S)eft2id4e(3ou/fcci/nt Ook de Republiek had onvoorwaardelijk getekend Franse franc devalueert met 80 pet MAANDAG 26 JANUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11298 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Verheldering in de politieke toestand in Irtdië Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en. Advert, 20826, Abonn. .20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., E 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Personeels verenigingen STEEDS meer hoort «men van „per soneelsverenigingen", zowel in particuliere ondernemingen als in overheidsinstellingen. Het is een geer actueel vraagstuk, waarover wijs c>ok als kathólieken, een mening moeten vormen. Voorop stellen wij, dat wij zo lang het tegendeel niet duidelijk is gebleken bij hen, die zulke ver enigingen propageren, de beste be doelingen aanvaarden. En, vervolgens, dat ook objectief beschouwd in zulke verenigingen een ons zeer sympathieke strekking ligt. Namelijk deze,, dat men onder hen, die -samen -in een bepaalde onderne ming of instelling werkzaam zijn, wil aankweken of bevorderen de saamhorigheid, het besef en het ge voel. dat zij samen hebben een ge meenschappelijk belang en een ge meenschappelijk doel:de zo goed mogelijke functionering van dié on derneming of van die instelling; dat men m.a.w. ondier werkers aan een zelfde „zaak" een zekere gemeen schap wil Vormen of -verstevigen. Maar moet dat goede& en zeker in deze tijd zeer begerenswaardige doel worden nagestreefd door „perso neelsverenigingen", zoals men die op heden ziet? f Wij beantwoorden deze' vraag be slist ontkennend. - De „personeelsverenigingen", wel ke wij op het oog hébben, bedoelen niet slechts het personeel nu en dan in een prettige sfeer te zamen te bréngen, cm daar op een passen de wijze hat nuttige te verenigen met het aangename. De door ons be doelde „personeelsverenigingen" strekken haar activiteit véél verder uit; zij leggen'beslag-op een niet ge ring deel van de vrije tijd der leden en trékken tot zich een belangrijk stuk vanhun ontspannings- ei# cul turele leven. Tegen dit streven hebben wij ern stige bezwaren. Deze „personeelsverenigingen" oefenen een taak uit, die reeds door andere organisaties wordt vervuld, en belemmeren daardoor die orga nisaties in haar groei. Dit bezwaaf betreft zowel de oudere als dê jon-' gere ledefi, 'maar vóóral de jongere leden. Voor de jongere leden be staan de eigen jeugdverenigingen, welke beogen hun ontwikkeling en ontspanning te schenken, aanslui tend bij hun principiële levensover tuiging. En ook de ouderen kunnen over het algemeen wat hier in de „personeelsverenigingen" wordt ge boden óók elders vinden. Op de tweede plaats willen wij aansluitend op wat wij als eerste bezwaar noemden wijzen op het gevaar, dat deze „personeelsvereni gingen" de beginsel-beleving van de leden in het gedrang brengen. De staatsman mr. Oud zeide in een ver leden week in een in de Academie te Leicfen gehouden rede, dat hij van mening is, „dat de godsdienstige overtuiging zo diep in alle lagen vhn ons volk wortelt, dat deze steeds richtlijn voor het gehele leven, dus ook voor de politiek zal blijven". Dus ook voor het culturele en ont spanningsleven! Zeker, er zijn gelegenheden, wear men, hoewel van verscheiden le vensovertuiging, inderdaad gezamen lijk kgn profiteren van cultureel' ge not en gezamerilijk zich kan ont spannen, zonder ook maar enig be zwaar, van welke aard dan ook. En wjj, katholieken, willen deze gele genheden met beide handen aan grijpen! Maar men moet toch wel, ziende blind zijn, als men wil bewe- ren, dat het in ,alle „personeelsver enigingen", als door ons bedoeld, zó is en ook zó blijft. Als derde bezwaar menen wij te mogen aanvoeren, dat deze „perso neelsverenigingen" d'e leden belem meren in hun vrijheid, om de vrije tijd te gebruiken? zoals zij dat zélf willen. Het- schijnt ons lang niet lou ter denkbeeldig, dat leden van de veelvuldige samenkomsten van hun „personeelsvereniging" niet durven wegblijven, öm niet te worden be schouwd hetzij door hun mede arbeiders, hetzij door hun chefs, het zij door beiden - als egocentrische lieden, die zich buiten de gemeen schap willen plaatsen, die met an deren niets te maken willen hebben En toch kunnen die leden voor hun verlangen, om bepaalde samenkom sten niét te bezoeken, ernstige en zéér respectabele redenen hebben. Wij hebben onze bezwaren tegen de door ons „bedoelde personeels verenigingen" kort uiteengezet kort, omdat wijwillen gelezen worden, en ook omdat wij anderen gelegenheid willenschenken, desge wenst, hun'visie op dit actuele vraag stuk in ons blad te geven. Misverstand met Djogja opgejost De Commissie van Drie heeft mede gedeeld, dat zowel Nederland als de Republiek de"*zes toegevoegde punten van de Commissie onvoorwaardelijk als basis voor de politieke besprekingen hadden aanvaard. De Commissie heeft te Djokja het na de publicatie gerezen misverstand besproken. Daarna heeft Soekarno een brief gezonden, waarin hij de onvoorwaarde lijke aanvaarding vermeldde. Onderhandelingen .kunnen verder gaan De Republiek acht deze aanvaar ding verenigbaar met de voorwaar den, waarover men het met de Neder landse delegatie eens was geworden. Deze zijn vervat in een brief van 15 Januari an de delegatie. Evenals Ne derland behoudt de Republiek zich het recht voor om op enig punt com mentaar te leveren of enigerlei kwès- tie op te werpen, welke met de pun ten samenhangt, aldus wordt in een republikeins communiqué gezegd. De vertegenwoordiger van België in de Commissie verklaarde nsf het bezoek aan Djokja.. dat thqns „alles o.k. was" en dat het standpunl van de Commissie met betrekking tot Ka- lioerang nu was opgehelderd. De Commissie rekent erop. dar de on derhandelingen tussen de Nederland se en Republikeinse delegaties Woensdag zullen worden voortgezet. volksstemming op madoera. Op geheel Madóera en bijbehoren de eilanden is Zaterdag een volks stemming gehouden voor het vast stellen van de status van Madoera. Ruim 95 van de kiesgerechtigden spraken zich uit voor de status, van negara. "A. M. SL'Tjakraningrat Boepati van Bangkalan, zal worden aangewezen als afgevaardigde van Madoera in de „v^orlopigen senaat" van de interim- regering. De resolutie, waarover de bevolking zich uitsprak,- verzoekt te vens de Nederlandse regering om de status van Madoera als negara te er kennen. Het staatshoofd zal gemach tigd zijn om o.m. de regeringsvorm vast te' stellen, gebaseerd op de de mocratische beginsel envan Lmggad- jati en het aantal afgevaardigden in de Senaat van de interim-regering te bréngen op drie leden.'Hij zal tevens het aantal ccmité's voor de vaststel ling van de status van Madoera, voor zover nodig, kunnen omvoeren. aanvang rijksconferentie In tegenstelling tot eerdere be richten vernemen wij thans van be voegde zijde dat de opening der Rijksconferentie definitief is vastge steld op Dinsdag 27 Jan. om 11 uur. Onrustig "Palestina Niet minder dan 750 welgewapen de Arabieren zijn vanuit Transjor- danië in Palestina binnengedrongen. De Arabische strijdmacht, welke over vrachtauto's en enige brengun- carriers zou beschikken, heeft haar hoofdkwartier gevestigd is de bérg- stad Toebas, zestien kilometer ten Nordoosten van de Arabische sterkte Nabloes.6 Zij heeft de Britse grens wacht weten .te ontwijken. Voorts heeft tussen Arabieren en Joden een gevecht plaats gehad in de bergen langs de weg van Jeruzalem naar Jaffa. Nadat aan beide zijden meer dan twintig personefe buiten gevecht waren gesteld, maakten Brit se pantserauto's, voorzjen van zware machinegeweren en ander wapens, een einde aan de strijd., de eerste maanden geen huwelijk van ex-koning ivjichael Volgens majoor Jacques Vergotti, vleugeladjudant van ex-koning Mi chael van Roemenië, wiens verloving met prinses Anne van Bourbon-Par- ma gisteren voor het eerst officieel erkend is, zal het huwelijk de eerste maanden niet plaats hebben,' daar de koning niet de indruk wil-wakken, dat hij om zijn huwelijksplannen Roemenië heeft verlaten. V koude en 'hitte in de ver. staten De Oostelijke staten van de V.S. en in het bijzonder de stad New York worden geteisterd door een hevige sneeuwstorm. Het New-Yorkse vlieg veld, Laguardia is.voör vertrekkende vl'egtuigen gesloten. Men vreest, dat een vliegtuig van de Icustwacht met vijf personen aan boord als verloren moet worden be schouwd. Het toestel heeft de lucht haven van Baltimore doen weten, dat het doof de sneeuwstorm niet kon landen, doch daarna heeft het niets meer van zich doen horen. In verschillende gebieden zijn reeds 28 personen tengevolge van het weer overleden Treinen hadden dik wijls meer dan 7 uur vertraging en het vertrek van de Oceaanstomer MiQueen .Elizabeth" uit New York moest worden uitgesteld. Zuid-Californië V leeft daarente gen zijn 31ste dag zonder regen en de grote hitte brengt de oogst in ge vaar. oproer in de oekraïne? de „Journaal American", heeft klaard, dat de'Chinese geheime dienst 'te weten is gekomen, dat de eerstaf ..grote opstand in de geschiedenis van de Sowjet-Unie in de Zuidelijke Oekraine ontvlamd is" De' correspondent beweerde, dat Li Foe, de minister voor dé partijorga nisatie in de Chinese regering," deze mededeing verstrekt had, uitsluitend bestemd voor de „"iHearst b'aden". Anderhalf millioen personen zou den bij de'opstand betrokken zijn, waarbij een eeuwenoud nationalisme en wrok tegen slechte behandeling door Moskou een rol zouden spelen. De bevolking in de Zuidelijke Oe kraine zou de steun hebben van een sterke guerilla-macht. Gedeelten der .bevolking zouden naar Siberië gedeporteerd zijn, doch hét zou niet gelukt zijn, de honderd duizenden guerilla's te verslaan. De ze zouden zich in de dichte wouden verbergen en vaak slagen toebrengen aan de Sowj et-troepen- De guerilla's zouden- trachten ouif- strijders van andere Sow jet-repu blieken te werven voor een grote al gemene revolutie. J. Latuharhari, vertegenwoordiger van de Republiek, overhandigt aan Anak Ago eng, minister-president van Oost-Indonesië, de officiële bekrach tiging van de erkenning door de Re publiek van de staat Oost-Indonesië als deelstaat van de Ver. Staten van Indonesië. V Buurtverenigingen TEN na-oorlogs verschijnsel is de *-4 oprichting van veel buurtver enigingen met ver-gaande activiteit En wat wij hierboven schreven over „personeelsverenigingen" kan ook worden gezegd van deze ver ten igin£en. Ook hier ligt een ons uitermate „volendam" met troepen aangekomen. Met de „Volendam" kwamen Za terdagochtend^ vroeg ruim 1100 mi litairen, onder'wie personeel van de Koninklijke Landmacht, mariniers en personeel van de K.N.I.L. niet hun gezinsleden en marine-personeel in Nederland aan. Onder hen bevonden zcih 600 gedemobiliserende mariniers en '200 afgekeurden, en voorts gede- mobiliserenden van andere legeron derdelen ert militairen op verlof. Even voor negen tiur speelde de Kon. Militaire Kapel, die zich op de kade had opgesteld, het Wilhelmus, waarna luit. ter zee le klasse C. W. Th. baron van Boetzelaer de militai ren, die op alle dekken langs de rai ling stonden, namens H. M. de Konin gin in het vaderland verwelkomde. Tientallen autobussen stonden gierend om de militairen naar alle dejen van het land te Vervoeren. Iedereen zal vandaag zijd plaats van bestemming bereiken. Met kapitein van 'Beek van het ss „Volendam" hadden wij een kort on derhoud. De reis was vlot verlopen, zo vertelde 'hij ons, en de geringe schade, die het schip tengevolge van de aanvaring met do Gierbrug over het Suez-kanaal op de heen reis op liep, heeft op het reisschema niet de minste invloed gehad. In Februari vertrekt de „Volen dam" opnieuw met troepen naar In- dië. bijzondere ambassade naar venezuela. Naar het A.N.P. verneemt, zal het lid van de Raad van State jhr dr. A. Loudon, oud-ambasadeixr té Washing ton, aan het hoofd van een bijzonde re ambassade naar Venezuela ver trekken. Deze ambassade heeft tot taak H. M, de Koningin en het kabinet te ver tegenwoordigen bij de aanstaande ambtsaanvaarding van de nieuw gé- kozen president van„Venezqëla Voorts zullen als ledefi dezer bij zondere ambassade optreden dr. P. Kasteel, gouverneur van Curasao en de heer F. W. Kraandijk, Nederlands gezant te Caracas. sympathiek stfeven ten grondslag: het streven namelijk naar een zekere eenheid, welke de feitelijke ver deeldheid overbrugt. Maar ook hier gaat men^vaak veel te ver met de activiteit op velerlei terrein- Een buurtvereniging, om de belan gen van een buurt te bepléiten bij dé autoriteiten, om bij nationale of plaatselijke feesten gezamenlijk de buurt te versieren, een feestelijk, aanzien te geven, de buurt te doen vertegenwoordigen in een optocht, of om iets dergelijks met gezamen lijke krachten tot stanid te brengen' dat is heel mooi. En,'5 als dan uit die gemeenschaps-geeSt opbloeit de bereidheid, om als büurtgenoten el kander, waar nodig, belangeloos be hulpzaam te zijn dan zou er door die buurtvereniging een kostelijk re sultaat zijn bereikt! Doch, als zulk een buurtvereniging allerlei acties gaat ontplooien, dan hebben wij er ongeveer dezelfde be zwaren tegen als tegen de „perso neelsverenigingen". Uit wat hier goed is bedoeld en ook objectief goed kan zijn kan ook een wezenlijk kwaad groeien. Van Schiphol vertrek het K.L.M.- toestel dat de 250ste retourvlucht Amsterdam-New York val maken. Het moment waarop de bemanning aan boord gaat. K.L.M. still going streng. Bijzondere vredes boodschap van de Paus Z. H. Paus Pius XII heeft besloten een bijzondere vredesboodschap aan alle volkeren der wereld te zenden, ongeacht geloof of' nationaliteit. De boodschap zal in zijn eigen hand schrift geschreven zijn. Een foto van het handschrift zal' langs radiografi sche weg worden verspreid. Dins dagmorgen zal de uitzending te Rome pjpats hebben en Dinsdagmiddag een uitzending uit Londen. De bood schap zal gesteld z^jn in de Engelse taal. Dit is de eerste maal, dét Z.' H. de Paus zich tot de wereld in haar gdheel wendt. Hij zal een beroep doen op alle volkenom te trachten „vrede en vertrouwen onder de men sen te brengen". Hevige aardbeving op de Philippijnen Volgens radioberichten zijn de centrale Philippijnen getroffen door een der hevigste aardbevingen sinds vijftig jaar. Uit Manilla wordt ver nomen, dat tenminste twintig per- sdhen gedood en ettelijke tientallen gewond zijn. Er zijn in totaal elf schokken waargenomen. Het ergst is klaarblijkelijk Panay er afth toe, waar dertien personen om het leven kwamen. Enige men sen zijn daar bedolven door het puin van de klokketoren van de Tohpling- kathedraal. Ook de eilanden Cebu, Negros en Ley te zijn getroffen. F\E FRANSE REGERING heeft Zondagavond in een communigué bekend gemaakt, dat de koers van de franc isvastgesteld op frs. 214,392 per dollar en op frs. 864 per pond sterling. Daar de oude wisselkoersen resp. frs. 119 en frs. 480 bedroegen, betekent dit een devaluatie van de Franse franc met tachtig proöent. Tevens heeft de Franse regering besloten om over te gaan tot instelling van een vrije markt in gQud en enkele buitenlandsche valuta's, n.l. de Amerikaanse dollar en de Portugese escudo. Het desbetrefende besluit is met algemene stemmen door het kabinet genomen en zal Maandag, aan de Nationale Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Het is ten slotte interessant om er op te' wijzen, dat volgens vele des- kudigen de nieuwe koers van dé franc nog iets te hoog ligt. Het is dan- ook waar, dat de dollar, die nu officieel 214 in plaats van' 119 francs doet, op de (thans verdwenen) zwar.te markt nog altijd boven de 300 ligt. Wat de Nederlandse gulden betreft, daar kreeg men tot Zaterdag slechts fr. 44,50 voor en sedert vafidaag zou dit fr. 80 moeten zijn. Het is een opmer kelijk verschil, doch gezien de duur te der Franse goederen .zou het in het geheel niet voxwonderen indien de Julden op de zwarte markt eens klaps fr. 90 waard was geworden. BRITSE TEGENSTAND. Het besluit tot invoering van een vrije markt in harde valuta's is ge nomen in weerwil van de tegenstand welke hiertegen bestond van de zijde van het In teinationale Monetaire Fonds en de Britse rege^ng. Het Fonds heeft in een communiqué be kend gemaakt^dat dè devaluatie van de Franse franc noodzakelijk is, doch dat het vootstel in zake de vrije markt van de hand wordt gewezen. Het Fonds drukte er zijn spijt over uit, flat Frankrijk desondanks daar toch toe ovferging. Het Fonds zal met frankrijk blijven samenwerken ten einde te trachten een oplossing te -vinden voor de Franse moeilijkheden op het gebied der valuta binnen het kader van de voor het Int. Monetaire Fonids geldende regelingen. De Britse regering heeft medege deeld, dat zij het oneens is met de Franse regering aangaande de vrije markt. Een nauwe samenwerking in 'technisch zin zai evenwel onmid» dellijk beginnen ten einde de terug slag op de handelsbetrekkingen tus sen de sterling- en francgebieden zo gering mogelijk te doen zijn. PRIJSSTIJGING VERWACHT. De vraag of Frankrijks belangen in voldoende mate door de thans af gekondigde monetaire maatregelen worden gediend, zal in hoge mate afhangen van het feit 'of de regering er in kan slagen om de thans door velen gevreesde nieuwe prijsverho gingen te voorkomen, aldus schreef „Trouw". In elk geval zal dit van het ministerie Schuman een zeer krach tig beleid vergen, want het ligt in de aard van de nieuwe maatregelen om de in Frankrijk toch reeds heersen de hausse^iieuw voedsel te verschaf fen. Het was b.v. kenmerkend, dat de laatste dagen in Frankrijk buiten gewoon veel goederen door het pu bliek wérden gekocht. Dit geschied de kennelijk Uit vrees voor even- tuele prijsverhogingen. Wordt „Gewetens- boom" een „Gewetensbos., Een onbekende inwoner van Den Haag zond een dezer dagen een .zilverbon van 2.50 aan de minister van financiën met een begeleidend schrijven waarin hij mededeelde, dat het geld is be- stenjd vobr het planten van een „gewetensboom" in 's-Gravenha- ge. Hij schrijft: „door he't voor beeld van inwoners van Utrecht (die, „gewetensgeld" voor het zelfde doel hadden gestuyrd) heeft ook mijn geweten gespro ken. Ik hoop, dat deze kleine bij drage meerdere Hagenaars zal aansporen hetzelfde te doen." Het ministerie van financië* bel de Plantsoenendienst van de ge meente 's-Gravenhage op en vroeg, „wat kullen wij met dat 'geld doen?" De plantsoenendienst adviseer de de gift ter beschikking te stel len van destichtng „Groen en Bloemen", welke stichting zich o.a. ten doel stelt meer bloemen én bomen in Den Haag te doen bloeien en groeien. Aldus ge- cohiedde. Men wacht nu alleen nog ét of de de „gewetensboom" een „gewetensbos" zal wordgn. britse militaire trein op russisch bevel opgehouden. Op bevel van Sovjet-RusiSsohe autoriteiten is een Britse .militaire trein, - die op weg was van Berlijn r.aar de Britse zóne van Duitsland, op'de grens van- de Sovjet-Russische zóne tegengehouden en op een zij spoor gereden. De militaire bevel hebber had geweigerd aan dè Sov jet-Russische grensambtenaren toe stemming te, geven de zegels op de coupé-deuren te verbreken en- de 'papieren van Duitse ^passagiers te controleren. De Britse autoriteiten hebben ge protesteerd en de zaak opgenomen met het militaire Sovjet-bestuur, De Duitse passagiers werden daarna in de trein vastgehouden, terwijl de Engelsen -met een andere trein kon den doorreizen. Latex werd officieel medegedeeld, dat £e twee wagons, die door de Sovjet-Russen Werden opgehouden en waarin zich ongeveer honderd-en-twintig Duitse passagiers bevonden, naar Berlijn werden te ruggebracht. Volgens de geruchten werd er vermoeden gekoesterd, dat zich twee vooraanstaande sociaal-de mocratische leiders in de trein be vonden, op weg naar het hoofdbureau van de partij te Hannover. Katholieke Volkspartij kieskring Leiden In 1948 zullen wij ter stembus worden opgeroepen, teneinde onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten Generaal in epn minstens even groot aantal als thans te zien terugkeren en 'daardoor te bevorderen een politièk in Katho lieke geest, gericht op het algemeen wélzijn door middel van haar pro gressief program. Het is van grote betekenis dat on ze katholieke mannen en vrouwen, die aan de stembus telkens weer zo voorbeeldig hun' eenheid demonstre ren, van die eenheid ook getuigenis afleggen door massaal toe te treden tot hun politieke organisatie, de Katholieke Volkspartij. Door het lidmaatschap geeft men vorm en betekenis aan een bewust staatsburgerschap, heeft men mede zeggingschap bij de samenstelling van de candidatenlijsten en kan men invloed uitoefenen op het kiezen van afgevaardigden naar de kringverga dering en naar de partijraad. Iedere katholiek, dienog niet tot de K.V.P. toetrad, make gebruik van de gelegenheid, door zich voor 1 Fe bruari op te geven als lid vdn de K.V.P. en door zijn lidmaatschap mede te helr>en in de strijd tot be houd van alles wat bereikt is, als mede in de strijd voor het werk wat nog te doen is. De voorbereidingen voor de ver kiezingen zijn reeds begonnen, de, candidaatstelling is reeds opgang. Voor 7 Februari moetan de candi- daten in of buiten de Afdelingen gesteld zijn. Door het Partijbestuur in uitge breide samenstelling is besloten, dat de samenvoeging van Rijkskieskrin- geh voor de indiening van een ge lijkluidende officiële candidatenlijst zal geschieden op dezelfde wijze als bij de verkiezingen van 1946, en wel de Kringen Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle, Arnhem' en Nijme gen een lijst; de Kringen Utrecht en 's-Hertogenbosch een lijst; De Kring Tilburg een lijst; de Kring Maas- -trieht een lijst;, de Kringen Middel burg, Dordrecht, Leiden, Haarlem en Den Helder een lijst; dé Kringen Rotterdam, Den Haag en Amster dam een-lijst. Op 6 Maart zal de Leidse Kring vergadering worden gehouden, ter bespreking van de verzamellijst van candidaten en 'tot verkiezing van de leden der Kringadviescommissie. In de eerste helft van de maand Mei wordt de groslijststemming ge houden. volkspartij voor vrijheid en democra'üe. Als resultaat van de giSteroch^e.'. i gehouden vergadering van de par; j van de Vrijheid in een der zalen van Bellevue te Amsterdam werd bes'o ten samen te gaan mei het comité ter voorbereiding van de oprichting van een Democratische Volkspartij en een nieuwe pattij ,,De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie" te stichten. Het voorstel tot de fusie, uitgegaan van het hoofdbestuur var. de Partij van de Vrijheid, werd aan genomen met 189 tegen 2 stemmen Als voorzitter werd bij acclamatie benoemd mr. Stikker, voorzitter P. v. d. V?, en tot vice-voorzitter mr. Oud, voorzitter van het cotoité van voorbereiding.' Een (coJiAe.ttje.... „Een waar christen zou zich niet kunnen vastklampen aan een louter negatief anti-communisme, zonder cp zijn beurt gevaar te lopen, even als het marxisme dat hij veroordeelt, besmet te zijn met een materialisti sche bacil". Kardinaal Gerlier.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1