S)e Nog geen opheldering te Batavia Belangrijke besluiten te Frankfurt „Alles of niets" zegt Marshall VRIJDAG 9 JANUARI 1948 38ste JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Gespannen toestand in Indië WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Verdachtmaking en wantrouwen Het St. Stephans-Genootschap, de oudste en meest bekende Hongaarse uitgeverij van katholieke kranten, tijdschriften, brochures en boeken herdacht haar honderdjarig bestaan. In verband hiermede belegde het ge nootschap een feestelijke bijeen komst waaraan de Kardinaal en het gehele Hongaarse Episcopaat deelnamen. Tijdens deze bijeen komst hield Kardinaal Mindszenty een toespraak over „Verantwoorde lijkheid". De kardinaal zeide o.m.: „Thans treden zulke tekenen aan de dag van onderling wan trouwen en verdachtmaking, dat een vreedzame regeren practisch niet mogelijk is: de Staat krijgt steeds meer het karakter van een politie-agent. Alle pogingen, die van gezonde kritiek en verant woordelijkheidszin getuigen, ster ven een natuurlijke of gewelda- dige dood. In plaats daarvan gaat de z.g. zuivering steeds verder, doch, in de mate waarin gezui verd wordt, wordt de noodzaak van zuivering nog groter." Het zou schandelijk ondankbaar zijn,- indien wij zouden constateren, dat het bij ons is, zoals in Hongarije. Zonder enige trots, doch met in nige dankbaarheid mogen wij ver klaren, dat in Nederland gelukkig nog wel gezonde critiek kan worden uitgebracht zonder gevaar, dat de Staat optreedt als een politie-agent en de criticus bij de kraag pakt. Maar toch toch is óók onder ons zo bedroevend veel „onderling verdachtmaking en wantrouwen"! Ook dit is een typisch na-oorlogs verschijnsel. Zeker, aan deze kwaal leden we ook voor de oorlog, soms zelfs in zeer ernstige mate. Maar het is nu vaak, of er lieden zijn en vele lieden die te goeder trouw menen, dat hun opbouw van een be tere maatschappij hierin bestaat, dat zij anderen verdachtmaken en ten opzichte van anderen wantrouwen wekken en stoken. Waardering voor wat anderen* ook hun naaste geestverwanten doen, als men het daarmede niet of niet geheel en al eens is, schijnt door velen te worden beschouwd als een levenshouding, die alleen past bij mensen, die niet meer kunnen mee werken aan de opbouw van een nieu we samenleving Door zulk een mentaliteit te kwe ken maakt men inderdaad, zoals de Hongaarse kardinaal het zegt, ,,een vreedzaam regeren practisch niet mo gelijk". (Wij vrezen b.v. hiervan ge tuigen te moeten zijn bij liet nu wéér, in en buiten de Kamer, ko mende Indië-debat!) En daar is het een zekere groep onder ons volk, die men aldus, in de kaart speelt, ten slotte om te doen! Regeringsverklaring in de Tweede Kamer Verwacht kan worden, dat de re gering Dinsdag a.s. 13 Januari, in de vergadering der Tweede Kamer een verklaring zal afleggen met be trekking tot de toestand in Indo nesië. Nederland dringt aan op spoed T\E NEDERLANDS REGERING heeft volgens Associated Press aan de 'Commissie van Drie meegedeeld, dat Nederland ,,zich het recht tot vrijheid van handelen in Indonesië voorbehoudt, tenzij er zeer binnenkort een overeenkomst tot het staken van het vuren met de Indonesische Repu bliek wordt getroffen". In Batavia had men verwacht, dat de terugkeer van de republikeinse delegatie een op heldering van de situatie zou brengen Dit is niet het geval geweest. Geen houvast De republikeinse delgatie heeft geen enkele verklaring afgelegd, waaraan men enig houvast heeft. Juist de onzekerheid, welke er over het staken van het vuren blijft be staan, maakt de toestand bijzonder moeilijk. Ook is de verklaring, welke de republkeinse radio heeft uitgezon den, dat Djokja bereid was op het verzoek om tot de federale Verenig de Staten van Indonesië toe te tre den, nog niet officieel overhandigd Steekt Oost-ïndonesië een spaak in het wiel? De Republiek tracht de actie tot het vormen van een tussentijdse re gering nog te doorkruisen. Zij heeft de minister-president van Oost-Indo- nesië, 1de Anak Gde Agoeng uitge nodigd om een bezoek aan Djokja te brengen, teneinde te spreken over de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië. "De heer Anak Agoeng heeft Zon dag de bespreking meegemaakt van de vertegenwoordigers der zelfbestu- rende gebieden, die de Nederlandse regering hebben uitgenodigd een in terim-regering voor Indonesië te vor men en de Republiek hebben ge vraagd om deel te nemen aan de Ver enigde Staten van Indonesië. Hij heeft in een telegram aan de Ned. regering medegedeeld, niet be reid te zijn mede te werken aan de vorming van een interim-regering indien de republiek niet meedoet. De Haagse redacteur van „Trouw" schrijft hierover: „Wij krijgen de indruk, dat de heer Anak Agoeng om binnenlands-poli tieke redenen dit telegram heeft ver zonden. Het Oost-Indonesische parle ment is zeer ontstemd over het feit, dat Nederland nog steeds geen over eenkomst met Oost-Indonesië heelt gesloten op gelijke wijze als indertijd met de Republiek werd aangegaan. Voorts zijn in Makassar onmisken bare sympathieën te constateren voor de Republiek, die door haar re- volutionnaire houding een accoord wist af te dwingen. Het uitblijven van een overeenkomst versterkt dp neiging om de weg der obstructie in te slaan. Men hoopt thans te berei ken, dat Nederland haast maakt met de toegezegde overeenkomst." Reorganisatie van West-Duitsland Eergisteren zijn te Frankfort aan de Main belangrijke besprekingen be gonnen over de noodzakelijk geworden reorganisatie van West-Duits land. De Amerikaanse gouverneur Clay en de Britse, Sir Brian Robert son, hebben de vorming van een gemeenschappelijk geallieerd hoofd kwartier besproken. Vervolgens zijn aan de Duitse autoriteiten, te wéten de acht minister-presidenten uit beide zones en functionarissen van de bizonale Economische Raad, plannen voorgelegd, om het bestaandé ap paraat doeltreffender te maken. Met enkele kleine wijzigingen hebben zij de voorstellen, die de Amerikaanse en Engelse zones tot een eenheid maken, aanvaard. Wat de plannen behelzen De, plannen behelzen het vol gende: 1. Het aantal leden Van de Econo mische Raad wordt verdubbeld en op 104 gebracht. 2. Deze Raad krijgt een tweede ka mer van 16 leden. 3. De Raad kiest de voorzitter van een uit 7 leden bestaande Uitvoe rende Commissie, een soort kabinet. 4. Het gezag van de Raad wordt versterkt door de instelling van een bizonal Hooggerechtshof. 5. Er wordt een bizonale Bank op gericht, die bevoegd is geld uit te geven entoe te zien op het crediet- wezen en de in- en uitvoer. 6. De Economische Raad neemt het toezicht over op alle instanties, die tot dusver ressorteerden onder de afzonderlijke staten of het militair bestuur. Tegenzet van Moskon. Op 31 Januari zal in Thuringen (Sovjet-zone van Duitsland) een conferentie van ministers van Bin nenlandse Zaken en van politieke leiders gehouden worden, terwijl op die datum daar ook een congres van ministers van Onderwijs belegd is. In politieke kringen in de Sovjet zone meent men, dat deze' beide ma nifestaties een repliek op de confe rentie van Frankfort zijn. Monetaire scheiding betekent afscheuring. De Berlijnse' correspondent van het A.N.P. seint: „De belangrijkste vragen zijn na de besprekingen van Frankfurt nog overgebleven. Zal het Franse bezet- tingsgebied bij de dubbele zone wor den aangesloten? Zal het tot een eenzijdige geldsanering komen? Men is van Duitse zijde geneigd de laat ste vraag als beslissend te beschou wen voor de scheuring van Duits land in twee delen. Van daar dan ook dat de belangstelling zich nu van Frankfurt op Berlijn gaat richten, waar het door generaal Robertson aangekondigde aanbod aan de Sov jet-bevelhebber om tot een geza menlijke geldsanering over te gaan, in de geallieerde controleraad zal worden overgelegd. Aan Duitse zijde wordt aangenomen dat de pogingen van Clay en Robertson om het werk terrein der nieuwe circulatiebank tot geheel Duitsland uit te. breiden, vooreerst slechts voor de Franse zone succes zullen hebben. Dit betekent dan practisch, dat men het ontstaan van verschillende monetaire stelsels in Oost en West en daarmede de scheiding onvermij delijk acht". SPANNENDE DAGEN VOOR DJOGJA. 4 De activiteit op. politiek gebied neemt thans in tempo toe. Welingelichte kringen te Batavia noemen, zo meldt Aneta, de situatie „critiek". Hoewel men in officiële kringen zeer gesloten is, is het de journalisten te Batavia duidelijk, dat deze dagen zeer belangrijk zijn. Zo is hedenmorgen Sjarifoeddin, verge zeld van Hadji Agoes Salim, naar Singapore gevlogen om Sjahrir af te halen. Morgen zullen zij naar Sumatra doorvliegen om aldaar Hatta te ha len, waarna het gehele gezelschap zich naar Djogja zal begeven. Naar alle waarschijnlijkheid zal morgen de Commissie van goede diensten, practisch voltallig, even eens naar Djogja reizen, zodat door de aanwezigheid te Djogja van de Commissie en verder van Sjarifoed din, Hatta, Sjahrir en vermoedelijk ook de leden van de republikeinse delegatie, het zwaartepunt op het ogenblik naar Djogja wordt overge heveld. Inmiddels zijn er ook belangrijke feiten te berichten omtrent de ont wikkeling van zaken met betrek king tot de vorming van een federe- le regering. Vooreerst heeft de mi nisterraad van Oost-Indonesië offi cieel bekend gemaakt, dat besloten De piloot werd gedood en drie per sonen gewond toen een vliegtuig van de British European Airways in Middlesex een noodlanding moest maken. Het vliegtuig na het ongeluk. van een voorlopige federale regering voor Indonesië, alsmede voorberei ding van de souvereine Verenigde Staten van Indonesië en dat daarbij steeds rekening zal worden gehouden met eventuele daadwerkelijke doel- name van de republiek." Voorts zou morgen dus niet he den de lijst van namen van de 6 leden der interim-regering worden gepubliceerd. Dat de namen eerste mórgen wor den bekend gemaakt, komt, doordat de candidatenlijst, welke door Oost Indonesië is ingediend, eerst heden morgen te Batavia is aangekomen. Zo juist wordt van de zijde van het K.I.S. gemeld, dat het officiële ant woord van de Republiek op de reso luties van de conferentie der verte genwoordigers van de Negaras en Daerahs is ontvangen. De inhoud hiervan is gelijk aan hetgeen reeds eergisteren door het Indonesische is „aanstonds volle medewerking te I persbureau Antara is bekend ge- verlenen aan onverwijlde vorming maakt. Ontoereikend program- is geldverspilling /"^EORGE MARSHALL, de Amerikaanse minister van buitenlandse za ken. heeft tegenover de Amerikaanse Senaatscommissie voor buiten landse betrekkingen ronduit verklaard, dat indien de republiekeinen in het Congres zouden blijven dreigen mist verlaging van (hét totaal der Amerikaanse bijdrage tot het plan-Marshall, zij evengoed het gehele plarf zouden kunnen prijsgeven. „E en ontoereikend program zou ver spilling van onze hulpmiddelen betekenen'', aldus Marshall. „Deze on geëvenaarde poging van de nieuw e wereld om de oude te helpen is een weloverwogen risico. Onze levensw ijze, die wij tot dusver gekend heb ben, staat daarbij op het spel. Alles wat ik kan zeggen is dat indien wij de vaste wil tot het slagen van het plan in stand houden, dit naar mijn overtuiging ook bereikt zal worden". economische samenwerking (Econo mie Cooperation Administration), welk orgaan men in Washington wil de oprichten en waarbij de uiteinde lijke beslissing zou berusten. Het hoofd van dit bureau zou moeten uitmaken, hoe de gelden zouden moeten worden verstrekt en of zij in of buiten de V.S. zouden moeten worden besteed. „Men moet voort durend voor ogen houden, dat dit reusachtige project ondanks de vast beslotenheid van de Sow jet-Unie en de communistische partijen om het te saboteren tot een goed einde moet worden gebracht.'' 1 April uiterste termij'n Marshall waarschuwde de commis sie, dat hét Ibulpprogram uiterlijk 1 April in werking zou moeten wor den gesteld, daar anders enkele van de voornaamste voorwaarden, waar op het gehele project was gebaseerd, in onvoldoende mate aanwezig zou den zijn. De Amerikaanse bijdrage van 6.800.000.000 dollar voor de eerste 15 maanden was het absolute minimum .terwijl de totale kosten voor de gehele periode ,van vier en een kwart jaar tussen del5.100.000.000 en 17.800.000.000 dollar zouden ko men te liggen. Marshall stelde de eis, dat de le veranties niet gebruikt mochten worden om aan de souvereine rechten van de Europese landen afbreuk te doen of er voorwaarden aan te ver binden die de gehele morele recht vaardiging voor de hulpverlening zou wegnemen. Indien het plan er in het congres niét door zou komen of zou mislukken, zou de veiligheid der V.S. bedreigd worden en de Amerikanen feitelijk met het geweer aan de voet leven. Marshall verwierp vierkant de ïfrjpublikeinse voorstellen voor een geheel nieuw orgaan, volkomen on afhankelijk van het ministerie van buitenlandse zaken, dat het hulppro gram zou moeten beheren. „De mo gelijkheid van twee ministeries van buitenlandse zaken is uitgesloten. De president moet in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de bui tenlandse politiek'". Indien Europa niet meer econo misch gezond zou worden, aldus Marshall, zouden de gevolgen voor Amerika niet te overzien zijn. Aan zijn lot overgelaten zou Europa een prooi worden van economische, so ciale en politieke chaos en tyrannie. Het zou beheerst worden door mach ten, waaruit oorlogen worden gebo ren. Beheersorgaan te Washington. De administratie van het program besprekende, zeide Marshall, dat de Europese landen periodieke medede lingen zouden moeten doen over hun 'behoeften, die dan door Amerikaanse „ambtenaren van de economische samenwerking" in ieder land zouden worden bestudeerd en door de Ame rikaanse ambassadeur, verbonden aan een permanente organisatie van economische samenwerking. Daarna zouden zij doorgezonden worden naar het hoofd van .ïc-t beheer van de Belgische koningskwestie voorlopig onoplosbaar Paul Henri Spaak, de Belgische eerste-minister heeft gisteren te Hoei gezegd, dat er thans nog geen oplos sing van de koningskwestie moge lijk is. Het debat in de Kamer heeft dit bewezen. Niemand kan ontkennen, aldus de minister, dat er in 1940 me ningsverschillen tussen de koning en zijn ministers bestonden. „Het gaat om een zuiver politiek conflict en het zal ook al zodanig moeten wor den behandeld. Niemand heeft het recht zich ongeduldig te tonen over het feit, dat de regering er niet in is geslaagd dit ernstige probleem in de tien maanden, waarin zij het land be stuurt, op te lossen. Zij heeft al het mogelijke gedaan om de gezichtspun ten nader tot elkaar te brengen". In de brief, die de koning aan mi nister Spaak heeft gezonden, heeft hij zijn voldoening te kennen gegeven over de verklaringen, die Spaak ter gelegenheid van het debat in de Ka mer over het koningsprobleem heeft afgelegd. In de brief wordt geen toespeling gemaakt op de onmiddellijke terug keer van Prins Boudewijn naar Bel gië. BRAZILIë WEERT COMMUNISTEN. De communisten zijn in Brazilië bij de wet vervallen verklaard van hun functies Li het federale parlement, de parlementen der staten en de ge meenteraad van Rio de Janeiro. De Braziliaanse Kamer van Afgevaar digden nam gisteren het wetsontwerp met gjrote meerderheid aan, nadat de Senaat het reeds eerder had aan vaard. DE TOESTAND IN GRIEKENLAND De strijdkrachten der Griekse re gering achtervolgen de terugtrek kende guerillastrijdcrs in de bergen ten Noorden van Konitza in Epirus, aldus meldt het Atheense nieuwsbu reau. Ten Westen van Konitza is het ge bied tussen de rivieren Aoos en Sa- randaporos van guerillastrijders ge zuiverd. Gisteren is de wet betreffende de loyaliteit der rijksambtenaren gepu bliceerd. Iedere rijksambtenaar, die niet loyaal blijkt, wordt ontslagen. Als niet loyaal wordt o.a. beschouwd hij, die, terwijl de staat de strijd voor zijp bestaan en terirtoriale integriteit voert, gelooft in de prediking van diegenen, die de opstand hebben voorbereid en ondernomen, of pro paganda maakt ten gunste van df communistische partij of degenen, die met haar tegen de staat samen spannen". AMERIKAANSE TOURISTEN- INVASIE. In didt jaar staat Europa een nieu we invasie te wachten. Ditmaal van vreedzame Amerikaanse en Canade se touristen. Volgens reisbureau- functionarissen zal het aantal pas sages naar Groot-Brittannië en het Europese continent tussen Mei en October aanstaande waarschijnlijk een totaal van honderdvijfentwintig duizend bedragen, het hoogste cijfer van de laatste jaren. De vliegtuigen van twaalf luchtlijnen en een met een twintigtal schepen versterkte vloot van pasagiersboten zullen de invasie 1948 mogelijk makén. Veel bezoek zal getrokken worden door de Olympische spelen te Londen in de aanstaande zomer. Binnenkort ook deel van de lichting 1946 naar huis Na de demobilisatie van de lichting 1945 zal over enkele maanden ook het in Nederland verblijvende deel van de lichting-1946 wel met groot verlof worden gezonden, zo meldt „Het Lichtspoor", weekblad voor de Nederlandse strijdkrachten. Boven dien zullen dit jaar meer in ons land dienende reserve-officieren worden gedemobiliseerd dan aanvankelijk in de bedoeling lag. De sterkte van het kader wordt in overeenstemming gebracht met de eisen, gesteld door opleiding van de nieuwe lichting, verzorging van de troepen in Indonesië en de instand houding van de noodzakelijke vre- des-diensten. In 1947 gingen bijna achthonderd reserve-officieren met groot verlof. In de maanden Januari en Februari zullen grote aantallen volgen. Hierbij wordt het beginsel gevolgd, dat zij slechts twee-en-een- half a drie jaar behoeven te dienen. Tweeduizend dienstplichtige onder officieren werden in het afgelopen jaar naar huis gestuurd. DIT JAAR 15.000 REPATRIëRENDEN. „In 1948 zullen in totaal 15000 per sonen gerepatrieerd worden, waar van 10.000 leden van het K.N.I.L. met hun vrouwen en kinderen. De overige 5000 personen zijn burgers, die dan wel de laatste zijn, die voor repatriëring in aanmerking komen. Buiten deze getallen vallen natuur lijk de oorlogsvrijwilligers", aldus het hoofd van de repatriëringsdienst in Nederland lt.-kolonel C. van Backel, die gisteravond uit Batavia op Schiphol arriveerde. Behalve met de „Nieuw Holland", die Zaterdag a.s. in Amsterdam ge- debarkeerd wordt, komen ook met het hospitaalschip „Grote Beer", „De Volendam" en de „Willem Ruys" kleine groepen O.V.W.'ers naar Ne derland. Persoonlijk heeft hij de embarke- ring van deze schepen in Tandjong Priok meegemaakt. Zij arriveren resp. op 16 Jan., 26 Jan. en 24 Ja^n. in Amsterdam. Het eerste werkelijk gxote contingent O.V.W.'ers komt met de „Johan van Oldenbarnevelt", die op 24 Jan. uit Tandjong Priok ver trekt, naar ons land. Haarlems tram nog niet weg Ofschoon de Haarlemse gemeente raad, zoals gemeld, het besluit heeft genomen B. en W. te machtigen de verdwijning van de Haarlemse tram en de vervanging daarvan door auto bussen te bevorderen, wil dit geens zins zeggen, dat thans de tramlijnen spoedig uit de stad zullen verdwij nen, aangeziep de Haarlemse tram kwestie geworteld zit in de gehele bollenstreek tot Leiden toe. De N.Z.H.V.M. heeft aan het depar tement van verkeer en waterstaat, vergunning gevraagd de tramlijnen HaarlemLeiden en Haarlem-Heem stede v.v. te mogen opheffen, doch deze vergunning zal niet eerder wor den verleend, dan wanneer alle be trokken gemeentebesturen hun ad vies aan de minister hebben kenbaar gemaakt. Deze gemeenten zijn: Heemstede, Bennebroek, Hillegom, Lisse, Sassenheim, Oegstgeest en Leiden. Het is bekend dat verschil lende bollendorpen heftig gekant zijn tegen vervanging van de „Leidenaar" door autobussen, omdat zij vrezen het vervoer van hun zomerklanten uit de grote steden te zien uitgedund door een kleinere capaciteit van bus vervoer. Weliswaar heeft de N. Z. H. plannen om de materieelvoorziening van deze eventuele buslijn groots aan te pakken en grote 60-personen- wagens aan te schaffen, die in gro tere frequentie lopen dan de trams, doch deze belofte is niet in staat ge weest, de bange verwachtingen en daarmede de tegenstand der bollen streek uit de weg te ruimen. Een lang uitstel wordt tegemoet gezien, waarmede de situatie in Haarlem zelf precair wordt, Niet alleen wordt het rijdendie trammateriaal niet ver nieuwd gedurende de periode van af wachting, doch tevens wacht het ge meentebestuur van Haarlem met de noodzakelijke vernieiiwingen en verbe teringen der straten en wegen die door de trams bereden worden. Het wegdek in Haarlems binnenstad is in zeer slechte toestand tengevolge van de vorst van de vorige winter en bo vendien zouden de tramails moeten worden vernieuwd. De strijd: „tram of autobus" is door de Haarlemse be slissing wel in een verder stadium ge komen. doch de oplossing van het voersvraagstuk in de bollenstreek is allerminst bereikt. Tribuna'en verdwijnen 1 Juni 1948 In zijn memorie van antwoord over het wetsontwerp betreffende de op heffing van de bijzondere gerechts hoven, de bijzondere raad van cassa tie en de tribunalen deelt de minister van Justitie mede, dat hij het ge wenst acht, het ontwerp aldus te wij zigen, dat artikel 16 bepaalt, dat de tribunalen met ingang van 1 Juni 1948 zullen worden opgehevén en de leden der tribunalen, die tot het ein de van het kalenderjaar 1948 zijn be noemd, geacht worden benoemd te zijn tot 1 Juni 1948. ONJUISTE BERICHTEN OVER AMERIKAANSE ACTIE VOOR DE R.K. UNIVERSITEIT. Naar aanleiding van verschillende onjuiste berichten betreffende de Amerikaanse actie voor de Nijmeeg se Universiteit, welke in de Neder- lande pers de ronde doen, wordt van bevoegde zijde medegedeeld, gedeeld. Het staat geenszins vast in hoever re de Amerikaanse actie zal slagen en men dient dan ook voorzichtig te zijn in de verwachtingen ten aan zien van het bijeen te brengen be drag. Het in een der bladen gelan ceerde bericht, dat de activiteit Van rector Mommersteeg's comité reeds tot resultaat heeft geleid, is dan ook onjuist. Even onjuist is de mede deling betreffende het bestaan van een Nederlands ontwerp voor een nieuwe universiteit, dat door een aan tal Nederlandse architecten zou zijn ontworpen. Van een opdracht daar toe aan de in dit verband nog wel met name genoemde architecten is geen sprake. FATAAL SCHOT. Gistermiddag om kwart over 12 heeft een marechaussee in de Ooster- burgervoorstraat te Amsterdam een schot gelost bij de achtervolging van een vluchtende deserteur. De kogel trof de 32-jarige voor bijganger F. S. .uit de 2de Jan van der Heydenstraat in de buik. De man moest in levensgevaarlijke toestand naar het Onze Lieve Vrouwegast huis worden overgebracht. Wij vragen ons af: was het nodig om te schieten. En: is het in zulk ge val geoorloofd, om te schieten, als pr grote kans is een onschuldige te tref fen? De Duitsers zagen daar niet tegen op. Maar wij hebben andere zeden. Een. fcaueitje... Een Christen is niet middelmatig. Ernest Hello.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1