Versnelde graanverscheping naar West Duitsland De Nederlandse vliegtuigindustrie DINSDAG 20 JANUARI 1948 38stc JAARGANG No. 11293 Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT' Handvest Brits-Amerikaanse zóne Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 Naar Reuter uit Washington meldt, hebben het Amerikaanse departe ment van Buitenlandse Zaken en het Amerikaanse leger een boodschap van minister Bevin aan minister Marshall, waarin hij wijst op de ernstige toestand, die zich ten gevolge van de voedselschaarste in Duitsland ont wikkelt. ..dringend" in overweging genomen. In deze boodschap was aangedrongen op versnelde verscheping van granen en ander voedsel naar de dub bele zóne. Zoals te verwachten was, hebben gisteren in het Ruhrgebied nog slechts stakingen van kleine omvang plaats gehad. In Keulen hebben 1500 man trampersoneel het werk neerge legd en uit enkele kleinere plaatsen werden nog stakingen van dezelfde omvang gemeld. In Essen. Duisburg. Muehlheim en Oberhausen, de centra der stakingsactie van vorige week, werd normaal gewerkt. De vakbond voor de Britse zóne heeft zich uitge sproken tegen een staking, die door vakbonden, Boeckler heeft medege deeld, dat hij voorlopig geen demon straties van grote omvang verwacht. Ofschoon hij de voedselconferentie, die vorige week te Dusseldorf gehou den is als mislukt beschouwt, gelooft hij .dat de toestand gered kan wor den, indien de landen hun toezeggin gen tot leveringen aan Noord Rijn- Westfalen gestand doen. Boeckler zeide, dat bepaalde elementen nog steeds een gevaarlijke actie voeren. Sjahrir niet bereid zitting te nemen in het kabinet Volgens het republikeinse blad „Merkeda" heeft Sjahrir geen plan nen om een eventuele kabinetspost te aanvaarden, doch zou hij voor nemens zijn naar Amerika te ver trekken. Voorts wordt verklaard, dat Sjahrir slechts bereid is een kabinetspost te aanvaarden, indien zijn eigen partij (de Partai Socialis) hem 't volle vertrouwen zou schen ken en hem* voor een functie zou voordragen. BEGIN, VAN OVEREENSTEMMING .TUSSEN PAKISTAN EN INDIA? Volgens inlichting uit goede bron zijn de vertegenwoordigers van In dia en Pakistan, na tussenkomst van de voorzitter van de Veilig heidsraad, de Belgische gedelegeer de van Langenhove, tot overeen stemming gekomen over instelling van een commissie van drie leden tot beslechting van het geschil tus sen de twee staten. Men meent te weten, dat India en Pakistan ieder een lid van die commissie zullen kiezen en dat de twee aldus aange wezen leden het derde lid zullen kiezen. De derde man zal dan als voorzitter van de commissie fun geren. ORTHODOXE BISSCHOP GEARRESTEERD. Metropoliet Nicolai, de (Russisch) orthodoxe aartsbisschop van Beieren is door de Amerikaanse militaire po litie gearresteerd onder beschuldi ging van spionnage ten behoeve van de Sow jet-Unie. Men verdenkt er de metropoliet van, dat hij in verbinding heeft ge staan met Russische geheime agen ten en een lijst van in Beieren ver toevende Russische vluchtelingen naar Moskou heeft gezonden. dcch hij achtte deze niet van zodanige omvang, dat reeds van een voorberei ding van een algemene staking kan worden gesproken. De vakbonden te Hamburg hebben in een telegram aan het voedselbureau te Frankfurt de eis gesteld, dat voor Hamburg dezelf de noodvoorzieningen getroffen zul len worden als voor het Ruhrgebied COMMISSIE VOOR PALESTINA. De Commissie voor Palestina der V.N. heeft van het Arabisch Hoge Comité, een antwoord ontvangen, waarin het comité weigert voor de commissie te verschijnen. De commissie heeft besloten een grenscommissie van niet meer dan drie leden, allen niet-Palestijnen om onpartijdigheid te garanderen, te be noemen. De commissie zal zich heb ben bezig te houden met de kwestie der grenzén tussen de Arabische en Joodse staat. De commissie besloot, dat er zo spoedig mogelijk een economische commissie ter voorbereiding van economische unie tussen de Arabische en Joodse staat zou worden samen gesteld. Deze commissie zou niet be staan uit vertegenwoordigers van de landen, die in de commissie voor Pa lestina zelf zitting hebben. Een harer leden zou zijn een lid van het secre tariaat der V.N., als verbinding tus sen de beide commissies. ENGELS VLIEGTUIG DOOR EGYPTISCH VLIEGTUIG BESCHOTEN. Uit betrouwbare bron te Caïro wordt bevestigd, dat enkele dagen ge leden een vliegtuig van de R.A.F. door een Egyptisch vliegtuig boven de grens van Egypte en Palestina bij El Arisj is beschoterr. Het Engelse vliegtuig bleek bij de landing 30 ko gelgaten te hebben. Volgens bet Ara bisch blad „Al Misri'' loste de Egyp tische piloot, die een vreemd vlieg tuig boven de Egyptische legerbarak- ken in het gebied van El Arisj zag, eerst waarschuwingsschoten, doch zette hij vervolgens een achtervolging in, .waarbij het vuur opnieuw geopend werd'. Volgens het blad heeft de Brit se gezant te Caïro bij de Egyptische regering een protest ingediend. OM DE SCHOONDOCHTER VAN DE CHILEENSE AMBASSADEUR. Na het verbreken van de diploma tieke betrekkingen tussen Chili en de Sowjet-Unie zijn moeilijkheden gerezen omtrent de schoondochter van de Chileense ambassadeur te Moskou, die, van Russische nationa liteit, geen toestemming verkreeg de Sowjet-Unie te yerlaten. De Chi leense regering besloot daarop het vertrek van de Sowjet-Russische missie uit Chili te verhinderen en in antwoord daarop werd van Sovf- jet-Russische zijde eenzelfde maat regel genomen ten aanzien van de Chileense missie in de Sowjet-Unie. De Chileense regering heeft thans de Sowjet-Russische medegedeeld, dat zij de kwestie voor het inter nationaal gerechtshof wil brengen. Prof. van den Brink Min isfer van Econ. Zaken Met ingang van 21 Januari is bij KJ5. benoemd tot Minister van Eco nomische Zaken prof. dr. J. R. M. van den Brink te Laren (N.-H.), hoogle raar te Nijmegen en lid van de Eerste Kamer. Prof. van den Brink zal de jongste minister zijn in het huidige kabinet. Hij is tevens de meest jeugdige minis ter, die ooit een Nederlandse regering gesierd heeft. Dr. C. Lely, die in 18911 minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid werd in het ministerie- Tienhoven, had toen de leeftijd van 36 jaren bereikt, hetgeen reeds een uit zondering genoemd kan worden. La ter, in 1934, trad mr. M. P. L. Steen- berghe cp 35-jarige leeftijd in het derde ministerie-Colijn als minister van Economische Zaken op.' Ook mr. dr. J. Donner, die in 1926 minister van Justitie werd, had toen de leeftijd van 35 jaar. Wat de jeugdige leeftijd betreft worden allen overtroffen door de thans benoemde functionaris, die 12 April 1915 te Laren (Utrecht) ge boren werd en dus pas 32 jaar is. Hij bezocht de R.K. Hogere Bur gerschool te Hilversum en studeerde vervolgens aan de Kath. Economische Hogeschool te Tilburg, waar hij cum laude het candidaatsexamen in de eco nomie aflegde en in 1940 cum laude het doctoraal examen. In datzelfde jaar volgde zijn benoeming tot advi seur bij het directoraat voor -Handel en Nijverheid aan het departement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart, in 1941 die tot adviseur bij de dienst tot regeling van de prijzen en kort daarop die tot chef der afdeling prijzenpolitiek. Tijdens de bezetting nam hij als zodanig ontslag. In De cember 1942 promoveerde hij aan de hoge school te Tilburg cum laude tot doctor in de economische weten schappen op proefschrift „Maatschap pelijke structuur en werkgelegen heid". In 1945 werd dr. van den Brink be noemd tot hoogleraar in de economi sche wetenschappen aan de R.K. Uni versiteit te Nijmegen. De heer van den Brink is lid der Eerte Kamer, sociaal adviseur van de Katholieke Arbeidersbeweging. In Nijmeegse uni- versiteitskringen zowel bij professo ren als bij studenten staat hü in hoog aanzien. Het s.s. „Bienville" is te Rotterdam aangekomen met aan boord een la ding van 100 0 ton kolen, welke ge schonken zijn door Amerikaanse fa milies aan hun familie in Nederland. In aanwezigheid van burgemeester Oud komt de eerste grijper met ko len uit het ruim, versierd met de Hollandse en Amerikaanse vlag. ITALIAANS GENERAAL VAN DE LUCHTMACHT DOOR POLITIE DOODGESCHOTEN. Zondagmorgen is Erneso Coup, ge neraal bij de Italiaanse luchtmacht, in zijn woning door een politieman- in-burger doodgeschoten, aldus de Romeinse ochtendbladen. De politie had een anonyme waar schuwing van een vrouw gekregen, dat de appartementen van generaal Coup voor hazardspelen gebruikt werden. In de vroege ochtend deed de po litie een overval op het huis. De vrouw van Coup wilde de politie niet toelaten, omdat zij meende niet met werkelijke politiemannen te doen te hebben. Coup zou zijn pistool hebben gehaald en de politiemannen schoten met het noodlottige gevolg. De politie had zich op zelfverdedi ging beroepen, maar een nader on derzoek zou hebben uitgewezen dat Coups pistool nog in de holster was. Men voorziet mutaties bij de poli tie. daar de politie zonder volmacht binnengedrongen was, hetgeen ver boden is. De guerilla-strijd Griekenland Volgens het Atheense nieuwsagent schap hebben de Griekse guerilla- strijd'ers. die Planatos, 20 km ten Noorden van Lepanto aan de golf van Corinthe hebben aangevallen, een „verpletterende nederlaag" ge leden. Honderd guerrillastrijders zou" den gevangen genomen zijn tijdens de aanval op planatos en de aftocht van de aanvallers. Het garnizoen van de plaats heeft 30 uur standgehouden tot Zondagochtend Griekse legereen heden met artillerie en tanks arri veerden, die de aanvallers terugdre ven. In Oost-Macedonië, dat aan Bul garije grenst, verdreven Griekse re geringstroepen guerillastrijders uit hun stellingen tussen de rivier de Nestos en de Boz Duigh bergketen van het Rhodope gebergte, aldus meldt het Atheense nieuwsbureau. Volgens het Griekse ministerie van oorlog namen vierhonderd verzets lieden aan de strijd bij de Nestos deel Griekse regeringstroepen, voorzien van tanks, zo wordt bericht, slaan de verzetsstrijders ten Noorden van Pla- tanos terug. Uit Patras wordt gemeld dat de guerilla-voerders daar drie honderd doden en honderd gewon den achterlieten. BIZON IË OP EIGEN BENEN Handvest voor Brits-Amerik. zone IJ ET ENGELSE en het Amerikaanse bestuur in Duitsland hebben de bepalihgen bekend gemaakt van een handvest voor de ontwikkeling van de Brits-Amerikaanse zóne tot een zelfstandige en economische een heid, welke niet langer door Engeland en Amerika behoeft te worden gesteund. Volgens het handvest worden het Engels-Amerikaanse bureau voor im- en export en het gemeenschap pelijke deviezenibureau tot een een heid wfclke de volledige bevoegd heid bezit om de export van de ge combineerde zóne tot een zo hoog mogelijk peil op te voeren. William Logan, een Amerikaanse bankier, wordt directeur-generaal van het ge reorganiseerde bureau en J. H- Ca- han, een britse financiële expert, wordt onder-directeur. Het is de bedoeling, dat de taak van het bureau zo spoedig mogelijk door de Duitsers wordt overgenomen. Duits personeel wordt opgeleid om het gealli^rde te vervangen. De 'ter WeSchikking van het bureau gestelde deviezen bronnen zullen worden aangesproken, opdat de voor de staathuishouding en de onwikke- ling van de export der dubbele zóne benodigde grondstoffen kunnen wor den aangeschaft. Het bureau is be voegd ten behoeve tfan im- en export overeenkomsten te sluiten voor de levering van goederen en diensten en voorts alle maatregelen te treffen, die nodig zijn in het belang van han del en industrie. VAN IN DE OORLOG OMGEKOMEN ZEELIEDEN. Een Magriet-embleem met anker, ontworpen en vervaardigd naar een schetstekening van H.M. de Ko ningin en vergezeld van een per soonlijk schrijven van Prinses Ju liana, is gistermorgen in een der grafelijke zalen op het Binnenhof te 's-Gravenhage aan de nagelaten be trekkingen van in de oorlog omge komen zeelieden overhandigd. Het schrijven van Prinses Juliana was vergezeld van een portret van Prin ses Margriet. De vice-admiraal J. F. Osten, die het embleem en de brief der kroon prinses uitreikte als voorzitter van de afdeling Den Haag van het Prin ses Margrietfonds, sprak tevoren woorden van gelukwens voor Prin ses Margriet en liet enkele ogenblik ken van stilte in acht nemen ter na gedachtenis der gevallenen. Een tc- 'legram van dank en gelukwens werd aan Prinses Juliana gezonden. Namens de aanwezige oorlogsweau wen van voor vaderland en vrijheid gevallen koopvaarders die na de uitreiking van embleem en brief nog geruime tijd bijeen bleven sprak mevr. Bruinis-Spaans woorden van dank. De kolen uit Amerika PLECHTIGHEID AAN BOORD CARE-SHIP „BIENVILLE" Gisterochtend had op hét s.s. Bienville'' van de Waterman Line in de Merwehaven te Rotterdam een kleine plechtigheid plaats. Dit schip bracht n.l. een zending van 1000 ton kolen, die door bemiddeling van de „Care" door het Amerikaanse volk voor het Nederlandse bijeengebracht waren, naar ons land. De eerste schep, die door de kolen- grijper uit de ruimen werd gehaald was getooid met de Amerikaanse „Stars and Stripes" en de Neder landse driekleur. De burgemeester van Rotterdam mr P. J. Oud gaf van zijn belangstelling blijk. Voorts wa ren aanwezig de heren Charles C. Cotter, directeur van de „Care" voor Nederland en vele, andere autori teiten. De aanbesteding van nieuwe woningen Onlangs is door het min. van We deropbouw en Volkshuisvesting be kend gemaakt, dat in 1948 voor iede re woning, die gereed komt, de aan besteding voor een andere woning mag plaats vinden, In 1947 is in sommige provinciën en gemeenten een groter aantal wo ningen aanbesteed, in andere ge meenten daarentegen een kleiner aantal dan met billijke verdeling in overeenstemming was. Indien nu zondér meer het sys teem: „een woning gereed een woning aanbesteden zou worden toe gepast, dan zou de onbillijke verde ling ook verder worden bestendigd, zo deelt het Min. van Wederop bouw en Volkshuisvesting mede. Daarom is op grond van det uit komsten van de woning- en volkstel ling bepaald, welke provinciën en grote steden, rekening houdend met het aantal in aanbouw zijnde wonin gen of gereed gekomen woningen, nog het grootste woningtekort heb ben. Naar aanleiding hiervan mogen de verschillende provinciën en grote gemeenten voor elke honderd wonin gen, die in 1948 gereed komen, het volgende aantal nieuwe woningen aanbesteden: Groningen 50, Friesland 50, Dren te 100, Overijsel 100, Gelderland 100, Utrecht 200, Noord-Holland zonder Amsterdam 150, Amsterdam 100 Zuid-Holland zonder 's-Gravenhago en Rotterdaïn 100. 's-Gravenhage 400, Rotterdam 300, Zeeland 50, N. Brabant 60. Limburg 80. Hoe deze aantallen in de onder scheidene provinciën over de gemeen ten zullen worden verdeeld wordt vastgesteld in overleg tussen het provinciaal bestuur en de hoofd-in- genieur-directeur vqpr de Volkshuis vesting in de betrokken provincie. Ter toelichting op het bovenstaan de geeft het Min. van Wederop bouw en Volkshuisvesting de volgen de tabel over de woningbouw. •t* Groningen Friesland Drente 1 Overysel Gelderland 1 Utrecht N.-Holland zon der A'dam 1 Amsterdam Z.-Holland zon- 's-Gravenhage en R'dam 's-Gravenhage 1 Rotterdam 1 Zeeland Noord-Brabant Limburg SgoS "71 r- g 2pf 3 (5 V O ra M O 2 2.400 3.400 900 3.500 2.600 9.00 4.900 H.M. DE KONINGIN ONTVANGT Giseren is de landsvrouwe van Amsterdam naar het peleis Soest- dijk gereden om daar, temidden van de prinselijke familie de 5e verjaar dag van prinses Margriet te vieren. Gistermiddag om zes uur ontving de Koningin in het peleis op de Dam de nieuw-benoemde Tsjecho-slowaak- se gezant generaal Serge Inger, die zijn geloofsbrieven kwam overhan digen. Hedenmiddag heeft het corps di plomatique op uitnodiging van H.M. het noenmaal' op het poleis te Am sterdam gebruikt. Ook H.K.H. prinses Juliana en Z.K.H. prins Bernard zaten aan. Daar het hier een officiële ont vangst betrof, werden de gasten met de gebruikelijke eerbewijzen ont vangen. Gisteravond heeft de technische directeur van de N.V. Verenigde Vliegtuigfabriek „Fokker", ir. M. Beeling een causerie gehouden over de Nederlandse vliegtuigindustrie. Een aantal vliegtuigdeskundigen gen was onder het gehoor aanwezig. Sprekende over de prestaties van de vliegtuigindustrie na de bevrij ding zeide ir Beeling, dat men zeer beslist niet moet menen, dat Neder land voor het buitenland met name Amerika onder heeft te doen. -f,Men moet zo zeide hij onze moei lijkheden niet overschatten en even min de moeilijkheden der Amerika nen onderschatten. De moeilijkheden, die wij thans hebben zullen wij on getwijfeld te boven komen. Wij be schikken 'over goede werklieden en even goed geschoolde krachten als de Amerikanen.'' Ir Beeling besprak tenslotte nog de werkzaamheden van de Verenigde Fokkerfabrieken. De onderneming heeft een aantal vliegtuigtypes in licentie, zoals bijv. de Noord-Ameri kaanse Harvard en de Hawker Sea- fury. Volgens eigen ontwerp heeft de onderneming thans in seriebouw de F25 „Promotor", een vliegtuig, dat naar het oordeel van ir Beeling ner gens op de wereld zijn weerga vindt. De Sll „Instructor" wordt een. vlieg tuig, dat bestemd is voor de opleiding van militaire vliegers. Aan het eind van het vorig jaar heeft hét zijn eerste vlucht gemaakt en thans is men nog bezig met de proefvluchten die aan het uiteindelijk concept moeten voorafgaan. Ir Beeling beeindigde zijn betoog met aan te voeren, dat men in Ame rika de moeilijkheden bij de vlieg tuigindustrie nog lang niet te boven is- Tijdens de oorlog leverden de fa brieken tienduizend militaire vlieg tuigen per maand. Thans ondervin den zij de moeilijkheid van het om schakelen op vredespeil. Het spreekt vanzelf zo meende de héér Bee ling dat de nieuwe plannen van de V.S. de militaire luchtmacht uit te breiden in zekere zin redding be tekent voor de vliegtluig industrie, die thans 3200 militaire vliegtuigen per jaar moet afleveren. LEVERT UW OUDE GIRO- GIDSEN IN! Op 16 Januari j.l. begon de Póst- chèque. en Girodienst met het ver zenden van de nieuwe „naamlijst van de rekeninghouders bij de Postchèque en Girodienst". In verband met de nog steeds nijpende papierpositie wordt het publiek verzocht de ver ouderde gidsen terug te geven. t PERSSPIEGEL POLITIEKE DELINQUENTEN. Mr. N. I. G. Sikkel, Procureur- Fiscaal bij het Bijzondere Gerechts hof te Amsterdam heeft op het Con gres van de Nationale Federatieve Raad der oud-illegaliteit tc Amster dam gezegd: „Ik heb bij de berechting een allerberoerdste taak, die zenuw slopend is omdat ik voortdu rend het gevoel heb, niet meer gerugsteund te worden door het Nederlandse volk, dat een ze kere moeheid vertoont bij de be rechting der misdadigers en een tegenzin krijgt in de Bijzondere Rechtspleging". De Linie schrijft hierbij, en we ne men het graag over met volkomen instemming: „Bij het vernemen van deze klacht uit de mondpan een lid der Rechter lijke Macht staat men enigermate verbaasd. Onze Rechterlijke Macht oefent dagelijks, jaar in jaar uit, haar functie uit. Het Nederlandse volk heeft vertrouwen in de rechtspraak en legt zich zelfs bij een onverwacht vonnis heel rustig neer. Daar is een stille wisselwerking van vertrouwen en wel zó groot, dat men er niet meer over spreekt. Worden veroordeelden ontslagen, dan laat het volk verdere waakzaamheid onbekommerd aan de politie over. De Procureur-Fiscaal bij het Bij zondere Gerechtshof te Amsterdam voelt dit vertrouwen niet. Toont het Nederlandse volk moeheid en tegen zin bij de berechting \*an de politie ke delinquenten? En als het dat doet. waarom dan? Het gevoel voor recht is tot dusverre een van onze natio nale deugden. Mr. N. I. G. Sikkel doet goed om de oorzaak van de moeheid en tegenzin niet tc zoeken bij ons volk, dat waarlijk de bestraf fing van misdadigers verlangt, doch bij de nonnen van deze bijzondere rechtspraak zelve, die geen traditie kent en daardoor de normale zeker heid mist. Dat gemis voelt het Ne derlandse volk heel zuiver. Daardoor kan in sommige gevallen de recht spraak te subjectief worden en ver moedelijk is er reeds verschil van opvatting bij het gebruik van het woord „misdadiger". Wanneer de oud-illegaliteit boven dien meent het „wandelende gewe ten der natie" te moeten zijn en bij zonder te moeten letten op de ont slagen politieke delinquenten, dan voert zij een nieuwe figuur in, die zeer zeker eveneens niet door ons volk zal worden gewaardeerd". Distributiefraude te Harlingen Onlangs werd te Harlingen een dis tributiefraude geconstateerd, in ver band waarmede werden gearresteerd de kruidenier H., de caféhouder B. en later volgde nog de arrestatie van de distributieambtenaar B. Wij vernemen neg, dat deze fraude meer dan 100.000 rantsoenen omvat van de op de zwar te markt zeer gewilde artikelen als vlees, suiker, koffie, thee, tabak, ca cao, versnaperingen enz. De kruide nier H. was als.' scheepshandelaar de leverancier van de meeste schepen, die Harlingen aandeden. Hij werd daarbij geassisteerd door de caféhou der B., die de Engelse taal machtig was. H. en B. wisten grote bestellin gen van de kapiteins los te krijgen, terwijl zij maar een gedeelte lever den. Ook met Nederlandse schepen werd handel gedreven. De kapiteins van deze schepen hebben echter een bevoorradingslijst, die bij de distri butiekantoren getoond moet worden, wil men in aanmerking komen voor toewijzingen. Door bemiddeling van de distributieambtenaar B. wist de scheepshandelaar H. meer toewijzin gen te krijgen dan het aar.lal rant soenen, dat hij moest afleveren. Deze distributie-ambtenaar verrichte hier toe opzettelijk te hoge boekingen. B. heeft hier van geen financiële voor delen van getrokken. Na de eerste ar restaties kwamen ook al spoedig de andere medeplichtigen in een juist daglicht te staan. Iy totaal zijn er in deze zaak thans ongeveer dertig ar restaties en/of processen-verbaal op gemaakt. Bij het onderzoek is geble ken, dat er soms per week voor meer dan 5000.aan toewijzingen werd verhandeld. INTERNATIONALE BIDWEEK Intentie voor 21 Januari: Dat de Lutheranen en andere Protestanten van Europa zich mogen wenden tot de éne, Ka tholieke Kerk. £m (coMeltjt... Een zondaar geeft niet om zijn naaste; Zalig hij, die zich over de armen ontfermt. Spreuken 14. 20.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1