S)a CeidóeGou/^ant Ontevredenheid over de „Renville "-overeenkomst Bevin's rede wekt alom grote geestdrift Tabaksinschrijving te Rotterdam ZATERDAG 24 JANUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11297 Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: "TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Kabinet Sj'arifoeddin treedt af WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w„ 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. 14.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 West-Europese consolidatie DE TIJD voor de consolidatie van West-Europa is "thans geko men", verklaarde Donderdag de Brit se minister van buitenlandse zaken, Bevin, in een Lagerhuisrede, welke in Amerika een „geweldige" rede is genoemd. „De yrije volken van West-Europa moeten zich aaneensluiten", zeide hij en hij onthulde, dat er op het ogenblik reeds besprekingen zijn in geluid, om de betrekkingen van En geland tot Frankrijk en de z.g. Bene- lux-landen tot ontwikkeling te bren gen. Met Bevins rede zijn de tot nu toe nog vage plannen, waarvoor in di verse landen reeds geruime tijd pro paganda wordt gemaakt, in de poli tiek der werkelijkheden getrokken. De gedachte van een aaneensluiting der West-Europese landen bestaat reeds lang. Churchill is een der eer sten geweest, die haar uitsprak. Maar zolang de verantwoordelijke staatslieden er zich niet mee be moeiden, bleef het een aantrekke lijke gedachte zonder veel houvast. Dat kan nu aniders worden, wan neer de onderhandelingen, waarvan Bevin gewaagde, vaste vorm en ge stalte gaan aannemen. Als kern van de West-Europese consolidatie is gedacht: een nauwe aaneensluiting van Engeland, Frank rijk en Benelux, dus de tot nu toe slechts economisch samenwerkende landen België, Nederland en Luxem burg. Het is vermoedelijk de bedoe ling behalve in economisch opzicht ook politiek en militair samen Ie werken, hetgeen een hele ommekeer zou betekenen in de opvattingen, welke tot nu KABINET-SJAR1FOEDD1N AFGETREDEN KJAAR HET OFFICIëLE Republikeinse nieuwsbureau Antara gisteravond mededeelde, is het kabinet-Sjarifoeddin afgetreden. Soekarno, de pre sident der Republiek, heeft aan dr. Mohammed Hatta, de vice-president der regering, opdracht gegeven een nieuwe regering te vormen. Men verwacht, dat de leden van het nieuwe kabinet heden bekend gemaakt zullen worden. Dit aftreden van het kabinet-Sjarifoeddin komt niet als een verrassing. Het ministerie heeftde afgelopen week blootgestaan aan tal van aanvallen van de nationalistische partijen, die ontevreden waren over de ondertekening door Sjarifoeddin van de overeenkomst op de „Ren ville". Commissie van Goede Diensten naar Djogja De door de Veiligheidsraad der V. N. ingestelde Commissie van Goede Diensten is na de val van het repu blikeinse kabinet van dr. Sjarifoeddin heden naar de republikeinse hoofd stad Djogja gevlogen. Zij zal met het nieuwe kabinet, dat thans door Hatta wordt gevormd, beraadslagen over de voorwaardelijke aanvaarding door de Republiek van 6 der 18 politieke grondbeginselen, die de Commissie als basis voor een eventuele regeling met Nederland heeft voorgesteld. Zo wel in Nederlandse als in republi keinse kringen te Batavia is men van mening, dat het nieuwe kabinet de onder auspiciën van de Commissie gehouden onderhandelingen voortzetten. De uitvoering van de wapenstilstand. De eerste ontmoeting tussen Neder. toe de samenwerking- landse en republikeinse coijimandan- i._jl_i_iu„ tpn vnnr Hp nitvnerin? van de wanen. der Benelux-landen hebben heerst. Vermoedelijk zal Nederland* op de eerste plaats interesse hebben voor de economische perspectieven, welke Bevins plan opent. Tezamen met het Britse Gemenebest, dat z'n delen ver- spreid heeft liggen over de hele we reld, en met Frankrijk, dat zijn overzeese gebiedsdelen ook in ver schillende continenten heeft, en met België, dat in de Congo een waarde volle kolonie bezit, kan Nederland verenoigd in een Unie met de Ver. Staten van Indonesië een enorm gebied bestrijken, waarin een sa menwerking buitengewoon vrucht bare resultaten kan opleveren. Ook Bevin wees daarop. „Al deze gebiedsdelen, zeide hij, zijn uitge strekte en hoogst belangrijke pro ductielanden, die nog in grote mate tot ontwikkeling gebracht kunnen worden. Zij bezitten grondstoffen, voedsel en hulpbronnen, die tot groot wederzijds voordeel aange wend kunnen worden 'en in het be lang van de bevolking van het ge bied zelve en dat van Europa en de hele wereld/* DEHALVE economische zijn er na- *^tuurlijk pok andere aspecten ver bonden aan deze samenwerking. Evenals Bevins rede ook nog een andere zijde liei zien. Hij deed nJ. een felle aanval op de buitenlandse politiek van Moskou, dat er op uit is nu na de landen van Oost-Europa ook die van West-Europa in zijn greep te krijgen. „Wij hebben het gezien in Polen, Bulgarije en Hon garije en onlnags wee rin Roemenië. En volgens onze informaties worden elders soortgelij ke_J4pogingen onder nomen". Bevin zal daarbij uiter aard gedacht hebben aan Finland en Griekenland. „Dit is een gevaarlijke situatie", zei Bevin verder op vastberaden toon. „Het is een zaak van machts politiek. De noordelijke buren van Griekenland hebben de V.N. een klap in het gezicht gegeven. Het ge vaar is zo ernstig, dat zij en hun Russische raadslieden ki verband daarmee wel eens een lelijke blun der zouden kunnen maken." Het is verrassend, de lankmoedige Bevin eên dergelijke taal te horen bezigen. Krachtens zijn politieke in stelling heeft hij altijd tot het laat ste toe gepoogd, om Moskou te over tuigen, dat het Westen geen kwade bedoelingen koesterde jegens de govj et-Unie, maar sinds de misluk king van de Londense conferentie is het hem blijkbaar ook te gortig ge worden. Zijn plan, dat direct ge richt is op de economische wederop leving van West-Eurqpa, heeft in direct tot doel, een afweer te vor men tegen de communistische agita tie. Hieriin past het wonderwel in het kader van het Marshall-plan, dat dezelfde strekking heeft, n.l. aan de communistische onruststokers de wind uit de zeilen te nemen. Het Bevin-plan gaat echter verder en voorziet in de vorming van een hecht West-Europees bloc, dat zich als derde groot-macht zou kunnen handhaven tussen de twee kolossen, Amerika en de Sovjet-Unie. Een spreker, die enige maanden geleden, het idee van een Verenigd West-Europa verdedigde, maakte toen de volgende vergelijking. Hij vergeleek de kleine landen van West- Europa met een school angstige ha ringen, rondzwemmend tussen twee grote roofvissen: „Wat is natuurlij ker, zeide hij, dan dat de haringen zich aaneensluiten, om de grote vis sen door hun solidariteit ontzag in te boezemen." Zonder deze beeldspraak te wil len volhouden wij krijgen het ten voor de uitvoering van de wapen stilstand zal plaats vinden op 27 Ja nuari op acht plaatsen op Java. Vol gens 'n mededeling van radio-Djokja karta van gisteravond, heeft het hoofdkwartier van de T.N.I. in een officieel bericht per radio, de com mandanten der T.N.I. opgeroepen om op de genoemde datum te 12 uur !3 middags op bepaalde plaatsen aan wezig te zijn voor de ontmoeting met de Nederlandse commandanten en de militaire waarnemers van de Com missie voor Goede Diensten, die zich dan eveneens op de aangegeven plaatsen zullen bevinden. NADERE INTERPRETATIE WAS NIET GEWENST. De regeringsvoorlichtingsdienst te Batavia heeft het volgende communi qué uitgegeven. „Naar aanleiding van de medede ling van de heer Paul van Zeeland te Brussel, als zouden beide partijen aan de Commissie voor Goede Diensten vragen hebben gesteld, op grond waarven de Commissie het haar plicht achtte op eigen verantwoorde lijkheid haar mening over zekere punten tot uitdrukking te brengen, wordt van officiële zijde het volgen de opgemerkt. De opvatting dat de Nederlandse delegatie behoefte zou hebben gevoeld aan verklaringen van de Commissie omtrent haar opvatting over bedoel de punten, moet op een misverstand berusten. De Nederlandse delegatus had haar zienswijze over de zes poljt- tieke beginselen te goeder tijd schrif telijk aan de CommissiQ kenbaar ge maakt. Op grond hiervan kor het de Commissie duidelijk zijn, dat de Ne derlandse delegatie in dit stadium geen verdere interpretatie wenste en uiteraard niet bereid zou zijn inter- Dretatieve verklaringen te aanvaar den, welke de betekenis van die be ginselen aanmerkelijk zouden veran deren. Omtrent hetgeen na de onderteke ning van het bestand ter kennis van de Nederlandse delegatie is gekomen met betrekking tot de zes beginselen zal, ter voorkoming van mogelijk ver- de misverstand, nader overleg met de Commissie plaa1s vinden". NAAR EEN „ZAKEN-KABINET" TE DJOGJA? Naar AFP mededeelt, hebben ge zaghebbende Nederlandse kringen hedenochtend geweigerd mededelin gen te doen naar aanleiding van het aftreden van het kabinet Sjarifoed din. Men mag echter volgens sommi ge kringen aannemen, dat vice-presi dent Hatta, die belast is met de vor ming van een nieuw kabined. wordt beschouwd als de meest aangewezen persoon voor de uitvoering van de .,Renville"-overeenkomst, wegens zijn bekwaamheid en volkomen oi afhan kelijkheid ten opzichte van de politie ke partijen. Tot op heden zijn er slechts weinig aanwijzingen omtrent de ontwikkz- ling van de politieke crisis te Djogja. Het schijnt echter, dat men hex in de richting van een „zakenkabinet'' zoekt. De samenstelling van een der gelijk kabinet zou aanzienlijk een voudiger zijn. In Nederland wordt op het ogen blik een proef genomen met een door 3 accu's aangedreven melkwagen. De bestuurder kan dit wagentje met de hand bedienen. Indien deze wagen tjes voldoen, zullen zij op grote schaal worden aangeschaft. Het ge mak gaat de mens dienen. 700 Millioen voor voedsel in Dui's'and Generaal Clay, de Amerikaanse opperbevelhebber in Duitsland, heeft medegedeeld, dat hij het Congres om 700 millioen dollar zal vragen, teneinde het gemiddelde Duitse voed selrantsoen in de Brits-Amerikaanse zóne tot 1.800 calorieën per dag te- verhogen. Hij zag niet in, waarom ide rantsoennen voor de volgend^ maand niet op een peil van 1.400 ca lorieën konden worden gehandhaafd of waarom de dreigende verlaging tot 800 calorieën in somimige delen van de Britse zóne niet kon worden voor komen. De V.S. overwogen geen ex- tra-voedselverschepingen ter ophef fing van de huidige critieke situatie. Dit moesten de Dutsers zelf doen. „Als wijzien, dat de Duitse bestuur ders alles doen wat z ijikunnen, zal dit ons een aansporing zijn, hande lend op te treden." Generaal Clay gaf toe, dat de hui dige staking in het Ruhrgebied een communistische infiltratie in de Brits-Amerikaanse zóne in de hand zoii kunnen werken, doch betoogde, dat in het algemeen de gevolgen van de ontevredenheid „heilzaam"' zou den kunnen werken, indien zij de Duitse politieke leiders hun verant woordelijkheid deden beseffen en het voedsel van de Duitse boerderijen te voorschijn brachten. dan over haringkoppen! moeten wij inderdaad constateren, dat ons enig behoud gelegen schijnt te zijn in een nauwd samenwerking, waarbij wij de koppen bijeen steken, om ge zamenlijk een afweer te bouwen, waartoe wij individueel niet in staat zijn. De politiek van de principiële neu traliteit is voorbij, evenals die van de „splendid isolation". Het geldt thans: samen zwemmen of samen verdrinken. Misschien heeft de tactiek van Moskou, die de West-Europese lan den te hoop heeft gedreven, een on verwacht gunstig resultaat voor de toekomst, n.l. het ontstaan van een groep, die "door onderlinge samen werking voor zich en de wereld wed vaart weet te scheppen. Als West-Europa .thans de kans grijpt, staan we voor een historisch keerpunt. Ned. verliezen in ind'ë De Regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de af gelopen week de navolgend verliezen zyn gerapporteerd: KONINKLIJKE MARINE: Marinier H. J. Bos, uit Gro ningen. KONINKLIJKE LANDMACHT, sold. H. A. Prenger, uit Heerlen- cerg. P. C. Emons, uit Valkens waard; sold. P. Mulder, uit Alk naar; huzaar J. van Aken, uii Rotterdam; sold. C. G. J. Beek nan, uit Einühoven. sold. P "ron, uit 's-Gravenhage; opper- vachtmesster G. N. Roozing, ui Alkmaar; 1ste luit. G. J. Wirtjes uit Amsterdam; serg. W. J. Zee man, uit Oosterland (Z.); sold. K. Knol, uit Steenwijk; sold. R Ichut, uit Vlagtwedde.-korp. W. Spijker, uit Veendam; serg. H. Vos, uit Sta.sold. J. P. Don, uit 'Raardingen. KON NED. INDISCH LEGER: Is er ook een militaire alliantie bij? r\E REDE VAN BEVIN is alom in West-Europa geestdriftig ontvangen. Men beschouwt haar algemeen als een nieuwe phase in de geschiedenis van na de oorlog. In het Britse parlement werd de rede aangevuld door da minister-president Attlee. Bij monde van Churchill en Eden verwierf zij de volledige steun der oppositie. Tot nu toe heeft het Britse ministerie van buitenlandse zaken de vraag of in Bevins oproep tot consolidatie van West- Europa een militaire alliantie is vervat, ontkend, noch bevestigd. Wel is medegedeeld, dat men uit Brussel, 's-Gravenhage en Luxemburg het be richt heeft ontvangen, dat de Britse voorstellen er worden bestudeerd. Het ministerie weigert zich uit te laten over de inhoud van de voorstellen. Sympathie in Den Haag In officiële kringen in Den Haag is de rede van Bevin met sympathie ontvangen. Men is van oordeel, dat de daarin aangekondigde voorstellen van zo vérstrekkende aard zijn, dat zij een uitgebreide studie vereisen. De voorstellen kunnen immers alleen worden gezien in het kader van ge heel West-Europa. Met name het Duitse vraagstuk mag bij de nauwe re samenwerking, zoals deze door „Zeg eens kereltje moet jy niet naar school? Op het ogenblik is men met een goed georganiseerd optreden begonnen tegen het steeds erger wor dende ongeoorloofd schoolverzuim- De eerste vangst in de vorm van deze twee spijbelaars wordt door de po litie aan de school afgeleverd. Engeland en Frankrijk wordt be oogd, niet uit het oog worden verlo ren. Nauw contact met België er Luxemburg is een eerste eis. De pas sage over het betrekken van de over zeese gebiedsdelen in de voorgestelde consolidatie heeft in het bijzonder de aandacht getrokken. Te Brussel heeft Spaak, de Belgi sche premier en minister van buiten-" landse zaken, zijn grote instemming gegeven met Bevins verklaring. Het aanbod van Frankrijk en Engeland aan Benelux is in België met grote voldoening ontvangen. De Belgische, Nederlandse Luxemburgse regeringen zullen de gelegenheid hebben hierover binnen, kort (hierbij maakt Spaak kennelijk een toespeling op de conferentie van ministers op 29, 30 en 31 Januari te Luxemburg) van gedachten te wisse len. Het Belgische ministerie is reeds met de bestudering van de Britse voorstellen begonnen. Ook de' Verenigde Staten hebben officieel van hun instemming met Be vins rede blijk gegeven. Het ministe rie van buitenlandse zaken zegt: „Bevin heeft maatregelen voorge steld, die de vrije landen van West- Europa in staat zullen stellen met el kaar overleg te plegen over hun ge meenschappelijke veiligheid en hun gemeenschappelijk welzjjn". Verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken Naar aanleiding van de berichten in de pers over de thans berucht geworden „cinq avis" en de notulen van Kalioerang heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het volgen de verklaard: Het is inderdaad juist, dat de tekst van de „"Cinq avis" tegelijk is ontvangen met die van de wapen stilstandsovereenkomst en de poli tieke basisovereenkomst Deze last s'e twee documenten waren op de „Renville" ondertekend. Zij konden dus zonder meer aan de Kamers en aan de pers worden vrijge°even. hetgeen onmiddellijk geschied is De „cinq avis" waren een volko men nieuw document, dat de Ne derlandse regering tevoren niet be kend was. Terecht heeft de Neder landse delegatie na voorlezing van dit stuk onmiddellijk gezegd daar over instructies van de Nederlands; regering te zullen vragen. Het is rist Gebruikelijk om stukken aan de Kamer over te leggen of voor pu blicatie vrij te geven, waarover nog wordt onderhandeld. Dit stuk was een document van de C.G.D. en de Nederlandss regering heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat de C.G.D zelf uitmaakt welke stuk ken zij al dan niet wenst te publi ceren. Toeti ons gebleken was dat de C.G.D. de „cinq avis" in Batavia had vrijgegeven, bestond geen aan leiding om de publicatie in Neder land op te schor;en. zodat deze in tussen heeft plaats gehad. De notulen van Kalioerang zijn Vrijdagmorgen grotendeels ontvan genDe Nederlandse, regering kan dit stuk, hoe gaarne zij ook volle dige inlichtingen zou willen ver schaffen. niet pidaliceren zonder na- drukkelnke machtiging van de C.G. D. Fen derGëlijk-* machtiging is niet verkregen. Er zijn in de onderhan delingen van de laagste manden ^oziinen stukken tussen de Neder landse en republikeinse delegaties en de C.G.D. gewisseld. Publicaties van dergelijke tussen- phases in onderh?ndeli"gen over munten, waaromtrent ten dele wel, ten dele geen overeenstemming wordt bereikt, kan slechts verwar ring stichten. Alle stukken waarover tussen de partijen overeenstemming bestaat evenals de stukken, die sedert de ondertekening op de „Renville" van Nederlandse zijde aan de C.G.D. werden overhandigd, zijn aan Ka mer en publiek bekend gesteld. De „cinq avis" en de notulen van Kalioerang zijn eenzijdige verklarin gen, die de Nederlandse regering niet heeft aanvaard. Derhalve acht zij een van haar ui'gaande bekend making daarvan onjuist. PATER THEUN1SSEN S.J. •OVERLEDEN Te Maastricht is overleden pater W. Theimissen S.J., die na zijn pries terwijding aldaar op 29 Jan. 1922, prefect was in het Canisius College te Nijmegen, en daarna vele jaren werkzaam was in de parochiële zorg als kapelaan, en wel te Amsterdam, te 's-CJrav en hagen en te Rotterdam. Zijn laatste levensjaar was pater Theunissen werkzaam als aalmoeze nier in het kamp voor gedetineerden te Valkenburg. COMMISSIELEDEN NOG NIET NAAR DJOGJA. Heden zouden leden van de Com missie voor Goede Diensten raar Djogja vertrekken, doch moto: o- ring aan hun vliegtuig noopte hen na de start wederom terug te keren. Het is niet bekend of de Commissie alsnog hedenmiddag, zal vertrekken. Het is echter zeer waarschijnlijk, dat zij morgen naar Djogja vliegen. CURA5AO-ERS AANGEKOMEN. Gisteravond om kwart voor elf lfndcLe een speciaal KLM-vliegtuig uit Londen op Schiphol, dat gechar terd was door zes leden van de Cu- ragaose delegatie. Dadelijk na aan komst deelde een der leden mede, al dus de „Volkskrant", dat het nog te bezien stond, of de delegatie zou deel nemen aan de Ronde-Tafelconferen tie, welke de volgende week zal aan vangen. Men wenst eerst besprekin gen met de Nederlandse regering te voeren, en uitsluitend hiervan hangt het af, of de delegatie aan de confe rentie deelneemt. Een van de leden legde tegenover dit blad een verklaring af, die even •te voren, tijdens de reis in het vlieg tuig was opgesteld. „Ondanks vele moeilijkheden", zo zei hij, „zijn wij er in geslaagd, op 23 Januari in Ne derland aan te komen, zoals ook ons plan was. Deze moeilijkheden zijn ontstaan, doordat wij gedurende onze reis tot onze teleurstelling moesten ondervinden, dat wij alles zelf moes ten regelen". Namens de minister van Overzeese Gebiedsdelen was ter verwelkoming aanwezig mr. Th. H. Bot, secretaris generaal yan de Conferentie, alsmede mr. Raden Prajogo en mr. J. W. Ellis, beiden secretarissen van de Conferen tie. Het gezelschap begaf zich per auto naar kasteel „Oud-Wassenaar". Het Zwitserse blad „Basler Nach- richten meldt, dat Prins Boudewijn van België, die thans 17 jaar is, ca tegorisch heeft geweigerd zonder zijn vader naar België terug te keren. Dit zou aan Spaak zijn meegedeeld tijdens het bezoek, dat hij verleden Zondag aan koning Leopold heeft gebracht. Het feit, dat dit bezoek te Genève heeft plaats gehad, wordt thans officieel toegegeven. Het Belgische kabinet had tot dit onderhoud besloten op uitnodiging van de koning. Nadat koning Leopold uit Cuba zal zijn teruggekeerd, zal minister-pre sident Spaak opnieuw een onder houd met hem hebben. RESTITUTIE KOLENBONNEN. Voor de restitutie van de bekende kolenbonnen wordt in de postkan toren gelegenheid gegeven op Maan dag voor hen, wier familienaam be gint met Dro t.m. Fa. en op Dins dag van Fe t.m. Go. KUNSTMESTSMOKKEL. Terwijl er in ons land een groot gebrek aan kunstmeststoffen was hebben enige lieden uit Gilze en omgeving 3000 kg. kunstmest en bo vendien 1000 kg. roggemeel naar België gesmokkeld. De initiatiefne mer was J. C. uit Nieuwginmeken, die thans met zijn 5 complotge noten voor de bijz. politierechter te Ereda tercht staande vertelde, dat hij zijn schoonvader in België een plezier wilde doen met Neder landse kunstmest. Van dit verhaal tje geloofden de heren achter de groene tafel niets Zij ceelden dan ook fikse straffen uit, variërend van 1 jaar tot 1 maand, terwijl de ver dachten tevens geldboeten kregen uiteenlopend van 3000 tot 150 gld. De verdachten waren blijkbaar nog heel wat van plan, want bij hen werd nog 86.000 kg. kunstmest en meel in be slag genomen, bestemd voor clandes tiene transacties. Onder buitengewoon grote belang stelling is gistermorgen in de grote beurs van koophandel te Rotterdam de eerstè tabaksinschrijving sedert 1940 gehou: en, waaraan door de Ne derlandse fabrikanten, door de Ne derlandse handel en door buitenlan ders is deelgenomen. Uit Zweden, De nemarken, Oostenrijk, Zwitserland, Tsiecho-Slowakije, Frankrijk en Bel gië was men gekomen om deze in schrijving voor de eerste partij tabak uit Indië bij te wonen. Het aanbod omvatte 6028 pakken Java Besoeki tabak, waarvan circa 2000 pakken bladtabak en 4000 pakken b.g. hang- krossok, afkomstig van de oogst 1939. Het gehele kwantum werd door de heren A. van Hoboken en Co als importeurs aan de markt ge bracht. De Nederlandse fabrikanten toonden groot intersse, tei'wijl de binenlandse handel een weifelende houding aannam. De gemiddelde-opbrengstprijzen bedroegen per 1/2 kg.: J. F./besoeki. 2025 pakken ƒ5.75; 5 pakken g b m/ besoekig 8.50. 6 pakken t t m/besoe- wi ƒ4.25; 1 pak 1 m o d/besoeki 2.90; 1 pak v g/besoeki 2.25 en 3990 pakken j/besoeki 2.8). Onder de vele belangstellenden merkten wij op de heer K. P. van der Mandele, voorzitter van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland en vele functio narissen van Rijksinstanties.* Naar wij vernemen zullen volgen de inschrijvingen waarschijnlijk zeer spoedig tegemoet kunnen worden gezien. Ruim 16000 pakken zijn reeds met verschillende Nederlandse sche pen onderweg, voor het grootste ge deelte met bestemming Rotterdam om daar te worden opgeslagen en t.z.t. aan de markt te worden ge bracht, Bovendien blijken nog gro te hoeveelhéien ondernemingstabak in het binnenland van Oost-Java aanwezig te zijn. Het ligt in de be doeling ook deze zo spoedig moge lijk naar Holland te verschenen en te verkopen door gebruikmaking van de Nederlandwt tabaksmarkt en het haar ten dienste staande apparaat. INTERNATIONALE BIDWEEK Intentie voor 25 Januari: Bekering van alle heidenen £en HoJiAettie... Breng de liefde in de wereld terug door eerst u zelf te ver beteren. De Bond zonder naam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1