agency, onlangs is voorge steld^ Deze militie zou vóór de af loop van het mandaat gevormd moe ten worden. Het aanbod van het Jewish Agency hierbij behulpzaam te zijn, werd aanvaard. De commis sie verklaarde zich eveneens bereid soortgelijke maatregelen te overwe gen voor de vorming van een mili tie voor de Arabische staat. Er werd geen beslissing genomen wat betreft de getalsterkte van de voorgestelde militie, doch naar Sjertok onlangs schatte, zouden ongeveer 35.000 man nodig zijn. De commissie nam geen besluit inzake de kwestie van de fi nanciering dezer militie. Dagorder Arabische opperbevel hebber in Palestina. De opperbevelhebben van de Ara bische strijdkrachten in Palestina, Fawzi el Kaoekdji, heëft zijn eerste „dagorder" uitgegeven. Hij waar schuwde daarin zijn mannen, dat zij gereed moeten zijn de strijd aan te binden met ongeveer 42000 gewapen de Joden. HEEFT DEN HAAG EEN KANS? tot Genève Brussel en 's-Graven- hage. De secretaris-generaal van de V.N., Trygve Lie, heeft 'te Londen ver klaard, dat hij zijn keuze van eenó as Varkens van niet nainder Heeft u wel „kliékmesterij''. Millioenen. guldens aan deviezen worden jaarlijks be spaard door de inzameling van aard appelschillen en ander afval van dan 700 pond worden er mede ge kweekt. Blokkade 5000-francs- biljetten aanvaard Het wetsontwerp tot intrekking van de bankbiljetten van 5000 frs is hedenmorgen vroeg door de Franse Nationale Vergadering in zijn gchetel aanvaard met 307 tegen 286 stemmen. De vergadering besloot vervolgens over te gaan tot bespreking van het wetsontwerp tot herinstelling van „het vrij bezit, transport en verhan delen van goud op Frans grondge bied." De vergadering werd dan opge schort tot 15.30 uur. Aanvaarding van het wetsontwerp betreffende de vrije goudmarkt is vrijwel verzekerd, aldus Reuter. De Franse premier Schuman had het debat in de Franse Nationale Ver gadering over het wetsontwerp tot in trekking van de bankbiljetten van 5.000 francs het karakter gegeven van een officieuze vertrouwenskwestie door mede te delen, dat de toekomst van de regering er van afhing, of de ze wet werd aanvaard. Rene Mayer, de Franse jminister van financiën, heeft naar aanleiding van de blokkade der biljetten van 5.000 fr. in de Nationale Vergadering aangekondigd, dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de gjote hou ders en snelle maatregelen gullen worden getroffen om de kleine hou ders schadeloos te stellen. SPAANSE RIVIEREN BUITEN HAAR OEVERS Door zware regenval zijn de Spaan se rivieren de Guadiana en de Gua- dalquiver buiten haar oevers getre den en zijn uitgebreide gebieden in Andalusië blank gezet. Alle verbin dingen met de rest van het land zijn verbroken. Vooral de steden Sevilla, Cordoba, Cadiz en Granada hebben erg van de overstromingen te lijden. Sommige wijken van Sevilla staan twee meter onder water. Er verschijnen in deze steden geen kranten, omdat de druk kerijen zijn ondergelopen. Tiendui zenden gezinnen zijn uit hun wo ningen geëvacueerd. Een groot aantal bruggen is voor het geweld van het water bezweken en de Guadalquivir sleurt huisraad, boomstammen, landbouwwerktuigen en vee in zijn onstuimige loop mede. Tot dusver vonden twee personen de dood. Leger- en Rode-Kruiseen- heden zijn naar de getroffen gebie den vertrokken. Het gevaar is nog niet geweken en zal eerder nog toe nemen, indien de zware regens aan houden. De schade loopt reeds in de millioenen. VAKVERENIGINGSCONFERENTIE TE MUELHEIM. Leiders van vakverenigingen der Brits-Amerikaanse zóne van Duits land komen vandaag te Muelheim bijeen. Verwacht wordt, dat ongeveer duizend afgevaardigden van alle vak verenigingen van het Ruhr- en Rijn gebied de vergadering zullen bijwo nen, tezamen ruim drie millioen Duitse arbeiders vertegenwoordi gend. Voorts wordt verwacht, dat zo wel van socialistische als van com munistische zijde zal worden aange drongen op een of andere vorm van massa-protest tegen de „hongerrant- soenen" in het Ruhrgebied.. Waar schijnlijk zal een resolutie worden ingediend, waarin een algemene sta king van 24 uur in dat gebied wordt geëist. In vakverenigingskringen is men echter van mening, dat de invloed van de voorzitter van de vakvereni gingsraad in de Britse zóne, Hans Boeckler (socialist), voldoende zal zijn om een stakingsvoorstel te torpe deren. Boeckler zal naar verwacht wordt de conferentie er op wijzen, dat een stakingsactie d$ toestand nog maar zal verslechteren. Ondanks het besluit van de bizonale autoriteiten die ver beneden de vastgestelde 1500 calorieën per dag liggen. Alles wat deze week in de winkels in het Ruhr gebied te krijgen was, was per hoofd drie kilo brood, 250 gram grutters waren, 125 gram suiker en 30 gram kaas. Vis en melk waren haast niet te koop, terwijl vlees en vet al weken lang geheel ontbreken. HEVIGE CYCLOON OP RéUNION. Het Franse eiland Rèunion in de Indische Oceaan is door een hevige cycloon geteisterd. Meer dan honderd personen zijn gedood. Duizenden huizen zijn verwoest en honderden andere zijn m t htm bewoners door de vloed, meegesleept. De cycloon had, naar schatting, een snelheid-van 300 kilometer per uur. Het eiland is van de buitenwereld afgesneden; de radio-installaties zijn verwoest. HERTOG VAN AOSTA t De hertog van Aosta, de voormalige „koning" van Kroatië, is in de afge lopen nacht in de leeftijd van 47 jaar te Buenos Aires overleden. Hij was lijdende aan een bofstkwaal. De her tog was een neef van wijlen Victor Emanuel van Italië «n was bekend onder de naam „hertog van Spoleto" totdat hij zijn oudere broeder in Maart 1942 opvolgde als bevelhebber van de Italiaanse troepen in Oost- Afrika, Hij huwde vlak voor de oor log met prinses Irene van Grieken land. Nadat Noord-Joego-Slavië be zet was nam hij de titel „koning van Kroatië" van Mussolini aan. Een jaar later werd bericht, dat hij afstand had gddiaan. In 1945 werd hem de rang van admiraal ontnomen na een uitlating zijnerzijds ten opzichte van de leden van het Romeins zuiverings hof. Vorig jaar kwam hij onder een aangenomen naahi in Zuid-Amerika aan. TRAM, BUS STOPTREIN IN DE BOLLENSTREEK De gemeenteraad van Bennebroek heeft zich met alg. st. uitgesproken voor handhaving van de tram. De raad heeft echter ook haar góedkeu ring gehecht aan autobussen, mits een stoptrein wordt ingevoerd. Uit het gesprek met de Ned. Spoorwegen was B en W. gebleken, dat men daar niet meer afwijzend stond tegenover de weder-invoering van de stoptrein. DE „BARD" DER N.S.B. IN BRUSSEL GEARRESTEERD."* In samenwerking met de Amster damse politie heeft de Belgische Staatspolitie gearresteerd Georges Willem Ketmann, de „bard" der N.S. B. en een der naaste medewerkers van Mussert. Georges Ketmann werd destijds als dichter door de voorstanders der nieuwe orde in Nederland sterk op de voorgrond geschoven. Uit zijn werk sprak een „bewust Germanendom" Hij trad bovendien op als redacteur van het weekblad „Volk en Vader land" en van het anti-semietische blad „De misthoorn". In 1942 nam hij dienst bij de Germaanse SS en werd oorlogscorrespondent aan het Ooste lijk front. Later was hij nog mede werker aan de Berlijnse radio. TWEEDE KAMER De heer Schouten (A.R.), de leider tevens der oppositie, opende het ver volg van het Indië-debat. Hij pleitte voor een wettelijke regeling, zowel van de pre-federale regering als van het Collegiaal Orgaan. Hij diende een motie in, ondertekend door de fractie-voorzitters van de protestants- christelijke partijen en die Van de Partij van de Vrijheid met de strek king, wetsontwerpen in deze geest door de regering aanhangig te doen maken. Verder informeerde de heer Schouten hoe het nu gaan zou met de souvereiniteit van de UiTie. Twee weken geleden heeft mr. Joekes (P. v d. A.) haar min of meer geloo chend en ook de minister van Over zeese Gebiedsdelen schijnt er in niet a1 te duidelijke termen aan verzaakt te hebben. En komende tot de jongste gebeur tenissen betoogde de heer Schouten, dat de Commissie van Drie volgens artikel 3 van de Vijf additionele ar tikelen een plaats dreigt te gaan in nemen, die haar niet toekomt. De heer Romme (K.V.P.) herin nerde de regering aan haar woord, waarmee zij had toegezegd, zo mo gelijk de pre-federale regering bij de wet in te stellen. De pre-federale regering is is feite lijk in haar voorgangers al lang ge sticht. En nu haar leden geacht wor den de hoofden van bestuur te ver vangen, kan van een wettelijke rege ling desnoods worden afgezien. Het Collegiaal Orgaan behoort in tussen wel degelijk bij de wet te wor den ingesteld. Een desbetreffende toezegging van de minister-president van 30 September j.l. wil hij na drukkelijk gehandhaafd zien. Maar hij acht het oirbaar, dat het Colle giaal Orgaan bij Koninkijk Beslui), wordt benoemd, mits. dit besluit bij de wet wordt bekrachtigd. Daarom heeft prof. Romme een motie voorge steld, die min. of meer geldt als een verbetering van die van de heer Schouten. Daarin wordt de regering uitgenodigd bij de uitvoering van haar voornemen, om een Collegiaal Orgaan in te stellen bij Koninklijk Besluit, rekening te houden met de wens van de Kamer, dat in onmid- delijke aansluiting op dat besluit een definitieve regeling van die instel ling behoort te geschieden bij de wet. Hij wees er op, dat de Republiek niet gerechtigd is zich de pretentie te geven van een positie, die boven die van de andere Indonesische deel staten uitgaat. En hij bezwoer de re gering niet in onderhandelingen te treden, wanneer de vijandelijkheden niet absoluut gestaakt zijn. Er zal geen kwestie zijn van een Nederlands <an een Indonesisch staatsrecht; er zal daarnatst en daar om de rantsoenen in het Ruhrgebied i boven een Unie-staatsrecht komen, hoger te stellen dan die in andere ge- Duidelijk heeft de katholieke woord- bieden, ontvangt de gemiddelde ar- voerder de regering gevraagd: houdt beider daar nog steeds rantsoenen, u onverkort vast aan uw eigen uit spraken? De minister zal duidelijk antwoord moeten geven. Het is mr. Vonk (P. v .d. V.) ge weest, die uitvoerig op de moeilijk heden is ingegaan, welke de confe rentie te Kalioeran heeft opgeleverd. De oud-procureur-generaal van Ne- derlands-Indië ving zijn rede aan met een scherpe aanval op dr. Van Mook, die zijns inziens op de hoogte moet zijn geweest van alles wat daar ge- beiird is en door de Commissie van Drie is besproken, zoals hij ook moet hebben geweten van de volksstem ming, welke op Madoera is gehou den. Mr. Joekes (P. v. d. A.) erkende, dat een Unie-staatsrecht zal moeten worden opgebouwd, maar dat impli ceert zijns inziens niet enige souve reiniteit. Mr. Joekes verklaarde na een langdurig betoog, wel te voelen voor het voorstel, dat prof. Romme ten aanzien van het Collegiaal Or gaan in zijn motie heeft geformu leerd. De heer Tilanus (Chr. H.) houdt een betoog, waarin hij tot de conclu sie komt, dat hij zich verenigt met de motie-Schouten. De motie-Romme zegt hij niet goed te begrijpen. De vergadering wordt geschorst tot heden. Een ton geschrapt op P.T.T.-budget Na zonder stemming aanneming van de begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting kwam gisteren in de Tweede Kamer aan de orde de begroting der P.T.T. De minister, ir. Vos, deelde mee dat het wetsontwerp inzake de radiodistributie-centrales de Raad van State gepasseerd is en binnenkort zal worden ingediend. Voorts werd, met de tegen-stemrnen der P. v. d. A., een amendement-Teu- lings (K.V.P.) op art. 1 aangenomen, bedoelende 100.000 te schrappen, bestemd voor subsidies waaraan de behoefte in het loopende jaar zou blij ken. Minister Vos verklaarde zich be reid ieder jaar achteraf over de ver. deling der subsidies opening van za ken te geven, doch de Kamer ging teg enzijn advies in en maakte een einde aan deze geldaanvragerij. Bij K.B. is benoemd tot burgemees ter van Delft mr. G. E. van Walsum, lid van de Tweede Kamer voor de P. v. d. A. Mr. Van Walsum was ge durende enige jaren wethouder van de gemeente Rotterdam. Tot voor kort was hij hoofdredacteur van het Chr.-Hist. dagblad „De Nederlander". RESTITUTIE VERHOGING KOLEN- PRIJS. De volgende uitreiking (de letters He t.m. Ho) heeft plaats op Woens dag 4 Februari. Wachtgeldregeling voor demobiliserenden Tot de maatregelen, die ven behoe ve van de demobiliserende militairen worden getroffen, behoort ook de wachtgeldregeling, die in de tien punten, waarin minister Fiévez bij de behandeling van de begroting van het departement van Oorlog het de mobilisatie-schema uiteenzette, reeds werd aangestipt. Deze regeling, die thans wordt voor bereid en die voor onze militairen van groot belang is, houdt in, dat aan alle gedemobiliseerden, die niet direct succes hebben bij het zoeken van een burgerbetrekking, een wachtgeld zal worden uitbetaald. Deze uitbetaling vindt plaats tot op het ogenblik, waarop een werk kring is gevonden, echter voor oor logsvrijwilligers maximaal gedurende een termijn, gelijk aan de tijd die zij in Indië hebben doorgebracht; voor dienstplichtigen, die kostwinner zijn .maximaal gedurende een jaar en maximaal gedurende een halfjaar voor dienstplichtigen, die geen kost winner zyn. Het wachtgeld zal wordeti berekend naar de Europese jaarwedde O.V.W.- ers ontvangen hiervan gedurende zes maanden 80 pet., daarna 66 2/3 pet. Dienstplichtigen-kostwinners ontvan gen gedurende zes maanden 80 'pet. en daarna 60 pet, en de niet-kostwin- ners gedurende drie maanden 80 pet. en daarna 60 pet. ONDERHANDELINGEN OVER AMBTENAARSSALARISSEN. Tussen de regering enerzijds en de ambtenaren van de vier grote steden anderzijds zijn besprekingen gaande over de toepassing van de 10 pet. sa larisverhoging, welke aan het Rijks personeel is toegekend. Dezelfde ver hoging mag ook worden toegekend aan de gemeente-ambtenaren (zelfs een hogere), mits het salarisplafond van het Rijk niet wordt doorbroken. Dit laatste is van belang, omdat de salarissen in de grote steden in be paalde gevallen boven die van het Rijk uitgingen. Er is een geschil ontstaan over de datum, waarop de verhoging voor gemeente-ambtenaren van kracht mag wórden. De gemeente-ambtenaren willen daarmee teruggaan tot 1 Oc tober 1946. de regering wil de datum van ingang echter stellen op 30 Oc tober 1947. H'erover wordt thans on derhandeld, waarbij nog geen over eenstemming is verkregen. CONFLICT VERZEKERINGS BEDRIJF. Vakgroepen in- kort geding gedagvaard. De voorzitter van de hoofdgroep Verzekering, mr. J. W, Gratama, heeft in kort geding voor de Arrondisse mentsrechtbank in Den Haag gedag vaard de voorzitter, plaatsvervangen de voorzitters ensecretarissen van de vakgroep „Makelaars in Assurantiën en Assurantiebezorgers Provinciaal Bedrijf" en van de vakgroep „Assu rantie-agenten". Gevraagd wordt ieder der gedaag den te veroordelen om het bureau van de vakgroepen aan het Prinse Vinkenparlc 16 in Den Haag, te ont ruimen en dit bureau benevens alle roerende en onroerende goederen zo als gelden, bescheiden, archief, inven taris enzovoorts aan de hoofdgroep ter beschikking te stellen. Voorts vraagt eiser ieder der gedaagden een dwangsom van duizend gulden op te leggen voor iedere dag, dat zij in ge breke mochten blijven aan de uit te spreken veroordeling te voldoen. De vakgroepen, die opgeheven zijn, weigeren deze opheffing te erkennen en hun bureau aan de hoofdgroep over te dragen. De inning der directe belastingen is nog steeds onoverzichtelijk, maar de andere belastingen kunnen op de voet worden.gevolgd. Voor 1947 bereikten zij' het totaal van 1.726.418.000, hetgeen 400 mil lioen meer is dan in 1946! le 'kolom opbrengst over 1947: 2e ko lom opbrengst over 1946 induizenden. Loonbelasting 459.450 337.704 Dividendbelasting 31.265 41.366 Commissarissenbel. 3.003 1.425 Vereveningsheffing 177.631 136.480 Voorheffing van bui tenl. inkomsten 927 31.216 Superdividend 82 97 Herkapitalisatie 640 Invoerrecht 66.546 50.207 Statistiekrecht 6.315 3.067 Wijnbelasting 608 463 Accijns zout 3.646 6.937 gedistilleerd 69.779 33.712 bier 28.123 30.848 suiker 61.884 44.655 tabak 151.100 131.077 wijn 1.470 551 Bel: goud en zilver 950 864 Omzetbelasting 519.935 344.237 Zegelrecht 16.871 11.753 Registratierecht 23.535 14.677 Successierecht 73.569 87.010 Motorrijtuigbelasting 29.529 19.849 1. 726.418 1 328.835 £en fc.oJiM.ttje.... Ieder leven moet door-een grootse gedachte beheerst wórden, indien wij niet in onverschilligheid en laag heid willen vervallen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1