S)e ftzkióeSoti/fcci/iif Wapens voor Palestijnse Arabieren Critiek op Wederopbouw Franse socialisten tegen vrije goudmarkt De Provinciale Staten van Z. H. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WOENSDAG 28 JANUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11304 „Wederopbouw" in de Tweede Kamer WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT' Bar. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 0.30 p. w., 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 T^E ARABISCHE TROEPEN in Palestina worden op grote schaal voor zien van wapenen, die de Egyptische regering heeft geleverd aan Amin el Hoesseini, de moefti van Jeruzalem en voorzitter van het Arabi sche uitvoerende comité. Ook ontvangen de ^rabieren wapens en munitie van Tsjechoslowakije. Leveranties uit Egypte en Tsjecho-Slowakije Syrische autoriteiten hebben in No- Vember een transactie met Tsjecho- Slowakije afgesloten, voor de levering van patronen en geweren voor meer dan 500.000 pond sterling. De Engel sen hebben vergeefs getracht de transactie *niet te laten doorgaan. De eerste zending is reeds- per vliegtuig in de Levant aangekomen. Wat de levering van de wapens uit Egypte betreft, deze vormen slechts een onderdeel van het Egyptische programma tot verlening van hulp aan de Palestijnse Arabieren. Zo heeft 'de „Nijl-delta-commissie voor de redding van Palestina", die als enige organisatie in Egypte ge machtigd is gelden in te zamelen en vrijwilligers aan te werven, aan de moefti veertigduizend Egyptische pon den ter beschikking gesteld voor steunverlening aan de Arabieren in hun strijd tegen verdeling van het Heilige Land. Worden heilige plaatsen in Palestina ontzien? Volgens geruchten, die te Jeruza lem de ronde doen, zijn Joden en Arabieren overeengekomen het vu ren te staken in de oude stad van Jeruzalem, waar zich verschillende plaatsen bevinden, die voor Christe nen, Joden en Mohammedanen heilig zijn. NIEUWS UIT INDIE Waarom de republiek Oost-lndonesië erkende De reden van de erkenning van Oost-lndonesië door de Republiek is iets duidelijker geworden door eep uiteenzetting van de republikeinse minister van voorlichting, aldus de „Nieuwsgier". In tegenstelling1 met de radiorede van de Oost-Indonesische minister - president, Ide Anak Agoeng Gde Agoeng, waarin o.m. werd gezegd, dat het onjuist zou zijn uit deze er kenning te concluderen, dat dè po litieke oriëntatie van beide deelsta ten in hun practische politiek gelijk zouden komen te liggen, verklaart de republikeinse minister van voor lichting, d§t de twee staten nu al te lang afzonderlijk hebben gestreden. „Zo is het bijvoorbeeld nodig, dat in de Oost-Indonesische grondwet, die thans ontworpen wordt de ver zekering van de souvereiniteit van Oost-lndonesië wordt gegeven," al dus verklaarde deze minister ver der. De „Nieuwsgier" verklaart, dat deze laatste opmerking de deur dicht doet'. Het blad zegt, dat men het zich kan voorstellen, hoe moei lijk het voor de Djokjase voorlich ter is, om na al die jaren ineens in andere termen te gaan spreken dan in die van „strijd". Maar dat Djokja nu ook ineens Oost-lndonesië warm wil nvaken voor een eigen „souve reiniteit", werpt een somber licht op de motieven, die de republiek er toe brachten, Oost-lndonesië te er kennen. REPUBLIKEINSE KABINETS VORMING. De republikeinse kabinetsforma teur, Mohamad Hatta, heeft aan de pers bekend gemaakt: „De oppositie der linkse partijen die van de so cialisten, de arbeidersbeweging en de communisten heeft mij tot nu toe verhinderd, uitvoering te geven aan het voornemen, een regering te vor men, waaraan alle republikeinse partijen zouden deelnemen". De heer Hatta zette nader uiteen, dat het me ningsverschil met deze partijen be trekking heeft op de. zetelverdeling. In verband hiermede zou de samen stelling van het kabinet waarschijn lijk niet voor morgen bekend worden gemaakt, zulks teneinde, naar hij zeide, „de linkse partijen in de ge legenheid te stellen, haar houding in nadere beschouwing te nemen". Totmu toe hebben alleen de rechts georiënteerde partijen: de Wasjoemi en de P.N.I., de uitnodiging, om aan de kabinetsformatie deel te nemen, aanvaard. DISTRIBUTIENIEUWS DE BONNEN VOOR A.S. VRIJDAG. In de a.s. bonnenlijst zullen bon nen voorkomen voor de aankoop van 125 gr. koffie en 50 gr. thee. Op één der boterbonnen zal naar keuze bo ter ofmargarine kunnen worden gekocht. Voorts zal een voorinleve- ringsbon, tegelijkertijd koopbon, wor den aangewezen voor de aankoop van sinaasappelen. Tot 5 jaar wordt 1000 gr. verstrekt. Ouderen ontvan gen 500 gr. MASSAMOORD OP NIET-MOHAM- MEDANEN IN VOOR-INDIë. Bij een aanval van volksstammen op het vluchtelingenkamp Paratsji- nar in de noordwestelijke grens provincie (die tot Pakistan behoort) zijn ongeveer 130 rfiet-Mohamme- daanse vluchtelingen gedood, 50 ge wond en 50 ontvoerd, aldus heeft de regering van India Dinsdagavond meegedeeld. In de regeringsverklaring wordt voorts gezegd, dat de vluchtelingen naar een tentenkamp waren over gebracht, van wapenen waren be roofd en dat zij hun voedsel tegen „exorbitante prijzen" moesten ko pen, terwijl hun huizen werden ge plunderd. De regering van India had stap pen ondernomen bij de minister president van Pakistan on? te bewer ken, dat de vluchtelingen van het ingesneeuwde kamp Parats jinar naar een veilige plaats zouden wor den overgebracht, doch dit verzoek had geen resultaat, aldus de rege ringsverklaring. BESPREKINGEN OVER KASJMIR DOODGELOPEN. Naar van betrouwbare zijde wordt vernomen, zijn dë besprekingen tussen India en Pakistan over de kwestie-Kasjmir doodgelopen. ONRUST IN IRAK. Het Iraakse kabinet-Saleh Djaboer i§' gisteravond afgetreden. De de missie van het kabinet geschiedde na hevige gevechten in Bagdad tussen burgers, die tegen het verdrag van wederzijdse verdediging, dat dit ka binet met de Britse regering had ge sloten. protesteeerden, en de politie. Bij de zeer hevige gevechten zijn vol gens opgaven der hospitaaldirecties 70 personen gedood en ruim 300 ge wond. De regent, Abdoel Illah, heeft per radio bekend gemaakt, dat het ontslag .van het kabinet is aanvaard TWEEDE KAMER CRISIS IN BIZONIA zo spreken de duitsers o'nder elkaar. Dr. Johannes Semmler, een voor aanstaande Beierse nationalist en di recteur van Economische Zaken voor Bizonia, is Dinsdag op staande voel ontslagen in verband met een rede, waarin hij critiek heeft uitge oefend op de politiek van de Britse en Amerikaanse bezettingsautoritei ten. Semmler heeft op een bijeenkomst, die hij. als een besloten Duitse kring beschouwde zonder te weten dat ver tegenwoordigers der bezetting aan wezig waren, zware beschuldigingen tot de Westelijke bezetters gericht. Hij heeft o.m. gezegd, dat Duitsland generlei reden had om dankbaar te zijn» voor de voedselimport, daar deze er slechts op was gericht het land een duurzame last op te leggen. Hij noemde de Britse controle der Ruhr- industrie een uitplundering. Semm ler, een jong econoom, die tot de Beierse Christelijke Sociale Unie be hoort, heeft ook van Duitse zijde, voornamelijk van de sociaal-demo cratische partij, felle critiek op zijn houding moeten horen. In Beieren is zijn rede evenwel over het algemeen met veel instemming ontvangen. Zij wordt te Berlijn beschouwd als een duidelijk voorbeeld van de wijze, waarop de Duitsers over de bezet ting spreken als zij onder elkaar zijn. Dui tse geheime organisatie opgerold Een geheimzinnige Duitse organi satie, welke enige vooraanstaande nationaal-socialistische geleerden en technici via Denemarken in Argen tinië in veiligheid heeft gebracht, is na een maandenlang onderzoek door de Deense politie opgerold. De lei ders waren een koopman uit Ham burg en een overste van de Luftwaf fe. Het hoofdkwartier was in Dene marken gevestigd. Twaalf Duitsers zijn gearresteerd. Allen behoorden tot de staf van de Duitse luchtmacht. Overste Töpke, het hoofd van de organisatie wks be zig enige bekende Duitse geleerden, professor Tank, professor Thaulau en ir. Paul Klages, naar Argentinië te laten ontsnappen. Thaulau werd op het Kopenhaagse vliegveld Kastrup, vanwaar hij naar Buenos Aires wil de vertrekken, gearresteerd, daar men vermoedde dat hij op een valse pas reisde. De anderen zijn in Ar gentinië aangekomen. Thaulau's ar restatie leidde tot ontmaskering van de gehele bende. Een merkwaardige operatie Op 26 Januari werd te Stockholm een wonderlijke operatie verricht. De Zweedse chirurg C. Graaford wist de Fransman Havard het leven te red den door en stuk van zijn aorta of grote lichaamsslagader te verwijde ren, waarna hij de twee uiteinden weer aan elkaar hechtte. Dat dit uiterst snel moet geschieden behoeft wel geen betoog als men weet, dat het hart op het critieke ogenblik ogenblik als een stuk uit de slag ader wordt gesneden, moet stilstaan en dit mag niet langer dan enkele seconden duren, Rayond Havard, die vierentwintig jaar oud en gehuwd is hij heeft een dochtertje van en kele maanden oud leed reeds twee jaar aan en vernauwing in de aorta. De artsen, die hem behandelden, be schouwden zijn geval als volkomen hopeloos en gaven hem nog slechts anderhalf jaar te leven. Een redac teur van het blad Paris Presse, die toevallig van dit geval op de hoogte was, had echter van de grote kun digheid van de Zweedse chirurg ge hoord en stelde zich met hem in ver binding. Aangezien Havard niet in staat was de hoge kosten, aan een moeilijke ooeratie verbonden, te dra gen, verklaarde dr. Graaford zich bereid deze gratis te verrichten. De K.L.M. tezamen met de Air France vervoerden Havard naar Stockholm De operatie, een unicum in.de me dische wereld, slaagde uitmuntend en werd bijgewoond door twee en dertig chirurgen uit acht verschillende lan den. Havard bevindt zich thans nog in eon hospitaal te Stockholm eri het ziet er naar uit, dat hij spoedig naar Parijs zal kunnen terugvliegen. BESCHIKKEN GRIEKSE GUERILLA'S OVER DUIKBOTEN? De Griekse regering heeft Dins dag verklaard, dat zij inlichtingen heeft ontvangen, volgens welke de guerilla-strijdkrachten over een of twee duikboten zouden bteschikken. De Griekse minister van Buiten landse Zaken, Tsaldaris, heeft ver klaard, dat volgens de ontvangen inlichtingen de duikboten gebruikt worden voor vervoer tussen de Ionische en de Adriatische Zee. Men gelooft, dat de onderzeeërs de ont snapping van communistenleiders van het eiland Ikaria, waar zij ver bannen waren, mógelijk hebben ge maakt. WEER AARDSCHOKKEN OP PANAY Een drietal nieuwe aardschokken heeft opnieuw paniek veroorzaakt onder de bevolking van het Philip- pijnse eiland Panay, terwijl geruchten omtrent een op handen zijnde vloed golf aanleiding hebben gegeven tot verdere uittocht van de bevolking naar de bergen. In het gebouw van de Eerste Ka mer werd gisteren de opening van de Rondetafelconferentie, gehouden, waarin min. Beel de openingsrede hield. Terwijl minister Neher in Indië verblijft, heeft minister Vos de begro ting van Wederopbouw en Volkshuis vesting voor zijn rekening genomen. Sinds hij minister is, is de heer Ne her nu reeds voor de tweede maal in Indië. Waarom hebben we dan eigen lijk een minister voor Wederopbouw en Volkshuisvesting? De wederopbouw zal anders moe ten dat was gisterenmiddag en gis teravond de grondtoon van de de batten. De heer Andriessen (K.V.P.) telde in twee en een half jaar 55 circulaires en dat zijn alleen nog maar de be langrijkste. Hij pleitte voor vereen voudiging en voor vastheid in be leid. Laat men geen ongegrond opti misme wekken b.v. door voot te stel len, dat over 10 jaar de woningvoor ziening op een behoorlijk peil zal kunnen staan. Feit is immers, dat in Zal het tot een crisis komen j^EUTER meldt uit Parijs, dat de Franse socialistische parlementsfrac- tie besloten heeft tegen het regeringsontwerp voor de vrije goud- markt te stemmen. De commissie voor de financiën van de Franse As- semblée heeft, naar in de wandelgangen van het Palais Bourbon verluidt, met zeventig tegen vijftien stemmen het gehele wetsontwerp strekkende tot wijziging van de valutaregeling verworpen. Reuter meldt nader, dat de parle mentaire fractie der Franse socialis tische partij heeft besloten een dele gatie naar minister Robert Schu man af te vaardigen, teneinde wij ziging in de politiek en tegemoetko ming aan de verlangens der socialis tische partij te bewerkstelligen. In verband hiermee achten waarne mers het niet uitgesloten, dat er in de komende vierentwintig uur een regeringscrisis ontstaat, hoewel de meesten geloven, dat men tot een compromis zal geraken, waardoor af treden van de regering zou worden voorkomen. De Franse premier, Robert Schu- VOOR EN TEGEN MASKERADE In Maastricht houdt de actie Voor of tegen maskerade tijdens de a.s. Maastrichtse carnaval-viering de ge moederen nogal bezig. Aanvankelijk was door Maastrichts burgemeester aan de Maastrichtse carnavalsvereni ging „De Tempeleers" toegezegd, dat overwogen zou worden het maskeren op straat tot 10 uuf 's avonds toe te laten. Toen deze toezegging bekend werd. heeft d.e katholieke centrale van Maastrichtse verenigingen tot het gemeentebestuur het verzoek gericht, om dit jaar nog geen verdere uit breiding aan de uiterlijke carnaval- viering te geven o.a. wagens het ge vaar voor de openbare orde wegens toegenomen drankmisbruik, de con flicten van na-oorlogs karakter en de ernst van het Indonesische probleem. De Maastridhtse caféhouders hebben aan dit adres van de katholieke cen trale adhaesie betuigd. De carnavalsvereniging „De Tem peleers" blijft zich op het standpunt stellen dat carnaval zonder maske ren geen edhte vastenavond is. Zij is van oordeel, dat de carnaval-viering niet moet doodlopen in cafébezoek. B en W hebben intussen aan de raad voorgesteld de toestand te la ten zoals die ihet vorig jaar was n.l. alleen maskerade toestaan tijdens de carnavalsoptocht. A.s. Donderdag zal de raad over dit vraagstuk dat in Maastricht nogal stof heeft doen op waaien beslissen. De Provinciale Staten van Zuid- Holland kwamen gisteren in de Rid derzaal te 's-Gravenhage in vergade ring bijeen. De vergadering stond onder presidium van het lid der Ged. Staten, mr J. J. R. Schmal, die de commissaris der koningin, mr L. A. Kesper, verving, welke laatste met een kort verlof in het buitenland ver toeft. Alvorens met de behandeling van de vastgestelde agenda een begin werd gemaakt, kreeg het lid D. Zijp (Vrijheid) gelegenheid om mee te de len, dat met het oog op de oprichting van de „Volkspartij voor Vrijheid en Democratie de leden der Provinciale Staten welke lid zijn van de Partij voor de Vrijheid, thans deel uitma ken van de partij „voor Vrijheid en Democratie". Nadat enige missives van Ged. Sta ten, houdende mededelingen van Ko ninklijke besluiten, waarbij goed keuring is verleend aan enige beslui ten van de Staten inzake enige pol derreglementen voor kennisgeving waren aangenomen, werd besloten de adressen van de polders Zevenhoven en Nieuwkoop inzake de onderhouds kosten van de in deze polders gele gen wegen in handen van Ged. Staten te stellen voor het uitbrengen van een praeij advies. Nadat bij het agendapunt „benoe ming van een griffier" op verzoek van het lid G. van Praag (C.P.N.) tot een geheime zitting werd overgegaan, volgde bij de heropening der open bare zitting de stemming. Zoals reeds werd bericht, besloten de Staten tot het benoemen van mr. F. A. Helm- strijd, gemeentesecretaris van Arn hem tot griffier. Hij behaalde 39 van de 74 uitgebrachte geldige stemmen. Op dr A. Günther, die als eerste op de voordracht stond, werden 31 stem men uitgebracht, en op Jhr mr J. de Brauw, nummer drie van de voor dracht, 4 stemmen. De staten gingen vervolgens over tot behandeling van een voorstel van Ged. Staten tot medewerking van een op te richten stichting voor maat schappelijk werk in de provincie Zuid-Holland en tot het verlenen van een subsidie ad. f 17.500,-. Na discusie werd het voorstel z.h.s. aangenomen. De vergadering werd verdaagd tot heden. NEL YAN VLIET AMERIKAANS STAATSBURGERES? Naar Bob Kendler, directeur van de „Town Swimming Club" te Chi cago meedeelt, zal Nel van Vliet ceri aanvraag indienen voor het Ameri kaanse staatsburgerschap. Kendler verklaarde verder, dat Nel, die Vrij dag in New York aankomt, de „Chi cago Town Club" in alle nationale en regonale zwemwedstr. zal verte genwoordigen. Hij voegde er aan toe, dat de 22-jarige ster van plan is een „college" te bezoeken, voor zij haar naturalisatie aan zal vragen. man, heeft in de Nationale Vergade ring gisteravond meegedeeld, dat de regering niet zou kunnen aanblij ven, wanneer de Nationale Verga dering tegen het wetsontwerp betref fende de instelling van een vrije markt in goud zou stemmen. Deze waarschuwing werd gegeven na een kabinetsvergadering van bijna drie uur, waarin de oppositie van de so cialisten, zonder wier stemmen de regering geen meerderheid krijgt, is besproken. Verwacht wend, dat de premier de ministers van financiën en bui tenlandse zaken Woensdagocshtend met de socialistische partementsfrac- tie zouden vergaderen. Oude man te Vlaardingen beroofd Er stond nog meer op het program Op 15 Januari kreeg zo lezen we in het „Algemeen Dagblad" een 76-jarige alleenwonende man te Vlaardingen in de late avonduren be zoek van twee mannen die voorga ven van de politie te zijn. Zij kwa men een onderzoek instellen naar vuurwapens. Het gehele huis is door zocht, doch blijkbaar vonden de man nen niet wat zij verlangden. Op een vraag van een der indringers of er nog geld in huis was, haalde de man een zakje te voorschijn met 5000 gul den en liet dit aan de indringers zien. De inhoud werd bekeken waar na een der mannen de schijnbewe ging maakte alsof hij het zakje weer op de plaats legde waarvan het was gekomen. Blijkbaar zonder resultaat verlieten zij de woning. Eerst enige dagen later is de politie door kennis sen van de oude man van dit geval in kennis gesteld. Dit had tot resultaat dat in samenwerking met de Schie- damse recherohe tot arrestatie van het tweetal kon worden overgegaan. Het zijn de 24-jarige loodgieter J. Th. J. en de 23-jarige oud-land wach ter W. J. van G., beiden uit Schie dam. Daarna volgde de arrestatie van de 34-jarige Vlaardingse opkoper J. D. Laatstgenoemde had aan de Schie dammers verteld, dat de oude man niet onbemiddeld was en het geld zonder veel moeite kon worden ge roofd. De oud-landwachter had voor alle zekerheid nog een gummistok meegenomen, zodat de oude man eventueel buiten gevecht zou kun nen worden gesteld. Uit het onder zoek kwam verder vast te staan, dat het niet in de bedoeling was het by dit ene geval te laten, er stonden nog enkele adressen op het programma en er was reeds over gesproken in het vervolg van vuurwapens gebruik te maken. EDUARD BARNSTIJN OVERLEDEN Op 71-jarige leeftijd is te 's-Gra venhage overleden de heer Eduard Barnstijn. Bij de oprichting van de Nederlandse Bioscoopbond maakte de heer Barnstijn deel uit van het hoofdbestuur, terwijl hij ook voor zitter geweest is van de arbitrage commissie van de Nederlandse Bios coopbond. Jaren - geleden, in de tijd van de stomme film, stond de heer Barnstijn aan het hoofd van een groot film verhuurkantoor, de H. A. P., dat ve le bekende rolprenten in omloop heeft gebracht. In Enschede exploteerde de heer Barnstijn het Alhambra- en het Pa lace-theater. Na de eerste wereld oorlog de Haagse bioscoop in de Boekhorststraat en later het Apollo- en het Centraaltheater (thans Rex). De begrafenis heeft plaats Vrijdag 30 Januari.om 12 uur op Oud Eik en Duinen, 1947 slechts 694 woningen per maand gebouwd werden, tegen 3198 per maand in 1938. De arbeidsproductivi teit moet worden opgevoerd o.m. door afschaffing van de tarieflimiet en door bepaalde voordelen toe te staan aan arbeiders, die in de getroffen ge bieden willen werken. De heer Stapelkamp (A.-R.) wees eveneens op het streven naar perfec- tionnisme. Men maakt plannen, die toch niet uitvoerbaar zijn. Het gevaar hiervan is gebleken. Door te snelle aanbesteding in 1947 heeft men hal verwege moeten stoppen, wat een on economische besteding van arbeids krachten en materialen tot gevolg heeft. Bij het stopzetten van onder houdswerken heeft men blijkbaar vergeten, dat 16 a 17.000 kleine bouw vakpatroons uitsluitend van herstel werkzaamheden bestaan. Heeft men deze in de wederopbouw ingescha keld? Naast bevordering van particulie ren woningbouw achtte spr. krachti ge steun voor woningbouwverenigin gen nodig. Woningbouw door werkge vers voor hun personeel bewonderde mj echter maar matig, daar dit tot een afhankelijkheidspositie van de arbeiders kan leiden. De heren Van Hut (K.V.P.) en Steinmetz (K.V.P.)" vonden de huren te laag. Daardoor wordt ons woning- bezit verwaarloosd. De heer Smeenk (A.-R.) vroeg wel ke maatregelen de regering zich voor stelt, om tot verlaging van de bouw kosten te komen. Naast verhoging van de productiviteit, zag spr. zelf de eni ge oplossing in het toepassen van nieuwe methoden. De heer Hacke (P. v. d. V.) als eerste spreker in de avondvergade ring, wasi van oordeel, dat er te veel kantoorruimte door Rijksbureaux wordt ingenomen. De heer Ten Hagen (P. v. d. A.) acht de tunnel te Utrecht en de stad huisbouw te Den Hqag niet strikt no dig. Middelburg, Rotterdam en Nijme gen dienen vóór alles te gaan, aldus deze spr. De heer van der Feltz (C.-H.) zeide veel grieven te hebben. Er worden vele commissies in het leven geroe pen, waarvan de oorlogsslachtoffers de dupe worden; zij worden van het kastje naar de muur gestuurd. Mr. van der Feltz vroeg of het waar is, dat de woningbouw in 1948 zelfs geen gelijke tred met de bevolkings aanwas kan houden. De heer IJsselmuiden (K.V.P.) be toogde ook, dat men bij Wederop bouw zijn kracht heeft gezocht in een lawine van papifer. Voorts verzekerde de afgevaardigde, dat er nog honder den „krepeergevallen" zijn. Heden antwoordt de minister. KAMER ACCOORD MET REGELING MUNTWEZEN. Het wetsontwerp houdende een nieuwe regeling inzake het Neder landse muntwezen, heeft de Tweede Kamer, gistermiddag bekrachtgid. D heer Hoogcarspel (C.P.N.) deed nog een poging om het 2 1/2 centstuk in ere te herstellen, doch de overgroote meerderheid der Kamer wees hel desbetreffende amendement af. Men weet, dat het ontwerp beoogt de in voering van nieuwe zilveren rijks daalders en dubbeltjes, en bronzen stuivers en centen. BANKWET 1948 DOOR DE KAMER BEKRACHTIGD. De Tweede Kaïmer heeft gistermid dag de Bandkwet-1948. behelzende bepalingei^ nopens het Statuut van de genationaliseerde Nederlandse Bank, aangenomen met 55—21 stem men (tegen A.R., C. H., P. v. d. V. en S. G.), nadat de minister een amendement-Sassen had overgeno men, bedoelende de benoeming dc-r twaalf leden der Bankraad te her zien als de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie tot stand is geko men. DE PAUS ONTVING JHR. MR. VAN DER GOES VAN NATERS IN AUDIëNTIE. De Paus heeft jhr. mr. M. van der Goes van Naters voorzitter van de 2e Kamerfractie van de Partij van de Arbeid Zondag in audiëntie ontvan gen. NOG EEN 18-JARIGE PROFESSOR. Het gaat er langzamerhand op lij ken of prof. v. d. Brink geheel ach ter op komt. wat betreft zijn leef tijd. In 1748 werd Rijklof Michael Goens, achterkleinzoon van de gou verneur-generaal benoemd tot bui tengewoon hoogleraar in de geschie denis, welsprekendheid, oudheidkun de en Grieks. Hij was toen nauwe lijks 18 jaar. De passagierslijst van het m.s. „Kota Inten", dat op 12 Februari te Rotterdam wordt verwacht, ligt op ons bureau ter inzage. Een feoMeft/e... Wie in zijn leven ijdele eer na streeft tergt anderen en wekt nijld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1