S)e £oidóe(Eon^ant Prinses Juliana en minister Fiévez verwelkomen militairen uit Indië Het Marshall-plan en Nederland Verlammende stakingen in het Ruhrgebied DONDERDAG 15 JANUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11289 Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm.^n Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.i 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 De parochie HOOGST actueel is het, te schrijven over de betekenis van de paro chie in het katholieke leven. Hoogst actueel, omdat het hoogst actueel is, alles te doen, wat mogelijk is, om te komen tot 'een ware ge meenschapszin, die ons innerlijk krachtig maakt tegen alle bestorming van buiten-af! Tot een bloeiend parochie-leven be hoort, aldus de zeereerw. heer Ant. M. Jansen in zijn in onze vorige num mers reeds besproken boekje: .,het vormen van de parochie tot een liturgische offergemeenschap", „het aankweken van parochiale ge meenschapszin", „de beoefening van de caritas, de rijkste bloei van een parochie gemeenschap". In Gereformeerde kringen komt het veelvuldig voor, dat men elkaar be titelt met „broeder" en „zuster". En gaarne willen wij veronderstellen, dat daar die woorden ook een ware in houd hebben. Bij de katholieken is dat gebruik niet zo ingeburgerd, hoe wel het ook ons niet vreemd is (denkt b.v. aan het „Orate, fratres, Bidt, broeders, onder de Mis). En wij stellen niet voor, om zulk gebruik on der de katholieken méér in te burge ren. Maar wél moeten wij leven als „broeders" en „zusters"! Zó moet dé verhouding zijn tussen ons en al onze medemensen. Speciaal tussen ons en anderen, die zijn onze „huisgenoten des geloofs". En zeer speciaal tussen ons en hen, die te zamen met ons vormen de eenheid van een parochie Honderden keren zien wij elkaar in dezelfde kerk, nemen daar deel aan dezelfde plechtigheden, aan het zelfde Offer, ontvangen daar dezelf de Sacramenten. En, als wij uit de kerk zijn, staan wij weer tegenover elkaar als vreemden! In niet-christelijke kringen wordt vaak gepropageerd meer vrijheid, meer „losheid" in de onderlinge om gang. Wij weten ,wat er dikwijls mee bedoeld wordt, en kunnen met dié strevingen niet meegaan. Maar wél willen ook wij pleiten voor meer vrijheid, meer „losheid" in het onderling verdeer. En in die zin, dat men ongedwongen en spontaan, als een vanzelfsprekendheid, elkaar zijn diensten aanbiedt. Waarom zou mevr. A. niet aan mevr. B., haar me de-parochiaan, presenteren, dat hsfar dochter, die enkele uren vrij heeft, haar wat werk uit de hand komt he men? Waarom zou mevr. C, die be schikt "over wat kleren, waar haar kinderen uitgegroeid zijn, niet op een fijne manier zeggen aan mevr. D, van wie zij vermoeden kan, dat deze met het kleding vraagstuk zit te tobben, dat zij haar een genoegen zou doen, als zij die kleren voor haar kinderen zou willen gebruiken? Waarom zou mijnheer A, die bevroedt, dat het zin van mijnheer B tot de „stille men" behoort, omdat hij van diens inkomen op de hoogte is, hem niet wat geld ter hand stellen, dat hij zelf missen kan, maar: dan zó delicaat, dat het volstrekt niet is een „gunst" betoon of een „aalmoes". Zo kunnen er talrijke voorbeelden worden ge noemd: wij moeten er naar streveri, de een bij de ander, een straaltje zach te zonneschijn te laten schijnen over een vaak zorgvol leven. Wij moeten dat streven uitstrekken over len ieder is onze naaste! maar toch, zoals wij reeds zeiden, zeer bij zonder over hen, die met ons de een heid van een parochie vormen. Dat zou zijn een stuk Evangelie in de practijk een voor ieder open geslagen boek, waarin hij lezen kan, hoe: het Christendom en het Chris tendom alléén kan scheppen een be tere samenleving, eén échte gemeen schap onder de mensen. Het was een grote verrassing voor' de manschappen aan boord van De Groote Beer, het hospitaalschip, dat gisteravond om half zes aan de Ja va- kade te Amsterdam meerde, toen H. K. H. Prinses Juliana, vergezeld van haar secretaresse, mej. mr. Sneller, zich om zes uur over de kade begaf om aan boord van het schip te gaan. Toen de prinses verscheen, ging het aanzwellend applaus over in een luid gejuich. Aan de loopbrug werd zij begroet door de troepencomman dant, overste H. L. G. Lambert en de kapitein van het schip, de heer Hem mes. Om kwart voor zeven verliet prin- :s Juliana het schip weer. Toen om half zes het schip aan de kade meerde, speelde de Koninklijke Militaire Kapel het Wilhelmus. Op de kade was aanwezig de^ mi nister van oorlog, A. H. J. C. Fièvez, tevens minister van marine ad inte rim, die mede namens de minister van Overzeese gebieddelen de man schappen toesprak. De minister heette de mannen har telijk welkom in het vaderland. „Ik ben blij", zo vervolgde de mi nister, „dat ik deze trouwe vaderlan ders als eerste mag begroeten en ik ben ervan overtuigd, dat de maat schappij kerels, die getoond hebben dat zij het hart op de goede plaats dragen, gaarne in haar midden zal op- ;men". Verder waren ter begroeting aan wezig de chef van de generale staf luitenant generaal mr. H. J. Kruis, kolonel M. R. H. Kalmeyer en de rit meester adjudant jhr. mr. C. C. van Lith de Jeude. Van de 650 militairen, die aan boord zijn, is een gedeelte dat niet ziek is, maar gedemobiliseert wordt. Onderweg heeft de chirurg, luite nant R. Dikland slechts één operatie behoeven uit te voeren, n.l. een blin dedarmoperatie. Heden om 9 uur is het schip gedebarkeerd. WEER NAAR INDONESIë. Naar wij vernemen, zal binnenkort een 90-tal officieren en onder-officie ren, afkomstig van de lichte infante- rie-bataljons en de 7-December-divi- sie voor de tijd van twee jaren op nieuw naar Indonesië vertrekken. Aangezien zij zich voor deze her uitzending vrijwillig beschikbaar hebben gesteld, wordt hun gelegen heid gegeven, hun gezin te laten vol gen, hetgeen in de eerstvolgende maanden zal geschieden. Dit transport wordt geregeld door het ministerie van Overzeese Ge biedsdelen. Ter dood veroor deelde getuige valt president aan De ter dood veroordeelde S.D.'er W. M. Willemsen, die als getuige moest optreden voor het Amster damse Bijzonder Gerechtshof, heeft hedenmorgen om tien minuten voor elf de president van het Hof, mr. van Vugt, aangevallen. De president had juist het verhoor van de verdachte, L. Plas uit Haar lem beëindigd en liet de eerste ge tuige in deze zaak, Willemsen voor komen. Voordat de parketwacht hem voor het getuigenhekje haid kunnen lei den, vloog Willemsen, langs een zich naar de perstribune begevende journalist heen in de richting van de groene tafel. Binnen enkele ogen blikken was hij over de tafel ge sprongen en vloog mr. van Vugt, die geen tijd meer had hem te ontwij ken, naar de keel. Mr. van Vugt werd met stoel en al tegen de grond geworpen terwijl Willemsen zich op hem had geworpen. Vijf geuniformde parketwachters snelden onmiddellijk de belaagde president te hulp en wisten Willem sen te overmeesteren. Mr. van Vugt kwam vrijwel onge deerd uit de strijd. Na zich afgestoft te hebben, schorste hij de zitting voor enige tijd en verdween met zijn raadsheren in de raadskamer. Willemsen had of simuleerde daar na een toeval. Vacature-Huysmans Dr Beel doet beroep op prof. v. d. Brink Naar de „Volkskrant" verneemt, zal minister-president dr. Beel, na het heengaan van dr. Huysmans, profes sor dr. J. R. M. van den Brink ver zoeken, zich te belasten met de lei ding van het ministerie van Economi sche Zaken. Professor Van den Brink is hoogleraar in de economische we tenschappen aan de Nijmeegse Uni versiteit en economisch adviseur van de K.A.B. NIEUWE REGELING MUNTWEZEN. De commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer zou willen aan dringen op de handhaving van de se dert vele jaren doelmatig gebleken vorm van de stuiver, waardoor ver warring met het kwartje uitgesloten is, terwijl zij hét voortsnuttig zou oordelen, wanneer het nikkelen kwartje en de bronzen cent, behalve door de grootte, ook nog onderschei den zouden zijn doordat het ene geld stuk een gladde en het andere een gekartelde rand zou hebben. DE LAAN UIT! Het bestuur van de C.P.N. heeft besloten 'de heer-^A.. J. Koejemans, hoofdredacteur vanvDe Waarheid, te vervangen door de partijsecretaris, de heer Paul de Groot. Tevens zal hem worden verzocht zijn zetel in de Eer ste Kamer en de Provinciale Staten van Noord-Holland ter beschikking te stellen. Hem wordt verweten, dat hij „de reactionnaire Engelse en Amerikaanse nieuwsagentschappen in de gelegen heid heeft gesteld de lezers te beïn vloeden", politieke standvastigheid mist en een neiging bezit tot „klein burgerlijk individualisme". Wapenstilstand op Java Naar Reuter uit betrouwbare bron te Batavia verneemt, zal de Commissie van Goede Dien" sten hedenmiddag te Djogjakarta een communiqué uitgeven, waar in wordt bekend gemaakt, dat wapenstilstand is bereikt tussen de Nederlanders en de Republi" keinen. Uit betrouwbare Nederlandse bron verneemt Reuter, dat de aankondiging van de wapenstil stand vanuit Djogjakarta naar Batavia geseind is. De overeen komst zou, naar verluidt, als de marcatielijn de z.g. van Mook- lijn vaststellen. Voorts zou ecu gedemilitariseerde zóne worden ingesteld, waar door Nederlan ders en republikeinen politie controle zou worden uitgeoefend onder toezicht van de militaire attaché's der Commissie van Goede Diensten. De meest belangrijke nieuwe ontwikkeling in de besprekingen zou zijn het aanvaarden van een voorziening, dat na een bepaalde periode waarschijnlijk niet minder dan 6 maanden en niet meer dan 1 jaar vrije verkie" zingen zullen worden gehouden, waardoor de bevolking zelf haar politieke verhouding tot de Re publiek en tot de voorgestelde Verenigde Staten van Indonesië zou kunnen bepalen. Niet zodra was de „Grote Beer" met gewonde en repa'trierende mili tairen uit Indonesië in Amsterdam aangekomen of H.K.H. prinses Juliana begaf zich direct aan boord en on-derhield zich geruime tijd met ver schillende gewonde militairen. Toenemende regeringscontrole onvermijdelijk TIET AMERIKAANSE DEPARTEMENT van buitenlandscKe zaken heeft nieuwe gegevens omtrent het hulpprogramma voor Europa gepu bliceerd. Voorlopig is beslist, dat onmiddellijke schenkingen gegeven zou den worden aan Griekenland en Oostenrijk, voorts ten dele schenkingen, ten dele credieten aan Frankrijk, Denemarken, Engeland, Italië, Luxem burg, IJsland en Nederland. Aangaande Nederland werd o.m. opgemerkt, dat het herstelwerk aldaar tot nu toe indrukwekkend is geweest, maar als de Nederlandse regering er niet in mocht slagen noodzakelijke maatrege len te nemen, ook met betrekking tot de betalingen van en naar het bui tenland, dan „lijkt toenemende controle der regering op de binnenland se economie onvermijdelijk" en het verlies op uitzicht van de terugkeer naar een stelsel, dat wijde mogelijkheden biedt aan het particulier initia tief, zou stellig leiden „tot vergroting der politieke spanning". Tegen bijeenkomst der 16 landen. Robert Lovett, de Amerikaanse on derminister van buitenlandse zaken heeft verklaard, dat de regering der Verenigde Staten bezwaar maakt te gen een nieuwe bijeenkomst van de zestien landen, welke betrokken zijn- Kominform maakt sabotage-plannen JJVEN GEHEIM communistisch plan, dat de naam „protocol M" draagt en ten doel heeft, het plan-Marshall moeilijkheden in de weg te leg gen door middel van verlammende stakingen en sabotagedaden in het Ruhrgebied, is door een geallieerd e mogendheid ontdekt, werd te Ber lijn van uiterst betrouwbare zijde vernomen. Het gedetailleerde plan, waarin ge wag gemaakt wordt van de steun der Sowj et-Unie, bestrijkt een perio de van vier maanden. Het hoofdbu reau van de Kominform te Belgrado zou met de uitvoering belast worden, terwijl communistische sub-comimis- sies in Duitsland achter de scher men zouden werken. De Duitse ar beiders zouden via die vakbonden onder communistische controle ge- plaats wordien, terwijl de spoorwegen en andere communicatiemiddelen voor het vervoer gesaboteerd zouden worden. Wanneer de stakingsgolf begon zouden de communistische leiders op de achtergrond moeten blijven. Alle middelen zouden benut moeten wor den om de aanvoer van vitale goede ren in het honderd te laten lopen- Terugtocht naar het Westen. Ondanks de dienaangaande gele verde tegenspraak zijn de Duitsers te Berlijn ervan overtuigd,, dat lord Pakenham, de Britse minister voor bezettinjgsaangelegenheden, die heden in de Duitse hoofdstad verwacht, wordt met generaal sir Brian Ro bertson, de Britse militaire gouve- neur, overleg zal plegen over terug trekking naar het Westen door de Westelijke geallieerden. De van Sqw- jet-Russische zijde in de pers ge voerde „zenuwoorlog" omtrent een eventueel Brits-Amerikaanse terug- Koninklijke familie-leden heb ben Romenië vrij mogen verlaten, maar niet de koninklijke familie-ju- welen. Prinses Elizabeth, de tante van ex-koning Machaël, had er enige bij zich, maar de douane nam ze haar op de grens af. trekken uit Berlijn heeft de Duitse belangstelling van de economie van West-Duitsland. geintensiveerd. De door de Britten gecontroleerde „Te legraph" te Berlijn en andere kran ten in West-Duitsland hébben het bericht van de „Kurier overgenomen, zoals het door de nieuwsbureaux was verspreid, doch de door de Sow- jet-Russen gecontroleerde pers heeft er geen melding van gemaakt. NAZI-ACTIVITEIT IN OOSTENRIJK De Oostenrijkse minister van bin nenlandse zaken Oscar Helm er, heeft in het parlement een volledig ver slag uitgebracht over de ontdekking van Naizi-complot'ten, die geleid heeft tot arrestatie van meer dan tweehon derd personen. Helmer zeide, dat de Nazi-leiders in de jaren van hun internering hun macht over jongere en onschuldige mannen hernieuwd hadden en een organisatie gevormd hadden om Nazi- denkbeeldien ten uitvoer te brengen Hij gaf een beschrijving van een der organisaties, die haar financiële middelen uit de zwarte handel betrok en onder andere handelverenigingen als dekmantel voor haar activiteit gebruikte om een „Neo-Naziorde'' in het leven te roepen. De activiteit werd geleid, aldus Helmér, door een handjevol mensen. De communistische gedelegeerde Honner viel hierop fel de coalitie regering aan en beschuldigde, haar ervan de Nazi-organisaties niet al leen te dulden doch zelfs aan te moe digen. Hij eiste een grondige zuive ring van de leiding der Volkspartij, die volgens zijn zeggen nauw ver weven was met fascistische beinvloe- de kringen. DE POLITIEKE ONTWIKKELING IN INDONESIË bij het plan van Marshall, zolang niet vaststaat, in welke vorm het plan zal worden goedgekeurd. RUSSISCHE TEGEN-PLANNEN. Men verwacht, dat binnenkort te Moskou tijdens een conferentie tus sen Russische en Poolse deskundigen een plan ter tafel zal worden ge bracht voor hulpverlening door de Sowjet-Unie aan de landen die in haar invloedssfeer liggen, iets derge lijks dus als het plan van Marshall. Sinds de staten van Oost-Europa het Amerikaanse plan hebben verworpen, heeft Rusland talrijke leningen ver strekt aan zijn satellieten en hun gro te hoeveelheden graan verschaft. f Poesendrama Er zat een zielig poesje in een boom te mauwen. Vlak voor mijn huis. Een kale boom, met op de wind zwiepende takken, drui pend van regen, en als een klein zwart balletje het klagelijk schreiende katje. Zieliger kan het al niet. Twee' jongetjes zagen het 't eerst en discussieerden levendig over het vraagstuk, waarom een poes, die in een boom kan klim men, er niet meer uit kan klim men, en of een paar welgemikte steentjes niet zouden helpen. Waarop een juffrouw met een scheefgewaaid hoedje, onheil duchtend van de zijde der jon getjes in de takken pro-beerde te poken met een afgetakelde para plu en een lokstem van „Poes poes-poes". Dit ongewone schouw spel noopte andere juffrouwen en een dikke man, die niéts be ters te doen had, tot stilstaan en het gratis afgeven van advie zen. De dikke wou de brandweer laten opbellen voor een brand ladder; een der jongetjes beval een cowboy met een lasso aan. „Van wie zou-ie zijn?'' De kat zat in een boom en die boom stond voor mijn huis; de conclusie lag voor de hand. „Meneer of u je katje effe uit de boom komt halen". Ik zag de menigte en het zielige katje en haalde resoluut het wrakke trap je, dat wij thuis met vrezen en beven gebruiken. En toen met de moed der wanhoop in de nat te, glibberige boom. Ja, u snapt al wat er gebeer de; het trapje gleed onder mij vandaan en viel in "diggelen en ik bengelde aan een tak met het katje, dat haar nageltjes ste vig in m'n pull-over had gezet. „La je maar vallen, ik vang je welJ', schreeuwde de dikke, 't Was niet meer nodig, want ik lag al, met tak en al. De tak werd tenminste nog opgevangen door de juffrouw met -het scheef gewaaide hoedje, sindsdien de juffrouw zonder hoedje. En toen ik de wrakstukken van het trapje bijeen gezameld had en als een surrealistisch schilderij vol groene en zwarte vegen met modder doorapikkeid de huisdeur binnenwankelde, zat de kat weer in de boom en mauwde. DISTRIBUTIENIEUWS NIEUWE BONNEN. VOOR HET TIJDVAK VAN 18 t.m. 31 JANUARI 1948. BONKAARTEN 121 melk 124 melk 125 melk 126 vlees 127 vlees 128 boter 129 boter 146 algemeen 143 algemeen 149 algemeen 133 reserve 134 reserve 136 reserve KA, KB, KC 802. 4 liter melk 6 liter melk 6% liter melk 100 gram vlees 300 gram vlees 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 250 gram margarine of 200 gram vet 100 gram kaas of 125 gr. korstl. kaas 1600 gr. brood (gel dig t.m. 24 Jan. a.s.). 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. geldig t.m. 24 Januari a.s.). 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas 800 gram brood (gel dig t.m. 24 Jan. a.s.). 400 gram brood (gel dig t.m. 24 Jan. a.s.). BONKAARTEN KD, KE 802 624 melk 10 liter melk 625 melk 11 liter melk 626, 627 vlees 100 gram vlees 628 boter 250 gram boter óf margarine of 200 gr. vet. 629 boter 125 gram margarine of 100 gr. vet 648 algemeen 400 gram brood (gel dig t.m. 24 Jan. a.s.). 649 algemeen 400 gram brood of 1 rarïtsoem vermicelli e.d. (geldig t.m. 24 Jan. a.s.). 633 reserve 400 gram brood (gel dig t.m. 24 Jan. a.s.). 635 reserve 100 gram kaas of 125 gr. korstl. kaas. BONKAARTEN MA. MB, MC, MD, MF, MG, MH 802 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). 1043 brood 800 gram brood 1048 boter |250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 1042 margarine .250 gr. margarine of 200 gr. vet 1044 kaas 200 gram kaas of 20 gram korstl. kaas 1049 eieren 5 eieren 1047 melk 5 liter melk 1041 vlees 300 gram vlees 1046 vlees 200 gram vlees Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 16 Januari worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 19 Januari a.s. mag wor den gekocht. Een rantsoen vermicelli e.d. be draagt: 300 gram vermicelli, maca roni, spaghetti, noedels, mie, maize- DE VERHOGING VAN DE VERMAKELIJKHEIDSBELASTING. Naar de „Nieuwe Courant" ver neemt heeft min. Lieftinck er in toe gestemd de voorgestelde verhoging van de vermakelijkheidsbelasting tot 50 procent te brengen op 35 procent. Het is niet waarschijnlijk dat de bioscopen e.d. toestemming zullen krijgen de hogere belasting gedeelte lijk door te berekenen in de entree prijzen. na, tarwezetmeel, aardappelmeel, ge- oxydeerd aardappelmeel, aardappcl- sago, aardappeltapioca, puddingpoe-» der, custard, tarwegriesmeel of 400 gram vermicellisoep (d.i. droge soep, waarvan ten minste 75 pet. uit ver micelli bestaat of de vermicellivorm heeft). Men doet verstandig bovenstaande opgave uit te knippen en te bewa ren. Nieuwe nummers voor schoenenbon „Kinderregeling" lot nader order stopgezet De distributiediensten zullen bin nenkort overgaan tot het uitreiken van bonkaarten 804, textielkaarten VA 804 en tevens schoenenbonnen voor hen wier stamkaartnummer ein digt op 0 alsmede aan de rest der genen wier TD-nummer eindigt op 4 dus (54, 64, 74, 84 en 94). Tegelijk met de bonkaarten zullen aan de ge zinshoofden of daarmee gelijkgestel- den aanvraagformulieren MD 323-17 worden uitgereikt voor brandstoffen- kaarten voor 't stookseizoen 1948-49. SCHOENENPRODUCTIE OP VOOR OORLOGS PEIL. De productie van de Brabantse schoenenfabrieken is weer op voor oorlogs peil, aldus de heer H. Man- naerts, voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Noord-Brabant, in een overzicht over de toestand van de Brabantse industrie. De distribu tie blijft echter bij de productie ach ter, zodat de fabrieken met grote voorraden zitten. Op heffing van de distributie is naar mijn mening niet alleen mogelijk, maar ook gewenst, aldus de heer Mannaerts. £en kaAAeltje^.. „Niemand is zo rijk, dat hij nie mand nodig heeft, niemand is zo arm, dat hij een ander niet in het een of ander een ander kan bijstaan. Het is de mensen aangeboren, dat zij el kander met vertrouwen hulp vragen en die welwillend verlenen". Paus Leo XIII in „Graves de Communi Re".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1