©e&zfaióeSotimjvX Wapenstilstandsovereenkomst op de „Renville'' getekend Publicatie van het „Proiocol-M" Staking tegen hongerrantsoenen Geheimzinnige vliegtuigen over Frankrijk ZATERDAG 17 JANUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11291 Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" But. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm* en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 li PROTOCOL M" DE DUITSERS horen hun magen knorren en voelen het knagen van de honger. Wij weten maar al te goed, welk een sensatie dat is en wij herinneren ons ook, dat een be hoorlijke werkprestatie vrijwel on mogelijk is met een permanent knor rende maag. Wanneer er dus in het Ruhrgebied en in het Rijnland hier en daar proteststakingen uitbreken om te protesteren tegen de lage rantsoenen, is dat op zichzelf niet on begrijpelijk. Men kan slechts bewon dering hebben voor de lankmoedig heid van de bezettende macht, die dergelijke stakingen toelaat; de Duit sers zelf deden dat niet, toen zij hier bezetters waren. Maar er- steekt waarschijnlijk meer achter -die stakingsbeweging dan al leen een vaag gevoel van onbeha gen wegens de honger en de on gefundeerde mening, dat degenen, te- ge wie het protest is gericht, daar iets tegen kunnen doen. De autoriteiten in West-Duitsland hebben n.l. de hand gelegd op een document, waaraan kan worden ont leend, cat deze stakingen deel uitma ken van een comm. plan. Dit onder de voornaamste functionarissen van de K.D.P. (Kommunistische Partei Deutschland) als „procotol M." ver strekte document bevat als inlei ding, dat het kernstuk van de win- terstrijd is het breken van de kapi talistische aanval in het raam van het z.g. plan-Marshall. Wij zouden hier dus te doen heb ben met een van de eerste uitingen van de activiteit van de onlangs tc Belgrado opgerichte Kominform, die nieuwe communistische centrale. a:e bedoeld is als een tegenzet tegen het Amerikaanse dollar-offensief. In dit plan van de Kominform zou een tijd schema opgenomen zijn. De kern van het winteroffensief zou een alge mene staking zijn, welke begin Maart geprojecteerd werd. Voorat zouden moeten gaan een propagan distische voorbereiding en een scho ling van stakingskaders. Het transport en de industriële productie zouden tegelijkertijd moe ten worden lamgelegd. In het bijzonder werd aandacht ge geven aan de spoorlijnen Bremen, Dusseldorp en Hamburg-Bielefe:d, de hoflijnen, door middel van wel ke het Ruhrgebied wordt bediend Zeven Duitse communisten zouden verantwoordelijk gesteld zijn voo- de uitvoering van het plan. De com munistische leiders zouden echter zo weinig mogelijk naar voren «moeten treden, om tactische redenen. Deel 3 van het plan neemt de doel einden van de agitatie t.w.: het plan van Marshall te doodverven als plan van de kapitalisten in de Verenigde Staten om de rest van de wereld tol slaven te maken, de stakingen in de door de kapitalisten beheerste lan den als bewijs te gebruiken van het toenemende verval van de kapitalis tische maatschappij en de rustige en steeds beter wordende ontwikkeling van het Oost-Europese bedrijfsleven onder bescherming van de Sovjet- Unie als bewijs van het omgekeer de. Het plan houdt vervolgens reke ning met een verbod van alle partij- organen in het Westen. In dat geval zullen gestationneerde zenders en een dicht net van koeriers zorgen voor een lopende voorziening van agitatie- en informatie-materiaal. \/OLGENS de correspondent van het A.N.P. te Berlijn wordt de authenticiteit van het als „Protocol- M" aangeduide plan in Britse krin gen aldaar niet in twijfel getrokken. Het document moet in de herfst van 1947 zijn opgesteld. Het noemt de winter „de beslissende periode in de geschiedenis der Duitse arbeiders klasse en als doel van de strijd de voorbereiding van de eindstrijd ter bevrijding van het wereldproleta- riaat". De tekst duidt op het bestaan van een tweede document, het „Plan- R", waarin bijzonderheden voor de actie in het Ruhrgebied vervat zou den zijn. De inhoud van „Plan-R' is evenwel nóg niet bekend. Wel is bekend, dat Moskou begon nen is grote hoeveelheden graan te verschaffen en leningen te verstrek ken aan de Russisch georiënteerde landen, die bereid zijn gebleken om de uitnodiging voor de conferentie van Parijs van de hand te wijzen. Bovendien worden de krachten de zer landen „gelijkgeschakeld". De Balkenstaten zijn reeds zeer ver gevorderd met het spannen van een netwerk van vriendschap- en mili taire verdragen. Woensdag is voor dit doel de Bulgaarse minister-pre sident Dimitrow in de Roemeense hoofdstad aangekomen. In dit licht gezien heeft ook de Pools-Russische conferentie een bijzondere betekenis Kortom, alles wijst er op, dat Moskou het er niet bij laat zitten. Het beantwoordt het Amerikaans of fensief, belichaamd in het Marshall plan, met een tegenoffensief, het te gen-offensief van de wanorde, de af braak, de chaos. Wie zullen het winnen? De krach ten van de ordelijke opbouw of de elementen van de vernieling? Truman heeft gezegd, dat de be schaving van West- en Zuid-Europa op het spel staat. Inderdaad, zo is het. De komende maanden zullen be slissend zijn voor de Westerse be schaving van Europa. Wanneer de Amerikanen inzien, dat het voordeliger is een koude oorlog te winnen dan een echte, en de Europeese landen de handen ineen 31aan en hun uiterste krachten in spannen om er weer boven op te ko men, dan is er een redelijke kans, dat de rode vloed tijdig tot staan wordt gebracht. Ten slotte zijn de ordelievende elementen op de duur altijd nog sterker gebleken dan de onruststokers, al maken hun tijde lijke successen meer indruk. De Bidweek IMAAR aanleiding van de Bidweek, blezen we in ,,Sint Bavo": „Hebben zij, die verkleumen onmiddellijk naast onze deur niet het eerste recht dat voor hèn het vuur wordt ontstoken? Hebben zij die in het duister voorbij tasten aan onze deur niet het éérst nodig, dat voor hen de lamp brandend wordt ver heven? Hebben zij, die wjj voor onze ogen zien tasten en zoeken niet het eerst het recht dat wij h(un de hand toesteken en op de vraag: Waar is het huis en waar is de Heer? hun zeggen: Ko-mt en ziet!"? De schrijver bedoelt op te wek ken tot een daadwerkelijke steun in gebed, maar ook in geld aan instellingen als: Open Deur, Una Sancta, Bethanië, „Klare Waarheid". Zoals men weet verrichten in Deiden de Vrouwen van Bethanië haar zegenrijk werk. En wij onderschrijven van gan ser harte, dat in deze Bidweek voor Hereniging óók in ons moge wor den versterkt de sympathie voor instellingen als de genoemde, het plichtsbesef om deze instellingen te steunen. De wapens moeten nu zwijgen binnen 48 uur AAN BOORD VAN DE „RENVILLE" is vanmorgen het Wapenstil standsverdrag tussen de Nederlands-Indische regering en de Indone sische Republiek getekend. Het juiste tijdstip van de ondertekening was 8.25 uur. Direct na de ondertekening zouden de Nederlandse én Republi keinse autoriteiten de orders: op do plaats rust, en staakt het vuren, uit geven. Aan deze orders zal binnen acht en veertig uur moeten worden voldaan. Neutrale militaire adviseurs zullen moeten onderzoeken of re publikeinse troepen nog tegenstand bieden binnen de Nederlandse posi ties. Waaneer dat het geval is, zullen die troepen binnen een en twintig dagen onder toezicht van de adviseurs worden teruggetrokken. KRIJGSGEVANGENEN IN VRIJHEID. De overeenkomst houdt ook in, dat de krijgsgevangenen van beide partijen, ongeacht hun aantal, onver wijld in vrijheid moeten worden ge steld. Naar later nog uit betrouwbare bron werd medegedeeld, heeft de Republiek de positie van staat bin nen het raam der Verenigde Staten van Indonesië aanvaard, en wel in de vorm, zoals de Verenigde Staten van Indonesië zullen worden geor ganiseerd op de grondslag van acht tien staatkundige grondbeginselen, over welke grondbeginselen een in formele overeenstemming tussen de beide bij de wapenstilstand betrok ken partijen zou bestaan. Als een uit vloeisel van deze achttien grondsla gen zou de souvereiniteit over het gehele grondgebied van Indonesië tJET BRITSE MINISTERIE van buitenlandse zaken heeft de tekst ge publiceerd van het „Protocol-M", dat de geheime plannen van de Duitse communisten behelst, om in het Ruhrgebied stakingen te organi seren en het vervoer in geheel West-Duitsland te ontwrichten. Men is te Londen ten volle overtuigd van de echtheid van het stuk. De Franse en Amerikaanse vertegenwoordigers hebben een afschrift ontvangen. De Russen krijgen er geen. rVUISBURG, de grootste binnenhaven van de wereld, Muelheim en Dinslaken werden Vrijdag door een algemene staking van 24 uur lamgelegd. Leiders van de vakveren igingen schatten het aantal stakers op 140.000 man. Zij verklaarden, dat de staking een protest was tegen de „hongerrantsoenen". Slechts de noodzakelijke diensten worden voort gezet. Men verwachtte, dat alle stakers vanmorgen weer naar hun werk zou den terugkeren. Indien er echter binnen enkele dagen geen maatre gelen genomen worden om de voed selpositie te verbeteren, zullen de bedrijfsraden van Duisburg, Muel heim, Oberhausen en Essen weer bij eenkomen om zich over een verdere actie uit te spreken. Gustav Sander, de socialistische voorzitter van de Duisburgse bedrijfsraad verklaarde tegenover een correspondent van Reuter, dat weer gestaakt zou wor den, indien dat nodig was. Dan zou den ook de mijnwerkers erbij* be trokken zijn. Sander gaf te kennen, dat bewe ringen, inhoudende, dat de staking een onderdeel zou zijn van een com munistisch complot „volkomen on waar" moeten heten. Het betrof, naar hij zei, stakingen wegens honger en zij hadden niets uit te staan met po litiek. De staking is zowel gericht tegen de Duitse autoriteiten als tegen het Britse militaire bestuur, dat volgens de vakverenigingen orders van Duit se instanties heeft herroepen en zijn veto heeft uitgesproken over wetten, die door het gewestelijk parlement waren aangenomen en waarvan de uitvoering de voedselvorziening ten goede zou zijn gekomen. De onrust in Palestina In de heuvels van Hebron hebben nieuwe gevechten tussen Joden en Arabieren plaats gehad. Volgens Arabische berichten is in de nabij heid van de Joodse nederzettingen Kfar en Zion een Joodse colonne in een hinderlaag gevallen. In Joodse kringen was men ongerust over deze colonne. Volgens Joodse bron is een ver sterking van 800 man van Jeruza lem tot de nederzettingen doorge drongen en een tweede groep van 200 man sterkte zou op hevige Ara bische tegenstand gestoten en terug geworpen zijn. Van Joodse zijde is niet bevestigd, dat zij daarbij 40 m'an aan doden en gewonden ver loren zouden hebben, zoals uit Ara bische bron verluidde. In de Sjeikh Djarrah-wijk te Je ruzalem werden gisteren ontplof fingen gehoord. Volgens Arabische berichten zouden deze afkomstig zijn van Joods mortiervuur. Drie dagen geleden werden in die wijk drie Arabische huizen in de lucht geblazen. In de oude wijk van Jeruzalem weerklonk Vrijdagavond een hevige ontploffing, waarop een brand volg de. Het bleèk, dat de ontploffing had plaats gehad op het dak van een joods voedselmagazijn, dat zware schade opliep. Het voornaamste verzoek van de vakverenigingen aan het militaire bestuur is onmiddellijke hulp van de troepen om de boeren te dwingen „geweldige voedselvoorraden, op hun boerderijen vergaard" af te geven. De Duitse ministers voor voedsel voorziening in de dubbele zone heb ben besloten het vetrantsoen van de gehele zone de komende maanden aan de bevolking van het Ruhr-ge- bied te verstrekken. Lord Pakenham, de Britse minister voor Duitse aangelegenheden, heeft verklaard, dat verhoging van de voed selimport in Duitsland niet mogelijk zou zijn. Hij beschouwde de huidige situatie als een krachtproef voor de effectiviteit der Duitse demdocratie. Het voedselprobleem, zei hij, moest door de Duitsers zelf opgelost wor den. ONDERLING CONTACT MARSHALL-LANDEN VOOR GESTELD. Naar een woordvoerder van het Franse departement van Buiten landse Zaken heeft meegedeeld, hebben de Britse en de Franse re gering een gemeenschappelijk com muniqué opgesteld, waarin de beide landen verklaren, dat zij thans de tijd gekomen achten overleg te ple gen met de 14 andere aan het plan- Marshall deelnemende landen. Aan deze landen wordt voorge steld, dat een Brits-Franse commis sie van onderzoek hun hoofdsteden zal bezoeken en een rapport zal op stellen van de resultaten, die tot dusver bij de economische samen werking en voorbereiding op het plan-Marshall zijn behaald. DE SECRETARIS VAN DE K. V. P. VOOR DE RADIO. Zondagmiddag 18 Januari a.s. zal de eerste secretaris van de Katho lieke Volkspartij Dr. L. A. H. Abe- ring van 15.00 uur tot 15.10 uur via de K. R. O een radio-speech je hou den, waarin hij enige plannen en richtlijnen van de partij uitstippelt voor het jaar 1948. worden uitgeoefend door Nederland tot het tij'dsip, waarop Nederland haar zal overdragen aan de Verenig de Staten van Indonesië. Aan alle deelstaten aldus Reuter verder zou een representatieve vertegen woordiging worden aangeboden in enigerlei voorlopige federale rege ring, gevormd voor de ratificatie ener grondwet voor de Verenigde Staten van Indonesië. Binnen niet minder dan zes maanden en niet meer dan een jaar na de onderteke ning van de politieke overeenkomst zal door volksstemming dienen te zijn uitgemaakt, of de bevolking-n van Java, Sumatra en Madoera hun respectieve gebieden deel wensen te doen uitmaken van het gebied der Republiek of van een der andere staten. POLITIEKE VERSCHUIVINGEN IN DE REPUBLIEK. Berichten, welke uit Djogjakarta binnenkomen, wekken de indruk, dat het uittreden van de Masjoemi- leden uit de regering van de repu bliek en uit de delegatie van de re publiek enige verwarring heeft ge sticht in het politieke leven aldaar. Volgens radio-Djogja staat nog geenszins vast, dat een regerings crisis thans op handen is, maar reeds thans geeft men te verstaan, dat in geval van aftreden van de huidige regering, een nieuwe rege ringsformatie waarschijnlijk zal worden opgedragen aan Sjahrir en Hatta. Een vooraanstaand lia van de Mas- joemi heeft gisteren in een rede voor radio-Soerakarta openlijk als zijn mening te kennen gegeven, dat de thans door de Republiek aanvaar de voorwaarden neerkomen op een „werkelijke capitulatie voor de Ne derlandse eisen." Prinses Margriet wordt a.s. Maan dag 19 Januari al weer 5 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd deze foto van het Prinsesje gemaakt. Ned. verliezen in Indië De Regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de af gelopen week de volgende ver liezen zijn gerapporteerd: KONINKLIJKE MARINE. Mar. N. Visser, uit Veenen- daal. KONINKLIJKE LANDMACHT: Sold. Ie kl. A. J. Bereman, uit Rotterdam. Cerg. J. J. Kortekaas, uit Lisse. Sold. Ie kl. B. W. van Loon, uit Rotterdam Sold le kl. A. Steenhuisen, uit Velsen. Sold, le kl. G. B. te Winkel, uit Utrecht. Korp. J. Euving, 't Gees, gem. Oosterhesselen (Dr.). Sold, le kl. J. Ottens, uit An- nen, gem. Anlo (Dr.). Serg. P. Arendse, uit Óóst- en West-Souburg. KON. NED.-IND. LEGER Chin. sold. 2e kl. Tan O Thin, uit Néd.-Indië. Soend. sold. 2e kl. Asmitahad, uit Ned-Indië. Voor wie worden wapens neergelaten? FRANSE GENDARMERIE heeft in de buurt van St. Armand, in mid den-Frankrijk, een poging verij deld om „voorwerpen" per parachute neer te laten. Men gelooft algemeen dat het wapenen waren, bestemd voor een ondergrondse organisatie. Als bronnen van herkomst worden genoemd Spanje, de Russische zone van Duitsland en fascistische orga nisaties in de Franse zone. Het be richt, het eerste uitvoerige na tal van onbevestigde geruchten, heeft in geheel Frankrijk grote opschudding te weeg gebracht. WAARSCHUWENDE LICHTSIGNALEN. Een patrouille van de gendarme rie verraste midden in de nacht een vrachtauto met gewapende mannen, die kennelijk op iets wachtten en met zaklantaarns signalen gaven naar een vliegtuig, dat laag boven de grond cirkelde. Zodra zij de po litie zagen naderen, namen zij de vlucht, maar zagen nog kans, naar het vliegtuig te seinen dat er onraad dreigde. Het toestel verdween in de duisternis en ook de auto was spoe dig uit het gezicht verdwenen. Enige minuten later overvielen twee zwaargewapende mannen het huisje van een overwegwachter en dwongen hem, hun een schuilplaats te verschaffen. Een lid van. het gezin glipte het huis uit en waarschuwde enige buurlieden, die hun jachtge weren grepen en het huis omsingel den. Maar de vluchtelingen waren op hun hoede en tegen hun automa tische wapenen konden de buren met hun jachtgeweren niet op. De beide mannen sprongen in een auto, die óf op hen stond te wachten, óf toebehoorde aan juist passerende ka meraden, en ontsnapten. Dat de gendarmerie van St. Ar mand op de plaats van het neerlaten van de wapenen aanwezig was, is niet aan net toeval te danken. Enige dagen tevoren had zij bericht ont vangen, dat er daar Donderdag nacht, tussen twee en acht uur, wa penen zouden worden uitgegooid. Men verbaast zich er dan ook over, dat er niet voldoende maatregelen zijn genomen, om de geheimzinnige plaats zodanig af te zetten, dat ont snappen onmogllijk zou zijn. De Parijse bladen publiceren uit voerige berichten over deze affaire. Alle zijn het er over eens, dat de wapenen als de voorwerpen ten minste inderdaad wapenen zijn bestemd zijn voor binnenlands ge bruik. De meeste kranten zijn ge neigd de geheimzinnige geschiede nis in verband te brengen met een samenzwering van rechtse groepe ringen. Zij herinneren aan de ont dekking in Juni van het vorige jaar van een complot, het „blau we plan" genaamd, dat ten doel had, een anti-communistisch regiem in Frankrijk te vestigen. Er zyn echter ook kranten, die zinspelen op een samenzwering van communistische zijde, om onder grondse gewapende „stoottroepen" in Frankrijk op de been te brengen. Vier zwarte pegeltjes „Wat ga je doen met die vier gulden, die je terugkrijgt op onze kolenkaart", vroeg mijn vrouw en ze verwachtte natuuflijk, dat ik zeggen zou: „Een cadeautje voor jou kopen, schat". Maar ik zei effen: „O. ik koop er sigaren voor". „Jasses, zegt ze, „jij denkt ook enkel maar aan je eigen". „Helemaal niet, lieveling. Ik denk aan het hele gezin. Want op mijn pijpenrek staat: Smaakt de pijp tabak u goed, zijt gij tevre den van gemoed. En als de heer des huizes tevreden gestemd is, betekent dat allen, die hem met eerbied omringen, tevreden zijn en gelukkig!" „Papa, adviseert mjjn zoon met een enthousiasme, dat twee straten ver hoorbaar is, papa, koop er een auto voor". „Kereltje, zeg ik, „dat doet ik beslist, als de regering mij eer lijk alles teruggeeft, wat ik in in mijn leven teveel betaald heb". „Ja. pa, maar ik heb er één in een etalage zien staan voor vier gulden". „Tja", zei ik en ik richtte mij op aLs wijlen koning Salomon, op het punt staande een Salomons- oordeel uit te spreken. „Om de huiselijke vrede te bewaren, krijgt niemand van ons die vier zwarte pegels, want het is zwart geld. Wij geven de bonnen aan het Katholiek Sociaal Bureau". „Ik zal ze brengen, pa. Waar is het?" „Plantsoen 25, Leiden, jongen". En nu hebben wij het trotse gevoel, alsof ieder van ons vier gulden gegeven heeft. .J DE NEDERLANDSE MISSIONARISSEN IN CHINA. Uit brieven uit China ontvangen blijkt, dat wel met zekerheid mag worden aangenomen, dat mgr. Pes- sers, pater Ruijs en de vier zusters, die door de communisten in de stad Kiangchow gevangen worden gehou den, met Kerstmis nog in leven wa ren, aldus deelt het Provincialaat der Minderbroeders te Weert ons mede. Dat pater Bruns echter werd vermoord, is practiseh aan geen twij fel onderhevig. De Nederdandse con sul stelt pogingen in het werk de gevangen missionarissen te bevrij den. CIJFER 0 VOOR SCHOENENBON Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat in het tijdvak van 19 Januari tot en met 13 Maart as. een schoenenbon naar keuze zal worden verstrekt aan hen, wier stamkaart nummer eindigt op het cijfer 0, dan wel op de cijfercombinatie 54, 64, 74, 84 en 94 voor zover de bon 612 zich nog aan hun inlegvel bevindt. De tweede distributiestamikaart moet worden overlegd, evenals het inleg vel, waarvan bon 612 zal worden ver wijderd. Omtrent de regeling voor kinder schoenen volgen binnenkort nog na dere mededelingen. NOODWET OUDERDOMS VOORZIENING. Dagelijks komen 1500 gevallen gereed! Het bestuur der Rijksverzekerings bank deelt mede: De uitvoering van de noodwet vor dert goed. Op 1 Januari 1948 waren bij de Raden van Arbeid 330.000 aan vragen binnengekomen, waarvan on geveer een tiende gedeelte afgewezen werd. Door de Raden van Arbeid ge zamenlijk waren tot op die datum ruim 90.000 uitkeringen betaalbaar gesteld. Voor aanvragers, die reeds rente van de Rijksverzekerings bank trekken, geschiedt, na voorbe handeling door de Raden, betaalbaar- stellings door de Rijksverzekerings bank, waarbij eventuele op die ren ten rustende toeslagen moeten worden stopgezet of, in enkele gevallen, ver minderd. Het aantal dezer betaalbaar stelling door de Rijksverzekerings- schreden, terwijl er gemiddeld per dag 1.500 gevallen gereed komen. Er wordt hard gewerkt om ook de reste rende gevallen zo spoedig mogelijk af te handelen. INTERNATIONALE BIDWEEK Intentie voor 18 Januari: Dat alle dwalenden tot de énen schaapstal van Petrus mogen terugkeren Intentie voor 19 Januari: Dat de Oosterse afgescheide nen de Katholieke eenheid mo gen vinden. £en koAhe.tt^e... „Wacht niet tot een ander de naas tenliefde beoefent tegenover jou, maar begin zelf. Als ieder dat doet, profiteert ieder ervan." H. de Greeve, pr.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1